Obelezavanje pp prezentacija

 • View
  247

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Obelezavanje pp prezentacija

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  1/52

  01. OBELEAVANJE I IDENTIFIKACIJADOMAIH IVOTINJA

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  2/52

  Obeleavanje domaih ivotinja je jedan od najvanijih

  zootehnikihpostupaka. Osnovna svrha obeleavanjaje identifikacija ivotinja.

  Tano i sigurno odreivanje identiteta neophodno je, pre svega,za utvrivanje porekla grla, a takoe i za kontrolu proizvodnihsposobnosti, sprovoenjemera selekcije, plansko parenje i ocenupotomstva.

  Obeleavanje se sastoji u stavljanju odreenihoznaka, brojeva,slova ili simbola na pojedine delove tela ivotinje.

  Oznake se razlikuju po obliku, nainupostavljanja, materijalu od

  koga su izraene,mestu na telu ivotinjegde se postavljaju.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  3/52

  Dobar nainza obeleavanjetreba da ispuni sledeeuslove:

  da moeda se obavi toranije, idealno odmah posle roenja,

  da se znakovi mogu lako staviti na odabrano mesto na teluivotinje,

  da ostanu trajno na mestu stavljanja, da se mogu lako i brzo itatii deifrovati,

  da ne oteujukoui vunu,

  da se obeleavanjemne kvari izgled ivotinje.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  4/52

  Za obeleavanje i identifikaciju ivotinja koriste se razliiti

  postupci:

  1. rovaenje,

  2. igosanje,

  3. tetoviranje,4. obeleavanjemarkicama,

  5. obeleavanjemikroipovimaili transponderima,

  6. privremeni nainiobeleavanja,i

  7. ostali nainiobeleavanja.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  5/52

  ROVAENJE(1)

  Jedan od najjednostavnijih nainaobeleavanjakoji se u prolostiveoma estokoristio, dok je danas samo deliminozastupljen.

  Primenjuje se za obeleavanjesvinja, ovaca i koza, reegoveda, a

  moe da poslui i za obeleavanje ivine, naroito plovua. Neprimenjuje se jedino kod konja.

  Karakterisitke i delimineprednosti:

  laka primena,

  jednostavna i jeftina oprema,

  obeleavanjese moeizvesti od prvog dana ivota,i

  ivotinjese mogu obeleavatibez obzira na pigmentiranostkoe.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  6/52

  ROVAENJE(2)

  Nedostaci:

  broj ivotinja koje se mogu obeleiti je ogranien, terovaenje nije pogodno za obeleavanje grla u velikim

  stadima; kod svinja, kod kojih se rovaenje najee i vri, moe

  doi do pojave kanibalizma i odgrizanja delova uha sarova-znacima, toonemoguavatanuidentifikaciju;

  rovaenjemse donekle kvari izgled ivotinje;

  uslovno se kao loastrana rovaenjanavodi i to da je klju,odnosno ifru po kojoj je izvreno obeleavanje potrebnostalno pamtiti.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  7/52

  ROVAENJE(3)

  rovakljeta,

  rovaznaci

  rovaklju.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  8/52

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  9/52

  IGOSANJE

  igosanjeje specifiannainobeleavanjakoji se koristi samo kodpojedinih vrsta ivotinja.

  Razlikuju se dva nainaigosanja:

  1. toplo igosanjei2. hladno igosanje.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  10/52

  TOPLO IGOSANJE(1)

  Primenjuje se najeekod konja, a reekod goveda i kod ovaca ikoza koje imaju rogove.

  Sastoji se u utiskivanju odreenihoznaka pomouusijanog gvoaodgovarajueg oblika, u kou ili rone tvorevine (kopito, papak ilirog).

  Kod konja se igovi utiskuju u kou vrata, ispod grive, nasedlitu,sapima ili butini.

  Kod goveda se igoviutiskuju u roinupapka ili roga (kod

  rogatih grla), dok je u Americi uobiajenoigosanjeu kou,naroitokod tovnih grla koja se stalno drena panjacima(oznaka vlasnitva).

  Kod rogatih rasa ovaca i koza ig se stavlja na osnovuroga.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  11/52

  TOPLO IGOSANJE(2)

  igosanjeje relativno jednostavan i jeftin nainobeleavanja.

  Meutim,ima i niz nedostataka, od kojih se najeenavode:

  dolazi do oteenja koe i smanjenja njene upotrebne

  vrednosti; kod igosanjana rogovima, kopitima i papcima utisnuti broj

  se vremenom gubi usled porasta ronog tkiva, te seobeleavanjemora ponavljati;

  moguesu povrede i ivotinjai ljudi;

  poveanaje opasnost od infekcije.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  12/52

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  13/52

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  14/52

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  15/52

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  16/52

  HLADNO IGOSANJE(1)

  Hladno igosanje je relativno noviji nainobeleavanja.

  Hladno igosanje se vri modelima brojeva izraenih od bakra irashlaenihtenimazotom (-196OC).

  Dejstvom rashlaenih igova na kou dolazi do razaranja elijamelanocita koje proizvode pigment dlake, tako da na igosanojpovrinikasnije raste bela, tj. nepigmentirana dlaka.

