of 21 /21
1. SAMOOBRAZOVANJE Samoobrazovanje je vid obrazovanja koje obavlja pojedinac sam ili oslanjajući se na odgojno obrazovne ili druge institucije, organizacije i faktore zbog usvajanja, usavršavanja i dopunjavanja znanja, vještina, navika i razvijanja svojih sposobnosti. Samoobrazovanje je vid informalnog obrazovanja, posebno prilagođen ljudima koji zbog nedostatka vremena i previše obaveza nisu u mogučnosti pohađati redovnu nastavu u nekom obliku formalnog obrazovanja. Bit samoobrazovanja organiziranje vlastitih aktivnosti zbog stjecenja znanja, razvijanja sposobnosti i usvajanja vještina nužnih u životnoj i radnoj praksi. Prednost: . fleksibilnost . ne ovisi o ustanovama i vremenu održavanja . ekonomičnost . veća motiviranost ( polaznici dobrovoljno pristupaju obrazovanju) Nedostaci: . nemogučnost standardizacije . uvjeti njihove primjene nisu čvrsto određeni, oblikuju se prema situaciji . ne postoje metode u radu Problem samoobrazovanja u njegovom naglom i ubrzanom širenju. Od nekad nevažne pojave polako porastao u jedan veoma važan oblik obrazovanja. Samoobrazovanje zbog svoje ekonomičnosti, a posebno fleksibilnosti postao glavni oblik stjecanja permamentnog znanja. Oblici samoobrazovanja: primarni samouki oblik ( individualni rad) tandem oblik ( zajednički rad u paru) timski oblik

Oblici nastave

Embed Size (px)

Text of Oblici nastave

Page 1: Oblici nastave

1. SAMOOBRAZOVANJE

Samoobrazovanje je vid obrazovanja koje obavlja pojedinac sam ili oslanjajući se na odgojno obrazovne ili druge institucije, organizacije i faktore zbog usvajanja, usavršavanja i dopunjavanja znanja, vještina, navika i razvijanja svojih sposobnosti. Samoobrazovanje je vid informalnog obrazovanja, posebno prilagođen ljudima koji zbog nedostatka vremena i previše obaveza nisu u mogučnosti pohađati redovnu nastavu u nekom obliku formalnog obrazovanja.

Bit samoobrazovanja organiziranje vlastitih aktivnosti zbog stjecenja znanja, razvijanja sposobnosti i usvajanja vještina nužnih u životnoj i radnoj praksi.

Prednost: . fleksibilnost . ne ovisi o ustanovama i vremenu održavanja . ekonomičnost . veća motiviranost ( polaznici dobrovoljno pristupaju obrazovanju) Nedostaci: . nemogučnost standardizacije . uvjeti njihove primjene nisu čvrsto određeni, oblikuju se prema situaciji . ne postoje metode u radu

Problem samoobrazovanja u njegovom naglom i ubrzanom širenju. Od nekad nevažne pojave polako porastao u jedan veoma važan oblik obrazovanja.Samoobrazovanje zbog svoje ekonomičnosti, a posebno fleksibilnosti postao glavni oblik stjecanja permamentnog znanja.

Oblici samoobrazovanja: primarni samouki oblik ( individualni rad) tandem oblik ( zajednički rad u paru) timski oblik

sekundarni konsultacijski oblik ( savjetnik- pojedinac) korespodentni ( temelji se na dopisnim materijalima – udžbenici) eskurzijski oblik

Page 2: Oblici nastave

2. EGZEMPLARNA NASTAVA

Ovaj tip nastave nastao je kao kritika tradicionalne nastave Komenskog.Osnovno polazište tvoraca ove nastave jeste da se ogromna masa naučenih činjenica koje ulaze u nastavni program ne može savladati u okviru nastave.Nastala je kao rješenje za uspješno savladavanje enciklopedijskih koncipiranih programa.Lat. Egzemplum- uzor, primjer, modelNaziva se i paradigmatska nastava.Nastaje 50. god. xx.st. kao suprotnost enciklopredijskom pristupu tradicionalne nastave.Termin egzempl. Nastava prvi put upotrebljen u Njemačkoj, Vegenštajn 1952.g

Egzemplarna nastava je takav vid nastave gdje nastavnik /predavač ne izlaže cjelokupno gradivo ( u okviru jedne teme ) , nego uzima ograničeni dio gradiva, egzemplaran, uzorni sadržaj i to izlaže učenicima. . Učenici po uzoru na nastavnika prelaze na sadržaj sampstalni rad, uče na analognom ( sličnom) sadržaju.Primjer: Tema iz biologije „ Slatkovodne ribe“ Eegzemp. sadržaj - šaran Analogni sadržaj – štuka, som, pastrva…

Prednost:- omogučuje učen. samostalan rad- potiče istraživački rad- mogučnost ovladavanja metodama i tehnikama efikasnog učenja- rasterečenje nastavnih programa- poticanje stvaralačkog i kritičkog mišljenja

Slabost: U realizaciji ove didaktičke koncepcije nastaju teškoće kada je u pitanju određivanje mjerila za izbor tipičnih tema iz nast. probrama.Učenikove intelektualne aktivnosti i moći nisu u potpunosti iskorištene.Jedna od mana ove nastave što nudi modele učenicima.Nastavnik ovaj vid nastave izabire tamo gdje model može i treba da posluži.

