of 31/31
Kurikulumsko planiranje i pripremanje nastave Željko Jakopović Agencija za odgoj i obrazovanje

Kurikulumsko planiranje i pripremanje nastave - azoo.hr · Nastavne strategije Direktna Indirektna Interaktivna Iskustvena Samostalna Sociološki oblici rada Frontalni Grupni Timski

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kurikulumsko planiranje i pripremanje nastave - azoo.hr · Nastavne strategije Direktna Indirektna...

 • Kurikulumsko planiranje i pripremanje nastave

  eljko JakopoviAgencija za odgoj i obrazovanje

 • Sadraj

  Uvod

  Utvrivanje oekivanih postignua (ishoda)

  Vrednovanje ishoda uenja

  Razrada nastavne strategije pouavanja i uenja

  Sastavnice pripremanja nastave

  Literatura

 • Uvod

  Odgojno-obrazovni kurikulum

  Cilj(evi) Oekivana postignua (ishodi)

  Sadraji Strategije pouavanja i uenja

  Vrednovanje

  Cilj(evi) su openiti iskazi o namjeri koju se eli ostvariti kurikulumom.

  Oekivana postignua (ishodi) specificiraju to uenik treba prikazati i uiniti.

  Vrednovanje je proces prosudbe razine uenikova postignua u uenju.

  Nastavna je strategija scenarij za izgradnju znanja nastavnika i uenika.

 • Kurikulumski modeli (Smith, 2000.)

  1. Kurikulum kao predajnik informacija- usmjeren na sadraj uenja

  2. Kurikulum kao krajnji produkt- usmjeren na rezultate uenja

  3. Kurikulum kao proces- usmjeren na proces uenja

  4. Kurikulum kao praksa- usmjeren na uenje na praktinim primjerima iz ivota

 • Izmeu produktivnog (zatvorenog) i procesnog (otvorenog) kurikuluma

  Vrednuje se proces uenja i razina ostvarenosti postignua

  Vrednuje se ostvarenje utvrenih oekivanih postignua

  Uvaava se iskustvo uitelja i uenika i njihove odluke

  Konkretni koraci do ostvarenja oekivanih postignua

  Preporueni sadraji i nastavne metode

  Popisani sadraji i nastavne metode

  Orijentacijski ciljevi-oekivanapostignua tijekom procesa

  Jasno utvreni ciljevi i oekivana postignua

  ProcesniProduktivni

 • Krikulumski ciklus provedba kurikuluma

  Operativno planiranje i pripremanje nastave

  Pouavanje i uenjePraenje i vrednovanje

 • Razine kurikulumskog planiranja i pripremanja nastave

  Opa razina Nacionalni okvirni kurikulum, Strukovni kurikulum

  cilj, vrijednosti i zadae, nastavna podruja nastavne cjeline i teme

  pristupi pouavanju i uenju te praenju i vrednovanju uenikih postignua

  Srednja razina kolski kurikulum

  planiranje i programiranje specifinih sadraja u sklopu autonomije kole

  utvrivanje kriterija i naina praenja i vrednovanja postignua

  Detaljna razinaPredmetni kurikulum

  Operativni nastavni plan i program

  Priprema nastavne teme

 • Problemi planiranja i pripremanja nastave

  Koji se ciljevi i vrijednosti ele postii?

  prirodoslovna pismenost, primjena u rjeavanju problema na razini zanimanja

  Kako organizirati oekivana postignua (ishode) i sadraje?

  orijentacijska postignua, mali broj koncepata na razini dubokog razumijevanja

  Kojim postupcima vrednovati ishode uenja?

  dokazi o ostvarivanju oekivanih postignua

  Koje su primjerene strategije uenja i pouavanja?

  strategije za konceptualnu promjenu - prevladavanje miskoncepcija

 • Utvrivanje oekivanih postignua (ishoda)

  Klasifikacije uenikih postignua

  I. Obrazovna postignua utvruju to uenik treba uiniti kao rezultat uenja.

  a) Kognitivna postignua - uenje informacija i procesa povezanih s informacijama.

  b) Psihomotorika postignua - fizike vjetine i spretnost.

  II. Odgojna postignua - uvjerenja, stavovi i vrijednosti koje treba razvijati.

  Oekivana se postignua piu za nastavnike, uenike, provoditelje vanjskog vrednovanja i roditelje.

 • Revidirana Bloom-ova taksonomija (Anderson & Krathwohl, 2001.)

