of 170 /170
SVEU Č ILIŠTE U SPLITU Prirodoslovno-matematički fakultet ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ INFORMATIKA I TEHNIKA; SMJER:NASTAVNIČKI SPLIT, ožujak 2017.

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

  • Author
    others

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ......

Page 1: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

  

S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U   

Prirodoslovno-matematički fakultet  

 

 

 

 

 

 

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

INFORMATIKA I TEHNIKA; SMJER:NASTAVNIČKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLIT, ožujak 2017.

Page 2: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

1 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

OSNOVNE INFORMACIJE O VISOKOM UČILIŠTU

Naziv visokog učilišta Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa Ruđera Boškovića 33, 21000 Split

Telefon 021/619 222

Fax 021/619 227

E.mail adresa [email protected]

Web stranica www.pmfst.unist.hr

OPĆE INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU

Naziv studijskoga programa Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: nastavnički

Nositelj studijskoga programa Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Sunositelj studijskoga programa

Vrsta studijskoga programa Stručni studijski program ☐ Sveučilišni studijski program ☒

Razina studijskoga programa

Preddiplomski ☐ Diplomski ☒ Integrirani ☐

Poslijediplomski sveučilišni ☐

Poslijediplomski specijalistički ☐

Diplomski specijalistički ☐

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Magistar/magistra edukacije informatike i tehnike

Page 3: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

2 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

1. UVOD

Procjena opravdanosti izvođenja studija

Prijedlog za organiziranje i izvođenje studija za navedeni studijski program nastavničkog smjera

proizlazi iz objektivnih društvenih potreba i intencije zadovoljavanja istih. Višestruke analize aktualnog

stanja našeg školstva, kao i razvojne tendencije europskog obrazovnog sustava u cjelini, nedvojbeno

su ukazale na potrebu osposobljavanja kompetentnog nastavničkog kadra u STEM području. Predloženi

dvopredmetni studij sastoji se od dva temeljna modula: informatike i tehnike, s posebnim naglaskom na

elektrotehniku i strojarstvo. Oba modula su kompatibilna, jer su im znanstveno interesna područja

isprepletena, što u konačnici znači da je veliki broj predmeta potrebnih za savladavanje jednog od

modula, potrebit i za osposobljavanje studenata u drugom modulu. Stoga se, strukturom i organizacijom

dvopredmetnog studija Informatika i tehnika osigurava funkcionalna cjelina koja ima za svrhu

osposobljavanje studenata za rad u osnovnim i/ili srednjim školama, kao predmetnim

učiteljima/nastavnicima informatike i tehničke kulture.

S obzirom na polivalentne kompetencije koje stječu tijekom preddiplomskog studija te se tijekom

diplomskog studija nadopunjuju kompleksnijim tehničkim i informatičkim kompetencijama, ali i

psihološkim, pedagoškim, didaktičkim i metodičkim kompetencijama, studenti su osim za rad u školama,

osposobljeni i za rad na poslovima u tvrtkama čija je primarna djelatnost usko vezana za područje

informatike i tehnike.

Budući je primarni cilj studija osposobljavanje studenata za budući nastavni rad, opravdanost izvođenja

diplomskog studija informatika i tehnika,nastavnički smjer,temelji se na slijedećim činjenicama:

- Tehnička kultura obvezni je nastavni predmet osnovnoškolskog kurikuluma od V. do VIII.

razreda;

- u svim dosada provedenim odgojno-obrazovnim (kurikulumskim) reformama tehničko područje

prezentirano je kao legitimno odgojno-obrazovno područje nacionalnog kurikuluma;

- kurikulumski pristup odgoju i obrazovanju stremi ka odgojno-obrazovnim ishodima koji se

manifestiraju kompetencijama, te da je tehnološka (opća tehnička) kompetencija dio

referentnog okvira ključnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje;

- izborni nastavni predmeti iz područja (poli)tehnike, izvannastavne i izvanškolske tehničke

aktivnosti sastavni su dio brojnih školskih kurikuluma;

- popularizacija i integracija STEM područja u osnovnom i srednjem školstvu sve je izraženija

društveno-gospodarska intencija;

- dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola nastavu tehnike

i informatike izvode nastavnici različitih (inženjerskih) struka, što implicira pitanje kvalitete

nastave;

Page 4: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

3 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

- prema aktualnim podacima HZZO-a i stanju na tržištu rada, postoji opravdana društvena

potreba za osposobljavanjem nastavnika informatike i tehnike,

- strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije kao cilj utvrđuje povećanje kvalitete i relevantnosti

visokog obrazovanja u odnosu na potrebe tržišta rada i rano zapošljavanje diplomanata, što se

nedvojbeno odnosi i na produkciju kvalificiranog, kompetentnog kadra u području općeg

tehničkog odgoja i obrazovanja;

- ostvarivanje tehnoloških (tehničkih) ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, ne realizira se

u općem srednjoškolskom obrazovanju, što ukazuje na potrebu integriranja tehničkih

kompetencija u ovo obrazovanje, ali i ističe potrebu osiguravanja kvalificiranog nastavničkog

kadra;

- u Hrvatskoj se (za razliku od većine europskih država) ne provodi osposobljavanje nastavnika

za izvođenje nastave stručnih predmeta u tehničkim i drugim srednjim školama, pa nastavu tih

predmeta realiziraju stručnjaci najrazličitijih profila, a koji su zakonski obvezni steći dopunsko

pedagoško-psihološko obrazovanje. Predmeti opće tehničkih sadržaja iz područja strojarstva i

elektrotehnike zastupljeni su u svim tehničkim, obrtničkim i industrijskim školama, pa je oportuno

za te predmete primjereno osposobljavati buduće nastavnike, što se ovim studijskim

programom i omogućava.

Povezanost s lokalnom zajednicom (gospodarstvo, poduzetništvo, civilno društvo...)

Diplomski studij Informatike i tehnike neposredno je povezan s gospodarskim i poduzetničkim sektorom,

kroz zapošljavanje studenata te sudjelovanje u zajedničkim projektima. Istaknuta je povezanost

programa i s civilnim udrugama koje se bave promicanjem tehničkih aktivnosti i edukacije mladeži, kao

što su Hrvatska zajednica tehničke kulture, Udruga za politehniku i cjeloživotno obrazovanje, Udruga

INOVATIC.

Usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruženja

Diplomski studijski program Informatika i tehnika rezultira interdisciplinarnim i polivalentnim

kompetencijama usklađenim sa zahtjevima različitih strukovnih udruženja i profesija. Na razini

preddiplomskog studija, a temeljem širokog spektra stečenih kompetencija u domeni informatike i

tehnike, program je usklađen sa suvremenim zahtjevima gospodarstva, privrede, obrtništva, industrije,

različitih uslužno-savjetodavnih djelatnosti, trgovačkih društava te obrazovne struke.

Partneri izvan visokoškolskoga sustava

Page 5: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

4 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Partneri izvan visokoškolskog sustava su državne institucije, jedinice lokalne i regionalne uprave,

osnovne i srednje škole i civilne udruge. Neki od partnera s kojima se odvija suradnja u različitim

oblicima (održavanje nastave, stručne prakse, stručno osposobljavanje, sudjelovanje u projektima) su:

- Agencija za odgoj i obrazovanje;

- Agencija za strukovno obrazovanje;

- Osnovne i srednje škole;

- Udruga INOVATIC;

- Udruga za politehniku i cjeloživotno obrazovanje;

- Hrvatska zajednica tehničke kulture.

Način financiranja

Školarine redovitih studenata financiraju se iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja prema

ugovorima Ministarstva i Sveučilišta u Splitu. Potpunu subvenciju u troškovima studija imaju redoviti

studenti koji po prvi put upisuju prvu godinu studija. Participaciju u troškovima studija podmiruju studenti

čija participacija nije pokrivena od strane nadležnog Ministarstva. Visinu participacije studenata u

troškovima studija donosi Fakultetsko vijeće u skladu s odlukama Senata Sveučilišta u Splitu i važećim

ugovorima između Sveučilišta u Splitu i nadležnog Ministarstva.

Usporedivost studijskoga programa s programima akreditiranih visokih učilišta u Hrvatskoj i Europskoj uniji

U Republici Hrvatskoj ne postoji niti jedan studijski program istovrstan predloženom diplomskom studiju

Informatike i tehnike. Modul tehnike u programu diplomskog studija sadržajno djelomično je usporediv

je s diplomskim studijem politehnike i informatike na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Rijeci, na kojem

se stječe zvanje magistra edukacije politehnike i informatike.

http://www.ffri.uniri.hr/hr/odsjeci-i-katedre/politehnika/2-uncategorised/257-diplpto.html .

Ni na teritoriju Europske unije (iako u većini država postoji dugogodišnja praksa visokoškolskog

osposobljavanja nastavnika tehničkih predmeta) ne postoji visoko učilište koje ima istovrsni program

osposobljavanja nastavnika tehnike. Strukturalno i sadržajno, ovdje predloženom programu najsličniji je

diplomski studij Tehnike i informatike na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani http://www.pef.uni-

lj.si/tehnika/un/un1.pdf .

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata (horizontalnoj, vertikalnoj u RH i međunarodnoj)

Međunarodna dolazna i odlazna mobilnost studenata odvija se kroz program mobilnosti Erasmus+. U

okviru programa Erasmus+ studentima je omogućeno da dio studija provedu na visokom učilištu u

inozemstvu, pohađajući nastavu ili obavljajući stručnu praksu, čime se značajno pridonosi njihovoj

samostalnosti i profesionalnosti. S diplomskog studija Informatika i tehnika studentima su u mogućnosti

Page 6: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

5 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

nastaviti studij na visokim učilištima u zemlji i inozemstvu koja imaju ustrojene ekvivalentne studijske

programe prema Bolonjskom procesu.

Sukladno odredbama Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim

studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, studentima s drugih visokih učilišta u

Republici Hrvatskoj, omogućen je upis na diplomski studij Informatika i tehnika.

Usklađenost s misijom i strategijom Sveučilišta i predlagatelja te sa strateškim dokumentom mreže visokih učilišta

Program diplomskog studija Informatika i tehnika u potpunosti je usklađen sa Strategijom Sveučilišta

u Splitu 2015-2020, a ponajprije sa strateškim ciljevima Strategije koji se odnose na studente, studij i

studentski standard. Program je usklađen i sa internim strateškim intencijama navedenim u Strategiji

razvoja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, u razdoblju 2015-2017. Nadalje,

predloženi program zadovoljava eksterne i interne utvrđene kriterije kvalitete studija na Sveučilištu u

Splitu i njegovoj sastavnici, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.

Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Predloženi program diplomskog studija Informatika i tehnika, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

u Splitu ima dvadeset godina dugu tradiciju. Prvotno se izvodio četverogodišnji diplomski program

Informatike i tehnike, čijim se završetkom stjecalo zvanje profesora / profesorice Informatike i tehničke

kulture. Uvođenjem Bolonjskog procesa, program se strukturalno i sadržajno mijenja 2005. godine.

Temeljne strukturalne izmjene očitovale su se u podjelama na preddiplomski studij u kojem se stječu

informatičke i tehničke kompetencije neophodne za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama,

te diplomski studij tijekom kojega se, uz stjecanje informatičkih i tehničkih kompetencija, poseban

naglasak stavlja na pedagoške kompetencije. Spomenuti program s uspjehom se realizira 12 godina, a

o uspješnosti istoga svjedoči činjenica da su studenti koji su završili preddiplomski studij upisali i

diplomski studij, završetkom kojega su gotovo svi zaposleni. U osnovi predloženog preddiplomskog

studija Informatike i tehnike stoji upravo program iz 2005. godine, koji je uz manje izmjene, sadržajno

prilagođenim suvremenim društvenim zahtjevima.

Page 7: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

6 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

2. OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

Opći dio

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Tehničke znanosti

Obrazovne znanosti

Trajanje studijskoga programa 2 godine

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

120 ECTS

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

Završen preddiplomski studij Informatika i tehnika, odnosno završen preddiplomski studij sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje predmeta razlike koji ne smiju prelaziti broj ECTS bodova propisan Pravilnikom o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.

Ishodi učenja studijskoga programa (navesti 15 - 30 ishoda učenja)

Nakon završenog preddiplomskog studija studenti će biti osposobljeni:

- Samostalno vršiti električna mjerenja na na električnim strojevima, uređajima i električnim

instalacijama u bez naponskom i pogonskom stanju u svrhu primjene u nastavi.

- Primjenjivati stečene kompetencije iz područja energetike i pretvorbi energije.

- Analizirati, kritički promišljati i osmišljavati koncepte efikasnog korištenja energenata i izvora

energije.

- Usvojiti osnovna načela teorije organizacije proizvodnje, te suvremenih organizacijskih

struktura.

- Projektirati tehnološke procesa u komadnoj proizvodnji u skladu sa zahtjevima svrhu

suvremenog tržišta: kvalitete proizvoda, cijene proizvoda i roka isporuke.

- Primjenjivati računalo u procesnoj tehnici.

- Primjenjivati kompetencije o temeljnimelementima sustava, algoritama i metoda u aplikacijama

računalnog vida prilikom rješavanja konkretnih problema.

- Projektirati i osmišljavati jednostavne sustave za automatizaciju.

- Na temelju stečenih kompetencija kritički promišljati robotiku kao granu znanosti i njenu

primjenu u industriji i svakodnevnom životu.

- Primjenivati stečene kompetencije iz područja obnovljivih izvora energije te kritički promišljati

njihovu nužnost, potencijale,ograničenja, prednosti i nedostatke.

- Pratiti znanstveno-metodološku literatutu te primjenjivati statistiku u kvantitativnim

istraživanjima odgoja i obrazovanja.

Page 8: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

7 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

- Osmišljavati i izvoditi praktične vježbe i iz područja strojarstva, elektrotehnike, elektronike,

robotike, automatike, graditeljstva i prometa u osnovnim i srednjim školama.

- Pratiti razvojne trendova učenja i poučavanja u nastavi politehnike te implementirati iste u

planiranje, programiranje i izvođenje različitih oblika (izvan)nastavnih aktivnosti.

- U neposrednom nastavnom radu primjenjivati stečene kompetencije uspješnog planiranja,

programiranja, pripremanja i izvođenje nastave (poli)tehničkog područja u osnovnoj i srednjim

školama.

- Primjenjivati fundamentalne pedagoško-psihološke spoznaje neophodne za uspješu

organizaciju i vođenje odgojno-obrazovnog procesa.

- Permanentno pratiti razvojne trendove tehnike te iste primjenjivati u organizaciji i realizaciji

nastave.

- Planirati, organizirati i realizirati nastavu informatike u osnovnim i srednjim školama

primjenjujući načela nastave informatike, koristeći različite nastavne strategije, metode i oblike

rada.

- Pratiti istraživanja u edukaciji informatike i implementirati ih u program.

- Odrediti ishode učenja za pojedine nastavne cjeline, nastavne teme i zadatke te metodički

pravilno artikulirati nastavni sat iz informatike.

- Izraditi pisanu pripremu za izvođenje nastavnog sata iz informatike.

- Osmisliti, izraditi i primijeniti različita nastavna sredstva i pomagala.

- Stručno i metodički korektno izvesti nastavni sat iz informatike u osnovnoj i srednjoj školi.

- Vrednovati nastavu informatike, rad učenika i nastavnika, te napraviti samoevaluaciju.

- Uočiti mogućnosti pedagoškog djelovanja i razlikovati temeljne pedagoške procese.

- Interpretirati i primijeniti glavne sadržaje psihologije odgoja i obrazovanja.

- Objasniti širi društveni kontekst odgoja i obrazovanja (vrijednosti, odnose, funkcije,

ne/jednakosti, važnost odgoja-obrazovanja, procese koji utječu na uspjeh učenika, devijacije i

sl.).

- Primijeniti znanstvene metode analize i sinteze, indukcije i dedukcije, generalizacije i

specijalizacije, te analogije na informatičke sadržaje kao i u nastavnom procesu.

- Analizirati, rješavati i pojasniti način rješavanja problema koristeći se argumentirano odabranom

paradigmom, programskim jezikom i razvojnim okruženjem.

- Analizirati vremensku i prostornu složenost algoritama, kreirati strukture podataka.

- Oblikovati i vrednovati programe: utemeljene na numeričkim metodama, na teoriji grafova i

teoriji automata, na bazama podataka te na principima umjetne inteligencije.

- Formulirati izraze digitalne logike, oblikovati složenije logičke sklopove, predstaviti podatke na

način razumljiv računalu, raščlaniti arhitekturu računala i argumentirano obrazložiti organizaciju

i funkcije operacijskog sustava, računalnih mreža i komunikacijskih protokola.

Page 9: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

8 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Mogućnost zapošljavanja

Magistri/magistre edukacije Informatike i tehnike osposobljeni su za uspješno planiranje i realiziranje

nastavnih aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama različitih profila i razina. Također, s obtzirom na

polivalentnost studija, studenti su osposobljeni za obavljanje različitih poslova u poduzetničkim

aktivnostima, ponajprije u proizvodno-uslužnim tvrtkama.

Mogućnost nastavka studija na višoj razini

Studentima koji su završili diplomski studij Informatike i tehnike omogućen je upis na poslije diplomski

doktorki studij Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-

matematičkom fakultetu u Splitu, ili nastavak školovanja na drugim visokoškolskim ustanovama koje to

omogućavaju internim aktom.

Studij/i niže razine predlagača ili drugih ustanova u RH s kojih je moguć upis na predloženi studij

Završen predddiplomski studij Informatika i tehnika, odnosno završen preddiplomski studij sa stečenih

najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje predmeta razlike koji ne smiju prelaziti broj ECTS bodova

propisan Pravilnikom o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na

Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.

Uvjeti i način studiranja

Uvjeti i način studiranja na diplomskom studiju Informatika i tehnika regulirani su Pravilnikom o studijima

i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu te Pravilnikom o sustavu studiranja na preddiplomskim i

diplomskim sveučilišnim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Studij se realizira

kroz dvije akademske godine, odnosno 4 semestara. Prilikom realizacije nastave zastupljeni su svi

nastavni oblici: predavanja, seminari, vježbe, terenska nastava, stručne ekskurzije i individualne

konzultacije. Obveze studenata i nastavnika, kao i uvjeti upisa u slijedeći semestar regulirani su gore

navedenim pravilnicima. S obzirom na upisne kvote, kadrovske, prostorne, infrastrukturne i materijalne

uvjete, svi oblici nastave izvode se u manjim grupama.

Sustav savjetovanja i vođenja kroz studij

Studenti se prema potrebi za pomoć, savjete i podršku mogu javiti pročelniku pojedinih odjela,

prodekanu za nastavu, osoblju studentske referade te predstavnicima studenata u Studentskom zboru

ili Fakultetskom vijeću. Sve informacije o studiju i izvođenju nastave dostupne su studentima putem e-

learning portala, odnosno putem internih mrežnih stranica putem kojih studentu mogu ostvariti

interaktivni kontakt s predmetnim nastavnicima Na drugoj godini studija student izabire mentora koji ga

savjetuje u izradi završnog rada.

Page 10: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

9 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Popis predmeta koje studenti mogu upisati s drugih studija

Studenti mogu upisati predmete s drugih studija PMF-a i Sveučilišta u Splitu isključivo ukoliko su oni u

redu predavanja studijskog programa.

Popis predmeta koji se mogu izvoditi na stranom jeziku

Izvođenje nastave na engleskom jeziku nije predviđeno studijskim programom, ali su gotovo svi nastavnici

izrazili spremnost da pripreme nastavne materijale i održavaju nastavu na engleskom jeziku (u slučaju

upisanih stranih državljana ili međunarodnih studenata u okviru Erasmusa).

 

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova propisuju se ugovorom između visokih učilišta, Pravilnikom o

studijima i sustavu studiranja na Sveučilišta u Splitu, Statutom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,

Pravilnikom o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na

Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, te Pravilnikom o akademskom priznavanju inozemnih

visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija.

Završetak studija

Način završetka studija Završni rad ☐ Diplomski rad ☒

Završni ispit ☐ Diplomski ispit ☐

Uvjeti za prijavu završnoga/diplomskoga rada i/ili završnoga/diplomskoga ispita

Položeni svi ispiti diplomskog studija

Uvjeti za prijavu diplomskog rada su definirani Pravilnikom o završnom i diplomskom radu te završnom preddiplomskom ispitu (Prosinac, 2016 )

Postupak vrjednovanja završnoga/ /diplomskoga ispita te vrjednovanja i obrane završnoga/diplomskoga rada

Diplomskii rad se brani pred tročlanim povjerenstvom koje donosi konačnu ocjenu.

Postupak vrjednovanja završnog rada definiran je Pravilnikom o završnom i diplomskom radu te završnom preddiplomskom ispitu (Prosinac, 2016 )

Page 11: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

10 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Popis obveznih i izbornih predmeta

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU

ECTSP S V T

Obvezni

PMS105 Didaktika 30 15 3

PMT065 Proizvodni sustavi 15 15 2

PMT066 Praktikum iz elektrotehnike 30 3

PMIK10 Sustavi e-učenja 30 30 5

PMS007 Psihologija odgoja i obrazovanja I 30 15 3

PMII10 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 5

PMT167 Praktikum iz osnova elektronike 30 3

PMT168 Energetika 30 15 4

Ukupno obvezni 165 60 120 28

Izborni

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU

ECTSP S V T

Obvezni

PMS170 Pedagogija 30 15 3

PMS006 Stručno-pedagoška praksa 15 1

PMS116 Psihologija odgoja i obrazovanja II 30 15 3

PMT169 Metodika nastave tehničke kulture I 30 30 30 6

PMIK50 Metodika nastave informatike I 30 30 30 6

PMS171 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja 30 15 3

PMT070 Računala u tehničkim sustavima 30 30 5

Izborni predmet informatike I

Ukupno obvezni 180 120 90 27

Izborni

Izborni predmeti informatike IT-D2 (bira se jedan predmet, minimalno 5 ECTS bodova):

PMIC50 Raspodijeljeni sustavi 30 30 5

PMIK70 Informatički menadžment 30 30 5

PMIH30 Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi

30 30 5

Page 12: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

11 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

PMII60 Računalni vid 30 30 5

PMII70 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata

30 30 5

Bira se jedan izborni predmet - minimalno 5 ECTS

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU

ECTSP S V T

Obvezni

PMS108 Sociologija odgoja i obrazovanja 15 15 2

PMS114 Metodologija istraživanja u obrazovanju 30 15 3

PMT271 Metodika nastave tehničke kulture II 30 30 30 6

PMT172 Seminar iz metodike nastave tehničke kulture s nastavnom praksom I

15 30 3

PMIK60 Metodika nastave informatike II 30 30 30 6

PMIK51 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I

15 30 3

Izborni predmet informatike II

Izborni predmet tehnike I

Izborni DHZ predmet I

Ukupno obvezni 105 120 120 23

Izborni

Izborni predmeti informatike IT-D3 (bira se jedan predmet od minimalno 5 ECTS bodova):

PMII50 Računalna grafika 30 30 5

PMID35 Programiranje mobilnih aplikacija 30 30 5

PMII30 Inteligentni agenti 30 30 5

PMID40 Paralelno programiranje 30 30 5

Izborni predmeti tehnike I (bira se jedan predmet od minimalno 2 ECTS boda):

PMT074 Automatika II 15 15 2

PMT279 Robotika u nastavi 15 15 2,5

Izborni DHZ predmeti (bira se jedan predmet od minimalno 2 ECTS boda):

PMS201 Napredni modeli nastave 15 15 2

PMS160 Upravljanje razredom 15 15 2

Bira se po jedan predmet iz svake skupine - minimalno 9 ECTS

Page 13: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

12 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU

ECTSP S V T

Obvezni

PMT276 Robotika 15 15 3

PMT177 Seminar iz metodike nastave tehničke kulture s nastavnom praksom II

15 30 3

PMIK61 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II

15 30 3

Izborni predmet informatike III

Izborni predmet tehnike II

Izborni DHZ predmet II

Diplomski seminar

Diplomski rad

Ukupno obvezni 15 45 60 9

Izborni

Izborni predmeti informatike III IT-D4 (bira se jedan predmet od minimalno 5 ECTS bodova):

PMIC50 Raspodijeljeni sustavi 30 30 5

PMIK70 Informatički menadžment 30 30 5

PMII70 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata

30 30 5

PMII60 Računalni vid 30 30 5

Izborni predmeti tehnike II (bira se jedan predmet od minimalno 2 ECTS boda):

PMT179 Obnovljivi izvori energije 15 15 2

PMT073 Foto i video tehnika 30 2

PMT175 Energetika i okoliš 15 15 2

Izborni DHZ predmeti II (bira se jedan predmet od minimalno 2 ECTS boda):

PMS173 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 15 15 2

PMS140 Poučavanje učenika s posebnim potrebama 15 15 2

PMS150 Pozitivna psihologija 15 15 2

Diplomski seminar

PMT180 Diplomski seminar 15 1

PMIZ40 Diplomski seminar 15 1

Diplomski rad

PMT299 Diplomski rad tehnike 30 9

PMIZ51 Diplomski rad informatike 30 9

Bira se po jedan predmet iz svake skupine - minimalno 19 ECTS

Page 14: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

13 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Opis predmeta

NAZIV PREDMETA Didaktika

Kod PMS105 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc. Antun Arbunić Bodovna vrijednost

(ECTS) 3

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 15

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Uočiti kompleksnost, multistrukturalnost i multikauzalnost odgojno-obrazovnog procesa te uvidjeti nužnost njegovanja pozitivnog odgojno-obrazovnog ozračja kao preduvjeta uspjeha u odgojno-obrazovnom radu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Ovladati temeljnim didaktičkim pojmovima 2. Osposobiti se za uočavanje temeljnih procesa i zakonitosti koje vladaju u odgojno- obrazovnom radu 3. Steći osnove za planiranje, programiranje, pripremu i izvedbuneposrednog odgojno- obrazovnog rada koji će se kasnije usavršavati u sklopu metodika predmeta 4. Steći svijest o važnosti pedagoškog ozračja u odgojno-obrazovnom radu.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Didaktika kao znanstvena disciplina 2./3. Temeljni didaktički procesi 4.-6. Nastava – pretpostavke i aspekti 7. Strategije, cilj i zadaci odgoja i obrazovanja 8.-13. Odgojno-obrazovna tehnologija: organizacija i artikulacija nastave; planiranje i programiranje; sadržaji, izvori i mediji; didaktička načela i sustavi; strukura i dinamika nastave; pripremanje i izvođenje nastave 14./15. Odgojno-obrazovna ekologija: pretpostavke i čimbenici.*

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Pohađanje nastave, izrada i prezentacija seminarskog rada, položeni kolokviji ili ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

1

Kolokviji 1 Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Page 15: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

14 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nazočnost na nastavi, aktivnost na nastavi, rezultati kolokvija, rezultati ispita (ukoliko mu student pristupi).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Poljak, V. (1991. i dalje): Didaktika. Školska knjiga, Zagreb.

Bežen, A., Jelavić, F., Kujundžić, N., Pletenac, V. (1991. i dalje): Osnove didaktike. Školske novine, Zagreb.

Bognar, L., Matijević, M. (2002. i dalje): Didaktika. Školska knjiga, Zagreb

Dopunska literatura

1. Meyer, H. (2002.): Didaktika razredne kvake. Educa, Zagreb. 2. Desforges, Ch. (2001.): Uspješno učenje i poučavanje. Educa, Zagreb. 3. Dryden, G., Vos J. (2001.): Revolucija u učenju. Educa, Zagreb. 4. Jensen, E. (2003.): Super nastava. Educa, Zagreb**

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Konzultacije, razgobvor, aktivno sudjelovanje, evaluacija predmetza i nastavnika.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Sadržaji nastave navedeni su za blok-satove (15termina x 2 sata) ** Sadržaji seminarskih radova odrađuju se u seminarskim grupama (15x1 po grupi)

Page 16: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

15 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Energetika

Kod PMT168 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc. Vladimir Pleština

Bodovna vrijednost (ECTS)

4

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 15

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 30 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Usvojiti osnovna znanja o energetici i pretvorbama energije te formirati kritično mišljenje o efikasnom korištenju energenata i izvora energije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon ovog predmeta student će biti sposoban: - Razlikovati obnovljive i neobnovljive izvore energije. - Opisati nastanak fosilnih goriva - Razlikovati energetska postrojenja. - Opisati princip rada energetskih postrojenja. - Usporediti postrojenja za pretvorbu energije. - Zastupati i argumentirano obraniti stav o korištenju određenog izvora energije - Zastupati i argumentirano obraniti stav o izgradnji elektroenergetskog postrojenja u Republici Hrvatskoj.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan Uvodno predavanje, upoznavanje studenata sa pravilima, literaturom i tijekom izvođenja nastave. Upoznavanje sa sadržajem predmeta. Uvodno o energetici, pojam energetika, pojam energije. Zakon o očuvanju energije. Energetika, energija i snaga. Pretvorba energije. Primarni i transformirani oblici energije. Rad 2. tjedan Entropijski pogled na svijet. Energetika jučer, danas, sutra. Povijest korištenja energije. Svijet i energetika. Održivi razvoj energetike i održivost energetskog sustava. Metode procjene održivog razvoja energetskih sustava: Eksterni trošak, multikriterijalna analiza, eksergija, emergija. 3. tjedan Neobnovljivi izvori energije. Rezerve neobnovljivih izvora energije. Nastanak fosilnih goriva. Ugljik. Fosilna goriva: ugljen, nafta, prirodni plin, nuklearna energija. Procjena trajanja neobnovljivih izvora energije. 4. tjedan Obnovljivi izvori energije, Kyoto protokol. Europski ciljevi. Potencijal obnovljivih izvora energije. Energija vode (hidroenergija). Energija sunca. Energija vjetra. Energija valova. Energija plime i oseke i energija iz mora. Biomasa i potencijal biomase u Republici Hrvatskoj. Biodizel. Geotermalna energija. 5. tjedan Postrojenja za pretvorbu energije. Centralizirani energetski objekti. Centralizirani toplinski sustavi. Termoelektrane - toplane i dizel elektrane, Termoelektrane s parnom turbinom, Termoelektrane s plinskom turbinom. Dijelovi termoenergetskog postrojenja. Termoelektrane u Hrvatskoj. 6. tjedan Nuklearne elektrane: Povijesni razvoj. Princip rada i osnovna podjela nuklearnih elektrana. Tipovi nuklearnih elektrana. Nuklearna energija u odnosu na ostale energente. Sigurnost nuklearnih elektrana. Razvoj i cilj nuklearne energetike. 7. tjedan 1. kolokvij

Page 17: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

16 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

8. tjedan Hidroelektrane: Opis postrojenja. Podjela hidroelektrana. Akumulacijske hidroelektrane. Protočne hidroelektrane. Reverzibilne hidroelektrane. Niskotlačne, srednje tlačne i visokotlačne hidroelektrane. Dijelovi hidroelektrana. Vrste vodnih turbina (Pelton, Francis i Kaplan turbine). Hidroelektrane u Hrvatskoj. 9. tjedan Energija sunčeva zračenja. Insolacija. Solarni kolektori. Foto naponske ćelije – razvoj, primjena i ekonomičnost. Foto naponski solarni potencijal u Europi. Utjecaj na okoliš. Solarne elektrane. 10. tjedan Energija vjetra. Kinetička energija vjetra. Statistika vjetra, atlas vjetra, ruža vjetrova. Utjecaj terena na izbor lokacije vjetroelektrane. Vjetroelektrane. Osnovna podjela vjetroelektrana, Osnovni dijelovi vjetroelektrana. Princip rada vjetroelektrana. Izbro generatora i mehaničkog sustava vjetroelektrana. Priključivanje vjetroelektrana na elektroenergetsku mrežu. Tržište energije vjetra. 11. tjedan Oceani kao energetski kolektori. Načini pretvorbe energije oceana u električnu energiju: Energija plime i oseke, Energija morskih valova, OTEC, ostale teorijske i praktične tehnologije. Plimne elektrane: podjela, potencijal, za i protiv. Postrojenja za pretvorbu energije morskih valova. Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC). Vrste OTEC postrojenja. Ostale tehnologije. 12. tjedan Geotermalna energija. Geotermalne elektrane. Tipovi geotermalnih elektrana: Princip suhe pare (Dry steam), Princip separiranja pare (Flash steam), Binarni princip (Binary cycle). Geotermalni potencijal u Hrvatskoj. 13. tjedan Biomasa. Energija iz biomase. Toplinske pumpe. Razvoje tehnologije toplinske pumpe. Teorijski princip rada toplinske pumpe. Dijelovi toplinske pumpe. 14. tjedan Hrvatska i Svijet sa aspekta energetike. Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske. Nacionalni program razvoja energetike. Energetska sadašnjost i budućnost. 15. tjedan 2. kolokvij i prezentacija seminarskih radova.

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☒ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Prisustvo na predavanjima Samostalna izrada i prezentacija seminarskog rada Aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu Ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1,5 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Samsotalno učenje za ispit

1,5

Esej Seminarski rad

1

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ukupno bodovanje (100%): Ispit ili 2 kolokvija - 90 %, seminar 10% 1. Kolokvij 1 : 45 % (ili ispit) 2. Kolokvij 2 : 45 % (ili ispit) 3. Seminar : 10 % (obavezan) Ocjena po postocima: 50% do 62% - dovoljan (2) 63% do 75% - dobar (3) 76% do 88% - vrlo dobar (4) 89% do 100% - izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Page 18: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

17 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

knjižnici i putem ostalih medija)

B. Udovičić, Energetika, Školska Knjiga, Zagreb, 1993.

Energetika - predavanja – interna skripta i online materijali.