Faze egzemplarne nastave( nastavni proces počiva na 3 glavna dijela)1. selakcija sadržaja i izbor teme ( nastavnik bira sadržaje koji pripadaju istom tematskom krugu.Izdvaja ono što je reprezentativno, egzemplarno.Teme moraju biti adekvatno izabrane kako bi služile kao uzor koji će biti model učenicima.)

2. Obrada odabranog sadržaja ( poslije toga slijedi samostalan rad učenika na osnovu obrade egzempl, sadržaja)

3. Rasprava o egzemplarnoj nastavi ( cilj ponavljanje i utvrđivanje, obnavljaju se i sistematiziraju svi sadržaji)

Ova nastava ima svoju punu afirmaciju sa ostalim vrstama nastave, na pr. U kombinaciji sa problemskom nastavom.

Page 3: Oblici nastave

3. RAČUNALOM POTPOMOGNUTA NASTAVA

Mišljenja nastavnuka kako rad na računalu izolira učenike jedne od drugih, međutim to je osporeni kada je dokazamo da korištenje računala u nastavi potiče timski rad, a ako je nastava dobro organizirana, poboljšava učenikove govorne vještine određenog jezika.

Može se koristiti u radu s djecom s pos. potr.( daju odgovore tipkajući na tipkovnicu, mišem, na mikrofon- računalo daje povratnu informaciju, da li je odgovot točan/ netočan)Učenje na daljinu.

3 vrste CALL programa: - računalo kao učitelj ( sredstvo koje donosi gradivo za učenje, na računalu ne dosadi ponavljati) - kao poticaj - kao istrument

Digitalni mediji su dobili veliku vašnost u svim područjima života i stalno vode daljnjem razvoju i promjenama u različitim kontekstima.

4. INDIVIDUALNA I INDIVIDUALIZIRANA NASTAVA

INDIVIDUALIZIRNA NASTAVA- nastojanje da se u organizaciji odg.obr. procesa optimalno uvježbavaju individualne karakteristike svakog učenika. To se postiže organizacijom individualnog rada učenika primjerenog njihovim mogučnostima.Ponekad se ti zadaci saopčavaju učeniku usmeno, a ponekad kao napisani radni nalazi.

INDIVIDUALNA NASTAVA- nastava koju organizira jedan učitelj sa jednim učenikom. To je dominantan sistem rada prije pojave razredno satnog sistema, danas ga srećemo kao rješenje za školovanje hendikepiranih( djece sa pp) ili talentiranih, te djeca imučnih građana koji svojoj djeci mogu osigurat privatnog učitelja.

INDIVIDUALNI RAD- samostalni pojedinačni rad učenika, bez razmjene informacija, učenik samostalno rješava neki zadatak.

INDIVIDUALIZIRANI RAD- rad koji je prilagođen svakom pojedinom učeniku i njegovim sposobnostima, mogućnostima, potrebama, motivima, interesima, tempu rada i napredovanja, osobnim snagama, originalnosti i neponovljivosti.

Zahtjevi za individualizacijom nastave proizlaze iz:- razlika koje postoje među učenicima iste dobi i istog razreda

( anatomsko fiziološke razlike, na području intelektualnog razvoja i intelektualno radnih sposobnosti, razlike u karakteristikama i tipovina ličnosti, raz u socijalno emotivnim svojstvima i zrelosti, raz u tempu razvoja i napredovanja, razlike u predznanju, stavovima i sl.)

Individualni rad ne mora biti i individualizirani, a svaki individualizirani rad predstavlja individualni rad i aktivnost učenika.

