Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji – mgr in¼. Pawe‚ Tabor

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji – mgr inż. Paweł Tabor. AUTOMATYCZNA REGULACJA Typowe układy regulacyjne: Sterowanie intensywnością wentylacji, w zależności od zmieniających się potrzeb Sterowanie recyrkulacją i odzyskiem ciepła uzależnione od parametrów powietrza zewnętrznego - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji – mgr in¼. Pawe‚ Tabor

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  AUTOMATYCZNA REGULACJA

  Typowe ukady regulacyjne:

  Sterowanie intensywnoci wentylacji, w zalenoci od zmieniajcych si potrzebSterowanie recyrkulacj i odzyskiem ciepa uzalenione od parametrw powietrza zewntrznegoUkady zabezpieczajce (czujniki dziaania wentylatora)Ukady sygnalizujce (kontrola zabrudzenia filtrw)

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  AUTOMATYCZNA REGULACJA

  Uzyskiwanie warunkw komfortu w pomieszczeniach, w ktrych przebywaj ludzie, polega przewanie na regulacji temperatury i wilgotnoci wzgldnej powietrza. Czasem potrzebna jest regulacja prdkoci przepywu lub cinienia powietrza w przewodach.

  Ukad regulacji temperatury:

  Czujnik mierzcy temperatur powietrzaRegulator porwnujcy biec temperatur z wartoci zadan i przetwarzajcy wynik na sygna wyjciowySiownik Zawr (przepustnica) zmieniajcy strumie (parametry) nonika ciepa (chodu)

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  AUTOMATYCZNA REGULACJA

  czujnik cinienia presostat:

  Presostat dokonuje pomiaru rnicy cinie przed i za filtrem (spadek cinienia) dostarczajc w ten sposb informacji o stopniu zanieczyszczenia filtra.czujnik zanieczyszczenia powietrza:

  czujnik wcza, lub wycza wentylator, kiedy jako powietrza spadnie poniej nastawionego poziomu. Czujnik reaguje na: wyziewy, nieprzyjemne zapachy, dym z papierosw, zawilgocenie itp.W urzdzeniu mona nastawi zwok czasow po ktrej wentylator zostanie wyczony.

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  AUTOMATYCZNA REGULACJA

  regulator przepywu:

  Regulatory przepywu su do automatycznej regulacji strumienia przepywajcego przez kanay powietrza wentylacyjnego zarwno w czci nawiewnej jak i wywiewnej instalacji.Poprzez zmian wydatku powietrza umoliwiaj stworzenie indywidualnego klimatu dla kadego z pomieszcze budynku, uwzgldniajc wystpowanie nierwnomiernych obcie w tych pomieszczeniach, zalenych od iloci osb znajdujcych si w pomieszczeniu, a take od zmiennych czynnikw zewntrznych takich jak: np zyski ciepa przez przegrody nieprzeroczyste, przeroczyste w wyniku nasonecznienia.

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  AUTOMATYCZNA REGULACJA

  regulator przepywu zasada dziaania:opiera si na pomiarze strumienia powietrza przepywajcego przez regulator. Pomiar ten odbywa si za pomoc sond pomiarowych usytuowanych po obu stronach elementu spitrzajcego w postaci kryzy pomiarowej.Podczas przepywu powietrza przez element pomiarowy, po jego obu stronach powstaje rnica cinie, zalena od wielkoci przepywu. Wielko ta jest mierzona za pomoc czujnika cinienia (manometr). Wartoci te zostaj w regulatorze porwnane z wielkoci zadan. Jeeli warto mierzona jest rna od wielkoci zadanej, siownik przesony regulacyjnej, ustawia j w takie pooenie, aby nie wystpowaa rnica pomidzy wartoci mierzon, a wartoci zadan.