Dopunska literatura

1. V. Paar, Energetska kriza:gdje (ni)je izlaz?, Školska knjiga, Zagreb, 1984. 2. H. Požar, Osnove energetike I, II i III, Školska knjiga, Zagreb,1992. 3. P. Kulušić, Novi izvori energije, Školska knjiga, Zagreb, 1991. 4. W.E. Westman, Ecology, Impact, Assessment and Environmental Planning, J. Wiley, 1985. 5. Časopis Energija 6. Renewable Energy, edit.by Godfrey Boyle, Oxford University Press, 2004. 7. Internet

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima. Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anonimnih anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Uspješnost studenata na kolegiju. Samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 19: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

18 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Praktikum iz elektrotehnike

Kod PMT066 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc. Vladimir Pleština

Bodovna vrijednost (ECTS)

3

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 30%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za samostalno obavljanje jednostavnijih električnih mjerenja na električnim strojevima, uređajima i električnim instalacijama u bez naponskom i pogonskom stanju u svrhu primjene u nastavi.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani i uspješno položeni: Osnove elektrotehnike, Električna mjerenja i Primijenjena elektrotehnika

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon ovog predmeta student će biti sposoban: - Izvršiti mjerenja struje, napona i snage pomoću mjernog instrumenta - Ispitati nepoznati transformator - Ispitati istosmjerni stroj - Koristit računalo kao mjerni instrument - Dizajnirati i dimenzionirati električnu instalaciju u kući

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan Uvodno predavanje i upoznavanje sa vježbama. Upoznavanje sa pravilima rada u laboratoriju i literaturom. 2. tjedan Vježba 1. Mjerenje električnog otpora u bez naponskom području 3. tjedan Vježba 2. Mjerenje napona struje i snage 4. tjedan Vježba 3. Ispitivanje nepoznatog transformatora 5. tjedan Vježba 4. Mjerenje snage transformatora u praznom hodu 6. tjedan Vježba 5. Mjerenje snage transformatora u kratkom spoju 7. tjedan Vježba 6. Ispitivanje istosmjernog stroja – paralelni motor 8. tjedan Vježba 7. Ispitivanje istosmjernog stroja – serijski motor 9. tjedan Vježba 8. Ispitivanje izmjeničnog asinkronog trofaznog stroja 10. tjedan Vježba 9. Upotreba računala kao mjernog instrumenta 11. tjedan Vježba 10. Mjerenje na edukacijskim uređajima u školi 12. tjedan Vježba 11. Električne instalacije u kući - utičnica, prekidač, i rasvjetno tijelo, jednopolna i serijska sklopka 13. tjedan

Page 20: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

19 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Vježba 12. Električne instalacije u kući - Spajanje kutije s osiguračima i kontrola instalacije 14. tjedan Vježba 13. Električne instalacije - Spajanje električnog brojila 15. tjedan Analiza predanih vježbi, ocjenjivanje i nadoknade.

Vrste izvođenja nastave:

☐ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☒ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata

Prisustvo na vježbama Samostalna izrada vježbi. Izrada izvještaja za odrađene vježbe. Pripremljena vježba prije izvođenja Aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Priprema za vježbe

1

Esej Seminarski rad

Izrada izvještaja

0,5

Kolokviji 0,5 Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ukupno bodovanje (100%): 1. Ocjenjivanje pripremljenosti za vježbe: 45 % 2. Ocjenjivanje rada i zalaganja na vježbama : 45 % 3. Ocjenjivanje izrađenog izvještaja : 10 % Ocjena po postocima: 50% do 62% - dovoljan (2) 63% do 75% - dobar (3) 76% do 88% - vrlo dobar (4) 89% do 100% - izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Vježbe - Praktikum iz elektrotehnike – Vladimir Pleština – Interna skripta i online materijali

Bego V.: Mjerenja u elektrotehnici, Tehnička knjiga Zagreb, 1990.

Dopunska literatura

1. Jurković B.: Elektromotorni pogoni, ETF Zagreb, 1983. 2. Carr J.: Elements of Instrumentation and Measurement, Prentice Hall, 1986. 3. KONČAR : Tehnički priručnik, KONČAR-Zagreb, 1991. 4. Keler D., Maričević M., Srb V.: Elektromonterski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima. Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anonimnih anketa. Uspješnost studenata na kolegiju. Samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 21: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

20 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Proizvodni sustavi

Kod PMT065 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc. Endri Garafulić Bodovna vrijednost

(ECTS) 2

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 15

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovnim načelima teorija organizacije proizvodnje, te suvremenih organizacijskih struktura. Osposobljavanje studenata za projektiranja tehnološkog procesa u komadnoj proizvodnji u svrhu ispunjenja zahtjeva suvremenog tržišta: kvalitete proizvoda, cijene proizvoda i roka isporuke.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći: 1.Objasniti razliku između klasičnih i neoklasičnih organizacijskih teorija 2. Nabrojiti osnovne moderne teorije organizacije 3. Predstaviti vanjske i unutarnje faktore koji utječu na izbor organizacijske strukture 4. Objasniti značajke prekidnih i neprekidnih tokova materijala u proizvodnom procesu 5.Objasniti strategije uvođenja novog proizvoda na tržište 6. Analizirati tehnologičnost proizvoda 7. Analizirati i vrjednovati pristupe planiranju i upravljanju proizvodnjom. 8. Preporučiti organizacijske oblike proizvodnje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan Uvodno predavanje. Osnove organizacije. Teorije organizacije (klasične, neoklasične, suvremene teorije organizacija).Literatura 2. tjedan Oblikovanje organizacijske strukture. Vrste organizacijskih struktura. Suvremeni trendovi u oblikovanju organizacije: uska proizvodnja, paralelni inženjering, fraktalna tvornica, virtualna tvornica, reinženjering poslovnog procesa. 3. tjedan Organizacija poslovnih funkcija. Prikazivanje organizacije poduzeća. 4. tjedan Područje, priroda i ciljevi proizvodnog procesa. Osnovni principi kod projektiranja proizvodnog procesa. Međusobni odnosi osnovnih činilaca u proizvodnji. Problemi lokacije. Primarni faktori za izbor makro i mikro lokacije. 5. tjedan Tipovi toka materijala. Oblikovanje prostorne strukture. Metode za raspored radnih mjesta za slučaj rasporeda u grupe po vrsti, odnosno grupe po svrsi, linijska proizvodnja. 6. tjedan Osnovna načela projektiranja tehnološkog procesa. Redoslijed tehnoloških zahvata i operacija 7. tjedan Oblikovanje (dizajn) proizvoda. Životni ciklus proizvoda. 8.-14. tjedan Izrada i prezentacija seminara 15. tjedan kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Page 22: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

21 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

☐ terenska nastava

Obveze studenata Prisustvo na predavanjima. Izrada i prezentacija seminara Aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu Ispit

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

1

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ukupno bodovanje (100%): Ispit ili 1 kolokvija -50 %, seminar 50% Ocjena po postocima: 50% do 62% - dovoljan (2) 63% do 75% - dobar (3) 76% do 88% - vrlo dobar (4) 89% do 100% - izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Fučko G., Interna skripta 2004

Dopunska literatura

1. Dulčić Ž., P. I., R M.., V. I., Proizvodni menedžment, FESB,Split,1996. 2. Veža I., Projektiranje proizvodnih procesa, FESB, Split, 1994.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anonimnih anketa. Uspješnost studenata na kolegiju, Samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 23: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

22 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Psihologija odgoja i obrazovanja I

Kod PMS007 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Doc. dr. sc. Nikola Marangunić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 15

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 30%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Poznavanje elementarnih pojmova i spoznaja iz opće i razvojne psihologije; bolje razumijevanje vlastitog i tuđeg ponašanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će moći: 1. Interpretirati metode i istraživačke tehnike u području istraživanja odgoja i obrazovanja. 2. Objasniti sastavne elemente ljudskog ponašanja: ličnost, inteligencija, motivacija i emocije. 3. Navesti temelje razvijanja stavova i životnih vrijednosti. 4. Usporediti razlike u psihičkom razvoju s obzirom na životna razdoblja: djetinjstvo, mladost, zrelost,starost.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod u kolegij; 2. Uvod u psihologiju odgoja i obrazovanja; 3. Metodologija u istraživanju odgoja i obrazovanja; 4. Ličnost - teorije i modeli; 5. Ličnost - determinante i mjerenje; 6. Inteligencija - određenje i determinante; 7. Inteligencija - mjerenje; 8. Motivacija; 9. Emocije - podjela; 10. Emocije - razvoj; 11. Stavovi - formiranje i utjecaj stavova; 12. Stavovi - stereotipi i predrasude; 13. Stavovi - vrijednosti i razvoj moralne svijesti; 14. Psihički razvoj - djetinjstvo i adolescencija; 15. Psihički razvoj - zrelost i starost.

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje, izrada seminarskog rada, kolokviji (prema izboru).

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku

Pohađanje nastave

0,5 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Page 24: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

23 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Esej Seminarski rad

0,5

Kolokviji 1 Usmeni ispit 1

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nazočnost na nastavi, aktivnost na nastavi, rezultati kolokvija (ukoliko mu student pristupi), rezultati ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

V. Andrilović, M. Čudina: Osnove opće i razvojne psihologije, Školska knjiga, Zgb,1985.

N. Pastuović: Osnove psihologije obrazovanja i odgoja, Znamen, Zgb., 1997.

Dopunska literatura

A. Fulgosi: Psihologija ličnosti - teorije i istraživanja, Školska knjiga, Zgb, 1981. D. Goleman: Emocionalna inteligencija, Mozaik knjiga, Zgb., 1997. D. Miljković, M.Rijavec: Razgovori sa zrcalom: psihologija samopouzdanja, Zgb., 1996. M. Rijavec: Čuda se ipak događaju: psihologija pozitivnog mišljenja, IEP,Zgb., 1997. Psihologijski rječnik, Prosvjeta, Zgb., 1992.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Konzultacije, razgovor, aktivno sudjelovanje, evaluacija predmeta i nastavnika.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 25: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

24 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Sustavi E-učenja

Kod PMIK10 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc. Ani Grubišić Bodovna vrijednost

(ECTS) 5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 30

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 40%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je steći znanja o sustavima za e-učenje i njihovoj primjeni u obrazovanju, nastavi i učenju i poučavanju. Zadani cilj se dostiže učenjem i poučavanjem: definicije, funkcijski model i konfiguracija sustava za e-učenje, objekti učenja; norme za oblikovanje sustava za e-učenje; pedagogijske paradigme sustava za e-učenje, inteligentni tutorski sustavi, primjeri sustava za e-učenje.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Uvjeti za upis: nema ih. Ulazne kompetencije: poznavanje osnova rada na računalu

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Student će moći: 1. klasificirati sustave e-učenja 2. klasificirati objekte učenja 3. klasificirati norme za oblikovanje arhitekture sustava e-učenja 4. usporediti osnovne konfiguracije sustava e-učenja 5. oblikovati nastavne sadržaje u sustavu e-učenja primjenom ADDIE modela 6. vrednovati učinkovitost sustava e-učenja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Tjedan 1: Upoznavanje s kolegijem Tjedan 2: Informacijska i komunikacijska tehnologija i područja primjene računala u nastavi Tjedan 3: Definicija e-učenja i sustav za e-učenje Tjedan 4: Funkcijski model sustava za e-učenje Tjedan 5: Konfiguracija sustava za e-učenje (aktualne klase konfiguracija sustava za e-učenje) Tjedan 6: Objekti učenja (definicija, karakteristike, modeli) Tjedan 7: Norme za oblikovanje arhitekture sustava za e-učenje Tjedan 8: Kolokvij Tjedan 9: Pedagogijska paradigma sustava za e-učenje (dva sigma problem, tradicionalno učenje, učenje s provjeravanjem, tutorsko učenje) Tjedan 10: E-procjena znanja Tjedan 11: Inteligentni tutorski sustavi Tjedan 12: ADDIE model za oblikovanje nastave Tjedan 13: Primjena ADDIE modela Tjedan 14: Metodologija za vrednovanje sustava e-učenja Tjedan 15: Kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Page 26: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

25 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Obveze studenata Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, domaće zadaće, kolokvij, pismeni ispit

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0,5 Istraživanje Praktični rad 2

Eksperimentalni rad

Referat Domaće zadaće

1

Esej Seminarski rad

Kolokviji 0,5 Usmeni ispit 0,5

Pismeni ispit 0,5 Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnost studenata na predavanjima i vježbama (prisutnost na vježbama, rješavanje zadataka, opća aktivnost na nastavi) (20 %). Praktični rad (60%) Pismeni dio ispita (10%) Usmeni dio ispita (10%) Završna ocjena izvodi se na temelju svih navedenih ocjena.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Stankov, S.: E-učenje, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, skripta, 2009.

S. Stankov: Inteligentni tutorski sustavi: teorija i primjena, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, skripta, 2010.

Martha C. Polson; J. Jeffrey Richardson; Elliot Soloway, Foundations of Intelligent Tutoring Systems, LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES PUBLISHERS 1988 Hillsdale, New Jersey

Hove and London Bryn Holmes and John Gardner, E-learning: concepts and practice, London: Sage, 2006, ISBN 1-412911-11-7

William Horton, e-Learning by Design, 2nd Edition, 2011, Published by: John Wiley & Sons

Dopunska literatura

Larkin, Jill H., and Ruth W. Chabay. Computer-Assisted Instruction and Intelligent Tutoring Systems: Shared Goals and Complementary Approaches. Technology in Education Series. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1992. Gauthier, Gilles, Frasson, Claude, VanLehn, Kurt (Eds.) Intelligent Tutoring Systems, 5th International Conference, ITS 2000, Montreal, Canada, June 19-23, 2000 Proceedings Hugh Burns, James W. Parlett, Carol Luckhardt Redfield, Intelligent Tutoring Systems: Evolutions in Design, LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS 1991 Hillsdale, New Jersey Hove and London Joseph Psotka; L. Dan Massey; Sharon A. Mutter; John Seely Brown, Intelligent Tutoring Systems: Lessons Learned, LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES PUBLISHERS 1988 Hillsdale, New Jersey Hove and London

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, studentska evaluacija primjenom anonimne ankete, uspjeh studenata na ispitu, samoprocjena.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 27: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

26 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Uvod u umjetnu inteligenciju

Kod PMII10 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Doc. dr.sc. Saša Mladenović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5

Suradnici Goran Zaharija Marin Aglić Čuvić Način izvođenja nastave

(broj sati u semestru)

P S V T

30 30

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 25%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Umjetna inteligencija (UI) je područje koje je posvećeno proučavanju računalnog modela inteligentnog ponašanja. Zajedničko svim područjima umjetne inteligencije je izrada agenata ili strojeva koji imaju odlike inteligentnog ponašanja; rješavanje problema, predstavljanje znanja, zaključivanje, učenje, percepcija i interpretiranje. Količina različitog gradiva na kolegiju odražava raznolikosti navedenih pojmova. Tijekom kolegija, osvrnut ćemo se na temeljna pitanja i problematiku u području UI te istražiti temeljne tehnike navedenog područja. Kolegij je projektno orijentiran, s praktičnim zadacima koji se rješavaju tijekom cijelog semestra, koristeći NetLogo programsko okruženje utemeljeno na LISP i Prolog programskim jezicima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završetka kolegija studenti bi trebali biti u mogućnosti: 1. Razumjeti moderan pogled na UI kao proučavanje agenata koji primaju percepte iz svog okruženja te izvode akcije. 2. Opisati glavne teme, primjenu i područja istraživanja vezana uz UI, uključujući algoritme pretrage, strojno učenje, predstavljanje znanja, zaključivanje, obradu prirodnih jezika, percepciju i vid, te robotiku. 3. Primijeniti osnovne metode UI kod računalnog rješavanja problema. 4. Raspravljati o ulozi područja istraživanja umjetne inteligencije u razumijevanju ljudske inteligencije. 5. Prepoznati granice sposobnosti trenutnih UI sustava.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod u umjetnu inteligenciju (2h) 2. Inteligentni agenti i okruženja (2h) 3. Rješavanje problema pretragom stanja (2h) 4. Algoritmi pretrage (4h) 5. Kolokvij - prvi dio projekta 6. Uvod u strojno učenje (2h) 7. Modeli učenja (2h) 8. Predstavljanje znanja u UI (2h) 9. Umjetne neuronske mreže (2h) 10. Kolokvij - drugi dio projekta 11. Višeagentski sustavi (2h) 12. Genetski algoritmi (2h) 13. Korištenje robota u nastavi (2h) 14. Praktični primjeri korištenja umjetne inteligencije (2h) 15. Predaja projekta - završna verzija (2h) Vježbe prate predavanja u istoj satnici i raspodjeli tema.

☒ predavanja ☒ samostalni zadaci

Page 28: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

27 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Vrste izvođenja nastave:

☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Prisustvo na predavanjima i vježbama, aktivno sudjelovanje na nastavnim aktivnostima, izrada domaćih radova, izrada završnog projekta, ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Ispit 1

Esej Seminarski rad

Rad van nastave

1

Kolokviji Usmeni ispit Projekt 1

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prisustvo/sudjelovanje na nastavi (20%) Projekt ( 40%) Pismeni/usmeni ispit (40%)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

2. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Stuart Russell and Peter Norvig Prentice Hall, 2009 ISBN:0136042597 9780136042594

3. Bilješke s predavanja: Uvod u umjetnu inteligenciju, Saša Mladenović, Goran Zaharija

Dopunska literatura

Nastavni materijali dostupni na Internetu, uključujući rješenja odabranih zadataka te dodatna znanstvena literatura.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, anonimna studentska anketa, uspješnost studenata na kolegiju, samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 29: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

28 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Praktikum iz osnova elektronike

Kod PMT167 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta

Doc.dr.sc. Vladimir Pleština Hrvoje Turić, prof. predavač

Bodovna vrijednost (ECTS)

3

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 10%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Ovladati znanjem o osnovnim elektroničkim elementima, sklopovima te njihovoj primjeni.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Student će moći: 1.Analizirati principe rada diode, bipolarnog tranzistora 2. Primijeniti diodu kao ispravljač 3. Definirati položaj radne točke kod bipolarnih 4. Analizirati rad bipolarnog tranzistora 5. Primijeniti bipolarni tranzistor kao sklopku. 6. Primijeniti osciloskop za analizu signala 7. Primijeniti bipolarni tranzistor kao pojačalo. 8. Primijeniti bipolarni tranzistor kao astabil.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod u kolegij i opći pojmovi 2. Određivanje otpora nepoznatog otpornika 3. Određivanje nepoznatog kondenzatora 4. Provjera ispravnosti diode 5. Određivanje parametara bipolarnog tranzistora 6 . U-I karakteristike dioda 7. Tranzistorska sklopka 8. Mjerenje napona kod tranzistorske sklopke 9. Poluvalni ispravljač 10. RC sklop za integriranje (integrator) 11. RC sklop za deriviranje (derivator) 12. Snimanje statičkih karakteristika bipolarnog tranzistora 13. NF pojačalo sa zajedničkim emiterom 14. Astabil 15. Kolokviranje i nadoknada vježbi

Vrste izvođenja nastave:

☐ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☒ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, domaće zadaće, kolokvij, pismeni ispit

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Priprema za nastavu

0,5

Page 30: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

29 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Esej Seminarski rad

Izrada izvještaja

0,5

Kolokviji 1 Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ukupno bodovanje (100%): 1. Ocjenjivanje pripremljenosti za vježbe: 45 % 2. Ocjenjivanje rada i zalaganja na vježbama : 45 % 3. Ocjenjivanje izrađenog izvještaja : 10 % Ocjena po postocima: 50% do 62% - dovoljan (2) 63% do 75% - dobar (3) 76% do 88% - vrlo dobar (4) 89% do 100% - izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Praktikum iz osnova elektronike – Vladimir Pleština – interna skripta

Tomislav Brodić, Diskretna analogna elektronika V. Papić, Predavanja iz osnova elektronike, Sveučilišna skripta, 2005.

Dopunska literatura

B. Jajac, Teorijske osnove elektrotehnike: Struktura materije i mjerne jedinice, elektrostatika, Graphis, Zagreb , 2001 B. Juzbašić, Elektronički elementi, Školska knjiga, Zagreb, 1984. P. Biljanović, Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 1989. N. Storey, Electronics: A Systems Approach, Prentice Hall, 1998. P. Slapničar, Gotovac, Elektronički sklopovi, Sveučilište u Splitu, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima. Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anonimnih anketa. Uspješnost studenata na kolegiju. Samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 31: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

30 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Metodika nastave informatike I

Kod PMIK50 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Izv. prof. dr. sc. Ivica Boljat

Bodovna vrijednost (ECTS)

6

Suradnici Monika Mladenović, Mila Ozretić, Žana Žanko

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 30 30

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Teorijski i praktično osposobiti studente za kvalitetnu pripremu, realizaciju i analizu nastavnog procesa

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Obvezno temeljito poznavanje ključnih informatičkih područja (programiranje, strukture podataka i algoritmi, baze podataka, računalne mreže, arhitektura računala..) Poželjno je poznavanje didaktike i psihologije učenja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će moći: 1. Razlikovati informatiku kao jedne od temeljnih prirodnih znanosti od drugih srodnih znanstvenih disciplina 2. Shvatiti ulogu nastavnika informatike u skladu s teorijama škole 3. Analizirati kurikulum informatike, planirati nastavu, organizirati znanje za poduku. 4. Realizirati nastavu koristeći najprikladnije modele poučavanja prilagođene sadržaju, vrsti škole, uzrastu i individualnim karakteristikama učenika, posebno uvažavajući stilove učenja i teoriju višestrukih inteligencija te preporuke koje proizlaze iz teorija učenja 5. Motivirati učenike služeći se teorijskim rezultatima, posebno kognitivnih teorija motivacije i teorijom postizanja cilja 6. Prepoznati faktore koji ometaju objektivno ocjenjivanje i ublažiti njihovo djelovanje, sastaviti mjerne instrumente koji ispunjavaju zahtjeve valjanosti, pouzdanosti, objektivnosti

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Osnovni pojmovi: informatika, računarstvo, računarska znanost, informacijska znanost, računalno inženjerstvo, informacijsko-komunikacijske tehnologije, programsko inženjerstvo, informacijski sustavi. CC2005. (2+2+0)

2. Klasifikacija metodike i informatike u sustavu znanosti ACM, Frascatti. Informatika je prirodna znanost – Denning. Odnos metodika-didaktika-supstraktne znanosti. (1+1+0)

3. Je li metodika znanost. Kriteriji Poppera, Connorsa, Monshowera, Lakatosa, Laudana. (1+1+0)

4. HNOS, K-12, CS213. Pismenost, okretnost, potrebna znanja i vještine: koncepti, sposobnost rješavanja problema, vještine primjene IT. Alternativni pristupi izradi kurikuluma. Treshold koncepti. (3+3+4)

5. Teorije škole. (2+2+0) 6. Didaktičke teorije.(2+2+0) 7. Modeli poučavanja u nastavi informatike: problemska nastava, projektna,

šegrtovanje, učenje putem otkrivanja, suradnička, ERR okvir za poučavanje, situacijsko učenje, generička, sinektika. Berginovi obrasci.Poučavanje u računalnom laboratoriju. Stjecanje iskustva u poučavanju informatike. (4+6+12)

8. Komuniciranje i planiranje nastave. Organiziranje znanja za poduku. (2+2+4))

9. Konstruktivizam. (2+2+0)

Page 32: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

31 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

10. Biheviorističke i kognitivne teorije učenja: Piaget, Vigotski, Talizina, Galjperin, Podđakov, Bruner, Gagne, Bandura. Teorije obrade informacija. (3+3+0)

11. Stilovi učenja. Myers-Briggs, Pask, Entwistle, Grasha-Reichmann, Dunn-Dunn, Gregorc, Kolb, Honey-Mumford, Herrmann, Felder-Silverman. (2+2+0)

12. Učenje pojmova. Klausmeierova CLD teorija. (1+1+2) 13. Motivacija. Izvori motivacijskih potreba. Teorije motivacije: Maslow, Alderfer,

teorija očekivanja, atribucijska teorija, teorija kognitivne disonance, teorija postizanja ciljeva. (2+2+0)

14. Dokimologija. Izvori i vrste pogrešaka. Mjerni instrumenti i karakteristike. Valjanost, pouzdanost, objektivnost, diskriminativna vrijednost zadatka. Konstrukcija testa iz informatike korištenjem Bloomove taksonomije. Vrste pitanja u CSE. (3+3+8)

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Pohađanje svih oblika nastave, nastavna praksa, usmeni ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Nastavna praksa

1

Esej Seminarski rad

Kolokviji Usmeni ispit 3

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Usmeni ispit (75%), nastavna praksa (25%)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Boljat, I. metodika nastave informatike I, predavanja, 2014.

da

Hazzan, O., Lapidot, T., Ragonis, N., Guide to teaching computer science: an activity-based approach, Springer, 2011.

1 da

Dopunska literatura

1. Petrina, S., Advanced teaching methods for technology classroom, Information Science Publishing, 2007.

Page 33: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

32 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

2. Schubert, S., Schwill, A., Didaktik der informatik, 2011.

3. Hubvieser, P., Didaktik der Informatik: Grundlagen, Konzepte, Beispiele, 2007.

4. Instructional strategies online, http://olc.spsd.sk.ca/DE/pd/instr/index.html, 2014.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, studentska evaluacija primjenom anonimne ankete, uspjeh studenata na ispitu, samoprocjena.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 34: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

33 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Pedagogija

Kod PMS170 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Doc dr.sc. Antun Arbunić Bodovna vrijednost

(ECTS) 3

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 15

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Ovladavanje osnovnim znanjima i vještinama iz područja pedagoške teorije i prakse potrebnih za uspješnu organizaciju pedagoških aktivnosti i vođenje pedagoških procesa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. razlikovati temeljne pedagoške procese 2. uočiti mogućnosti pedagoškog djelovanja 3. ovladati sadržajima pedagoškog djelovanja i osvještavanje njegovih razina 4. razvijanje kompetencije za uspješno planiranje, organiziranje i evaluiranje pedagoških procesa

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Pedagogija kao znanstvena disciplina 2. Pedagogija i ličnost 3.-5. Temeljni pedagoški procesi 6. Vrste i oblici socijalnog učenja 7.-9. Pedagoški razvoj ličnosnti i pedagoško djelovanje 10.-12. Područja pedagoškog djelovanja i njihove kvalitativne razine 13. Metodika pedagoškog djelovanja 14./15. Opće karakteristike obrazovnih sustava i obrazovni sustav RH

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Pohađanje nastave, izrada i prezentacija seminarskog rada, položeni kolokviji ili ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

1

Kolokviji 1 Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nazočnost na nastavi, aktivnost na nastavi, rezultati kolokvija, rezultati ispita (ukoliko mu student pristupi).

Page 35: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

34 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

1. Gudjons, H. (1994.): Pedagogija – temeljna znanja. Educa, Zagreb.

2. Lenzen, D. (2002.): Vodič za studijznanosti o odgoju. Educa, Zagreb.

3. Milat, J. (2005.): Pedagogija – teorija osposobljavanja. Školska knjiga, Zagreb.

Dopunska literatura

1. Zaninović, M. (1988.): Opća povijest pedagogije. Školska knjiga, Zagreb. 2. Fulgosi, A. (1987.): Psihologija ličnosti. Školska knjiga, Zagreb. 3. Giesecke, H. (1993.): Uvod u pedagogiju. Educa, Zagreb.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Konzultacije, razgovor, aktivno sudjelovanje, evaluacija predmeta i nastavnika

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

* Sadržaji nastave navedeni su za blok-satove (15termina x 2 sata) ** Sadržaji seminarskih radova odrađuju se u seminarskim grupama (15x1 po grupi)

Page 36: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

35 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Primjena statistike u istraživanju obrazovanja

Kod PMS171 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Doc dr.sc. Antun Arbunić Bodovna vrijednost

(ECTS) 3

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 15

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Mogućnost praćenja i razumijevanja znanstvene literature te osobna primjena statistike u kvantitativnim istraživanjima odgoja i obrazovanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. osposobljenost za izradu instrumenata, sistematiziranje, obradu i prezentaciju kvantitativnih podataka istraženog pedagoškog fenomena 2. razumijevanje statističkih podataka i njihove logike 3. uočavanje deskriptivnih pokazatelja fenomena i kauzalnih odnosa među fenomenima 4. osposobljenost za praćenje pedagoške periodike

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Statistika i osnovni statistički pojmovi 2. Prikazivanje pedagoških pojava (označavanje, grupiranje, prezentacija) 3. Mjerenje i osobitosti normalne naspodjele 4.-8. Deskriptivna statistika 9. Umjeravanje na osnovu decila i z-vrijednosti 10.-14. Inferencijalna statistika 15. Korelacija *

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Pohađanje nastave, položeni kolokviji ili ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

Kolokviji Usmeni ispit 1

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nazočnost na nastavi, aktivnost na nastavi, rezultati kolokvija, rezultati ispita (ukoliko mu student pristupi).

Page 37: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

36 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Petz, B. (2002. i dalje) Osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap, Zagreb.

Mužić, V. (1986.) Metodologija pedagoških istraživanja. Svjetlost, Sarajevo. (izabrana poglavlja)

Mužić, V. (2004.) Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja, Educa, Zagreb.

Dopunska literatura

1. Mejovšek, M. (2003.). Uvod u kvantitativne metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, Naklada Slap, Jastrebarsko. 2. Šošić, I. – Serdar, V. (2000.). Uvod u statistiku, Školska knjiga, Zagreb. 3. Gronlund, E. (1990.) Measurement and Evaluation in Teaching. Macmillan Pub.Co.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Konzultacije, razgovor, aktivno sudjelovanje, evaluacija predmeta i nastavnika

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

* Sadržaji nastave navedeni su za blok-satove (15termina x 2 sata) ** Sadržaji vježbi odrađuju se po grupama (15x1 po grupi)

Page 38: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

37 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Psihologija odgoja i obrazovanja II

Kod PMS116 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Doc.dr. sc. Nikola Marangunić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 15

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 30%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Usvojenost temeljnih zakonitosti pamćenja i učenja, prepoznavanje učenika s posebnim potrebama, prepoznavanje elemenata zlouporabe droga.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položena Psihologija odgoja i obrazovanja I

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će moći: 1. Opisati temeljne zakonitosti ljudske sposobnosti pamćenja 2. Interpretirati teorijske postavke mehanizama učenja 3. Usporediti metode procjenjivanja i ocjenjivanja znanja učenika 4. Prepoznati i interpretirati posebne potrebe djece u školama 5. Prepoznati različite oblike ovisnosti i njene prevencije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod u kolegij; 2. Pamćenje: vrste i procesi; 3. Pamćenje: faze i mnemotehnika; 4. Pamćenje: Zaboravljanje: proaktivna i retroaktivna inhibicija; 5. Učenje: oblici; 6. Učenje: činitelji uspješnog učenja; 7. Učenje: uspješnije učenje i pamćenje; 8. Dokimologija: teorija i praksa procjenjivanja znanja; 9. Dokimologija: uloga nastavnika; 10. Dokimologija: vrste ocjenjivanja i strah od ispitivanja; 11. Djeca s posebnim potrebama u redovitim školama; 12. Kriteriji i vrste posebnih potreba; 13. Zlouporaba droga: Vrste ovisnosti; 14. Zlouporaba droga: ovisničko ponašanje; 15. Načini prevencije ovisnosti.

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje, seminarski rad, kolokvij (prema izboru).

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS

Pohađanje nastave

0,5 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

0,5

Page 39: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

38 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Kolokviji 1 Ispit 1

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nazočnost na nastavi, aktivnost na nastavi, rezultati kolokvija (ukoliko mu student pristupi), rezultati ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

V. Andrilović, M. Čudina: Psihologija učenja i nastave, Školska knjiga, Zgb, 1985.

T. Grgin: Edukacijska psihologija, Naklada "Slap", Jastrebarsko, 1997.

T. Grgin: Školska dokimologija, Školska knjiga, Zgb., 1986.

Dopunska literatura

1. Brdar, M. Rijavec: Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu, IEP, Zgb., 1998.; 2. M.Čudina - Obradović: Nadrenost - razumijevanje, prepoznavanje i razvijanje, Školska knjiga, Zgb., 1990.; 3. D. C. Gossen: Restitucija - preobrazba školske discipline, Alinea, Zgb., 1994.; 4. J. Janković: Zločesti Đaci genijalci, Alinea, Zgb., 1996.; 5. D. Lalić, M., Nazor: Narkomani: smrtopisi, Alinea, Zgb, 1997. 6. P. Zarevski: Psihologija učenja i pamćenja, Naklada "Slap", Jastrebarsko, 1997. 7. V. Vizek Vidović, M. Rijavec, V. Vlahović - Štetić, D. Miljković: Psihologija obrazovanja, IEP - Vern, Zgb.,2003. 8. D. Wood: Kako djeca misle i uče, Educa, Zgb., 1995. 9. Psihologijski rječnik, Prosvjeta, Zgb., 1992.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Konzultacije, razgovor, aktivno sudjelovanje, evaluacija predmeta i nastavnika.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 40: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

39 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Stručno-pedagoška praksa

Kod PMS006 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc.Antun Arbunić Bodovna vrijednost

(ECTS) 1

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Ovladavanje osnovnim znanjima i vještinama iz područja pedagoške teorije i prakse potrebnih za uspješnu organizaciju pedagoških aktivnosti i vođenje pedagoških procesa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušana i položena Didaktika.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Student se upoznaje sa školom kao živim organizmom te uočava njenu strukturu, organizaciju i dinamiku. Nadalje, student se upoznaje i s drugim djelatnostima škole kao društvene ustanove te s poslovima i zadacima različitih profila i profesija zaposlenika škole koji omogućavaju neometan rad škole, a za koje u okviru studijskog programa nije bio u mogućnosti steći saznanja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Škola kao odgojno-obrazovna ustanova 2. ustrojstvo škole, način rada i upravlja-nja (organi i tijela) 3. izvedbeni programi (škole, stručnih službi ...) 4. zaposlenici (vrste, broj i zaduženja) i stručne službe i aktivi (djelokrug djelovanja i način rada) 5. pedago-ška, razredna i učenička dokumentacija 6. organizacija, prostori i oprema 7. vanjska suradnja 8. ostalo (specifičnosti) 9. raspored sati 10.priprave s hospitacija po struci.

Vrste izvođenja nastave:

☐ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☒ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata

Hospitirati dva radna dana u školi te se upoznati sa svim aspektima škole kao odgojno-obrazovne ustanove; odslušati dvije hospitacije iz predmeta studiranja; podnijeti pismeni izvještaj o hospitiranju.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Samostalne hospitacije

0,5

Esej Seminarski rad

0,5

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Page 41: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

40 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kvaliteta obrasca izvještaja i primjedaba na uočeno stanje u školi.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Obrazac izvještaja dostupan ma Moodleu.