Page 4: Oblici nastave

Pozitivnosti:- polazi od rzlika među učenicima i nastavni proces prilagođava tim razlikama- pridonosi razvoju interpersonalnih odnosa sa svakim ičenikom - uvjeti za izborno učenje- fleksibilan pristup u promjeni i primjeni sredine za učenje

Aspekti individualizacije:- sadržjno( prilagođrn sadržaj mogučnostima pojedinaca)- didaktičko metodička ( prilagođavanje metoda, oblika)- individualizacija medija i tehnologije ( izbor i prilagođavanje procesa nastave i

učenja osobnom tempu rada učenika, njihovim mogučnostima i potrebama)- individualizacija prema dometu(postignuću) i tempu rada i napredovanja-

prilagođenost tempu rad učenika, mogučnostima za postignućem da postigne svoj maksimum

Individualni i individualizirani rad ne smije biti izoliran od ostalih formi( oblika rada).

5. PREDAVAČKA NASTAVA

Tj. prenošenje znanja, od učenika se zahtjeva prvenstveno zapamčivanje sadržaja i tek se u rijetkim prilikama javlja svijest o potrebi njihova razumijevanja.Nastala u 17. st. s pojavom predmetno razrednog satnog sustava s pojavom Kamenskog kao racionalizirani oblik frontalnog rada. Na ovom sustavu počinje tradicionalna nastava. Najzastupljenija je.Suština ovog rada je da je učenik pasivan, dominantan je učitelj.Predavačka nastava- predvanjima, odnosno usmenim izlaganjem, učitelji nastoje sistematizirati neke sadržaje koje učenik treba naučiti ili koji prethode nekim dr. nastavnim aktivnostima.

Prednost ove nastave je velika ekonomičnost- omogučuje da se u zadanom vremenu postižu veliki rezulteti.Prednost je i u tome što se pružaju sustavna znanja.

Nedostatak je što je naglašen verbalizam, autoritarnost učitelja. Problem je u tome što se ne može do kraja individualizirati, uvijek se svodi na prosječnog učenika. U ovoj nastavi učenik nije autonoman, ovisi o učitelju, a učenik se mora uklopiti.

Ovaj sustav nastave se i danas koristi, dominira u nastavi, ali se promjenio – traži se zarađivanje znanja s većim angažmanom učenika.

VRSTE PRED. NASTAVE: Frontalna- . nastavnik je voditelj nastavnog procesa . nastavnici i učenici se nalaze jedni ispred drugih . brzo prenošenje velikog broja obavijesti . učen. u ulozi slušatelja i primatelja obavijesti . nedostaci: odabir gradiva prema prosjeku razreda, jednaka brzina učenja i usvajanja gradiva za sve učenike, ukalupljivanje nastave od planiranja do vrednovanja

Page 5: Oblici nastave

Skupna nastava:. nastava u više skupina, učenici uče samostalno , pod vodstvom nastavnika . uloga nastavnika posredna( odabir sadržaja, priprema, pomaganje, vrednovanje) . učenici se grupiraju u skupine jednakog ili nejednakog sastava . uvod: priprema , grupiranje, podjela zadataka . glavni dio: samostalni rad u skupinama . završni dio: zajednička rasprava

Individualni oblik nastave: . učenik radi sam na posebnom zadatku ili na dijelu zadatka koji s radovima dr. učenika čini cjelinu . polazo od razlika među učenicima i nastavni proces prilagođava tim razlikama . stvara uvijete za alternativno i izborno učenje

- dopušta fleksibilan pristup u promjeni i primjeni sredine za učenje- stvara pretpostavke za kooperativne forme rada- obrazovna vrijednost veća od frontalne nastave, ali se gubi na vremenu

6. TERENSKA NASTAVA

Rad izvan škole: učenički izleti, ekskurzije, škola u prirodi, maturalna putovanja.

potiče intelektualnu radoznalost( otkrivanje, istraživanje, stvaranje) utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno obraz. Skupine

CILJ terenske nastave:- učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti- upoznavanje učenika s: . prirodnom i kulturnom okolinom . ljudima koji žive u određenom prirodnom i kulturnom okružju koji su utjecali na okolinu

Kriteriji podjele: S obzirom na trajenje dijele se na: - jednosatnu ili dvosatnu - poludnevnu - cjelodnevnu ili jednodnevnu - višednevnu

Prednosti:- učenici posmatraju i proučavaju svoje okruženje- terenska nastava utječe na razvitak samostalnog promatranja- pridonosi aktivnosti učenika- učenik povezuje znanja s prirodom i životom uopće

Nedostaci:- pripreme zahtijevaju mnogo vremena- ne mogu se izvoditi u svako doba dana i godine

Page 6: Oblici nastave

- veliki br. učenika otežava učitelju rad- učenici se teže usredotočuju objekt spoznavanja- troši ese mnogo učiteljeva vremena

7. MENTORSKA NASTAVA

Učenici se samostalno opredjeljuju za predmet rada i samostalno izrađuju rad uz konzultacije s učiteljem- mentorom. Pospješuje osamostaljenje učenika. Danas se koristi.Sistem nastave u kojoj dominira mentorski rad učitelja s pojedinim učenikom. Takvu nastavu karakteriše povećana briga učitelja za napredovanje određenih učenika npr. talenata, učenika s posebnim potrebama, učenika koji rade na nekom istraživačkom projektu i sl. Učitelj se ovdje priprema sa jednim određenim učenikom. Takav sistem rada može pratiti učenje i poučavanje u kolektivnoj nastavi, a također može karakterisati i individualnu nastavu.

