Click here to load reader

Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Sinh Học, Sinh Thái Và Biện Pháp Phòng Chống Loài Sâu Đo Ngài Xanhthalassodes Falsaria (Prout) Hại Vải Tại Lục Ngạn,

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

các bạn liên hệ e-mail: [email protected] hoặc sms via 0949 278 106 ( không nhận cuộc gọi ) để có thể có được file. Ngoài ra nhận tải mọi tài liệu ở trang http://125.235.10.97/opacdigital/ ( thư viện đại học dược hà nội) và tài liệu ở thư viện đại học quốc gia hà nội.)giá mổi file là 10k vnđ / file

Text of Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Sinh Học, Sinh Thái Và Biện...

 • B GIO DC V O TO B NNG NGHIP V PTNT HC VIN NNG NGHIP VIT NAM

  TRN C HI

  NGHIN CU MT S C IM SINH HC, SINH THI V BIN PHP PHNG CHNG LOI SU O

  NGI XANHThalassodes falsaria (Prout) HI VI TI LC NGN, BC GIANG NM 2014

  LUN VN THC S

  H NI, NM 2015

 • B GIO DC V O TO B NNG NGHIP V PTNT HC VIN NNG NGHIP VIT NAM

  TRN C HI

  NGHIN CU MT S C IM SINH HC, SINH THI V BIN PHP PHNG CHNG LOI SU O

  NGI XANHThalassodes falsaria (Prout) HI VI TI LC NGN, BC GIANG NM 2014

  CHUYN NGNH: BO V THC VT M S: 60.62.01.12

  NGI HNG DN KHOA HC: 1. PGS. TS NG TH DUNG 2. TS. PHM VN NH

  H NI, NM 2015

 • Hc vin Nng nghip Vit Nam Lun vn Thc s Khoa hc Nng nghip Page i

  LI CAM OAN

  Ti xin cam oan rng,

  S liu v kt qu nghin cu trong lun vn ny l hon ton

  trung thc v cha tng c s dng hoc cng b trong bt k cng trnh no khc.

  Mi s gip cho vic thc hin lun vn ny c cm n v cc thng tin trch dn trong lun vn u c ghi r ngun gc.

  Tc gi lun vn

  Trn c Hi

 • Hc vin Nng nghip Vit Nam Lun vn Thc s Khoa hc Nng nghip Page ii

  LI CM N

  ti c hon thnh tt, trong sut thi gian thc tp, nghin cu, ti nhn c s hng dn, ch bo tn tnh ca Gio vin hng dn, ca cc tp th, c nhn, s ng vin ca gia nh v bn b.

  Trc tin ti xin by t lng knh trng v bit n su sc ti PGS. TS ng Th Dung Hc vin Nng Nghip Vit Nam v TS. Phm Vn Nh - Vin Bo v thc vt dnh cho ti s ch dn v gip tn tnh trong sut thi gian thc tp v nghin cu hon thnh ti.

  Ti xin cm n s gip ca tp th cc thy, c gio b mn Cn trng Khoa Nng Hc Hc vin Nng Nghip Vit Nam to iu kin gip ti trong qu trnh thc hin ti.

  Ti xin by t lng bit n n s gip nhit tnh ca lnh o v tp th cn b phng th nghim ca Vin Bo v thc vt to iu kin thun li cho ti thc hin ti nghin cu.

  Cui cng ti xin by t lng bit n n tt c bn b, ngi thn v gia nh lun ng vin v to iu kin thun li cho ti hon thnh

  nghin cu ny. H Ni, ngy thng nm 2015

  Tc gi lun vn

  Trn c Hi

 • Hc vin Nng nghip Vit Nam Lun vn Thc s Khoa hc Nng nghip Page iii

  MC LC Li cam oan .................................................................................................. i

  Li cm n ..................................................................................................... ii

  Mc lc ......................................................................................................... iii

  Danh mc ch vit tt ................................................................................... vi

  Danh mc bng .......................................... Error! Bookmark not defined.vii Danh mc hnh ............................................................................................ viii

  M U ........................................................................................................ 1

  CHNG 1 TNG QUAN NGHIN CU TRONG V NGOI NC .... 4 1.1. C s khoa hc ca ti ......................................................................... 4 1.2. Tnh hnh nghin cu ngoi nc ............................................................. 5

  1.2.1. Tnh hnh sn xut vi................................................................... 5 1.2.2. Nhng nghin cu v thnh phn su hi trn cy vi v

  bin php phng tr su hi trn vi ............................................. 6 1.2.3. Nghin cu v loi su o ngi xanh Thalassodes falsaria

  (Prout) .................................................................................................... 9 1.3. Tnh hnh nghin cu trong nc ............................................................ 10

  1.3.1. Tnh hnh sn xut vi................................................................. 10 1.3.2. Nghin cu thnh phn v bin php phng tr su hi trn

  cy vi ........................................................................................ 12

  1.3.3. Nghin cu v loi su o ngi xanh T. falsaria (Prout) ................ 17 CHNG 2 VT LIU, NI DUNG V PHNG PHP NGHIN CU ... 21 2.1. i tng nghin cu ............................................................................. 21

