of 85/85

Nowotwory złosliwe w województwie śląskim w 2012 roku · 2017. 12. 14. · Szanowni Pa ństwo, Przedstawiamy Pa ństwu kolejne, publikowane od 2003 roku, jubileuszowe wydanie

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nowotwory złosliwe w województwie śląskim w 2012 roku · 2017. 12. 14. · Szanowni Pa ństwo,...

 • Wydawca: Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów

  Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

  Published by:

  Department of Epidemiology and Silesia Cancer Registry, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology, Gliwice Branch

  15 Wybrzeze Armii Krajowej St., 44-101 Gliwice, Poland.

  Rok wydania: 2014 Year of publication: 2014

  ISSN: 1896-4273

  Komitet redakcyjny Zofia Kołosza [email protected]

  Tomasz R. Banasik [email protected] internet: www.rejestrslaski.io.gliwice.pl

  e-mail: [email protected]

  Projekt graficzny, skład, zdjęcia: Art21 Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności zabrania się publikacji i kopiowania (metodą skanowania, fotografowania itp.)

  motywu graficznego okładki, logo rejestru i zdjęć. Żadna część okładki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych

  bez uzyskania pisemnej zgody Art21 Katowice

  http://www.rejestrslaski.io.gliwice.pl/

 • Szanowni Państwo,

  Przedstawiamy Państwu kolejne, publikowane od 2003 roku, jubileuszowe wydanie

  opracowania „Nowotwory złośliwe w województwie śląskim” poświęcone ocenie ryzyka chorób

  nowotworowych w województwie śląskim w 2012 roku.

  W niniejszym opracowaniu zawarto najbardziej aktualny opis zagrożenia nowotworami na

  Śląsku z uwzględnieniem trendów czasowych zachorowalności, umieralności i przeżycia dla

  najczęstszych lokalizacji nowotworowych.

  Przedstawione dane mogą być pomocne w ocenie skuteczności działania populacyjnych

  interwencji pro-zdrowotnych, a w szczególności mogą służyć do pierwszej oceny wyników realizacji

  Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na Śląsku w latach 2006-2015.

  Analizę zachorowań, zachorowalności i przeżycia na nowotwory złośliwe oparto o dane

  nadsyłane przez wszystkie jednostki służby zdrowia województwa śląskiego do Śląskiego Biura

  Rejestracji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

  Ocenę umieralności na nowotwory złośliwe w populacji śląskiej opracowano na podstawie danych

  pochodzących ze świadectw zgonów z Głównego Urzędu Statystycznego.

  Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych

  epidemiologią nowotworów złośliwych na Górnym Śląsku (województwo śląskie) i jest dostępne do

  pobrania w wersji elektronicznej ze strony Śląskiego Rejestru Nowotworów

  www.rejestrslaski.io.gliwice.pl

  Podziękowania

  Szczególne podziękowania pragniemy złożyć Wydziałowi Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, bez którego pomocy nie byłoby możliwe uzupełnienie danych Śląskiego Rejestru Nowotworów. Dziękujemy także naszym współpracownikom: E. Czajkowskiej, E. Garmulewicz, M. Motnykowi, M. Polak, J. Rojek, M. Wertyporoch, B. Włodarczyk-Marciniec za zaangażowanie w kodowanie i weryfikację kart zgłoszeń nowotworów.

  Autorzy

  Niniejszą publikację sfinansowano ze środków Ministerstwa Zdrowia

  w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”, zadanie: „Poprawa Działania Systemu Zbierania i Rejestrowania Danych o Nowotworach”

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  5

  Spis treści

  Abstract ……………………………………………………………………………………………….………………….….……. 9

  Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2012 roku – omówienie …………………………………...……….. 10

  Definicje ………………………………………………………………………………………………………………..…………. 16

  Nowotwory złośliwe w województwie śląskim, 2012 rok

  Rycina 1 …………………………………………………………………………………………………….……………………… 18 Struktura zarejestrowanych zachorowań i zgonów według płci, województwo śląskie, 2012 10 najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych

  The structure of registered cancer cases and deaths by sex, Silesian Voivodeship, 2012 . Ten the most frequent cancer sites

  Rycina 2 …………………………………………………………………………………………………….……………………… 19 Struktura zarejestrowanych zachorowań według grup wieku i płci, województwo śląskie, 2012

  The structure of registered cancer cases by age groups and sex, Silesian Voivodeship, 2012

  Tabela 1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań, województwo śląskie, 2012, MĘŻCZYŹNI. Liczby bewzględne (N), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)), ryzyko skumulowane (ryzyko skum%), wskaźnik (Zg/Zh)

  Registered new cancer cases and deaths for selected cancer groups, Silesian Voivodeship, 2012, MALES. Absolute numbers (N), crude (w.sur) and standardized (w.std (W), (E)) rates, cumulative risk (ryzyko skum%), deaths/incidence ratio (Zg/Zh)

  Tabela 2 ……………………………………………………………………………………………………….…………………… 21 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań, województwo śląskie, 2012, KOBIETY. Liczby bewzględne (N), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)), ryzyko skumulowane (ryzyko skum%), wskaźnik (Zg/Zh)

  Registered new cancer cases and deaths for selected cancer groups, Silesian Voivodeship, 2012, FEMALES. Absolute numbers (N), crude (w.sur) and standardized (w.std (W), (E)) rates, cumulative risk (ryzyko skum%), deaths/incidence ratio (Zg/Zh)

  Tabela 3-3a .………………………………………………………………………………………….……….…………….…..… 22 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, województwo śląskie, 2012, MĘŻCZYŹNI Liczby bezwzględne (N), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E))

  Registered new cancer cases and deaths by site, Silesian Voivodeship, 2012, MALES Absolute numbers (N), percentage (%) and sequence number, crude (w.sur) and age-standarized rates (w.std (W), (E))

  Tabela 4-4a .……………………………………………………………………………………………….……………..……… 24 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, województwo śląskie, 2012, KOBIETY Liczby bezwzględne (N), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)) Registered new cancer cases and deaths by site, Silesian Voivodeship, 2012, FEMALES Absolute numbers (N), percentage (%) and sequence number, crude (w.sur) and age-standarized rates (w.std (W), (E))

  Tabela 5 .…………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według układów narządowych, województwo śląskie, 2012, MĘŻCZYŹNI Liczby bezwzględne (N), wskaźniki struktury (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E))

  Registered new cancer cases and deaths by main cancer groups, Silesian Voivodeship, 2012, MALES Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and standardized (w.std (W), (E)) rates

  Tabela 6 ……………………………………………………………………………………….…………………………….…..… 27 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według układów narządowych, województwo śląskie, 2012, KOBIETY Liczby bezwzględne (N), wskaźniki struktury (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E))

  Registered new cancer cases and deaths by main cancer groups, Silesian Voivodeship, 2012, FEMALES Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and standardized (w.std (W), (E)) rates

  Rycina 3-3a ………………………………………………..…………………………………………………………….……….… 28

  Mediana wieku chorych w chwili diagnozy dla wybranych nowotworów. Lliczby zachorowań, zgonów i współczynniki zachorowalności, umieralności dla nowotworów ogółem (C00-D09), województwo śląskie, 2012

  Median age at diagnosis for selected cancers. Numbers of cases, deaths and age-specific incidence and mortality rates for all cancers (C00-D09), Silesian Voivodeship, 2012

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  6

  Tabela 8…………………………………………………………………………………………………………..……..……….… 30

  Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2012, MĘŻCZYŹNI

  Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Silesian Voivodeship, 2012, MALES

  Tabela 9…………………………………………………………………………………………………………………………..… 31 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2012, KOBIETY

  Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Silesian Voivodeship, 2012, FEMALES

  Tabela 10-10a ……………………………………………………………………………………..………………………..…..… 32 Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2012, MĘŻCZYŹNI

  Age-specific cancer incidence rates by site and five-year age groups, Silesian Voivodeship, 2012, MALES

  Tabela 11-11a ………………….…………………………………………………………………………………………….....… 34 Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2012, KOBIETY

  Age-specific cancer incidence rates by site and five-year age groups, Silesian Voivodeship, 2012, FEMALES

  Tabela 12…………………………………………………………………………………………………………………..………. 36 Zarejestrowane zachorowania i odsetek potwierdzeń histopatologicznych według płci i rozpoznań, województwo śląskie, 2012

  Registered new cancer cases and percentage histologically confirmed cases by sex and sites, Silesian Voivodeship, 2012

  Nowotwory złośliwe w województwie śląskim wlatach 2010-2012

  Tabela 13………………………………………………………………………….………………………………..……………… 38 Mediana wieku w chwili diagnozy i zgonu z powodu nowotworu złośliwego, województwo śląskie, 2010-2012. MĘŻCZYŹNI

  Median age at diagnosis and cancer death, Silesian Voivodeship, 2010-2012. MALES Rycina 4…………………………………………………………………………………………………………….………….…… 39

  Zachorowalność i umieralność w 5-letnich grupach wieku dla wybranych lokalizacji nowotworów, województwo śląskie, 2010-2012. MĘŻCZYŹNI Age-specific incidence and mortality rates for selected cancer sites, Silesian Voivodeship, 2010-2012. MALES

  Tabela 14………………………………………………………………………….………………………………..……………… 40 Mediana wieku w chwili diagnozy i zgonu z powodu nowotworu złośliwego, województwo śląskie, 2010-2012. KOBIETY

  Median age at diagnosis and cancer death, Silesian Voivodeship, 2010-2012. FEMALES Rycina 5-5a………………………………………………………………………………………………………….………….…… 41

  Zachorowalność i umieralność w 5-letnich grupach wieku dla wybranych lokalizacji nowotworów, województwo śląskie, 2010-2012. KOBIETY Age-specific incidence and mortality rates for selected cancer sites, Silesian Voivodeship, 2010-2012. FEMALES

  Przeżycia, trendy

  Tabela 15…………………………………………………………………………………………………………………..…….… 44 5-letnie względne przeżycia w wybranych grupach rozpoznań nowotworów złośliwych, województwo śląskie. Przeżycia względne oszacowano w oparciu o metodę okresową dla lat 2010-2012 i kohortową dla lat 2000-2002

  5-year relative survival for selected cancer sites, Silesian Voivodeship. Survival for the years 2010-2012 by period method and for 2000-2002 by cohort method

  Rycina 6 ………………………………………………………………………………………………….………….…………..… 45 Krzywe 10-letnich względnych przeżyć dla wybranych umiejscowień nowotworów złośliwych w latach 2000-2002 i 2010-2012, województwo śląskie

  10-year relative survival curves for selected cancer sites in the years 2000-2002 and 2010-2012, Silesian Voivodeship

  Rycina 7-7a-7b-7c ……………………………………………………………………………………………………….……..… 46 Trendy czasowe standaryzowanych (W) współczynników zachorowalności, umieralności i 5-letniego przeżycia względnego, województwo śląskie, 1999-2012

  Time trends incidence, mortality age-standarized (W) rates and 5-year relative survival, Silesian Voivodeship, 1999-2012

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  7

  Tabela 16…………………………………………………………………………………………………………………..…….… 50 Trendy czasowe – roczny procent zmiany (APC) (standaryzowanych wg populacji świata) współczynników zachorowalności (1999-2012) i umieralności (1990-2012), województwo śląskie.

