Click here to load reader

Navodila za izdelavo diplomske naloge · PDF file iskanje po posamezni drţavi (npr. Najdi.si) lokalno iskanje (npr. Raziskovalec.com) 2.1 Zgodovina spletnih iskalnikov Svetovni splet

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Navodila za izdelavo diplomske naloge · PDF file iskanje po posamezni drţavi (npr. Najdi.si)...

 • Nastja Portir

  OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI

  GLEDE NA SPLETNE ISKALNIKE

  Diplomsko delo

  Maribor, julij 2010

 • I

  Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa

  OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI GLEDE NA SPLETNE ISKALNIKE

  Študentka: Nastja Portir

  Študijski program: VS ŠP Računalništvo in informacijske tehnologije

  Smer: /

  Mentor: izr. prof. dr. Milan Ojsteršek, računalništvo

  Maribor, julij 2010

 • II

 • III

  ZAHVALA

  Zahvaljujem se mentorju izr. prof. dr. Milanu

  Ojsteršku za pomoč in vodenje pri opravljanju

  diplomskega dela. Posebna zahvala gre staršem,

  ki so me vedno podpirali in mi omogočili študij.

 • IV

  OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI GLEDE NA SPLETNE

  ISKALNIKE

  Ključne besede: spletne aplikacije, optimizacija spletnih strani, spletni iskalniki,

  SEO

  UDK: 004.738.5:004.41(043.2)

  Povzetek

  V diplomskem delu smo predstavili metode in prosto dostopna orodja, ki omogočajo

  optimizacijo spletnih strani, katere rezultat je njihova čim višja uvrstitev na spletnih

  iskalnikih. Raziskali smo teoretično ozadje od začetkov optimizacije do danes. Podali

  smo osnovna pravila, dejstva in napotke za optimizacijo ter na koncu vse to praktično

  preizkusili in prikazali na primeru portalov Mestne občine Maribor in Digitalne

  knjižnice Univerze v Mariboru.

 • V

  SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

  Key words: Web applications, Web page optimization, search engines, SEO

  UDK: 004.738.5:004.41(043.2)

  Abstract

  In this diploma, methods and open source tools providing web site optimization for high

  ranking within search engines are presented. We elaborated theoretical background

  from the beginning till now. Basic rules, facts and recommendation for optimization are

  also provided. At the end, we made a practical test and presentation of our approach on

  two portals: of Municipality of Maribor and Digital library of University of Maribor.

 • VI

  VSEBINA

  1 UVOD ...................................................................................................................... 1

  2 SPLETNI ISKALNIKI .......................................................................................... 3

  2.1 ZGODOVINA SPLETNIH ISKALNIKOV ................................................................... 3

  2.2 RAZLIKA MED SPLETNIMI IMENIKI IN SPLETNIMI ISKALNIKI ............................... 5

  2.2.1 Spletni imenik ............................................................................................... 5

  2.2.2 Spletni iskalnik .............................................................................................. 5

  3 DELOVANJE SPLETNIH ISKALNIKOV ......................................................... 7

  3.1 FAZE SPLETNEGA ISKALNIKA ............................................................................. 8

  4 OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI ............................................................. 12