Dopunska literatura

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Konzultacije, razgovor, aktivno sudjelovanje, evaluacija predmeta i nastavnika

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 42: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

41 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Metodika nastave tehničke kulture I

Kod PMT169 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc. Stjepan Kovačević

Bodovna vrijednost (ECTS)

6

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 30 30

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Usvojenost osnovnih znanja i vještina neophodnih za uspješno planiranje, pripremanje i izvođenje nastave tehničkog područja u osnovnoj i srednjim školama

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Uvjeti za upis: Odslušan kolegij didaktike, upisan kolegij pedagogije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja kolegija, studenti bi trebali biti u mogućnosti: 1. Primijeniti opće pedagoške, didaktičke i psihologijske zakonitosti u nastavnom radu; 2. Utvrditi i formulirati cilj metodičke jedinice; 3. Operacionalizirati cilj metodičke jedinice odgovarajućim zadacima / ishodima; 4. Materijalizirati odgojno-obrazovne zadatke/ishode primjerenim sadržajima; 5. Izraditi pismenu pripremu za izvođenje metodičke jedinice; 6. Vrednovati sadržaje osposobljavanja učenika pojedinih struka i zanimanja u tehničkom području.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Određenje metodike, tehnike i metodike nastave tehnike/politehnike. 2. tjedan: Nastavni programi tehničko-tehnološkog područja: suvremena koncepcija - opće-tehnički (politehnički) i specijalno tehnički predmeti. 3. tjedan: cilj i zadaci, vrste, oblici i razine nastavnih programa, način i mjesto realizacije . 4. tjedan: Izbor, strukturiranje, oblikovanje nastavnih sadržaja. 5. tjedan: Utvrđivanje i formuliranje ciljeva i zadataka nastave. 6. tjedan: Planiranje i pripremanje nastave radno-tehničkog područja. 7. tjedan: Planiranje i pripremanje metodičke jedinice. 8. tjedan: Kolokvij 1. 9. tjedan: Kurikulum tehnike u osnovnoj školi. 10. tjedan: Kurikulumi općih tehničkih predmeta u srednjim školama. 11. tjedan: Izrada detaljne pripreme za nastavu jedne metodičke jedinice iz programa tehničke kulture u osnovnoj školi 12. tjedan: Simulacija nastavnog procesa 13. tjedan: Simulacija nastavnog procesa 14. tjedan: Simulacija nastavnog procesa 15. tjedan: Kolokvij 2.

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☒ konzultacije

Obveze studenata Pohađanje nastave, izrada seminarskih obveza i vježbi.

Page 43: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

42 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

1

Kolokviji Ispit 2

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena na završnom ispitu proizlazi iz analize i vrednovanja seminarskih radova i vježbi, uspjeha postignutog na kolokvijima i razgovora o teorijskim problemima metodike (usmeni ispit).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Kyriacou Ch.: Temeljna nastavna umijeća, Educa, Zagreb, 2001., str.: 1 – 205. - određena poglavlja

Milat J.: Metodika radno tehničkog područja, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Split, 2009.

Milat J.: Pripremanje za nastavu – metodički priručnik, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb, 1995

Dopunska literatura

1. Jensen E.: Različiti mozgovi, različiti učenici – kako doprijeti do onih koji se teško dopire, Educa, Zagreb, 2004., str.: 1 – 166. 2. Malinar B.: Metodika tehničkog i proizvodnog odgoja, Zavod za tehničku kulturu Zagreb, Zagreb, 1969., str.. 1 - 266 3. Milat J.: Teorijske osnove metodike politehničkog osposobljavanja, Školske novine, Zagreb. 1990., str.: 1 – 214. 4. Terhart E.: Metode učenja i poučavanja, Educa, Zagreb, 2001., str.: 1 – 207. 5. Wood D.: Kako djeca misle i uče, Educa, Zagreb, 1995., str.: 1 - 220.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- razgovor sa studentima, - mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anonimnih anketa, - uspješnost studenata na kolegiju, - samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 44: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

43 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Računala u tehničkim sustavima

Kod PMT070 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Izv. prof. dr. sc. Siniša Antonijević

Bodovna vrijednost (ECTS)

5

Suradnici Prof. Hrvoje Turić, predavač Način izvođenja nastave

(broj sati u semestru)

P S V T

30 30

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 60%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Usvojiti osnovna znanja o primjeni računala u procesnoj tehnici. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Uvjeti za upis: nema ih. Ulazne kompetencije: poznavanje osnova elektrotehnike i elektronike.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja kolegija, studenti bi trebali biti u mogućnosti: 1. Objasniti osnovne elemente sustava procesnog upravljanja. 2. Opisati opća svojstva senzora 3. Objasniti primjenu i princip rada različitih tipova senzora 4. Opisati ulogu i primjere aktuatora 5. Objasniti problem šuma/smetnje i filtriranje smetnji 6. Objasniti osnovne principe analogno-digitalne i digitalno-analogne pretvorbe 7. Analizirati primjere analogno-digitalnih i digitalno-analognih pretvarača 8. Opisati primjenu i tipična svojstva programibilnog logičkog kontrolera 9. Opisati primjenu i tipična svojstva mikrokontrolera

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan Uvodno predavanje, upoznavanje studenata sa pravilima predmeta, pravilima pohađanja. Opći pregled osnovnih elemenata sustava procesnog upravljanja. 2. tjedan Svojstva senzora općenito. Senzori položaja. 3. tjedan Senzori položaja. 4. tjedan Senzori sile, svjetla i temperature. 5. tjedan Kolokvij 1. Aktuatori. 6. tjedan Aktuatori. Elektronička obrada signala . 7. tjedan Smetnje, SNR, operacijska pojačala 8. tjedan Filteri. 9. tjedan Analogno-digitalna pretvorba. 10. tjedan Analogno-digitalna pretvorba. Digitalno-analogna pretvorba. 11. tjedan Kolokvij 2. Računala u procesnoj tehnici općenito. Topologije računalnih mreža. 12. tjedan Digitalna komunikacija. Osnovni elementi računala - procesorska jedinica, memorija, sabirnice, ulazno-izlazni sustav. 13. tjedan Programibilni logički kontroler (PLC). 14. tjedan Mikrokontroler. 15. tjedan Kolokvij 3.

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☒ konzultacije

Page 45: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

44 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Obveze studenata Minimalno 70% prisustva na predavanjima i vježbama.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Učenje za ispit i kolokvije

3

Esej Seminarski rad

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student je položio predmet ako a) ima više od 49% bodova na ispitu ili b) ima više od 49% na svakom od 3 kolokvija U slučaju da samo 1 od 3 kolokvija nije položen (uspjeh na kolokviju <50%), student ima pravo odgovarati na ispitna pitanja samo iz ove cjeline na svim ispitnim rokovima u tekućoj akademskoj godini. Aktivnost studenta tijekom predavanja se nagrađuje sa „plusevima“. Svaki „plus“ na predavanju će se zbrajati kao +1% na uspjeh iz svih sljedećih kolokvija. Ocjena po postocima: 50% do 63% - dovoljan (2) 64% do 77% - dobar (3) 78% do 89% - vrlo dobar (4) 90% do 100% - izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

prezentacije sa predavanja (dostupne online) - V.Papić, Računala u tehničkim sustavima, interna skripta (dostupno online)

Dopunska literatura

J.Park, S.Mackay, Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems, Newnes, 2003. G. Smiljanić, Računala i procesi, Školska knjiga, Zagreb, 1991. R. Bateson, Introduction to Control System Technology, Prentice Hall, 2002.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

razgovor sa studentima mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anonimnih anketa, uspješnost studenata na kolegiju, samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 46: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

45 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Raspodijeljeni sustavi

Kod PMIC50 Godina studija 1. ili 2.

Nositelj/i predmeta Prof. dr. sc. Marko Rosić Bodovna vrijednost

(ECTS) 5

Suradnici Marin Aglić Čuvić, asistent

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 30

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih znanja o raspodijeljenom računarstvu i odgovarajućim sustavima. Vladanje temeljnim načelima primjene, vrednovanja te modeliranja raspodijeljenih sustava.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Nabrojati karakteristike, prednosti i nedostatke raspodijeljenih sustava 2. Razumjeti specifičnosti programske podrške raspodijeljenih sustava 3. Razumjeti algoritme komunikacije u raspodijeljenim sustavima 4. Razumjeti logičke, vektorske i matrične satove 5. Nabrojati i razumjeti načine zajedničkog korištenja dijeljenih resursa i algoritme

međusobnog isključivanja u raspodijeljenim sustavima. 6. Opisati model partnerskog umrežavanja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod u raspodijeljene sustave (2+2) , 2. definicija raspodijeljenih sustava, prednosti i nedostatci raspodijeljenih sustava

(2+2), 3. karakteristike raspodijeljenih sustava (2+2), 4. dijeljenje resursa (2+2), 5. sklopovske postavke raspodijeljenih sustava (3+3), 6. operacijski sustavi raspodijeljenih sustava (3+3), 7. posrednički vezni programi (middleware) (2+2), 8. komunikacije u rapodijeljenim sustavima (4+4), 9. logički, vektorski i matrični satovi (4+4), 10. međusobna isključivanja (2+2), 11. klijent poslužitelj model (2+2), 12. mreže partnerskog umrežavanja (2+2).

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)

Obveze studenata Pohađanje nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara

Pohađanje nastave

0,5 Istraživanje Praktični rad 0,5

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

1

Kolokviji 2 Usmeni ispit 1

Page 47: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

46 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pismeni/usmeni ispit (80%), seminarski rad popraćen praktičnim radom (20%)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

M. Van Steen, A. Tannebaum, Distributed Systems: Principles and Paradigms, Prentice Hall

Interni skript Predavanja dostupna putem sustava Moodle

Dopunska literatura

R. Orfali, D. Harkley, J. Edwards: The Essential Distributed Object Survival Guide, John Wiley

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovori sa studentima, anonimna studentska anketa, uspješnost na ispitu, samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 48: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

47 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Informatički menadžment

Kod PMIK70 Godina studija 1.ili 2.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc Saša Mladenović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5

Suradnici Tea Mijač, asistent

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 30

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja 25%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kroz kolegij Informatički menadžment studenti će steći opće kompetencije potrebne za razumijevanje načina funkcioniranja poduzeća. Primjenom temeljnih teoretskih, metodoloških i aplikativna znanja iz područja menadžmenta i informatike te vođenja poslovanja student stječe kompetencije upravljanja poslovnim sustavima manjeg i srednjeg stupnja složenosti. Stečene kompetencije informatičkog menadžmenta temelje se na vještnama i znanjima usmjerenim vođenju projekata i rješavanju problema programiranjem. Pored navedenog studenti će biti sposobni za obavljanje poslova upravljačkog i organizacijskog tipa, imat će sposobnost vođenja kako informatičkih projekata tako i drugih projekata, upravljanja i implementiranja informacijskih poslovnih sustava, planiranja, rada u timu, organiziranja, komuniciranja, vođenja i kontrole različitih poslova na različitim razina u poduzećima iz područja informatike, komplementarnih djelatnosti i ostalih djelatnosti.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završetka koleija, studenti bi trebali biti u mogućnosti: 1. Razumjeti na koji način funkcioniraju poduzeća, kako se ponašaju potrošači na

tržištu 2. Objasniti način funkcioniranja poduzeća, načine upravljanja troškovima, metode

izračuna cijene te utvrđivanja pokazatelja uspješnosti poslovanja 3. Razlikovati potrebna sredstava za rad poduzeća, dati primjer izračuna

amortizacije osnovnih sredstava 4. Objasniti osnovnu primjenu informatičke tehnologije, uloge računalnih i IT

sustava u proizvodnom i životnom okruženju 5. Objasniti važnost planiranja, organiziranja, kadroviranja, vođenja i kontrole u

poduzeću te važnost njihove povezanosti za nesmetano funkcioniranje poduzeća

6. Primijeniti temeljne metode za analizu i projektiranja informacijskog sustava te izraditi razvojni plan uvođenja novog informacijskog sustava u organizaciju

7. Izraditi misiju, viziju, ciljeve, SWOT analizu poduzeća te definirati strategiju poduzeća

8. Prepoznati, istražiti i evaluirati poduzetničku priliku te mogućnosti i rizike pretvaranja poduzetničke prilike u poduzetnički poduhvat.

9. Samostalno pripremiti, organizirati i prezentirati poslovnu ideju, projekt ili plan 10. Izraditi prototip koristeći se primjerenim programskim jezikom za rješavanje

manjih problema te koristiti osnovne programske konstrukcije odabranog programskog jezika

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja: 1. Uvod, poslovni sustav i i informatička tehnologija (2+2) 2. Informacijski sustav i informatičke aktivnosti (2+2) 3. Deset glavnih pogrešaka IT menadžmenta (2+2)

Page 49: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

48 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

4. Veza prema programskom inženjerstvu (2+2) 5. Modeli razvoja (2+2) 6. Sustavi podrške odlučivanju (2+2) 7. Optimizacija sustava unutar zadanih ograničenja (2+2) 8. Vođenje projekata (4+4) 9. Financiranje (2+2) 10. Planiranje (2+2) 11. Poduzetnik i poduzetništvo (2+2) 12. Izrada poslovnog plana (2+2) 13. Analiza uspješnosti projekta (2+2) 14. Prezentacija projekta (2+2)

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Prisustvo na predavanjima i vježbama, aktivno sudjelovanje na nastavnim aktivnostima, izrada domaćih radova, izrada završnog projekta, ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje 0,5 Praktični rad 1

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

Kolokviji 0,5 Usmeni ispit 0,5

Pismeni ispit 0,5 Projekt 1

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prisustvo/sudjelovanje na nastavi (20%) Projekt ( 40%) Pismeni/usmeni ispit (40%)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Introduction to Management Science Bernard W. Taylor III, Pearson Education, ISBN-10: 0132751917

Systems Analysis and Design in a Changing World, John W. Satzinger, Robert B. Jackson, Stephen D. Burd, ISBN-10: 1305117204

Dopunska literatura

Kako upravljati razvojnim procesom, Steve Maguire, Microsoft press, Znak 1995. Nastavni materijali dostupni na Internetu, uključujući rješenja odabranih zadataka te dodatna znanstvena literatura.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovori sa studentima, anonimna studentska anketa, uspješnost na ispitu, samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 50: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

49 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi

Kod PMIH30 Godina studija 1.

Nositelj/i predmeta Prof. dr. sc. Andrina Granić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5

Suradnici

Doc. dr. sc. Nikola Marangunić Dr. sc. Jelena Nakić, asistent

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 30

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja 25%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih znanja o interakciji između čovjeka i računala, važnosti dobro dizajniranog upotrebljivog i pristupačnog sučelja, te njegovog utjecaja na realizaciju djelotvorne čovjekove komunikacije s interaktivnim sustavom. Usvajanje teorijskog znanja i praktičnog iskustva iz temeljnih aspekata vezanim za upotrebljiv dizajn i dobro korisničko iskustvo, implementaciju i učinkovito vrednovanje korisničkog sučelja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Ne postoje formalni preduvjeti, ali se podrazumijeva da studenti imaju osnovna znanja o računalima i njihovom korištenju.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Prepoznati, imenovati i objasniti osnovne relevantne koncepte i terminologiju koja se koristi u području interakcije čovjeka i računala. 2. Odabrati i argumentirati odabir principa za dizajn upotrebljivog i pristupačnog sučelja interaktivnog sustava. 3. Objasniti dizajniranje za dobro korisničko iskustvo. 4. Usporediti i procijeniti pristupe vrednovanju sustava. 5. Odabrati adekvatnu metodologiju vrednovanja sučelja interaktivnog sustava. 6. Studija slučaja: preispitati i kritički prosuditi razloge za razvoj sustava; utvrditi ključnu funkcionalnost s obzirom na postavljene ciljeve; koristiti principe za dizajniranje upotrebljivog sučelja; odabrati i koristiti prikladan pristup vrednovanju.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja: 1. Interakcija čovjeka i računala: definicija područja i osnovnih pojmova (2h) 2. Dizajn svakodnevnih stvari (2h) 3. Koncepti upotrebljivosti, pristupačnosti i korisničkog iskustva (2h) 4. Povijesni pregled razvoja sučelja i interakcija (2h) 5. Ljudski aspekti interakcije (4h) 6. Modeliranje interakcije čovjeka i računala (2h) 7. Računalni aspekti interakcije (2h) 8. Pozvano predavanje (2h) 9. Razvoj interaktivnog sustava (2h) 10. Dizajniranje korisničkog sučelja (2h) 11. Izrada prototipova (2h) 12. Vrednovanje korisničkog sučelja (4h) 13. Buduća sučelja i interakcije (2h) Vježbe: 1. Uvod u vježbe iz kolegija - općenito o strukturi vježbi; znanju i vještinama koja će se steći; temama koje će se obraditi; načinu rada; individualnim i grupnim zadacima; ocjenjivanju. 2. Psihologija svakodnevnih stvari - primjeri upotrebljivog i neupotrebljivog dizajna svakodnevnih stvari; analiza nepotrebnog dizajna, dizajna s potencijalom te dizajna

Page 51: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

50 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

s prenamjenom; područje emocionalnog dizajna; dizajn predmeta budućnosti; 1. individualni zadatak za studente (analiza predmeta iz svakodnevnog života, upotrebljiv i neupotrebljiv dizajn). 3. Prezentacije 1. individualnog zadatka studenata - analiza i rasprava. 4. Uloga kognitivne psihologije - čime se bavi, na koja pitanja odgovara; utjecaj na područje Interakcije čovjeka i računala; pojam procesiranja informacija; Model ljudskog procesora; percepcija korisničkog sučelja. 5. Kognitivni „laboratorij“ - praktične vježbe rješavanja zadataka iz područja kognitivnih sposobnosti (pažnja, percepcija, pamćenje, učenje, rješavanje problema). 6. Upotrebljivost korisničkog sučelja - primjeri web sučelja; metodologija testiranja upotrebljivosti; 2. individualni zadatak za studente (analiza upotrebljivosti sučelja 3 web stranice). 7. Prezentacije 2. individualnog zadatka studenata - analiza i rasprava. 8. Uvod u grupni projekt - iteracijski postupak dizajniranja sučelja web stranica; uvod u testiranje upotrebljivosti; cilj i metode; opis zadataka pripreme i provedbe testiranja; upute za pisanje izvještaja upotrebljivosti. 9. Odabir zadataka i sučelja jedne web stranice za testiranje upotrebljivosti - rad u grupama. 10. Izrada instrumenata mjerenja, upitnika i pitanja za intervju s korisnicima - rad u grupama. 11. Provedba testiranja upotrebljivosti sučelja kroz 6 koraka - rad u grupama. 12. Prezentacije provedenih testiranja po grupama - analiza i rasprava. 13. Definiranje potrebnih promjena na sučeljima web stranica - rad u grupama. 14. Implementacija potrebnih promjena na sučeljima web stranica - rad u grupama. 15. Grupni projekti - završne prezentacije projekata studenata po grupama.

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☒ laboratorij ☒ mentorski rad ☐

Obveze studenata

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Samostalno rješavanje individualnih zadataka i studija slučaja. Izrada projektnog zadatka i polaganje usmenog ispita.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad 2

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

Kolokviji Usmeni ispit 1

Pismeni ispit 1 Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kvaliteta izvedbe dodijeljenih zadataka (50%). Usmeni ispit (50%).

Obvezna literatura (dostupna u

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Page 52: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

51 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

knjižnici i putem ostalih medija)

J. Preece, et al.: Human-Computer Interaction, Addison-Wesley, Harlow, England, 1994.

1 B. Schneiderman and C. Plaisant: Designing the User Interface. Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 5th Edition, Addison-Wesley, Reading, MA, 2010. 1 on-line

Dopunska literatura

1. S. Krug: Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. 3rd Edition, New Riders, 2014. 2. J. Nielsen: Usability Engineering, Boston: AP Professional, 1993. 3. D. Norman: The Psychology of Everyday Things, Basic Books, 1988. Svi nastavni materijali dostupni on-line, uključujući i dodatnu znanstvenu literaturu.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, anonimna studentska anketa, uspješnost studenata na kolegiju, samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 53: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

52 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Računalni vid

Kod PMII60 Godina studija 1. ili 2.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc. Vladimir Pleština

Bodovna vrijednost (ECTS)

5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 30

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja 30%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Usvojiti osnovna znanja o elementima sustava, algoritmima i metodama koje se koriste u aplikacijama računalnog vida. Samostalna sposobnost studenta da prilagodi i primjeni algoritme računalnog vida za konkretan problem.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Uvjeti za upis: nema ih. Ulazne kompetencije: poznavanje osnova rada na računalu i poznavanje osnova programiranja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja kolegija, studenti bi trebali biti u mogućnosti: 1. Analizirati i prepoznati zadani problem iz područja računalnog vida 2. Klasificirati algoritme računalnog vida 3. Identificirati tipove slika 4. Napisati algoritam za obradu slike u programskom jeziku Python koristeći OpenCV bibilioteku 5. Identificirati metodu obrade za zadani problem 6. Samostalno primijeniti algoritam na vlastitom problemu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja: 1. tjedan (2h): Uvodno predavanje, upoznavanje studenata sa pravilima

predmeta, pravilima pohađanja, Uvodno predavanje o računalnom vidu, pregled programa, ciljeva učenja i zadataka studenata. Upoznavanje s literaturom

2. tjedan (2h): Slika, kamere, modeli, kalibracija, opažanje svijetla 3. tjedan (2h): Osnovne relacije među pikselima, obrada binarnih slika 4. tjedan (2h): Projekcije, kodiranje duljine niza i binarni algoritmi (filter

veličine, Eulerov broj, rub regije, površina, opseg, zbijenost, transformacija udaljenosti, središnje osi, stanjivanje, širenje i skupljanje )

5. tjedan (2h): Morfološki operatori, osnovne operacije, dilatacija, erozija, zatvaranje, otvaranje, binarna morfologija,

6. tjedan (2h): Poboljšanje svojstava sivih slika, eksponencijalne transformacije, modeliranje histograma, linearni filtri (Konvolucija, filter prostornog usrednjavanja, Gaussov filter, Median filter).

7. tjedan (2h): Filtriranje u frekvencijskoj domeni - Fourierova transformacija 8. tjedan (2h): Segmentacija slike 9. tjedan (2h): Segmentacija slike - detekcija rubova, gradijentni operatori,

operatori druge derivacije, LoG detektor ruba, Canny detektor rubova 10. tjedan (2h): Teksture i boja u slikama, modeli boja, fiziologija oka 11. tjedan (2h): 3D prostor, točke u 3D prostoru, transformacija koordinatnog

sustava, interna orijentacija i kalibracija 12. tjedan (2h): Objekti u pokretu - detekcija promjena i segmentacija

temeljena na promjenama 13. tjedan (2h): Objekti u pokretu - Praćenje pokretnih objekata 14. tjedan (2h): Prepoznavanje objekata 15. tjedan (2h): Seminarski radovi (Projektni zadaci)

Vježbe:

Page 54: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

53 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

1. Uvod u python i bibilioteke koje će se koristiti. Način instaliranja dodataka koji su potrebni za obradu slika

2. Vježba 1. Osnovna manipulacija sa slikama 3. Vježba 2. Naprednija manipulacija sa slikama 4. Vježba 3. Matematičke operacije na slici 5. Vježba 4. Obrada slika 6. Vježba 5. Derivacije slike 1. kolokvij 7. Vježba 6. Morfološki operatori – označavanje objekata 8. Vježba 7. Morfološki operatori – dilatacija, erozija, zatvaranje i otvaranje 9. Vježba 8. OpenCV 10. Vježba 9. OpenCV – Aritmetičke operacije na slikama 11. Vježba 10. OpenCV – Pronalaženje i označavanje objekata 12. Vježba 11. OpenCV – Rad s video zapisom 13. Vježba 12. OpenCV – Praćenje objekata 14. 2. kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata

Prisustvo na predavanjima Prisustvo na vježbama i izrada vježbi. Aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu Samostalna izrada projekta. Ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Samostalno učenje za ispit

2

Esej Seminarski rad

1

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ukupno bodovanje (100%): Ispit ili 2 kolokvija - 80 %, seminar 10% i laboratorijske vježbe 10%: 1. Kolokvij 1 : 40 % (ili ispit) 2. Kolokvij 2 : 40 % (ili ispit) 3. Seminar : 10 % (obavezan) 4. Lab vježbe 10 % (obavezno) Ocjena po postocima: 50% do 62% - dovoljan (2) 63% do 75% - dobar (3) 76% do 88% - vrlo dobar (4) 89% do 100% - izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

V. Papić, Obrada slika i računalni vid, 2008 Ramesh Jain, Rangachar Kasturi, Brian G.Schunck, Machine Vision, McGraw-Hill, 1995.

Prezentacije s predavanja

Page 55: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

54 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Dopunska literatura

1. Linda G. Shapiro, George C. Stockman, Computer Vision, Prentice Hall, 2001. 2. Wesley E.Snyder, Hairong Qi, Machine Vision, Cambridge University Press, 2004. 3. D.A. Forsyth, J. Ponce, Computer Vision A Modern Approach, Prentice Hall, 2003 4. Foley, Computer Graphics: Principles and Practice (second edition in C), Addison-Wesley Publishing Company, 1996.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anonimnih anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Uspješnost studenata na kolegiju, Samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 56: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

55 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata

Kod PMII70 Godina studija 1. ili 2.

Nositelj/i predmeta Doc. dr. sc. Hrvoje Kalinić Bodovna vrijednost

(ECTS) 5

Suradnici Dino Nejašmić, asistent

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 30

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Upoznavanje s trodimenzionalnim projektiranjem i modeliranjem. Osposobljavanje za rad s alatima za trodimenzionalno projektiranje i modeliranje.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Upoznavanje s alatima za trodimenzionalno projektiranje i modeliranje 2. Prikaz 3D objekta, usporedba crteža i profila 3. Upoznavanje s projekcijama 4. Zrcaljenje i korištenje simetrije u računalnom projektiranju i modeliranju 5. Računalna implementacija krivuljara i njihovo korištenje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Stvaranje crteža kao baze trodimenzionalnog objekta (2+2). 2. Ekstruzija (istiskivanje) profila. (2+2) 3. Editiranje profila. (2+2) 4. Usporedba crteža i profila. (2+2) 5. Ograničavanje profila. (2+2) 6. Stvaranje rotacijskog objekta. (2+2) 7. Projeciranje geometrije. (2+2) 8. Linije konstrukcije (2+2) 9. Srednjice. (2+2) 10. Zrcaljenje. (2+2) 11. Stvaranje otvora. (2+2) 12. Stvaranje polja otvora. (2+2) 13. Stvaranje ljuske. (2+2) 14. 2D i 3D računalni krivuljari njihovo upravljanje (2+2) 15. 3D printeri i srodni softverski alati (2+2)

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)

Obveze studenata Prisustvo na predavanjima i vježbama, aktivno sudjelovanje na nastavnim aktivnostima, izrada završnog projekta, ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad 1

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

1

Kolokviji Usmeni ispit 1

Pismeni ispit Projekt 1

Page 57: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

56 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prisustvo/sudjelovanje na nastavi (20%) Projekt ( 40%) Pismeni/usmeni ispit (40%)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Bilješke s predavanja: 3D modeliranje, Hrvoje Kalinić

Dassault Systems Solidworks Corporation: Solidworks 2010, Soldiworks Essentials

Dopunska literatura

Nastavni materijali dostupni na Internetu, uključujući rješenja odabranih zadataka te dodatna znanstvena literatura. Matt Lombard: Solidworks 2009 Bible, Wiley Publishing, Inc

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, anonimna studentska anketa, uspješnost studenata na kolegiju, samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 58: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

57 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Sociologija odgoja i obrazovanja

Kod PMS108 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Dr.sc. Siniša Kuko, predavač

Bodovna vrijednost (ECTS)

2

Suradnici Zvonimir Parać, asistent

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 15

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Temeljni ciljevi kolegija: - Upoznati studente/ice s osnovnim ciljevima, pojmovima, razvojem, teorijskim pristupima, društvenim kontekstom, specifičnostima odgojno-obrazovnih institucija te položajem i odnosima sudionika u njima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti/ice će nakon položenog ispita biti u stanju: 1. Opisati i definirati predmet sociologije odgoja (nastanak i razvoj, osnovni pojmovi, mjesto u sustavu znanosti); 2. Objasniti širi društveni kontekst odgoja i obrazovanja (vrijednosti, odnose, funkcije, ne/jednakosti, važnost odgoja-obrazovanja, procese koji utječu na uspjeh učenika, devijacije i sl.); 3. Prepoznati sociološke (teorijske) perspektive koje se odnose na odgoj-obrazovanje (osnovne postavke, prednosti/nedostaci); 4. Identificirati utjecaj društvenih i tehnoloških promjena na razvoj odgoja-obrazovanja (demokratizacija, multikultura, globalizacija, ekologija, tehnologija); 5. Razumijeti važnost uloge odgojitelja/učitelja u društvu (karakteristike profesije); 6. Demonstrirati prezentaciju odgojnih i obrazovnih sadržaja ovog kolegija.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod u predmet obveze, programski zahtjevi, literatura i način rada (dogovor sa studentima – (2 sata) 2. Analiza i objašnjenje osnovnih pojmova: odgoj, obrazovanje, socijalizacija...( 2 sata) 3. Osnove povijesnog razvoja sociologije odgoja i obrazovanja – nastanak, razvoj, djelokrug i zadaci; odnos prema drugim znanostima (4 sata) 4. Teorijske perspektive sociologije odgoja i obrazovanja– funkcionalizam, konfliktna teorijska perspektiva, interakcionizam (4 sata) 5. Društvene nejednakosti i obrazovne šanse (2 sata) 6. Promjene u strukturi i ulozi obitelji i odgoj/obrazovanje (2 sata) 7. Odgoj i socijalne promjene - društvene vrijednosti; - socijalizacija i devijantne pojave; (2 sata) 8. Društveni kontekst odgoja i obrazovanja (4 sata) 9. Sociologija profesije odgojitelj i profesije učitelj (2 sata) 10. Institucionalni sustav odgoja i obrazovanja u RH (2 sata) 11. Ekologija i odgoj (2 sata) 12. Novi trendovi (2 sata)

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad

Page 59: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

58 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

Obveze studenata Pohađanje nastave, seminarski rad.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0,5 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

0,5

Kolokviji 1 Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prisustvo nastavi – 10% Kolokviji – ispiti – 70% Seminar – 15% Aktivnost na nastavi/individualni zadaci – 5%

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Cifrić, I. (1990). Ogledi iz sociologije obrazovanja. Zagreb: Školske novine (prva tri poglavlja).

Haralambos, M., Holbron, M. (2002). Sociologija: Teme i perspektive. (str. 773-882). Zagreb: Golden marketing.

ilić, Š. (2008.), /ur./, Obrazovanje u kontekstu tranzicije. Split: HPKZ, str. 45-57; 59-66; 129-145; 149-162; 165-174; 239-244.

Vujević, M. (1991). Uvod u sociologiju obrazovanja. Zagreb: Informator. str. 4-5; 21-48.

Dopunska literatura

Bognar, B. Škola na prijelazu iz industrijskog u postindustrijsko društvo. Metodički ogledi 10(2): str. 9-24 Farnell, T (2009) Jamči li besplatno obrazovanje i jednak pristup obrazovanju. Revija za socijalnu politiku (god.16 br.2) Piršl, Temeljni pojmovi odgoja, h ttp://209.132/search?q=cache:wtj7xGc4SUIJ.www.ffpu.hr/fileadmin/Documenti/Odgoj_02.ppt+odgoj+definicija&cd=3&hl=en&ct=clnk, 29.1.1020. Ross, A. (2009), Educational Policies that Address Social Inequality: Overall Report. Dostupno na: http://www.epasi.eu

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Evidencija o nazočnosti na predavanjima i seminarima. Aktivnost u seminarskoj raspravi i izradba individualnih zadaća (seminarskih radova). Rezultati na kolokvijima.. Zajednička rasprava o načinima unapređenja rada.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 60: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

59 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Metodologija istraživanja u obrazovanju

Kod PMS114 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc. Antun Arbunić Bodovna vrijednost

(ECTS) 3

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 15

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Upoznati i ovladati tehnikama znanstveno-istraživačkog rada. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Osposobljenost za znanstveno promišljanje i istraživanje pedagoških fenomena, 2. provođenje postupaka znanstvenog istraživanja, 3. izradu instrumenata znanstvenog istraživanja u odgojno-obrazovnoj praksi, 4. prezentaciju postignutih rezultata znanstvenoj i stručnoj javnosti te 5. za samostalno praćenje i razumijevanje znanstvene literature, osobito periodike.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Spoznaja i epistemiološke pretpostavke znanosti 2. Struktura, sustav i klasifikacija znanosti 3. Znanost i istraživanje – pristupi, aspekti i vrste istraživanja 4. Tehnologija znanstveno-istraživačkog rad – projekti 5. Metode 6. Eksperiment 7. Postupci, instrumenti i tehnike prikupljanja podataka 8./9.Mjerne karakteristike instrumenata 10. Rad na dokumentaciji 11. Sustavno promatranje i intervjuiranje 12. Anketiranje 13. Procjenjivanje i prosuđivanje 14. Testiranje i ispitivanje zadacima objektivnog tipa 15. Izvještaj o istraživanju*

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)

Obveze studenata Pohađanje nastave, izrada i prezentacija seminarskog rada, položeni kolokviji ili ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

1

Kolokviji Usmeni ispit 1

Pismeni ispit Projekt

Page 61: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

60 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nazočnost na nastavi, aktivnost na nastavi, rezultati kolokvija, rezultati ispita (ukoliko mu student pristupi).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Vujević, M. (2001.): Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Školska knjiga, Zagreb

Mužić, V. (2002.): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Educa, Zagreb

Mužić, V. (1982. i dalje): Metodologija pedagoških istraživanja. Svjetlost, Sarajevo. (izabrana poglavlja)

Dopunska literatura

1. Halmi, A. (2001.): Metododoligija istraživanja u socijalnom radu. Alinea, Zagreb. 2. Halmi, A. (1996.): Kvalitativna metododoligija u društvenim istraživanjima. AGM, Samobor. 3. Halmi, A. (2003.): Strategije kvalitativnih istraživanja u primjenenim društvenim znanostima. Naklada Slap, Jastrebarsko. 4. Periodika: Napredak, Odgojne znanosti, Društvena istraživanja...**

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Konzultacije, razgovor, aktivno sudjelovanje, evaluacija predmeta i nastavnika

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

* Sadržaji nastave navedeni su za blok-satove (15termina x 2 sata) ** Sadržaji seminarskih radova odrađuju se u seminarskim grupama (15x1 po grupi) i predstavljaju izradu idejno-tehničkog projekta istraživanja.