  Dimenzija kognitivnih procesa (postignua) Dimenzija znanja

  1.Pamenje 2.Razumijevanje 3.Primjena 4.Analiza 5.Vrednovanje 6.Stvaranje

  A.injenino

  znanje

  navesti,

  prepoznati

  saeti,

  razlikovati

  razvrstati,

  odrediti

  analizirati,

  ralaniti

  poredati,

  vrednovati

  povezati

  B.Konceptualno

  znanje

  opisati,

  oznaiti

  objasniti,

  tumaiti

  uporabiti,

  pokazati

  obrazloiti,

  povezati

  ocijeniti,

  procijeniti

  planirati,

  postaviti

  C.Proceduralno

  znanje

  sastaviti,

  iznijeti

  provjeriti,

  zakljuiti

  rijeiti,

  prikazati

  sastaviti,

  razlikovati

  povezati,

  prosuditi

  slagati,

  razviti

  D.Metakognitivno

  znanje

  uporabiti

  pojmove

  rijeiti,

  provesti DU

  BO

  KO

  RA

  ZU

  MIJ

  EV

  AN

  JE

  konstruirati,

  reorganizirati

  provesti,

  ostvariti

  djelovati,

  primijeniti

  ostvariti,

  aktualizirati

  Telefonski broj (broj, broj mojeg prijatelja, poziv prijatelju za pomo, analiza brojeva, prosudba broja, hipoteze o broju)

 • Klasifikacija obrazovnih postignua u fizici (Jakopovi, 2006.)

  I. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE temeljnih znanstvenih koncepcija, naela i teorija fizike

  A) Znanje injenica i sadraja

  Uenik je u stanju:

  1. Iskazati znaenje pojmova, fizikalnih veliina, mjernih jedinica i fizikalnih simbola

  2. Prepoznati mjerne instrumente i opremu te njihovu uporabu

  3. Poznavati fizikalne pojave i zakonitosti bez meusobnog povezivanja i objanjenja kao fenomene i injenice

  B) Razumijevanje veza i odnosa izmeu injenica i sadraja

  Uenik je u stanju:

  1. Povezati pojmove i fizikalne veliine u zakonitosti, naela i teorije uporabom fizikalnog jezika i simbola

  2. Objasniti pojave opisom i uporabom

  fizikalnih zakonitosti, naela i teorija

  3. Obrazloiti doprinos znanosti drutvu, gospodarstvu i ouvanju okolia

 • Uenik je u stanju:

  1. Prikazati dostupne podatke o problemu (pojavi) na znanstveni nain i razvrstati ih u glavne kategorije

  2. Raspraviti problem (pojavu) s razliitih gledita, smisleno razloiti pojavu (tabelarni prikaz, dijagram) i zakonitosti meusobnih odnosa

  3. Rijeiti problem uporabom uvjebanih metoda i modela

  II. PRIMJENA FIZIKALNIH ZAKONITOSTI I TEORIJA na stvarnim isvakodnevnim problemima i primjerima

 • III. KREATIVNO RJEAVANJE PROBLEMA u novim situacijama primjenom fizikalnih zakonitosti, naela i teorija

  Uenik je u stanju:

  1. Pokazati kompetencije postavljanja efikasnih pitanja za raspravu o problemu

  2. Postaviti predvianja i pretpostavke rjeenja problema

  3. Sakupiti i organizirati podatke o problemu iz razliitih izvora

  4. Organizirati znanja i vjetine koje su potrebne za rjeavanje problema

  5. Uporabiti primjerene analitike i sintetike metode za rjeavanje problema

  6. Prikazati i kritiki analizirati rjeenja problema

 • Nain pisanja oekivanih postignua

  Magerov (1997.) format

  opis ponaanja to uenik treba uiniti kada prikazuje ostvareno postignue

  situacija ili uvjet izvoenja uvjeti i okolnosti u kojima treba pokazati ostvareno postignue

  kriterij jasan opis razine na kojoj treba pokazati ostvareno postignue

  ABCD format

  A tko e ostvariti postignue?,

  B - to uenik treba initi da pokae ostvarenje odreene vrste postignua na toj razini?,

  C u kojim e uvjetima uenik pokazati postignue (uporabom pribora)?

  D koji je standard ili kriterij ostvarenja postignua (npr. unutar 10 minuta, s 90% preciznosti, na jednoj stranici A4)?

 • Tri konteksta vrednovanja ishoda uenja

  Izolacijski kontekst

  Vrednovanje je aktivnost individualnog mjerenja znanja svakog uenika. Uenje je prijenos znanja koje je izolirano i fiksirano u uenikovu umu (biheviorizam).

  Socijalni kontekst

  Vrednovanje je socijalna aktivnost koja se provodi s uenikom i za uenika (samo-vrednovanje) pri emu je znanje simbolika kategorija u umu (kognitivizam).

