Click here to load reader

Noen utvalgte undersøkelser og vurderingsredskaper

  • View
    77

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Noen utvalgte undersøkelser og vurderingsredskaper. Kjernekompetansen i ergoterapi. Aktivitetsanalyse og funksjonsvurdering som ledd i undersøkelser og evaluering. Et viktig element i ergoterapeutisk undersøkelse er analyse av den innsamlede informasjonen. Definisjoner på sentrale begreper. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Noen utvalgte undersøkelser og vurderingsredskaper

Hva forstr vi med helsefremming og forebygging innen arbeidslivet?

Noen utvalgte underskelser og vurderingsredskaperKurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

1Kjernekompetansen i ergoterapiAktivitetsanalyse og funksjonsvurdering som ledd i underskelser og evaluering.

Et viktig element i ergoterapeutisk underskelse er analyse av den innsamlede informasjonen.Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

2Definisjoner p sentrale begreperUnderskelse: - en fortlpende prosess hvor en samler inn informasjon om en persons aktivitetsutfrelse.Underskelsesmetoder: - handler om mten informasjonen samles inn p for eksempel intervju.Underskelsesredskap: omfatter standardiserte redskaper som er utviklet for avdekke et avgrenset omrde.Evaluering er her en gjentakelse av tidligere underskelser for avgjre om intervensjonen har hatt virkning. (Whrens,2008) Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

3Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita EngesetUnderskelser og evalueringMetodeAktivitetsanalyseOpplevd aktivitetsproblemKlientArten og omfangetSprreskjemaOppgaveanalysekvalitetenFaktorer som pvirkerObservert aktivitetsproblemErgo-terapeutArten og omfangetObservasjonOppgaveanalyseAktivitetsutfrelsesanalysersaksanalysekvalitetenFaktorer som pvirker4Sker etter relevante redskaperKurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

(Whrens,2008)5Valg av ergoterapeutiske underskelser og vurderingsredskaperSker etter relevante redskaper Vurdering av redskapets egnethet Vurdering av redskapets psykometriske egenskaper

Whrens, E. (2008): Ergoterapeutiske redskaper underskelse og evaluering.Munkgaard Danmark, Kbenhavn.

Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

6

Underskelser og vurderingsredskapTilgjengelighets- og funksjonsvurderingHva vurderes?Hva er hensikten med vurdering?Ulike metoder Utfordringer ved bruk av vurderingsredskaper Norsk Ergoterapeutforbunds rd ved bruk av vurderingsredskap Norsk Ergoterapeutforbunds oversikt over redskaper

Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

7Ulike teorier og modellerUnderskelse og vurderingsredskapene er basert p ulike teorier og modeller slik som:

Model of Human Occupation (MoHO) Canadian Model of Performance (CMOP) International Clasifikation og Funktion (ICF) m.m.Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

8Canadien Occupation Performance Measure (COPM)Formlet er avdekke aktuelle aktivitetsproblemer, innhente informasjon om betydning av ulike aktiviteter, og f informantens vurdering av utfrelse av og tilfredshet med aktivitetsutfrelseCOPM er basert p Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E), og utfres som et semistrukturert intervjuhttp://erganen.wordpress.com/

Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

9Perceive, Recall, Plan and Perform ergoterapeutisk kartleggingsmetode (PRPP) Mlet med kartlegging med PRPP er forst hvordan vansker med bearbeiding av informasjon pvirker utfrelse av oppgaver i ulike virksomheter som er viktig for klienten og betydningsfulle andre. PRPP er utviklet i Australia og vurdert mht validitet og reliabilitet. Den er vokst frem gjennom kliniske studier rettet mot ulike klientgrupper, i ulike aktivitetssituasjoner og i nrt samarbeid med ergoterapeuter i praksis.Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

10Assessment of Motor and Process Skills (AMPS)Kartlegger kvaliteten av PADL og IADL knyttet til motoriske ferdigheter og prosessferdigheter.

AMPS har sitt utgangspunkt i Model of Human Occupation .

AMPS er utviklet i USA og er standardisert og har en detaljert manual.

Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

11Impact on Participation and Autonomy Questionnaire (IPA)IPA kartlegger personers deltagelse og autonomi (selvbestemmelse og valgmuligheter). IPA kan benyttes som et av flere kartleggingsredskap i en rehabiliteringsprosess, eks for vurdere effekt av tiltak eller i forskningssammenheng.IPA kan brukes i forhold til ulike diagnoser, men er utviklet for voksne med kroniske tilstander. IPA er vurdert mht validitet, reliabilitet og sensitivitet. Validering har vrt gjennomfrt i Nederland, Storbritannia og Sverige (Larsson Lund 2004)Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

12Kartlegging av Daglige Aktiviteter (KDA) Occupational Questionaire (OQ)Redskapet er en selvvurdering over ett dgn inndelt i halvtimer. Brukeren skal skrive ned hva han/hun gjr i lpet av dgnet og hvilke aktivitetsomrder aktivitetene tilhrer (arbeid, omsorgsaktiviteter, hvile). Brukeren skal ogs vurdere aktivitetenes betydning (viktighet, interesse) og kvalitet p utfring. En oppsummering av kartleggingen gir et oversiktsbilde av brukerens aktivitetsmnster og kompetanse.Occupational Questionnaire (OQ) er oversatt av Mari Klokkerud og Camilla Fongen (Diakonhjemmets Sykehus)Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