  4.1 KAJ JE OPTIMIZACIJA SPLETNE STRANI ............................................................. 13

  4.2 POTEK OPTIMIZACIJE ....................................................................................... 13

  4.3 PRVA FAZA OPTIMIZACIJE ................................................................................ 14

  4.4 DRUGA FAZA OPTIMIZACIJE ............................................................................. 15

  4.4.1 Uporaba meta oznak ................................................................................... 16

  4.4.2 Vsebina za internet ..................................................................................... 17

  4.4.3 Naslovi strani .............................................................................................. 17

  4.4.4 Struktura strani ........................................................................................... 17

  4.4.5 Posebne vhodne strani za iskalnike ............................................................ 20

  4.5 TRETJA FAZA OPTIMIZACIJE ............................................................................. 20

  4.5.1 Tabele in CSS ............................................................................................. 21

  4.5.2 Optimizacija dinamičnih strani .................................................................. 21

  4.6 ČETRTA FAZA OPTIMIZACIJE ............................................................................ 22

  5 OPTIMIZACIJA KOT STORITEV ................................................................... 23

  5.1 WHITE HAT TEHNIKA ....................................................................................... 23

  5.2 BLACK HAT TEHNIKA ....................................................................................... 23

  5.3 GREY HAT TEHNIKA ......................................................................................... 24

  6 NAJVEČJE NAPAKE PRI OPTIMIZACIJI .................................................... 25

 • VII

  7 ISKALNI MARKETING ..................................................................................... 26

  7.1 PLAČILO NA KLIK ............................................................................................. 27

  7.2 PLAČANA VKLJUČITEV V ISKALNIK .................................................................. 27

  7.3 MOBILNO OGLAŠEVANJE ................................................................................. 27

  7.4 OGLAŠEVANJE VSEBINE ................................................................................... 28

  7.5 OGLASNE PASICE ............................................................................................. 28

  7.6 OPTIMIZACIJA SPLETNE STRANI ALI OGLAŠEVANJE SPLETNE STRANI? ............. 28

  8 ORODJA ZA ANALIZO IN POMOČ ............................................................... 30

  8.1 POMOČNIK ZA IZBIRO KLJUČNIH BESED ........................................................... 30

  8.2 ORODJE ZA OPTIMIZACIJO SPLETNE STRANI ..................................................... 32

  8.3 POMOČNIK ZA VPIS V ISKALNIK ....................................................................... 33

  8.4 POMOČ PRI PREVERJANJU UVRSTITVE PRI ISKALNIKIH ..................................... 33

  8.5 POMOČ PRI OCENITVI SPLETNE STRANI GLEDE NA RANG .................................. 34

  8.6 ANALIZA IN PODATKI SPLETNE STRANI ............................................................ 35

  8.7 DRUGA ORODJA IN POMOČNIKI ........................................................................ 36

  8.7.1 Dostopnost strani ........................................................................................ 36

  8.7.2 Predogled za oglaševanje ........................................................................... 36

  8.7.3 Primerjava besedila in kode spletne strani ................................................ 37

  8.7.4 Pomoč pri sestavi robots.txt datoteke ......................................................... 37

  9 REZULTATI ......................................................................................................... 39

  10 SKLEP ................................................................................................................... 41

  11 LITERATURA ..................................................................................................... 43

  12 PRILOGE .............................................................................................................. 46

  12.1 SEZNAM SLIK ................................................................................................... 46

  12.2 SEZNAM GRAFOV ............................................................................................. 47

  12.3 SEZNAM TABEL ................................................................................................ 47

  12.4 NASLOV ŠTUDENTKE ....................................................................................... 48

  12.5 KRATEK ŢIVLJENJEPIS...................................................................................... 48

 • VIII

  UPORABLJENE KRATICE

  WWW – svetovni splet (ang. world wide web)

  .txt, .doc, .pdf, .html – kratice oblik datotek

  URL – imenovan tudi enolični krajevnik vira, je naslov spletnih strani v svetovnem

  spletu

  HTML – jezik za označevanje nadbesedila (ang. hyper text markup language)

  CSS – slogovne predloge (ang. cascading style sheets)

  SEO – optimizacija spletnega iskalnika (ang. Search engine optimization)

  MOM – Mestna občina Maribor

  DKUM – Digitalna knjiţnica Univerze v Mariboru

 • Optimizacija spletnih strani glede na spletne iskalnike Stran 1

  1 UVOD

  Internet (imenovano tudi medmreţje) [1], je v splošnem pomenu računalniško omreţje 1 , ki

  med seboj povezuje več računalniških omreţij. Je javno razpoloţljiv (nima lastnika), kjer si

  več milijonov računalniških uporabnikov po svet

Search related