  Kulturni kontekst

  Vrednovanje je aktivnost u drutvenom i kulturnom kontekstu, a znanje je sadrano u odnosu uitelja, uenika i instrumenata vrednovanja kao njihov produkt (socio-kulturne teorije).

  Vrednovanje ishoda uenja

 • Kultura ispitivanja Kultura vrednovanja

  Kultura ispitivanja - vrednovanje odvojeno od pouavanja.

  Kultura vrednovanja - pomo ueniku u svladavanju tekoa i samovoenju.

  Sumativno vrednovanje Formativno vrednovanje

  Normativni pristup Kriterijski pristup

 • Oekivana postignua i vrednovanje ishoda na temi: Akceleracija

  O.P.1. Prepoznati i povezati fizike veliine s njihovim jedinicama (Z).

  V.I.1.1. Pridruite fizike veliine pripadajuim mjernim jedinicama upisivanjem odgovarajueg simbola fizike veliine na praznu crtu ispred mjerne jedinice.

  Fizika veliina Fizika veliina Mjerna jedinica Mjerna jedinica

  x ( pomak) v ( brzina) ___ - m/s ___ - m/s2

  t ( vrijeme) a ( akceleracija) ___ - m ___ - s

 • O.P.2. Utvrditi promjenu brzine tijela u pojedinim primjerima gibanja tijela koja su prikazana pomou grafikona vremenske promjene pomaka (R).

  V.I.2.1. Tijela A, B, C, D i E gibaju se pravocrtno, a njihova gibanja opisuju grafiki prikazi ovisnosti iznosa pomaka x o vremenu t.

  I. Kojim se tijelima mijenja brzina?

  a) samo A b) A i B c) C i D d) C, D i E e) A, B, C i E

  II. Kojim je tijelima brzina stalna i razliita od nule?

  a) samo B b) A i B c) C i D d) C, D i E e) A, B, C i E

  x

  t

 • O.P.3. Nacrtati grafiki prikaz vremenske promjene brzine za gibanje tijela prikazano podacima u tablici i izraunati akceleraciju tijela (P).

  V.I.3. Kolica iz samoposluge gibaju se gurnuta po horizontalnoj podlozi. Gibanje opisuju podaci u tablici.

  I. Nacrtajte skicu v, t grafikog prikaza gibanja kolica.

  II. Akceleracija kolica je:

  a) 1 m/s2, b) 2 m/s2, c) - 3 m/s2, d) 4 m/s2, e) 5 m/s2

  t/s 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

  v/ms1 16 14 12 10 8 6 4 2 0

 • Razrada nastavne strategije Nastavna je strategija obiljeena metodama, postupcima i soc.

  oblicima rada.

  Nastavne strategije Direktna Indirektna Interaktivna Iskustvena Samostalna Socioloki

  oblici rada Frontalni Grupni Timski Parovi Mentorski

  Nastavne metode Predavanje Rasprava Prikazivanje Vodi za itanje Suradniko uenje Ueniki projekt Studije sluaja Panel rasprava Simulacije Mentorski rad Istraivanje Izvjea Debata Sluanje i opaanje Igranje uloga Raunalni program Oluja ideja Simulacija Laboratorijski rad Igre Intervju Izgraivanje modela Rjeavanje problema Esej Drill i praktian rad Voeni pokus Konceptualne mape Domaa zadaa

  Nastavni postupci Planiranje Upuivanje Prezentiranje Demonstriranje Ispitivanje Vrednovanje Komuniciranje

 • Visoko Razina uenikih zadataka (znanja) konstruktivistike strategije kognitivne strategije bihevioristike strategije Nisko Nisko Razina kognitivnih procesa Visoko

  koje zahtijevaju zadaci

  Uinak nastavnih strategija oblikovanih na razliitim teorijama uenja (Ertmer&Newby,1993.)

  Koje su primjerene strategije pouavanja i uenja?

 • Nastavne strategije Nastavne metode Nastavni postupci pri vrednovanju

  Socioloki oblici rada

  Instruktivne ili direktne (tradicionalne)

  Konstruktivne ili aktivne (netradicionalne)

  -Usmenog izlaganja

  -Prikazivanja

  -Rjeavanja zadataka

  -Razgovora i rasprave

  -Istraivanje pojava

  -Usmeno ispitivanje

  -Pisana kontrolna zadaa

  -Pitanja tijekom ispravka domae zadae

  -Pitanja tijekom obrade nove teme

  -Pitanja tijekom pokusa i mjerenja

  -Frontalni

  -Skupni (3-5 uenika)

  -Timski

  -Parovi

  -Mentorski

  Instruktivne i konstruktivne nastavne strategije(Jakopovi, 2012.)

