Click here to load reader

ODABRAO SAM! · PDF file na državna matura. VREDNOVANJE I RANGIRANJE KANDIDATA 50% bodova odnosi se na postignuti uspjeh iz predmeta obveznog dijela državne mature i to: HRVATSKI

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ODABRAO SAM! · PDF file na državna matura. VREDNOVANJE I RANGIRANJE KANDIDATA 50% bodova...

 • ODABRAO SAM!

 • MISIJA VIZIJA STRATEGIJA

  VIZIJA

  Uspjeti znači biti znalac u svojoj struci i održati korak s vremenom što se može po- stići samo ako ste na izvoru temeljito provjerenih i pravodobnih informacija!

  STRATEGIJA

  Kroz akademsku izvrsnost postići visoku kvalitetusvih segmenata obrazovnog pro- cesa kako bi studentima osigurali visoku razinu znanja i uvjeta za savladavanje gra- diva te ih obučiti za cijeloživotno obrazovanje i uključivanje u globalizirano tržište rada.

  MISIJA

  Usmjeravanje studijskih programa potrebama hrvatskog i europskog gospodarstva, za profilom stručnjaka koji će tijekom studija steći potrebna znaja i vještine za sa- mostalno obavljanje poslova na području financijskog menadžmenta, financij- skog računovodstva i izvješćivanja, menadžerskog računovodstva i drugih se- gmenata ovog područja. Važan aspekt naše misije je stvoriti stručnjake koji će uspješno voditi financije mikro, malih i srednjih poduzetnika, ali jednako tako uspješno uključiti u poslovanje međunarodnih korporacija i svojim kompetenci- jama iz područja financija pridonjeti njihovom uspješnom poslovanju i razvoju.

 • UVJETI UPISA NA TROGODIŠNJI STRUČNI STUDIJ ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

  UPIS NA TEMELJU POLOŽENE DRŽAVNE MATURE NA OSNOVNOJ (B) RAZINI UVJET ZA UPIS Završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine, polože- na državna matura.

  VREDNOVANJE I RANGIRANJE KANDIDATA 50% bodova odnosi se na postignuti uspjeh iz predmeta obveznog dijela državne mature i to: HRVATSKI JEZIK - osnovna razina (B) - 17% MATEMATIKA - osnovna razina (B) - 17% STRANI JEZIK - osnovna razina (B) - 17% 50% bodova odnosi se na postignuti opći uspjeh svih razreda srednje škole.

  UPIS PUTEM PRIJAVE U RAZREDBENI POSTUPAK UVJET ZA UPIS Završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine I polo- žena državna matura.

  NAČIN UPISA odnosi se na: Učenike gimnazijskih programa koji su položili državnu maturu Učenike srednjih strukovnih škola koji su položili državnu maturu

  Prijave za uspis na preddiplomski stručni studij na RRiF Visokoj školi za financijski me- nadžment obavljaju se putem internetske stranice www.postani-student.hr Nacional- nog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta.

  Pristupnici koji su završili srednju školu izvan RH mogu se upisati na RRiF Visoku školu za financijski menadžment u sklopu prijavljen kvote za strance. Prije pristupa u razred- beni postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pri Agenciji za odgoj i obrazovanje odnosno Agenciji za strukovno obrazovanje.

  UPIS PUTEM PRIJAVE U RAZREDBENI POSTUPAK RRIF VISOKE ŠKOLE ZA FI- NANCIJSKI MENADŽEMENT KOJA SE ODNOSI NA ŠK. GOD. 2008/09. I RANIJE: Učenike koji su završili strukovnu srednju školu i položili završni ispit, pri čemu strukov- na škola mora biti u trajanju od 4 godine. Učenike koji su završili gimnaziju u šk. god. 2008/09. i ranije te položili maturu. Učenike koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske.

 • TROGODIŠNJI STRUČNI STUDIJ ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

  Trogodišnji preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije (180 ECTS bodova), izvodi

  se kao redoviti i izvanredni. Završetkom studija stječe se stručni naziv “stručni/a Prvostupnik/ca

  ekonomije”. Prvostupnici/prvostupnice ekonomije računovodstvenog - financijskog smjera biti će

  osposobljeni za samostalno vođenje poslovnih knjiga trgovačkih društava, obrta i neprofitnih or-

  ganizacija, stručne poslove u okviru računovodstveno - financijske struke velikih poduzetnika te za

  poduzetnike te za preuzimanja organizacijskih funkcija u dijelu koji se odnosi na računovodstveno

  - financijske poslove u bankama i osiguravajućim društvima.