  Time trends – annual percentage change (APC) in (world age standardized) incidence (1999-2012) and mortality (1990-2012) rates, Silesian Voivodeship

  Rycina 8-8a-8b ………………………………………………………………………………………….……………….……..… 50 Trendy czasowe współczynników (standaryzowanych wg populacji świata) zachorowalności (1999-2012) i umieralności (1990-2012), województwo śląskie

  Time trends incidence (1999-2012) and mortality (1990-2012) (world age standardized) rates, Silesian Voivodeship

  Nowotwory złośliwe w powiatach województwa śląskiego w 2012 roku

  Tabela 17…………………………………………………………………………………………………………………….…..… 54 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09) według powiatów, województwo śląskie, 2012, MEŻCZYŹNI. Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)), ryzyko skumulowane (ryzyko skum%), wskaźnik (Zg/Zh)

  Registered new cases and deaths for all cancer sites combined (C00-D09) by counties, Silesian Voivodeship, 2012, MALES. Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W), (E)) rates, cumulative risk (ryzyko skum%) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh)

  Tabela 18 ………………………………………………………………………………...…………………………………….… 55 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ogółem (C00-D09) według powiatów, województwo śląskie, 2012, KOBIETY. Liczby bezwzględne (N), odsetek (%), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)), ryzyko skumulowane (ryzyko skum%), wskaźnik (Zg/Zh)

  Registered new cases and deaths for all cancer sites combined (C00-D09) by counties, Silesian Voivodeship, 2012, FEMALES. Absolute numbers (N), percentage (%), crude (w.sur) and age-standardized (w.std (W), (E)) rates, cumulative risk (ryzyko skum%) and deaths/incidence ratio (Zg/Zh)

  Tabela 19 ……………………………………………………………………………………..…………………………………... 56 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów, województwo śląskie, 2012, MĘŻCZYŹNI

  Registered new cancer cases for selected cancer groups by counties, Silesian Voivodeship, 2012, MALES

  Tabela 20………………………………………………………………………………………………………………….……..… 57 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów, województwo śląskie, 2012, KOBIETY

  Registered new cancer cases for selected cancer groups by counties, Silesian Voivodeship, 2012, FEMALES

  Tabela 21 ……………………………………………………………………………………………...………………………...… 58 Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów, województwo śląskie, 2012, MĘŻCZYŹNI

  Age-standardized (W) incidence rates for selected cancer groups by counties, Silesian Voivodeship, 2012, MALES

  Tabela 22……………………………………………………………………………………………………………………….….. 59 Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów, województwo śląskie, 2012, KOBIETY

  Age-standardized (W) incidence rates for selected cancer groups by counties, Silesian Voivodeship, 2012, FEMALES

  Tabela 23 ……………………………………………………………………………………………………….................…...… 60 Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów, województwo śląskie, 2012, MĘŻCZYŹNI

  Cancer deaths for selected cancer groups by counties, Silesian Voivodeship, 2012, MALES

  Tabela 24 ………………………………………………………………………………………………………........................… 61 Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów, województwo śląskie, 2012, KOBIETY

  Cancer deaths for selected cancer groups by counties, Silesian Voivodeship, 2012, FEMALES

  Tabela 25 ……………………………………………………………………………………………………..…………………… 62 Standaryzowane współczynniki (W) umieralności na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów, województwo śląskie, 2012, MĘŻCZYŹNI

  Age-standardized (W) mortality rates for selected cancer groups by counties, Silesian Voivodeship, 2012, MALES

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  8

  Tabela 26…………………………………………………………………………………………………………………….…..… 63 Standaryzowane współczynniki (W) umieralności na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów, województwo śląskie, 2012, KOBIETY

  Age-standardized (W) mortality rates for selected cancer groups by counties, Silesian Voivodeship, 2012, FEMALES

  Tabela 27 …………………………………………………………………………………………………..………………..…..… 64 Zarejestrowane zachorowania i odsetek potwierdzeń histopatologicznych według płci i powiatów, województwo śląskie, 2012

  Registered new cancer cases and percentage histologically confirmed cases by sex and counties, Silesian Voivodeship, 2012

  Nowotwory złośliwe w powiatach województwa śląskiego w latach 2010-2012

  Rycina 9-9a………………………………………………………………………..……………………………..………………… 66 Standaryzowane współczynniki (W) zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe dla najczęstszych umiejscowień według powiatów województwa śląskiego w okresie 2010-2012, MĘŻCZYŹNI, KOBIETY

  Age-standardized (W) incidence and mortality rates for the most frequent cancers by counties of Silesian Voivodeship, 2010-2012, MALES, FEMALES

  Rycina 10…………………………………………………………………………………………..…………..…………………… 68 Rozkład geograficzny standaryzowanch wskaźników zachorowań (SIRs) i zgonów (SMRs) na nowotwory złośliwe ogółem, województwo śląskie, 2010-2012

  Spatial distribution of standardized incidence ratios (SIRs) and standardized mortality ratios (SMRs) for all cancers combined, Silesian Voivodeship, 2010-2012

  Rycina 11...……………………………………………………………………………………………………….………………… 69

  Rozkład geograficzny standaryzowanych wskaźników zachorowań (SIRs) i zgonów (SMRs) na nowotwory złośliwe płuca, województwo śląskie, 2010-2012

  Spatial distribution of standardized incidence ratios (SIRs) and standardized mortality ratios (SMRs) for lung cancers, Silesian Voivodeship, 2010-2012

  Rycina 12 ……………………………………………………………………………………………………...…………………… 70 Rozkład geograficzny standaryzowanych wskaźników zachorowań (SIRs) i zgonów (SMR)s na nowotwory złośliwe okrężnicy i odbytnicy, województwo śląskie, 2010-2012

  Spatial distribution of standardized incidence ratios (SIRs) and standardized mortality ratios (SMRs) for large bowel cancers, Silesian Voivodeship, 2010-2012

  Rycina 13 ………………………………………………………………………………………………………...……………...… 71

  Rozkład geograficzny standaryzowanych wskaźników zachorowań (SIRs) i zgonów (SMRs), woj. śląskie, 2010-2012 . Mężczyźni

  Spatial distribution of standardized incidence ratios (SIRs) and standardized mortality ratios (SMRs), Silesian Voivodeship, 2010-2012 . Males

  Rycina 14 …………………………………….………………………………………………………………..……………...…… 72

  Rozkład geograficzny standaryzowanych wskaźników zachorowań (SIRs) i zgonów (SMRs), woj. śląskie, 2010-2012 . Kobiety

  Spatial distribution of standardised incidence ratios (SIRs) and standardised mortality ratios (SMRs), Silesian Voivodeship, 2010-2012 . Females

  Rycina 15 …………………………………….………………………………………………………………..……………...…… 73

  Kolejność powiatów województwa śląskiego wg wartości standaryzowanego współczynnika (W) zachorowalności i umieralności w latach 2010-2012

  Ranking of counties by world age standardized incidence and mortality rates in the years 2010-2012

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  9

  Abstract Cancer in Silesian Voivodeship in 2012

  The Silesia Cancer Registry presents cancer statistics of incidence, mortality and survival on different cancer types diagnosed

  and registered in Silesian population during the year 2012.

  A total of 18 615 new cancer cases (9 440 in males and 9 175 in females) were registered in 2012 in Silesian Voivodeship. the world age-standardized incidence rates were 254 per 100 000 males, and 205 per 100 000 females. The estimated risk of

  developing cancer between the ages 0-74 years is higher for males (27%) than for females (22%).

  Among all persons, lung cancer (15% of all cases) is the most common registrable cancer types and the cancer that takes most lives (22% of all cancer deaths). Lung cancer, colorectal cancer (11%), breast cancer (11%), prostate cancer (8%), and non-

  melanoma skin cancers (7%), together account for almost half (52%) of all registrable cancers in 2012.

  In males, the most common registrable cancers after lung cancer (1 862 cases, 20% of all cancers in males) are prostate cancer (1 482 cases, 16%), colorectal cancer (1 105 cases, 12%) and non-melanoma skin cancers (654 cases, 7%) which in total

  account for over half (54%) of all male cases. Age-standardized incidence rates were: for lung 48.8, prostate 38.5, colorectal 28.8

  and non-melanoma skin cancers 16.8 per 100 000.

  In females, breast cancer (2 022 cases, 22% of all cancers in females) is the most common registrable cancer followed by colorectal cancer (952 cases, 10%), lung cancer (856 cases, 9%), non-melanoma skin cancer (713 cases, 8%) and corpus uteri

  cancer (692 cases, 8%), which in total account for over half (57%) of all female cases. Age-standardized incidence rates were: for

  breast 49.1, colorectal 18.6, lung 18.4, non-melanoma skin 13.1 and corpus uteri cancers 15.5 per 100 000.

  Among Silesian residents there were 12 282 deaths due to cancer in 2012, 6 856 in males and 5 426 in females. All-cancers age-standardized mortality rates for 2012 were 178.5 deaths per 100 000 males and 104.2 deaths per 100 000 females, both

  slightly lower than in 1999. The most common causes of cancer related deaths in males were lung (28%), colorectal (12%),

  stomach (8%), and prostate (8%) cancers, while lung (15%), breast (14%), colorectal (13%) and ovary (6%) were the most

  common in females.

  In this report, 5-year period relative survival for patient diagnosed in the years 2010-2012 was presented with reference to cohort relative survival for the years 2000-2002. Overall survival has improved for all cancers combined (excluding non-melanoma

  skin) in Silesian Voivodeship. Five-year relative survival for males for all cancer types (excluding non-melanoma skin) increased

  from 34% in the years 2000-2002 to 40% in the years 2010-2012, while for females it rose slightly from 52% to 54%.

  Recent increases in survival were also noted for certain common cancers (for prostate cancer from 70% in 2000-2002 to 83% in 2010-2012 and for female colorectal cancer from 44% to 51%) and less common cancers (for female Hodgkin’s disease from

  76% to 89% and for male thyroid cancer from 80% to 91%).

  5-year survival calculated by the period method for 2010–2012 was high for testicular cancer (91%), thyroid cancer (for females 98%, and for males 91%), Hodgkin’s disease (for females 89%) and prostate cancer (83%) and low for stomach cancer

  (about 18% for males and 21% for females), lung cancer (12% for males and 17% for females) and the lowest for oesophagus, liver

  (males only) and pancreatic cancers among all persons (less than 10%).

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  10

  Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2012 roku

  Niniejsze opracowanie dotyczy oceny zachorowalności i umie-

  ralności na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2012

  roku. Dane o noworejestrowanych zachorowaniach z okresu

  1.01.2012-31.12.2012 pochodzą ze Śląskiego Biura Rejestracji

  Nowotworów, przy Zakładzie Epidemiologii i Śląskiego Rejestru

  Nowotworów (ŚRN), Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skło-

  dowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Dane statystyczne o liczbie

  zgonów (na podstawie świadectw zgonów) pochodzą z Głównego

  Urzędu Statystycznego. Poniżej przedstawiono strukturę ludności

  województwa śląskiego według płci i wieku na dzień 30 czerwca

  2012 roku.

  Struktura ludności według płci i 5-letnich grup wieku, województwo śląskie, 2012 The population structure by sex and 5-year age groups, Silesian Voivode-ship, 2012

  Grupy wieku/Age groups MĘŻCZYŹNI/MALES KOBIETY/FEMALES

  Ogółem/Total 2 230 726 100% 2 389 898 100%

  0-4 119 562 5,4% 113 631 4,7% 5-9 104 076 4,7% 97 308 4,1%

  10-14 106 175 4,8% 104 190 4,4% 15-19 127 459 5,7% 128 052 5,3% 20-24 159 512 7,2% 160 005 6,7% 25-29 190 548 8,5% 189 774 7,9% 30-34 190 780 8,6% 185 022 7,7% 35-39 173 345 7,8% 164 597 6,9% 40-44 149 123 6,7% 147 369 6,2% 45-49 151 498 6,8% 156 412 6,5% 50-54 173 540 7,8% 189 980 7,9% 55-59 174 575 7,8% 191 375 8,0% 60-64 144 488 6,5% 160 002 6,7% 65-69 87 781 3,9% 109 247 4,6% 70-74 77 521 3,5% 107 388 4,5% 75-79 54 061 2,4% 85 738 3,6% 80-84 31 978 1,4% 60 920 2,5% 85+ 14 704 0,7% 43 096 1,8%

  Klasyfikację zachorowań i zgonów przeprowadzono w oparciu o

  X rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Pro-

  blemów Zdrowotnych (MKCh-X).

