Click here to load reader

NKP Priručnik

 • View
  233

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of NKP Priručnik

 • 1

  *P/5964859*

  Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

  KLASA: 322-02/13-01/57

  URBROJ: 525-10/1103-14-2

  Zagreb, 10. svibnja 2013. godine

  PRIRUNIK Prirunik za newcastlesku bolest

  Nacionalni krizni plan

 • 2

  Poglavlje I. 4

  Priroda bolesti

  1. Etiologija 2. Rezistencija virusa 3. Prijemljive vrste 4. Epidemiologija 5. Patogeneza 6. Kliniki slika 7. Diferencijalna dijagnoza 8. Patoloke promjene

  Poglavlje II. 8

  Dijagnostika

  1. Nain slanja uzoraka na dijagnostiko pretraivanje 2. Obrazac za uzorkovanje 3. Nain uzimanja i obrade uzoraka 4. Izolacija virusa na kokojim embrijima 5. Preliminarna diferencijacija 6. Potvrda virusa 7. Tipizacija virusa 8. Nalaz protutijela u necijepljenih ptica

  Poglavlje III.13

  Sumnja na pojavu NB na gospodarstvu

  1. Sustav obavjetavanja i prijava sumnje na NB

  2. Epidemioloko istraivanje

  3. Mjere koje se provode u sluaju sumnje na pojavu

  NB na gospodarstvu

  Poglavlje IV.17

  Potvren sluaj NB

  1. Sustav obavjetavanja i prijavljivanja u sluaju pojave NB 2. Mjere koje se provode u sluaju pojave NB

  na gospodarstvu

  3. Mjere koje se provode na gospodarstvu s dva ili vie odvojenih jata 4. Mjere koje se provode na gospodarstvu koje je mogue kontaminirano

  Poglavlje V....22

  Zaraeno i ugroeno podruje

  1. Odreivanje zaraenog i ugroenog podruja

  2. Mjere koje se provode na zaraenom podruju

  3. Mjere koje se provode na ugroenom podruju

  Poglavlje VI.26

  ienje i dezinfekcija

  Poglavlje VII....28

 • 3

  Ope upute za izdavanje opreme potrebne za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti

  ivotinja i voenje evidencije

  Poglavlje VIII..30

  Naputak o nainu usmrivanja peradi kod pojave bolesti

  Poglavlje IX.36

  Cijepljenje

  Poglavlje XX....39

  Obrasci

 • 4

  Poglavlje I.

  PRIRODA BOLESTI

  Etiologija

  Rezistencija virusa

  Prijemljive vrste

  Epidemiologija

  Patogeneza

  Klinika slika

  Diferencijalna dijagnoza

  Patoloke promjene

 • 5

  Poglavlje I.

  PRIRODA BOLESTI

  1. ETIOLOGIJA

  Uzronik newcastleske bolesti je RNK virus, porodica Paramyxoviridae, rod paramiksovirus

  serotip-1 (PMV-1). Virus je mogue uzgojiti na kokojim embrijima i na kulturi stanica.

  Svi sojevi virusa NB morfoloki i antigeno su identini, ali im je virulencija razliita.

  Virulencija se odreuje srednjim vremenom ugibanja kokojih embrija te i/cer ili i/v

  indeksom patogenosti. Srednje vrijeme ugibanja embrija:

  a) velogeni sojevi 40-60 sati

  b) mezogeni sojevi 60-90 sati

  c) lentogeni sojevi vie od 90 sati.