Page 62: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

61 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Metodika nastave tehničke kulture II

Kod PMT271 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc. Stjepan Kovačević

Bodovna vrijednost (ECTS)

6

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 30 30

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Osposobljenost za uspješno planiranje, pripremanje i izvođenje nastave tehničkog područja u osnovnoj i srednjim školama.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan kolegij Metodika nastave tehnike 1

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja kolegija, studenti će biti u mogućnosti: 1. Projektirati, planirati i pripremiti nastavu iz tehničkog područja; 2. Izrađivati / razrađivati osnovnu metodičku dokumentaciju; 3. Odabirati, strukturirati i vrednovati sadržaje osposobljavanja; 4. Odabirati uspješne metode poučavanja i socijalne oblike; 5. Uspješno voditi i vrednovati nastavni rad; 6. Pratiti napredovanje, vršiti kontrolu i ocjenjivati učenike u pojedinim oblicima nastavnog rada; 7. Osmisliti i voditi različite slobodne tehničke aktivnosti.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Metode nastavnog rada u radno-tehničkom području. 2. tjedan: Primjene nastavnih metoda u nastavi radno-tehničkog područja. 3. tjedan: Primjena didaktičkih sustava u tehničkom osposobljavanju . 4. tjedan: Metodički oblici i metodički postupci. 5. tjedan: Forme i sustavi osposobljavanja za praktičan rad. 6. tjedan: Specifične metode praktične izobrazbe (TWI sustav). 7. tjedan: Laboratorijski rad i praktična nastava izrada laboratorijskih instruktažnih i lista. 8. tjedan: Kolokvij 1. 9. tjedan: Izborna nastava i slobodne tehničke aktivnosti. 10. tjedan: Praćenje napredovanja, kontrola i vrednovanje učenika. 11. tjedan: Ostvarivanje zadataka profesionalne orijentacije u nastavi tehnike. 12. tjedan: Priprema, organizacija, realizacija i analiza stručne ekskurzije. 13. tjedan: Održavanje nastave u realnim uvjetima. 14. tjedan: Održavanje nastave u realnim uvjetima. 15. tjedan: Kolokvij 2.

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☒ konzultacije

Obveze studenata Pohađanje nastave, izrada seminarskih obveza i vježbi.

Praćenje rada studenata (upisati

Pohađanje nastave

3 Istraživanje Praktični rad

Page 63: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

62 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

1

Kolokviji 1 Usmeni ispit 1

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena na završnom ispitu proizlazi iz analize i vrednovanja seminarskih radova i vježbi, uspjeha postignutog na kolokvijima i razgovora o teorijskim problemima metodike (usmeni ispit).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Kyriacou Ch.: Temeljna nastavna umijeća, Educa, Zagreb, 2001., str.: 1 – 205. - određena poglavlja

Milat J.: Metodika radno tehničkog područja, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Split, 2009., Skripta, str.: 1 - 165, - određena poglavlja

Milat J.: Pripremanje za nastavu – metodički priručnik, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb, 1995., str.: 1 - 56.

Milat J. i drugi: Modeli razrade sadržaja tehničke kulture – izborna nastava i slobodne aktivnosti, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Zagreb, 1997., str.: 1 - 134.

Dopunska literatura

1. Jensen E.: Različiti mozgovi, različiti učenici – kako doprijeti do onih koji se teško dopire, Educa, Zagreb, 2004., str.: 1 – 166. 2. Malinar B.: Metodika tehničkog i proizvodnog odgoja, Zavod za tehničku kulturu Zagreb, Zagreb, 1969., str.. 1 – 266 3. Milat J.: Teorijske osnove metodike politehničkog osposobljavanja, Školske novine, Zagreb. 1990., str.: 1 – 214. 4. Terhart E.: Metode učenja i poučavanja, Educa, Zagreb, 2001., str.: 1 – 207. 5. Wood D.: Kako djeca misle i uče, Educa, Zagreb, 1995., str.: 1 - 220.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

razgovor sa studentima, mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anonimnih anketa uspješnost studenata na kolegiju, samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 64: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

63 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Seminar iz metodike nastave tehničke kulture s nastavnom praksom I

Kod PMT172 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc. Stjepan Kovačević

Bodovna vrijednost (ECTS)

3

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 30

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 15%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljenost za kreiranje i izvođenje praktičnih vježbi i iz područja strojarstva, elektrotehnike, elektronike, automatike, graditeljstva i prometa u osnovnim i srednjim školama.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan kolegij Metodika nastave tehnike 1.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja kolegija, studenti će biti u mogućnosti: 1. Osmišljavati praktične aktivnosti učenika u nastavi tehnike. 2. Planirati provedbu praktičnih aktivnosti učenika u nastavi tehnike. 3. Izrađivati metodičku dokumentaciju za praktičnu nastavu tehnike. 4. Provoditi praktične aktivnosti u nastavi tehnike 5. Primjenjivati politehničke sadržaje prilikom planiranja i provedbe praktičnih aktivnosti u nastavi tehnike.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Izrada strojarskih konstrukcija i njihova eksperimentalna provjera u praktičnoj nastavi tehnike. 2. tjedan: Primjena prostih alata (poluga, klin, kosina, kotač, kugla, valjak) u izradi elemenata, mehanizama i strojarskih konstrukcija u praktičnoj nastavi tehnike. 3. tjedan: Strojni mehanizmi - lančani prijenos, zupčasta letva, pužni prijenos u praktičnoj nastavi tehnike. 4. tjedan: Osnove graditeljstva – tehničko crtanje. 5. tjedan: Graditeljski materijali, ispitivanje svojstava. 6. tjedan: Izrada tehničke i metodičke dokumentacije modela građevine. 7. tjedan: Izrada modela građevine. 8. tjedan: Kreiranje vježbi iz područja osnova elektrotehnike, jednostavni strujni krug, električne instalacije u kućanstvu. 9. tjedan: Kreiranje vježbi iz osnova elektronike. 10. tjedan: Kreiranje vježbi iz osnova automatike i robotike. 11. tjedan: Kreiranje vježbi iz osnova prometa 12. tjedan: Izvođenje praktične nastave u realnim uvjetima. 13. tjedan: Izvođenje praktične nastave u realnim uvjetima. 14. tjedan: Izvođenje praktične nastave u realnim uvjetima. 15. tjedan: Izvođenje praktične nastave u realnim uvjetima.

Vrste izvođenja nastave:

☐ predavanja ☒ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ konzultacije

Obveze studenata Pohađanje nastave, izrada vježbi i njihovo uspješno izvođenje u školi.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Izrada i izvođenje vježbi

2

Esej Seminarski rad

Page 65: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

64 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

bodovnoj vrijednosti predmeta):

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena na završnom ispitu proizlazi iz uspješnosti izradbe metodičkih vježbi i njihove provedbe u neposrednom nastavnom radu.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Milat J.: Metodika radno tehničkog područja, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Split, 2009., Skripta, str.: 1 - 165, - određena poglavlja

Milat J. i drugi: Modeli razrade sadržaja tehničke kulture – izborna nastava i slobodne aktivnosti, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Zagreb, 1997., str.: 1 - 134.

Dopunska literatura

1. ABC tehnike - časopisi Hrvatske zajednice tehničke kulture. 2. Udžbenici i vježbenice za tehničku kulturu odobreni od resornog Ministarstva 1.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- razgovor sa studentima, - mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anonimnih anketa, - uspješnost studenata na kolegiju, - samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 66: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

65 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Metodika nastave informatike II

Kod PMIK60 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Izv. prof. dr.sc. Ivica Boljat Bodovna vrijednost

(ECTS) 6

Suradnici Monika Mladenović, mag. edu. inf., asistent Način izvođenja nastave

(broj sati u semestru)

P S V T

30 30 30

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 20%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Teorijski i praktično osposobiti studente za kvalitetnu pripremu, realizaciju i analizu nastavnog procesa na temelju rezultata znanstvenih istraživanja u području informatičkog obrazovanja

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Poželjno je poznavanje Metodike nastave informatike I

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će znati: 1. Primijeniti suvremene alate i robote za poučavanje programiranja 2. Primijeniti tehnike rješavanja problema i uloga varijabli u algoritmima 3. Prepoznati potencijalne miskoncepcije i sastaviti test za njihovo otkrivanje 4. Poučavati tehnike efikasnog praćenja izvršavanja koda 5. Prepoznati teškoće u shvaćanju rekurzije i primijeniti odgovarajuće modele

poučavanja 6. Prednosti i nedostatke poučavanja OOP prije proceduralnog te poučavati

najprije metodologiju, tek potom jezik 7. Koristiti vizualizaciju algoritama za poučavanje i samostalno učenje

temeljeno na teoriji multimedijalnog učenja 8. U SPSS-u ili PSPP-u odabrati i operacionalizirati varijable, unijeti podatke,

odabrati odgovarajuću metodu, dobiti rezultate i pravilno ih interpretirati.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Primjena statistike u istraživanju nastave informatike – uzorak, tipovi greške i ovisnost o veličini uzorka, vrste skala, Kolmogorov - Smirnov test, hi kvadrat, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, t-test, analize varijance, faktorska, hijerarhijska klasterska analiza, Pearsonova i Spearmanova korelacija, regresijska analiza (2+2+4)

2. Temeljna literatura i klasifikacija istraživanja– Valentine, Fincher-Petre. Kvalitativne metode (naglasak fenomenografija) u CSER. (2+2+0)

3. Poučavanje programiranja – (alati, vizualizacije, roboti..i njihova didaktička pozadina). ALICE, JKarelRobot. Taksonomija programskih jezika i okruženja za poučavanje programiranja. Usporedba PJ – kriteriji i rezultati. Učinkovitost robota u poučavanju programiranja – primjeri istraživanja. Legomindstorm NXT-G. - seagway, smoothfollow). Snap, Enchanting, RoboMind. Alice3 i posredovani transfer). Tehnike rješavanja problema. Uloga varijabli. (5+6+8)

4. Tipične početničke greške u programiranju – klasifikacije i uzroci. Usporedba s ekspertima. Miskoncepcije o efikasnosti i korektnosti program. Istraživanja vještine programiranja i tracinga. (3+4+4)

5. Rekurzija – osnovni slučajevi – tipične greške, studentske teškoće i njihovi uzroci. Zašto je teška – primjeri. Mentalni modeli rekurzije. Modeli poučavanja rekurzije- model malih ljudi i ugniježdenih okvira. (4+4+4)

6. Poučavanje objektnog programiranja – koraci implementacije (klase, objekti, nasljeđivanje, enkapsulacija, ponovna upotrebljivost), zašto prije metodologija nego jezik, što se ne preporuča koristiti, koji pristup prije koristiti (objektni ili proceduralni). Fenomenogafska studija – shvaćanje pojma klasa, objekt. (2+2+0)

Page 67: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

66 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

7. Vizualizacije – primjena u poučavanju algoritama i struktura podataka.- primjeri (obilasci binarnog stabla po širini i dubini, quick i merge sort, heap-sort, AVL, Dijkstra- algoritam.najkraćeg puta, hashing, Huffmanov kod). Istraživanja stvarnih efekata vizualizacije: meta-analiza. Razine uključenosti studenata. HalVis – struktura, karakteristike. Teorija multimedijalnog učenja - principi. Kognitivno preopterećenje – uzroci, načini redukcije. (3+3+4)

8. Poučavanje o računalnim mrežama – koji su ključni pojmovi, koji se pristupi koriste, preporuke fenomenografske studije za dobro poučavanje. (2+2+0)

9. LOGISIM – princip rada, prijelaz s razine logičkih sklopova na tablicu istine i logički izraz – primjer 4-bitni komparatora) (0+0+4)

10. Kognitivni modeli. Kognitivni procesi učenika dok programiraju. Veza prostorne inteligencije (crtanje karata) i uspješnosti programiranja. Vizualizacija u poučavanju arhitekture računala. (2+2+0)

11. Žene u CS. Razlozi podzastupljenosti. Stavovi žena o informatici. (1+1+0) 12. Apstrakcija – zašto je važna (2+2+0) 13. Kako integrirati rezultate znanstvenih istraživanja CSE u kurikulum. Ciljevi

kurikuluma, izbor tema i pedagoških strategija, priprema nastavnika, principi dizajna kurikuluma, strategije za uspješnu masovnu implementaciju, primjeri nekih država, predrasude o CS, Frankov okvir za kritičku analizu obrazovnih politika i reformi.. (2+0+0)

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Pohađanje svih oblika nastave, nastavna praksa, usmeni ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Nastavna praksa

1

Esej Seminarski rad

Kolokviji Usmeni ispit 3

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Usmeni ispit (75%), nastavna praksa (25%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Boljat, I., Metodika nastave matematike II- predavanja, 2014.

da

Hazzan, O., Lapidot, T., Ragonis, N., Guide to teaching computer science: an activity-based approach, Springer, 2011.

1 da

Fincher, S., Petre, M., Computer science education research, Taylor & Francis 2004.

1

Page 68: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

67 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Dopunska literatura

Publikacije u časopisima: Computers & Education, ACM Transactions on Computing Education The Computer Science Education Journal

Publikacije s konferencija: SIGCSE (Special Interest Group on Computer Science Education) ITiCSE (Innovation and Technology in Computer Science) ISSEP (Informatics in Secondary Schools: Evolution and Perspective) Ostali znanstveni radovi iz informatičkog obrazovanja

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, studentska evaluacija primjenom anonimne ankete, uspjeh studenata na ispitu, samoprocjena.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 69: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

68 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I

Kod PMIK51 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Izv. prof. dr. sc. Ivica Boljat

Bodovna vrijednost (ECTS)

3

Suradnici

Monika Mladenović mentori OŠ: Mila Ozretić Žana Žanko, Tome Kovačević

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 30

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 20%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za kvalitetnu pripremu, izvođenje i analizu svih vrsta nastave informatike, ovladavanje raznovrsnim repertoarom metoda poučavanja, adekvatnu uporabu medija te pripremu učenika za informatička natjecanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušana Metodika nastave informatike I. Za ispitni sat preduvjet je položen MNI1. Poznavanje didaktičkih teorija, metoda poučavanja i osnova informatike

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će: 1. izraditi godišnji plan na nastavni predmet Informatika te ga razraditi za

nastavne cjeline i teme 2. ovladati raznovrsnim repertoarom modela poučavanja i argumentirano

izvršiti izbor najprikladnijeg u danim okolnostima 3. adekvatno koristiti medije 4. napraviti pripremu nastavnog sata temeljenu na vlastitom iskustvu i

rezultatima znanstvenih istraživanja vezanih za realizaciju te teme u nastavi, s naglaskom na teškoće učenika i miskoncepcije

5. steći praktične vještine u formativnom i sumativnom vrednovanju (usmeno, pisano, praktično, projekti, portfolio)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Priprema za nastavu – opći model izveden iz didaktičkih teorija i modela poučavanja te preporuka vodećih teorija učenja. Prema tom modelu izrađuju se pripreme za ključne teme poput proceduralnog programiranja, objektnog programiranja, struktura podataka, baza podataka, operacijskih sustava, programskih paketa za obradu teksta, tablična računanja, izradu web stranica i sl. (0+0+9)

2. Zadaci s informatičkih natjecanja za učenike OŠ (Infokup, HSIN..). Kornjačina grafika (LOGO ili Python), procedure, rekurzivni programi i praćenje njihova izvršavanja. (0+6+3)

Vrste izvođenja nastave:

☐ predavanja ☒ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☒ mentorski rad ☒ Nastava u osnovnoj školi

Obveze studenata

1. ispit - zadaci s informatičkih natjecanja učenika osnovne škole 2. 12 sati sudjelovanja u nastavi OŠ, 3 pisane pripreme, 1 probni i 1 ispitni sat 3. redovito tjedno rješavanje zadataka s informatičkih natjecanja za učenike OŠ. 4. Esej o održanoj nastavnoj praksi u OŠ

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Probno i ispitno predavanje

0,4

Page 70: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

69 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Esej 0,2 Seminarski rad

Tjedni zadaci 1,4

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tjedno rješavanje zadataka s natjecanja i izlaganje i/ili pismeni ispit (60%), ocjena iz nastavne prakse (40%)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

 Udžbenici informatike za osnovnu školu  5

Zadaci s informatičkih natjecanja OŠ (Infokup, 

HSIN,...)

da

Dopunska literatura

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, studentska evaluacija primjenom anonimne ankete, uspjeh studenata na ispitu, samoprocjena, izvještaji mentora, eseji studenata

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 71: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

70 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Računalna grafika

Kod PMII50 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc. dr. sc. Hrvoje Kalinić Bodovna vrijednost

(ECTS) 5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 30

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja 10

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati osnove rada računalnog grafičkog sustava, formiranje slike i grafičkih objekata. Student je osposobljen za razvoj i primjenu algoritama računalne grafike te je također upoznat s korištenjem grafičkih biblioteka u programiranju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upoznati osnove rada računalnog grafičkog sustava, formiranje slike i grafičkih objekata. Student je osposobljen za razvoj i primjenu algoritama računalne grafike te je također upoznat s korištenjem grafičkih biblioteka u programiranju.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Digitalna reprezentacija informacije u računalu s posebnim naglaskom na sliku: upoznati pojmove otipkavanja, gubitka informacije i aliasinga.

2. Ograničenje ljudske percepcije i kako to utječe na zapis informacije u računalu, odnodno metode kompresije (kompresija s gubitkom informacije i bez gubitka informacije, naglaska na učestalim formatima kompresije poput: JPG, PNG, MP3)

3. Upoznati različite modele reprezentacije boje u računalu i način prikaza boje

4. Upoznati razliku između spremanja informacije i spremanja dovoljno podataka da se informacija prenese, razlikovati rastersku od vektorske grafike te njihove prednosti i mane.

5. Upoznati način stvaranja privida kontinuiranog kretanja iz niza statičnih slika

6. Osoposobiti studente za pisanje računalnog programa za prikazivanje jednostavnog 3D objekta

7. Korištenje linearnih perspektivnih transformacija slike i affinih tranfromacija objekta, proširenje 2D matričnih transformacija u 3D prostor

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja: 1. Primjene i osnovni koncepti računalne grafike (2) 2. Ljudska percepcija, doživljaj slike i pohrana informacije u računalu (4) 3. Grafičko sklopovlje i uređaji (2) 4. Matemetički temelji računalne grafike (4) 5. Grafičke transformacije. Projekcije. (4) 6. Kolokvij (1) 7. Rasterski i vektorski grafički sustavi. (4) 8. Prikazivanje crta, krivulja,površina i tijela (4) 9. Animacija (4) 10. Kolokvij (1)

Vježbe

1. Upoznavanje s Pythonom i OpenGLom (2) 2. Upoznavanje s OpenGL-om (2) 3. Crtanje točaka u 2D prostoru (2) 4. OpenGL primitivi za crtanje složenijih objekata (2) 5. Bojanje objekta i simetrija u računalnoj grafici (2)

Page 72: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

71 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

6. Crtanje 3D objekta (2) 7. Projekcije i afine transformacije (2) 8. Animacija (2) 9. Interakcija s objektom (4) 10. Predloženi vlastiti projekt (10)

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Aktivno sudjelovanje u nastavnim aktivnostima. Izrada zadataka kod kuće. Ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

Kolokviji 1 Usmeni ispit 1

Pismeni ispit 1 Projekt 1

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prisustvo/ sudjelovanje na nastavi (25%) Projekt ( 20%) Pismeni/usmeni ispit (55%)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

4. Bilješke s predavanja: Računalna grafika, Hrvoje Kalinić

Dopunska literatura

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, anonimna studentska anketa, uspješnost studenata na kolegiju, samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 73: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

72 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Programiranje mobilnih aplikacija

Kod PMID35 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc. dr.sc. Saša Mladenović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5

Suradnici Goran Zaharija, asistent

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja 25%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je prikazati studentima osnovne koncepte vezane uz dizajniranje i razvoj mobilnih aplikacija. Opisati će se nekoliko različitih okruženja i razvojnih platformi za mobilne aplikacije. Studenti će u sklopu kolegija kroz izradu projekta sudjelovati u razvoju jednostavne mobilne aplikacije koristeći prikladne programske jezike i alate.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Poznavanje osnova programiranja, sa naglaskom na OOP paradigmu.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni: 2. Objasniti razliku između razvoja klasičnih i mobilnih aplikacija. 3. Opisati osnovnu strukturu mobilne aplikacije. 4. Prepoznati glavne izazove razvoja mobilnih aplikacija – različite veličine

ekrana, ograničena memorija i procesorska snaga – te kako ih riješiti. 5. Osmisliti i realizirati vlastitu mobilnu aplikaciju 6. Objasniti kompletni proces razvoja mobilne aplikacije – podešavanje,

razvoj, testiranje i distribucija

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Osnove razvoja mobilnih aplikacija (2+2). 2. Pregled trenutnih mobilnih platformi (iOS, Android, Mobile 8) (2+2). 3. Razvoj Cross-platform mobilnih aplikacija (2+2). 4. Uvod u razvojno okruženje (2+2). 5. Izrada jednostavne mobilne aplikacije (2+2). 6. Dizajn korisničkog sučelja (2+2). 7. Životni ciklus dijelova aplikacije (2+2). 8. Upravljanje podacima u mobilnim aplikacijama (2+2). 9. Dohvaćanje resursa i prava pristupa unutar uređaja. (2+2) 10. Upravljanje događajima (ekran na dodir, geste, okretanje uređaja) (1/2)

(2+2). 11. Upravljanje događajima (ekran na dodir, geste, okretanje uređaja) (2/2)

(2+2). 12. Odabir teme projekta (2+2). 13. Rad na projektu (2+2). 14. Rad na projektu (2+2). 15. Projekt - završna verzija (2+2).

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)

Obveze studenata Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, praktični ispit na računalu, usmeni ispit

Page 74: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

73 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad 1

Eksperimentalni rad

Referat Domaće zadaće

0,5

Esej Seminarski rad

Kolokviji Usmeni ispit 1

Pismeni ispit 0,5 Projekt1

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prisustvo/sudjelovanje na nastavi (10%) Projekt (45%) Usmeni ispit (45%)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Lee, Schneider, and Schell, Mobile Applications: 

Architecture, Design, and Development, Prentice 

Hall, 2004. 

Brian Fling, Mobile Design and Development, 

O'Reilly Media, 2009

Dopunska literatura

Nastavni materijali dostupni na Internetu, uključujući rješenja odabranih zadataka te dodatna znanstvena literatura.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, anonimna studentska anketa, uspješnost studenata na kolegiju, samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 75: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

74 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Inteligentni agenti

Kod PMII30 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc Saša Mladenović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5

Suradnici Goran Zaharija

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 30

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja 25%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente sa osnovnim konceptima vezanim uz pojam agenta i inteligentnog agenta. Dati će se pregled različitih agentskih arhitektura i njihove primjene. Predstaviti će se nekoliko različitih metodologija razvoja agentski temeljenih sustava. Studenti će u sklopu kolegija kroz izradu projekta sudjelovati u razvoju jednostavne agentski temeljene aplikacije koristeći prikladne porgramske jezike i alate.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Poznavanje osnova programiranja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završetka koleija, studenti bi trebali biti u mogućnosti:

1. Definirati pojam inteligentnog agenta i glavne karakteristike. 2. Opisati različite agentske arhitekture. 3. Koristiti agentski temeljene sustave za rješavanje problema. 4. Definirati pojam višeagentskog sustava. 5. Navesti različite vrste interakcija između agenata

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod u inteligentne agente (2+2). 2. Agentske arhitekture (2+2). 3. Hibridne agentske aritekture (2+2) 4. Višeagentski sustavi (2+2) 5. Kooperacija i koordinacija agenata (2+2) 6. Komunikacija, jezici i protokoli (2+2) 7. Odabir teme projekta (2+2). 8. Simulacije agentskih sustava (2+2). 9. Interakcije u višeagentskim sustavima (2+2) 10. Strategije pregovora, aukcija (2+2). 11. Upravljanje ograničenim resursima (2+2) 12. Formiranje koalicija (2+2) 13. Agentske metodologije razvoja (2+2) 14. Primjeri primjene agentskih sustava (2+2) 15. Projekt - završna verzija (2+2).

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐)

Obveze studenata Prisustvo na predavanjima i vježbama, aktivno sudjelovanje na nastavnim aktivnostima, izrada domaćih radova, izrada završnog projekta, ispit.

Praćenje rada studenata (upisati

Pohađanje nastave

1 Istraživanje 0,5 Praktični rad 1

Page 76: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

75 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

Kolokviji 0,5 Usmeni ispit 0,5

Pismeni ispit 0,5 Projekt 1

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prisustvo/sudjelovanje na nastavi (20%) Projekt ( 40%) Pismeni/usmeni ispit (40%)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

5. Wooldridge, M (2001). An Introduction to Multiagent System. Wiley, NY.

Dopunska literatura

Nastavni materijali dostupni na Internetu, uključujući rješenja odabranih zadataka te dodatna znanstvena literatura.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovori sa studentima, anonimna studentska anketa, uspješnost na ispitu, samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 77: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

76 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Automatika II

Kod PMT074 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc.Vladimir Pleština Hrvoje Turić, prof.

Bodovna vrijednost (ECTS)

2

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 15

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Osposobljenost za projektiranje jednostavnih sustava za automatizaciju. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Definirati objekte 2. Objasniti istosmjerni i hidraulični motor 3. Objasniti P djelovanje, I djelovanje, D djelovanje 4. Analizirati zahtjeve kod sinteze 5. Definirati vrste signalakompenzatore 6. Definirati PID regulator 7. Objasniti senzore

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Regulacijski objekti 2. Pristup proučavanju objekta 3. Istosmjerni servomotor 4. Hidraulički motor 5. P djelovanje, I djelovanje, D djelovanje 6. Sinteza regulacijskog sustava 7. Zahtjevi kod sinteze u vremenskom i frekvencijskom području 8. (prvi kolokvij) 9.Geometrijsko mjesto korijena 10. Kompenzatori 11. Serijska kompenzacija 12. PI kompenzator 13. PD kompenzator 14. PID regulator 15. (drugi kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☒ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, kolokvij, pismeni ispit

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku

Pohađanje nastave

0,5 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Page 78: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

77 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Esej Seminarski rad

Kolokviji 0,5 Ispit 1

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pohađanje predavanja se evidentira, ali ne ulazi u ocijenu. Ispit i kolokvij se sastoji od teoretskog dijela i zadataka. - Teoretski dio ispita (50%) - Zadatci (50%) Prag prolaznosti je 50%.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

N. Perić, I.Petrović: Automatizacija postrojenja i procesa- zavodska skripta FER

I.Mandić Automatika 2

Dopunska literatura

B.A. Ogunnaike, W.H.Ray: Process –dynamics, Modeling, and Control, Oxford

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, studentska evaluacija primjenom anonimne ankete, uspjeh studenata na ispitu, samoprocjena.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 79: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

78 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Robotika u nastavi

Kod PMT279 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc. Vladimir Pleština

Bodovna vrijednost (ECTS)

2,5

Suradnici Doc.dr.sc. Stjepan Kovačević Način izvođenja nastave

(broj sati u semestru)

P S V T

15 15

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja 30%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Osposobiti studenta za samostalnu primjenu jednostavnih robotskih sustava u nastavi.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon ovog predmeta student će biti sposoban: 1. Sastaviti obrazovni robotski sklop 2. Napraviti program pomoću grafičkog programskog alata 3. Pokrenuti Arduino, Raspberry Pi. mBot 4. Napisati program u Pythonu za upravljanje Raspberry PI GPIO 5. Napisati program u Arduino IDE sučelju i pokrenuti ga na Arduino

razvojnoj pločici 6. Napraviti program pomoću mBlock alata 7. Konstruirati jednostavni robotski sklop

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja: 1. tjedan: Uvodno predavanje, upoznavanje studenata sa pravilima predmeta, pravilima pohađanja, opća definicija. Uvodno o robotici u nastavi. Upoznavanje studenata sa robotskim sustavima za edukaciju: FischerTechnik, Lego mindstorms, MBlock, Raspberry Pi, Arduino. Micro:bit. (1h) 2. tjedan: Raspberry Pi – hardverski dio. Razvoj uređaja. Hardverski dio. Priključci uređaja. Potrošnja i izbor napajanja. GPIO priključci Raspberry Pi uređaja. Dodaci za Raspberry Pi. (1h) 3. tjedan: Raspberry Pi – softverski dio. Odabir operativnog sustava. Priprema SD kartice i instalacija OS-a. Pokretanje OS-a i instalacija potrebnih programa. Pokretanje Pythona i upravljanje GPIO priključcima koristeći Python. (1h) 4. tjedan: Raspberry Pi – naprednije korištenje. Upravljanje elektromotorima. Motor driver, H-most. Priključivanje upravljačkih izvoda na motor driver. Upravljanje motorima. Spajanje senzora. (1h) 5. tjedan: Arduino. Općenito o Arduino platformi. Verzije Arduina. Detaljni hardverski opis razvojne Arduino pločice. Instalacija i korištenje Arduino IDE. Način pisanja i pokretanja programa u Arduino IDE-u (1h) 6. tjedan: Arduino platforma. Izrada složenijih projekata. Spajanje senzora. Upravljanje temeljem ulaznih podataka. (1h) 7. tjedan: 1. kolokvij 8. tjedan: MakeBlock platforma. mBot edukacijski robot. MakeBlock senzori. (1h) 9. tjedan: mBlock. Blokovsko programiranje pomoću mBlock alata. Izrada programa pomoću mBlock alata. (1h) 10. tjedan: Lego Mindstorms. Osnovni oblici. Sastavljanje Lego Mindstorms robota. Opis robota. (1h)

Page 80: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

79 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

11. tjedan: Lego Mindstorms NXT. Programiranje Lego Mindstorms EV3. WeDo 2.0 (1h) 12. tjedan: FischerTechnik konstrukcije za primijenjenu robotiku. Modeli za rad u nastavi. (1h) 13. tjedan: Micro:bit – razvojna pločica. Opis uređaja. Svjetla, tipke, kompas, akcelerometar, izvodi, tehničke informacije. Povezivanje s računalom, mogućnosti. (1h) 14. tjedan: Micro:bit – programiranje uređaja. JavaScript Blocks. Python editor. Microsoft Block Editor, Microsoft Touch Develop.(1h) 15. tjedan: 2. kolokvij

Vježbe:

1. tjedan: Upoznavanje sa testnom pločicom i pravilima u laboratoriju. Rad sa testnom pločicom. Priključivanje osnovnih elektroničkih elemenata. (1h) 2. tjedan Spajanje Raspberry Pi-a i pokretanje. (1h) 3. tjedan Spajanje i upravljanje LED diodom pomoću Raspberry Pi-a. (1h)4. tjedan Spajanje motora na testnu pločicu i upravljanje pomoću Raspberry Pi-a. (1h) 5. tjedan Osnovne funkcije i rad u Arduino IDE sučelju. (1h) 6. tjedan Spajanje i upravljanje LED diodom pomoću Arduino UNO uređaja. (1h) 7. tjedan Spajanje senzora i čitanje informacija pomoću Arduino UNO uređaja. (1h) 8. tjedan Spajanje MakeBlock uređaja i mBot robota. (1h) 9. tjedan Programiranje MakeBlock uređaja i mBot robota. (1h) 10. tjedan Sastavljanje Lego Mindstorms robota. (1h) 11. tjedan Izrada jednostavnog programa za upravljanje Lego Mindstorms. (1h) 12. tjedan Konstrukcija jednostavnog robotskog sklopa. (1h) 13. tjedan Spajanje i pokretanje Micro:bit uređaja. Povezivanje s računalom i mobilnim uređajem. (1h) 14. tjedan Micro:bit programiranje i upravljanje. (1h) 15. tjedan Kolokviranje i nadoknada vježbi. (1h)

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☒ demonstracija rada robota

Obveze studenata

Prisustvo na predavanjima Samostalna izrada obrazovnog robotskog sklopa Aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu Aktivno sudjelovanje na vježbama Ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad 0,5

Eksperimentalni rad

Referat Samostalno učenje za ispit

1

Esej Seminarski rad

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Page 81: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

80 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ukupno bodovanje (100%): Ispit ili 2 kolokvija - 90 %, vježbe 10% 1. Kolokvij 1 : 45 % (ili ispit) 2. Kolokvij 2 : 45 % (ili ispit) 3. vježbe : 10 % (obvezne) Ocjena po postocima: 50% do 62% - dovoljan (2) 63% do 75% - dobar (3) 76% do 88% - vrlo dobar (4) 89% do 100% - izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Paolo Zanzerović, Arduino kroz jednostavne primjere

Robotika u nastavi – predavanja – interna skripta i online materijali.

Dopunska literatura

1. Michael Margolis, Arduino CookBook 2. Simon Monk, Raspberry Pi CookBook 3. Guan Xuefeng Team, Scratch, The adventures of Mike 4. Laurens Valk, The LEGO MINDSTORMS EV3 Discovery Book (Full Color): A Beginner's Guide to Building and Programming Robots

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima. Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anonimnih anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Uspješnost studenata na kolegiju. Samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 82: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

81 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Napredni modeli nastave

Kod PMS201 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Izv.prof.dr.sc. Sonja Kovačević

Bodovna vrijednost (ECTS)

2

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 15

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je da studenti upoznaju različite teorije, sustave i modele procesa nastave i učenja uz kritički i stvaralački odnos prema edukacijskoj teoriji i praksi; da upoznaju različita teorijsko-metodološka ishodišta edukacijskih procesa; da se upoznaju sa razvojnim kontinuitetom nastave; da se upoznaju sa različitim shvaćanjima (teorijama) razvoja i nastave; da upoznaju razliku između tradicionalnih i suvremenih sustava i modela nastave i učenja; da upoznaju različite sustave i modele nastave i njihove posebnosti; da se osposobe za organizaciju nastave u skladu s različitim sustavima i modelima nastave i učenja; da se osposobe za transfer i interferenciju spoznaja na različite situacije edukacijskih procesa; da se motiviraju za istraživački rad na području sustava i modela nastave i učenja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz predmeta Didaktika

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da studenti razviju sljedeće opće kompetencije: 1. identificirati i analizirati razloge postojanja više teorija, sustava i modela

nastave i učenja 2. identificirati složenost odgojno-obrazovnog procesa 3. objasniti i analizirati razvojni kontinuitet nastave 4. razlikovati i usporediti različite paradigmatske osnove i znanstveno-teorijske

pozicije znanosti o odgoju i obrazovanju 5. nabrojati tradicionalne i suvremene sustave i modele nastave i učenja 6. usporediti i analizirati tradicionalne i suvremene sustave i modele nastave i

učenja 7. analizirati temeljne elemente nastavnog procesa u različitim sustavima i

modelima nastave i učenja - razlikovati temeljne strukture i funkcije pojedinih sustava

8. pripremiti, realizirati i vrednovati nastavni sat u skladu s različitim modelima u procesu nastave i učenja

9. identificirati i opisati utjecaj organizacije nastave na razvoj učenika.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Razlozi postojanja više sustava i modela nastave i učenja. 2. Složenost nastave i učenja. 3. Različitost pristupa problemima nastave i učenja. 4. Različitost paradigmatske osnove i znanstveno-teorijskih pozicija znanosti

o odgoju i obrazovanju. 5. Različitost metodoloških polazišta. 6. Temeljna obilježja komunikacije, svrha, ciljevi i zadaci, odnosi sudionika,

učionci.