Prednosti:- mogučnost samostalnog odnosno individualiziranog rada učenika- rad učitelja/ mentora s konkretnim pojedinim učenikom- dvosmjerna komunikacija između učenika i mentora- veća mogučnost napredovanja uz usmjeravanje i savjetovanje mentora

Nedostaci:- kada su učitelji motivirani oko jednog određenog učen. ostali se mogu osjećati manje vrijednima i na neki način biti zakinuti za neke stvari

- neorihvačanje određenog učenika od strane drugih učenika u razredu- prevelika očekivanja i opterećenost učenika

8. KATEHETSKA NASTAVA

Nastala u crkvenim školama još u 8. st. , spada u starije didaktičke sustave.Termin kateheza dolazi iz grčkog jezika( katecheo- poučavam), a znači poučavanje, nauk kršćanske vjere. Suština ove nastave je u tome da nastava nije orjentirana na pojedinca, nego na upoznavanje Božjeg zakona. To je nastave na temelju pitanja i odgovora, na unaprijed pripremljena kratka pitanja daju se kratki odgovori, nastava se vodi formalno u dijalogu. Nastave se organizira u interakciji učitelj – učenik. Problem ove nastave je u tome što nema samostalnosti, nema slobodnog pristupa. To je didaktički sustav koji se danas ne koristi.

Ovaj oblik nastave se konstituira u uvjetima izrazito autoritativnno- direktivnog shvaćanja odgoja, nastavno poučavanje i učenje nije prvenstveno orjentirano na čovjeka kaom pojedinca, već na upozbavanje Božjih zakona, institucionalnih dogmi, vječne istine. Ova vrsta nastave predstavlja konzisistentan sistem točno određenih pitannja i odgovora datih u nekom logičkom slijedu. Pri tome pojedinac gubi individualnost i pretvara se u stroj koji pamti.

9. PROGRAMIRANA NASTAVA

Realizira se na osnovu programa, svaki program je podijeljen na teme,a teme na sekvence, a one na ćlanke.Modelo programiranja: linearni program, razgranati model i modificirani, linearni program.

Razvija se nakon 2, svj. rata. Nastava počiva na programiranom materijalu – na didaktički artikuliranom znanju strukturiranom u male logičke cjeline koje učenik sam istražuje, te tako

Page 7: Oblici nastave

strategijom „ kratkog koraka“ samostalno napreduje do cjelovitijeg znanaj. Počiva na neobiheviorističkoj teoriji Skinnera. Do širenja ovog sustava dolazi s kompjuterizacijom. Ovdje se značajno mijenja uloga učitelja od prenosioca znanja na izradu programiranog materijala.Izrada tog materijala najdelikatniji je dio u ovom sustavu i u njemu sudjeluje tim stručnjaka ( učitelj, stručnjaci područja koje se programira, programer, pedagog, psiholog). Svaki program se sastoji od 4 etape: saopćavanje informacija u oblike malih čestica znanja, usvajanje informacije ponavljanjem, rješavanje zadataka uz upotrebu prethodno usvojene informacije da bi se digla razina operativnosti znanja, te povratna informacija kojom se provjerava učenikovo rješenje( ocjenjivanje). Prednost ove nastave je maksimalna individualizacija, racionalizacija( nema uzalud trošenog vremena) i intenziviranje rada u nastavi. Sustav se i danas koristi.

10. PROJEKTNA NASTAVA

Temelji se na timskom radu. Naglasak na uradak. Projektnom se nastavom učenici uče zajedno angažirati na rješavanju neke zadaće, uče formulirati jedan cilj i planirati postupke za ostvarenje cilja. U njoj se kultura komunikacije, timski duh i suradničke sposobnosti isto toliko važne kao i rješenje postavljenih zadataća.Projektna nastava potiće angažman i samodisciplinu kod učenika kao i odgovornost za preuzete obveze.To je vrsta“ istraživačkog učenja“ pri kojem je intrinzična motivacija glavni pokrtač.Kao kooperativni oblik poučavanja i učenja, dopušta, vježbanje solidarnog djelovanja.Njome se prenosi komptencija za djelovanje i osjećaj vlastite vrijednosti. Ona može pripremiti za zahtjeve profesionalnog života.Najprikladnija je za vježbanje i utvrđivanje novostečenog znanja i novih sposobnosti.Projektna se nastava temelji na timskom radu.Dinamika grupe unutar nje je intenzivnija nego u uobičajenoj ( tradicionalnoj) nastavi.Važna je neđusobna povezanost učenika i briga svih za dobro komunokacijsko ozračje.Učitelji su za nastavni proces odgovorni tijekom cijelog projekta. Njihova je zadaća da prate grupu, da je savjetuju, po potrebi korigiraju, potiču na promišljanje, nude pomoć i daju poticaj.

