Click here to load reader

Obrt za ugostiteljstvo i · PDF fileposlovni ljudi, starija populacija turista i naravno lokalno stanovništvo za korištenje ugostiteljskih usluga. Osim za takmičenja u zimskim sportovima,

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Obrt za ugostiteljstvo i · PDF fileposlovni ljudi, starija populacija turista i naravno...

 • 1

  Obrt za ugostiteljstvo i poljoprivredu

  BITORAJ Sunger

  I z g r a d n j a h o s t e l a

  P R E N K A - S U N G E R

  Studija isplativosti investicijskog ulaganja

  Rijeka,sijeanj 2013.

 • 2

  S A D R A J

  UVOD .................................................................................................... 5

  1. SAETAK ULAGANJA.................... ............................................ 6

  2. INFORMACIJE O INVESTITORU ..................................................7

  3. PODUZETNIKA IDEJA I VIZIJA .................................................8

  .

  4. POSTOJEA IMOVINA INVESTITORA ........................................9

  5. ANALIZA TRITA .......................................................................10

  5.1. Trite nabave ....................................................................... 10

  5.2. Trite prodaje .......................................................................10

  5.3. Saetak analize trita...........................................................12

  5.4. Procjena ostvarenja prihoda .................................................13

  6. STRUKTURA KADROVA ..........................................................15

  7. TEHNIKI ELEMENTI ULAGANJA .......................................... 16

 • 3

  8. LOKACIJA ........................................................................17

  9. ZATITA OVJEKOVE OKOLINE ............................................20

  10. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA ................................. 21

  10.1. Ulaganje u osnovna sredstva ............................................ 21

  10.2. Ulaganje u obrtna sredstva ................................................ 22

  10.3. Izvori financiranja i kreditni uvjeti .........................................22

  10.3.1. Izvori financiranja .................................................................23

  10.3.2. Obraun kreditnih obveza ................................................. ..23

  10.4. Rashodi .................................................................................25

  10.5. Proraun amortizacije ....................................................... ... 27

  10.6. Projekcija rauna dobiti i gubitka ......................................... 29

  10.7. Financijski tijek ..................................................................... 31

  10.8. Ekonomski tijek .................................................................... 33

 • 4

  11. EKONOMSKO TRINA ANALIZA ......................................... 35

  11.1. Statika ocjena efikasnosti investicijskog projekta ................. 35

  11.2. Dinamika ocjena projekta .................................................... 35

  11.2.1. Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja ......36

  11.2.2. Metoda neto sadanje vrijednosti ................................37

  11.2.3. Metoda interne stope rentabilnosti ..............................38

  ZAKLJUNA OCJENA PROJEKTA ...............................................39

 • 5

  UVOD

  Gorski kotar, nakon dugogodinjeg stagniranja i skromnih turistikih rezultata, sve vie

  postaje zanimljiviji kao turistika destinacija, kako domaim, tako i inozemnim turistima i

  pomalo, ali sigurno postaje prepoznatljiv brand.

  Slike koji Gorski kotar prikazuju samo kao umovit kraj sa pilanama i gostionicama sa

  dobrom janjetinom na staroj cesti Rijeka-Zagreb sada su stvar prolosti.

  Sve bre okretanje turizmu, kao grani koja e Gorskom kotaru, naravno i uz ostale

  djelatnosti, prvenstveno preradu drva i poljoprivredu, donijeti bolje ekonomske perspektive,

  rezultiralo je da jedinice lokalne samouprave i privatni poduzetnici poduzimaju konkretne

  korake u tom pravcu: raste broj kvalitetnih restorana, prenoita, hotela, sve je vie privatnih

  iznajmljivaa soba, osmiljavaju se zabavne, kulturne, sportske i ostale manifestacije, grade

  se, iako jo u skromnom obujmu, sportski i ostali infrastrukturni objekti sve s ciljem

  privlaenja to veeg broj gostiju u Gorski kotar.

  U ovaj trend ukljuila se i obitelj biveg naelnika opine Mrkopalj, Ivana Butkovia iz

  Sungera, Mrkopalj na nain da kretanjem u izgradnju hostela Prenka-Sunger kapaciteta 40

  kreveta i sa dodatnim sadrajima u hostelu i izvan njega osiguraju svoju budunost, ali i da

  unaprijede turistiku ponudu svoga sungerskog zaviaja.

  Elementi koji u velikoj mjeri jame dobro poslovanje su orijentacija na izgradnju hostela, sa

  niim trokovima investiranja, te u konanici s ponudom usluga po niim, prihvatljivijim

  cijenama, a to je danas izuzetno bitno, posebno za mlade i obitelji s malom djecom, a to je

  populacija gostiju na koju u velikoj mjeri rauna ovaj poduzetnik.

  Veze sa sportom, vlastita poljoprivredna proizvodnja, solidno radno iskustvo i ljubav

  investitora i njegove obitelji prema svom kraju dobri su preduvjeti za uspjean start ovog

  poslovnog poduhvata.