  2. OTPORNOST VIRUSA

  Otpornost virusa NB u vanjskoj sredini ovisi o temperaturi, djelovanju svjetla i pH

  vrijednosti. U miiima i kotanoj sri peradi moe preivjeti 6 mjeseci na temperaturi od

  -20C, a na temperaturi hladnjaka do 4 mjeseca. U jajima koja su izlegle zaraene nesilice, na

  sobnoj temperaturi preivi 4 mjeseca, a na 4C i preko godinu dana. Slino vrijeme

  preivljavanja virus ima i na perju. Dugo moe ostati infektivan u kontaminiranim

  prostorijama i povrinama. U fecesu ostaje aktivan 14 do 16 dana, a u vodi 14 do 25 dana

  ukoliko nije izravno izloen suncu. Inaktiviraju ga kiseli pH kao i direktna suneva svjetlost

  kroz 30 minuta. Temperatura od 56C inaktivira ga za 3 sata, a na temperaturi od 60C moe

  preivjeti 30 minuta. Kao dezinficijensi djeluju 2% formalin i 2% natrijeva luina.

  Liofilizacijom infektivnog seruma gubi se oko 10% infektivnosti.

  3. PRIJEMLJIVE IVOTINJSKE VRSTE

  Za virus newcastleske bolesti prijemljiva je sva domaa perad, papige i ostale egzotine ptice

  te ptice selice.

  4. EPIZOOTIOLOGIJA

  Virus newcastleske bolesti iri se inhalacijom virusnih estica u izdahnutom zraku ili

  ingestijom hrane i vode kontaminirane sekretom iz nosa ili fecesom. Najvaniji izvor zaraze

  su latentno inficirane kokoi i ptice u inkubaciji. U zaraenoj sredini bolest se iri izravno ili

  posrednim dodirom s bolesnim ili inficiranim pticama. Virus se prenosi putem leina, mesa,

  perja, preraevina porijeklom od peradi te kontaminiranom steljom, predmetima, kavezima,

  prostorijama i prijevoznim sredstvima. U nezaraenu sredinu virus se unosi prometom

  inficiranih ptica (pogotovo jednodnevnih pilia), prometom kontaminirane hrane za ptice,

  osobljem (odjea i obua kontaminirana fecesom), opremom, proizvodima od peradi,

  zamrznutom peradi, rasplodnim jajima, divljim pticama i drugim divljim ivotinjama

  (mehaniki prijenos). Vanu ulogu u irenju bolesti mogu imati imune ivotinje koje poto se

  inficiraju, mogu izluivati virus do 40 dana.

  5. PATOGENEZA

 • 6

  Virus prodire u domaina dinim i probavnim sustavom. Umnaa se na mjestu ulaska, a

  viremija uslijedi za 24 do 48 sati. Tijekom razliito duge viremije lentogeni se sojevi mogu

  dokazati samo u krvotoku, mezogeni u bubregu, pluima, FB i slezeni, a virulentni se sojevi

  mogu nai u svim tkivima. Ako ivotinja ne ugine poinje stvaranje imunosti, pa se 6. dan p.i.

  mogu se dokazati neutralizacijska protutijela, a virus postepeno nestaje iz krvi i fecesa.

  6. KLINIKA SLIKA

  Inkubacija NB traje 2 do 6 dana iako se moe produljiti na 15 dana.

  Kliniki znakovi NB variraju, ovisno o virulenciji i tropizmu virusa, vrsti, dobi, imunolokom

  statusu i kondiciji ptice, nainu izlaganja virusu, infekcijskoj dozi i vanjskim faktorima kao

  to su nain dranja i koliina stresa.

  Klinika slika NB moe se podijeliti na 4 oblika:

  velogeni -viscerotropni velogeni - visoka smrtnost; dominiraju znaci hemoragijskog enteritisa

  -neurotropni velogeni - visoka smrtnost; dominiraju respiratorni i ivani simptomi

  mezogeni - niska smrtnost; dominiraju respiratorni simptomi

  lentogeni - blaga, preteno respiratorna bolest ili subklinika infekcija i

  avirulentni - nema primjetnih znakova infekcije

  Izbijanje NB u pilia moe biti tako ozbiljno da gotovo sve ptice u pogoenom jatu uginu

  unutar 72 sata bez vidljivih znakova bolesti. Kod nesilica se javlja pad nesivosti kao prvi znak

  bolesti, nakon ega u roku 24 do 48 sati smrtnost moe dosei i 100%. Nastaje i

  karakteristian sivozeleni proljev, a jaja su depigmentirane, deformirane ljuske ili je uope

  nemaju, a mijenja se i kakvoe bjelanjka.