 • Kognitivni model viestrukog pohranjivanja informacija (Gagne, 1974.)

  OKRUENJE

  Receptori Senzorni registar

  Djelovateljiori

  Generator odgovora

  Kratkorono pamenje

  Dugorono pamenje Prethodno znanje Izvrna kontrola oekivanja

 • Pretpostavke za ueniko razmiljanje i uenje

  I. Dolazea informacija ostaje u razmiljanju uenika ako je povezana sapostojeim znanjem - schemata, mentalni model (Rumelhart, 1980., Anderson, 1995.)

  II. Ponavljanjem se u radnoj memoriji moe zadrati od 5 do 9 nepovezanih informacija, ali veliki broj povezanih u mreu (Miller, 1956., Baddeley, 1994. )

  III. Vano je duboko razumijevanje i dobro povezivanje temeljnih koncepata jer oni omoguuju transfer znanja na nova podruja.

 • Usklaivanje nastavnih strategija s oekivanim postignuima (Wiggins & McTighe, 2005.)

  Oekivana postignua Nastavne strategije, metode

  Primiti, usvojiti, odgovoriti

  1. Opaziti, poduzeti, uvjebati, usavriti

  2. Sluati, motriti, zabiljeiti, pitati

  3. Odgovoriti, uzvratiti

  Direktne ili instruktivne

  1. Prikazivanje ili modeliranje

  2. Predavanje

  3. Postavljanje pitanja (konvergentno)

  Konstruirati, ispitati i proiriti znaenje

  1. Usporediti, potaknuti, definirati, poopiti

  2. Suraivati, potpomagati druge, poduiti

  3. Sluati, pitati, razmatrati, objasniti

  4. Pretpostaviti, sakupiti podatke, analizirati

  5. Predoiti, povezati, prikazati veze u mapi

  6. Pitati, istraiti zakljuak, poduprijeti

  7. Postaviti problem, rijeiti, vrednovati

  8. Odgovoriti i objasniti, razmotriti, promisliti

  9. Razjasniti, pitati, predvidjeti, poduiti

  10. Ispitati, razmotriti, osporiti, raspraviti

  11. Razmotriti, objasniti, osporiti, opravdati

  12. Iznositi ideje, organizirati, skicirati, preraditi

  Aktivne ili konstruktivistike

  1. Razvijanje koncepata

  2. Suradniko uenje

  3. Rasprava

  4. Eksperimentalno istraivanje

  5. Grafiki prikazi

  6. Voeno istraivanje

  7. Problemska metoda

  8. Postavljanje otvorenih pitanja

  9. Reciprono pouavanje

  10. Simulacije

  11. Sokratski seminar

  12. Pisani radovi

  Usavriti vjetine, duboko razumijeti

  1. Sluati, razmotriti, uvjebati, ponoviti, usavriti

  2. Preispitati, razmotriti, usavriti, preraditi

  Pouavanje uvjebavanjem

  1. Uvjebavanje i povratna informacija

  2. Voeno uvjebavanje

 • Dvije skupine nastavnih strategija za konceptualnu promjenu

  Rjeavanje kognitivnog konflikta (otkrivanje miskoncepcija protuslovni dogaaj - konflikt - akomodacija znanstveni model)

  Glavne metode i postupci: demonstracijsko ili istraivako izvoenje pokusa, rasprava, vrednovanje za uenje, rad u malim skupinama

  Premoivanje uenikih postojeih ideja (otkrivanje miskoncepcija primjer sidro i traenje analogija premoivanje miskoncepcija znanstveni model)

  Glavne metode i postupci: demonstracijsko ili ueniko izvoenje pokusa, razgovor i rasprava, vrednovanje za uenje, rad u malim skupinama

 • Operativni nastavni plan i program (predmetni, operativni, priprema teme)

  Vrednovanje ishoda uenja kognitivne razine

  postupci

  Cilj programa (predmeta)

  Nastavne cjeline

  Vrijeme izvedbe (mjesec)

  Nastavni sadraj - teme

  Oekivana postignua

  (ishodi)

  Broj sati

  Nastavne strategije

  Z R P K 1.1.1.Oekivano postignue

  x

  1.1.2.Oekivano postignue

  x

  1.1. Naslov nastavne teme (jedinice) 1.1.3.Oekivano

  postignue

  2

  ------------------------------------------------

  x

  -praenje i biljeenje napredovanja, samo-vrednovanje

  1.2.1.Oekivano postignue

  x 1.2. Naslov nastavne teme (jedinice)

  1.2.2.Oekivano postignue

  1

  ------------------------------------------------ x

  - praenje i biljeenje napredovanja, grupno vrednovanje

  1.3.1.Oekivano postignue

  x

  1.3.2.Oekivano postignue

  x

  1.3.3.Oekivano postignue

  x

  1. Naslov nastavne cjeline Oekivana postignua (ishodi):

  IX.