  Przedstawiono podstawowe wskaźniki statystyczne dotyczące zachorowań i zgonów w województwie i w powiatach województwa śląskiego takie jak: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki

  surowe i standaryzowane (według populacji świata (W) i populacji

  europejskiej (E)) dla nowotworów złośliwych ogółem i poszczegól-

  nych rozpoznań według płci, ryzyko skumulowane zachorowalności i

  umieralności.

  0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

  0-5-

  10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85+

  grup

  y w

  ieku

  / ag

  e gr

  oups

  populacja świata (W) śląska 2012

  0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

  0-5-

  10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85+

  grup

  y w

  ieku

  / ag

  e gr

  oups

  populacja europejska (E) śląska 2012

  W 2012 roku populacja województwa śląskiego liczyła ponad

  4,6 mln mieszkańców. W porównaniu z 1999 rokiem (rok powstania

  województwa śląskiego w obecnych granicach administracyjnych)

  liczba ludności zmalała o 5,0% (z 4 864 649 w 1999 roku do

  4 620 624 w 2012 roku).

  W tym okresie procent mężczyzn w wieku 65 lat i powyżej

  wzrósł z 8,6% do 11,9%, a kobiet z 13,3% do 17,4%. Liczba dzieci

  w wieku 0-14 lat płci męskiej zmalała z 19,6% w 1999 roku do

  14,8% w 2012 roku, a płci żenskiej z 17,5% do 13,2%, odpowiednio.

  Rozkład ludności wg wieku w roku 2012 vs 1999, województwo śląskie The population distribution by age in 2012 vs. 1999, Silesian Voivodeship

  MĘŻCZYŹNI/MALES KOBIETY/FEMALES

  0% 2% 4% 6% 8% 10%

  0-5-

  10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85+

  grup

  y w

  ieku

  / ag

  e gr

  oups

  1999 2012

  0% 2% 4% 6% 8% 10%

  0-5-

  10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85+

  grup

  y w

  ieku

  / ag

  e gr

  oups

  1999 2012

  Prognozy wskazują, że w 2030 roku prawie 25% mieszkańców

  województwa ślaskiego będzie w wieku 65 lat i powyżej.

  0- 5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+

  grupy wieku / age groups

  0%

  2%

  4%

  6%

  8%

  10%

  12%populacja śląska

  2012 prognoza na 2030

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  11

  W 2012 roku w województwie śląskim zarejestrowano łącznie

  18 615 zachorowań na nowotwory złośliwe, w tym 9 440 zacho-rowań u mężczyzn (50,7%) i 9 175 u kobiet (49,3%). W porównaniu

  z liczbą zarejestrowanych zachorowań w 1999 roku liczba ta wzro-

  sła o 18% (2849 więcej przypadków zachorowań w 2012 roku niż w

  1999 roku).

  Najczęściej zgłaszanymi nowotworami złośliwymi w 2012 roku

  były nowotwory płuca (C33-C34 według MKCh-X; 2718 zachoro-

  wań, 15%), jelita grubego (C18-C21 wg MKCh-X; 2057, 11%), piersi

  (2033, 11%), gruczołu krokowego (1482, 8%) i inne nowotwory

  złośliwe skóry (1367, 7%). Stanowią one 51,9% wszystkich zareje-

  strowanych nowotworów złośliwych w 2012 roku.

  W 2012 roku całkowita liczba zachorowań u mężczyzn w po-pulacji śląskiej wzrosła o 17% w porównaniu do roku 1999, podczas

  gdy standaryzowane (W - według populacji świata) wg wieku współ-

  czynniki zachorowalności dla nowotworów złośliwych ogółem uległy

  obniżeniu o około 9% (z 280,2/100 tys. w 1999 roku do 254,0/100

  tys. w 2012 roku).

  Rozkład zachorowań i zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem w roku 2012 vs 1999, województwo śląskie. MĘŻCZYŹNI The incidence cases distribution and age-specific incidence rates in 2012 vs. 1999, Silesian Voivodeship. MALES

  0- 5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+

  wiek

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  liczb

  a za

  chor

  owań

  / num

  ber o

  f cas

  es

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  wsp

  ółcz

  . na

  100

  000

  / rat

  e (c

  ases

  per

  100

  000

  )

  2012 zachorowania/cases 1999 zachorowania/cases

  wsp.zachor./incidence rate 2012 1999

  Spośród ogółu zgłaszanych nowotworów złośliwych, u mężczyzn najczęściej rejestrowane były nowotwory płuca (20%), gruczołu

  krokowego (16%), jelita grubego (12%) i nieczerniakowate nowotwory

  złośliwe skóry (7%), a wartości współczynników standaryzowanych

  (W) wynosiły: dla nowotworów płuca 48,8/100 tys., gruczołu kroko-

  wego 38,5/100 tys., jelita grubego 28,8/100 tys. i nieczerniakowa-

  tych nowotworów złośliwych skóry 16,8/100 tys. mężczyzn.

  W 2012 roku u kobiet liczba zachorowań wzrosła o 1459 przypadki tj. 19% w odniesieniu do 1999 roku, jednakże w przeci-

  wieństwie do mężczyzn standaryzowane (W) współczynniki zacho-

  rowalności dla nowotworów złośliwych ogółem pozostały prawie na

  niezmienionym poziomie (203,3/100 tys. w 1999 roku vs 205,4/100

  tys. w 2012 roku).

  Rozkład zachorowań i zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem w roku 2012 vs 1999, województwo śląskie. KOBIETY The incidence cases distribution and age-specific incidence rates in 2012 vs. 1999, Silesian Voivodeship. FEMALES

  0- 5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+

  wiek

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  liczb

  a za

  chor

  owań

  / nu

  mbe

  r of c

  ases

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  wsp

  ółcz

  . na

  100

  000

  / rat

  e (c

  ases

  per

  100

  000

  )

  2012 zachorowania/cases 1999 zachorowania/cases

  wsp.zachor./incidence rate 2012 1999

  U kobiet najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi by-ły nowotwory piersi (22%), jelita grubego (10%), płuca (9%), nie-

  czerniakowate nowotwory złośliwe skóry (8%) i trzonu macicy (8%).

  Najwyższe standaryzowane (W) współczynniki występowały dla

  nowotworów piersi 49,1/100 tys., jelita grubego 18,6/100 tys., płuca

  18,4/100 tys., trzonu macicy 15,5/100 tys. i nieczerniakowatych nowo-

  tworów złośliwych skóry 13,1/100 tys.

  Nowotwory złośliwe występują częściej u mężczyzn niż u kobiet.

  Dla większości nowotworów złośliwych mężczyźni mają wyższe

  współczynniki zachorowalności niż kobiety za wyjątkiem nowotwo-

  rów piersi, tarczycy i pęcherzyka żółciowego występujących znacz-

  nie częściej u kobiet.

  W 2012 roku w województwie śląskim ryzyko skumulowane zachorowania do 75 lat dla nowotworów złośliwych ogółem wynosi-ło 26,9% dla mężczyzn i 21,5% dla kobiet. A ryzyko skumulowane

  zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem przed 85 rokiem życia

  wynosiło 42,1% dla mężczyzn i 29,9% dla kobiet.

  W 2012 roku w województwie śląskim zarejestrowano łącznie

  12 282 zgonów z powodu nowotworów złośliwych to jest o 2083 (20,4%) zgonów więcej niż w 1999 roku.

  U mężczyzn liczba zgonów dla 2012 roku w populacji śląskiej wzrosła o 17,7% w porównaniu do roku 1999, podczas gdy standa-

  ryzowane (W) współczynniki umieralności uległy obniżeniu o 13% (z

  204,2/100 tys. w 1999 roku do 178,5/100 tys. w 2012 roku).

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  12

  Rozkład zgonów i umieralności na nowotwory złośliwe ogółem w roku 2012 vs 1999, województwo śląskie. MĘŻCZYŹNI The deaths distribution and age-specific mortality rates in 2012 vs. 1999, Silesian Voivodeship. MALES

  0- 5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+

  wiek

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  liczb

  a zg

  onów

  / nu

  mbe

  r of d

  eath

  s

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  wspó

  łcz. n

  a 100

  000 /

  rate

  (dea

  ths pe

  r 100

  000)

  2012 (6485 zgony/deaths) 1999 (5823 zgony/deaths)

  wsp.umier./mortality rate 2012 1999

  U kobiet wzrost liczby zgonów dla 2012 roku wyniósł 24% w odniesieniu do 1999 roku, jednakże w przeciwieństwie do mężczyzn

  współczynniki umieralności uległy nieznacznemu obniżeniu (2%

  spadek) między obu latami kalendarzowych (106,8/100 tys. i

  104,2/100 tys., odpowiednio).

  Rozkład zgonów i umieralności na nowotwory złośliwe ogółem w roku 2012 vs 1999, województwo śląskie. KOBIETY

  The deaths distribution and age-specific mortality rates in 2012 vs. 1999, Silesian Voivodeship. FEMALES

  0- 5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+

  wiek

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  liczb

  a zg

  onów

  / nu

  mbe

  r of d

  eath

  s

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  wsp

  ółcz

  . na

  100

  000

  / rat

  e (d

  eath

  s pe

  r 100

  000

  )

  2012 (5426 zgony/deaths) 1999 (4376 zgony/deaths)

  wsp.umier./mortality rate 2012 1999

  Nowotwory złośliwe będące najczęstszą przyczyną zgonów i sta-

  nowiące ponad 50% zgonów nowotworowych u mężczyzn to nowo-

  twory płuca (28%), jelita grubego (12%), żołądka (8%) i gruczołu

  krokowego (8%), a u kobiet to nowotwory płuca (15%), piersi (14%),

  jelita grubego (13%), jajnika (6%) i trzustki (5%).

  W województwie śląskim w 2012 roku najczęstszą przyczynę zgonów u obu płci z powodu nowotworów złośliwych stanowiły nowotwory złośliwe płuca (2738 zgonów, 22%). W następnej kolej-

  ności w rankingu przyczyn zgonów były nowotwory złośliwe jelita

  grubego (1512 zgonów, 12%), żołądka (785, 6%), piersi (755, 6%),

  trzustki (608, 5%) i gruczołu krokowego (521, 4%).

  Przeżycia chorych

  Przeżycia chorych na nowotwory złośliwe, tj. prawdopodobieństwo

  przeżycia pewnego czasu (na ogół 5 lat) od diagnozy nowotworu,

  stanowią średnią miarę oceny skuteczności wczesnego wykrycia i

  leczenia nowotworów. Wyniki tego typu odnoszą się do całej popu-

  lacji, przez co mogą być wykorzystane do opracowywania i oceny

  populacyjnych programów prozdrowotnych. Ocenę czasu przeżycia

  oparto o przeżycia względne, które stanowią ważny i najczęściej

  przedstawiany wskaźnik w tego typu badaniach populacyjnych

  W Polsce w 2006 roku Ministerstwo zdrowia wdrożyło dziesięcioletni

  Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (2006-

  2015) ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do

  podniesienia jakości opieki zdrowotnej chorych na nowotwory zło-

  śliwe, które w konsekwencji powinny się przyczynić do poprawy

  wskaźników przeżycia.

