of 24 /24
NTLs NPM Utvalg NTL Universiteter og høgskoler 3. november 2011

NTLs NPM Utvalg

  • Upload
    kami

  • View
    87

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NTLs NPM Utvalg. NTL Universiteter og høgskoler 3. november 2011. New Public Management (NMP). Reformbølge for forvaltning og styring i offentlig sektor siden 1980-tallet Overordnet mål: Modernisering og effektivisering av offentlig sektor - PowerPoint PPT Presentation

Text of NTLs NPM Utvalg

Page 1: NTLs NPM Utvalg

NTLs NPM UtvalgNTL Universiteter og høgskoler

3. november 2011

Page 2: NTLs NPM Utvalg

New Public Management (NMP)

• Reformbølge for forvaltning og styring i offentlig sektor siden 1980-tallet

• Overordnet mål: Modernisering og effektivisering av offentlig sektor

• Økt vekt på resultater, marked, konkurranse, profesjonell ledelse og brukerorientering

• Virkemidler: konkurranseutsetting, privatisering, internfakturering og stykkprisfinansiering

Page 3: NTLs NPM Utvalg

Tradisjonell modell Markedsrettet (NPM) modellHierarki MarkedRegler/rutiner ResultaterSentralisering DesentraliseringRessurser etter behov Ressurser etter tilbud og etterspørselFordeling/omfordeling ut i fra kollektive hensyn

Den enkelte velger selv i et marked

Ansvarlighet Selvstyre/autonomiRettferdighet/likhet Tilfredsstille markedetRettigheter som borger Suveren brukerKollektiv handling KonkurranseProfesjons- og regelorientert LedelsesorientertOpptrer som nøytral ekspertise Søker andre(private) partnereStabil og forutsigbar Prioriterer endringTradisjon Fornyelse/omstillingBorger/velger Kunde/bruker

Page 4: NTLs NPM Utvalg

Bakteppet

”Vi skal være åpne for at vi har gjort feil, og justere dem”(Jens Stoltenberg på NTLs landsmøte i november 2010)

Page 5: NTLs NPM Utvalg

Mandat• Utvalget skal kartlegge ulike negative utslag av NPM i

enkelte virksomheter eller sektorer, og komme med forslag til hvordan NTL kan synliggjøre alternativer til NPM som styringstankegang på disse områdene.

•  Utvalget må avgrense arbeidet, slik at man hovedsaklig ser på situasjonen i enkelte virksomheter eller sektorer, eller spesielle styringsmetoder på tvers av sektorer.

• Utvalget drøfter selv hvilke virksomheter og styringsmåter som skal studeres nærmere, og presentere en konkret arbeidsplan for forbundsstyret juni 2011.

Page 6: NTLs NPM Utvalg

Uvalgets sammensetning• Ragnar Bøe Elgsaas, leder av utvalget• John Leirvaag, Anita Solhaug• Thomas Sandvik og Berit Asker• Ann Berit Sagedal NTL Forsvarsbygg• Nina Jeanette Lailey NTL Forsvaret• Terje J. Eriksen NTL Sentralforvaltningen• Ann Kristin Alseth NTL Universitet og høyskoler• Kjersti Barsok NTL Sentralforvaltningen• Ingrid Sølberg NTL Skatt• Merethe Engstrøm NTL NAV• Steinar Johansen NTL Forskningsinstitutter• Ellen Dalen NTL UiO

 

Page 7: NTLs NPM Utvalg

Utvalgets arbeid1. Hva vil vi med offentlig sektor? (Beskrivelse

av ønsket situasjon)2. Hva er dagens situasjon?3. Hvordan kommer vi fra dagens situasjon til

ønsket situasjon (strategier og tiltak)?

Page 8: NTLs NPM Utvalg

Kartlagte områder• Mål og resultatstyring• Privatisering, outsourcing og

konkurranseutsetting• Bestiller/utfører-modeller• Organisering/medbestemmelse/HR-

tankegang• Lønnsomhetsregnskap i offentlig sektor

Page 9: NTLs NPM Utvalg

Noen argumenter for NPM• Konkurranse sikrer de beste og billigste ytelsene• Kontraktsutformingen sikrer klare tilbakemeldinger mht

til mål, kvalitet og pris• Etablering av fritt brukervalg sikrer valgfrihet,

differensiert tilbud og mer gjennomsiktige markeder• Brukerbetaling sikre ansvarlig forbruk framfor

overkonsum av gratis goder• Belønning for innsats sikrer motivasjon blant

medarbeiderne• Desentralisering og inntektsdekket virksomhet sikrer

større strategisk og ledelsesmessig råderom

Page 10: NTLs NPM Utvalg

Noen argumenter mot NPM

• NPM bygger på naive forestillinger i forhold til målformuleringenes kompleksitet

• NPM pretenderer at forskjellige elementer i konseptet er verdinøytrale, mens de i virkeligheten er politisk/ideologisk infiserte

• Det dreier seg om pseudovalg og pseudomarkeder fordi markedet ikke er lett å gjennomskue

• Man mister verdifull arbeidskraft og viten ved å la folk søke sine egne stillinger

• Kontrakter og kontroll virker demotiverende og forøker transaksjonsomkostningene

Page 11: NTLs NPM Utvalg

Hva er spesielt med staten?MANGE KRYSSENDE INTERESSER OG KRAV

• Leverer ikke-materielle og ikke-målbare tjenester• Lov- og regelstyrt og utøver skjønn• Offentlig sektor skal tilfredsstille et mangfold av

aktører, roller, mål og interesser• Oppfatningene av hva som er god forvaltning er

ulike og variable - og endrer seg over tid• Ethvert hensyn staten skal ivareta er en mulig

kilde til legitimitet, så vel som kritikk

Page 12: NTLs NPM Utvalg

Mer markedsbaserte løsninger?• Krav om lønnsomhet og avkastning• Krav om anbud og konkurranse• Krav om effektivitet og mål –og resultatstyring• Krav om mer kontroll og tilsyn

Samfunnsutviklingen drives av:teknologiske nyvinninger, ideologi og (internasjonal)

økonomiske interesser og konkurranse og politiske vedtak

Stikkordet er tilpasning, ikke styring

Page 13: NTLs NPM Utvalg

Er det en ny hverdag for oss?