Projektna , problemska i istraživačka nastava omogučuje učenicima da budu aktivni u procesu učenja, a time im daju priliku da uče s razumijevanjem.Projektna nastavanaglasak na uradakProblemska nastavamaglasak na rješavanje problemaIstraživačka nastavanaglasak na pronalaženje informacija 1930.tih pedagozi Dewey i Killpatrick uvode metodu poučavanja u škole pod nazivom projekt- metoda ili metoda izobrazbe iskustvom.Uvođenje istraživačke metode u nastavi.Projekt je metoda rješavanja problema koja uvodi učenike u istraživanje i pronalaženje, te pisano ili verbalno izvješćivanje i istom.

Razlika između klasične i projektne nastave:- . KLASIČNA NASTAVA: ograničena nastavnim planom i programom i koncentrirana na njegovu realizaciju. jasno odijeljene nastavne cjeline, teme i jedinice. slabije povezivanje usvojenih znanja, vještina i sposobnosti. nema korelacije s drugim predmetima. frontalni oblik rada/ ponekad grupni rad

Page 8: Oblici nastave

PROJEKTNA NASTAVA:- orijentiranost učenika- partnerski odnos učanika i nastavnika- otvorenost prema problemskim situacijama i zadacima( iz realnog života)- korelaciju s drugim područjima znanosti i ljudske djelatnosti- metode suradničko- timskor rada- razvijanje organizacijskih i komunikacijskih sposobnosti učenika- primjenu novih nastavnih metoda poučavanja

Odgojn.obrazovni učinci projektne nastave:- samostalno pronalaženje informacija- razvijanje sposobnosti rada u grupi- kritički odnos prema vlastitom i tuđem radu- sposobnost rješavanja problema- sposobnost izražavanja, odlučivanja, svladavanja gradiva- usvajanje novih metoda rada

Vrste projekta s obzirom na brojnost sudionika: - mali osobni projekt( učen.ih izrađuju samostalno ili u skupinama)

- razredni projekt( provodi cijeli razred)- projekt cijele škole( provode učenici cijele škole)

(Suvremeni obrzovni sustav u nastavi koriste 30 % fonda sati na projektnu nastavu učenika)Projekt mora imat dobar:

- cilj, zadatak, rad trajanja, rad više učenika, suradnja sudionika

Etape: tema, zadaće ili cilj, planieanje, provedba, predstavljamje, vrednovanje

11. ISKUSTVENA NASTAVA

Iskustveno učenjeučenje uz koje subjekti koji uče učestvuju u planiranju i organizaciji, te stvaraju iskustva. U procesu aktivnog stvaranja iskustva subjekat slobodno oblikuje vlastite odgovore na neku situaciju. Takvo učenje susrečemo u učenju uz simulaciju igre, zatim uz učenje otkrivanjem i učenje rješavanjem problema.60. i 70. god. pedagozi i psiholozi zahtjevaju promjene obrazovnog sustava, zalažu se za upotrebu iskustvene nastave kako bi se ujedinili psihički i intelektualni procesi- poticanje ljudkih sposobnosti.( Pestaloozi kritizira školu koja ne uzima u obzir životne potrebe djece, 20 st.Montessori, Freinet isl.-alternativna škole- smatraju da se djelotvorno učenje najbolje ostvaruje istraživanjem i djelovanjem).(Iskustveno učenje svoje korijene ima u davnoj prošlosti- Konfucija.450.god p.n.e.# Reci mi i ja ću zaboraviti. Pokaži mi i ja ću zapamtiti. Uključi me i ja ću razumjeti“)Iskustvena nastava predpostavlja iskustveno učenje.Učenicima omogučuje da nauče na koji način učiti, kritički misliti. Kako doći do infornacije i kritički razmotriti, procjeniti, upotrijebiti, te kako samostalno razmišljati i postupati u skladu sa svojim razmišljanjem.Odrednice iskustv.učenja:

- učenje je proces kontinuirane transformacije iskustva- svako učenje uključuje i pšreispitivanje već naučenog- učenje je holistički proces- uključuje cijelu osobu

Page 9: Oblici nastave

- ljudi najbolje uče iz svog iskustva- učenje je proces a ne rezultat- uč.nije samo kognitivni proces, već je cjelovito, uključuje sve funkcije-mišljenje,

osjećaje, opažanjei djelovanje- proces stvaranja znanja

Načela iskust. učenja( Boud):- uč.je holistički proces- iskustvi je temelj i poticaj ućenju- učenici aktivno stvaraju svoja iskustva- oč. se oblikuje utjacajem društva i kulture

Suvremeni model iskustvenog učenja (Danid Colb- američ.obrazovni teoretičar): Znanje se stvara putem transformiranja iskustva.

