Click here to load reader

NỘI DUNG ĐỀ TÀI

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NỘI DUNG ĐỀ TÀI

CNG TI

M U

1. Tnh cn thit ca tiCc yu t cung, cu, gi c sc lao ng, thng tin th trng... l nhng yu t c bn ca th trng lao ng. Chng c mi quan h qua li cht ch vi nhau. Gii quyt hi ha cc mi quan h ny s tc ng rt ln n tng trng kinh t, to vic lm v pht trin ngun nhn lc. Pht trin th trng c ngha l lm tng ngun cung v cu lao ng, thng tin th trng thng sut v cc giao dch din ra thun li v nhanh chng. Nh vy, mt khi th trng lao ng pht trin s lm tng kh nng kim c vic lm ca ngi lao ng v kh nng tuyn dng lao ng ca doanh nghip, kt ni c cung cu lao ng. Vic s dng ngun lc x hi tr nn hiu qu hn do nh u t c nhiu thng tin a ra cc quyt nh u t hp l, ngi lao ng quyt nh cng vic m c th khai thc tt nht nng lc ca h.

kha cnh khc, th trng lao ng pht trin s cung cp thng tin hu ch cc nh u t a ra cc quyt nh u t vo lnh vc gio dc ngh nghip v cc c s gio dc ngh nghip a ra cc quyt nh o to i vi nhng ngh th trng c sc cu ln. ng thi thng tin th trng lao ng cn c tc dng iu chnh hnh vi ca ngi lao ng trong vic t nh hng hc ngh, bi dng nng cao trnh chuyn mn k thut. C th ni, thng tin th trng cn c tc dng lm khi dy ngun cung nhn lc tim nng ca th trng. Trong mt khng gian kinh t nht nh, c hi vic lm tt hn (nh pht trin th trng) s lm ny sinh dng dch chuyn lao ng t bn ngoi vo lm gia tng ngun cung lao ng. Nh vy c th ni thc hin cc bin php pht trin th trng lao ng cng c tc ng tt i vi pht trin ngun nhn lc, thc y tng trng kinh t.V l thuyt, thng tin th trng lao ng l mt mng li thng tin c bit l hnh thc lin kt gia cc ngun thng tin v th trng lao ng t cc t chc, c nhn c chc nng v nhim v sn xut, lu tr, ph bin v s dng thng tin th trng lao ng (ngi lao ng, n v s dng lao ng, t chc gii thiu vic lm, c s o to, c quan hoch nh chnh sch,)

Thng tin c bn v th trng lao ng thng bao gm: thng tin v cung cu lao ng, tin cng/tin lng, v o to dy ngh, tht nghip, thiu vic lm, ch lm vic mi, ch lm vic trng v.v

H thng thng tin th trng lao ng hiu qu vi thng tin y , cp nht thng xuyn, tin cy cao s p ng tt cho vic qun l v m v iu chnh cc hot ng ca th trng, thc y th trng lao ng pht trin. H thng thng tin th trng lao ng hiu qu l phi ph hp, d hiu, d tip cn ph hp vi mi i tng p ng nhu cu ca ngi s dng thng tin; c kh nng nhn thy c v gip ng ph nhanh vi nhng thay i ca th trng lao ng (v d khng hong ti chnh dn n nguy c mt vic lm); s dng nhiu knh ph bin thng tin mt cch kp thi chn tht nht.Cc nh hoch nh chnh sch thng s dng thng tin th trng lao ng v nhng d bo xu hng th trng a ra cc chnh sch mi v sa i cc chnh sch hin hnh nh xy dng cc chng trnh khuyn khch pht trin ngun nhn lc, thc hin nhng ci cch trong dy ngh, cc chnh sch to vic lm p ng s thay i ca th trng lao ng.Pht trin th trng lao ng vi ni dung c bn l gii quyt mi quan h gia cung v cu lao ng, gi c sc lao ng. Mc tiu chnh sch ca vic pht trin th trng lao ng l m bo cng n vic lm cho ngi lao ng, tng t l ngi lao ng c vic lm n nh, chp ni vic lm hiu qu, m bo thc hin bo him tht nghip c hiu qu, s dng hiu qu cc qu h tr o to ngh, h tr vic lm, t to vic lm.

