Click here to load reader

Obsah ............................................................................................................................................. 1  1  zÁkladnÉ Údaje

  • View
    568

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Obsah...

OBSAH

OBSAH ............................................................................................................................................. 1 1 ZKLADN DAJE ................................................................................................................... 2 1.1 HLAVN CIELE RIEENIA A PROBLMY, KTOR ZEMN PLN RIEI ...................................................... 2 1.2 VYHODNOTENIE DOTERAJIEHO ZEMNHO PLNU OBCE .................................................................. 2 1.3 DAJE O SLADE RIEENIA SO ZADANM ........................................................................................ 2 2 RIEENIE ZEMNHO PLNU OBCE ....................................................................................... 2 VYMEDZENIE RIEENHO ZEMIA A JEHO GEOGRAFICK OPIS ............................................................ 2 VZBY VYPLVAJCE Z RIEENIA A ZO ZVZNCH AST ZEMNHO PLNU REGINU ............................ 2 ZKLADN DEMOGRAFICK, SOCILNE A EKONOMICK ROZVOJOV PREDPOKLADY OBCE ........................ 6 RIEENIE ZUJMOVHO ZEMIA A IRIE VZAHY ............................................................................ 7 NVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVHO USPORIADANIA .................................................. 7 NVRH FUNKNHO VYUITIA ZEMIA OBCE ................................................................................. 10 NVRH RIEENIA BVANIA, OBIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCILNOU INFRATRUKTROU, VROBY A REKRECIE .................................................................................................................................... 13 2.8 VYMEDZENIE ZASTAVANHO ZEMIA OBCE ................................................................................... 22 2.9 VYMEDZENIE OCHRANNCH PSEM A CHRNENCH ZEM PODA OSOBITNCH PREDPISOV ................... 22 2.10 NVRH RIEENIA ZUJMOV OBRANY TTU, POIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODAMI ......... 24 2.11 NVRH OCHRANY PRRODY A TVORBY KRAJINY ......................................................................... 25 2.12 NVRH VEREJNHO DOPRAVNHO A TECHNICKHO VYBAVENIA................................................... 32 2.13 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O IVOTN PROSTREDIE ................................................................ 44 2.14 VYMEDZENIE A VYZNAENIE PRIESKUMNCH ZEM, CHRNENCH LOISKOVCH ZEM A DOBVACCH PRIESTOROV .................................................................................................................................. 46 2.15 VYMEDZENIE PLCH VYADUJCICH ZVEN OCHRANU ............................................................ 47 2.16 VYHODNOTENIE PERSPEKTVNEHO POUITIA PONOHOSPODRSKEJ PDY A LESNCH POZEMKOV NA NEPONOHOSPODRSKE ELY ......................................................................................................... 47 2.17 HODNOTENIE NAVRHOVANHO RIEENIA ................................................................................. 48 3 DOPLUJCE DAJE ZEMNHO PLNU OBCE .................................................................. 49 3.1 ZOZNAM POUITCH PODKLADOV A MAPOV PODKLADY ................................................................. 49 3.2 OBYVATESTVO...................................................................................................................... 49 3.3 BYTOV FOND ........................................................................................................................ 50 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