  Niniejsze opracowanie przedstawia najbardziej aktualne wskaźniki

  5-letnich względnych przeżyć dla wybranych nowotworów złośliwych

  diagnozowanych w latach 2010-2012 w odniesieniu do przeżyć

  chorych diagnozowanych w ubiegłej dekadzie w latach 2000-2002

  (Tab. 15, str. 42). Dodatkowo, dla najczęstszych umiejscowień

  nowotworowych, przedstawiono krzywe względnych przeżyć do 10

  lat od diagnozy względem obu porównywanych okresów: 2010-2012

  vs 2000-2002 (Ryc. 6, str 43).

  Przeżycia dla nowotworów złośliwych ogółem u mężczyzn są niższe

  niż u kobiet. Dla okresu diagnozy 2010-2012, 5-letnie względne

  przeżycia dla nowotworów złośliwych ogółem z wyłączeniem nie-

  czerniakowatych nowotworów skóry (C44 wg MKCh-X) wyniosły

  40% u mężczyzn i 54% u kobiet. Tę różnicę przeżyć można wytłu-

  maczyć odmiennym rokowaniem dla najczęściej diagnozowanych

  nowotworów u obu płci (np. 12% przeżycie dla nowotworu złośliwe-

  go płuca u mężczyzn i 78% przeżycie dla nowotworu złośliwego

  piersi u kobiet).

  Generalnie wskaźniki przeżyć u kobiet były wyższe niż u mężczyzn

  w obu badanych okresach diagnozy. Względne przeżycia wykazują

  duże zróżnicowania w zależności od umiejscowienia nowotworu. 5-

  letnie względne przeżycia dla lat 2010-2012 były wysokie (>=80%)

  dla nowotworów złośliwych jądra (91%), tarczycy (91% u mężczyzn i

  98% u kobiet), choroby Hodgkina (89% u kobiet), gruczołu kroko-

  wego (83%) i trzonu macicy (80%). Nowotwory te w 2012 roku

  stanowiły 18% z ogółu rozpoznanych nowotworów złośliwych u

  mężczyzn i 11% u kobiet. Przeżycia były niskie dla nowotworów

  złośliwych żołądka (18% u mężczyzn i 21% u kobiet), płuca (12% u

  mężczyzn i 17% u kobiet), wątroby i przełyku (11% u kobiet) i naj-

  niższe (

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  13

  tworów trzonu macicy i jajnika (poprawa ≤ niż 2%) oraz spadkiem

  przeżycia dla szyjki macicy. Nowotwory piersi żeńskiej, szyjki maci-

  cy, trzonu macicy i jajnika stanowiły ok 38% z ogółu diagnozowa-

  nych w 2012 roku nowotworów złośliwych u kobiet.

  Znaczna poprawa 5-letniego przeżycia względnego przeżycia wy-

  stąpiła zarówno dla najczęściej diagnozowanych nowotworów zło-

  śliwych np. gruczołu krokowego o 13% (70% w 2000-2002 vs 83%

  w 2010-2012), jelita grubego u mężczyzn o 5% (44% vs 49%) i u

  kobiet o 7% (44% vs 51%) jak i dla nowotworów występujących

  stosunkowo rzadko np. chłoniaków nieziarniczych u mężczyzn o

  12% (47% vs 59%), tarczycy u mężczyzn o 11% (80% vs 91%)

  oraz choroby Hodgkina u kobiet o 13% (76% vs 89%).

  Nie stwierdzono znaczącej poprawy 5-letniego przeżycia dla nowo-

  tworów złośliwych płuca u obu płci.

  Stwierdzono pogorszenie 5-letniego przeżycia dla nowotworów

  złośliwych szyjki macicy o 5% (53% vs 48%)

  Zachorowalność i umieralność w powiatach (Nowo-twory złośliwe w powiatach województwa ślaskiego w 2012 roku)

  W 2012 roku w powiatach województwa śląskiego obserwowano

  duże zróżnicowanie standaryzowanych (W) współczynników zacho-rowalności i umieralności dla nowotworów złośliwych.

  Zakres współczynników zachorowalności dla nowotworów złośli-

  wych ogółem u mężczyzn w poszczególnych powiatach woje-

  wództwa śląskiego wyniósł od 188,1 do 311,4 na 100 tys., a wśród

  kobiet od 124,9 do 243,3 na 100 tys.

  Standaryzowany współczynnik zachorowalności dla nowotworów złośliwych ogółem u mężczyzn w województwie śląskim wynosił 254,0/100 tys. Najwyższe zagrożenie nowotworami złośliwymi

  ogółem w populacji mężczyzn zaobserwowano w powiecie bielskim

  (311,4/100 tys.), w Chorzowie (309,7/100 tys.) oraz w Żorach

  (297,6/100 tys.). Natomiast najniższe wartości standaryzowanych

  współczynników zachorowalności występowały w powiatach: mysz-

  kowskim (188,1/100 tys.), zawierciańskim (188,5/100 tys.) i miko-

  łowskim (198,0/100 tys.).

  Najwyższe wartości standaryzowanych współczynników umieral-ności dla nowotworów złośliwych ogółem występowały w mia-stach: Jastrzębie-Zdrój (216,0/100 tys.) i Chorzowie (207,4/100 tys.),

  a najniższe w powiatach: gliwickim (139,3/100 tys.) i mikołowskim

  (141,6/100 tys.).

  U mężczyzn na poziomie powiatów najczęściej rejestrowano zachorowania na nowotwory złośliwe płuca, gruczołu krokowego,

  jelita grubego. Nowotwory złośliwe płuca były najczęstszą przyczyną

  zgonów nowotworowych we wszystkich powiatach (Tab. 23, str. 60).

  Natomiast w rankingu zachorowań zajmowały na ogół pierwsze

  miejsce ustępując jedynie nowotworom złośliwym gruczołu krokowego

  (1-sze miejsce w 9 powiatach) i jelita grubego (1-sze miejsce w 2

  powiatach) (Tab. 19, str. 56).

  Największe zagrożenie nowotworami płuca u mężczyzn ob-serwowano w mieście Ruda Śląska i powiecie kłobudzkim. Standa-

  ryzowane (W) współczynniki zachorowalności wynosiły odpowiednio:

  77,4/100 tys. i 71,2/100 tys. (przy wartości 48,8/100 tys. dla całego

  województwa). Współczynniki zachorowalności dla nowotworów

  złośliwych płuca u mężczyzn w poszczególnych powiatach zmieniały

  się w zakresie od 31,8/100 tys. (powiat pszczyński) do 77,4 na100

  tys. (Ruda Śląska), a współczynniki umieralności od 33,3/100 tys.

  (powiat rybnicki) do 69,7/100 tys. (powiat kłobucki).

  W populacji kobiet województwa śląskiego najwyższe wartości

  standaryzowanych współczynników zachorowalności dla nowotwo-rów złośliwych ogółem występowały w miastach: Gliwice (243,3/100 tys.), Jastrzebie-Zdrój (238,3/100 tys.), a najniższe w

  powiatach: bieruńsko-lędzińskim (124,9/100 tys.), zawierciańskim

  (167,9/100 tys.) i myszkowskim (169,4/100 tys.).

  Najwyższe wartości standaryzowanych współczynników umie-ralności występowały w miastach: Świętochłowice (126,5/100 tys.), Chorzów (122,8/100 tys.) i Jaworzno (122,3/100 tys.), a najniższe w

  powiatach: tarnogórskim (78,5/100 tys.), częstochowskim (79,7/100

  tys.) i raciborskim (84,1/100 tys.).

  U kobiet w powiatach województwa śląskiego najczęściej reje-strowano nowotwory złośliwe piersi. Następne miejsca zajmowały

  nowotwory złośliwe jelita grubego oraz trzonu macicy.

  W powiatach nowotwory złośliwe piersi zajmowały pierwsze miej-

  sce w rankingu zachorowań za wyjątkiem miasta Świętochłowice,

  (gdzie najczęściej rozpoznawano nowotwory złośliwe płuca), nato-

  miast tylko w 13 powiatach stanowiły najczęstszą przyczynę zgonów

  nowotworowych. W 16 powiatach najczęstszą przyczyną zgonów były

  nowotwory złośliwe płuca, a w 7 powiatach nowotwory złośliwe jelita

  grubego.

  Największe zagrożenie nowotworami piersi w województwie śląskim zaobserwowano w miastach Gliwice, Rybnik i Jastrzębie-

  Zdrój. Standaryzowane (W) współczynniki zachorowalności wynosiły

  odpowiednio: 70,9/100 tys., 65,7/100 tys. i 65,3/100 tys. (przy warto-

  ści 49,1/100 tys. dla całego województwa).

  Zakres współczynników zachorowalności dla nowotworów złośli-

  wych piersi w poszczególnych powiatach wyniósł od 27,3/100 tys.

  (powiat bieruńsko-lędziński) do 70,9/100 tys. (Gliwice), a dla współ-

  czynników umieralności od 9,1/100 tys. (powiat kłobucki) do 23,7/100

  tys. (powiat wodzisławski).

  Obserwowane zróżnicowanie zachorowalności na poziomie po-

  wiatów zależy nie tylko od populacyjnych czynników ryzyka, zakresu i

  skuteczności podejmowanych akcji prozdrowotnych, lecz przede

  wszystkim od rzetelności przysyłania kart zgłoszeń nowotworów przez

  jednostki służby zdrowia do Śląskiego Biura Rejestracji Nowotworów.

  Miarą kompletności rejestracji nowotworów złośliwych jest wskaźnik zachorowania/zgony, który jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z

  powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie.

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  14

  Kolejność powiatów wg wskaźników zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2012 roku Ranking of counties by cancer cases/deaths ratios, Silesian Voivodeship, 2012

  1,11,21,21,21,21,3

  1,31,41,41,41,41,41,41,51,51,51,51,51,51,51,51,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,71,71,71,71,71,8

  1,9

  0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

  zawierciańskibieruńsko-lędziński

  myszkowskirybnicki

  m.Świętochłowicewodzisławskim.Jaworzno

  lublinieckim.Bytom

  m.Mysłowicepszczyńskibędzińskiraciborskiżywiecki

  m.Katowicem.Rybnik

  m.Chorzówwoj. śląskie

  m.Siemianowice Śląskiem.Jastrzębie-Zdrójm.Piekary Śląskie

  m.Sosnowieckłobucki

  m.Tychymikołowskim.Zabrze

  tarnogórskim.Dąbrowa Górnicza

  gliwickim.Częstochowa

  m.Gliwicem.Ruda Śląska

  częstochowskistandard Polska

  cieszyńskim.Żorybielski

  m.Bielsko-Biała

  W 2012 roku wskaźnik zachorowania/zgony dla województwa

  śląskiego wynosił 1,52. Wskaźnik ten wykazuje duże zróżnicowanie

  względem powiatów województwa śląskiego od wartości 1,05 w

  powiecie zawierciańskim do 1,91 w mieście Bielsko-Biała (przy stan-

  dardzie dla Polski 1,67).

  W powiecie zawierciańskim liczba wszystkich zarejestrowanych

  zachorowań na nowotwory złośliwe przekroczyła liczby zgonów z ich

  powodu o mniej niż 10%. Do powiatów o najwyższej kompletności

  rejestracji nowotworów należą miasta Bielsko-Biała, powiat bielski,

  Żory i powiat cieszyński.