Page 83: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

82 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

7. Modeli nastave: Transmisijski model nastave Transakcijski model nastave Transformacijski model nastave

8. Post-postmoderna majeutika 9. Post-industrijsko društvo Društva znanja 10. Koncepcije cjeloživotnog učenja Sokratov dijalog 11. Teorije druge modernizacije ili post-postmoderne 12. Teorija mcdonaldizacije Teorija društva rizika Teorija fluidnog društva

Teorija umreženog društva 13. Teorija komunikativnog djelovanja 14. Kritička pedagogija 15. Konstruktivizam Teorija iskustvenog učenja Kritičko mišljenje - sapere

aude Majeutički model nastave

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☒ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata

Polaznici su obvezni prisustvovati svim oblicima nastave te aktivno sudjelovati na nastavi, što uključuje izvršavanje samostalnih zadataka, izrada e-portfolia, praćenje odgovarajuće literature prema sugestijama nastavnika te uspješno polaganje završnog ispita.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0,5 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Radionica 0,5

Esej Seminarski rad

Studiranje literature

0,5

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit 0,5 Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ocjenjivanje i vrednovanje rada polaznika bit će definirano izvedbenim nastavnim programom. Aktivnost na radionicama.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Kovačević, S.,Mušanović, L. (2013), Od transmisije do majeutike – modeli nastave

HFD, Rijeka. Jensen, E. (2003), Super nastava. Zagreb: Educa

Dopunska literatura

(1993), Didaktičke teorije. Zagreb: Educa. Bošnjak, B. (1998), Drugo lice škole. Zagreb: Alinea.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Evaluacijske liste, ispitna postignuća

Page 84: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

83 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

NAZIV PREDMETA Upravljanje razredom

Kod PMS160 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc. Morana Koludrović

Bodovna vrijednost (ECTS)

2

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 15

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta su osposobiti studente za kvalitetno donošenje odluka u nastavnom procesu s posebnim naglaskom na stvaranje kvalitetnog nastavnog ozračja i okružja, stjecanje znanja i vještina kojima mogu prevenirati te rješavati sukobe u različitim nastavnim situacijama te ih osposobiti za kvalitetno upravljanje razredom kao i za vođenje roditeljskih sastanaka i primanja roditelja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani kolegiji Didaktika i Opća pedagogija

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će moći: 1.prepoznavati, razlikovati i vrednovati različite stilove rada nastavnika i stilove odgoja 2. poznavati, analizirati i vrednovati odrednice kvalitetne nastavne klime i komunikacije, odnosno nastavnog ozračja 3. definirati, procjenjivati i vrednovati osobitosti učinkovitog nastavnog procesa 4. poznavati, razlikovati i vrednovati uzroke školske nediscipline, te načine motiviranja učenika ovisno o njihovim razvojnim karakteristikama 5. poznavati, razlikovati i vrednovati načine postizanja discipline u nastavnom procesu uvažavajući razvojne karakteristike učenika, te usavršavati kompetencije postupanja u različitim nastavnim situacijama 6. organizirati kvalitetne roditeljske sastanke i primanja roditelja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. odnos tradicionalne i suvremene škole s obzirom na ulogu sudionika nastavnog procesa, načine stjecanja znanja i vještina; kurikulumski, kompetencijski i sukonstruktivistički pristup izgradnji suvremene škole (2P) 2. značajke učinkovitog nastavnog procesa u suvremenoj školi (1P) 3. upravljanje razredom s obzirom na razvojne karakteristike učenika (dobne, spolne, socijalne, emocionalne, zdravstvene) (2P) 4. stilovi rada nastavnika i stilovi odgoja (1P) 5. motivacija u suvremenom odgojno – obrazovnom procesu (1P) 6. utjecaj ocjenjivanja na kvalitetu nastavnog ozračja (1P) 7. značajke nastavnog ozračja i okružja u suvremenoj nastavi te u važnijim reformskim pedagogijama (2P) 8. učinkovita nastavna komunikacija (1P) 9. uzroci školske discipline i ostvarivanje discipline u nastavnom procesu (2P) 10. organizacija roditeljskog sastanka (1P)

Page 85: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

84 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

11. primanje roditelja (1P) Seminari se organiziraju kao radionice u kojima studenti pripremaju, kritički promišljaju i diskutiraju o temama, aktualnostima i problemima važnima za upravljanje razredom te planiraju nove strategije prevencije i rješavanja detektiranih problema. U provedbi seminara od studenata se očekuje angažirano sudjelovanje, suradničko učenje i timski rad.

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Studenti su sukladno postojećim propisima obvezni sudjelovati u svim oblicima nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

0,5

Kolokviji Usmeni ispit 0,5

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Provjera stečenih znanja, vještina i kompetencija provodi se tijekom semestra i to putem vrednovanja aktivnosti studenata u nastavi te na seminarima, uključujući usmeni ispit.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Ilić, I.; Ištvanić, I.; Letica, J.; Sirovatka, G.; Vican, D. (2012), Upravljanje razredom. Zagreb: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji s British Councilom.

Vizek Vidović, V.; Rijavec, M.; Vlahović -Štetić, V.; Miljković, D: (2014), Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP VERN. (odabrana poglavlja)

Kyriacou, C. (2001), Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura

1. Jensen, E. (2003), Super nastava. Zagreb: Educa. 2. Glasser, W. (1995), Nastavnik u kvalitetnoj školi. Zagreb: Educa. 3. Ajduković, M.; Pečnik, N. (20029, Nenasilno rješavanje sukoba. Zagreb: Alinea. 4. Bičanić, J. (20019, Vježbanje životnih vještina. Priručnik za razrednike. Zagreb: Alinea 5. Matijević, M. (2001), Alternativne škole. Zagreb: Tipex. 6. Matijević, M.; Radovanović, D. (2011), Nastava usmjerena na učenika. Zagreb: Školske novine.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju

Konzultacije, razgovor, aktivno sudjelovanje, evaluacija predmeta i nastavnika

Page 86: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

85 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

stjecanje utvrđenih ishoda učenja Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

NAZIV PREDMETA Robotika

Kod PMT276 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc. Vladimir Pleština

Bodovna vrijednost (ECTS)

3

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 15

Status predmeta obvezni Postotak primjene e-

učenja 30%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Usvojiti osnovna znanja o robotici kao grani znanosti i primjeni u industriji i svakodnevnom životu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon ovog predmeta student će biti sposoban: 1. Razlikovati vrste robota 2. Razlikovati konfiguracije robota 3. Riješiti problem direktne kinematike robota. 4. Navesti pogonske sustave robota. 5. Odabrati pogonski sustav za specifični problem. 6. Razlikovati senzore u robotici 7. Navesti primjenu industrijskih robota 8. Objasniti upravljanje robotskom rukom.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan Uvodno predavanje, upoznavanje studenata sa pravilima predmeta, pravilima pohađanja, opća definicija. Uvodno o robotici. 2. tjedan Povijesni pregled razvoja robota. Povijesni pregled razvoja robotike. Općenita primjena u svim granama tehnologije. Generacije robota, etape razvoja. 3. tjedan Mehanička struktura robota. Kinematički par. Kinematički lanci. Stupnjevi slobode gibanja. Minimalna konfiguracija robota. Struktura industrijskih robota. 4. tjedan Radni prostor. Geometrija radnog prostora. Robot Kartezijevih (pravokutnih) koordinata (TTT). Robot cilindričnih koordinata (RTT). Robot sfernih (polarnih) koordinata (RRT). Robot laktaste (rotacijske) konfiguracije (RRR) Robot tipa SCARA – RTR, TRR ili RRT strukture 5. tjedan Kinematička analiza robota. Direktna kinematika. Transformacije rotacije oko osi. Rješavanje direktnog kinematičkog problema. 6. tjedan KInematika robota. Inverzna kinematika. Rješavanje inverznog kinematičkog problema. 7. tjedan Dinamika robota. Newton-Eulerova metoda rješavanja problema dinamike. Lagrangeove jednadžbe. 8. tjedan 1. kolokvij 9. tjedan Pogonski sustavi. Općenito o pogonskim sustavima u robotici. Vrste i primjene.

Page 87: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

86 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

10. tjedan Pogonski sustavi. Pneumatski pogon. Hidraulički pogon. 11. tjedan Pogonski sustavi. Elektromotorni pogon. Istosmjerni, izmjenični i step motori. 12. tjedan Senzori u robotici. Podjela. Senzori unutrašnjeg stanja – senzori položaja, senzori brzine, senzori otklona, inercijski navigacijski sustavi. 13. tjedan Senzori vanjskog stanja – dodirni senzori, senzori sile, senzori blizine, vizualni senzori 14. tjedan Upravljanje robotima. Primjena industrijskih robota. 15. tjedan 2. kolokvij i prezentacija seminarskih radova.

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☒ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☒ konzultacije

Obveze studenata Prisustvo na predavanjima Samostalna izrada i prezentacija seminarskog rada Aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu Ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

1

Kolokviji Ispit 1

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ukupno bodovanje (100%): Ispit ili 2 kolokvija - 90 %, seminar 10% 1. Kolokvij 1 : 45 % (ili ispit) 2. Kolokvij 2 : 45 % (ili ispit) 3. Seminar : 10 % (obavezan) Ocjena po postocima: 50% do 62% - dovoljan (2) 63% do 75% - dobar (3) 76% do 88% - vrlo dobar (4) 89% do 100% - izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

A. Krstulović, Robotika, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb, 2002

5

Z. Kovačić, i dr., Osnove robotike, Graphis, Zagreb, 2002.

1

Robotika – predavanja – interna skripta i online materijali

Dopunska literatura

1. R. Asfahl, Robots and Manufacturing Automation John Wiley & Sons, N.Y, 1985. 2. V. Potkonjak, Robotika, Naučna knjiga, Beograd, 1989. 3. S.Y. Nof, Hanbook of Industrial Robotics, John Wiley & Sons, N.Y., 1985. 4. T. Šurina, M. Crneković, Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb, 1990. 5. P.E. Sandin, Robot Mechanisms and Devices Illustrated, Mc Graw Hill, N.Y., 2003.

Page 88: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

87 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

6. S.Gibilisco, Concise Encyclopedia of Robotics, Mc Graw Hill, N.Y., 2003. InternetNačini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima. Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anonimnih anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Uspješnost studenata na kolegiju. Samoanaliza

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 89: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

88 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Seminar iz metodike nastave tehničke kulture s nastavnom praksom II

Kod PMT177 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc.Stjepan Kovačević

Bodovna vrijednost (ECTS)

3

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 30

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 25%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljenost za praćenje razvojnih trendova učenja i poučavanja u nastavi tehnike te implementacije istih u planiranje, programiranje i izvođenje različitih oblika (izvan)nastavnih aktivnosti.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani kolegiji: Metodika nastave tehnike 1, Seminar iz metodike nastave tehnike 1, Metodika nastave tehničke kulture s nastavnom praksom 1

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja kolegija, studenti će biti u mogućnosti: 1. Analizirati nacionalne i inozemne kurikulumske dokumente iz područja općeg tehničkog osposobljavanja. 2. Integrirati razvojne trendove tehničkog kurikulumskog područja u metodičku dokumentaciju i neposredni nastavni rad. 3. Osmišljavati alternativne načine izvođenja nastave tehničke kulture posredstvom novih tehničko-tehnoloških dostignuća. 4. Kritički analizirati aktualne kurikulume općeg tehničkog osposobljavanja. 5. Osmišljavati, planirati i programirati izvannastavne i izvanškolske tehničke aktivnosti učenika. 6. Pripremati učenike za sudjelovanje na natjecanjima iz tehnike.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: HNOS, Nacionalni okvirni kurikulum kurikulum, kurikulum tehničkog područja,, predmetni kurikulum Tehničke kulture. 2. tjedan: Europski nacionalni kurikulumi (kontekst tehnike) – odabrane države. 3. tjedan: Europski nacionalni kurikulumi (kontekst tehnike) – odabrane države. 4. tjedan: Tradicionalni i suvremeni pristup nastavi općeg tehničkog osposobljavanja. 5. tjedan: Sinteza kurikulumskih trendova. 6. tjedan: Inovacije u planiranju, pripremanju i izvođenju nastave TK – zakonski okviri. 7. tjedan: Operativno programiranje- kritička perspektiva. 8. tjedan: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti iz područja tehničke kulture. 9. tjedan: Organizacija rada u školskoj radionici. 10. tjedan: Natjecanja mladih tehničara. 11. tjedan: Natjecanja mladih tehničara. 12. tjedan: Sudjelovanje u izvođenju praktične nastave u osnovnoj školi. 13. tjedan: Sudjelovanje u izvođenju praktične nastave u srednjoj školi. 14. tjedan: Sudjelovanje u izvođenju praktične nastave u srednjoj školi. 15. tjedan: Sudjelovanje u izvođenju praktične nastave u srednjoj školi.

Vrste izvođenja nastave:

☐ predavanja ☒ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad

Page 90: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

89 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☒ Konzultacije

Obveze studenata Pohađanje nastave, izrada seminara i vježbi te njihovo uspješno izvođenje.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Izrada i izvođenje vježbi

2

Esej Seminarski rad

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena na završnom ispitu proizlazi iz uspješnosti izradbe seminarskih radova, metodičkih vježbi i njihove provedbe u neposrednom nastavnom radu.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Nacionalni kurikulum RH (dostupno na Internetu) Nacionalni kurikulumi odabranih europskih država dospupnih na Internetu

Dopunska literatura

ABC tehnike - časopisi Hrvatske zajednice tehničke kulture. Udžbenici i vježbenice za tehničku kulturu odobreni od resornog Ministarstva 1.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

razgovor sa studentima, mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anonimnih anketa, uspješnost studenata na kolegiju, samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 91: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

90 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II

Kod PMIK61 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Izv. prof. dr. sc. Ivica Boljat

Bodovna vrijednost (ECTS)

3

Suradnici

Monika Mladenović, mentori SŠ: Maristela Rubić, Drago Koštić Julijana Novaković, Vanja Perković,

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 30

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 20%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za kvalitetnu pripremu, izvođenje i analizu svih vrsta nastave informatike, ovladavanje raznovrsnim repertoarom metoda poučavanja, adekvatnu uporabu medija te pripremu učenika srednjih škola za informatička natjecanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušana Metodika nastave informatike II. Za ispitni sat preduvjet je položen MNI1. Poznavanje didaktičkih teorija, metoda poučavanja i osnova informatike-

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će: 1. izraditi godišnji plan na nastavni predmet Informatika u srednjoj školi te ga

razraditi za nastavne cjeline i teme 2. ovladati raznovrsnim repertoarom modela poučavanja i argumentirano

izvršiti izbor najprikladnijeg u danim okolnostima 3. adekvatno koristiti medije 4. napraviti pripremu nastavnog sata temeljenu na vlastitom iskustvu i

rezultatima znanstvenih istraživanja vezanih za realizaciju te teme u nastavi, s naglaskom na teškoće učenika i miskoncepcije

5. steći praktične vještine u formativnom i sumativnom vrednovanju (usmeno, pisano, praktično, projekti, portfolio)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Priprema za nastavu – opći model izveden iz didaktičkih teorija i modela poučavanja te preporuka vodećih teorija učenja. Prema tom modelu izrađuju se pripreme za ključne teme poput proceduralnog programiranja, objektnog programiranja, struktura podataka, baza podataka, operacijskih sustava, programskih paketa za obradu teksta, tablična računanja, izradu web stranica i sl. (0+0+30)

2. Zadaci s informatičkih natjecanja za učenike srednje škole (Infokup, HSIN..). Analiza zadataka, ulaznih i izlaznih podataka, varijabli i njihove namjene, izbora reprezentacije zadatka učenicima, simulacija izvršavanja algoritma papir-olovka, izbor prikladnih struktura podataka i algoritama, analiza efikasnosti, traženje alternativnih rješenja, dekompozicija složenih zadataka u podprobleme, izbor testnih primjera. Kodiranje u Pythonu (0+15+0)

Vrste izvođenja nastave:

☐ predavanja ☒ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☒ mentorski rad ☒ nastava u srednjoj školi

Obveze studenata

1. ispit - zadaci s informatičkih natjecanja učenika srednje škole 2. 12 sati sudjelovanja u nastavi SŠ, 3 pisane pripreme, 1 probni i 1 ispitni sat 3. redovito tjedno rješavanje zadataka s informatičkih natjecanja za učenike SŠ. 4. Esej o održanoj nastavnoj praksi u srednjoj školi

Page 92: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

91 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Probno i ispitno predavanje

0,4

Esej 0,2 Seminarski rad

Tjedni zadaci 1,4

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tjedno rješavanje zadataka s natjecanja i izlaganje i/ili pismeni ispit (60%), ocjena iz nastavne prakse (40%)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

1. Udžbenici informatike za srednju školu 2. Zadaci s informatičkih natjecanja srednjih škola (Infokup, HSIN,...) i ICPC

Dopunska literatura

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, studentska evaluacija primjenom anonimne ankete, uspjeh studenata na ispitu, samoprocjena, izvještaji mentora, eseji studenata

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 93: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

92 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Paralelno programiranje

Kod PMID40 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Dr.sc. Tonći Dadić, v. pred.

Bodovna vrijednost (ECTS)

5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30 30

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Uvesti pojmove vezane uz paralelno izvršavanje programa. Razviti vještinu izgradnje paralelnih algoritama, njihove implementacije i vrednovanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Objektno programiranje.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će moći: 1. Objasniti modele paralelnog izvršavanja programa. 2. Razumjeti i objasniti pojmove procesa, niti (engl. thread), nadmetanja niti

radi pristupa zajedničkim podacima, kritičnog odsječka, sinkronizacije niti te potpunog zastoja.

3. Primijeniti Amdahlov zakon radi procjene ubrzanja paralelnim izvršavanjem zadanog programa.

4. Samostalno izgraditi neke jednostavne paralelne algoritme. 5. Razumjeti neke naprednije paralelne algoritme i primijeniti ih u zadanim

problemima. 6. Implementirati i vrednovati paralelne programe.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Tjedan 1: Osnove paralelnog programiranja Zašto paralelno programiranje? Mooreov zakon i višejezgreni procesori Simultano izvršavanje programa Ciljevi paralelizacije Kriteriji ocjene paralelnog algoritma Amdalov zakon ubrzanja paralelnog programa Tjedan 2: Osnove paralelnog programiranja (nastavak) Paralelizam, komunikacija i koordinacija programa Programske konstrukcije za koordinaciju simultanih programa Programske greške specifične za paralelne programe Natjecanje za pristup zajedničkim podacima (konkurentno čitanje / pisanje te pisanje / pisanje) Izostanak napredovanja programa: potpuni zastoj i izgladnjivanje niti Tjedan 3: Paralelne arhitekture računala Višejezgreni procesori Dijeljena i distribuirana memorija Arhitekture SIMD i vektorsko procesiranje Arhitektura MIMD Tjedan 4: Paralelne arhitekture računala (nastavak) Nazivlje po Flynnu

Page 94: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

93 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Model sinkronog PRAM računala Model asinkronog PRAM računala Procesorske instrukcije nedjeljivih ciklusa čitanja i pisanja radne memorije Tjedan 5: Paralelni algoritmi, analiza i programiranje Ubrzanje i skalabilnost Prirodno paralelni algoritmi Paralelni pristupi: podijeli i vladaj, reduciraj, vođa-pratitelji Tjedan 6: Paralelni algoritmi, analiza i programiranje (nastavak) Neki specifični algoritmi: Merge i Quick sort Paralelni algoritmi pretraživanja grafa Paralelne matrične operacije Proizvođač – potrošač Tjedan 7: Algoritam redukcije za proizvoljan broj procesora Algoritam zbroja prefiksa za proizvoljni broj procesora Algoritam redukcije za ograničeni broj procesora Algoritam zbroja prefiksa za ograničeni broj procesora Tjedan 8: Komunikacija i koordinacija Izmjena podataka u čvrsto povezanom paralelnom sustavu Izmjena podataka u labavo povezanom sustavu Tjedan 9: Standard: MPI (engl. Message Passing Interface) Pojedinačna i kolektivna razmjena poruka Blokirajuća i neblokirajuća razmjena poruka Uloga reda pri slanju i primanju poruka Atomarnost Tjedan 10: Komunikacija i koordinacija (nastavak) Specifikacija i testiranje atomarnosti te sigurnosnih zahtjeva Zrnatost atomarnog pristupa podacima i transakcije Međusobno isključivanje niti uz pomoć zaključavanja, semfora i monitora Nužni uvjeti nastanka potpunog zastoja i njegova prevencija Transakcije: optimistični i pesimistični pristup Tjedan 11: Paralelna dekompozicija Interferencija niti i pojam kritičnog odsječka Potreba za komunikacijom i koordinacijom te sinkronizacijom niti Sinkronizacija pomoću semafora te aktivnim čekanjem Podjela zadataka particioniranjem zajedničkih podataka Tjedan 12: Paralelna dekompozicija (nastavak) Interferencija niti i pojam kritičnog odsječka Potreba za komunikacijom i koordinacijom te sinkronizacijom niti Sinkronizacija pomoću semafora te aktivnim čekanjem Podjela zadataka particioniranjem zajedničkih podataka Tjedan 13:

Page 95: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

94 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Paralelna dekompozicija (nastavak) Osnovni pojmovi paralelne dekompozicije Dekompozicija utemeljena na zadacima Implementacija paralelizma pomoću niti (engl. Threads) Strategija SIMD Tjedan 14: Vrednovanje paralelnog programa Mjerenje vremenskih svojstava programa Uravnoteženje opterećenja Tjedan 15: Vrednovanje paralelnog programa (nastavak) Utvrđivanje vremena komunikacije između niti/procesa Paralelni upiti baze podataka Učinak keširanja na vrijeme izvršavanja programa

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, domaće zadaće, kolokvij, pismeni ispit

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0,5 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Domaće zadaće

0,5

Esej Seminarski rad

Kolokviji Usmeni ispit 2

Pismeni ispit 2 Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnost studenata na predavanjima i vježbama (prisutnost na predavanjima i vježbama, rješavanje zadataka iz domaćih zadaća) (20 %). Pismeni dio ispita (40 %): U semestru se održavaju dva kolokvija. Svaki se od njih boduje na ljestvici 0-50 bodova. Studenti koji ostvare najmanje 25 bodova iz svakog kolokvija oslobađaju se pismenoga ispita. Ostali studenti pristupaju pismenom dijelu ispita koji sadržajno odgovara kolokvijima. Usmeni dio ispita (40%) je obavezan za sve studente, pri čemu odgovaraju na tri pitanja nasumično izabrana iz liste od 50 pitanja podijeljenih u tri kategorije. Završna ocjena izvodi se na temelju svih navedenih ocjena s težinskim faktorima kako je navedeno u zagradama kod svakog oblika ocjenjivanja.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Domagoj Jakobović: „Predavanja iz kolegija Paralelno programiranje“, FER, Zagreb, 30.3.2015.

http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Paralelno_programiranje_predavanja%5B8%5D.pdf (dostupno

6.10.2015)

Page 96: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

95 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Dopunska literatura

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, studentska evaluacija primjenom anonimne ankete, uspjeh studenata na ispitu, samoprocjena.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 97: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

96 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Obnovljivi izvori energije

Kod PMT179 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Prof. dr. sc. Vedran Boras Bodovna vrijednost

(ECTS) 2

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 15

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja 30%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenata za: - usvajanje osnovnih znanja iz područja obnovljivih izvora energije (njihovu nužnost, potencijali i ograničenja, prednosti i nedostatci), - trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja obnovljivih izvora energije. - razumijevanje suvremenih tehnologija za iskorištavanje obnovljivih izvora energije - jednostavne proračune komponenata i sustava za iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći: 1. definirati i opisati različite obnovljive izvore energije (OIE), 2. objasniti potrebu za obnovljivim izvorima energije i kritički procijeniti njihove prednosti i nedostatke, 3. skicirati jednostavne sustave OIE, 4. primijeniti stečena znanja može u drugim kolegijima kao i u budućoj nastavničkoj praksi.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Predavanje (2 sata): Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata sa pravilima, literaturom i tijekom izvođenja nastave. Upoznavanje sa sadržajem predmeta. Uvod, definicije, problemi sa sadašnjim energetskim sustavom, moguća rješenja. Energetske statistike. 2. tjedan: Predavanje (1 sat): Solarna energija i tehnologije za njeno iskorištavanje; solarni termalni sustavi. Seminar (1 sat): Podjela tema za seminarske radove. 3. tjedan: Predavanje (2 sata): Solarna energija i tehnologije za njeno iskorištavanje; solarne elektrane i fotonaponski sustavi. 4. tjedan: Predavanje (2 sata): Energija vjetra; vjetroturbine. 5. tjedan: Predavanje (2 sata): Hidroenergija; hidroelektrane, vodne turbine. 6. tjedan: Predavanje (2 sata): Energija plime i oseke, energija morskih struja, energija valova, Geotermalna energija i tehnologije za njeno iskorištavanje. 7. tjedan: Predavanje (2 sata): Energija biomase. 8. tjedan: Predavanje (2 sata): Vodikove energetske tehnologije 9. tjedan: Seminar (2 sata): Prezentacije seminarskih radova. 10. tjedan: Seminar (2 sata): Prezentacije seminarskih radova. 11. tjedan: Seminar (2 sata): Prezentacije seminarskih radova. 12. tjedan: Seminar (2 sata): Prezentacije seminarskih radova. 13. tjedan: Seminar (2 sata): Prezentacije seminarskih radova. 14. tjedan: Seminar (2 sata): Prezentacije seminarskih radova. 15. tjedan: Seminar (2 sata): Budućnost obnovljivih izvora energije, zaključci.

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☒ konzultacije

Page 98: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

97 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Obveze studenata Aktivno sudjelovanje na predavanjima. Samostalna izrada i prezentacija seminarskog rada. Aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

1

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit ili provjera stečenih kompetencija će se vršiti putem seminarskih radova. Svaki student, ili grupa studenata će dobiti dva zadatka/ teme koje će oni trebati obraditi u dva seminarska rada i prezentirati ih nastavniku i kolegama.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Predavanja – Obnovljivi izvori energije - online .Labudović, Obnovljivi izvori energije, Energetika marketing, Zagreb, 2002.

Dopunska literatura

1. A. Azapagic, R. Clift, Sustainable Development in Practice, John Wiley & Sons, NY, 2004. 2. V. Knapp, Novi izvori energije, Školska knjiga, Zagreb, 1993. 3. V. Paar, Energetska kriza: gdje (ni)je izlaz?, Školska knjiga, Zagreb, 1984 4. Godfey Boyle, Renewable Energy, Oxford Univesity Press, 2004. 5. Internet

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita; Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta, Samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 99: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

98 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Foto i video tehnika

Kod PMT073 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc. dr.sc.Vladimir Pleština Hrvoje Turić, prof.

Bodovna vrijednost (ECTS)

2

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Usvojiti znanja za izradu fotografije i video snimke u svrhu primjene u foto-video sekcijama osnovne i srednje škole.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Definirati plan snimanja 2. Objasniti manualne postavke fotoaparata i kamere 3. Analizirati digitalne fotografije i videa 4. Definirati uvjete snimanja 5. Definirati osnovne postupke obrade fotografije i videa 6. Nabrojati osnovna djelove foto aparata 7. Objasniti metode snimanja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod u kolegij i opći pojmovi 2. Povijest forografije 3. Osvijetljenje 4. Leće - objektivi 5. Pomagala pri snimanju 6. Digitalna fotografija 7. Obrada fotografije 8. (prvi kolokvij) 9.Povijest video tehnike 10. Vrste video kodiranja 11. Stereoskopija 12. Obrada snimke 13. Montaža videa 14. Prezentacija foografija i video snimaka 15. (drugi kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☒ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)

Obveze studenata Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, domaće zadaće, kolokvij, pismeni ispit

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0,5 Istraživanje Praktični rad 1

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

Kolokviji 0,5 Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pohađanje predavanja se evidentira, ali ne ulazi u ocijenu. Ispit i kolokvij se sastoji od teoretskog dijela i zadatka. - Teoretski dio ispita (50%) - Vježbe (50%) Prag prolaznosti je 50%.

Obvezna literatura (dostupna u

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Page 100: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

99 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

knjižnici i putem ostalih medija)

Tom ang , Digitalna fotografija, znanje J. Hedgecoe, Sve o fotografiji, Mladost

Dopunska literatura

David D. Busch, Digital photography

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima, studentska evaluacija primjenom anonimne ankete, uspjeh studenata na ispitu, samoprocjena.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 101: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

100 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Energetika i okoliš

Kod PMT175 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc.Vladimir Pleština

Bodovna vrijednost (ECTS)

2

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 15

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja 30%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Usvojiti osnovna znanja o energetici s osvrtom na posljedice na okoliš. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon ovog predmeta student će biti sposoban: 1. Zastupati i argumentirano obraniti stav o utjecaju energetike na okoliš 2. Razlikovati pretvorbe u elektroenergetici 3. Procijeniti utjecaj razvoja energetike u donosu na okoliš 4. Procijeniti i argumentirati utjecaj klimatskih promjena na odnos energetike i

okoliša 5. Objasniti globalne probleme okoliša 6. Objasniti održivo gospodarenje energijom

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan Uvodno predavanje, upoznavanje studenata sa pravilima, literaturom i tijekom izvođenja nastave. Upoznavanje sa sadržajem predmeta. Uvodno o energetici i utjecaju na okoliš 2. tjedan Zakon o očuvanju energije, oblici energije, primarni, transformirani i korisni oblici energije. Održivi razvoj energetike i procjene održivog razvoja energetskih sustava. 3. tjedan Entropijski pogled na svijet. Energetika jučer, danas, sutra. Povijest korištenja energije. Svijet i energetika. Održivi razvoj energetike i održivost energetskog sustava. Metode procjene održivog razvoja energetskih sustava: Eksterni trošak, multikriterijalna analiza, eksergija, emergija. 4. tjedan Prognoze razvoja energetike, projekcije razvoja energetskog sektora u svijetu i Hrvatskoj 5. tjedan Značajke energenata, utjecaj na okoliš, emisije u energetici i klimatske promjene 6. tjedan Pretvorbe u elektroenergetici, mogućnost čuvanja energije. 7. tjedan

Page 102: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

101 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Opskrba procesa primarnim i transformiranim oblicima energije i udio energije u cijeni proizvoda, Otpadne topline i procjena njihovog energetskog potencijala 8. tjedan 1. kolokvij 9. tjedan Klimatske promjene i mogućnosti utjecaja na njih 10. tjedan Planiranje razvoja energetskog sustava, Predlaganje mjera za povišenje energetske učinkovitosti i odabir raspoloživih tehnologija u skladu s definiranim ciljevima i razinom planiranih investicija 11. tjedan Energetska tržišta 12. tjedan Globalni problemi okoliša 13. tjedan Supstitucija izvora: obnovljivi i neobnovljivi izvori, raspoloživost, tehnička primjenjivost, ekonomičnost, kriteriji supstitucije, primjena kogeneracije, Primjeri optimizacije energetske strukture u energetski intenzivnim procesima (proizvodnja kemikalija, papira, plastičnih masa, drvna industrija, metalurgija itd.) 14. tjedan Održivo gospodarenje energijom na globalnoj razini: kyotski protokol, mreža industrijske energetske efikasnosti, zeleni i bijeli certifikati. 15. tjedan 2. kolokvij i prezentacija seminarskih radova.

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata

Prisustvo na predavanjima Samostalna izrada i prezentacija seminarskog rada Aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu Ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

0,5

Kolokviji Ispit 0,5

Pismeni ispit Projekt

Page 103: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

102 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ukupno bodovanje (100%): Ispit ili 2 kolokvija - 90 %, seminar 10% 1. Kolokvij 1 : 45 % (ili ispit) 2. Kolokvij 2 : 45 % (ili ispit) 3. Seminar : 10 % (obavezan) Ocjena po postocima: 50% do 62% - dovoljan (2) 63% do 75% - dobar (3) 76% do 88% - vrlo dobar (4) 89% do 100% - izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

B. Udovičić, Energetika, Školska Knjiga, Zagreb, 1993.

Predavanja – energetika i okoliš - online

Dopunska literatura

1. D. Foretić i ostali, Elektrane i okoliš, Element, Zagreb, 2000. 2. Renewable Energy, edited by Godfrey Boyle, Oxford University Press,

2004. 3. UNDP Environmental Governance Sourcebook, Regional Bureau for

Europe, 2003 Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima. Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anonimnih anketa. Uspješnost studenata na kolegiju. Samoanaliza.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 104: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

103 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Kod PMS173 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc.dr.sc. Antun Arbunić Bodovna vrijednost

(ECTS) 2

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 15

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osvijestiti važnost izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti za razvoj interesa djece, zadovoljenja osobnih potreba i motiva te omogućavanja profesionalnog usmjeravanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položena Pedagogija i Didaktika

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Osposobljenost za planiranje, programiranje i izvođenje INA/IŠA 2. Uočavanje dispozicija, potencijala te moguće darovitosti učenika 3. Ospobljenost za praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća i nagnuća 4. Shvaćanje biti slobodnog stvaralačkog rada te osobitosti darovitih

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Etimološki i sadržajno srodni pojmovi 2. Uzroci, razlozi i uvjeti uvođenja INA–IŠA 3. Funkcije INA–IŠA 4. Zadaci INA–IŠA 5. Načela organizacije INA–IŠA 6. Vrste INA–IŠA s obzirom na sadržaj 7. Organizacijski oblici izvođenja INA-IŠA 8./9. Stvaralaštvo 10./11. Stvaralaštvo i mišljenje 12./13. Stvaralački čin – procesi i dimenzije 14./15.Stvaralaštvo i odgoj *

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Pohađanje nastave, izrada i prezentacija seminarskog rada, položeni kolokviji ili ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0,5 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

0,5

Kolokviji Usmeni ispit 1

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada

Nazočnost na nastavi, aktivnost na nastavi, kvaliteta seminarskog rada, rezultati pismenog ispita.