13Occupational Performance History Interview (OPHI II) OPHI II kartlegger borgerens livshistorie (innen lek, arbeid, og selvomsorg) og hvordan funksjonshemming har pvirket livsutfoldelse (aktivitetshistorie). Egner seg for voksne som er i stand til reflektere over sin livshistorieInstrumentet er utviklet med utgangspunkt i Modell of Human Occupation (MoHO). OPHI-II kartlegger tidligere og nvrende livssituasjon i fem omrder: Aktivitetsroller, Daglige rutiner, Aktivitetsrammer (fysiske og sosiale omgivelser), Kortsiktige og langsiktige aktivitetsvalg, Kritiske (viktige) livshendelser. Det er gjort studier i forhold til validitet, reliabilitet og anvendelse. OPHI-II er oversatt til svensk OPHI-II-S av Lena Haglund og Hanna Wrnliks og til dansk av Birgit Randlv

Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

14WRI og WEISWork Environment Impact Scale BrukermanuaWorker Role Interview Brukermanual (Brian Ellinghamog Klara Jakobsen (2003 norsk versjon)WEIS og WRI er oversatt, men ikke validert eller prvd ut i Norske forhold.

Return to work. Assessment of Subjective Psychososial and Environmental Factors. Elin Ekbladh (2008) har i sin doktorgradsavhandling, sett nrmere p bde WRI og WEIS er anvendbare for identifisere psykososiale og miljmessige behov knyttet til det komme tilbake til arbeid

Redskapene har god bde validitet og reliabilitet. Og er normert for Svenske forhold.

Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

15Occupational Self Assessment (OSA)OSA brukes for samle informasjon om borgerens egen mening om verdier og behov, aktivitetskompetanse og prioriteringer. Instrumentet egner seg i en tilnrming der bruker og terapeut samarbeider om videre ml og tiltak. Redskapet kan ogs anvendes til evaluere resultat av tiltakene.OSA er utviklet med utgangspunkt i MoHOOSA er utviklet i USA og er blitt vurdert mht validitet og reliabilitet i flere land (bla i Danmark), og er bla oversatt til svensk og dansk.Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

16DOA Versjon 4.0DOA kartlegger borgerens oppfattelse av sin arbeidsevne og kan brukes som ledd i en strre kartlegging av arbeidsfunksjonAktuelt for personer i arbeidsfr alderInstrumentet bygger p A Model of Human Occupation DOA er utviklet i Sverige og det er gjort studier i forhold til validitet og reliabilitetDOA har n nettopp kommet ut i ny versjon 4.0 der det er gjort noen endringer i manualen og formuleringene. Denne versjonen inneholder ogs en CD.(Eva Norrby og Irene Linddahl (2010))

Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

17Bygg for alleTemaveiledning om universell utforming av byggverk og uteomrder Kartlegging av omgivelserHefter gir grunnlag for forst prinsippene for universell utforming, eksempler, arkitektoniske planleggingselementer og sjekkpunkter innen, Bygningen planlsning, Bygningsdeler, installasjoner og innredning. Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

18

Metoder for bedre arbeidsmiljInvolvering og gode prosesserPeter Chr. Koren, Preben Hempel Linde (2008) Presentasjon av 18 verkty fordeler og ulemperVerkty 3. SprreskjemaerVerkty 4. IntervjuVerkty 10. DialogkonferanseVerkty 14. LsningsFokusert Tilnrming (LFT) Verktyenes bruksomrder Kap.6.3 Organisatorisk eller psykososialt arbeidsmiljKap.6.5 En inkluderende arbeidsplass HMS eller forbedring? Prosesskunnskaper knyttet til bruksomrder som er regulert av arbeidsmiljloven og HMS forskrifter

Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2011, Anita Engeset

19DialogkonferanseDialogkonferanse er en metode som brukes for sikre brukermedvirkning i analyse av et problem eller en oppgave. Metoden bestr av en rekke prosedyrer for hente ideer p en mte som sikrer likeverd blant deltakerne.(Kohren m.fl. 2008)Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2011, Anita Engeset

20LFT Lsningsfokusert tilnrmingLsningsfokusert tilnrming er et alternativ til problemlsning. Det antas at det er mer hensiktsmessig fokusere p det en allerede gjr og som fungerer fremfor det som ikke fungerer. Dette er baserten p en kognitiv tilnrming, Solution-Focused Therapy. Gro Langslet som lanserte begrepet og tilnrmingen i Norge.

Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2011, Anita Engeset

21Lsningsfokusert coaching nsker en holde fokus p det som virker for den som blir coachet, mlet, styrkene og ressursene og de sm tingene som skal til for n mlet. Choching bygger p filosofi, kognitiv og humanistisk psykologi samt organisasjons- og arbeidspsykologi. Coaching er brukt som verkty i ulike helsefremmende prosjekter (stlandsforskning 06/ 2008).

Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

22Referanser:Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engesethttp://www.netf.no/NETF/Fag-og-yrkesutoevelse/Yrkesutoevelse/Undersoekelser-og-vurderingsredskapEspedal, G., Andresen, T.,

Search related