  To omoguavalaku identifikaciju ivotinjai sa veeudaljenosti.

  Utiskivanje igovase obavlja iskljuivou koui to na pigmentiranim

  povrinama.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  17/52

  HLADNO IGOSANJE(2)

  Za obeleavanje tenimazotom potrebno je raspolagati sledeomopremom:

  teniazot (za obeleavanje100 krava potrebno je oko 50do 70 litara tenogazota);

  modeli brojeva, izraeniod bakra, odgovarajuihdimenzija(1005010 mm za odrasla grla, odnosno 50-755010 mm

  za mlaekategorije - telad i junad);

  posuda za hlaenjebrojeva;

  pribor za ianjedlake, ienjei dezinfekciju koe; pribor za fiksirnje ivotinje (mehaniki vez, boks ili nosna

  brunda); i

  zatitnenaoarii rukavice za radnike.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  18/52

  HLADNO IGOSANJE(3)

  Priprema ivotinje;

  Priprema igova;

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  19/52

  HLADNO IGOSANJE(4)

  Priprema ivotinje Fiskiranje ivotinje;

  Utvrivanjenjenog identiteta;

  Izbor mesta za obeleavanje (povrina koe na koju e se

  staviti ig treba da je to ravnija i jednobojno, tamnopigmentisana; sa odabrane povrine brijanjem se odstranidlaka, a koaoistii dezinfikuje alkoholom.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  20/52

  HLADNO IGOSANJE(5)

  Priprema igova Potapanje metalnih delova u posudu sa tenim azotom, radi

  rashlaivanja;

  igovise stavljaju jedan po jedan, na rastojanju od oko 2-3 cm;

  Brojevi na telu ivotinjeutisnuti hladnim igosanjemvidljivi su isa veeudaljenosti (20-40m) bez pomonihsredstava.

  Hladno igosanje moe izuzetno da se koristiti i zaobeleavanjeivotinjasa belom dlakom.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  21/52

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  22/52

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  23/52

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  24/52

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  25/52

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  26/52

  TETOVIRANJE (1)

  Tetoviranje je univerzalni nain obeleavanja, koji se primenjujekod svih vrsta domaihivotinja,izuzev ivine.

  Kod goveda, ovaca, koza i svinja tetoviranje se izvodi na unojkoljki,i to sa unutranjestrane.

  Samo se kod ivotinjasa nepigmentiranom koom(bele rase svinjasa oborenim ili poluoborenim uima) tetoviranje obavlja saspoljanjestrane unekoljke.

  Kod koza postoji mogunost da se tetoviranje vri i na

  neodlakanom delu koes donje strane repa.Kod konja se primenjuje tetoviranje u donju usnu, specijalnom

  napravom u vidu naliv-pera.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  27/52

  TETOVIRANJE (2)

  Nedostaci ovog nainaobeleavanjaogledaju se u sledeem:

  kod ivotinja sa pigmentiranim uima oteano je itanjebrojeva;

  vremenom moedoido zarastanja i gubljenja utetoviranihbrojeva (naroito ako se tetoviranje ne obavi kako treba)tooteavaili onemoguavaidentifikaciju;

  broj ivotinjakoji se moeobeleitiogranien je veliinomtetovir kleta, tj. brojem leita u koje se stavljaju tetovir

  znaci; uslovnim nedostatkom smatra se i nemogunost primene

  od prvog dana ivota kod nekih vrsta. Ovo se izbegavapodesnim izborom kletai brojeva.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  28/52

  TETOVIRANJE (3)

  Tetovir kleta;

  Tetovir brojevi;

  Tetovir pasta;

  Priprema kletai brojeva;

  Priprema ivotinjaza tetoviranje.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  29/52

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  30/52

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  31/52

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  32/52

  OBELEAVANJEMARKICAMA (1)

  Obeleavanjeupotrebom metalnih ili plastinihmarkica predstavljajedan od najuniverzalnijih i najrairenijih naina obeleavanja kojimoeda se primeni kod svih vrsta domaihivotinja.

  Ovaj nainima niz dobrih strana, od kojih pre svega treba navesti:

  neogranienbroj ivotinjakoje se mogu obeleiti,potosena markici moeupisati, odnosno utisnuti bilo koji broj,

  brza i jednostavna identifikacija ivotinja,

  relativno velika trajnost stavljenih oznaka.

 • 8/12/2019 Obelezavanje pp prezentacija

  33/52

  OBELEAVANJEMARKICAMA (2)

  Ovom nainuobeleavanjamoe,eventualno, da se zameri da jerelativno skup, kao i to da se kod nekih vrsta ne moeprimeniti odprvog dana ivota.

  Takoe se ne preporuuje obeleavanje svinja stavljanjem unih

  markica, jer je njihova unakoljkamanje vrstine,tako da markicelako ispadaju i gube se, a mogue je i odgrizanje delova uha,pojava gnojenja ili nekroze itd.

  Metalne i plastinemarkice stavljaju se na uho kod goveda, ovaca,koza, svinj

Search related