  1. GODINA

  I SEMESTAR

  UVOD U EKONOMIJU

  GOSPODARSKA MATEMATIKA

  OSNOVE INFORMATIKE

  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I

  II.SEMESTAR

  PODUZETNIŠTVO

  POSLOVNA STATISTIKA

  POSLOVNA INFORMATIKA

  OSNOVE JAVNIH FINANCIJA

  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II

  60 5

  45 4

  60 5

  45 4

  60 5

  60 5

  UKUPNO SATI

  ECTS

  45 4

  60 5

  45 4

  60 5

  60 5

  60 5

  45 4

  2. GODINA

  III SEMESTAR

  PRIMJENA IZRAVNIH I NEIZRAVNIH POREZA U

  FINANCIJSKI MENAD�EMNT I

  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK

  IZ�ORNI PREDMETI

  TR�IŠTE NOVCA I KAPITALA

  OSIGURANJE NAPLATE I PRISILNA NAPLATA POTRA�IVANJA

  IV SEMESTAR

  POSLOVANJE O�RTNIKA I SLO�ODNIH ZANIMANJA

  FINANCIJSKI MENAD�MENT II

  OSNOVE RADNOG PRAVA

  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK IV

  UKUPNO SATI

  ECTS

  60 5

  60 5

  45 4

  60 5

  45 4

  45 4

  45 4

  45 4

  60 5

  45 4

  45 4

  60 5

  46 4

  45 4

  �.GODINA

  V SEMESTAR

  POSLOVANJE �ANAKA

  FINANCIJSKO PRAVO

  INTERNA REVIZIJA

  POSLOVNO PLANIRANJE

  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK V

  VI SEMESTAR

  EKSTERNA REVIZIJA

  ZAVRŠNI RAD

  UKUPNO SATI

  ECTS

  60 5

  45 4

  60 5

  45 4

  45 4

  60 5

  45 4

  60 5

  60 6

  60 5

  60 5

  45 4

  4

  PREDMETI PO GODINAMA NA TROGODIŠNJEM STRUČNOM STUDIJU ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

 • Analizirati utjecaj gospodarskog okruženja na poslovanje poduzetnika, prepoznati izazove na ma-

  kro i mikro razini te predlagati rješenja za učinkovito poslovanje

  Koristiti znanja i vještine pri organizaciji poduzetničkih procesa

  Primijeniti matematičke i statističke metode te suvremene informatičke alate za prikupljanje, obra-

  du i procesuiranje podataka

  Planirati i budžetirati troškove i prihode poslovnih subjekata u svrhu učinkovitogposlovanja

  Primijeniti odgovarajuću pravnu regulativu u poslovanju poslovnih subjekata

  Samostalno voditi poslovne knjige poduzetnika, sastaviti godišnja financijska izvješća te analizirati i

  prezentirati rezultate poslovanja

  Samostalno voditi poslovne knjige i evidencije obrtnika i slobodnih zanimanja te sastaviti godišnju

  prijavu poreza na dohodak

  Samostalno voditi računovodstvo neprofitnih organizacija, proračuna i proračunskih korisnika, sa-

  staviti godišnja financijska izvješća te ih analizirati i prezentirati

  Izračunati, analizirati i prezentirati financijske pokazatelje te predložiti mjere za njihovo poboljšanje

  Analizirati i usporediti učinke hrvatskih i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (HSFI i

  MSFI s MRS-ovima) te revizijskih standarda

  Obračunati izravne i neizravne poreze, ustrojiti i voditi porezne evidencije te sastavljati porezna

  izvješća

  Implementirati primjenu odgovarajućih financijskih instrumenta u poslovanju poduzetnika

  Aktivno, u govoru i pismu, komunicirati na poslovnom engleskom jezikuposebice iz područja raču-

  novodstva i financija

  Analizirati specifičnosti poslovanja banaka te povezati izvore financiranja poduzetnika s politikom

  bankarskog sustava

  Analizirati specifičnosti poslovanja osiguravajućih društava te ih povezati s interesima gospodar-

  skog okruženja

  Kontrolirati ispravnost provođenja računovodstvenih procesa s motrišta računovodstvenih i revizij-

  skih standarda te zakonskih propisa

  Usporediti i analizirati gospodarski položaj poduzetnika u RH, EU i trećim zemljama

  Samostalno voditi poslove platnog prometa u zemlji i inozemstvu te poduzimati radnje za osigura-

  nje naplate potraživanja

  Pratiti stručnu literaturu i promjene zakonskih propisa i prilagođavati se promjenama u području

  računovodstveno-financijske struke, a u okviru svog cijelo životnog obrazovanja

  PO USPJEŠNOM ZAVRŠETKU PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE MOĆI ĆEŠ:

 • UVJETI UPISA NA DVOGODIŠNJI SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STUDIJ KORPORA- TIVNE FINANCIJE

  DVOGODIŠNJI SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ: KORPORATIVNE FINANCIJE

  Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij Korporativnih financija (120 ECTS bodova), izvodi

  se kao redoviti i izvanredni. Završetkom studija stječe se stručni naziv “stručni/a specijalist/speci-

  jalistica korporativnih financija”. Savladavanje nastavnih sadržaja student će steći opće i specifične

  kompetencije te relevantna, sustavna aktualna znanja iz područja korporativnih financija. Biti će os-

  posobljen za obavljanje visokostručnih poslova iz područja korporativnih financija, računovodstva i

  poreza te rukovoditeljske aktivnosti na razini srednjegi višeg menadžmenta u korporacijama.

  Studente koji su završili stručni studiji ili preddiplomski stručni studij i ostvarili najmanje 180 ECTS

  bodova, ili dodiplomski studij u trajanju od najmanje tri godine.

  45 6

  45 6

  30 4

  60 7

  60 7

  45 6

  60 7

  60 7

  45 6

  30 4

  30 4

  30 4

  60 7

  45 6

  30 4

  45 6

  45 6

  45 6

  60 7

  30 4

  30 4

  30 4

  14

  UKUPNO SATI

  ECTS UKUPNO

  SATI ECTS

  PREDMETI PO GODINAMA NA DVO

Search related