  1.3. Naslov nastavne teme (jedinice)

  1.3.4. Oekivano postignue

  2

  ------------------------------------------------

  x

  - praenje i biljeenje napredovanja, kratki ispit znanja, portfolio

  2.1. Naslov nastavne teme (jedinice)

  Itd.

  1

  CILJ

  2. Naslov nastavne cjeline Oekivana postignua (ishodi):

  X.

  2.2. Naslov nastavne teme (jedinice)

  itd

  1

  Sastavnice pripremanja nastave

 • Glavne sastavnice pripremanja nastavne teme

  1. Utvrivanje oekivanih postignua na temi - 3 5 kljunih oekivanih postignua (ishoda)

  2. Vrednovanje ishoda uenja - oblikovanje nekoliko pitanja i zadataka za vrednovanje svakog postignua koji dokazuju ostvarenje tih postignua

  3. Razrada nastavne strategije za ostvarivanje postignua s nastavnim metodama, postupcima vrednovanja i sociolokim oblicima rada uenika

  OEKIVANA POSTIGNUA

  STRATEGIJE POUAVANJA

  I UENJA

  VREDNOVANJE ISHODA UENJA

 • Oblik pripreme za nastavnu temu

  I.Naziv koleMjestoNadnevak

  PRIPREMA ZA IZVOENJE NASTAVNE TEMENaslov teme

  Ime i prezime nastavnikaNastavno podruje (predmet)

  II.OEKIVANA POSTIGNUA I NJIHOVO VREDNOVANJE

  Cilj nastavne temeKljuni pojmoviObrazovna postignua (3 5 oekivanih postignua - ishoda)Odgojna postignua

  Vrednovanje obrazovnih ishoda za svako postignue nekoliko zadataka za uenike koji dokazuju ostvarenje ishoda

 • III.ORGANIZACIJA NASTAVNOG PROCESA

  IV. TIJEK NASTAVNOG PROCESA

  Nastavne metode:

  Nastavni postupci:

  Soc. oblici rada:

  Nastavna sredstva i pomagala:

  Literatura: 1. 2.

  Zavrni dio (primjena modela)

  Sredinji dio (konstruiranje modela)

  Uvodni dio (otvaranje problema)

  Aktivnost uenikaAktivnost nastavnika

  Plan ploe

 • Literatura

  Anderson, L.W., & Krathwohl , D. R. (2001.). A Taxonomy for Learning,Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman. Dostupno na: http://books.google.hr (travanj 2010.).

  Bognar, L. i Matijevi, M. (2002.). Didaktika, Zagreb, kolska Knjiga.

  Cindri, M., Miljkovi, D. i Strugar, V. (2010.). Didaktika i kurikulum, Zagreb, IEP D2.

  Ertmer, P. A. & Newby, T. J. (1993.). Behaviorism, cognitivism, constructivism: Comparing critical features from an instructional design perspective. Performance Improvement Quarterly, 6 (4), 50-70.

  Gagne, R. M. (1974.). Essentials of learning for instruction. New York. Dryden Press. Dostupno na: http://www.gwu.edu/~tip/gagne.html (travanj 2011.).

  Jakopovi, . (2006.). Uenika postignua iz fizike u gimnaziji i njihovo vrednovanje. Zagreb, Napredak 1, 17 32.

  Jakopovi, . (2012.). Povezanost oekivanih postignua i nastavnih strategija s uenikim razumijevanjem mehanike u gimnaziji, doktorski rad, Sveuilite u Rijeci

  Mager, R. F. (1997.). Preparing instructional objectives: a critical tool in the development of effective instruction (3rd Ed.), Atlanta, Center for Effective Performance.

  Matijevi, M. (2005.). Evaluacija u odgoju i obrazovanju. Pedagogijska istraivanja, 2(2), 279-298.

  Smith, M. K. (2000.). Curriculum theory and practice. The encyclopaedia of informal education. Dostupno na ww.infed.org/biblio/b-curric.htm (listopad 2010.).

  Wiggins, G. & McTighue, J. (2005.). Understanding by Design, Alexandria, Virginia, USA, Association for Supervision and Curriculum Development. Dostupno na http://books.google.hr/ (svibanj 2011)