Oczyszczanie ścieków wytwarzanych w - nik.gov.pl 7960,vp,9973.pdf · Oczyszczanie ścieków wytwarzanych…

Embed Size (px)

Text of Oczyszczanie ścieków wytwarzanych w - nik.gov.pl 7960,vp,9973.pdf · Oczyszczanie ścieków...

Oczyszczanie ciekw wytwarzanych w uzdrowiskach w wyniku udzielania zabiegw

Nr ewid. 67/2014/P/14080/LKI

Dyrektor Delegatury Najwyszej Izby Kontroli w Kielcach:

Grzegorz Walendzik

Akceptuj: Wiceprezes Najwyszej Izby Kontroli

Jacek Uczkiewicz

Zatwierdzam: Prezes Najwyszej Izby Kontroli

Krzysztof Kwiatkowski

Informacja o wynikach kontroli oczyszczania ciekw wytwarza-nych w uzdrowiskach w wyniku udzielania zabiegw

SPIS TRECI

SPIS TRECI ............................................................................................................................................ 3

WYKAZ STOSOWANYCH SKRTW I POJ ........................................................................................... 4

Wprowadzenie ........................................................................................................................................... 6

1. ZAOENIA ORGANIZACYJNE ................................................................................................... 7

1.1. Temat kontroli ............................................................................................................................. 7

1.2. Uzasadnienie podjcia kontroli ..................................................................................................... 7

1.3. Cel i zakres kontroli ..................................................................................................................... 7

2. PODSUMOWANIE WYNIKW KONTROLI ................................................................................... 8

2.1. Oglna ocena kontrolowanej dziaalnoci ...................................................................................... 8

2.2. Synteza wynikw kontroli ............................................................................................................. 8

2.3. Uwagi kocowe i wnioski ........................................................................................................... 11

3. WANIEJSZE WYNIKI KONTROLI ............................................................................................. 13

3.1. Tworzenie warunkw dla organizacji gospodarki ciekowej w gminach uzdrowiskowych .................. 13

3.2. Przestrzeganie przez przedsibiorstwa wod-kan. i gmin Solec-Zdrj warunkw okrelonych w pozwoleniach wodnoprawnych ................................................................................................... 15

3.3. Zorganizowanie gospodarki ciekowej w gminach ........................................................................ 17

3.4. Przestrzeganie warunkw zawartych w umowach z dostawcami ciekw ....................................... 19

3.5. Polityka ciekowa w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw . 21

3.6. Nadzr i kontrola dotyczce zada powierzonych przedsibiorstwom wod-kan. .............................. 22

3.7. Pozostae zagadnienia zwizane z przedmiotem kontroli .............................................................. 23

4. INFORMACJE DODATKOWE .................................................................................................... 25

4.1. Przygotowanie kontroli ............................................................................................................... 25

4.2. Postpowanie kontrolne i dziaania podjte po zakoczeniu kontroli .............................................. 25

4.3. Finansowe i inne rezultaty kontroli .............................................................................................. 26

5. ZACZNIKI ............................................................................................................................. 27

5.1. Mapa polskich uzdrowisk ........................................................................................................... 27

5.2. Analiza stanu prawnego ............................................................................................................. 28

5.3. Wykaz najwaniejszych aktw normatywnych dotyczcych kontrolowanej dziaalnoci .................... 35

5.4. Wykaz skontrolowanych jednostek, osb kierujcych tymi jednostkami, a take ocen oglnych kontrolowanej dziaalnoci zawartych w wystpieniach pokontrolnych NIK ...................................... 36

5.5. Wykaz organw, ktrym przekazano informacj o wynikach kontroli .............................................. 37

5.6. Ekspertyza sporzdzona przez pracownikw Politechniki witokrzyskiej w Kielcach ...................... 38

3

WYKAZ STOSOWANYCH SKRTW I POJ

gmina uzdrowiskowa gmina, ktrej obszarowi lub jego czci zosta nadany status uzdrowiska (art. 2 pkt 2 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym)

lecznictwo uzdrowiskowe zorganizowana dziaalno polegajca na udzielaniu wiadcze opieki zdro-wotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzon w uzdrowisku przez zakady lecznictwa uzdrowiskowego albo poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach znajdujcych si w urzdzonych podziemnych wyrobiskach grniczych, przy wykorzystaniu warunkw naturalnych, takich jak: waciwoci naturalnych surowcw leczniczych, waciwoci lecznicze klimatu, w tym talassoterapia i subterraneoterapia, oraz waciwoci lecznicze mikroklimatu, a take towarzyszce zabiegi z zakresu fizjo-terapii (art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym)

