Navodila za zidanje

 • View
  252

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Navodila za zidanje

 • Navodila za zidanje

 • 2

  Kazalo

  Kazalo

  Uvod...................................................................................................3

  Ytong.izdelki.......................................................................................4

  Ytong.orodje.......................................................................................6

  Niveliranje..........................................................................................7

  Polaganje.prve.vrste..........................................................................8

  Oblikovanje.Ytong.elementov.............................................................9

  Izdelava.Ytong.bele.tankoslojne.lepilne.malte................................10

  Zidanje..............................................................................................11

  Armiranje.parapetnega.zidu............................................................15

  Izdelava.horizontalne.vezi.ali.nosilca..............................................16

  Premostitev.okenskih.in.vratnih.odprtin.........................................17

  Izvedba.konstrukcije.z.elementi.nepravilnih.oblik..........................18

  Zunanja.horizontalna.ali.poevna.vez.............................................19

  Ytong.strop.......................................................................................20

  Stropne.in.strene.ploe................................................................22

  Predelna.stena.................................................................................23

  Priprave.za.polaganje.instalacij.......................................................24

  Nekaj.detajlov..................................................................................25

  Notranje.ometavanje.Ytong.zidov.in.stropov...................................26

  Izravnava.notranjih.zidnih.povrin...................................................28

  Pritrdilni.pribor................................................................................29

  Preraun.koliin...............................................................................30

  Reference.........................................................................................31

 • 3

  Uvod

  Uvod

  Gradnja z Ytongom je hitra, enostavna in zato ekonomina. Ytong je namenjen izvedbi vseh vrst novogradenj, odlien pa je tudi za prenovo starejih objektov. V tej knjiici vas bomo peljali skozi vse postopke oz. zaporedne faze gradnje, ki so predstavljene v besedi in sliki. Ytong zidaki so veliki, njihovo prilagajanje je enostavno, zidanje z njimi pa mora biti natanno, kajti le tako boste izkoristili vse pred-nosti, ki jih Ytong nudi.

  Ytong lahko uporabite za: gradnjo druinskih hi v celoti, za gradnjo vestanovanjskih hi ter poslovnih in industrijskih stavb,

  za gradnjo predelnih in poarnih zidov, za prenovo in adaptacijo starejih objektov, za izdelavo manjih elementov in detajlov (balkonske ograje, ka-mini, pohitvo ...)

 • 4 Ytong izdelki

  Zidne ploeZa izgradnjo notranjih nenosilnih pregradnih zidov.

  Zidni blokiZa gradnjo nosilnih notranjih in zunanjih zidov.

  PloeZa razne obloge, izravnave in poravnave zidov, tlakov in ravnih streh.

  Protipotresni zidni bloki Za izdelavo vertikalnih protipo-tresnih vezi na vogalih in pri ve-zavi z notranjimi nosilnimi zidovi.

  Nenosilne preklade Za premostitev odprtin v nenosil-nih predelnih zidovih.

  Nosilne prekladeZa premostitev odprtin v nosilnih notranjih in zunanjih zidovih.

  Ytong izdelki

  TermoblokiZa gradnjo nosilnih zunanjih ter-moizolacijskih zidov.

  Pasiv blokiZa gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hi

  l10,.DRY=0,072.W/mK l10,.DRY=0,084.W/mK

 • 5Ytong izdelki

  Lepljeni L elementiZa izvedbo enostranskega (el-nega) opaa in dodatne termoi-zolacije medetanih in strenih plo.

  Lepljeni U elementiZa izvedbo dvo- ali trostranskega opaa in dodatne termoizolacije horizontalnih vezi in AB preklad.

  Ytong lepilna maltaZa zidanje z Ytong gradbenimi elementi.

  Ytong notranji tankoslojni ometZa ometavanje notranjih zidnih povrin.

  Ytong GLETZa fino izravnavo predhodno ometanih notranjih zidnih povr-in.

  Prednamaz UNIZa izboljanje oprijema in izrav-navo vpojnosti.

  Strene in stropne ploeZa gradnjo strenih in stropnih konstrukcij.

  Ytong stropPolmontani sistem za izvedbo medetanih in strenih kon-strukcij.

 • 6

  Deska za izravnavoOmogoa eventuelno povrinsko izravnavo zid. blokov in zidov.

  Sveder za izdelavo instalacijOmogoa izdelavo lukenj.

  Strgalo za utoreOmogoa izdelavo utorov za ra-zne instalacije v Ytong zidu.

  Gumijasto kladivoZa utrjevanje zidakov v lepilno malto.

  Rona agaOmogoa aganje Ytong elemen-tov.

  Pocinkano sidroOmogoa ojaitev spojev neno-silnih zidov.

  Ytong orodje

  Ytong orodje

  Lopatica za nanos lepilne malte Kotno vodilo za rezanjeOmogoa pravokotno in ravno rezanje Ytong blokov.

 • 7

  01 Na izdelano tlorisno povrino (temelji, ), kjer ste pustili arma-turo sidrne doline, zartajte po-tek zunanjih in notranjih nosilnih zidov. Pred prietkom zidanja oz. postavitve prve vrste, izdelajte hidroizolacijo in preverite ravnost povrine.

  Niveliranje

  03 Med viinske toke nanesite podaljano malto. S tem dobite ravno osnovo, na katero boste postavili prvo vrsto Ytong blokov.