Page 105: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

104 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Previšić, V. (1987.): Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Školske novine, Zagreb.

Suhodolski, B. (1989.): Permanentno obrazovanje i stvaralaštvo. Školske novine, Zagreb.

Dopunska literatura

1. Težak, S. (1979.): Ciljevi, načela, sadržaji, oblici i metode rada u alobodnim aktivnostima jezično-izražajne umjetnosti. Suvremena metodika nastave hrvatskog ili srpskog jezika, Zagreb. 2. Težak, S. (1979.): Literarne, novinarske, recitatorske i srodne družine. Školske novine, Zagreb.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Konzultacije, razgovor, aktivno sudjelovanje, evaluacija predmeta i nastavnika

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Sadržaji seminarskih radova odrađuju se u seminarskim grupama (15x1 po grupi) i predstavljaju izradu 1 programa INA/IŠA iz područja predmeta studiranja.

Page 106: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

105 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Poučavanje učenika s posebnim potrebama

Kod PMS140 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc. dr. sc. Esmeralda Sunko

Bodovna vrijednost (ECTS)

2

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 15

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Osposobljenost za razvoj inkluzivnog kurikula u osnovnoj i srednjoj školi Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

jezična, računalna i informacijska pismenost;

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Osposobljenost za timski rad pri pedagoškom dijagnosticiranju posebnih potreba učenika u inkluzivnom okruženju.

2. Osposobljenost za uključenost u izradu i primjenu redovitih programa s primjenom individualiziranih pristupa i prilagodbe sadržaja za nastavne predmete za koje se studenti osposobljavaju.

3. Upoznavanje s tehnikama, metodama i načinima provedbe osobnih kurikuluma.

4. Upoznavanje s vještinama praćenja, vođenja, facilitiranja i medijaciji u interaktivnim metodama rada uz pomoć asistivne tehnologije..

5. Stjecanje osnovnih informacija o organiziranju i vođenju radionica na nivou razreda i škole u svrhu inkluzije. Razvijanje kritičkog mišljenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Upoznavanje sa sadržajem predmeta 2. Terminologija djeca s posebnim potrebama 3. Učenici s teškoćama u razvoju prema Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju 4. Primjereni programi za učenike s teškoćama u razvoju. 5. Redoviti program uz individualizirani pristup i prilagodbu sadržaja za učenike s teškoćama vida i sluha. 6. Redoviti program uz individualizirani pristup i prilagodbu sadržaja za učenike s govorno jezičnim poteškoćama. 7. Redoviti program uz individualizirani pristup i prilagodbu sadržaja za učenike s poteškoćama čitanja, pisanja i računanja. 8. Redoviti program uz individualizirani pristup i prilagodbu sadržaja za učenike s poremećajima u ponašanju. 9. Redoviti program uz individualizirani pristup i prilagodbu sadržaja za učenike sa motoričkim poteškoćama 10. Redoviti program uz individualizirani pristup i prilagodbu sadržaja za učenike s intelektualnim teškoćama 11. Redoviti program uz individualizirani pristup i prilagodbu sadržaja za učenike s poremećajima iz autističnog spektra. 12. Opservacija tehnika i metoda poučavanja učenika s teškoćama u razvoju 13. Okvir za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća učenika s teškoćama i 14. Prilagodba sadržaja za darovite učenike 15. Okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite učenike.

Page 107: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

106 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Redovito pohađanje nastave, izrada i prezentacija seminarskog rada, vođenje dnevnika vježbi.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0,5 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

0,5

Kolokviji Usmeni ispit 1

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pohađanje nastave – 25 % Seminar – 25 % Usmeni ispit –50%

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju travanj, 2015. NN.

web

Jensen, E. : Različita djeca različiti učenici, Educa, Zagreb,2004

2

Bouillet, D.(2010). Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga.

2

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi. R. Hrvatska, Ministarstvo znanosti, studeni 2008.

web

Zrilić, S. (2011). Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole. Zadar: Sveučilište u Zadru.

10

Dopunska literatura

Remscmidt, K, Autizam, Slap, 2008. (odabrana poglavlja)

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Kvaliteta i uspješnost realizacije nastavnog predmeta prati se studentskom anketom, uspjehom studenata na nastavnom kolegiju. Aktivno sudjelovanje u aktivnostima način je praćenja kroz samoprocjenu i skupnu procjena rada. Usmena prezentacijarada studenata u inkluzivnom okruženju.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 108: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

107 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Pozitivna psihologija

Kod PMS150 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Doc. dr. sc. Nikola Marangunić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15 15

Status predmeta Izborni Postotak primjene e-

učenja 30%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Poznavanje pojmova i spoznaja vezanih za sreću, zadovoljstvo, smisao života te poticanje osobne snage u ostvarivanju toga.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će moći: 1. Interpretirati položaj pozitivne psihologije kao znanstvene discipline unutar psihologijske znanosti. 2. Opisati temeljne pojmove iz područja poput sreće, dobrobiti, pozitivne motivacije i emocija. 3. Opisati nove psihologijske modele koji stoje u temelju istraživanja ljudske dobrobiti i smisla života. 4. Definirati teorijske pravce istraživanja pozitivnih emocija. 5. Navesti motivacijski ciklus poticanja osobnih snaga u ostvarivanju pozitivnijeg životnog stava. 6. Interpretirati kako odgajati djecu koja će kao odrasli ljudi biti kreativni, hrabri, tolerantni i ljubazni.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod u kolegij; 2. Uvod u područje pozitivne psihologije; 3. Što je sreća?; 4. Pozitivna stanja: pozitivne emocije; 5. Pozitivna stanja: subjektivna dobrobit; 6. Sretni i nesretni ljudi/djeca: mišljenje, osobine, motivacija; 7. Pozitivni odnosi 1. dio; 8. Pozitivni odnosi 2. dio; 9. Pozitivna zajednica 1. dio; 10. Pozitivna zajednica 2. dio; 11. Pozitivna zajednica 3. dio; 12. Pozitivna psihologija u praksi: predškolski odgoj; 13. Pozitivna psihologija u praksi: optimistično dijete; 14. Pozitivna psihologija u praksi: pozitivna adolescencija; 15. Budućnost pozitivne psihologije.

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Page 109: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

108 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Obveze studenata Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje, seminarski rad.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej Seminarski rad

1

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nazočnost na nastavi, aktivnost na nastavi, izrada seminarskih radova.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

6. Brdar, I., Rijavec, M. i Miljković, D. (2008): Pozitivna psihologija, IEP, Zagreb.

7. Seligman, M.E.P. (2005): Optimistično dijete: provjereni program za prevenciju i trajnu zaštitu djece od depresije, IEP, Zagreb.

Dopunska literatura

Miljković, D. i Rijavec, M. (2004): Tri puta do otoka sreće, IEP, Zagreb.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Konzultacije, razgovor, aktivno sudjelovanje, evaluacija predmeta i nastavnika.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 110: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

109 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Diplomski seminar

Kod PMT180 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Bodovna vrijednost

(ECTS) 1

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 30%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Razraditi strukturu i utvrditi metodologiju izrade diplomskog rada Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema ih

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Definirati problem sukladno pravilima struke. 2. Argumentirati razloge obrađivanja definiranog problema 3. Argumentirano zastupati stavove za definiranu temu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Metodologija izrade diplomskog rada (2h) 2. Znanstvena etika (2h) 3. Mentorski rad sa studentom (10h) 4. Prezentacija definirane teme (1h)

Vrste izvođenja nastave:

☐ predavanja ☐ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☒ mentorski rad ☒ konzultacije

Obveze studenata Izrada i prezentacija sinopsisa kao temelj izrade diplomskog rada

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Izrada nacrta diplomskog rada

0,9

Esej Seminarski rad

Prezentacija nacrta diplomskog rada

0,1

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

1. Prijedlog teme i izrada nacrta 40% 2. Usmena obrana teme 60%

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Upute za izradu završnog i diplomskog rada, interna skripta

da

Page 111: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

110 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Pravilnik o izradi i obrani završnog i diplomskog rada te polaganje predmeta završni preddiplomski ispit, PMF Split, prosinac 2016

da

U dogovoru s mentorom, ovisno o temi

Dopunska literatura

Upute za pisanje seminarskog i diplomskog rada, Autori: Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen Mr. sc. Nina Pološki, Ekonomski fakultet Zagreb 2003 How to Write a Better Thesis Autori: David Evans, Paul Gruba, Justin Zobel Izdravač: Springer Science & Business Media, 2014. Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, Vlatko Silobrčić, 2006

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima. Mišljenja studenata o kvaliteti nastave. Uspješnost studenata na kolegiju. Evaluacija mentora

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 112: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

111 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Diplomski rad tehnike

Kod PMT299 Godina studija 2

Nositelj/i predmeta Bodovna vrijednost

(ECTS) 9

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

Status predmeta Obvezni Postotak primjene e-

učenja 30%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Primjena stečenih kompetencija rješavanjem znanstvenih i/ili stručnih zadataka iz područja studijskog programa informatika i tehnika.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema preduvjeta za upis. Za pristupanje izlaganju su potrebni položeni svi kolegiji diplomskog studija te izrađen i prihvaćen rad.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Samostalno provesti istraživanje. 2. Samostalno riješiti problem/zadatak. 3. Primijeniti usvojene kompetencije stečene tijekom studija. 4. Primijeniti metodologiju pisanja diplomskog rada 5. Samostalno izraditi diplomski rad 6. Koristiti prezentacijske vještine prilikom izlaganja rada

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Predavanje o načinu izrade diplomskog rada, plagiranju i značenju rada. (2h) 2. Priprema za izradu diplomskog rada i pronalaženje literature. (2h) 3. Priprema izlaganja. (2h)

Vrste izvođenja nastave:

☐ predavanja ☐ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☒ mentorski rad ☒ konzultacije

Obveze studenata Samostalna izrada i obrana diplomskog rada pred tročlanim povjerenstvom

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1 Istraživanje 3,9 Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Izrada diplomskog rada

4

Esej Seminarski rad

Obrana pred povjerenstvom

0,1

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

1. Samostalno istraživanje i obrada teme – 30% 2. Pisani dio 40% 3. Usmena obrana rada 30%

Obvezna literatura (dostupna u

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Page 113: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

112 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

knjižnici i putem ostalih medija)

Upute za izradu završnog i diplomskog rada, interna skripta

da

Pravilnik o izradi i obrani završnog i diplomskog rada te polaganje predmeta završni preddiplomski ispit, PMF Split, prosinac 2016

da

U dogovoru s mentorom, ovisno o temi

Dopunska literatura

Upute za pisanje seminarskog i diplomskog rada, Autori: Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen Mr. sc. Nina Pološki, Ekonomski fakultet Zagreb 2003 How to Write a Better Thesis Autori: David Evans, Paul Gruba, Justin Zobel Izdravač: Springer Science & Business Media, 2014. Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, Vlatko Silobrčić, 2006

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Razgovor sa studentima. Mišljenja studenata o kvaliteti nastave. Uspješnost studenata na kolegiju. Evaluacija mentora

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 114: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

113 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Diplomski seminar

Kod PMIZ40 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Bodovna vrijednost

(ECTS) 1

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

Status predmeta Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Kroz diskusiju o odabranoj tematici, unaprijediti vještinu pisanja, kao i komunikacijske i prezentacijske vještine studenta.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema preduvjeta

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Definirati pordučje i temu za izradu diplomskog seminara. sukladno pravilima struke. 2. Osmisliti vanjski oblik i strukturu diplomskog seminara. 3. Samostalno istražiti i analizirati literaturu prikladnu za izradu diplomskog seminara. 4. Primjeniti metodologiju pisanja znanstvenog djela.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Predavanje o načinu izrade diplomskog seminara. (2h) 2. Priprema za izradu diplomskog seminara i pretraživanje baza stručnih i znanstvenih radova. (2h) 3. Priprema izlaganja. (2h)

Vrste izvođenja nastave:

☐ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Izrada i obrana diplomskog seminara

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Izrada diplomskog seminara

1

Esej Seminarski rad

Kolokviji Usmeni ispit

Pismeni ispit Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pisani dio - 40% Usmena obrana rada - 60%

Obvezna literatura (dostupna u

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Page 115: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

114 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

knjižnici i putem ostalih medija)

How to write and publish a scientific paper. Autori: Barbara Gastel, Robert A. Day. Izdavač: ABC-CLIO, 2016.

Dopunska literatura

Rhodes, M. (2012). How to undertake a research project and write a scientific paper. Annals of The Royal College of Surgeons of England, 94(5), 297–299.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Konzultacije, razgovor, aktivno sudjelovanje, evaluacija mentora i povjerenstva

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 116: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

115 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

NAZIV PREDMETA Diplomski rad informatike

Kod PMIZ51 Godina studija 2.

Nositelj/i predmeta Bodovna vrijednost

(ECTS) 9

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

Status predmeta Postotak primjene e-

učenja

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta Diplomskim radom student dokazuje stručno znanje i samostalnost u radu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema preduvjeta

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Definirati problem sukladno pravilima struke.   

2. Osmisliti i samostalno provesti istraživanje.   

3. Samostalno riješiti praktični problem/zadatak.   

4. primjeniti usvojena znanja i opće kompetencije stečene tijekom studija.   

5. Primjeniti usvojena znanja i specifične kompetencije pripadnog predmeta.  

 6. Primjeniti metodologiju pisanja stručnog i znanstvenog djela.   

7. Napraviti prikaz rezultata provedenog istraživanja korištenjem multimedijskih 

alata.   

8. Koristiti prezentacijske vještine kod interpretacije rezultata istraživanja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Predavanje o načinu izrade diplomskog rada. (2h)  

2. Priprema za izradu diplomskog rada i pretraživanje baza stručnih i znanstvenih 

radova. (2h)  

3. Priprema izlaganja. (2h)

Vrste izvođenja nastave:

☐ predavanja ☒ seminari i radionice ☐ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci ☐ multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐

Obveze studenata Pohađanje nastave, izrada i obrana diplomskog rada pred povjerenstvom.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat Izrada prijedloga teme

2

Esej Seminarski rad

1 Izrada diplomskog rada

5

Kolokviji Usmeni ispit

Obrana diplomskog rada pred povjerenstvom

1

Pismeni ispit Projekt

Page 117: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

116 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

1. Pisani dio 40% 2. Usmena obrana rada 60%

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

How to Write a Better Thesis Autori: David Evans, Paul Gruba, Justin Zobel Izdravač: Springer Science & Business Media, 2014.

Dopunska literatura

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Konzultacije, razgovor, aktivno sudjelovanje, evaluacija mentora i povjerenstva

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Page 118: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

117 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

3. UVJETI IZVOĐENJA STUDIJSKOG PROGRAMA

Mjesta izvođenja studijskog programa

Zgrade sastavnice (navesti postojeće zgrade, zgrade u izgradnji i planiranu izgradnju)

Identifikacija zgrade PMF Split – Zgrada tri fakulteta

Lokacija zgrade Ruđera Boškovića 33, Split

Godina izgradnje Godina izgradnje započeta 2009. završena 2015.

Ukupna površina u m2 Ukupna površina 29 500 m2, PMF koristi 5323,51 m2

Popis nastavnika i suradnika po predmetima

Predmet Nastavnici i suradnici

Automatika II Doc.dr.sc.Vladimir Pleština Hrvoje Turić, prof.

Didaktika Doc.dr.sc. Antun Arbunić Energetika Doc.dr.sc. Vladimir Pleština Energetika i okoliš Doc.dr.sc. Vladimir Pleština

Foto i video tehnika Doc.dr.sc.Vladimir Pleština Hrvoje Turić, prof.,

Informatički menadžment Doc.dr.sc Saša Mladenović Inteligentni agenti Doc.dr.sc Saša Mladenović Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi Prof. dr. sc. Andrina Granić Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti Doc.dr.sc. Antun Arbunić Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I

Izv. prof. dr. sc. Ivica Boljat

Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II

Izv. prof. dr. sc. Ivica Boljat

Metodika nastave informatike I Izv. prof. dr. sc. Ivica Boljat Metodika nastave informatike II Izv. prof. dr. sc. Ivica Boljat Metodika nastave tehničke kulture I Doc.dr.sc. Stjepan Kovačević Metodika nastave tehničke kulture II Doc.dr.sc. Stjepan Kovačević Metodologija istraživanja u obrazovanju Doc.dr.sc. Antun Arbunić Napredni modeli nastave Izv.prof.dr.sc. Sonja Kovačević Obnovljivi izvori energije Prof. dr. sc. Vedran Boras Paralelno programiranje Dr.sc. Tonći Dadić, v. pred. Pedagogija Doc dr.sc. Antun Arbunić Poučavanje učenika s posebnim potrebama Doc. dr. sc. Esmeralda Sunko Pozitivna psihologija Doc. dr. sc. Nikola Marangunić Praktikum iz elektrotehnike Doc.dr.sc. Vladimir Pleština

Praktikum iz osnova elektronike Doc.dr.sc. Vladimir Pleština Hrvoje Turić, prof.

Primjena statistike u istraživanju obrazovanja Doc dr.sc. Antun Arbunić Programiranje mobilnih aplikacija Doc. dr.sc. Saša Mladenović Proizvodni sustavi Doc.dr.sc. Endri Garafulić Psihologija odgoja i obrazovanja I Doc.dr. sc. Nikola Marangunić Psihologija odgoja i obrazovanja II Doc.dr. sc. Nikola Marangunić Računala u tehničkim sustavima Izv. prof. dr. sc. Siniša Antonijević

Page 119: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

118 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Računalna grafika Doc. dr. sc. Hrvoje Kalinić Računalni vid Doc.dr.sc. Vladimir Pleština Raspodijeljeni sustavi Prof. dr. sc. Marko Rosić Robotika Doc.dr.sc. Vladimir Pleština Robotika u nastavi Doc.dr.sc. Vladimir Pleština Seminar iz metodike nastave tehničke kulture s nastavnom praksom I

Doc.dr.sc. Stjepan Kovačević

Seminar iz metodike nastave tehničke kulture s nastavnom praksom II

Doc.dr.sc. Stjepan Kovačević

Sociologija odgoja i obrazovanja Dr.sc. Siniša Kuko, predavač Stručno-pedagoška praksa Doc.dr.sc.Antun Arbunić Sustavi e-učenja Doc.dr.sc. Ani Grubišić Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata Doc. dr. sc. Hrvoje Kalinić Upravljanje razredom Doc.dr.sc. Morana Koludrović Uvod u umjetnu inteligenciju Doc. dr.sc. Saša Mladenović

Page 120: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

119 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Podaci o nastavnicima

Titula, ime i prezime nositelja Doc.dr.sc. Esmeralda Sunko Predmeti koji predaje Poučavanje učenika s posebnim potrebama

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Slavićeva 47, 21000 Split Telefon 091 521 2646 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica / Godina rođenja 1957. Matični broj iz Upisnika znanstvenika

306500

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

docent

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

docent, 2.12.2015.

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

društvene znanosti, pedagogija

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Filozofski fakultet u Splitu Datum zaposlenja 15.prosinac 2015. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

docentica

Područje rada Visoko obrazovanje Funkcija Profesor

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje Doktor znanosti Ustanova Filozofski fakultet u Zagrebu Mjesto Zagreb Nadnevak 26. 1. 2010.

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina 2002., 2003., 2007.Mjesto Zagreb Ustanova Forum za slobodu odgoja Područje usavršavanja Pedagogija, metodika

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski jezik Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik, 4

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Njemački jezik, 2

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

Zlostavljanje i zanemarivanje djece, - Predškolski odgo, prediplomski studij,j Pravo u svakodnevnici; - Učiteljski odsjek - integrirani preddiplomski i diplomski studij, Pedagogija djece s posebnim potrebama- integrirani učiteljski, predškolski stručni, Poučavanje djece s posebnim potrebama - poslijediplomski Metodika rada s djecom s posebnim potrebama - stručni i diplomski integrirani

Page 121: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

120 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca) 

1.Sunko, Esmeralda. Leadership in Educational Institutions. // BCES Conference (edit). Popov, N., Wohuter, CH., Leutwyler, Hilton, G., Ogunleye, J., Al bergaria Al,eida, P., in International Perspectives on Education, Bulgarian Comparative Education Society, Books, 2012. 10/ 237-242. 2. Sunko, Esmeralda; Grgat, Nives. Samoprocjena učielja o osobnim kompetencijama o radu s učenicima s teškoćama čitanja i pisanja.// Zbornik: Unapređenje kvaliteta djece i mladih,, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 611-623, 2013. 3. Sunko, Esmeralda. Društveno povijesni kontekst oddgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju. // Školski Vjesnik 2016.4/ 601-621. 

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)  

1. Bulić, Mila; Palčić, Natalija, Sunko, Esmeralda. Ovisnosti u zajednici, priručnik za voditelje program. // Liga za prevenciju ovisnosti, Split. (2012.) 2. Bulić, Mila; Palčić, Natalija, Sunko, Esmeralda. Ovisnosti u zajednici. // Ovisnosti u zajednici, priručnik za učenike, Split: Liga za prevenciju ovisnosti 2012.(7-60) . 3. Mikas, Davor; Pavlović, Žana, Sunko, Esmeralda. Predškolski preventivni programi.// U Pediatria Croatica, časopis Hrvatskog pedijatrijskog društva i Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora 57/125-133 (2013). 4 Sunko, Esmeralda; Jukić, Tonča; Puljić, Danijela. Učinkovitost fizičkih i verbalnih poticaja u radu s djetetom s pervazivnim razvojnim poremećajem. // VI Međunarodna naučno-stručna konferencija, Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Ohrid, 19.-21.6. 2015. tematski zbornik I dio i Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Tuzla. 5 Sunko Esmeralda. Prepoznavanje znakova zlostavljanja kod djece predškolske dobi. // Zbornik stručnih radova s međunarodne znanstvene konferencije : Globalne i lokalne perspektive pedagogije, Filozofski fakultet , Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 186- 195 (2016).

 

Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca) 

1. Edukacija mladih edukatora - Liga za prevenciju ovisnosti i osnovne škole u Splitsko dalmatinskpoj županiji 2. Avanturizam roditeljstva - škole za roditelje Savjetovalište za djecu i obitelj 3. Deinstitucionalizacija i transformacija doma za osoba s intelektualnim teškoćama 4. IPA IV LOCAL PARTNERSHIPS FOR EMPLOYMENT projekta "Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala dugotrajno nezaposlenih i socijalno isključenih osoba." 2011-2012 5. Tri „O“ Odgoj i obrazovanje i ovisnosti – 2010- 2015

U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

Modeliranje po Miltonu Ericsonu–Hypnoterapija, NLP tehnike - dio Master tečaja, 2008. 

MOVE – Kratka Motivacijska intervencija, Zadar, 2007.– 90 sati CARDS program jačanje kapaciteta RH za borbu protiv trgovine drogama i zlouporabu droge, Vladin ured

Page 122: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

121 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

za suzbijanje zlouporabe opojnih droga  Konferencija o aktivnostima samofinanciranja i

socijalnog poduzetništva  Bilateralna stručna hrvatsko–austrijska konferencija

“Obrazovanje za održivi razvoj”, 2007., Agencija za odgoj i obrazovanje i Kultur kontakt Austrija. 

Seminar «Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje za visoko školske ustanove» 2002./2003., Zagreb, Forum za slobodu odgoja.

"Trening za trenere u različitim vještinama za nevladine organizacije": lobiranje, javno zagovaranje, kampanje, rad s medijima, prikupljanje sredstava 1999. i 2000., Split, Active Learning Center, Glasgow & Stope nade Split. 

Edukacija «Pravo u svakodnevnici» 1999.-2001. Tuheljske toplice – Zagreb - Ministarstvo prosvjete i športa, 50 sati.

Dvogodišnji studij za Waldorf–odgajatelja – 1994.- 1996. Split - den Haag-Zeist - 550 sati, Visoka akademija za odgoj i obrazovanje Zeist, Nizozemska, Vlada Nizozemske. 

Studij glazboterapije- 1 god. Vinogradska bolnica Zagreb Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu – 2. god.  Fakultet za defektologiju, tijekom diplomskog školovanja

iz različitih pedagoško-psiholoških i didaktičkih kompetencija.- 4 god 

Filozofski fakultet- Zagreb – odsjek pedagogija magistarski studij- 2 god. 

Filozofski fakultet- Zagreb –odsjek pedagogija doktorski studij-1. god.   

 

   

Page 123: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

122 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja Doc. dr. sc. Hrvoje Kalinić Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Računalna grafika Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Sveučilište u Splitu

Prirodoslovno-matematički fakultet Odjel za informatiku

Telefon +38521619270 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica Godina rođenja 1982 Matični broj iz Upisnika znanstvenika

289865

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

Znanstveni suradnik, 14. ožujka 2014.

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

docent, 17. srpnja 2015.

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

računarstvo

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu Datum zaposlenja 1. srpnja 2016. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Docent

Područje rada Računarstvo, podatkovna znanost Funkcija docent na Odjelu za informatiku

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje Doktor znanosti iz područja elektrotehnike Ustanova Sveučilište u Zagrebu Mjesto Zagreb Nadnevak 30. lipnja 2013.

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina Mjesto Ustanova Područje usavršavanja

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski jezik Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik (5)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Njemački jezik (2)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

Sveučilište u Zagrebu - FER: - Neuronske mreže (2006.-2014.) - Digitalna obradba i analiza slike (2006.-2014.) - Obradba informacija (2010.-2014.) - Signali i sustavi (2008.-2011.) - Slučajni procesi u sustavima (2007.,2010.-2014.) - Multimedijske tehnologije (2011.) - Laboratorij iz obradbe informacija 1 (2011.-2014.)

Page 124: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

123 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

- Laboratorij iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 1 (2011.-2014.) Sveučilište u Splitu: - Primjena elektroničkih računala (Sveučilišni studij mora) (2014.-2016.) Sveučilište u Splitu - PMF: - Strukture podataka i algoritmi (2014.-2016.) - Objektno orijentirano programiranje (2015.-2016.) - Rješavanje problemskih zadataka (2016.-2017.) - Programiranje 1 (2016.) - Programiranje u struci 1 (2015.-) - Programiranje u struci 2 (2015.-) - Računalna grafika (2015.-) - Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata (2015.-)

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

Kalinić, Hrvoje; Mihanović, Hrvoje; Cosoli, Simone; Tudor, Martina; Vilibić, Ivica. Predicting ocean surface currents using numerical weather prediction model and Kohonen neural network: a northern Adriatic study. Neural Computing and Applications. 11 (2016) ; 1-10

Vilibić, Ivica; Kalinić, Hrvoje; Mihanović, Hrvoje; Cosoli, Simone; Tudor, Martina; Žagar, Nedjeljka; Jesenko, Blaž. Sensitivity of HF radar-derived surface current self-organizing maps to various processing procedures and mesoscale wind forcing. Computational geosciences. 20 (2016) ; 115-131 (

Vilibić, Ivica; Šepić, Jadranka; Mihanović, Hrvoje; Kalinić, Hrvoje; Cosoli, Simone; Janeković, Ivica; Žagar, Nedjeljka; Jesenko, Blaž; Tudor, Martina; Dadić, Vlado; Ivanković, Damir. Self-Organizing Maps-based ocean currents forecasting system. Scientific Reports. 6 (2016) ; 22924/1-22924/7

Kalinić, Hrvoje; Mihanović, Hrvoje; Cosoli, Simone; Vilibić, Ivica. Sensitivity of Self-Organizing Map surface current patterns to the use of radial versus Cartesian input vectors measured by high-frequency radars. Computers & geosciences. 84 (2015) ; 29-36

Kalinić, Hrvoje; Lončarić, Sven; Bijnens, Bart. Absolute joint moments: a novel image similarity measure. EURASIP Journal on Image and Video Processing. (2013) ; 24-1-24- (članak, znanstveni).

Page 125: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

124 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

HRZZ: NEURAL - Interpreting and forecasting Adriatic surface currents by an artificial brain

MZOŠ: Inteligentne metode obradbe i analize slike U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

 

   

Page 126: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

125 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja Doc.dr.sc. Nikola Marangunić Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Psihologija odgoja i obrazovanja I; Psihologija odgoja i obrazovanja II; Pozitivna psihologija;

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Čajkovskoga 5, 21000 Split Telefon 098 685 318 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica http://mapmf.pmfst.unist.hr/heritage/research/nikola-

marangunic/ Godina rođenja 1979. Matični broj iz Upisnika znanstvenika

298981

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

Znanstveni suradnik, 21.5.2015.

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

Docent, 01.6.2015.

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Interdisciplinarne društvene znanosti (izborna polja 5.05. informacijske i komunikacijske znanosti i 5.06. psihologija)

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Splitu Datum zaposlenja 01.06.2015. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Docent

Područje rada Interakcija čovjeka i računala, kognitivna psihologija, psihologija edukacije

Funkcija Docent na Katedri za društveno humanističke znanosti PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj

Zvanje Doktor znanosti Ustanova Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu Mjesto 10000 Zagreb Nadnevak 29.09.2014.

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina Mjesto Ustanova Područje usavršavanja

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski jezik Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik (5)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Talijanski jezik (4)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

Psihologija odgoja i obrazovanja I i II, Diplomski studiji informatike, matematike, kemije, biologije, tehnike Pozitivna psihologija, Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja, Prediplomski studiji informatike, matematike, kemije, biologije, tehnike Kognitivna psihologija, Diplomski studij matematike

Page 127: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

126 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

1. Marangunić, Nikola; Granić, Andrina. Technology acceptance model: a literature review from 1986 to 2013. // Universal access in the information society. 14 (2014) , 1; 81-95 (članak, znanstveni). 2. Marangunić, Nikola; Granić, Andrina. TAM - četvrt stoljeća istraživanja. // Suvremena Psihologija. 15 (2012.) , 2; 205-224 3. Marangunić, Nikola; Granić, Andrina. The Influence of Cognitive and Personality Characteristics on User Navigation: An Empirical Study. // Lecture Notes in Computer Science. 5616 (2009) ; 216-225

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

1. Nakić, Jelena; Marangunić, Nikola; Granić, Andrina. Learning Styles and Navigation Patterns in Web-Based Education. // Lecture Notes in Computer Science. 6768 (2011) ; 587-596 2. Marangunić, Nikola. Kognitivni i metakognitivni aspekti motivacijskih procesa za prihvaćanje i korištenje novih tehnologija u funkciji dobi / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 29.09. 2014., 126 str.

Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

1. V-ALERT V-ALERT project aims to support the establishment of an Information Security culture in different ICT user target groups (pupils and teachers, ICT students, academics and enterprise employees) by providing awareness and training through an innovative and immersive e-learning tool. 2. Digiskills DigiSkills aims to bring together and further develop content, services, pedagogies and practices for lifelong learning in school/university/adult population, formulating specific scenarios of use of learning tools and platforms which will be tested with real users from eight countries (Austria, Belgium, Croatia, Greece, Poland, Spain, Switzerland, and the UK), and evaluated in terms of their impact, with a particular attention to institutional as well as pedagogical innovation and change.

U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

Položeni ispiti iz metodike, didaktike, pedagogije tijekom studija Psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položeni ispiti Psihologije odgoja i obrazovanja I i II te Razvojne psihologije I i II. Završeni znanstveni poslijediplomski studiji (magisterij i doktorat) iz područja društvenih znanosti, grana Psihologija, polje Opća psihologija.

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

 

   

Page 128: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

127 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja Doc. dr. sc. Ani Grubišić Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Sustavi e-učenja

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Ruđera Boškovića 33, 21000 Split Telefon 021/619-287 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica www.pmfst.unist.hr/~ani Godina rođenja 1978 Matični broj iz Upisnika znanstvenika

257340

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

Docent, 2013

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Tehničke znanosti, računarstvo

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu Datum zaposlenja 2002. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Docent

Područje rada Računarstvo Funkcija Prodekan za znanosti, Docent na Odjelu za informatiku

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje doktor znanosti Ustanova Fakultet elektrotehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Mjesto Zagreb Nadnevak 2012

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina Mjesto Ustanova Područje usavršavanja

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski jezik Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik (5)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet

Vištica, M., Grubišić, A., Žitko, B. (2016) „Applying graph sampling methods on student model initialization in intelligent

Page 129: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

128 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

tutoring systems“, International Journal of Information and Learning Technology, 33(4), pp. 202-218 Grubišić, A., Stankov, S., Žitko, B., Tomaš, S., Brajković, E., Volarić, T. Vasić, D. Šarić, I. (2016) „Empirical evaluation of intelligent tutoring systems with ontological domain knowledge representation: A case study with online courses in higher education“, poster presented at the 13th International Conference on Intelligent tutoring Systems - Adaptive Learning in Real World Contexts, Zagreb, Croatia, 7-10 June, 2016 Grubišić, A., Stankov, S., Žitko, B. (2015) „Adaptive Courseware: A Literature Review“, Journal of universal computer science, 21(9), pp. 1168-1209 Grubišić, A., Stankov, S., Žitko, B. (2014) „Adaptive courseware model for intelligent e-learning systems“, ICCEET2014:2nd International Conference on Computing, E-Learning and Emerging Technologies, Paris, France, International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS), 16(1), pp. 74-81 Grubišić, A., Stankov, S., Žitko, B. (2013) „Stereotype Student Model for an Adaptive e-Learning System“, ICIIS 2013: International Conference on Information and Intelligent Systems, Venice, Italy, Special Journal Issue on Advances in Information and Intelligent Systems, World Academy of Science, Engineering and Technology (issue 76), pp. 20-27, E-ISSN : 2010-3778 Grubišić, A., Stankov, S., Peraić, I. (2013) „Ontology based approach to Bayesian student model design“, Expert Systems with Applications, 40, ISSN 0957-4174, (http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2013.03.041)

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

2015 - ; Sveučilište u Splitu, Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i kineziologije; Voditeljica znanstvenog projekta N00014-15-1-2789 „Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)“, Office of Naval Research grant 2007 - 2013; Sveučilište u Splitu, Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i kineziologije; Istraživač na znanstvenom projektu 177-0361994-1996 „Oblikovanje i vrednovanje inteligentnih sustava e-učenja“, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

U okviru redovnog studija (profesor matematike i informatike)

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

Srebrna plaketa «Josip Lončar» 2007

 

Page 130: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

129 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja Doc.dr.sc. Antun Arbunić Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Didaktika Pedagogija Metodologija istraživanja u obrazovanju Primjena statistike u istraživanju obrazovanja Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti Stručno-pedagoška praksa

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Ruda 308a, Otok Telefon 0915035669 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica Godina rođenja 1958. Matični broj iz Upisnika znanstvenika

217534

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

-

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

Docent, 23.12.2003. Docent, 13.07.2016. (reizbor)

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Društvene znanosti , Pedagogija.