Trong nhng nm gn y, B L-TBXH y mnh thc hin cc chnh sch pht trin th trng lao ng. Nm 2008, B thnh lp Trung tm quc gia d bo v thng tin th trng lao ng nghin cu xy dng m hnh d bo cung cu lao ng v xy dng h thng thng tin th trng lao ng cp quc gia nhm khc phc nhng bt cp, mt cn i trong cung cu lao ng. Trc mt, B ang trin khai cc hot ng u t nng cao nng lc v hin i ha h thng Trung tm Gii thiu vic lm; h tr cc a phng t chc giao dch vic lm, c bit l vn hnh sn giao dch vic lm; hot ng t chc iu tra th trng cu lao ng, xy dng c s d liu v th trng lao ng tin ti trin khai trn phm vi c nc vo nm 2010.

cp tnh, trc nhng i hi bc thit t thc t qun l th trng lao ng, Thnh ph H Ch Minh thnh lp Trung tm D bo nhu cu nhn lc v thng tin th trng lao ng vo thng 7/2009 v ang c nhng bc trin khai xy dng gii php pht trin h thng d bo v thng tin th trng lao ng. Mt s tnh khc c th trng lao ng pht trin nh Bnh Dng, ng Nai v mt s tnh pha Bc ang nghin cu xy dng m hnh trn gii quyt cc vn d bo v thng tin th trng lao ng cp a phng.

Tin Giang, th trng lao ng, h thng thng tin th trng ang dn hnh thnh v pht trin. Do vy, cha to c s gn kt cht ch gia doanh nghip, c s o to, ngi lao ng, ngi hc ngh trong qu trnh tuyn dng, o to bi cc bn cha c y thng tin ln nhau v nhu cu vic lm, hc ngh, tuyn dng, nng lc o to. Thc t ny i hi phi c gii php xy dng h thng thng tin th trng lao ng p ng nhu cu thng tin ca cc bn s dng, ng thi gip th trng lao ng pht trin. Mt khc, qu trnh pht trin kinh t x hi ni chung v cng nghip ha ni ring ngy cng to sc cu ln v a dng v ngun nhn lc. m bo ngun nhn lc cho tng trng trong di hn i hi phi c d bo di hn v ngun cung, cu nhn lc t c nhng gii php pht trin ngun nhn lc v nhng iu chnh nht nh chin lc pht trin kinh t, gn kt gia cung cu nhn lc.Nm 2008, y ban Nhn nhn tnh b sung nhim v v bin ch cho Trung tm Gii thiu vic lm Tin Giang thnh lp b phn chuyn trch thc hin nhim v thng tin v d bo th trng lao ng. Tuy nhin, n v ny hot ng c hiu qu cn thit c nhng nghin cu c bn v m hnh hot ng, c cu t chc v cch thc vn hnh h thng thng tin th trng lao ng ca mt n v c chc nng thng tin v d bo th trng lao ng trn a bn tnh. ti D bo cung cu lao ng v xy dng h thng thng tin th trng lao ng tnh Tin Giang giai on 2010-2020 hy vng s ng gp tch cc vo vic nghin cu ny.2. Mc tiu ca ti- D bo ngun cung v nhu cu nhn lc pht trin kinh t x hi tnh Tin giang giai on 2010-2020 lm c s cho vic xy dng chin lc, chnh sch, gii php pht trin nhn lc ca tnh. (d bo di hn)- Nghin cu, xy dng h thng thng tin th trng lao ng trn a bn tnh v khu vc nhm cung cp thng tin th trng lao ng chnh xc, kp thi, c cht lng cho ngi c nhu cu s dng (c quan qun l, doanh nghip, ngi lao ng, c s o to, hc sinh,).- xut gii php pht trin ngun nhn lc, c bit l nhn lc qua o to m bo s gn kt gia cung v cu nhn lc.

3. Phng php nghin cu

ti vn dng cc phng php sau: kho st, phn tch tng hp, thng k m t, ly kin chuyn gia v p dng mt s m hnh d bo dn s, cung - cu lao ng,PHN ITHC TRNG TH TRNG LAO NGV PHT TRIN H THNG THNG TIN TH TRNG LAO NGTNH TIN GIANG

1. Khi qut tnh hnh kinh t, x hi tnh Tin Giang

1.1 V tr a l v iu kin t nhin

Tin Giang l mt tnh thuc vng BSCL v ng thi thuc vng KTTPN. Pha Bc v ng Bc gip Long An v TP. H Ch Minh, pha Ty gip ng Thp, pha Nam gip Bn Tre v Vnh Long, pha ng gip bin ng, nm tri dc trn b Bc sng Tin, vi chiu di 120 km. Din tch t nhin 2.481,77 km2, chim khong 6% din tch BSCL v 8,1% din tch vng KTTPN. Tin Giang c 10 n v hnh chnh cp huyn gm 8 huyn (trong 1 huyn mi tch ra vo thng 6/2008), thnh ph M Tho v th x G Cng. Dn s trung bnh nm 2008 1.749.992 ngi, mt dn s 704 ngi/km2.

Nm trong vng KTTPN, vi ht nhn thnh ph H Ch Minh, Tin Giang c c hi ln trong vic tip cn th trng, thu ht u t, chuyn giao cng ngh, k thut, kinh nghim qun tr v thng tin, ng thi tha hng li th ca ngi i sau vi vai tr l mt v tinh ca TPHCM.

