of 20 /20
Europos šalių patirtis NĮ stebėsenoje ir prevencijoje Kęstutis Rudaitis Vilnius, 2015 Projektas „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (VP1-4.3-VRM-02-V-05-012)

NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

Embed Size (px)

Text of NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema -...

Page 1: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

Europos šalių patirtis

NĮ stebėsenoje ir prevencijoje

Kęstutis Rudaitis

Vilnius, 2015

Projektas „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“

(VP1-4.3-VRM-02-V-05-012)

Page 2: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

ES šalių NĮRSP sistemų apžvalga

Tikslas – surinkti informaciją apie kitose ES šalyse esančias NĮRSP sistemas, susijusias su NĮ duomenų rinkimu ir panaudojimu prevencijai, pacientų saugai gerinti.

Page 3: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

Danijos Nacionalinė pacientų teisių ir skundų agentūra

http://www.patientombuddet.dk/

Page 4: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

Danijos Nacionalinė pacientų teisių ir skundų agentūra

Veikia trys skirtingų duomenų registravimo ir analizės sistemos:

• NĮ registravimo sistema (Danish Patient Safety Database – DPSD),

• Pacientų skundų sistema,

• Žalos atlyginimo (kompensavimo) sistema

Sistemos veikia savarankiškai, tačiau bendrai analizei ir mokymuisi naudojami visų trijų sistemų duomenys.

Page 5: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

Pagrindiniai tikslai:

• teikti greitą atsaką į užregistruotus atvejus apie sunkius NĮ,

• reaguoti į įspėjimus, kurie gali sukelti NĮ,

• kurti prevencines priemones užregistruotiems NĮ, pacientų skundų skaičiui mažinti.

Danijos NĮ stebėsenos sistema (1)

Page 6: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

• Trys duomenų pateikimo lygiai: įstaigos lygmuo, regiono lygmuo, nacionalinis lygmuo,

• Duomenų teikėjai – sveikatos priežiūros specialistai ir pacientai (jų artimieji),

• Duomenys elektroniniu (ar popieriniu) formatu nacionaliniam registrui teikiami užtikrinant duomenų teikėjų konfidencialumą.

Danijos NĮ stebėsenos sistema (2)

Page 7: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

Duomenų teikėjų nuomone:

• kai kurie NĮ tipai sunkiai suprantami,

• laisvai aprašoma registravimo formos dalis

dažniausiai lieka neužpildyta,

• NĮ potipių klasifikacija per daug smulkmeniška.

NĮ klasifikatorius nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į duomenų teikėjų nuomonę, praktiškumą, naudingumą.

Danijos NĮ stebėsenos sistema (3)

Page 8: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

Išanalizuotų NĮ atvejų skaičiaus tendencijos 2005-2012 m.

Page 9: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

Ispanijos NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistema

SiNASP

Page 10: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

Koordinuojanti įstaiga:

Sveikatos, socialinių paslaugų ir lygybės ministerija bendradarbiaujant su Regionų sveikatos centrais

Pagrindiniai uždaviniai: – vykdo NĮ stebėseną nacionaliniu lygiu (apibendrina informaciją iš

regionų),

– kuria sveikatos plėtojimo strategijas ir projektus gerinant pacientų saugą nacionaliniu lygiu

Duomenų teikėjai:

sveiktos priežiūros specialistai ir kiti administruojantys specialistai sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse ir PSPC)

Ispanijos NĮ stebėsenos sistema

Page 11: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP https://www.sinasp.es/

Pagrindiniai principai:

• elektroninė duomenų teikimo forma

• savanoriška

• konfidenciali

• nebausminė

• sistemiškai orientuota

Adaptuota pagal PSO Pacientų saugos klasifikatorių – International Classification for Patient Safety – ICPS

Page 12: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

NĮ stebėsenos lygiai

Įstaigos lygmuo:

• informacija apie NĮ įstaigos atsakingam darbuotojui (skyriui) teikiama neanonimiškai,

• asmeniniai duomenys sistemoje išlieka 15 dienų,

• užbaigti NĮ registraciją galima vėliau,

• grįžtama informacija apie vykdomą užregistruoto atvejo analizę duomenų teikėjui atsakingi darbuotojai pateikia per 7 dienas

Regioninis lygmuo:

• įstaigų pavadinimai įvardijami, tačiau informacija apie pacientus ar duomenų teikėjus nuasmeninta

Nacionalinis lygmuo:

• teikia bendras (nacionalines) ataskaitas pagal regionų pateiktus duomenis,

• vykdo NĮ sistemos veiklos proceso indikatorių stebėseną regionuose,

• informacija visuomenei neviešinama.