- konkretno iskustvo- refleksivno promatranje- aspraktna konceptualizacija- aktivno eksperimentiranje

( proces učenja može započeti od bilo koje etape, no mora proći cijeli ciklus)

ISTRAŽIVAČKA NASTAVA- nagkasak na pronalaženje informacija- učenje istraživanjem- učenici nešto istražuju- naglašeno samostalno učeničko istraživanje po grupama- problem zadan,zna se da postojirješenje, nije zadana procedura ni rezultat- može se poklapati s othrivalačkom nastavom,a može se raditi kao projekt- može funkcionirati s dobrim i zainteresiranim učenicima

12. TIMSKA NASTAVA

Stigla u Evrupu iz SAD-a u 60 tim god. xx st..U nastavi istovremeno sudjeluje više učitelja i više grupa učenika( iz raznih razreda). Može se organizirati iz jednog predmeta ili interpredmeta. U pripremi,izvođenju i vrednovanju nastave zajednički sudjeluju učetelji i učenici. Dovodi do komplesnijeg znanja i razvija sposobnost kritičkog mošljenja kod učenika.Koristi se i danas.

Prema Poljaku timska nastava znači zajedništvo nastavnika i ostalih suradnika u nastavi u izvođenju zajedničkog programa rada s određenom skupinom učenika.fleksibilnije raspoređivanje nastavnog vremenanastavno vrijeme se dijeli na dva dijela: obavezni dio za sve učenike i neobavezan( dodatni koji ovisi o izboru i volji učenika da prošire znanje za sadržaj kji se obrađuje)nema klasičnog sata, uvode se moduli različitog trajanja ( ako se obveze ne dovrše u predviđenom vremenu, radi se izvan tog vremena)zahtijeva opremljenost škole sredstvima, aparatima i materijalima za grupno i individualno učenjeorganiriraju škole koje žele unaprijediti raznolike sposobnosti učenika i da učenici budu u mogučnosti da sami odgovaraju za svoj rad, prihvačaju grupni rad

Page 10: Oblici nastave

podrazumjeva suradnju, poštivanje pravila, koncentriranje na zadatak, otklanjanje smetnji unutar grupeučenici moraju biti upoznati sa ciljevima i pravilima, shvatite da rad u grupi ima svoj smisao, da je nužan i da donosi prednostitimska nastava je suradničko učenje( razvija postignuče učenika, interpersonalne vještine, stavove i samopoimanje)članovi grupe služe jedan drugom i kao model i kao pomoć i podrška u učenju

Nedostaci:- timski rad je težak izaziva napetost - traži modifikaciju osobnih želja

- ako se ne slažu, otežana komunikacija - traži učenje i angažiranje - situacija da jedan radi sve - učenici istog tima rade jedan protiv drugog - svatko radi što hoće

Prednosti:- uzajamno pomaganje i dijeljenje problema- postoji zamjena bolesnog i odsutnog- koristi se više nastavna oprema- zabavan, zanimljiv i živahan dad- jačanje odgovornosti kod učenika- jačanje samopouzdanja- poticanje i razvoj sposobnosti potrebnih za demokraciju grupni radpogodan za uvodna predavanja, tumačenje nastavnog sadržaja, dopunskih izlaganja, nakom toga rad u malim grupama ( timovima)

13. PROBLEMSKA NASTAVA

Nastava kojom se učenici osposobljavaju za rješavanje problema.Primjenjujući strategiju problemske nastave učenici samostalno rade, istražuju, zaključuju, razgovaraju, aktivni su…te u konačnici uče rješavajuči probleme.

problemi: teškoća, zagonetka, pitanje ili zadatak koji treba riješiti javlja se kad učenik naiđe na određenu preprekumože nastati samo po sebi spletom određenih okolnostimože ga stvarati nastavnik s ciljem razvijanja određenih matematičkih sposobnostiproblemska nastava se planira i točno se predviđaju nastavne teme i jedinice koje će biti obrađene problemskom nastavomtežina problema mora odgovarati uzrastu učenika kao i jihovin sposobnostimaprobl.nast. može se primjenjivati u svim nast.predmetima- efikasnija u prirodnoj skupini nastavnih predmetarješavanje problema efikasnije u grupnom radu, naročito kod učen. osn. školaučenicima dati upute za rješavanje problema

Problemska nastava nastala 60 tih god.xx st.U ovom sustavu se učenici za vrijeme nastave osposobljavaju za rješavanje neposrednih životnih problema.

