Nordisk Ministerr¥d: Planer og budget 2015 - sammenfatning

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Planer og budget 2015 - sammenfatning.

Text of Nordisk Ministerr¥d: Planer og budget 2015 - sammenfatning

 • Nordisk Ministerrd

  Planer og budget 2015 sammenfatningANP 2015:715ISBN 978-92-893-3961-2 (PRINT)ISBN 978-92-893-3962-9 (PDF)

  Ved Stranden 18DK-1061 Kbenhavn Kwww.norden.org

  Nordisk Ministerrd

  182775 Planer og budget 2015_omslag.indd All Pages 06/02/15 11.13

 • 2 01

  5

  Indholdsfortegnelse

  5 Planer og budget 20156 Budgettets totalramme og budgettet fordelt p budgetsektorer9 Hovedlinjer i budget 20159 Ministerrdenes politiske prioriteringer10 Drftelser med Nordisk Rd om Nordisk Ministerrds budget 201512 Budgettets indtgter og landenes indbetalinger 13 Landenes prognosticerede indbetalinger i national valuta14 Budgettets udvikling i perioden 20042015 15 Oversigt over Nordisk Ministerrds budget p budgetpostniveau22 Bilag 1: De nordiske institutioners bevillinger i national valuta23 Bilag 2: Valutakurser og inflatio ssatser 2015

  182775 Planer og budget 2015_indh.indd 3 06/02/15 11.15

 • Nordisk MinisterrdPlaner og budget 2015 sammenfatning

  ISBN 978-92-893-3961-2 (PRINT)ISBN 978-92-893-3962-9 (PDF)http://dx.doi.org/10.6027/ANP2015-715ANP 2015:715 Nordisk Ministerrd 2015

  Tryk: Scanprint asOplag: 250

  Printed in Denmark

  www.norden.org/da/publikationer

  Det nordiske samarbejdeDet nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Frerne, Grnland og land.

  Det nordiske samarbejde er bde politisk, konomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europiske og internationale samarbejde. Det nordiske fllesskab arbejder for et strkt Norden i et strkt Europa.

  Det nordiske samarbejde nsker at styrke nordiske og regionale interes-ser og vrdier i en global omverden. Flles vrdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner.

  Nordisk MinisterrdVed Stranden 181061 Kbenhavn KTelefon (+45) 3396 0200

  www.norden.org

  NORD

  ISK

  MILJMRKNING

  Tryksag5041 0006

  182775 Planer og budget 2015_indh.indd 4 06/02/15 11.15

 • 52 01

  5Planer og budget 2015

  Nytt nordisk budsjett2015 vil bli et viktig r for gjennomfre den modernise-ringsreform som samarbeidsministrene vedtok i juni 2014. Mlsettingene for denne reformen er styrke det nordiske samarbeidet p ministerniv, f et mer effektivt sekre-tariat, f mer nordisk nytte av Ministerrdets prosjekt- og programvirksomhet samt f en bedre styring av de nordiske institusjonene. Utformingen av budsjettboken for 2015 er en viktig del av denne reformen der budsjettets inndeling og oppbygging er vesentlig endret med sikte p tydeliggjre ml og resultatoppflging. Dokumentet er ogs gjennomgende forskt gjort mer tilgjengelig og bru-kervennlig. En annen viktig del av budsjettreformen er at vi skal styrke dialogen med Nordisk rd om deres prioriterin-ger og hovedlinjer i budsjettet.

  Budsjett for 2015 er utformet p grunnlag av rammer og retningslinjer vedtatt av samarbeidsministrene og basert p innspill fra den enkelte sektor. Til grunn for budsjettets profi og prioriteringer ligger ogs den visjonserklring som samarbeidsministrene vedtok i 2014 om et grense-lst, innovativt, synlig og utadvendt Norden. Budsjettet har en reduksjon p 2% i forhold til budsjettet i 2014. Reduksjonen iverksettes gjennom mlrettede prioriteringer innenfor den enkelte sektor.