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Prirodoslovno matematički fakultet Datum zaposlenja 01.03.2009. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Docent

Područje rada Pedagogija, didaktika, metodologija istraživanja Funkcija Docent na Samostalnoj katedri za DHZ

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje Doktor znanosti Ustanova Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Mjesto Zagreb Nadnevak 12. studenoga 2002.

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina 2007. Mjesto Baja, Mađarska Ustanova »Eőtvős Jósef« Főiskola, Područje usavršavanja Metodička artikulacija nastavnih sadržaja prema HNOS-u

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik, poznavanje: 4

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Njemački jezik, poznavanje: 2

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

FFST – Integrirani diplomski učiteljski studij, studij za predškolski odgoj, program doškolovanja učitelja, DPPO i na diplomskom studiju pedagogije: Osnove pedagogije, Metodologija pedagoških istraživanja, Rad s nadarenima, Nastava u kombiniranom odjelu, Uvod u znanstvenu pismenost, Školska pedagogija, Osnove pedagoške statistike, Pedagogija slobodnog vremena, Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, Zlostavljana i zanemarivana djeca, Metodika društveno-ekonomskog područja.

Page 131: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

130 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

UMAS – integrirani diplomski studiji glazbe i likovnih umjetnosti: Didaktika (1 i 2) i Opća pedagogija (1 i 2). PMFST – Diplomski studiji (nastavni smjerovi) i DPPDMO: Didaktika, Pedagogija, Metodologija istraživanja u obrazovanju, Primjena statistike u istraživanju obrazovanja, Stručno–pedagoška praksu, Pedagogija slobodnog vremena i Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti; Interdisciplinarni poslijediplomskog studija iz obrazovanja u prirodnim i tehničkim znanostima: Statističke metode u pedagoškim istraživanjima.

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

Arbunić, Antun; Tadinac, Ivana. Vršnjačko nasilje i zlostavljanja u školi – procjena roditelja.// Škola po mjeri, zbornik radova, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, (2009.) 359-375. (članak, pregledni) Arbunić, Antun; Ljubetić, Maja. Obitelj i slobodno vrijeme djece kao čimbenici razvoja. // Školski vjesnik, 55 (2006.) 3-4, 289-310. (članak, izvorni znanstveni). Arbunić, Antun Slobodne aktivnosti između pedagogijske teorije i prakse. // Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse, zbornik radova, Filozofski fakultet, Rijeka (2002.) 303-309, [Spare-time Activities between Pedagogy Theory and Practice, 310-315], (članak, izvorni znanstveni). Arbunić, Antun Multivarijantne analize u pedagogiji. //Teorijsko-metodološka utemeljenost pedagoških istraživanja, zbornik radova, Filozofski fakultet, Rijeka, (2001.) 232-236, [Multivarijat Analysies in Pedagogy, 237-241. ], (članak, izvorni znanstveni). Arbunić, Antun Za promjenu razredno-predmetnog sustava. // Napredak 141 (2000.) 3, 352-362, (članak, pregledni).

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

Arbunić, Antun Kvantitativno-kvalitativna usporedba dviju čitanki za četvrti razred osnovne. // Zrno, XIV (2001.) . 45-46 (70-71), 18-21, (članak, stručni). Kostović-Vranješ, Vesna; Arbunić, Antun. Nastava biologije u srednjim školama., // Napredak, 148 (2007.) 3, 344-358, (članak, izvorni znanstveni). Kostović-Vranješ, Vesna; Arbunić, Antun. Nastava i izvori znanja. // Odgojne znanosti, 9 (2007.) 2/14, 255-269, (članak, prethodno priopćenje

Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca) U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko-pedagoške kompetencije?

Pedagoška akademija, nastavnik razredne nastave; diplomski studij pedagogije, dipl.pedagog; poslijediplomski studij socijalne pedagogije, mr.sc.

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

 

Page 132: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

131 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja Doc.dr.sc.Endri Garafulić Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Proizvodni sustavi

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Blataška riva 38, Milna,Brač Telefon 0959099814 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica Godina rođenja 1971 Matični broj iz Upisnika znanstvenika

313272

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

Znanstveni suradnik, 07.07.2015

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

Docent, 03.02.2016

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana opće strojarstvo (konstrukcije).

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Prirodoslovno matematički fakultet Datum zaposlenja 10.03.2009 Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Docent

Područje rada Opće strojarstvo, Infracrvena termografija, obnovljivi izvori energije

Funkcija Docent na odjelu za politehniku PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj

Zvanje Doktor znanosti Ustanova Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike strojarstva i

brodogradnje Mjesto Split Nadnevak 12.12.2013

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina 2006 Mjesto Barcelona Ustanova Sociedad General de Aques Područje usavršavanja Reversibilan proces osmoze, OIE.

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik, poznavanje: 4

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Talijanski jezik, poznavanje: 5

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Njemački jezik, poznavanje: 3

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

Rad u Brodosplitu od 2001 do 2009. Od 2005 do 2009 -vježbe iz Proizvodnog strojarstvo, studij Industrijsko inžinjerstvo, FESB Vježbe Ekonomika i organizacija proizvodnje, diplomski studij Računarstva,FESB od 2011 do 2013 vježbe iz Tehničkog crtanja i nacrtna geometrija 2, studij Strojarstva,FESB

Page 133: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

132 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

vježbe iz Inžinjerska grafika, studij Industrijsko inžinjerstvo,FESB

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

Krstulović-Opara, Lovre; Domazet, Željko; Garafulić, Endri. Detection of osmotic damages in GRP boat hulls. // Infrared physics & technology. 60 (2013.) ; 359-364 (članak, znanstveni) Garafulić, Endri; Klarin, Branko. Acceptable concept of carbon dioxide storage. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 20 (2013) , 1; 161-165 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to work Krstulović-Opara, Lovre; Domazet, Željko; Klarin, Branko; Garafulić, Endri.The Application of IR Thermography to the NDT and Thermal Stress Analysis. // HDKBR info. 1 (2012.) , 6/7; 17-22 (članak, znanstveni). URL link to work Krstulović-Opara, Lovre; Garafulić, Endri; Klarin, Branko; Domazet, Željko.Application of gradient based IR thermography to the GRP structures inspection. // Key Engineering Materials. 488-489 (2012) ; 682-685 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work Krstulović-Opara, Lovre; Domazet, Željko; Garafulić, Endri. NONDESTRUCTIVE EVALUATION OF IMPACT DAMAGE IN GLASS AND CARBON REINFORCED COMPOSITES BASED ON INFRARED THERMOGRAPHY METHODS // ECCM - 16th EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS / Paris, F. (ur.). Seville : University of Seville, 2014. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca) Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca) U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

 

   

Page 134: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

133 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime Pred. Hrvoje Turić, prof. Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Automatika 2 Praktikum iz osnova elektronike Foto i video tehnika

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Borisa Papandopula 10, Split Telefon 0911936009 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica http://mapmf.pmfst.unist.hr/~turich/index.htm Godina rođenja 1980 Matični broj iz Upisnika znanstvenika

296343

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Prirodoslovno matematički fakultet Datum zaposlenja Lipanj. 2007. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Predavač

Područje rada Elektronika, Računala u tehničkim sustavima Funkcija Predavač na odjelu za politehniku

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje Prof. inf. I teh. Ustanova Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike strojarstva i

brodogradnje Mjesto Split Nadnevak

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina

Mjesto Ustanova Područje usavršavanja

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik, poznavanje: 4

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno) Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

Automatika 1 Automatika 2 Uvod u nauku o toplini Materijali Praktikum iz elektronike Foto i video tehnika Osnove eletronike 1 Osnove elektronike 2

Page 135: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

134 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Osnove elektronike i elektrotehnike Računala u tehničkim sustavima

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

Papić, Vladan; Granić, Ivan; Turić, Hrvoje. Picigin as a water sport: Early study. (2012)

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

Dodiplomski studij Informatike i tehničke kulture, zvanje profesor Informatike i tehničke kulture

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

 

   

Page 136: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

135 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja Izv. prof. dr. sc. Siniša Antonijević Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Računala u tehničkim sustavima

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Doverska 1, Split Telefon 091/125-43-42 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica http://mapmf.pmfst.unist.hr/~santon/ Godina rođenja 1973 Matični broj iz Upisnika znanstvenika

248711

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

Viši znanstveni suradnik, 6.6.2013.

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

Izvanredni profesor, 30.9.2013.

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Prirodoslovno matematički fakultet, Split Datum zaposlenja 9.4.2010. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Izvanredni profesor

Područje rada Elektronika, Elektrotehnika, Računalno upravljanje Funkcija Izv. profesor na Odjelu za politehniku

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje Doktor znanosti Ustanova Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike strojarstva i

brodogradnje Mjesto Split Nadnevak 8.7.2009.

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina Mjesto Ustanova Područje usavršavanja

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik, poznavanje: 5

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

Elektronički elementi, laboratorijske vježbe, diplomski studij elektrotehnike Antene, auditorne vježbe, diplomski studij elektrotehnike

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet

1. Poljak, Dragan; Antonijević, Siniša; Šesnić, Silvestar; Lallechere, S.; El Khamlichi Drissi, K.,On

Page 137: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

136 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

deterministic-stochastic time domain study of dipole antenna for GPR applications. // Engineering analysis with boundary elements. 73 (2016) ; 14-20 (članak, znanstveni)

2. Antonijevic, Sinisa; Poljak, Dragan., A Novel Time-Domain Reflection Coefficient Function: TM Case. // IEEE transactions on electromagnetic compatibility. 55 (2013) , 6; 1147-1153 (članak, znanstveni)

3. Poljak, Dragan; Shoory, Abdolhamid; Rachidi, Farhad; Antonijević, Siniša; Sergey, Tkachenko, Time-Domain Generalized Telegrapher’s Equations for the Electromagnetic Field Coupling to Finite Length Wires Above a Lossy Ground. // IEEE transactions on electromagnetic compatibility. 54 (2012) , 1; 218-224 (članak, znanstveni)

4. Antonijević, Siniša; Dorić, Vicko; Poljak, Dragan, An Improved Algorithm for Indirect Time domain Analysis of Thin Wire Structures. // Journal of Communications Software and Systems. 8 (2012) , 1; 12-19 (članak, znanstveni)

5. Čavka, Damir; Poljak, Dragan; Dorić, Vicko; Antonijević, Siniša, Some Computational Aspects of Using Current and Voltage Sources in Electromagnetic Models of Lightning Return Strokes // ICLP 2012, CONFERENCE PROCEEDINGS / Diendorfer, Gerhard (ur.), Vienna, 2012. (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

Modeliranje ljudskog tijela i izvora zračenja: okolišni i zdravstveni aspekti

U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

 

   

Page 138: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

137 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime Doc.dr.sc. Stjepan Kovačević Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Metodika nastave tehnike I Metodika nastave tehnike II Seminar iz metodike nastave tehnike s nastavnom praksom I Seminar iz metodike nastave tehnike s nastavnom praksom II

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa R.Boškovića 33 Telefon 021 619313 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica Godina rođenja 1980 Matični broj iz Upisnika znanstvenika

287815

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

Znanstveni suradnik 27.09.2013.

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

Docent 18.12.2013.

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Društvene znanosti, polje pedagogije

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Prirodoslovno-matematički fakultet Split Datum zaposlenja 01.06.2006. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Profesor

Područje rada Realizacija nastave iz metodike tehnike Funkcija Nastavnik

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje Doktor znanosti Ustanova Filozofski fakultet Mjesto Zagreb Nadnevak 13.06.2012.

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina Mjesto Ustanova Područje usavršavanja

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski jezik Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik (4)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

PMF Split (2006- ) – Metodika nastave tehničke kulture (diplomski studij, DPPO); FF Split (2012-) – Metodika radno-tehničkog područja (diplomski studij), Metodika tehničkog i interdisciplinarnog područja (DPPO).

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Page 139: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

138 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

1.Kovačević, Stjepan; Milat, Josip (2013), Ekološko usposabljanje – model operacionalizacije ekološke kompetence // Okoljsko izobraževanje za 21. stoletje / Duh, Matjaž (ur.). Maribor : Pedagoška fakulteta Univerze u Maribori in RIS Dvorec Rakičan, 140-153. 2. Kovačević, Stjepan.(2012), Nacionalni kurikulum iz perspektive socijalnih zbivanja prouzročenih recesijom - pedagoški potencijal i/ili ideološka propaganda? // Pedagogija i kultura / Posavec, Koraljka Sablić, Marija (ur.). Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 185-196. 3. Milat, Josip; Kovačević, Stjepan. Ekološka eksistenca – med vzgojnim idealizmom in ekonomskim pragmatizmom // Ekološka in etična zavest skozi edukacijski odnos do družbe in narave / Matijaž Duh (ur.). Maribor : Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta in RIS dvorec Rakičan, 2012. Str. 128-142. 4. Kovačević, Stjepan. Ekološke vrednote v kurikulumu tehnike in tehnologije // Raziskovalni vidiki ekologije v kontekstu edukacije / Duh, Matijaž (ur.). Maribor : Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta in RIS dvorec Rakičan, 2011. Str. 84-92. 5. Kovačević, Stjepan. Implikacije mrežnih tehnologija na odgoj i obrazovanje s posebnim naglaskom na Internet // Digital Technologies and New Forms of Learning / Milat, Josip (ur.). Split : Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, 2011. Str. 197-213.

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

Kurikulumske perspektive umjetnosti, tehnike i zanatstva. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 60 (2011) , 4; 493-511

Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca) U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

Poslijediplomski znastveni doktorski studij pegagogije Diplomski studij informatike i tehnike

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

 

   

Page 140: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

139 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime Doc.dr.sc.Vladimir Pleština Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Robotika u nastavi Računalni vid Praktikum iz elektrotehnike Praktikum iz osnova elektronike Energetika Robotika Energetika i okoliš Automatika II Foto i video tehnika

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Ante Starčevića 142, Solin Telefon 0915103649 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica http://vladimir-plestina.from.hr/ Godina rođenja 1981 Matični broj iz Upisnika znanstvenika

292403

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

Znanstveni suradnik, 07.07.2015

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

Docent, 17.07.2015

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Prirodoslovno matematički fakultet Datum zaposlenja 01.12.2006 Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Docent

Područje rada Elektrotehnika, Robotika i primjena u nastavi Funkcija Prodekan za nastavu

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje Doktor znanosti Ustanova Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike strojarstva i

brodogradnje Mjesto Split Nadnevak 05.02.2013

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina 2010 Mjesto Leeds Ustanova University of Leeds Područje usavršavanja Računalni vid

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik, poznavanje: 5

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Njemački jezik, poznavanje: 2

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv

Robotika, diplomski studij Informatike i tehnike Energetika, diplomski studij Informatike i tehnike

Page 141: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

140 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

Od 2006. godine vježbe iz predmeta Električna mjerenja, Praktikum iz elektrotehnike, Praktikum iz elektronike

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

Boras, Vedran; Tačković, Krešimir; Pleština, Vladimir. Expressing uncertainty of active power measurement by means of electrodynamic wattmeter. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 23 (2016) , 6; 1813-1820 (članak, znanstveni) Pleština, Vladimir; Papić, Vladan. Object classification in water sports // IEEE ISCC 2013 Proceedings. Turić, Hrvoje; Pleština, Vladimir; Papić, Vladan; Krolo, Ante. Robot soccer educational courses // Robot soccer / Papić, Vladan (ur.). Vukovar, Croatia : In-Teh, 2010..

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca) Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca) U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

Dodiplomski studij Informatike i tehničke kulture, zvanje profesor Informatike i tehničke kulture

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

 

   

Page 142: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

141 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja Prof. dr. sc. Vedran Boras Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Obnovljivi izvori energije

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Tri Ceste br. 2, 21320 Baška Voda Telefon +385 98 99 45 666 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica - Godina rođenja 1956. Matični broj iz Upisnika znanstvenika

216895

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

Znanstveni savjetnik, 15. srpnja 2010. godine

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

Redoviti profesor, 04.12. 2012. godine

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Tehničke znanosti, elektrotehnika, elektroenergetika

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet Datum zaposlenja 01. listopada 2006. godine Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Redoviti profesor

Područje rada Elektrotehnika-elektroenergetika Funkcija Redoviti profesor na Odjelu za politehniku

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje Doktor tehničkih znanosti iz znanstvenog polja elektrotehnika Ustanova Fakultet elektrotehnike i računarstva Mjesto Zagreb Nadnevak 01. srpnja 1997. godine

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina od 01. listopada 1996. godine do 17. prosinca 1997. godine Mjesto Berlin Ustanova Siemens Područje usavršavanja Projektiranje, razvoj, proizvodnja, ispitivanje i održavanje

visokonaponskih plinom izoliranih sklopnih aparata. MATERINSKI I STRANI JEZICI

Materinski jezik Hrvatski Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Njemački 5 (izvrsno)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski 4 (vrlo dobro)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

- Elektroenergetska postrojenja, - Projektiranje, izgradnja i održavanje el. instalacija, uređaja i

postrojenja, - Električni sklopni aparati i - Tehnika visokog napona na sveučilišnom dodiplomskom studiju Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Od 2006. godine na preddiplomskom studiju Informatike i tehnike:

Page 143: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

142 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

- Osnove elektrotehnike, - Električna mjerenja i - Primijenjena elektrotehnika

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Koautor sam sveučilišnog udžbenika „Električne instalacije i uvjeti sigurnosti“, ISBN: 978-9958-629-25-9

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

1. Tomislav Barić, Vedran Boras, Hrvoje Glavaš: Advantages of Dual Hyperbolic Tangent Function Over Single Hyperbolic Tangent Function in Description of Hysteresis Loops // International Review of Electrical Engineering (IREE). 11 (2016) , 5; 506-516 (članak, znanstveni,

2. Vedran Boras, Krešimir Tačković, Vladimir Pleština: Expressing uncertainty of active power measurement by means of electrodynamic wattmeter. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 23 (2016) , 6; 1813-1820 (članak, znanstveni).

3. Slavko Vujević, Dino Lovrić, Vedran Boras: High-Accurate Numerical Computation of Internal Impedance of Cylindrical Conductors for Complex Arguments of Arbitrary Magnitude. // IEEE transactions on electromagnetic compatibility. 56 (2014) , 6; 1431-1438 (članak, znanstveni),

4. Tomislav Barić, Vedran Boras, Hrvoje Glavaš: A simplified procedure for approximate determination of electro-geometrical parameters of two-layer soil. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 19 (2012) , 2; 259-268 (članak, znanstveni),

5. Vedran Boras, Slavko Vujević, Dino Lovrić: A hybrid algorithm for computation of rectangular conductor internal impedance. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 19 (2012) , 2; 341-346 (članak, znanstveni).

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca) Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca) U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

 

   

Page 144: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

143 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja Doc. dr. sc. Morana Koludrović Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Upravljanje razredom

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Sukoišanska 18 Telefon 021/541940 E-mail adresa [email protected]

Godina rođenja 1979. Matični broj iz Upisnika znanstvenika

306406

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

znanstveni suradnik, 28.10.2014.

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Društvene znanosti, pedagogija

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Filozofski fakultet Split Datum zaposlenja 15.4.2008. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

docent

Područje rada Pedagogija / didaktika Funkcija

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje doktor znanosti Ustanova Filozofski fakultet Mjesto Zagreb Nadnevak 15.3.2013.

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski (5)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Njemački (2)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

Filozofski fakultet u Splitu: Didaktika; Školska pedagogija; Alternativne koncepcije obrazovanja; Metodologija izrade kurikuluma, Mediji u odgoju i obrazovanju Prirodoslovno – matematički fakultet u Splitu: Upravljanje razredom Umjetnička akademija u Splitu: Didaktika 1 i Didaktika 2

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

1. Reić Ercegovac, I.; Koludrović, M.; Bubić, A. (2016), School governance models and school boards: Educational and administrative aspects. U: N. Alfirević, J. Burušić, J. Pavičić i R. Relja (ur.), School Effectiveness and Educational Management: Towards a South-Eastern Europe Research and Public Policy Agenda. New York : Palgrave Macmillan, 107-125.

2. Koludrović, M. (2015), Kurikulski i kompetencijski pristup obrazovanju budućih nastavnika i odgajatelja. U: H. Ivon i B. Mendeš (ur.), kompetencije suvremenog učitelja i odgajatelja – izazov za promjene, 11-23.

3. Koludrović, M.; Reić Ercegovac, I. (2015), Academic motivation in the context of Self- determination Theory in

Page 145: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

144 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

initial teacher education. Croatian Journal of Education, 17(1spec.ed.), 25-36.

4. Koludrović, M.; Reić Ercegovac, I. (2014), Uloga razredno – nastavnog ozračja u objašnjenju ciljnih orijentacija učenika. Društvena istraživanja, 124, 23(2), 283-302.

5. Koludrović, M. (2013), Mogućnosti razvijanja kompetencija učenja u suvremenoj nastavi. Pedagogijska istraživanja, 10(2), 295-307.

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

1. Ljubetić, M.; Reić Ercegovac, I.; Koludrović, M. (2016), Quality partnership as a Contextual Prerequisite of Successful Learning of Young and Preschool-Aged Children. Journal of Education and Learning, 5(1), 78-87.

2. Koludrović, M.; Ljubetić, M.; Reić Ercegovac, I. (2016), Procjena potrebnih socioemocionalnih kompetencija i motivacije nastavnika u obrazovanju odraslih. U: M. Brčić Kuljiš i M. Koludrović (ur.), Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 143-160.

3. Reić Ercegovac, I.; Alfirević, N.; Koludrović, M. (2016), School Principals' Communication and Co-operation Assessment: The Croatian Experience. U: V. Potočan, M. Ungan i Z. Nedelko (ur.), Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations. Pennsylvania, USA : IGI Global, 276-297

4. Koludrović, M.; Radnić, I. (2013), Doprinos nekih osobnih i socijalnih čimbenika u objašnjenju školskog uspjeha u ranoj adolescenciji. Pedagogijska istraživanja, 10(1), 65-79.

5. Koludrović, M. (2012), Nastavno okružje kao važan čimbenik ostvarivanja suvremene visokoškolske nastave. U: Ljubetić, M., Zrilić, S. (ur.), Pedagogija i kultura. Kultura kao polje pedagoške akcije: odgoj, obrazovanje i kurikulum. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2, 72-78.

Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca

- Europski socijalni fond – Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija stručnjaka u obrazovanju odraslih

- Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment

- Educa T – Radna skupina za izradu preporuka o kvlaitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnog profila kompetencija te okvirnog kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

- Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Splitu - Sveučilišni poslijediplomski magistarski studij pedagogije na

Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb - Brojne edukacije iz područja odgoja i obrazovanja

 

   

Page 146: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

145 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja dr.sc.Siniša Kuko Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Sociologija odgoja i obrazovanja

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Put Skalica 15, Split Telefon 021319025; 0915321733 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica Godina rođenja 1967.g. Matični broj iz Upisnika znanstvenika

313665

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

1995.g. diplomirani profesorski smjer studija 'Sociologija' i 'Povijest' na Filozofskom fakultetu u Zadru.

2005.g. magistar znanosti na poslijediplomskom znanstvenom studiju, a 2012.g. doktor znanosti na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

Mišljenjem Matičnog povjerenstva za društvene djelatnost Vijeća veleučilišta i visokih škola u Zagrebu, s 41. sjednice održane 19.04.2013.g. (klasa: 602-04/13-01/0131, ur. broj: 355-02-91-13-0002) dr.sc. Siniša Kuko ispunjava uvjete Vijeća učilišta i visokih škola RH za izbor u nastavno zvanje predavača, u području društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost.

Predavač

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Na 88. sjednici Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, od 29.04.2015.g., dr. sc. Siniša Kuko je izabran u nastavno zvanje predavača, za znanstveno područje društvenih znanosti, grana posebne sociologije. (društvene znanosti, polje sociologija)

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Grad Split Datum zaposlenja 2.1.2013.g. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.) Područje rada Kultura, umjetnost, društvene djelatnosti Funkcija Pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje Doktor znanosti Ustanova Fakultet političkih znanosti Mjesto Zagreb Nadnevak 27.03.2012.g.

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina 2012.g. Mjesto Kijev, Ukrajina Ustanova Kijevsko nacionalno sveučilište Tarasa Ševčenka Područje usavršavanja Ukrajinski identitet i sociolingvistika

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik, poznavanje: 5

Page 147: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

146 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Ruski jezik, poznavanje: 3

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

Gimnazijski nastavnik sociologije. Predavač na kolegiju Sociologija odgoja i obrazovanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu u protekle dvije akademske godine.

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

1. Kукo, Синиша, (2012a) Українська ідeнтичнocть таcтaтуc українськoi мoви в Українi (поглял зі сторони),Ucrainistica, zbornik radova 2012, opus 10, Krivij Rih, Ukrajina,Krivoriško nacionalno sveučilište, pp. 9-29; 2. Kuko, Siniša (2012b) Komparacija položaja ukrajinskog jezikau Ukrajini u odnosu na druge tranzicijske zemlje (pogled izvana),Koмпaрaтивнi дocлiджeння cлoв'янcькиx мoв i лiтepaтyp,Kijevsko nacionalno sveučilište Tarasa Ševčenka, Kijev,Ukrajina, pp.168-175: 3. Kuko, Siniša (2012c) Ukrajina i utjecaj Rusije, Međunarodnestudije, god.12, br.2, Zagreb, pp. 26-43; 4. Kuko, Siniša (2013a) The Eastern Partnership as aSubstitution for the Enlargement Policy in Ukraine, u zbornikuYearbook Šipan 2012, izdanje The Atlantic Council of Croatia,Center for International Relations, Zagreb, pp. 45-58; 5. Kuko, Siniša (2013b) Does Ukrainian bilingualism meanRussification?, Między pamięcią a zapomnieniem. Traumapostkomunistyczna, I/2013, (ur.) Agnieszki Matusiak,Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw, Poljska,pp. 157-170; 6. Kuko, Siniša; Kurečić, Petar (2014) Međuprostor EU-a, NATO-a i Rusije kao Rusosfera, god.51, br.2, Politička misao, Zgb, pp.7-28.

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca) Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca) U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

Metodičko-psihološko-didaktičko-pedagoške kompetencije stečene na nastavničkom studiju povijesti i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zadru. Stručna metodičko-psihološko-didaktičko-pedagoška usavršavanja tijekom rada na mjestu gimnazijskog nastavnika sociologije.

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

 

   

Page 148: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

147 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja Izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Vještine odgojno-obrazovne komunikacije

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Generala Zadre 22, 21000 Split Telefon 021 386 122 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica Godina rođenja 1963. Matični broj iz Upisnika znanstvenika

151044

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

Viši znanstveni suradnik – 25.ožujka 2014.

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

Izvanredni profesor – 16.svibnja 2014.

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti.

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Filozofski fakultet u Splitu Datum zaposlenja 1. prosinca 2005. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Profesor

Područje rada Visoko obrazovanje Funkcija Nastavnik

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje doktor znanosti Ustanova Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Mjesto Rijeka Nadnevak

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina Mjesto Ustanova Područje usavršavanja

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik hrvatski jezik Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

engleski – 3

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

talijanski – 2

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

Pedagoška komnunikacija, Napredni modeli nastave,Didaktika –integrirani studijski program ucitelja , prediplomski i diplomski studij pedagogije.

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Mušanović, M., Vasilj, M. Kovačević, S. (2010). Vježbe iz didaktike. Rijeka:HFD.

Page 149: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

148 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

ISBN 978-953-95074-4-0 CIP katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Rijeci UDK 37.02(035)

Kovačević, S., Mušanović, L. (2013). Od transmisije do majeutike – modeli nastave. Zagreb: HFD. ISBN 978-953-95074-4-8

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

Kovačević, S., Munjiza, P. (2008). Neverbalna komunikacija u razredu. U zborniku znanstveno-stručnog skupa s međunarodnom suradnjom 6. dani osnovne škole - 2008.: Prema kvalitetnoj školi,(str. 121-131). Filozofski fakultet u Splitu, Hrvatsko pedagoški-književni zbor-ogranak Split. ISBN 978-953-96977-5-2 UDK 373.3(063)

Vasilj, M., Kovačević, S. (2009). Nastavni proces kao dio šire komunikacijske mreže. Suvremena pitanja, časopis za prosvjetu i kulturu, br.8, (str.63 – 69). Mostar: Matica hrvatska. ISSN 1840-1252, UDK 371.331/.334.

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

 

   

Page 150: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

149 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja Doc. dr. sc. Saša Mladenović Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Uvod u umjetnu inteligenciju Inteligentni agenti Informatički menadžment Programiranje mobilnih aplikacija

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa R. Boškovića 33 Telefon 099 342 5080 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica http://mapmf.pmfst.unist.hr/heritage/research/sasa-

mladenovic/ Godina rođenja 1970 Matični broj iz Upisnika znanstvenika

313294

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

znanstveni suradnik, 16. lipanj 2011.

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

docent, srpanj 2011.

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Tehničke znanosti, računarstvo

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu Datum zaposlenja veljača 2009. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Docent

Područje rada Umjetna inteligencija, istraživanje načina na koji uče inteligentna bića

Funkcija docent na Odjelu za informatiku PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj

Zvanje doktor znanosti Ustanova Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i

brodogradnje Mjesto Split Nadnevak 11. siječanj 2011.

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina 2002 Mjesto Pariz, Francuska Ustanova Communication & systemes, systemes d'information, Pariz,

Francuska Područje usavršavanja Tehnologije inteligentnih transportnih sustava i upravljanje

projektima informacijske tehnologije MATERINSKI I STRANI JEZICI

Materinski jezik Hrvatski jezik Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik (5)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Talijanski jezik (4)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa

Diplomska nastava 1 Inteligentni agenti, 2013.- predavanja, vježbe, 180 norma sati

Page 151: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

150 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

2 Informatički menadžment, 2011.- predavanja, vježbe, 450 norma sati 3 Simulacija računalnih sklopova, 2013.- predavanja 90 norma sati 4 Upravljanje znanjem u razvoju programske podrške, 2010.- predavanja, vježbe, 540 norma sati 5 Vođenje projekata za razvoj programske podrške, 2010.-2013. predavanja, vježbe, 270 norma sati Preddiplomska nastava 1 Uvod u računarstvo, 2013.-, predavanja, 180 norma sati 2 Programiranje mrežnih aplikacija, 207.-, predavanja i vježbe, 540 norma sati 3 Objektno orijentirano programiranje, 2012.- predavanja, 300 norma sati 4 Uvod u umjetnu inteligenciju, 2009.- predavanja, vježbe, 480 norma sati 5 Baze podataka, 2008.-2009., vježbe, 60 norma sati 6 Računalni praktikum – računalne mreže, 2007.-2008., vježbe, 30 norma sati 7 Računalni praktikum VI, 2007.-2008., vježbe, 30 norma sat Poslijediplomska nastava 1 Oblikovanje objektno orijentiranih sustava, 2011.- predavanja, 40 norma sati 2 Računarstvo temeljeno na biološkim sustavima, 2011.- predavanja, 20 norma sati 3 Biologijom nadahnuto računalstvo, 2012.- predavanja, 15 norma sati Program i uvođenje novih predmeta Diplomska nastava 1 Informatički menadžment, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu , 2011. – diplomski studij: Informatika – smjer nastavnički, Informatika i tehnika – smjer nastavnički. 2 Upravljanje znanjem u razvoju programske podrške, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011. – diplomski studij: Informatika – smjer nastavnički. 3 Vođenje projekata za razvoj programske podrške, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011. – diplomski studij: Informatika – smjer nastavnički. Poslijediplomska nastava 1 Oblikovanje objektno orijentiranih sustava, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011. - Poslijediplomski Sveučilišni studij “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” 2 Računarstvo temeljeno na biološkim sustavima, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011. - Poslijediplomski Sveučilišni studij “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” 3 Biologijom nadahnuto računalstvo, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2012. - Poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Page 152: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

151 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Maleš, Lada; Mladenović, Saša. Osnove programiranja za web (HTML, JavaScript, XML i XSL) . Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007. Mladenović, Saša. Mrežne usluge i programiranje . Split : Veleučilište u Splitu, Odjel računarstva, 2002.