 • 6

  1. SAETAK ULAGANJA

  INVESTITOR

  Naziv: Obrt za ugostiteljstvo i poljoprivredu BITORAJ Sunger

  Vlasnik: Ivan Butkovi

  Adresa: Mrkopalj, Sunger, Stara cesta 26

  PROJEKT

  Izgradnja i opremanje hostela PRENKA-SUNGER

  Poeta i zavretak radova: lipanj 2012 lipanj 2015.

  LOKACIJA

  Sunger, Stara cesta 26, Opina Mrkopalj, Gorski kotar

  GLAVNE KARAKTERISTIKE PROJEKTA

  Ukupna vrijednost investicije: 1.733.333

  Vlastiti izvori financiranja: 363.333 20,95 %

  Kreditna sredstva: 1.370.000 79,05 %

  Vijek projekta: 1 godina poeka, plus 14 godina otplate kredita

  Broj novozaposlenih djelatnika: 8 stalno, 5 sezonska, ukupno 13.

  EKONOMSKO-FINANCIJSKA OCJENA

  Ukupni prihodi za vijeka projekta: 10.595.047

  Ukupni rashodi za vijeka projekta: 6.761.113

  Ukupna bruto dobit za vijeka projekta: 3.833.934

  Ukupna neto dobit za vrijeme projekta: 3.067.147

  Interna stopa rentabilnosti: 8 %

 • 7

  2. INFORMACIJA O INVESTITORU

  Investitor ovog investicijskog projekta je OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I

  POLJOPRIVREDU BITORAJ SUNGER.

  Vlasnik Obrta je g. Ivan Butkovi, roen u Sungeru, opina Mrkopalj 1963. godine, oenjen i

  otac dvoje punoljetne djece.

  G. Butkovi ima VS drvne struke. Nakon godina provedenih u drvnoj industriji, obnaa

  dunost naelnika Opine Mrkopalj u dva mandata, od 2001. do 2009. godine.

  Nakon toga nastavlja rad u svom obrtu, uglavnom na proizvodnji voa i povra, te na

  iznajmljivanju smjetajnih kapaciteta u vlastitoj obiteljskoj kui.

  Vlasnik obrta Bitoraj, g. Butkovi i njegova obitelj posjeduju u svom vlasnitvu imovinu

  procijenjene vrijednosti u iznosu od 363.333 eura, a koja se sastoji od graevinskog i

  poljoprivrednog zemljita.

  Jedan od sinova g. Butkovia je na studiju informatike, a drugi je uspjean sporta dravni

  reprezentativac u biatlonu . Ovi podaci u svezi sa sinovima g. Butkovia mogu u mnogome

  doprinijeti uspjehu predmetne investicije.

  Naziv obrta:

  OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I POLJOPRIVREDU ''BITORAJ'', IVAN BUTKOVI,

  MRKOPALJ, SUNGER-STARA CESTA 26

  Matini broj obrta: 97149217

  Broj obrtnice: 08010300864

  Broj reg. uloka: 864 Stanje obrta: U radu

  Obavljanje obrta: Tijekom cijele godine Vrsta Obrta: Nepovlateni obrt

  Internet adresa: E-mail adresa: [email protected]

  Datum poetka obrta: 02.04.2010.

 • 8

  3. PODUZETNIKA IDEJA I VIZIJA

  Investitor g. Ivan Butkovi sa svojom obitelji, u okviru Obrta Bitoraj, ima namjeru

  izgradnjom hostela i mini-skijalita-sanjkalita razviti smjetajno-ugostiteljsku ponudu svog

  rodnog mjesta. Time e ostvariti pozitivne financijske efekte ne samo svojoj obitelji ve i

  irem krugu mjetana sungerskog kraja.

  Djelatnost obiteljskog obrta Bitoraj iz Sungera odvijat e se na podruju samog mjesta

  Sunger na predjelima poznatim kao Prenka, te Sungerski lug, u Opini Mrkopalj. Ova lokacija

  je poznata, izmeu ostalog, kao kolijevka hrvatskog skijanja gdje je danas centar biatlonskog i

  nordijskog skijanja u Hrvatskoj.

  Zbog netaknute prirode, istog zraka i nadmorske visine, kao i malog broja maglovitih dana u

  mrkopaljskom kraju, omoguen je razvoj sportskih sadraja kako za rekreativce-amatere tako

  i za profesionalce, odnosno za njihove psihofizike i kondicijske pripreme.

  Projekt obuhvaa:

  - Izgradnju hostela sa ugostiteljskim i smjetajnim kapacitetima (40 kreveta),

  namijenjenog u prvom redu obiteljima sa malom djecom i mladim turistima, te

  sportaima, poslovnim ljudima i ostalim namjernicima. Hostel e biti upotpunjen sa

  raznim sadrajima kao to su primjerice dvije saune, fitness, jacuzy, biljar, golf

  simulator, konferencijska sala , djeja igraonica , informatika radionica te djeje

  igralite na otvorenom, internet caffe.. Uz osiguranje snijega na oblinjim padinama

  nudit e se mogunost iznajmljivanja skijake i sanjkake opreme te kola skijanja za

  sve uzraste skijaa, dok se, u sluaju loijih vremenskih prilika, nude ostali sadraji u

  sklopu zabavnog centra. Takoer, ponuda e biti upotpunjena i organizira

Search related