  Kod akutnog tijeka bolesti prevladavaju ivani simptomi (pareze i paralize udova, tortikolis,

  kretanje u krug, grevito drhtanje). Pomor se kod ovog oblika bolesti kree od 90-100%.

  Kronini oblik se obino javlja u mlaih ivotinja uz opi infekciozni sindrom, oteano

  disanje, utozelen proljev, a u nesilica jako padne nesivost. Dva do tri tjedna od pojave prvih

  simptoma obino se jave i znakovi od strane ivanog sustava. Pomor se kree od 10-60%.

  7. PATOLOKE PROMJENE

  Kod viscerotropnog oblika bolesti nalazimo edem peritrahealnog intersticijskog tkiva,

  posebno u blizini ulaza u toraks. Javljaju se hemoragije u potkoju, miiima, grkljanu, tkivu

  oko dunika i jednjaka, u duniku, pluima, zranim vreicama, perikardu i miokardu, a u

  odraslih nesilica i na jajnim folikulima. Krvarenja se javljaju i u razliitim dijelovima crijeva

  naroito u sluznici na prijelazu jednjaka u ljezdani eludac i ljezdanog u miini eludac, u

  stranjoj polovini duodenuma, te u jejunumu i ileumu. Nalazimo edem, krvarenja, nekroze i

  ulceracije limfoidnog tkiva u mukozi crijevne stjenke. U perakutnom obliku bolesti najee

  ne nalazimo nikakve makroskopske promjene, a kod kroninoga tijeka najee nema

  promjena "tipinih" za NB.

  Histopatoloki, za postavljanje dijagnoze od znaaja su lezije koje nastaju u mozgu. Nalazimo

  degeneraciju neurona, gliozu, perivaskularnu limfoidnu infiltraciju i, to je vrlo

 • 7

  karakteristino, hiperplaziju endotela stjenke krvnih ila. Nekroze endotela, tromboze, edem i

  hemoragije nalazimo u svim organima.

  8. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA

  Pravilnik 45/13, Dodatak III, poglavlje III.

  U cilju diferencijalne dijagnoze treba razluiti sljedee bolesti:

  influenca ptica, kolera peradi, klasina kuga peradi, zarazni laringotraheitis, zarazni bronhitis,

  avijarni encefalomijelitis, psitakoza, mikoplazmoza, klamidioza, kokcidioza, marekovu

  bolest.

  Treba iskljuiti i hranidbene nestaice (vitamina E i riboflavina), te trovanje pesticidima ili

  lijekovima.

 • 8

  Poglavlje II.

  DIJAGNOSTIKA

  Nain slanja uzoraka na dijagnostiko pretraivanje

  Obrazac koji se alje uz uzorke

  Nain uzimanja i obrade uzoraka

  Izolacija virusa na kokojim embrijima

  Preliminarna diferencijacija

  Potvrda virusa

  Tipizacija virusa

  Nalaz protutijela u necijepljenih ptica

 • 9

  Poglavlje II.

  DIJAGNOSTIKA

  Pravilnik 45/13, Dodatak III.

  Sumnju na NB postavljenu na temelju klinike slike i patoanatomskog nalaza potrebno je

  potvrditi izdvajanjem i identifikacijom specifinog virusa, te dokazom specifinih protutijela

  serolokim metodama dijagnostike. Za potrebe dijagnostikih postupaka za potvrdu i

  diferencijalnu dijagnostiku NB primjenjuje se sljedea definicija: NB je infekcija peradi

  uzrokovana ptijim sojem paramiksovirusa 1, s intracerebralnim indeksom patogenosti (ICPI)

  u jednodnevnih pilia veim od 0.7.

  Za obavljanje pretraga nuno je pravilno uzeti i dostaviti uzorke. Uz

Search related