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  AUTOMATYCZNA REGULACJA

  pozostae elementy automatyki stosowane w centralach klimatyzacyjnych:termostat przeciwzamroeniowy: zabezpiecza nagrzewnic wodn przed zamarzniciem czynnika grzewczego w nagrzewnicytermostat zabezpieczajcy przed przegrzaniem: w momencie przekroczenia dopuszczalnej temperatury nastpuje wyczenie nagrzewnicy i zezwolenie na wczenie dopiero po odpowiednim obnieniu temperatury.zawory nastawcze: elementy, ktre pod wpywem sygnau z regulatora zmieniaj strumie energii wody, lub innego medium dostarczanego do centrali.przemiennik czstotliwoci (falownik): zastosowanie falownika pozwala na utrzymywanie staych parametrw pracy centrali przy zmiennych oporach przepywu powietrza przez instalacj.

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  OCHRONA PRZECIWPOAROWA

  Centralne instalacje wentylacyjne poprzez sie swych przewodw cz wiele pomieszcze w budynku. Przewody wentylacyjne, czsto o znacznych wymiarach przechodz przez granice stref poarowych, drogi ewakuacyjne i stropy midzy kondygnacjami.Tworz si przez to w budynku punkty newralgiczne, ktre w razie poaru nie stanowi adnego oporu dla ognia i dymu.Naley wic przed urzdzeniami wentylacyjnymi postawi wymagania, ktre su ochronie poarowej.

  Przewody wentylacyjne wykonane s w zasadzie z materiaw niepalnych, materiay trudnopalne dopuszczalne s w obrbie tylko jednej strefy poarowej.Przewody wentylacyjne, musz by tak wykonane i tak uoone, aby ogie i dym nie mg si przemieszcza na inne pitro lub do innej strefy poarowej.

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  OCHRONA PRZECIWPOAROWA - WYMAGANIA WOBEC INSTALACJI

  Wg wytycznych nadzoru budowlanego na temat wymaga ochrony przeciwpoarowej wobec przewodw wentylacyjnych, instalacje wentylacyjne odpowiada musz nastpujcym wymaganiom:

  Przewody wentylacyjne, w ktrych w znacznym stopniu gromadzi si mog substancje atwopalne (przewody wywiewne z duych kuchni, przewody w pomieszczeniach o podwyszonym zagroeniu poarowym, lub wybuchowym) nie mog by czone midzy sob, ani z innymi przewodami wentylacyjnymi i powinny by zaopatrzone w urzdzenia odcinajce, aby uniemoliwi przekazywanie ognia i dymu.

  Czerpnie i wyrzutnie, ktrymi mog przepywa spaliny poarowe na zewntrz do atmosfery, musz by tak uoone i wykonane, aby nie napywa przez nie ogie lub dym na inne kondygnacje i do innych stref poarowych. Ma to miejsce, gdy jedno z poniszych wymaga bdzie spenione:

  Czerpnie powietrza zewntrznego powinny by oddalone od wyrzutni o min 2,5m. Wloty i wyloty powinny by oddalone min o 2,5m od okien i innych otworw w cianach zewntrznych. Czerpnie i wyrzutnie powietrza musz wystawa min 1m ponad paln powierzchni dachu.Wloty i wyloty zabezpieczone s przez urzdzenia odcinajceCzerpnie powietrza zewntrznego s niej ni wentylowane pomieszczenia, a wyrzutnie s uoone zgodnie z punktem 1 lub 2.

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  URZDZENIA ODCINAJCE KLAPY PRZECIWPOAROWE

  Zadaniem klap przeciwpoarowych jest stawianie skutecznej zapory dla ognia lub gorcych gazw mogcych rozprzestrzenia si za porednictwem kanaw wentylacyjnych. Klapy umieszcza si na granicy stref poarowych, oddzielonych przegrodami ogniowymi (ciany betonowe).W stanie normalnej pracy klapa przeciwpoarowa jest otwarta, umoliwiajc swobodny przepyw powietrza. W przypadku wzrostu temperatury w kanale wentylacyjnym powyej dopuszczalnego poziomu (zazwyczaj ok. 70C) klapa zostaje zamknita.Ze wzgldu na sposb napdu klapy dzielimy na pasywne i aktywne.