ZEMN PLN OBCE VEK HORE

ISTOPIS

1

Zkladn daje

1.1 Hlavn ciele rieenia a problmy, ktor zemn pln riei Hlavnm cieom spracovvanej zemnoplnovacej dokumentcie je stanovi nosn limity a regulatvy zemnho rozvoja v rmci rieenho zemia s repektovanm zachovania a skvalitnenia stavu ivotnho prostredia a trvalo udratenho rozvoja. Stanovi optimlnu vekos rozvojovch plch jednotlivch funkci, ich vzjomn vzahy a bezkolznu koexistenciu pre harmonick rozvoj obce pri repektovan jej danost. 1.2 Vyhodnotenie doterajieho zemnho plnu obce Obec Vek Hore nemala doteraz spracovan a schvlen iadnu zemnoplnovaciu dokumentciu. 1.3 daje o slade rieenia so zadanm Krajsk rad v Koiciach , odb. ivotnho prostredia posdil predloen zadanie poda 20 ods. 5 stavebnho zkona a vydal shlasn stanovisko, na zklade ktorho obec da 21. 05. 2004 schvlila zadanie zemnho plnu obce Vek Hore uznesenm . 1/04. Nvrh PN je spracovan v slade so schvlenm zadanm. Nvrh zemnho plnu obce bol prerokovvan od 12.11. 2004. Proces prerokovania bol preruen v tdiu pred podanm iadosti o vyjadrenie KP a iadosti o preskmanie v zmysle 25 stavebnho zkona KS v Koiciach. Z uvedenho dvodu spracovateka dopracovala PN o aktulne zmeny vyplvajce zo zvznej asti Zmien a doplnkov PN VC Koickho kraja, schvlench VZN KSK . 10/2009 a boli navrhnut fotovoltaick eletrrne v slade so zvznou asou Zmien a doplnkov PN VC (regulatv 8.17.c). Vzhadom k tomu, e v obci od roku 2001 poet obyvateov stagnuje, bol posunut nvrhov rok z roku 2020 na rok 2030. 2 Rieenie zemnho plnu obce

2.1 Vymedzenie rieenho zemia a jeho geografick opis Rieen zemie obce je vymedzen katastrlnymi hranicami obce. V zujmovom zem s zdokumentovan irie zemn vzahy, v ktorom obec uplatuje svoje zujmy resp. m vplyv na rieenie PD. Obec Vek Hore z hadiska zemno sprvneho lenenia patr do Koickho kraja, okresu Trebiov. Le v juhovchodnej asti okresu pri hranici s Maarskou republikou. Le mimo hlavnch dopravnch ahov s dopravnmi a pracovnmi vzbami na Krovsk Chlmec. Na juhozpade sused s obcou Strne, na severozpade so Somotorom, na severe s obcami Rad a Svinice, na vchode s Pleanmi a s Malm Horeom. Geograficky patr kataster do Vchodoslovenskej niny. 2.2 Vzby vyplvajce z rieenia a zo zvznch ast zemnho plnu reginu Nadradenou zemnoplnovacou dokumentciou a zemnoplnovacmi podkladmi pre rieen zemie s: PN - VC Koickho kraja, ktorho zvzn as bola schvlen veobecne zvznm nariadenm Koickho samosprvneho kraja . 10/2009 zo da 24. augusta 2009 SES okresu Trebiov Z tchto dokumentov pre rieen zemie vyplvaj tieto vzby: Z PN VC Koickho kraja vyplva potreba zabezpei Zvzn regulatvy z PN VC Koick kraj zmeny a doplnky 2009 1. 2. Vytvra podmienky pre rovnovny rozvoj osdlenia, ekonomiky, socilnej a technickej infratruktry a ochranu ivotnho prostredia kraja. V oblasti osdlenia, usporiadania zemia a sdelnej truktryStrana 2 z 50

SPRIEVODN SPRVA

ZEMN PLN OBCE VEK HORE

ISTOPIS

2.1. 2.7.

podporova rozvoj sdelnej truktry vytvranm polycentrickej siete centier osdlenia, ask osdlenia, rozvojovch os a vidieckych priestorov, repektova pri novej vstavbe objekty obrany ttu a ich ochrann a bezpenostn psma, Medzev, Spisk Vlachy a Strske,