  Liczba nowych zachorowań zarejestrowanych w województwie

  śląskim w 2012 roku wyniosła 18 615. Nie odzwierciedla to rzeczywi-stej liczby zachorowań. Szacuje się (przy założeniu kompletności

  rejestracji), że liczba nowych zachorowań w 2012 roku w wojewódz-

  twie śląskim wynosiła około 20,5 tys.

  Wskaźnik zachorowania/zgony w powiatach jest niższy dla męż-

  czyzn niż dla kobiet. Wynika to z większego udziału nowotworów o

  dużej śmiertelności u mężczyzn.

  U mężczyzn w dwóch powiatach (myszkowski, zawierciański)

  wskaźnik ten był poniżej 1, co oznacza, że liczba zarejestrowanych

  zachorowań na nowotwory złośliwe w 2012 roku była mniejsza od

  liczby zgonów z ich powodu.

  Kolejność powiatów wg wskaźników zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2012 roku. Mężczyźni Ranking of counties by cancer cases/deaths ratios, Silesian Voivodeship, 2012. Males

  Kolejność powiatów wg wskaźników zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2012 roku. Kobiety Ranking of counties by cancer cases/deaths ratios, Silesian Voivodeship, 2012. Females

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  15

  Liczby przypadków o zachorowaniach na nowotwory w latach ubie-

  głych (przed rokiem 2012) mogą różnić się od tych obliczonych dla

  tych samych lat w oparciu o najbardziej aktualny stan bazy rejestru

  Jest to wynikiem ciągłego uzupełniania bazy rejestru o przypadki

  zdiagnozowane wcześniej i przesłane do Śląskiego Biura Rejestracji

  Nowotworów dopiero w ostatnich latach.

  Mężczyźni - woj. śląskie

  Licz

  by z

  acho

  row

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  rok diagnozy

  4000

  5000

  6000

  7000

  8000

  9000

  10000

  wg danych z aktualnego stanu bazy wg danych z corocznych biuletynów

  Kobiety - woj. śląskie

  Licz

  by z

  acho

  row

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  rok diagnozy

  4000

  5000

  6000

  7000

  8000

  9000

  10000

  wg danych z aktualnego stanu bazy wg danych z corocznych biuletynów

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  16

  Definicje W niniejszym opracowaniu stosowano następujące pojęcia i miary ryzyka: Populacja zbiór mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w danym okresie kalendarzowym (tutaj: województwa śląskiego lub powiatu w 2012 roku). Do tak zdefiniowanej populacji nie zalicza się osób zameldo-wanych na pobyt czasowy.

  Wiek wiek osoby (w latach) liczony w chwili postawienia diagnozy nowo-tworu złośliwego. Liczba zachorowań (zgonów (N)), liczba zarejestrowanych przypadków zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe w populacji w danym okresie kalendarzowym (tutaj: woj. śląskiego lub powiatów w 2012 roku). Na liczbę zachorowań (zgonów) ma wpływ zarówno wielkość opisy-wanej populacji jak i jej struktura wieku. Wskaźnik struktury (odsetek, %) zarejestrowanych zachorowań (zgonów) określa odsetek zarejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) wśród nowotworów złośliwych ogó-łem. Współczynnik surowy (w.sur) zachorowalności (umieralności) jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy i określa liczbę rejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowo-twór (grupę nowotworów) na 100 tys. osób w danym roku (tutaj: woj. śląskiego lub powiatów w 2012 roku). Współczynnik cząstkowy zachorowalności (umieralności) jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy w 5-letniej grupie wieku w danym roku (tutaj: woj. śląskiego lub powiatów w 2012 roku). Określa się go, jako liczbę rejestrowanych zachorowań (zgonów) na dany nowotwór (grupę nowotworów) w danej grupie wieku na 100 tys. osób. W niniejszym opracowaniu analizowano współczynniki cząstkowe w 5-letnich grupach wieku począwszy od 0-4 do 85 lat i więcej (85+). Współczynnik standaryzowany (w.std (W), (E)) (wg wieku) zachorowalności (umieralności) jest miarą ryzyka zachorowania (zgonu) na nowotwór złośliwy i określa, ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w badanej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak w populacji standardowej (w.std (W) - standard populacji świata; w.std (E) - standard populacji europejskiej). Współczynnik standaryzowany jest zwykle wyrażony na 100 tys. osób. Ryzyko skumulowane (do 75 lat) (ryzyko skum(%)) jest miarą ryzyka zachorowania osoby na dany nowotwór (grupę nowotworów) w okresie do 75 roku życia pod warunkiem, że dana osoba dożyje do końca tego okresu. Dodatkowo zakładamy, że ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy w poszczególnych 5-letnich grupach wieku jest takie jak w populacji województwa śląskiego w 2012 roku.

  Wskaźnik zgony/zachorowania (Zg/Zh(%)) jest ilorazem liczby zgonów na nowotwór złośliwy (grupę nowotwo-rów) do liczby nowo rejestrowanych zachorowań na ten nowotwór w tym samym okresie kalendarzowym. Wskaźnik Zg/Zh jest zwykle wyrażony w %. Duże wartości wskaźni-ka Zg/Zh odnoszą się do nowotworów złośliwych źle rokujących, z krótkimi czasami przeżyć (np. nowotwór złośliwy płuca), podczas gdy małe wartości Zg/Zh opisują nowotwory dobrze rokujące (z długimi czasami przeżycia). Wskaźnik względnego przeżycia (względne przeżycie) jest ilorazem obserwowanego przeżycia chorych do oczekiwanego przeżycia (opartego na wskaźnikach umieralności dopasowanych pod względem płci, wieku i czasu kalendarzowego) osób z general-nej populacji, z której pochodziły osoby chore w chwili diagnozy (tutaj: populacji śląskiej).

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  17

  Nowotwory złośliwe w województwie śląskim

  w 2012 roku

  Cancer in Silesian Voivodeship

  in 2012

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  18

  Ryc. 1

  Struktura zarejestrowanych zachorowań i zgonów według płci, województwo śląskie, 2012 10 najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych

  The structure of registered cancer cases and deaths by sex, Silesian Voivodeship, 2012. Ten the most frequent cancer sites

  Zachorowania registered cancer cases Zgony

  cancer deaths

  14,6%

  11,1%

  10,9%

  8,0%

  7,3%

  4,1%

  3,8%

  3,7%

  3,1%

  2,6%

  30,8%

  0% 10% 20% 30% 40%

  C33-C34 płuco

  C18-C21 okręż+odbytn.

  C50 pierś

  C61 gruczoł krokowy

  C44 inne n.zł.skóry

  C67 pęch.moczowy

  C16 żołądek

  C54 trzon macicy

  C64-C66,C68 nerka

  C56 jajnik

  pozostałe

  MĘŻCZYŹNI + KOBIETY MALES+FEMALES

  zachorowania – 18615 C33-C34 – 2718 C18-C21 – 2057 C50 – 2033 C61 – 1482 C44 – 1367 C67 – 763 C16 – 702 C54 – 692 C64-C66,C68 – 585 C56 – 482

  zgony – 12282 C33-C34 – 2738 C18-C21 – 1512

  C16 – 785 C50 – 755 C25 – 608 C61 – 521 C67 – 432

  C64-C66,C68 – 382 C70-C72 – 360 C91-C95 – 344

  22,3%

  12,3%

  6,4%

  6,1%

  5,0%

  4,2%

  3,5%

  3,1%

  2,9%

  2,8%

  31,3%

  0% 10% 20% 30% 40%

  C33-C34 płuco

  C18-C21 okręż+odbytn.

  C16 żołądek

  C50 pierś

  C25 trzustka

  C61 gruczoł krokowy

  C67 pęch.moczowy

  C64-C66,C68 nerka

  C70-C72 mózg+CSN

  C91-C95 białaczki

  pozostałe

  19,7%

  15,7%

  11,7%

  6,9%

  6,3%

  4,8%

  3,6%

  2,7%

  2,6%

  2,2%

  23,6%

  0% 10% 20% 30% 40%

  C33-C34 płuco

  C61 gruczoł krokowy

  C18-C21 okręż+odbytn.

  C44 inne n.zł.skóry

  C67 pęch.moczowy

  C16 żołądek

  C64-C66,C68 nerka

  C32 krtań

  C25 trzustka

  C91-C95 białaczki

  pozostałe

  MĘŻCZYŹNI MALES

  zachorowania – 9440 C33-C34 – 1862 C61 – 1482 C18-C21 – 1105 C44 – 654 C67 – 598 C16 – 452 C64-C66,C68 – 344 C32 – 252 C25 – 250 C91-C95 – 212

  zgony – 6856

  C33-C34 – 1931 C18-C21 – 810

  C16 – 534 C61 – 521 C67 – 361 C25 –314

  C64-C66,C68 – 246 C91-C95 – 194 C70-C72 – 191

  C15 – 186

  28,2%

  11,8%

  7,8%

  7,6%

  5,3%

  4,6%

  3,6%

  2,8%

  2,8%

  2,7%

  22,9%

  0% 10% 20% 30% 40%

  C33-C34 płuco

  C18-C21 okręż+odbytn.

  C16 żołądek

  C61 gruczoł krokowy

  C67 pęch.moczowy

  C25 trzustka

  C64-C66,C68 nerka

  C91-C95 białaczki

  C70-C72 mózg+CSN

  C15 przełyk

  pozostałe

  22,0%

  10,4%

  9,3%

  7,8%

  7,5%

  4,6%

  3,8%

  2,7%

  2,6%

  2,6%

  26,6%

  0% 10% 20% 30% 40%

  C50 pierś

  C18-C21 okręż+odbytn.

  C33-C34 płuco

  C44 inne n.zł.skóry

  C54 trzon macicy

  C56 jajnik

  C53 szyjka macicy

  C16 żołądek

  C73 tarczyca

  C64-C66,C68 nerka

  pozostałe

  KOBIETY FEMALES

  zachorowania – 9175 C50 – 2022 C18-C21 – 952 C33-C34 – 856 C44 – 713 C54 – 692 C56 – 419 C53 – 345 C16 – 250 C73 – 242 C64-C66,C68 – 241

  zgony – 5426 C33-C34 – 807

  C50 – 748 C18-C21 –702

  C56 – 316 C25 – 294 C16 – 251 C53 – 244

  C70-C72 – 169 C91-C95 – 150

  C54 – 144

  14,9%

  13,8%

  12,9%

  5,8%

  5,4%

  4,6%

  4,5%

  3,1%

  2,8%

  2,7%

  29,5%

  0% 10% 20% 30% 40%

  C33-C34 płuco

  C50 pierś

  C18-C21 okręż+odbytn.

  C56 jajnik

  C25 trzustka

  C16 żołądek

  C53 szyjka macicy

  C70-C72 mózg+CSN

  C91-C95 białaczki

  C54 trzon macicy

  pozostałe

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  19

  Ryc. 2

  Struktura zarejestrowanych zachorowań według grup wieku i płci, województwo śląskie, 2012 The structure of registered cancer cases by age groups and sex, Silesian Voivodeship, 2012

  MĘŻCZYŹNI MALES

  M – 9440 (100%) K – 9175 (100%)

  KOBIETY FEMALES

  46,4%

  14,3%

  7,1%

  7,1%

  25,0%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  C91-C95 białaczki

  C70-C72 mózg+CSN

  C22 wątroba

  C64-C66,C68 nerka

  pozostałe

  0-14 M – 28 (0,3%)

  K – 20 (0,2%)

  20,0%

  20,0%

  10,0%

  50,0%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  C91-C95 białaczki

  C49 tk.łączna i inn.tk.miękkie

  C40-C41 kości

  pozostałe

  35,4%

  12,5%

  12,5%

  8,3%

  6,3%

  25,0%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  C62 jądro

  C82-C85,C96 chłoniaki

  C81 ch. Hodgkina

  C70-C72 mózg+CSN

  C91-C95 białaczki

  pozostałe

  15-24 M – 48 (0,5%)

  K – 47 (0,5%)

  23,4%

  17,0%

  12,8%10,6%

  8,5%

  27,7%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  C73 tarczyca

  C70-C72 mózg+CSN

  C81 ch. Hodgkina

  C91-C95 białaczki

  C56 jajnik

  pozostałe

  16,5%

  8,0%

  7,6%

  7,0%

  5,4%

  55,5%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  C62 jądro

  C33-C34 płuco

  C18-C21 okręż+odbytn.