  02 Popolno ravnost povrine do-seete tako, da na vogalih (in na vsaka 2 m razdalje) z nivelirjem doloite viinske toke. S tem dobite osnovno koto 0.00 po ce-lotni zazidalni povrini.

  Priprava

 • 8

  Polaganje prve vrste

  04 Prvo vrsto nad osnovno po-vrino (temelj, ploa ...) posta-vljate v podaljano malto 1:2:8 (cement : apno : pesek) primer-ne konsistence na e izdelano hi-droizolacijo. Debelina podaljane malte je odvisna od ravnosti po-vrine in znaa cca. 1 do 2 cm.

  06 S postavitvijo nasprotnega vogala in napenjanjem zidarske vrvice med njima, dobite ravno linijo zidu. Na tako zartani pro-stor med vogaloma namestite podaljano malto, na katero po-loite Ytong zidne bloke izbrane debeline.

  05 Prvo vrsto Ytong blokov za-nete vedno postavljati na vogalih objekta. Ytong protipotresni zidni blok postavite na mesto, kjer je puena iz temelja predpisana vertikalna armatura. Preverite horizontalnost v preni in vzdol-ni smeri poteka zidu.

  Zidanje

 • 9

  Oblikovanje Ytong elementov

  08 Z uporabo trane age pa lahko zelo hitro in natanno iz-delate kakrenkoli element.

  09 Trana aga je mobilna, zato jo lahko hitro premikate po grad-biu. Rokovanje z njo je eno-stavno in natanno. Po dogovo-ru s prodajnotehnino slubo je mona tudi izposoja trane age.

  Zidanje

  07 Ytong zidne bloke morate pri zidanju vekrat prilagoditi dimenzijam zidu. Oblikujete oz. agate jih lahko z Ytong rono ago, kot vodilo za pravokoten in toen rez pa uporabite kotno vodilo. Ostanke pri aganju lahko uporabite na drugih mestih kon-strukcije.

 • 10

  Izdelava Ytong bele tankoslojne lepilne malte

  10 Ytong bela lepilna malta je edina tankoslojna malta, ki ustreza vsem zahtevam gradnje z Ytong gradbenimi elementi. V vedro, v katerem je ista hladna voda, dodate iz vree e pripra-vljeno suho meanico. Za pripra-vo malte iz 25 kg vree potrebu-jete 6,5 l vode.

  11 Po prvem meanju z mea-lom, pritrjenim na elektrinem stroju, poakajte 5 minut in nato zmes ponovno dobro premeajte. Pripravljena zmes mora biti ena-komerno gladka in brez grudic.

  12 Gostoto malte preverite z zi-darsko lico. Ytong tankoslojno lepilno malto nanaate z nazob-ano Ytong lopatico irine zidu v debelini 2 do 3 mm.

  Zidanje

 • 11

  Zidanje

  13 Za zidanje z Ytong elementi uporabite izkljuno Ytong belo tankoslojno lepilno malto. Zara-di potresne stabilnosti objektov morate mazati horizontalne in vertikalne stine povrine (spoj-nice). Povrina mora biti ista in ravna.

  15 Pri nosilnih zidovih na ver-tikalni stini povrini namaite oba utora in celo povrino med njima. S tako premazano povri-no doseemo maksimalno stika-nje blokov vertikalnih spojnic in minimalno debelino vertikalnega stika, to je 2-3 mm. Zidove mo-rate v primeru obilnih padavin zaititi s folijo.

  Zidanje

  14 Malto nanaajte na zid v dol-ini 23 m. S tem doseete ma-ksimalno delovno uinkovitost. Zidajte pri temperaturah +5 0C do +25 0C. V primeru suhega in vro-ega ozraja priporoamo navla-itev Ytong gradbenih elementov.

 • 12

  Zidanje

  16 Zaetek postavitve vertikalne vezi oz. prikljuka notranjega in zunanjega nosilnega zidu prav tako izvedete v podaljano malto na e pripravljeno hidroizolacijo. Povrina podaljane malte mora biti v obeh smereh zidanja po-polnoma ravna, kar daje osnovo za nadaljevanje postavitve prve vrste.

  17 Na mestu izdelave vertikalne vezi postavite najprej protipotre-sni zidni blok zunanjega nosil-nega zidu in ga na zunanji strani poravnajte z vogalnimi protipo-tresnimi bloki. Nato nadaljujte s postavitvijo zidnega bloka notra-njega nosilnega zidu in preverite horizontalnost v obeh smereh.

  19 Pri izdelavi vertikalne vezi morate paziti na uporabo pra-vega protipotresnega zidnega bloka notranjega nosilnega zidu zaradi pravega odmika odprtine od zunanjega roba zidu. Na vseh omenjenih mestih morate izde-lati zidarsko vezavo in uporabiti protipotresne zidne bloke.

  18 V drugi vrsti s postavitvijo protipotresnega zidnega bloka notranjega nosilnega zidu e do-bite preklop oz. zidarsko vezavo z zunanjim nosilnim zidom. Nato nadaljujte s postavitvijo blokov v tankoslojno lepilno malto v vseh smereh.

  Zidanje

 • 13

  Zidanje

  20 Med zidanjem morate z libelo sproti, vrsto za vrsto, kontrolira-ti vertikalnost zidu. Ko

Related documents