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

Štula, Maja; Maras, Josip; Mladenović, Saša. Continuously self-adjusting fuzzy cognitive map with semi-autonomous concepts. // Neurocomputing. 232 (2017) ; 34-51 (članak, znanstveni). Mladenović, Saša; Krpan, Divna; Mladenović, Monika. Using Games to Help Novices Embrace Programming: From Elementary to Higher Education. // International journal of engineering education. 32 (2016) , 1B; 521-531. Zaharija, Goran; Mladenović, Saša; Granić, Andrina. Learning from Each Other: An Agent Based Approach. // Lecture Notes in Computer Science. 8514 (2014) ; 475-486 Mladenović, Saša; Granić, Andrina; Zaharija, Goran. An Approach to Universal Interaction on the Case of Knowledge Transfer. // Lecture Notes in Computer Science. 8010 (2013) ; 604-613 Mornar, Jure; Granić, Andrina; Mladenović, Saša. System for automatic generation of algorithm visualizations based on pseudocode interpretation // ITiCSE '14 Proceedings of the 2014 conference on Innovation & technology in computer science education / Åsa Cajander ; Mats Daniels ; Tony Clear ; Arnold Pears (ur.). New York, NY, USA : Assocation for Computing Machinery (ACM), 2014. 27-32

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

Mladenović, Saša; Krpan, Divna; Mladenović, Monika. Using Games to Help Novices Embrace Programming: From Elementary to Higher Education. // International journal of engineering education. 32 (2016) , 1; 521-531 Mladenović, Saša; Žanko, Žana; Mladenović, Monika. Elementary Students’ Motivation Towards Informatics Course // Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elsevier, 2015. 3780-3787 Krpan, Divna; Rosić, Marko; Mladenović, Saša. Teaching Basic Programming Skills to Undergraduate Students // Proceedings of CIET 2014 / Plazibat, Bože ; Kosanović, Silvana (ur.). Split : University of Split, 2014. Zaharija, Goran; Mladenović, Saša; Boljat, Ivica. Use of robots and tangible programming for informal computer science introduction // Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd, 2014. Žanko, Žana; Mladenović, Monika; Mladenović, Saša. Students attitude towards informatics curricula // ICERI2014 Proceedings. Seville, Spain : ICERI, 2014. 5785-5785

Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

COST TD1406: Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings, 2015-2019, COST (European Cooperation in Science and Technology), istraživač.

Page 153: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

152 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

IPA4.1.3.1.06.01.c10: Competitive Croatian Higher Education for Better Employment, 2013-2015, IPA grant call Further Development of the Croatian Qualifications Framework, istraživač IPA4.1.2.2.02.02.c11: Let’s study Together, 2013-2015, IPA 4 grant project under the umbrella of Instrument for Pre-Accession Assistance, istraživač. HR.3.1.15 ESF: Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Tea Dragičević, 2015-2016, European Social Fund.

U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

 

   

Page 154: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

153 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja dr. sc. Tonći Dadić Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Paralelno programiranje

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Plančićeva 8, 21000 Split Telefon 095 905 34 00 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica www.pmfst.unist.hr/~tdadic Godina rođenja 1957 Matični broj iz Upisnika znanstvenika

226905

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

viši predavač, 2013.

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

tehničke znanosti, računarstvo

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu Datum zaposlenja 1.4.1998. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Viši predavač

Područje rada Računarstvo Funkcija viši predavač na Odjelu za informatiku

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje doktor znanosti Ustanova Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Mjesto Zagreb Nadnevak 16. srpnja 2015.

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina Mjesto Ustanova Područje usavršavanja

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski jezik Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik (4)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

Baze podataka Operacijski sustavi Jezični procesori Paralelno programiranje Modeliranje sustava programske podrške Programiranje sustava programske podrške

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet

Dadic, T. Glavinic, V., Rosic, M.: Automatic evaluation of students' programs, ITiCSE '14 Proceedings of the 2014

Page 155: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

154 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

conference on Innovation & technology in computer science education, Uppsala, Sweden — June 21 - 25, 2014., pp. 328-328.

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

 

   

Page 156: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

155 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja Dr. sc Ivica Boljat, izv. prof. Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II Metodika nastave informatike I Metodika nastave informatike II

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Split, Žnjanska 2 Telefon +385 98 287 573 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica Godina rođenja 19. lipnja 1956. Matični broj iz Upisnika znanstvenika

82376

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

Viši znanstveni suradnik, 6. ožujka 2015.

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

Izvanredni profesor, 11. travnja 2016.

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Društvene znanosti, pedagogija

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu Datum zaposlenja 1. travnja 1982. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Izvanredni profesor

Područje rada Nastava informatike i metodike nastave informatike Funkcija Pročelnik Odjela za informatiku

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje Doktor znanosti iz pedagogije / mr. sc. računarske

znanosti Ustanova Pedagoški fakultet Rijeka / FER Mjesto Rijeka/ Zagreb Nadnevak 11. srpnja 1996. 5. travnja 1984.

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina 1980-1982 Mjesto Radovljica Ustanova IBM Područje usavršavanja Programski jezici, operacijski sustavi

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski jezik Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik (3)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Francuski jezik (3)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Talijanski jezik (2)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

Od 1992. godine nastava Metodike nastave informatike na PMF-u Split, od 2009. i na FPMOZ u Mostaru

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Nastavni materijali za Metodiku nastave informatike I i II te Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I i II

Page 157: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

156 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

Bubica, N., Boljat, I.:IT Competitions From the Students' Perspective: Their Motivation and Attitudes Toward Success TOJET – The Turish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2016, November 2016 Bubica, N., Boljat, I.: Primjena e-učenja u podučavanju programiranja mlađih učenika osnovne škole - Treća međunarodna znanstvena konferencija - pedagogija, obrazovanje i nastava, 21. – 22. listopada 2016. FPMOZ, Mostar, Bosna i Hercegovina Bubica, N., Boljat, I. (2014.), Predictors of novices programmers’ performance. In Gomez-Chova,L.Martinez., L., Candel-Tores, I., (ed.) Proceeding 7th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2014., pp. 1536-1545, Seville, Spain, International Academy of Technology, Education and Development, IATED Zaharija, G., Mladenović, S., Boljat, I. (2014.). Use of robots and tangible programming for informal computer science introduction. Proceeding International Conference on New Horizons, INTE 2014, Procedia - Social and Behavioral Sciences. Paris, France: Elsevier Ltd Bubica, N.,Boljat, I., Mladenović, M. (2014). Students motivation for competition in computer science. 8th International Technology, Education and Development Conference INTED 2014 (pp. 288-295). Valencia, Spain: International Academy of Technology, Education and Development IATED. Zaharija, G., Mladenović, S., Boljat, I. (2013). Introducing basic programming concepts to elementary school children. 4th International Conference on New Horizons in Education, Procedia Social and Behavioral Sciences INTE 2013. 106, pp. 1659-1667 / 1576-1584. Rome, Italy: Elsevier LTD. Boljat, I., Pletikosa - Grgić, I., „Pedagoški potencijal algoritamske vizualizacije u nastavi informatike,“ Metodički obzori, svez. 8, br. 2, pp. 110-117, 2013. Bubica, N., Boljat, I. (2014). Strategies for teaching programming - the state of the art. Contemporary issues in Economy & Technology CIET 2014 (pp. S-248 - S-258). Split: University of Split, Department of Professional Studies Boljat, I. (2014.). Experimental examination of structured-modular instruction -. In M. Pavlović (Ed.), Information Technology and Education Development ITRO-2014 (pp. 186-191). Zrenjanin, Srbija: Univerzitet Novi Sad, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Bubica, N., Boljat, I. (2014). Teaching of novice programmers: strategies, programming languages and predictors. U M. Pavlović (Ur.), Proceedings International conference on information technology and development of education ITRO 2014 (str. 180-185). Zrenjanin, Serbia: Univerzitet Novi Sad, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Page 158: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

157 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Boljat,I., Luketin,I. (2013). Pedagoški potencijal algoritamske vizualizacije. u Kovačević, M. (ur.) Nauka i globalizacija. (str. 163-170), Pale, BIH: Univerzitet Istočno Sarajevo, Filozofski fakultet Pale. Luketin, I., Boljat, I. (2013). Obrazovanje između očuvanja i promjene - analiza uspjeha na hrvatskoj državnoj maturi. 2. međunarodna znanstvena konferencija Pedagogija, obrazovanje i nastava PON 2013. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Bubica, N., Mladenović, M., Boljat, I. (2013). Programiranje kao alat za razvoj apstraktnog mišljenja. U A. Orlović (Ur.), "Dohvati znanje" 15. CARNet-ova korisnička konferencija - CUC 2013 - Zbornik radova . Zagreb: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

Svi prethodni su metodički orijentirani radovi.

Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

227-2271694-1699 Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju. Niz eksperimentalni istraživanja u nastavi u osnovnoj i srednjoj školi te na fakultetu

U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

Doktorat iz pedagogije, razlikovni pedagoško-didaktički i psihološki ispiti

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

 

   

Page 159: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

158 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja Prof. dr.sc. Andrina Granić Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Interakcija čovjeka i računala: osnove i principi

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Karamanova 11, Split Telefon +385 21 385 827, mob +385 91 7236 036 E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica http://www.pmfst.hr/~granic/ Godina rođenja 1962. Matični broj iz Upisnika znanstvenika

182954

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

-

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

Redoviti profesor u trajnom zvanju, 20. travnja 2016.

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Područje tehničkih znanosti, polje računarstvo

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu Datum zaposlenja 20.svibnja 2003. (docent) Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Područje rada Područje tehničkih znanosti, polje računarstvo: Interakcija čovjeka i računala (Human-Computer Interaction, HCI); Dizajn interakcija (Interaction Design, IxD); Učenje potpomognuto tehnologijom (Technology-Enhanced Learning, TEL)

Funkcija Redoviti profesor u trajnom zvanju na Odjelu za informatiku Voditeljica poslijediplomskog sveučilišnog studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti

PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj Zvanje Doktorat znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje

računarstvo Ustanova Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Mjesto Zagreb Nadnevak 24. rujna 2002.

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina Mjesto Ustanova Područje usavršavanja

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski jezik Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik (5)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Španjolski jezik (2)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa

Uvođenje novih kolegija na preddiplomskoj i diplomskoj nastavi:

Page 160: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

159 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

- Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi, PMF u Splitu i Umjetnička akademija u Splitu, od ak.god. 2008/2009.

- Interakcija čovjeka i računala II: dizajn interakcija, PMF u Splitu od ak.god. 2008/2009.

- Interakcija čovjeka i računala u sustavima e-učenja, PMF u Splitu od ak.god. 2010/2011.

- Korisnička sučelja, FESB u Splitu, od ak.god. 2008/2009. - Osnove i principi interakcije čovjeka i računala, PMF u

Splitu, od ak.god. 2003/2004. do 2008/2009. - Izrada korisničkog sučelja, FESB u Splitu, od ak.god.

2004/2005. do 2008/2009.

Uvođenje novih kolegija na poslijediplomskoj nastavi:

- Interakcija u sustavima e-učenja, poslijediplomski sveučilišni studij Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti, PMF u Splitu, od ak.god. 2011/2012.

- Interakcija čovjeka i računala, poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija, FESB u Splitu, od ak.god. 2006/2007.

- Oblikovanje i vrednovanje sučelja sustava e-učenja, poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija, FESB u Splitu, od ak.god. 2006/2007.

- Interakcija čovjeka i računala (V. Glavinić, A. Granić), poslijediplomski doktorski studij Računarstva, FER u Zagrebu, od ak.god. 2006/2007.

Realizacija preddiplomske i diplomske nastave:

- Korisnička sučelja, nositeljica obaveznog kolegija na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru (predavanja od ak. god. 2016/2017)

- Uvod u računarstvo, nositeljica obaveznog kolegija na PMFu u Splitu (predavanja od ak. god. 2013/2014)

- Napredne arhitekture računala, nositeljica obaveznog kolegija na PMFu u Splitu (predavanja od ak. god. 2013/2014)

- Uvod u programiranje, nositeljica izbornog kolegija na Ekonomskom fakultetu u Splitu (predavanja od ak. god. 2010/2011)

- Interakcija čovjeka i računala u sustavima e-učenja, nositeljica izbornog kolegija na diplomskom studiju PMFa u Splitu (predavanja i vježbe od 2010)

- Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi, nositeljica obaveznog kolegija na dodiplomskom studiju PMFa u Splitu (predavanja od 2008), i obaveznog kolegija na diplomskom studiju Umjetničke akademije u Splitu (predavanja od 2009)

- Interakcija čovjeka i računala II: dizajn interakcija, nositeljica izbornog kolegija na diplomskom studiju PMFa u Splitu (predavanja od 2008)

- Korisnička sučelja, nositeljica obaveznog kolegija na diplomskom studiju FESBa u Splitu (predavanja od 2008 do 2013)

Page 161: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

160 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

- Arhitektura računala, nositeljica obaveznog kolegija na PMFu u Splitu (predavanja od ak. god. 2006/2007)

- Osnove informatike, nositeljica obaveznog kolegija na Filozofskom fakultetu u Splitu (predavanja od 2008 do 2013)

- Izrada korisničkog sučelja, nositeljica izbornog kolegija na FESBu u Splitu (predavanja i vježbe od 2004 do 2008)

- Uvod u građu računala/ Građa računala, nositeljica obaveznog kolegija na PMFu u Splitu (predavanja i vježbe od 1998 do 2006)

- Uvod u računarstvo, nositeljica obaveznog kolegija na PMFu u Splitu (predavanja ak. god 2003/2004)

- Informatika/ Osnove informatike, nositeljica obaveznog kolegija na Visokoj učiteljskoj školi u Splitu (predavanja i vježbe od 1999 do 2003)

Realizacija poslijediplomske nastave:

- Interakcija u sustavima e-učenja, nositeljica kolegija na PMFu u Splitu (predavanja od 2012)

- Interakcija čovjeka i računala, nositeljica kolegija zajedno s prof. dr. sc. Vladom Glavinićem na FERu u Zagrebu (predavanja od 2006)

- Interakcija čovjeka i računala, nositeljica kolegija na PMFu u Splitu (predavanja od 2012) i na FESBu u Splitu (predavanja od 2006)

Oblikovanje i vrednovanje sučelja sustava e-učenja, nositeljica kolegija na FESBu u Splitu, (predavanja od 2006)

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

Potpuni popis radova dostupan na https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=182954

Marangunić, Nikola; Granić, Andrina: Technology acceptance model: a literature review from 1986 to 2013. Universal Access in the Information Society. 14 (2015) , 1; 81-95. Granić, Andrina; Maratou, Vicky; Mettouris, Christos; Papadopoulos, George A., Xenos, Michalis. Personalized Context-Aware Recommendations in 3D Virtual Learning Environments. TOJET, The Turkish Online Journal of Educational Technology. (2015), 396-406. Žižić, Anisija; Granić, Andrina; Šitin, Ivona. Fostering Creativity in Technology-Enhanced Learning. MIPRO 2016 Proceedings. Biljanović, Petar (Ed.) Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO (2016), 946-951. Maratou, Vicky; Xenos, Michalis; Vučković, Michalis; Granić, Andrina; Drecun, Aleksandra. Enhancing Learning on Information Security Using 3D Virtual World Learning Environment. ICIST 2015: Proceedings of the 5th International Conference on Information Society and Technology. Zdravković, M.; Trajanović, M.; Konjović, Z. (Eds.) Belgrade: Society for Information Systems and Computer Networks (2015). 307-312.

Page 162: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

161 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Sotiriou, Sofoklis; Granić, Andrina. A Network for the Enhancement of Digital Competence Skills. TOJET, The Turkish Online Journal of Educational Technology. (2015),10-20. Zaharija, Goran; Mladenović, Saša; Granić, Andrina. Learning from Each Other: An Agent Based Approach. Lecture Notes in Computer Science. 8514 (2014); 475-486 Mornar, Jure; Granić, Andrina; Mladenović, Saša. System for automatic generation of algorithm visualizations based on pseudocode interpretation. ITiCSE '14 Proceedings of the 2014 conference on Innovation & technology in computer science education, Åsa Cajander; Mats Daniels; Tony Clear; Arnold Pears (Eds.). New York, NY, USA: Assocation for Computing Machinery (ACM) (2014). 27-32. Ćukušić, Maja; Granić, Andrina; Jadrić, Mario. Collaborative Workplace: a Case Study of a Higher Education Institution. E-learning at Work and the Workplace: From Education to Employment and Meaningful Work with ICTs., António Moreira Teixeira, András Szűcs, Ildikó Mázár (Eds.). European Distance and E-Learning Network (2014). 552-561 Orehovački, Tihomir; Granić, Andrina; Kermek, Dragutin: Evaluating the Perceived and Estimated Quality in Use of Web 2.0 Applications. Journal of Systems and Software. 86 (2013), 12; 3039-3059. Granić, Andrina; Marangunić, Nikola; Mitrović, Ivica. Usability Inspection of Web Portals: Results and Insights from Empirical Study. International Journal of Computer Science Issues, IJCSI. 10 (2013), 2; 234-241. Orehovački, Tihomir; Kermek, Dragutin; Granić, Andrina. Examining the Quality in Use of Web 2.0 Applications: A Three-Dimensional Framework. Communications in Computer and Information Science. 373 (2013); 149-153. Orehovački, Tihomir; Granić, Andrina; Kermek, Dragutin. Exploring the Quality in Use of Web 2.0 Applications: The Case of Mind Mapping Services. Lecture Notes in Computer Science. 7059 (2012); 266-277 Granić, Andrina; Adams, Ray: User Sensitive Research in e-Learning : Exploring the Role of Individual User Characteristics. Universal Access in the Information Society. 10 (2011), 3; 307-318. Granić, Andrina; Mitrović, Ivica; Marangunić, Nikola: Exploring the Usability of Web Portals: a Croatian Case Study. International Journal of Information Management. 31 (2011), 4; 339-349.

Page 163: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

162 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Nakić, Jelena; Marangunić, Nikola; Granić, Andrina. Learning Styles and Navigation Patterns in Web-Based Education. Lecture Notes in Computer Science. 6768 (2011); 587-596. Mornar, Jure; Granić, Andrina. Leveraging OCR Technique in Virtual Keyboard Implementation. Proceedings of the IADIS International Conference Interfaces and Human-Computer Interaction (2011). Blashki, Katherine (Ed.). Rome: IADIS Press, 2011. 495-498 Ćukušić, Maja; Alfirević, Nikša; Granić, Andrina; Garača, Željko: e-Learning process management and the e-learning performance : Results of a European empirical study. Computers & Education. 55 (2010), 2; 554-565.

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

Nakić, Jelena; Granić, Andrina; Glavinić, Vlado: Anatomy of student models in adaptive learning systems : A systematic literature review of individual differences from 2001 to 2013. Journal of Educational Computing Research. 51 (2015) , 4; 459-489. Ćukušić, Maja; Dragičević, Tea; Granić, Andrina; Jadrić, Mario; Mladenović, Saša. Razvoj, implementacija i korištenje obrazovnih materijala u Moodle sustavu (2014). (priručnik). Nakić, Jelena; Graf, Sabine; Granić, Andrina: Exploring the Adaptation to Learning Styles: The Case of AdaptiveLesson Module for Moodle. Lecture Notes in Computer Science. 7946 (2013); 534-550 Granić, Andrina; Ćukušić, Maja: Usability Testing and Expert Inspections Complemented by Educational Evaluation: A Case Study of an e-Learning Platform. Educational Technology & Society. 14 (2011), 2; 107-123. Sielis, George A.; Papadopoulos, George, A.; Granić, Andrina: Design of a Multi-interface Creativity Support Tool for the Enhancement of the Creativity Process. Lecture Notes in Computer Science. 6768 (2011) Granić, Andrina; Mifsud, Charles; Ćukušić, Maja: Design, Implementation and Validation of a Europe-wide Pedagogical Framework for e-Learning. Computers & Education. 53 (2009), 4; 1052-1081.

Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca)

Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (COST, TD1406, 2015-2019); član Upravljačkog odbora (Management Committee, MC) i zamjenik voditelja jedne radne grupe (Working group, WG) HigherDecision: Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju – primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu (istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost IP-2014-09-7854; 2015-2019); suradnik/istraživač

Page 164: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

163 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

SBeA: Student Business e-Academy (Erasmus+, Action: Strategic Partnerships for Higher Education, 2015–2017); suradnik/istraživač V-ALERT: Virtual World for Awareness and Learning on Information Security (LLP Action: KA3 Multilateral networks, 2013-2016); voditelj CRO partnera DigiSkills: Network for the Enhancement of Digital Competence Skills (LLP, Action: KA3 Multilateral networks, 2012-2015); voditelj CRO partnera Let’s Study Together (Pre-Accession Assistance – IPA 4, IPA4.1.2.2.02.02.c11, 2013-2015); suradnik Upotrebljivost i prilagodljivost sučelja inteligentnih autorskih ljuski (znanstveno-istraživački projekt MZOŠ Republike Hrvatske 177-0361994-1998, 2007-2014); voditelj projekta kategoriziranog kao projekt visoke izvrsnosti (kategorija A) UNITE: Unified e-Learning Environment for the School (FP6 STREP, FP6-2004-IST-4, 2006-2008); voditelj CRO partnera i voditelj jednog radnog paketa (Work Package, WP)

U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

Hrvatski predstavnik u tehničkom odboru za područje Interakcije čovjeka i računala (Technical Committee, TC13) strukovne udruge IFIP (International Federation for Information Processing) (2013 – danas) http://ifip-tc13.org/membersofficers/

 

   

Page 165: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

164 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Titula, ime i prezime nositelja Prof.dr.sc. Marko Rosić Predmet koji predaje na predloženom studijskom programu

Raspodijeljeni sustavi

OPĆE INFORMACIJE O NOSITELJU Adresa Ivana Rendića 49, 21000 Split Telefon E-mail adresa [email protected] Osobna web stranica Godina rođenja 1970 Matični broj iz Upisnika znanstvenika

226885

Znanstveno ili umjetničko zvanje i datum posljednjega izbora

Znanstveni savjetnik, 16. prosinca 2010.

Znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora

Redoviti profesor, trajno zvanje, 27. travnja 2016.

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje

Znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo

PODACI O SADAŠNJEM ZAPOSLENJU Ustanova zaposlenja Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu Datum zaposlenja 1996. Naziv radnoga mjesta (profesor, istraživač, suradnik i sl.)

Redoviti profesor, trajno zvanje

Područje rada Napredne web tehnologije, inteligentni agenti, raspodijeljeni sustavi, sustavi e-učenja

Funkcija Redoviti profesor u trajnom zvanju na Odjelu za informatiku PODACI O ŠKOLOVANJU – Najviši postignuti stupanj

Zvanje Doktor znanosti Ustanova Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Mjesto Zagreb Nadnevak 2004.

PODACI O USAVRŠAVANJU Godina

Mjesto

Ustanova Područje usavršavanja

MATERINSKI I STRANI JEZICI Materinski jezik Hrvatski jezik Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

Engleski jezik (5)

Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno) Strani jezik i poznavanje jezika na ljestvici od 2 (dovoljno) do 5 (izvrsno)

KOMPETENCIJE ZA PREDMET Ranije iskustvo u nositeljstvu sličnih predmeta (navesti naziv predmeta, studijskoga programa na kojem se izvodi/izvodio i razinu studijskoga programa)

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu od 1996. godine je obavljao ili obavlja poslove vezane za realizaciju nastave iz kolegija Programiranje I (1996-2004 asistent, 2004-2005 nositelj kolegija), Programiranje II (nositelj kolegija 2005-2013), Strukture podataka i algoritmi (1996-2004 asistent, 2004-2013 nositelj kolegija), Objektno orijentirano programiranje (nositelj kolegija 2005-2013), Računalni praktikum (1996-2004 asistent), Raspodijeljeni sustavi (nositelj kolegija 2005-), Inteligentni agenti (nositelj

Page 166: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

165 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

kolegija 2005-) i Sustavi obrazovanja na daljinu (nositelj kolegija 2005-2011), Tehnologije sustava e-učenja (2011-).

Autorstvo sveučilišnih/fakultetskih udžbenika iz područja predmeta

Interni skripti

Stručni, znanstveni i umjetnički radovi objavljeni u posljednjih pet godina iz područja predmeta (najviše 5 referenca)

Mladenović, Monika; Rosić, Marko; Mladenović, Saša. Comparing Elementary Students’ Programming Success based on Programming Environment. // I.J. Modern Education and Computer Science. 8 (2016) , 8; 1-10 (članak, znanstveni). Mladenović, Monika; Žanko, Žana; Rosić, Marko Elementary students’ attitude towards programming in the Republic of Croatia, //Proceedings of CIET 2014/ Plazibat, Bože ; Kosanović, Silvana (ur.). Split: University of Split, 2014. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni) Krpan, Divna; Mladenović, Saša; Rosić, Marko. Undergraduate Programming Courses, Students’ Perception and Success // International Conference on New Horizons in Education, INTE 2014. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, 2014. 3868-3872 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)

Stručni i znanstveni radovi iz metodike i kvalitete nastave objavljeni u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca) Stručni, znanstveni i umjetnički projekti iz područja predmeta koji su se provodili u posljednjih pet godina (najviše 5 referenca) U sklopu kojega programa i u kojem je opsegu nositelj stekao metodičko- psihološko-didaktičko -pedagoške kompetencije?

Diplomski studij Matematike i informatike

PRIZNANJA I NAGRADE Priznanja i nagrade za nastavni i znanstveni rad/umjetnički rad

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu: Plaketa "Josip Lončar" za istaknutu doktorsku disertaciju (2004).

 

   

Page 167: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

166 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Optimalan broj studenata

Optimalan broj studenata na diplomskom studiju Informatika i tehnika, smjer: Nastavnički koji se mogu upisati po jednoj godini studija s obzirom na prostor, opremu i broj stalno zaposlenih nastavnika Prirodoslovno matematičkog fakulteta, prvenstveno Odjela za politehniku i Odjela za informatiku je 35.

Procjena troškova studija po studentu

Procjena je da troškovi studiranja za studenta po godini za ovaj studij iznose 30.000,00 kuna.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa

Prema Europskim standardima i smjernicama za unutarnje osiguravanje kvalitete u visokim učilištima (prema „Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja“), na temelju kojih Sveučilište u Splitu utvrđuje postupke upravljanja kvalitetom, predlagatelj studijskoga programa dužan je sastaviti plan postupaka osiguranja kvalitete studijskoga programa.

Dokumentacija na kojoj se temelji sustav osiguranja kvalitete sastavnice:

Dokumenti na kojima se temelji sustav osiguranja kvalitete Prirodoslovno-matematičkog fakulteta nalazi se na stranici: http://www.pmfst.unist.hr/osiguranje-kvalitete/ i uključuje:

Statut Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Strategija razvoja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Samoanaliza Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Politika kvalitete Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Priručnik o sustavu osiguranja kvalitete Sveučilišta u Splitu Izvješće o unutarnjoj prosudbi Sustava za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Splitu Odbor za unaprjeđenje kvalitete Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Planovi i Izvješća o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete Prirodoslovno-matematičkog

fakulteta

Opis postupaka kojima se vrjednuje kvaliteta izvedbe studijskoga programa :

za svaki postupak potrebno je opisati metodu (najčešće anketa za studente ili nastavnike, samoevaluacijski upitnik), navesti izvoditelje (sastavnica, sveučilišni ured), način obrade rezultata i informiranja te vremenski plan provedbe

ukoliko je opisan u nekom priloženom dokumentu, navesti ime dokumenta i članak.

Vrjednovanje rada nastavnika i suradnika

Vrjednovanje rada nastavnika i suradnika organizira Sveučilište u Splitu, a provodi Odjel za kvalitetu Sveučilišta u Splitu u suradnji s Odborima za unaprjeđenje kvalitete na sastavnicama. Takva jedinstvena sveučilišna studentska anketa na Sveučilištu u Splitu, kao jedan od važnih elemenata sustava osiguravanja kvalitete nastave, počela se provoditi akademske godine 2008./09. i traje do danas. Postupak je detaljno opisan u Pravilniku o postupku studentskog vrjednovanja nastavnog rada Sveučilišta u Splitu iz 2013. god.

Postupak obuhvaća anketiranje studenata jedinstvenim i standardiziranim anketnim upitnikom, koji se dostavljaju sastavnicama od strane Odjela za kvalitetu. Dostavljanje ispunjenih anketnih listića je u nadležnosti Odbora za

Page 168: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

167 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

unaprjeđenje kvalitete pojedinih sastavnica, a njihovu obradu dovršava Odjel za kvalitetu pomoću specijalnog softwera EvaSys. Zbirni rezultati za sastavnicu, te pojedinačni rezultati za svakog nastavnika i predmet, dostavljaju se dekanu i voditelju Odbora za unaprjeđenje kvalitete.

Praćenje ocjenjivanja i usklađenosti ocjenjivanja s očekivanim ishodima učenja

Procedure, pravila i kriteriji za ocjenjivanje studenata obuhvaćaju: način polaganja ispita, uvjete za izlazak na ispit, način vrednovanja preko kolokvija, seminara, aktivnog sudjelovanja na nastavi, ispita i ostalih obveza, uvjete za dobivanje potpisa, popis literature za pripremu ispita, te podatke o nastavniku, asistentu i sl. na uvodnim predavanjima i objavom izvedbenih planova na mrežnim stranicama Fakulteta studente se upoznaje s načinom ocjenjivanja, terminima konzultacija, kolokvija i ispita te standardima kvalitete za pojedini predmet.

Vrjednovanje dostupnosti resursa (prostornih, ljudskih, informacijskih) za proces učenja i poučavanja

Cilj studentskog vrjednovanja rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života je utvrditi stavove studenata o infrastrukturi sastavnice, radu službi sastavnice (knjižnica, studentska referada, uprava), studentskom zboru sastavnice, o studentskom smještaju, prehrani, sportu i rekreaciji te zdravstvenoj zaštiti. Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stranica 60.) i anketnom upitniku usvojenom od strane Senata. Vrjednovanje provodi Odjel/Centar za kvalitetu u suradnji s Odborom za unaprjeđenje kvalitete. Podatke obrađuje i rezultate dostavlja Odjel za kvalitetu.

Dostupnost i vrjednovanje podrške studentima (mentorstvo, tutorstvo, savjetovanje)

Studenti se za pomoć, savjete i podršku mogu javiti pročelnicima Odjela, prodekanu za nastavu, djelatnicama Referade za studentska pitanja. Također, mogu se savjetovati i s kolegama u okviru Studentskog zbora, potražiti informacije na web stranicama Fakulteta. Na početku akademske godine izrađuje se plan konzultacija s nastavnicima. Studenti se, po potrebi, svojim predmetnim nastavnicima obraćaju direktno putem e-maila. Pri izradi završnog i diplomskog rada svi studenti dobivaju mentore, koje uglavnom samostalno odabiru.

Praćenje studentske prolaznosti po predmetima i na studiju u cjelini

Analizu uspješnosti studiranja na studiju u cjelini provodi Odjel za kvalitetu Sveučilišta u Splitu. Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stranica 59.). Analiza se provodi jednom godišnje, obično na početku akademske godine za prethodnu akademsku godinu, pomoću anketnog upitnika što ga ispunjavaju sastavnice Sveučilišta i dostavljaju Odjelu za kvalitetu. Rezultate provedene analize i mjere za poboljšanje uspješnosti studiranja voditelj Centra za unaprjeđenje kvalitete prezentira Senatu Sveučilišta u Splitu, a informacije dobiju i dekanati svih sastavnica kako

Page 169: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

168 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

bi se informacije finalno proslijedile zaposlenicima i studentima. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu praćenje prolaznosti po predmetima i na studiju u cijelosti omogućavaju sustav ISVU, te novi sustav, razvijen na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu pod nazivom MENTOR.

Zadovoljstvo studenata programom u cjelini

Postupak provedbe ankete o vrjednovanju cjelokupnog studija nakon obrane završnog/diplomskog rada provodi Centar za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu. Cilj ankete je ispitati mišljenje studenata o različitim aspektima studija kojeg su završili te utvrditi čime su bili najmanje zadovoljni kako bi se pokušali unijeti pozitivni pomaci u kvaliteti sadržaja i izvedbe studija. Obradu podataka provodi Centar za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu i rezultate dostavlja dekanu i voditelju Odbora za unaprjeđenje kvalitete. Studenti se također informiraju o zbirnim rezultatima anketa.

Postupci za dobivanje povratnih informacija od vanjskih dionika (alumni, poslodavci, tržište rada i ostale relevantne organizacije)

Povratne informacija o kvaliteti studijskih programa dobivaju se temeljem mišljenja bivših studenata koji izražavaju svoju procjenu osposobljenosti za potrebe struke. Povremeno se dobivaju informacije i od poslodavaca, kako bi se procijenilo njihovo zadovoljstvo kadrom koji se osposobljava na studijskim programima PMF-a. Od 2014. godine djeluje Alumni PMFST, Udruga bivših studenata i prijatelja Prirodoslovno - matematičkog fakulteta u Splitu. Posebno je važno naglasiti suradnju s bivšim studentima koji rade kao učitelji u osnovnim i nastavnici u srednjim školama. Za sada se kroz neformalne razgovore i prijedloge članova udruge alumni oblikuju novi prijedlozi za unaprjeđenje studijskih programa.

Vrjednovanje studentske prakse, ako postoji (kratki opis postupaka provođenja i ocjenjivanja te osiguravanje kvalitete)

Vrjednovanje studentske prakse provodi se usmeno od strane predmetnog nastavnika. Ujedno je student dužan priložiti dnevnik rada i obradu odabrane teme stručne prakse

Ostali postupci vrjednovanja koje provodi predlagatelj

Interne ankete za potrebe raznih tijela i službi Fakulteta.

Formalno i neformalno savjetovanje s kolegama u struci na razini Fakulteta i šire.

Opis postupaka informiranja vanjskih dionika o studijskom programu (studenti, poslodavci, alumni)

Informiranje vanjskih dionika o studijskim programima najčešće se odvija putem službenih mrežnih stranica Fakulteta (http://www.pmfst.unist.hr/), te istih stranica na engleskom jeziku (http://www.pmfst.eu/) kao i na upit pročelnicima i prodekanu za nastavu.

Budući studenti mogu dobiti detaljne informacije o programima na smotrama Sveučilišta, prilikom kojih se tiska adekvatna brošura, te drugi promidžbeni materijali, koji se obnavljaju i unaprjeđuju svake godine.

Page 170: ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU · ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ... - dostupni podaci HZZO-a ukazuju da u velikom broju osnovnih i srednjih škola

 

  

169 Diplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika; smjer: Nastavnički

Medijsko predstavljanje (nastavnici i studenti povremeno objavljuju priloge i daju intervjue za različite tiskane i elektronske medije).

Vrlo efikasnim su se pokazale i organizacije događanja poput Festivala znanosti, Noći istraživača, Zlatne večeri matematike na kojima sudjeluju studenti preddiplomskih i diplomskih studija PMF-a, učenici, nastavnici PMF-a kao i nastavnici osnovnih i srednjih škola sa šireg splitskog područja.

Studente završnih godina preddiplomskih studija na PMF-u pročelnik, na prigodnom susretu, informira o mogućnostima nastavka studiranja na diplomskim studijima PMF-a, kompetencijama koje se završetkom tih studija stječu kao i o mogućnostima zapošljavanja.