  C44 inne n.zł.skóry

  C70-C72 mózg+CSN

  pozostałe

  25-49 M – 647 (6,9%)

  K – 1100 (12,0%)

  32,5%

  8,4%

  7,6%

  5,8%

  5,1%

  40,5%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  C50 pierś

  C53 szyjka macicy

  C73 tarczyca

  C56 jajnik

  C43 czerniak skóry

  pozostałe

  21,4%

  10,4%

  7,7%

  6,0%

  5,1%

  49,5%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  C33-C34 płuco

  C18-C21 okręż+odbytn.

  C61 gruczoł krokowy

  C67 pęch.moczowy

  C16 żołądek

  pozostałe

  50-59 M – 1781 (18,9%)

  K – 2041 (22,2%)

  27,3%

  10,2%

  9,5%

  7,9%

  5,9%

  39,1%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  C50 pierś

  C33-C34 płuco

  C54 trzon macicy

  C18-C21 okręż+odbytn.

  C56 jajnik

  pozostałe

  21,9%

  18,9%

  12,3%

  6,1%

  5,7%

  35,2%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  C33-C34 płuco

  C61 gruczoł krokowy

  C18-C21 okręż+odbytn.

  C67 pęch.moczowy

  C44 inne n.zł.skóry

  pozostałe

  60-74 M – 4636 (49,1%)

  K – 3835 (41,8%)

  21,2%

  11,9%

  11,0%

  8,9%

  7,2%

  39,9%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  C50 pierś

  C33-C34 płuco

  C18-C21 okręż+odbytn.

  C54 trzon macicy

  C44 inne n.zł.skóry

  pozostałe

  18,8%

  18,0%

  12,4%

  11,1%

  8,4%

  31,3%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  C61 gruczoł krokowy

  C33-C34 płuco

  C18-C21 okręż+odbytn.

  C44 inne n.zł.skóry

  C67 pęch.moczowy

  pozostałe

  75+ M – 2300 (24,4%)

  K – 2132 (23,2%)

  14,9%

  14,3%

  13,8%

  7,4%

  5,0%

  44,7%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  C18-C21 okręż+odbytn.

  C44 inne n.zł.skóry

  C50 pierś

  C33-C34 płuco

  C54 trzon macicy

  pozostałe

  Histogram przedstawia procent z ogółu zarejestrowanych zachorowań w poszczególnych grupach wieku.

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  20

  Tab. 1 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań, województwo śląskie, 2012, MĘŻCZYŹNI Liczby bewzględne (N), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)*), ryzyko skumulowane (ryzyko skum%), wskaźnik (Zg/Zh)

  Registered new cancer cases and deaths for selected cancer groups, Silesian Voivodeship, 2012, MALES Absolute numbers (N), crude (w.sur) and standardized (w.std (W), (E))* rates, cumulative risk (ryzyko skum%), deaths/incidence ratio (Zg/Zh)

  MĘŻCZYŹNI zachorowania

  umiejscowienie

  MĘŻCZYŹNI zgony Zg/Zh

  (%) MKCh-X N w.sur w.std (W)

  w.std (E)

  ryzyko skum

  (0-74)% MKCh-X N w.sur w.std (W)

  w.std (E)

  ryzyko skum

  (0-74)%

  C00-D09 9440 423,2 254,0 369,1 26,9% nowotwory ogółem C00-D09 6856 307,3 178,5 269,1 19,2% 73%

  C00-C96 9291 416,5 250,1 363,1 26,6% nowotwory złośliwe ogółem C00-C96 6856 307,3 178,5 269,1 19,2% 74%

  C00-C08 188 8,4 5,3 7,3 0,7% jama ustna C00-C08 129 5,8 3,6 5,0 0,4% 69%

  C11 14 0,6 0,5 0,6 0,1% część nosowa gardła C11 17 0,8 0,5 0,7 0,1% 121%

  C09-C10, C12-C14 140 6,3 3,9 5,4 0,5% inne nowotwory gardła

  C09-C10, C12-C14 142 6,4 4,0 5,5 0,5% 101%

  C15 164 7,4 4,4 6,4 0,5% przełyk C15 186 8,3 5,0 7,2 0,7% 113%

  C16 452 20,3 12,0 17,7 1,5% żołądek C16 534 23,9 13,6 20,7 1,6% 118%

  C18-C21 1105 49,5 28,8 42,7 3,7% okrężnica+odbytnica C18-C21 810 36,3 20,5 32,1 2,4% 73%

  C22 107 4,8 3,0 4,3 0,4% wątroba C22 150 6,7 3,8 5,9 0,4% 140%

  C25 250 11,2 6,7 9,8 0,8% trzustka C25 314 14,1 8,3 12,2 1,0% 126%

  C32 252 11,3 6,7 9,5 0,9% krtań C32 179 8,0 4,7 6,8 0,6% 71%

  C33-C34 1862 83,5 48,8 71,6 6,2% tchawica, oskrzele i płuco C33-C34 1931 86,6 50,1 74,2 6,3% 104%

  C40-C41 16 0,7 0,5 0,7 0,1% kości C40-C41 27 1,2 0,9 1,1 0,1% 169%

  C43 158 7,1 4,5 6,4 0,5% czerniak skóry C43 91 4,1 2,4 3,8 0,3% 58%

  C44 654 29,3 16,8 26,1 1,8% inne nowotwory skóry C44 27 1,2 0,8 1,3 0,0% 4%

  C50 11 0,5 0,3 0,4 0,0% pierś C50 7 0,3 0,2 0,3 0,0% 64%

  C61 1482 66,4 38,5 58,5 5,0% gruczoł krokowy C61 521 23,4 12,8 21,6 1,2% 35% C62 137 6,1 5,2 5,5 0,4% jądro C62 16 0,7 0,6 0,7 0,1% 12%

  C64-C66, C68 344 15,4 9,6 13,7 1,2%

  nerka i inne narządy moczowe

  C64-C66, C68 246 11,0 6,5 9,9 0,8% 72%

  C67 598 26,8 15,3 23,1 1,8% pęcherz moczowy C67 361 16,2 8,8 14,1 1,0% 60%

  C70-C72 180 8,1 5,4 7,1 0,6% mózg i Centralny System Nerwowy C70-C72 191 8,6 5,6 7,5 0,6% 106%

  C73 58 2,6 1,8 2,3 0,2% tarczyca C73 17 0,8 0,5 0,7 0,1% 29%

  C82-C85, C96 199 8,9 5,6 7,8 0,6% chłoniaki nieziarnicze

  C82-C85, C96 99 4,4 2,5 3,8 0,3% 50%

  C81 42 1,9 1,6 1,7 0,1% choroba Hodgkina C81 22 1,0 0,7 0,9 0,1% 52%

  C90 66 3,0 1,8 2,6 0,2% szpiczak mnogi C90 60 2,7 1,5 2,4 0,2% 91%

  C91-C95 212 9,5 6,8 8,7 0,7% białaczki C91-C95 194 8,7 5,4 7,9 0,6% 92%

  * (W) standard populacji świata; World standard population

  (E) standard populacji europejskiej; European standard population

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  21

  Tab. 2 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań, województwo śląskie, 2012, KOBIETY Liczby bewzględne (N), współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)), ryzyko skumulowane (ryzyko skum%), wskaźnik (Zg/Zh)

  Registered new cancer cases and deaths for selected cancer groups, Silesian Voivodeship, 2012, FEMALES Absolute numbers (N), crude (w.sur) and standardized (w.std (W), (E)) rates, cumulative risk (ryzyko skum%), deaths/incidence ratio (Zg/Zh)

  KOBIETY zachorowania

  umiejscowienie

  KOBIETY zgony Zg/Zh

  (%) MKCh-X N w.sur w.std (W)

  w.std (E)

  ryzyko skum

  (0-74)% MKCh-X N w.sur w.std (W)

  w.std (E)

  ryzyko skum

  (o-74)%

  C00-D09 9175 383,9 205,4 284,2 21,5% nowotwory ogółem C00-D09 5426 227,0 104,2 153,2 11,5% 59%

  C00-C96 8893 372,1 197,7 274,4 20,9% nowotwory złośliwe ogółem C00-C96 5426 227,0 104,2 153,2 11,5% 61%

  C00-C08 88 3,7 1,9 2,7 0,2% jama ustna C00-C08 49 2,1 1,0 1,4 0,1% 56%

  C11 4 0,2 0,1 0,1 0,0% część nosowa gardła C11 8 0,3 0,2 0,3 0,0% 200%

  C09-C10, C12-C14

  47 2,0 1,0 1,5 0,1% inne nowotwory gardła C09-C10, C12-C14 34 1,4 0,7 1,0 0,1% 72%

  C15 43 1,8 0,9 1,3 0,1% przełyk C15 49 2,1 1,0 1,5 0,1% 114%

  C16 250 10,5 4,9 7,1 0,6% żołądek C16 251 10,5 4,4 6,7 0,5% 100%

  C18-C21 952 39,8 18,6 27,3 2,3% okrężnica+odbytnica C18-C21 702 29,4 12,0 18,6 1,4% 74%

  C22 58 2,4 1,1 1,6 0,1% wątroba C22 115 4,8 1,9 3,0 0,2% 198%

  C25 232 9,7 4,5 6,6 0,6% trzustka C25 294 12,3 5,2 7,9 0,6% 127%

  C32 49 2,1 1,2 1,6 0,2% krtań C32 33 1,4 0,7 1,0 0,1% 67%

  C33-C34 856 35,8 18,4 25,9 2,4% tchawica, oskrzele i płuco C33-C34 807 33,8 16,8 23,9 2,2% 94%

  C40-C41 17 0,7 0,6 0,6 0,0% kości C40-C41 21 0,9 0,5 0,7 0,0% 124%

  C43 187 7,8 4,9 6,3 0,5% czerniak skóry C43 66 2,8 1,4 2,0 0,1% 35%

  C44 713 29,8 13,1 19,6 1,5% inne nowotwory skóry C44 31 1,3 0,4 0,7 0,0% 4%

  C50 2022 84,6 49,1 66,6 5,6% pierś C50 748 31,3 15,2 22,0 1,7% 37%

  C53 345 14,4 8,8 11,7 0,9% szyjka macicy C53 244 10,2 5,7 7,9 0,7% 71%

  C54 692 29,0 15,5 21,6 2,0% trzon macicy C54 144 6,0 2,8 4,1 0,4% 21%

  C56 419 17,5 10,0 13,6 1,2% jajnik C56 316 13,2 6,7 9,5 0,8% 75%

  C64-C66, C68 241 10,1 5,0 7,2 0,6%

  nerka i inne narządy moczowe

  C64-C66, C68 136 5,7 2,4 3,6 0,3% 56%

  C67 165 6,9 3,2 4,7 0,4% pęcherz moczowy C67 71 3,0 1,2 1,9 0,1% 43%

  C70-C72 160 6,7 3,8 5,1 0,4% mózg i Centralny System Nerwowy C70-C72 169 7,1 3,7 5,1 0,4% 106%