  2.2. a im v thi gian nghin cu ........................................................... 21 2.2.1. a im nghin cu ................................................................... 21

  2.2.2. Thi gian nghin cu .................................................................. 21

  2.3. Vt liu nghin cu ................................................................................ 21 2.3.1. Vt liu nghin cu ..................................................................... 21

 • Hc vin Nng nghip Vit Nam Lun vn Thc s Khoa hc Nng nghip Page iv

  2.3.2. Dng c nghin cu .................................................................... 21 2.3.3. Ha cht nghin cu ................................................................... 22

  2.4. Ni dung nghin cu .............................................................................. 22 2.4.1. iu tra xc nh thnh phn su o hi vi trn ng rung

  ti Lc Ngn, Bc Giang nm 2014. ........................................... 22 2.4.2. iu tra din bin mt ca loi su o ngi xanh

  T. falsaria hi vi ti Lc Ngn, Bc Giang nm 2014. .............. 22 2.4.3. Nghin cu c im hnh thi, sinh hc, sinh thi ca loi

  su o ngi xanh T. falsaria hi vi. ........................................... 22 2.4.4. Nghin cu bin php phng tr loi su o ngi xanh

  T. falsaria hi vi. ...................................................................... 22 2.5. Phng php nghin cu ........................................................................ 22

  2.5.1. iu tra thu thp xc nh thnh phn su o hi vi ti Lc Ngn, Bc Giang ............................................................ 22

  2.5.2. iu tra din bin mt loi su o ngi xanh T. falsaria hi vi ti Lc Ngn, Bc Giang ................................................. 22

  2.5.3. Nghin cu c im hnh thi, sinh hc, sinh thi ca loi su o ngi xanh T. falsaria hi vi ............................................ 24

  2.5.4. Nghin cu bin php phng tr ................................................ 28 2.6. Gim nh mu vt ................................................................................. 31 2.7. Ch tiu theo di v phng php tnh ton ............................................ 31 2.8. X l s liu ........................................................................................... 34 CHNG 3 KT QU NGHIN CU V THO LUN ........................ 35 3.1. Thnh phn su o hi vi ti Lc Ngn, Bc Giang .............................. 35 3.2. Din bin mt su o ngi xanh T. falsaria ti Lc Ngn,

  Bc Giang. .......................................................................................... 37 3.2.1. Din bin su o ngi xanh trn cc ging vi khc nhau

  nm 2014 ti Lc Ngn, Bc Giang ............................................ 37

 • Hc vin Nng nghip Vit Nam Lun vn Thc s Khoa hc Nng nghip Page v

  3.2.2. Din bin mt su o ngi xanh trn cc nhm tui cy vi khc nhau ti Lc Ngn, Bc Giang nm 2014. .................... 40

  3.3. Nghin cu c im hnh thi, sinh hc, sinh thi ca su o ngi xanh T. falsaria ................................................................................... 43 3.3.1. Nghin cu c im hnh thi loi su o ngi xanh

  T. falsaria ................................................................................... 43 3.3.2. Nghin cu c im sinh hc, sinh thi ca su o ngi

  xanh T. falsaria .......................................................................... 47 3.4. Nghin cu bin php phng tr loi su o ngi xanh T. falsaria ......... 58

  3.4.1. Bin php canh tc ..................................................................... 58 3.4.2. Bin php phun thuc BVTV .................................................... 61

  KT LUN V NGH ........................................................................... 65 Kt lun ......................................................................................................... 65 Ngh ......................................................................................................... 66 TI LIU THAM KHO ............................................................................. 67 PH LC ..................................................................................................... 70

 • Hc vin Nng nghip Vit Nam Lun vn Thc s Khoa hc Nng nghip Page vi

  DANH MC CC CH VIT TT

  BVTV Bo v thc vt

  BNNPTNT B nng nghip pht trin nng thn

  CT Cng thc CV Sai s th nghim DAFF (Department of Argriculture Fisheris and Forestry)

  B nng lm ng nghip

  EC Thuc dng nh du LSD Sai s nh nht c ngha NSP Ngy sau phun QCVN Quy chun Vit Nam SE lch chun SG Thuc dng ht nc SN Su non ST S trng STT S th t

  TB Trung bnh Vi - bt Tn thuc c ngun gc t vi khun

  Bacillus thuringiensis WG Thuc dng ht phn tn trong nc WP Thuc dng bt ho nc

 • Hc vin Nng nghip Vit Nam Lun vn Thc s Khoa hc Nng nghip Page vii

  DANH MC BNG STT Tn bng Trang 1.1. Din tch, sn lng vi mt s tnh ca Vit Nam .............................. 12 3.1. Thnh phn su o hi vi ti Lc Ngn, Bc Giang nm 2014 .............. 35 3.2. Din bin mt su o ngi xanh trn cc ging vi khc nhau ti

  Lc Ngn, Bc Giang nm 2014 ....................................................... 37 3.3. Din bin mt trn 3 nhm tui cy khc nhau ca vi thiu ti

  Lc Ngn, Bc Giang nm 2014