2.8.5 podporova rozvoj centier piatej skupiny; ierna nad Tisou,

2.10. podporova nstrojmi zemnho rozvoja diverzifikciu ekonomickej zkladne ask osdlenia pri vyuvan pecifickch danost a podmienok jednotlivch zem 2.14. podporova ako aisk osdlenia tretej rovne druhej skupiny; 2.14.2 krovskochlmeck aisko osdlenia, 2.15.4 podporova ako rozvojov os tvrtho stupa; juholaboreck rozvojov os Michalovce Vek Kapuany Krovsk Chlmec, 2.17. vytvra podmienky pre rovnovny vzah urbnnych a rurlnych zem a integrciu funknch vzahov mesta a vidieka, 2.18. podporova rozvoj vidieckeho osdlenia s cieom vytvrania rovnocennch ivotnch podmienok obyvateov a zachovania vidieckej (rurlnej) krajiny ako rovnocennho typu sdelnej truktry, 2.19. zachovva pecifick rz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osdlenia zohadova pecifick prrodn, krajinn a architektonicko-priestorov prostredie, 2.20. vytvra podmienky pre dobr dostupnos vidieckych priestorov k sdelnm centrm, podporova vstavbu verejnho dopravnho a technickho vybavenia obc, 2.21. vytvra podmienky pre udranie a oivenie stagnujceho a upadajceho vidieckeho osdlenia v priestoroch; 2.21.4 3. 3.1. oblas Slovensk Nov Mesto - Krovsk Chlmec - ierna nad Tisou, V oblasti socilnej infratruktry zamera hospodrsky rozvoj jednotlivch okresov v kraji na zvenie potu pracovnch prleitost v slade s kvalifikanou truktrou obyvatestva s cieom zni vysok mieru nezamestnanosti vo vine okresov kraja, vytvra podmienky pre rozvoj bvania vo vetkch jeho formch s cieom zvyova tandard bvania a dosiahnu priemer v kraji 340 bytov na 1 000 obyvateov, vytvra podmienky pre vstavbu ubytovacch zariaden dchodcov s preferovanm zariaden rodinnho a penzinovho typu, podporova rovnomern rozvoj kl, vzdelvacch, koliacich a prekolovacch zariaden na zem kraja, vytvra podmienky pre rozirovanie siete zariaden socilnej pomoci a socilnej infratruktry pre obanov odkzanch na socilnu pomoc a obanov s akm zdravotnm postihnutm, podporova innos existujcich a rozvoj novch zariaden v oblasti kultry a umenia ako neoddeliten sas kultrnych tradci a sluieb obyvatestvu, povaova priestory Zemplnskej ravy, Slovenskho raja, Slovenskho krasu, Domice Aggtelek (hranica s MR), Betliara Roavy Krsnohorskho Podhradia, Jasova a okolia, Koc a okolia (Kojovsk hoa, Kaveany, Jahodn), Krompch Plejsy, Spiskho kultrno-historickho komplexu, Tokajskej vinohradnckej oblasti za vznamn priestory rekrecie a turistiky a vytvori zemno-technick a dopravn podmienky na ich al rozvoj

3.2. 3.3. 3.4. 3.7. 3.8. 4.

V oblasti rozvoja rekrecie, kpenctva a turistiky 4.1.

SPRIEVODN SPRVA

Strana 3 z 50

ZEMN PLN OBCE VEK HORE

ISTOPIS

4.3.

podporova vznik regionlnych rehabilitanch centier na bze termlno-minerlnych vd v okrese Trebiov, Sobrance, Koice okolie a Spisk Nov Ves a na bze klimatickch podmienok v priestore Mlynky Biele Vody povaova rekrean priestory v junej prihraninej oblasti kraja susediacej s Maarskou republikou (Domica Aggtelek, Zemplnske vrchy Storaljajhely a Tokajsk vinohradncka oblas) za zemia spolonho zujmu v oblasti turistiky a cestovnho ruchu, ktor bud vymedzen medzinrodnou dohodou, podporova vstavbu novch stredsk cestovnho ruchu a rekrecie len v slade so schvlenou zemnoplnovacou dokumentciu, resp. zemnoplnovacm podkladom prslunho stupa,

4.5.

4

Search related