obszar ochrony uzdrowiskowej obszar speniajcy warunki, o ktrych mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, ktremu zosta nadany status obszaru ochrony uzdrowiskowej (art. 2 pkt 4 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym)

przedsibiorstwo wod-kan. przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 4 usta-wy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod

regulamin odprowadzania ciekw regulamin odprowadzania ciekw, o ktrym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod

rozporzdzenie w sprawie obowizkw dostawcw ciekw rozporzdzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowizkw dostawcw ciekw przemysowych oraz warun-kw wprowadzania ciekw do urzdze kanalizacyjnych1

rozporzdzenie w sprawie warunkw, jakie naley speni przy wprowadzaniu ciekw do wd lub do ziemi rozporzdzenie Ministra rodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkw, jakie naley speni przy wprowadzaniu ciekw do wd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeglnie szkodliwych dla rodowiska wodnego2

studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym3

cieki pokpielowe cieki przemysowe, wytwarzane w uzdrowiskach w wyniku udzielania zabiegw

ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych4

ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw5

1 Dz. U. Nr 136, poz. 964 ze zm. 2 Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm. 3 Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm. 4 Dz. U. z 2012 r., poz. 651 ze zm.

4

uzdrowisko obszar, na terenie ktrego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujcych si na jego obszarze naturalnych surowcw leczniczych, speniajcy warunki, o ktrych mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, ktremu zosta nadany status uzdrowiska

5 Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.

5

Wprowadzenie Zmiany demograficzne zwizane ze starzeniem si spoeczestwa, rosnce zapotrzebowanie na szybki wypo-czynek i regeneracj si oraz wzrost oglnej wiadomoci zdrowotnej spoeczestwa sprawiaj, e w ostatnich latach dynamicznie ronie zainteresowanie usugami oferowanymi w uzdrowiskach. W Polsce funkcjonuje 45 uzdrowisk statutowych6, ktre biorc pod uwag wystpujce naturalne surowce lecznicze mona podzieli na: zdrojowiska uzdrowiska posiadajce wody lecznicze, uzdrowiska borowinowe oparte na leczeniu borowi-n oraz uzdrowiska mieszane posiadajce wody lecznicze i borowin. Rozmieszczenie polskich uzdrowisk przedstawiono w zaczniku nr 5.1. do niniejszej informacji.

W 2012 r. z usug oferowanych przez zakady uzdrowiskowe skorzystao 671,3 tys. kuracjuszy lecznictwa stacjo-narnego7. Szczegln popularnoci wrd kuracjuszy ciesz si zabiegi z wykorzystaniem wd leczniczych zawierajcych zwizki siarki i chloru, tzw. kpiele siarczkowe stosowane do leczenia m.in.: zwyrodnie staww i krgosupa, chorb skry, zaburze krenia, cukrzycy oraz oferowane przez uzdrowiska zlokalizowane w Su-detach kpiele radonowe zalecane dla osb ze schorzeniami reumatycznymi, narzdu ruchu oraz ukadu odde-chowego.

Potencja polskich uzdrowisk moe jednak nie zosta w peni wykorzystany z uwagi na wystpujce w wielu gmi-nach uzdrowiskowych ograniczenia moliwoci odprowadzania i oczyszczania ciekw powstajcych w wyniku udzielania zabiegw z wykorzystaniem wd leczniczych okrelanych mianem ciekw pokpielowych. cieki pokpielowe naley kwalifikowa do ciekw przemysowych (art. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod).

W gminach uzdrowiskowych w rny sposb rozwizano gospodark ciekow zwizan z oczyszczaniem cie-kw tego rodzaju. cieki pokpielowe s kierowane bd do odrbnych oczyszczalni przystosowanych do odbio-ru ww. ciekw, bd wymieszane w zakadach uzdrowiskowych z innymi ciekami (bytowymi) trafiaj do oczyszczalni ciekw komunalnych, w wikszoci nieprzystosowanych do ich oczyszczania. W urzdach gmin uzdrowiskowych nie jest d