  C73 242 10,1 7,1 8,7 0,7% tarczyca C73 16 0,7 0,3 0,4 0,0% 7%

  C82-C85, C96 174 7,3 3,8 5,3 0,4% chłoniaki nieziarnicze

  C82-C85, C96 82 3,4 1,7 2,3 0,2% 47%

  C81 44 1,8 1,6 1,7 0,1% choroba Hodgkina C81 14 0,6 0,3 0,4 0,0% 32%

  C90 88 3,7 1,7 2,5 0,2% szpiczak mnogi C90 73 3,1 1,2 1,9 0,1% 83%

  C91-C95 140 5,9 3,5 4,4 0,3% białaczki C91-C95 150 6,3 2,7 4,0 0,3% 107%

  * (W) standard populacji świata; World standard population

  (E) standard populacji europejskiej; European standard population

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  22

  Tab. 3

  Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, województwo śląskie, 2012, MĘŻCZYŹNI Liczby bezwzględne (N), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E))

  Registered new cancer cases and deaths by site, Silesian Voivodeship, 2012, MALES Absolute numbers (N), percentage (%) and sequence number, crude (w.sur) and age-standarized rates (w.std (W), (E))

  MĘŻCZYŹNI zachorowania umiejscowienie

  MĘŻCZYŹNI zgony

  MKCh-X N % Kolejn. występ. w.sur w.std (W)

  w.std (E) MKCh-X N %

  Kolejn. występ. w.sur

  w.std (W)

  w.std (E)

  C00-D09 9440 100% 423,2 254,0 369,1 Nowotwory złośliwe ogółem C00-D09 6856 100% 307,3 178,5 269,1

  C00 16 0,2% 47-49 0,7 0,4 0,6 Nowotwory złośliwe (N.zł-e) wargi C00 5 0,1% 39-40 0,2 0,1 0,2

  C01 14 0,1% 50-53 0,6 0,4 0,5 N.zł. nasady języka C01 22 0,3% 47-49 1,0 0,6 0,9

  C02 63 0,7% 23 2,8 1,8 2,5 N.zł. innych i nieokreślonych części języka C02 38 0,6% 19-21 1,7 1,1 1,5

  C03 11 0,1% 55-57 0,5 0,3 0,4 N.zł. dziąsła C03 1 0,0% 71-74 0,0 0,0 0,0

  C04 36 0,4% 33 1,6 1,0 1,4 N.zł. dna jamy ustnej C04 35 0,5% 27-28 1,6 1,0 1,3

  C05 10 0,1% 58-59 0,4 0,3 0,4 N.zł. podniebienia C05 5 0,1% 54-56 0,2 0,1 0,2

  C06 19 0,2% 43-44 0,9 0,5 0,7 N.zł. innych i nieokreślonych części jamy ustnej C06 14 0,2% 35-36 0,6 0,4 0,5

  C07 11 0,1% 55-57 0,5 0,3 0,4 N.zł. ślinianki przyusznej C07 5 0,1% 41-42 0,2 0,1 0,2

  C08 8 0,1% 61-63 0,4 0,2 0,3 N.zł. innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych C08 4 0,1% 62-63 0,2 0,1 0,2

  C09 38 0,4% 32 1,7 1,1 1,5 N.zł-e migdałka C09 32 0,5% 29 1,4 0,9 1,3

  C10 34 0,4% 35 1,5 1,0 1,3 N.zł. części ustnej gardła (oropharynx) C10 13 0,2% 43-46 0,6 0,4 0,5

  C11 14 0,1% 50-53 0,6 0,5 0,6 N.zł. części nosowej gardła (nasopharynx) C11 17 0,2% 41-42 0,8 0,5 0,7

  C12 6 0,1% 66-67 0,3 0,2 0,3 N.zł. zachyłka gruszkowatego C12 1 0,0% 64-70 0,0 0,0 0,0

  C13 49 0,5% 28 2,2 1,4 1,9 N.zł. części krtaniowej gardła (hypopharynx) C13 29 0,4% 34 1,3 0,8 1,1

  C14 13 0,1% 54 0,6 0,4 0,5 N.zł. o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C14 67 1,0% 19-21 3,0 1,9 2,6

  C15 164 1,7% 12 7,4 4,4 6,4 N.zł. przełyku C15 186 2,7% 12 8,3 5,0 7,2

  C16 452 4,8% 6 20,3 12,0 17,7 N.zł. żołądka C16 534 7,8% 2 23,9 13,6 20,7

  C17 17 0,2% 46 0,8 0,5 0,7 N.zł. jelita cienkiego C17 10 0,1% 43-46 0,4 0,3 0,4

  C18 634 6,7% 4 28,4 16,4 24,6 N.zł. jelita grubego C18 507 7,4% 3 22,7 13,0 20,3

  C19 56 0,6% 25 2,5 1,5 2,2 N.zł. zgięcia esiczo-odbytniczego C19 23 0,3% 26 1,0 0,6 0,9

  C20 408 4,3% 7 18,3 10,7 15,6 N.zł. odbytnicy C20 249 3,6% 7 11,2 6,2 9,5

  C21 7 0,1% 64-65 0,3 0,2 0,3 N.zł. odbytu i kanału odbytu C21 31 0,5% 30-31 1,4 0,8 1,3

  C22 107 1,1% 18 4,8 3,0 4,3 N.zł. wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C22 150 2,2% 13 6,7 3,8 5,9

  C23 16 0,2% 47-49 0,7 0,4 0,6 N.zł. pęcherzyka żółciowego C23 25 0,4% 27-28 1,1 0,6 1,0

  C24 43 0,5% 30 1,9 1,1 1,6 N.zł. innych i nie określonych części dróg żółciowych C24 40 0,6% 22 1,8 1,1 1,7

  C25 250 2,6% 10 11,2 6,7 9,8 N.zł. trzustki C25 314 4,6% 5 14,1 8,3 12,2

  C26 16 0,2% 47-49 0,7 0,4 0,6 N.zł. innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C26 21 0,3% 24-25 0,9 0,5 0,8

  C30 8 0,1% 61-63 0,4 0,2 0,3 N.zł. jamy nosowej i ucha środkowego C30 2 0,0% 59-61 0,1 0,0 0,1

  C31 9 0,1% 60 0,4 0,3 0,4 N.zł. zatok przynosowych C31 7 0,1% 47-49 0,3 0,2 0,3

  C32 252 2,7% 9 11,3 6,7 9,5 N.zł. krtani C32 179 2,6% 9 8,0 4,7 6,8

  C33 2 0,0% 77-83 0,1 0,0 0,1 N.zł. tchawicy C33 4 0,1% 64-70 0,2 0,1 0,2

  C34 1860 19,7% 1 83,4 48,8 71,6 N.zł. oskrzela i płuca C34 1927 28,1% 1 86,4 50,0 74,0

  C37 2 0,0% 77-83 0,1 0,1 0,1 N.zł. grasicy C37 0 0,0% 64-70 0,0 0,0 0,0

  C38 21 0,2% 40 0,9 0,7 0,9 N.zł. serca, śródpiersia i opłucnej C38 22 0,3% 23 1,0 0,5 0,8

  C39 3 0,0% 72-76 0,1 0,1 0,1 N.zł. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

  C39 6 0,1% 62-63 0,3 0,2 0,2

  C40 2 0,0% 77-83 0,1 0,0 0,1 N.zł. kości i chrząstki stawowej kończyn C40 8 0,1% 50 0,4 0,3 0,4

  C41 14 0,1% 50-53 0,6 0,5 0,6 N.zł. kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C41 19 0,3% 30-31 0,9 0,5 0,7

  C43 158 1,7% 13 7,1 4,5 6,4 Czerniak złośliwy skóry C43 91 1,3% 16 4,1 2,4 3,8

  C44 654 6,9% 3 29,3 16,8 26,1 Inne n.zł-e skóry C44 27 0,4% 35-36 1,2 0,8 1,3

  C45 53 0,6% 26 2,4 1,4 2,0 Międzybłoniak C45 41 0,6% 2425 1,8 1,0 1,5

  C46 2 0,0% 77-83 0,1 0,1 0,1 Mięsak Kaposi’ego C46 1 0,0% 71-74 0,0 0,0 0,0

  C47 1 0,0% 84-88 0,0 0,0 0,0 N.zł-e nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C47 0 0,0% 75-88 0,0 0,0 0,0

  C48 8 0,1% 61-63 0,4 0,3 0,4 N.zł. przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C48 8 0,1% 43-46 0,4 0,2 0,4

  C49 46 0,5% 29 2,1 1,3 1,8 N.zł-e tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C49 16 0,2% 32 0,7 0,7 0,7

  C50 11 0,1% 55-57 0,5 0,3 0,4 N.zł. piersi C50 7 0,1% 38 0,3 0,2 0,3

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  23

  Tab. 3a

  Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, województwo śląskie, 2012, MĘŻCZYŹNI Liczby bezwzględne (N), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E))

  Registered new cancer cases and deaths by site, Silesian Voivodeship, 2012, MALES Absolute numbers (N), percentage (%) and sequence number, crude (w.sur) and age-standarized rates (w.std (W), (E))

  MĘŻCZYŹNI zachorowania umiejscowienie

  MĘŻCZYŹNI zgony

  MKCh-X N % Kolejn. występ. w.sur w.std (W)

  w.std (E) MKCh-X N %

  Kolejn. występ. w.sur

  w.std (W)

  w.std (E)

  C60 35 0,4% 34 1,6 0,9 1,3 N.zł. prącia C60 13 0,2% 39-40 0,6 0,3 0,5

  C61 1482 15,7% 2 66,4 38,5 58,5 N.zł. gruczołu krokowego C61 521 7,6% 4 23,4 12,8 21,6

  C62 137 1,5% 14 6,1 5,2 5,5 N.zł. jądra C62 16 0,2% 43-46 0,7 0,6 0,7

  C63 3 0,0% 72-76 0,1 0,1 0,1 N.zł. innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C63 2 0,0% 64-70 0,1 0,1 0,1

  C64 310 3,3% 8 13,9 8,7 12,4 N.zł. nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C64 231 3,4% 8 10,4 6,1 9,2

  C65 19 0,2% 43-44 0,9 0,5 0,8 N.zł. miedniczki nerkowej C65 7 0,1% 71-74 0,3 0,2 0,3

  C66 14 0,1% 50-53 0,6 0,4 0,5 N.zł. moczowodu C66 4 0,1% 75-88 0,2 0,1 0,2

  C67 598 6,3% 5 26,8 15,3 23,1 N.zł. pęcherza moczowego C67 361 5,3% 6 16,2 8,8 14,1

  C68 1 0,0% 84-88 0,0 0,0 0,0 N.zł. innych i nieokreślonych narządów moczowych C68 4 0,1% 64-70 0,2 0,1 0,2

  C69 20 0,2% 41-42 0,9 0,6 0,8 N.zł. oka C69 9 0,1% 54-56 0,4 0,2 0,3

  C70 3 0,0% 72-76 0,1 0,1 0,1 N.zł. opon C70 4 0,1% 59-61 0,2 0,1 0,1

  C71 172 1,8% 11 7,7 5,1 6,8 N.zł. mózgu C71 185 2,7% 10 8,3 5,4 7,3

  C72 5 0,1% 68-69 0,2 0,2 0,2 N.zł. rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego C72 2 0,0% 59-61 0,1 0,1 0,1