Page 11: Oblici nastave

Sastoji se od tri etape:- prepoznavanje problema- rješavanje problema( postavljanje hipoteze i prikupljanje bitnih podataka)- zakjučaka

Za razliu od drugih didaktičkih sustava, u problemskoj nastavi učitelj misaono ne vodi učenika, nego samo priprema i kontrolira nastavu, a učenik samostalno rješava problem.Problemska nastava se zasniva na iskustvenom učenju.Njen koncept polazi od toga da budućnost nastave ne može biti u tome da se realnost upoznaje posredstvom tuđeg iskustva ili spoznaje, već se ući tako što se angažiraju vlastita ranija iskustva u rješavanju nivonastalih situacija.U osnovi problemske nastave su : radoznalost, interes i potrebe subjekta.rješavanje problema jedan od najviših oblika učenjapokreće se učenikovo stvaralačko mišljenje, razvija incijativa, intelektualni nemir i emocionalna napetostfunkcija učenika stavlja se u subjektnu, istraživačku i aktivnu pozicijuučenik j istraživač i kreatoručitelj je organizator, motivator i programer.

Metode problemske nastave( metodski postupci): - problemsko čitanje - problemsko izlaganje - heuristički razgovor - istraživačka metoda - metoda problemsko-stvaralačkih zadataka

14. MAJEUTIČKA NASTAVA

Razvila se prije katehetske nastave, utemeljio je Sokrat, potječe iz grčkog jezika, mieutika techne- primaljska vještina.Smatrao je da funkcija učenja nije slušati tuđe znanje, nego primati znanje na ono koje već imamo. Podijelio je ovu metodu na u dijela: ironija i majeutika.Ironija je negativan dio, učenik bira negativan odgovor, a učitelj ga u tome ispravlja,a to vodi apsurdu i kad učenik shvati da je na krivom putu kreće prema pravom.Nastava se sastoji od niza pitanja s 2 mogućnosti i učenik svaki put odgovara na pitanje birajući jednu od njih i svako novo pitanje vodi odaljem otkrivanju istine.Mane- kriterij istine nije život nego učitelj

- sužava pristup nekom problemu pa se lakše otkrivaju razmjerno uska područja- u vrijeme Sokrata izuzetno cijenjena i prihvaćena- koristi se i danas- Učitelj i učenik se moraju složiti oko teme za raspravu- Učitelj i učenik moraju prihvatiti svako tačno promišljeni odgovor- proces

mišljenja važniji od činjnicaučiteljeva pitanja moraju pokazati greške u učenikovom mišljenju ili vjerovanju( učitelj mora misliti brže i tačnije od učenika, i otkriti greške u učenikovom mišljenju, smisliti pitanje koje učenik ne može odgovoriti osim toćnog procesa mošljenja

- Ako učitelj napravi grešku u logici ili činjenicama, prihvatljivo je da ga učenik ispravi

Page 12: Oblici nastave

15. HEURISTIČKA NASTAVA

Potječe od Arhimeda, od njegova poklika heureka( grč.heuriskein- nalaziti, pronalaziti, otkrivati)U heurističkoj nastavi učitelj vještim razgovorom upučuje na otkrivanje novog znanja. Počiva na elementima učenikove misaone aktivnosti koja dovodi do plodonosnog trenutka ili aha doživljaja s kojim dolazi so razumijevanja poučavanog.Razlikuje se od prethodnih sustava jer potiče učenikovo originalno mišljenje koje treba dovesti do spoznaje.Presudna važnost za ovu nastavu je učiteljeva sposobnost vođenja nastave i učenikova znanja.Učitelj nije isključivo osoba koja vodi dijalog nego učenika terba potaći na razmišljanje, usmjeriti ga na promatranje i razmišljanje o svemu što mu je dostupno, misaonu obraduprikupljenih činjenica, empirijski provjeru usvojenu u svakodnevnom životu.Učitelj ne postavlja samo pitanja, u dvosmjernoj je komunikaciji jer i odgovara na učenikova pitanja.Ovo je vrijedna nastava jer su rezultati vrlo dobri. Problem je u tome što ju je teško raditi u predmetno- razrednom sustavu jer aha-doživljaj nije kolektivan nego individualan.I rizik neuspjeha je vrlo velik, postoji opasnost de se ne dogodi aha- doživljaj. Učitelj treba dobro poznavati učenike i biti sposoban u vočenju razgovaora. Ovo je sustav koji se i danas koristi.