  Budsjettet for nordisk ministerrd i 2015 gir rom for mange viktige satsninger i alle sektorer. Prioriteringsbudsjettet viderefres i trd med intensjonene da dette ble innfrt i 2013. Vesentlige elementer av de innsatser som ble iverksatt under svensk formannskap i 2013 og islandsk for-mannskap i 2014 viderefres i tillegg til nye initiativ under det danske formannskapet i 2015. Det danske formannska-pet vil fokusere p Vekst, Velferd, Verdier og Det bl Arktis. Prioriteringsbudsjettet vil blant annet ogs gi rom for

  viderefre de igangsatte innsatsene som grnn vekst og holdbar nordisk velferd.

  Den tidligere svenske sosialministeren Bo Knberg har ledet et stort utredningsarbeid om de potensialer som ligger i et nordisk samarbeid p helseomrdet. Rapporten fra dette arbeidet ble lagt frem vren 2014. I budsjettet for 2015 er det satt av midler til iverksette tiltak som flge av denne utredningen samt til iverksette nye strategiske gjennomlysninger av denne typen. MR-A har besluttet gjennomfre en strategisk gjennomlysning av det nordiske samarbeidet innenfor arbeidslivsomrdet.

  Det internasjonale samarbeidet med vre naboer og andre aktrer vil fortsatt prioriteres. Internasjonal profi ering og posisjonering av Norden vil bli en srlig prioritering i 2015 som flge av strategien for dette som samarbeidsministre-ne vedtok i 2014. Arbeidet med bryte ned grensehindre vil st sentralt ogs i 2015, og Grensehinderrdet vil vre et viktig element i dette.

  Det har i budsjettprosessen vrt dialog med Nordisk rd. Som en flge av de budsjettforhandlinger som er gjen-nomfrt mellom Nordisk ministerrd og Nordisk rd, ble det inngtt et budsjettkompromiss p 18 punkter. Dette kompromisset er i sin helhet tatt inn i budsjettboken. De relaterte sektorbudsjetter og budsjettposter skal leses i sammenheng med dette kompromisset.

  Kbenhavn 25. november 2014

  Dagfinn H brtenGeneralsekretr i Nordisk ministerrd

  182775 Planer og budget 2015_indh.indd 5 06/02/15 11.15

 • Planer og budget 2015 sammenfatning

  6

  Den totale udgiftsramme for 2015 for Nordisk Ministerrd er i alt 931.782 TDKK, som er 2% nedskring i rammen i forhold til 2014 (i 2014 priser). Dette svarer til 19 MDKK besparelse.

  Rammen kan specifi eres sledes:

  SAMMENSTNINGEN AF DEN SAMLEDE RAMME TDKK

  Budget 2014 955.215

  2% besparelse -19.105

  Vedtaget budget 2015 i 2014 priser 936.110

  Prisomregningseffekt til 2015 prisniveau 14.636

  Valutaomregningseffekt -18.964

  Total i 2015 priser 931.782

  Til budgetrammen for 2015 (i 2014 priser) lgges effekten af pris- og valutaomregningen med de prisomregningsfak-torer og valutakurser, som vises i bilag 2 og det giver den totale udgiftsramme for Nordisk Ministerrd for 2015.

  Effekten af prisomregningen i budget 2015 betyder en inflatio skompensation p 14.636 DKK, svarende til en gennemsnitlig prisopregningsprocent p 1,6%. Effekten af valutaomregningen til DKK af institutionernes bevillin-ger i national valuta betyder en reduktion i budgettet p 18.964 TDKK. Det skal dog understreges, at det ikke har nogen realvirkning p budgettets strrelse (og lande-nes indbetalinger) eller p strrelsen af institutionernes bevillinger. Valutakursernes benyttes alene til at omregne institutioners bevillinger, som udbetales i domicillandets valuta, til DKK.

  P nste side ses fordeling af udgiftsrammen p budget-sektorer for 2015.