  C73 58 0,6% 24 2,6 1,8 2,3 N.zł. tarczycy C73 17 0,2% 52-53 0,8 0,5 0,7

  C74 6 0,1% 66-67 0,3 0,2 0,2 N.zł. nadnerczy C74 11 0,2% 54-56 0,5 0,3 0,4

  C75 2 0,0% 77-83 0,1 0,0 0,1 N.zł. innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C75 2 0,0% 75-88 0,1 0,1 0,1

  C76 22 0,2% 39 1,0 0,6 0,8 N.zł. umiejscowień innych i niedokładnie okeślonych C76 26 0,4% 14 1,2 0,7 1,0

  C77 24 0,3% 38 1,1 0,6 0,9 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych C77 2 0,0% 75-88 0,1 0,0 0,1

  C78 52 0,6% 27 2,3 1,4 2,1 Wtórne n.zł-e układu oddechowego i trawiennego C78 6 0,1% 75-88 0,3 0,2 0,3

  C79 78 0,8% 21 3,5 2,1 3,1 Wtórny n.zł. innych umiejscowień C79 12 0,2% 75-88 0,5 0,3 0,5

  C80 111 1,2% 17 5,0 2,8 4,3 N.zł. bez określenia jego umiejscowienia C80 299 4,4% 11 13,4 7,6 11,8

  C81 42 0,4% 31 1,9 1,6 1,7 Choroba Hodgkina C81 22 0,3% 37 1,0 0,7 0,9

  C82 29 0,3% 37 1,3 0,9 1,2 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C82 6 0,1% 52-53 0,3 0,2 0,2

  C83 117 1,2% 15 5,2 3,3 4,6 Chłoniaki nieziarnicze rozlane C83 31 0,5% 33 1,4 0,8 1,2

  C84 20 0,2% 41-42 0,9 0,6 0,8 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C84 7 0,1% 51 0,3 0,2 0,3

  C85 30 0,3% 36 1,3 0,8 1,1 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C85 49 0,7% 19-21 2,2 1,2 1,9

  C88 2 0,0% 77-83 0,1 0,1 0,1 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C88 4 0,1% 64-70 0,2 0,1 0,1

  C90 66 0,7% 22 3,0 1,8 2,6 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C90 60 0,9% 18 2,7 1,5 2,4

  C91 115 1,2% 16 5,2 3,9 4,7 Białaczka limfatyczna C91 92 1,3% 17 4,1 2,6 3,7

  C92 87 0,9% 20 3,9 2,6 3,6 Białaczka szpikowa C92 86 1,3% 15 3,9 2,4 3,5

  C93 1 0,0% 84-88 0,0 0,0 0,0 Białaczka monocytowa C93 5 0,1% 57-58 0,2 0,1 0,2

  C94 4 0,0% 70-71 0,2 0,1 0,1 Inne białaczki określonego rodzaju C94 0 0,0% 64-70 0,0 0,0 0,0

  C95 5 0,1% 68-69 0,2 0,1 0,2 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C95 11 0,2% 47-49 0,5 0,3 0,5

  C96 3 0,0% 72-76 0,1 0,1 0,1 Inny i nieokreślony n.zł. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C96 6 0,1% 57-58 0,3 0,2 0,3

  C97 1 0,0% 84-88 0,0 0,0 0,0 N.zł-e niezależnych mnogich umiejscowień C97 0 0,0% 71-74 0,0 0,0 0,0

  D00 4 0,0% 70-71 0,2 0,1 0,2 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka D00 0 0,0% 75-88 0,0 0,0 0,0

  D01 7 0,1% 64-65 0,3 0,2 0,3 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów trawiennych D01 0 0,0% 75-88 0,0 0,0 0,0

  D02 2 0,0% 77-83 0,1 0,1 0,1 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D02 0 0,0% 75-88 0,0 0,0 0,0

  D03 10 0,1% 58-59 0,4 0,3 0,4 Czerniak in situ D03 0 0,0% 75-88 0,0 0,0 0,0

  D04 18 0,2% 45 0,8 0,5 0,8 Rak in situ skóry D04 0 0,0% 75-88 0,0 0,0 0,0

  D05 1 0,0% 84-88 0,0 0,0 0,0 Rak in situ piersi D05 0 0,0% 75-88 0,0 0,0 0,0

  D07 3 0,0% 72-76 0,1 0,1 0,1 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D07 0 0,0% 75-88 0,0 0,0 0,0

  D09 103 1,1% 19 4,6 2,7 4,0 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień D09 0 0,0% 75-88 0,0 0,0 0,0

 • Now ot w ory zł oś l iw e w w o jew ód zt w ie ś l ąs k m w 2012 rok u Canc er i n S i l es i an Vo i v odes h ip i n 2012

  24

  Tab. 4 Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, województwo śląskie, 2012, KOBIETY Liczby bezwzględne (N), wskaźniki struktury (%) i kolejność występowania, współczynniki surowe (w.sur) i standaryzowane (w.std (W), (E)) Registered new cancer cases and deaths by site, Silesian Voivodeship, 2012, FEMALES Absolute numbers (N), percentage (%) and sequence number, crude (w.sur) and age-standarized rates (w.std (W), (E))

  KOBIETY zachorowania umiejscowienie

  KOBIETY zgony

  MKCh-X N % Kolejn. występ. w.sur w.std (W)

  w.std (E) MKCh-X N %

  Kolejn. występ. w.sur

  w.std (W)

  w.std (E)

  C00-D09 9175 100% 383,9 205,4 284,2 Nowotwory złośliwe ogółem C00-D09 5426 100% 227,0 104,2 153,2

  C00 6 0,1% 64-65 0,3 0,1 0,1 Nowotwory złośliwe (N.zł-e) wargi C00 1 0,0% 64-67 0,0 0,0 0,0

  C01 4 0,0% 67-72 0,2 0,1 0,1 N.zł. nasady języka C01 6 0,1% 74-93 0,3 0,1 0,2

  C02 26 0,3% 36 1,1 0,6 0,8 N.zł. innych i nieokreślonych części języka C02 3 0,1% 41 0,1 0,1 0,1

  C03 7 0,1% 62-63 0,3 0,2 0,2 N.zł. dziąsła C03 4 0,1% 54-62 0,2 0,1 0,1

  C04 17 0,2% 47 0,7 0,3 0,5 N.zł. dna jamy ustnej C04 10 0,2% 43 0,4 0,2 0,3

  C05 3 0,0% 73-77 0,1 0,0 0,1 N.zł. podniebienia C05 2 0,0% 64-67 0,1 0,0 0,1

  C06 13 0,1% 51-53 0,5 0,3 0,4 N.zł. innych i nieokreślonych części jamy ustnej C06 8 0,1% 46-48 0,3 0,1 0,2

  C07 9 0,1% 59 0,4 0,2 0,3 N.zł. ślinianki przyusznej C07 11 0,2% 54-62 0,5 0,2 0,3

  C08 3 0,0% 73-77 0,1 0,1 0,1 N.zł. innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych C08 4 0,1% 54-62 0,2 0,1 0,1

  C09 19 0,2% 43-45 0,8 0,4 0,6 N.zł-e migdałka C09 8 0,1% 49-53 0,3 0,2 0,2

  C10 12 0,1% 54 0,5 0,3 0,4 N.zł. części ustnej gardła (oropharynx) C10 4 0,1% 74-93 0,2 0,1 0,1

  C11 4 0,0% 67-72 0,2 0,1 0,1 N.zł. części nosowej gardła (nasopharynx) C11 8 0,1% 63 0,3 0,2 0,3

  C12 0 0,0% 87-93 0,0 0,0 0,0 N.zł. zachyłka gruszkowatego C12 0 0,0% 68-73 0,0 0,0 0,0

  C13 13 0,1% 51-53 0,5 0,3 0,4 N.zł. części krtaniowej gardła (hypopharynx) C13 6 0,1% 49-53 0,3 0,1 0,2

  C14 3 0,0% 73-77 0,1 0,1 0,1 N.zł. o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C14 16 0,3% 35-37 0,7 0,3 0,5

  C15 43 0,5% 32 1,8 0,9 1,3 N.zł. przełyku C15 49 0,9% 25 2,1 1,0 1,5

  C16 250 2,7% 9 10,5 4,9 7,1 N.zł. żołądka C16 251 4,6% 6 10,5 4,4 6,7

  C17 22 0,2% 38 0,9 0,4 0,6 N.zł. jelita cienkiego C17 14 0,3% 49-53 0,6 0,3 0,4

  C18 589 6,4% 5 24,6 11,2 16,6 N.zł. jelita grubego C18 499 9,2% 3 20,9 8,5 13,2

  C19 53 0,6% 27-28 2,2 1,1 1,6 N.zł. zgięcia esiczo-odbytniczego C19 33 0,6% 29 1,4 0,5 0,8

  C20 291 3,2% 8 12,2 5,9 8,6 N.zł. odbytnicy C20 148 2,7% 9 6,2 2,6 4,0

  C21 19 0,2% 43-45 0,8 0,4 0,5 N.zł. odbytu i kanału odbytu C21 22 0,4% 38 0,9 0,4 0,6

  C22 58 0,6% 26 2,4 1,1 1,6 N.zł. wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C22 115 2,1% 13 4,8 1,9 3,0

  C23 78 0,9% 21 3,3 1,5 2,2 N.zł. pęcherzyka żółciowego C23 108 2,0% 15 4,5 1,8 2,8

  C24 53 0,6% 27-28 2,2 0,9 1,4 N.zł. innych i nie określonych części dróg żółciowych C24 67 1,2% 22 2,8 1,2 1,8

  C25 232 2,5% 11 9,7 4,5 6,6 N.zł. trzustki C25 294 5,4% 5 12,3 5,2 7,9

  C26 14 0,2% 48-50 0,6 0,2 0,4 N.zł. innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C26 30 0,6% 27 1,3 0,5 0,8

  C30 8 0,1% 60-61 0,3 0,1 0,2 N.zł. jamy nosowej i ucha środkowego C30 3 0,1% 74-93 0,1 0,1 0,1

  C31 4 0,0% 67-72 0,2 0,1 0,1 N.zł. zatok przynosowych C31 3 0,1% 54-62 0,1 0,0 0,1

  C32 49 0,5% 29 2,1 1,2 1,6 N.zł. krtani C32 33 0,6% 28 1,4 0,7 1,0

  C33 0 0,0% 87-93 0,0 0,0 0,0 N.zł. tchawicy C33 0 0,0% 68-73 0,0 0,0 0,0

  C34 856 9,3% 2 35,8 18,4 25,9 N.zł. oskrzela i płuca C34 807 14,9% 1 33,8 16,8 23,9

  C37 1 0,0% 82-86 0,0 0,0 0,0 N.zł. grasicy C37 0 0,0% 68-73 0,0 0,0 0,0

  C38 10 0,1% 56-58 0,4 0,3 0,3 N.zł. serca, śródpiersia i opłucnej C38 13 0,2% 30-31 0,5 0,2 0,3

  C39 2 0,0% 78-81 0,1 0,1 0,1 N.zł. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej C39 1 0,0% 54-62 0,0 0,0 0,0

  C40 7 0,1% 62-63 0,3 0,2 0,3 N.zł. kości i chrząstki stawowej kończyn C40 6 0,1% 49-53 0,3 0,1 0,2

  C41 10 0,1% 56-58 0,4 0,3 0,4 N.zł. kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C41 15 0,3% 42 0,6 0,4 0,5

  C43 187 2,0% 13 7,8 4,9 6,3 Czerniak złośliwy skóry C43 66 1,2% 18 2,8 1,4 2,0

  C44 713 7,8% 3 29,8 13,1 19,6 Inne n.zł-e skóry C44 31 0,6% 32 1,3 0,4 0,7

  C45 23 0,3% 37 1,0 0