16. DIFERENCIRANA NASTAVA

Je oblik nastave u kojoj učenik u određenoj mjeri radi samostalno kroz:- rad u homogenim grupama- rad u ( nehomogenim) grupama ( grupni rad)- timski rad- individualni rad

Diferencirana nastava je jedan od socijalnih oblika nastave koji podrazumjeva samostalnu aktivnost učenika. Difer. nast. vodi računa o konkretnoj situaciji u razredu, uvažava razlike među učenicima i nastoji da se optimalno ispolje matematičke i druge sposobnosti učenika.U njoj se uspostavlja jedinstvo nastavne djelatnosti nastavnika i školske djelatnosti učenika.Nastavni proces treba pružati više od obične informacije i u tu svrhu potrebno je aktivirati sve učenike u razredu.U nastavi se najviše koristi rad u homogenim grupama, dok su najracionalniji oblik kombinacija grupnog i individualnog rada.

HOMOGENE grupegrupiranje po sposobnostima nastavnik dijeli razred na grupe prema predznanju i matematičkim sposobnostima( obično tri grupe-slabiji, dobri, vrlodobri i izvrsni učenici) zadaci primjereni grupama cilj nastavnika je pomicanje učenika iz niže u višu grupuPrednost: aktivnost svih učenika, razvijanje interesa za matematiku, učenje na satu, zadržavanje pažnje i koncentracije, mogućnost praćenja napredovanja učenika, povećanje efikasnosti nastave, optimalna brzina učenja.

Page 13: Oblici nastave

Nedostaci: - otkriva se podjela učenika i kod slabijih učenika pojačava osjećaj inferiornosti- nemogućnost komuniciranja s većim brijem učenika( na satu se komunicira s

oko 20 % učenika)

GRUPNI radoblik nastave vrlo star i postojao prije uvođenja razredne nastave dijeljenje razreda na grupe koje mogu imati fomogen ili nehomogen sastav učenika brojčani sastav može biti različit, a i zadaci koji se daju grupi na izbor ovog oblika nastave utječe karakter rada, nastavna sredstva, vrijeme koje nastavnik ima na raspolaganju principi organizacije:- 4-6 učenika u grupi- sastav grupe ne često mijenjati- jedan učenik kao vođa grupe- grupe rade istim tempom- nastavnik objedinjuje rad svih grupa i daje ocjenu- razmotriti odgovarajuči raspored klupa u razredu

Grupni rad ne isključuje individualni rad svakog od učenika, grupni rad je objedinjenje individualnih radova svih članova grupe.Kontrolu rada provodi nastavnik, postavlja pitanja o temi koja se proučava, kontrolna pitanja mogu postavljati i učenici( jedna grupa drugoj). Ovaj oblik nastave pogodan je u osnovnoj školi- posebno informatici.

INDIVIDUALIZACIJARazmatrajući nastavu kao proces upravljanja , za ostvarenje efikasnog procesa nastave nužno je uvažavati osobine učenika: mišljenje, pamćenje, sluh, volja, vid, karakter.Javljaju se različite individualne brzine usvajanja jednog te istog nastavnog materijala..Teškoče:- poučavajuči 30 učenika nastavnik nije u mogućnosti voditi računa o individualnim brzinama usvajanja- orjentira se na prosječnog učenika/ to dovodi do negativnih posljedica- slabiju učenici ne mogu pratiti nastavu/ bolji učenici se dosađuju

mogućnosti individualizacije nastave: programirana nastava, dopunska, dodatna nastava, izborna, fakultativna nastava, matematičke i informatičke grupe, grupni rad, problemska nastava, mentorska nastava( Boljim učen. zadaju se i dodatni zadaci, slabijima dopunski- svi dobivaju zadatke za domaći rad koji može biti duferenciran-zadaci različitih težina i učenik bira koji će rješavati ili učenik sam sastavlja zadatke, izrađuje modele, samostalno priprema i izvodi dio nastavnog sata( seminar, predavanje).

16. BLENDED ( KOMBINIRANA) NASTAVA

Page 14: Oblici nastave

- Kombinirani model nastave koji uključuje klasičnu i online nastavu. - Jedan se dio programa izvodi na tradicionalan način, u učionici,a drugi se izvodi

online, uz pomoć interneta- Kod kuće nastavnik i učenik moraju imati računalo i pristup internetu- Aktivnosti u koje učenici mogu biti uključeni online su: - čitanje materijala - sudjelovanje u unline diskusijama - provođenje online vježbi - rješavanje online zadataka - provjera znanja i dr.