  Budgettets totalramme og budgettet fordelt p budgetsektorer

  182775 Planer og budget 2015_indh.indd 6 06/02/15 11.15

 • 7SAMMENSTILLING AF BUDGET 2015 OG 2014 (lbende priser, TDKK)

  Budget Budget Difference2015 2014 +/- %

  1. MR Samarbejdsministrene 255.258 256.910 -1.652 -0,6%

  a. Prioriteringsbudgettet 74.375 74.768 -393 -0,5%

  b. Internationalt samarbejde 74.320 74.780 -460 -0,6%

  i. Heraf kontorerne* 21.330 21.077 253 1,2%

  c. Nordisk Ministerrds fllesaktiviteter og sekretariatet 106.563 107.362 -799 -0,7%

  i. Heraf sekretariatet (NMRS) 77.560 78.204 -644 -0,8%

  2. MR Uddannelse og forskning 228.116 238.384 -10.268 -4,3%

  a. Generelle forsknings- og uddannelsesinitiativer 3.680 2.939 741 25,2%

  b. Politikudvikling mv. 15.481 17.847 -2.366 -13,3%

  c. Mobilitets- og netvrksprogrammer 75.735 74.616 1.119 1,5%

  d. Nordforsk (institution) 111.296 121.382 -10.086 -8,3%

  e. Forskning i vrigt 21.924 21.600 324 1,5%

  3. MR Social- og Helsepolitik 38.956 40.293 -1.337 -3,3%

  i. Heraf Nordens Vlfrdcenter (institution) 20.335 21.142 -807 -3,8%

  4. MR Kulturpolitik 167.143 167.879 -736 -0,4%

  a. Generelle kultursatsninger 46.284 46.416 -132 -0,3%

  b. Brn og Unge 6.036 6.068 -32 -0,5%

  c. Film og Media 35.062 37.207 -2.145 -5,8%

  i. Heraf NORDICOM (institution) 3.025 3.144 -119 -3,8%

  d. Kunstomrdet 76.003 74.486 1.517 2,0%

  i. Heraf Nordiske Kulturhuse (institutioner) 42.793 41.767 1.026 2,5%

  e. Andre kultursatsninger 3.758 3.702 56 1,5%

  5. MR Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug 39.769 41.093 -1.324 -3,2%

  a. Fiskeri 6.198 6.106 92 1,5%

  b. Jordbrug 21.204 21.981 -777 -3,5%

  i. Heraf NordGen (institution) 20.016 20.810 -794 -3,8%

  c. Levnedsmidler 6.500 7.226 -726 -10,0%

  d. Skovbrug 5.867 5.780 87 1,5%

  Fortsttes nste side

  182775 Planer og budget 2015_indh.indd 7 06/02/15 11.15

 • Planer og budget 2015 sammenfatning

  8

  SAMMENSTILLING AF BUDGET 2015 OG 2014 (lbende priser, TDKK)

  Budget Budget Difference2015 2014 +/- %

  6. MR Ligestilling 8.873 8.919 -46 -0,5%

  7. MR Nrings-, Energi- og Regionalpolitik 132.686 140.438 -7.752 -5,5%

  a. Nring 89.619 95.991 -6.372 -6,6%

  i. Heraf Nordisk Innovation (institution) 72.471 79.096 -6.625 -8,4%

  b. Energi 10.582 11.163 -581 -5,2%

  i. Heraf Nordisk Energiforskning (institution) 6.452 6.971 -519 -7,4%

  c. Regional 32.485 33.284 -799 -2,4%

  i. Heraf Nordregion (institution) 11.254 11.701 -447 -3,8%

  8. MR Milj 44.157 44.392 -235 -0,5%

  9. MR Arbejdsmarkedspolitik 13.632 13.698 -66 -0,5%

  i. Heraf NIVA (institution) 3.370 3.314 56 1,7%

  10. MR Ekonomi og Finanspolitik 1.810 1.819 -9 -0,5%

  11. MR Lagstiftning 1.382 1.390 -8 -0,6%

  Totalt nordisk budget 931.782 955.215 -23.433 -2,5%

  *Ministerrdets kontorer i Nordvest Rusland, Estland, Letland og Litauen.