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  URZDZENIA ODCINAJCE KLAPY PASYWNE

  Klapy pasywne nie maj siownika - s wyposaone w spryn nacigan podczas rcznego otwierania klapy. W stanie otwartym klapa utrzymywana jest przez zaczep, ktrego zasadniczym elementem jest szklana kulka wypeniona ciecz. Wzrost temperatury w kanale powoduje zwikszanie objtoci cieczy. Po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury szklana kulka pka, w efekcie czego zaczep zostaje zwolniony i klapa zamyka si. Ponowne ustawienie klapy w pozycji otwartej moliwe jest po wymianie kulki

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  URZDZENIA ODCINAJCE KLAPY AKTYWNE

  Klapy aktywne wyposaone s w siownik ze spryn zwrotn. Zasilenie siownika powoduje otwarcie klapy i jednoczesne nacignicie spryny. Aby klapa pozostaa otwarta, siownik musi pozosta cay czas pod napiciem. Sygna do zamknicia, klapa otrzymuje z czujnika umieszczonego w kanale wentylacyjnym w pobliu klapy. Styk czujnika jest wczony szeregowo w obwd zasilania siownika. Wzrost temperatury w kanale powyej dopuszczalnego poziomu powoduje zadziaanie czujnika, przerwanie obwodu elektrycznego i zamknicie klapy. Zamknicie realizowane jest poprzez spryn zwrotn.

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  NADCINIENIOWA WENTYLACJA PRZECIWPOAROWA

  Prawidowe zabezpieczenie klatki schodowej jako niejednokrotnie jedynej drogi ewakuacyjnej, powinno przede wszystkim polega na zapobieganiu przedostawania si dymu do ich wntrza. Rozwizania techniczne polegajce na usuwaniu dymu z klatki schodowej albo np. z szybu dwigu przeznaczonego dla ekip ratowniczych, powoduj zadymianie obszarw drogi ewakuacyjnej powyej kondygnacji objtej poarem.

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  NADCINIENIOWA WENTYLACJA PRZECIWPOAROWA

  NIEPRAWIDOWOPrzykad oddymiania szybu dwiguprzeznaczonego dla ekip ratowniczych.Szyb na i powyej kondygnacji objtejpoarem jest zadymiony.

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  NADCINIENIOWA WENTYLACJA PRZECIWPOAROWA

  PRAWIDOWOPrzykad utrzymywania bezdymowegoszybu dwigu przeznaczonego dla ekipratowniczych przy pomocy instalacjinadcinieniowej.

 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji mgr in. Pawe Tabor

  NADCINIENIOWA WENTYLACJA PRZECIWPOAROWA

  Innym przykadem moe by oddymianie klatki schodowej przy pomocy samoczynnych urzdze oddymiajcych np. wietlika dachowego. Takie zabezpieczenia (stosowane od lat) s na pewno skuteczne, ale tylko do momentu, w ktrym nastpi schodzenie dymu i tym samym zahamowanie zjawiska cigu termicznego. Tego rodzaju systemy powoduj zadymienie obszarw klatki schodowej na i powyej kondygnacji objtej poarem. Zadymiona klatka schodowa przestaje by bezpieczn drog ewakuacyjn. Jeeli wemiemy pod uwag fakt, i jest ona jedyn drog ucieczki z obszarw zagroonych, to musimy doj do wniosku, e jedyn metod umoliwiajc bezpieczn ewakuacj s rozwizania techniczne zapobiegajce zadymianiu drg ewakuacji i ratunku. Oznacza to, e naley projektowa takie systemy i instalacje, ktre ju w pierwszej fazie powstania poaru przeciwdziaa bd skutecznie przedostawaniu si dymu w kierunku drogi ewakuacji.Jedn z najskuteczniejszych metod jest w