Tin Giang c mng li giao thng ng b quan trng vi 4 tuyn quc l chnh (1A, 30, 50, 60), ng cao tc TP HCM Trung Lng v hai cu huyt mch M Thun, Rch Miu, l tnh ni lin hai min ng - Ty Nam b; cng vi h thng cc sng, b bin, cng bin to thun li cho pht trin giao thng thy b, vn ti bin, giao lu trao i hng ho vi tnh trong vng, c nc v khu vc ng Nam .

Tin Giang c a hnh tng i bng phng, t ph sa trung tnh chim khong 53% din tch ton tnh, thun li cho pht trin nng nghip ton din, c cu cy trng vt nui phong ph, a dng v c iu kin sinh trng nhanh. Tuy nhin, vi tng din tch t nng nghip 182.720 ha, bnh qun u ngi 1.076 m2, bnh qun trn 1 lao ng nng nghip 2.925 m2 v c xu hng gim dn bi p lc gia tng dn s, t ra yu cu cp thit i vi Tin Giang phi y mnh chuyn dch c cu kinh t, c cu lao ng.

V ti nguyn, Tin Giang c hn 6 triu m3 m t st, trn 1 triu m3 than bn v hn 93 triu m3 m ct sng. Ti nguyn thy sn kh a dng gm thy sn nc ngt, thy sn nc l v hi sn; ti nguyn rng gm rng ngp mn ven bin, rng trm ti sinh vng ng Thp Mi. Nhn chung, ngun ti nguyn thin nhin tng i ngho nn.

Tin Giang c tim nng kh v du lch, vi cc di tch vn ha lch s v sinh thi nh di tch vn ha c Eo, G Thnh, di tch lch s Rch Gm- Xoi Mt, p Bc, ly Pho i, nhiu lng m, n cha v cc im du lch sinh thi C lao trn sng Tin, vng ng Thp Mi v bin G Cng.1.2 Kinh t - x hiKinh t Tin Giang thi gian qua tng trng tng i kh. Tng sn phm ni a (GDP) trn a bn tnh nm 2008 l 24.895 t ng. Tc tng trng bnh qun giai on 1996-2005 l 8,54% (tnh theo gi so snh 1994), cao hn bnh qun c nc (7,23%), xp x mc tng bnh qun ca cc tnh thuc vng KTTPN. Giai on 2006-2008 tng trng 11,77 %. Trong , khu vc cng nghip xy dng, giai on 2001-2005 tng bnh qun 16,7%; 2006-2008 tng n 22,12%. GDP bnh qun u ngi 478 USD, bng 96% so vng BSCL v bng 74,7% so c nc. Quy m v nhp tng GDP cho bng 1.1 v bng 1.2. Bng 1.1 Quy m GDP cc ngnh giai on 1996-2008n v: t ng, gi hin hnh

Thc hin

1995200020052008

Tng GDP4.2346.91612.87224.895

Nng lm nghip2.7183.9096.18612.330

Cng nghip - XD5421.0552.8845.640

Dch v9731.9523.8026.925

Ngun: Nin gim thng k 2000, 2007, Cc Thng k Tin Giang.Bng 1.2 Nhp tng trng GDP giai on 1996-2008n v: %, gi so snh 1994

Ch tiuNhp tng trng

1996-20002001-20052006-20081996-2005

1. GDP Tin Giang8,089,0011,778,54

- Nng lm nghip4,605,085,664,84

- Cng nghip-Xy dng10,2116,7022,1213,41

- Dch v14,5811,3513,1612,95

2. GDP ton quc 6,957,51na7,23

Ngun: Nin gim thng k 2000, 2008, Cc Thng k Tin Giang; Nin gim thng k 2000, 2006, Tng cc Thng k.C cu kinh t c s chuyn dch tch cc, t trng cc ngnh phi nng nghip tng kh nhanh. T nm 2002, KCN M Tho v sau KCN Tn Hng cng chnh thc i vo hot ng, cng nghip Tin Giang c bc pht trin kh mnh. Mt s KCN khc nh Long Giang, Gia Thun, Tu Thy Soi Rp, KCN Dch v du kh, ng lot trin khai t nm 2008, v cc KCN giai on sau nm 2010 s to bc t ph mi cho cng nghip Tin Giang trong nhng nm sp ti, ng thi t ra yu cu ln i vi ngun nhn lc, c bit l ngun nhn lc c o to ngh. Tuy nhin, n thi im ny, khu vc nng nghip vn cn chim t trng ln trong nn kinh t vi 44,79%, so vi c nc l 20,37% (2006). C cu kinh t giai on 1995-2007 c lm r bng 1.3.

Bng 1.3 C cu kinh t gi

Search related