”I den grad det er interessekonflikter knyttet til arbeidstid, medvirkning og jobbtrygghet for ansatte på den ene side og kunder, brukere og eiere på den annen side, fører økt konkurranse og mer markedsbasert eierskap til at sistnevntes interesser får økt gjennomslag på bekostning av de ansattes interesser.”

NOU 1999:34 s.16 Colbjørnsenutvalget

Page 14: NTLs NPM Utvalg

Et demokratisk problem”Politikerne har overlatt forvaltningen av offentlig sektor til økonomiske måleparametere og et mylder av underselskaper som skal konkurrere mot hverandre.”

Finn Lied Industriminister fra AP på 70-tallet

Page 15: NTLs NPM Utvalg

Utfordringer for de tilsatte• Den faglige kvaliteten settes under press pga.

krav om økt effektivitet og målesystemer som ikke fanger opp alle sider ved saksbehandlingen

• Mindre jobbtilfredshet • Følelse av å ikke gjøre jobben godt nok• Uklare linjer – lederansvar pulveriseres• Individualisering – ”en hver må sørge for seg”• Den enkeltes innflytelse svekkes• Dårligere arbeidsmiljø

Page 16: NTLs NPM Utvalg

Rollen som tillitsvalgt• De fleste opplever rollen som mer krevende,

vanskeligere og mer kompleks• Ny ledertype i staten• Nye organisasjonsmodeller

- flat struktur, team- eller prosjektorganisering

• Ledelse og ansvar uklart pga. sentralisering

• I staten - desentralisering

Page 17: NTLs NPM Utvalg

Rollen som tillitsvalgt• Økt bruk av styrer – uklarheter rundt

styrerepresentasjon• Flere beslutninger tas i lukkede rom

- blir bare presentert for en konklusjon• Innflytelse og medbestemmelse svekkes• Økende misnøye blant medlemmene –

urealistiske krav - økt krysspress

Page 18: NTLs NPM Utvalg

Hva betyr alt dette for samfunnet vårt?

Når offentlig sektor, som legger til rette for og leverer velferdsordningene, er truet, er velferdsordningene også truetVelferdsordningene, sammen med skattesystemet, er bærebjelkene i velferdsstatenFølgelig er hele velferdsstaten vår truet

Page 19: NTLs NPM Utvalg

Hva kan vi gjøre?• Ta det politikerne sier på alvor – konfronter dem• Bli proaktive (igjen) –lansere reformer og

alternativer- Presse på for at det skal etableres regler for ”god offentlig forvaltning og økonomistyring tilpasset offentlig sektor”

• Nye begrep: ”Medarbeiderskapet” – ikke ”Lederskapet””Økt samordning” og ”Whole-of-Government”- sette oss inn i disse begrepene og teoriene

Page 20: NTLs NPM Utvalg

Hva kan vi gjøre?• Lederplattform i staten legger vekt på

Hovedavtalens bestemmelser og de tilsattes og organisasjonenes medbestemmelse og medvirkning = en god begynnelse

• ”Samhandlingsmodellen” til SV• Danne nettverk med andre som vil det samme

som oss For velferdsstaten ”Modellkommuneforsøkene” til

Fagforbundet

Page 21: NTLs NPM Utvalg

Hva gjøres? • Alternativer til nytt økonomistyringssystem finnes

– flere forskningsrapporter bla.• LO viderefører forskningsoppdrag om det

alternative økonomistyringssystemet i offentlig sektor – første rapport legges frem på LO-kongressen

• LO har bedt om en egen Stortingsmelding om systemet. Dette har finansdepartementet så langt avvist

Page 22: NTLs NPM Utvalg

Hvilket samfunn vil du ha?• Et samfunn som står for en rettferdig

fordeling og tilbud til alle som trenger det?• Et samfunn hvor viktige oppgaver løses i offentlig

regi?• Et samfunn hvor de offentlige midlene kommer

innbyggerne til gode og ikke blir til overskudd i privat virksomhet?

• Et samfunn hvor vi kan bruke vår kompetanse og innflytelse til å arbeide for en fornyelse av offentlig sektor som er forenlig med arbeiderbevegelsens grunnprinsipper?

Page 23: NTLs NPM Utvalg

Jeg ønsker oss alle lykke til!

Takk for oppmerksomheten!

Page 24: NTLs NPM Utvalg

Vil du vite mer om NPM?• http://www.velferdsstaten.no/• http://www.attac.no/meninger/1123750428• www.ntl.no Søk på NPM• http://www.fagforbundet.no Søk på NPM• http://www.lo.no/s/Naringspolitikk/Bedriftsutviklin

g-og-omstilling/?tabid=119 Søk på NPM

• http://www.de-facto.no/• http://www.fafo.no/pro/sit-drgrad.htm• http://www.sv.no/found/search?query=npm