Page 13: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

MĖNESIAI VISO

INDIKATORIAI

Page 14: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

NĮ stebėsena Jungtinėje Karalystėje (1)

Koordinuojanti įstaiga:

Anglijos Nacionalinė sveikatos sistema –

koordinuoja Nacionalinę duomenų teikimo ir mokymosi sistemą (National Reporting and Learning System)

Pagrindiniai uždaviniai: – vykdo NĮ stebėseną nacionaliniu lygiu

– bendradarbiauja su ASPĮ, kitomis įstaigomis ir suinteresuotomis organizacijomis,

– kuria ir diegia rekomendacijas gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę šalyje.

Duomenų teikėjai: • sveiktos priežiūros specialistai ir kiti administruojantys specialistai sveikatos

priežiūros įstaigose (ligoninės, greitosios medicinos pagalbos centrai, farmacijos sektoriaus įstaigos, odontologijos kabinetai, PSPC),

• Pacientai ir jų artimieji.

Page 15: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

NĮ stebėsena Jungtinėje Karalystėje (2)

Duomenų teikimas:

• Duomenys teikiami savanoriškai;

• Sunkią žalą ar mirtį sukėlusių NĮ registracija privaloma;

• Duomenys į nacionalinį registrą teikimai neanonimiškai, tačiau asmeninė informacija tiek apie duomenų teikėjus, tiek apie pacientus yra saugoma atitinkamais teisės aktais.

Grįžtamas ryšys duomenų teikėjams:

• Gautus duomenis nacionaliniu lygiu analizuoja klinikiniai ekspertai, kurie nustato bendras (nacionalines) NĮ tendencijas sveikatos priežiūros įstaigose;

• Periodinės ataskaitos, mokymai, seminarai, rekomendacijos; ASPĮ bei nacionaliniai duomenys viešinamos internete.

• Kartais ekspertų teikiamos rekomendacijos skirtos tik konkrečiai ASPĮ.

Page 16: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

Pagrindinis uždavinys – koordinuoti sveikatos priežiūros kokybės

programas, ypatingą dėmesį skiriant įrodymais pagrįstos medicinos plėtojimui, informacijos apie pacientų saugą valdymui. Tai nevyriausybinė organizacija, jungianti 52 ekspertus iš 47 institucijų.

Duomenų teikėjai – bendro pobūdžio ir slaugos ligoninių sveikatos

priežiūros specialistai.

Savanoriška elektroniniu būdu teikiama NĮ registravimo forma;

Duomenų nuasmeninimą užtikrina įstaigų atsakingi darbuotojai, kurie peržiūri kiekvieną atvejį bei panaikina informaciją, susijusią su pacientu ar duomenų teikėju.

Grįžtamas ryšys duomenų teikėjams: elektroninėje duomenų bazėje galima peržvelgti užregistruotus NĮ aprašymus, bei paskaityti specialistų komentarus ir rekomendacijas, o taip pat rengiamos ataskaitos, informaciniai leidiniai, NĮ priežasčių analizės ir prevencijos metodai.

NĮ registraciją koordinuojanti įstaiga – Vokietijos medicinos kokybės agentūra

Page 17: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

Vokietijos NĮ registravimo sistema

Page 18: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

IŠVADOS

• Šalyse veikia elektroniniu būdu teikiamų duomenų apie NĮ registravimo sistema, todėl NĮ atvejų pateikimas yra greitas, patogus ir efektyvus.

• Visos NĮRSP sistemos užtikrina duomenų teikėjų anonimiškumą ar konfidencialumą, tačiau skirtingose šalyse duomenų nuasmeninimas vyksta skirtinguose duomenų teikimo lygiuose (įstaigos, regioninis/savivaldybės, nacionalinis)

• Pagrindiniai NĮRSP sistemų veikimo etapai yra visose šalyse analogiški:

NĮ stebėsena;

NĮ analizė;

grįžtamojo ryšio užtikrinimas;

metodikų ir rekomendacijų rengimas ir teikimas duomenų teikėjams;

mokymų vykdymas.

Page 19: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

PSO - minimalios informacijos apie NĮ teikimo modelis

Registruojamo NĮ atvejo kintamieji:

paciento duomenys,

NĮ laikas,

NĮ vieta,

NĮ įtakojantys veiksniai,

NĮ tipas,

NĮ išeitis/ rezultatas/ pasekmės,

prevenciniai/ korekciniai veiksniai,

duomenų teikėjo duomenys

Page 20: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos ... · Ispanijos NĮ stebėsenos sistema - SiNASP Pagrindiniai principai: • elektroninė duomenų teikimo forma • savanoriška

Higienos institutas Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius www.hi.lt