Nastajanje riječi, tvorba riječi

 • Published on
  30-Jan-2016

 • View
  475

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nastajanje rijei, tvorba rijei. Jezina pojava gdje od jedne ili vie rijei nastaju nove rijei. Tvorba rijei. Zadatak. Napiite to vie rijei koje u sebi sadre pis. Pobjednik je ekipa koja osmisli najvei broj rijei. KORIJEN RIJEI I PORODICA RIJEI. Niz glasova koji nosi - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Nastajanje rijei, tvorba rijei

 • TVORBA RIJEIJezina pojava gdje od jedne ili vie rijei nastaju nove rijei

 • Zadatak Napiite to vie rijei koje u sebi sadre pis.

  Pobjednik je ekipa koja osmisli najvei broj rijei

 • Niz glasova koji nosi osnovno znaenje rijei naziva se korijen rijeiKorijen rijei moemo lako otkriti ako ispiemo niz rijei koje imaju isto osnovno znaenje i isti niz glasova.

  Rijei koje imaju znaenjsku vezu i isti niz glasova nazivamo porodicom rijei.KORIJEN RIJEI I PORODICA RIJEIjotacija

 • Napii korijen rijeiuenjekuharicarodbinaulovitimornarica

  Korijen rijei moemo lako otkriti ako ispiemo niz rijei koje imaju isto osnovno znaenje i isti niz glasova.

 • uenjekuharicarodbinaulovitimornarica

  uenje uenik, uionica, nauitikuharica kuhati, kuhar, skuhatirodbina rod, izrod, urod, narodloviti lovac, ulov, izlovmornarica- more, mornar, pomorski

 • Spadaju li sve rijei u istu porodicu rijei?umor, mornar, zamor

  poklon, zaklon, skloniti

  klima, klimati, klimav

  zora, prozor, zornicaIzbaci uljezamornar

  poklon

  klima

  prozorZapamti: u istu porodicu rijei spadaju samo one rijei koje su znaenjski povezane i imaju isti korijen

 • OSNOVNI POJMOVI U TVORBI RIJEI

 • Od koje su rijei nastale zadane rijei?kuastarcvijetnolukalud nosinalistivozaicabiserjebrkatmladost

 • kuastarcvijetnolukalud nosina
 • NETVORBENA (KORJENITA)RIJE- rije koja nije nastala tvorbom (nije nastala od neke druge rijei)TVORBENA RIJE (TVORENICA)- rije koja je nastala tvorbom od neke druge rijei

 • OSNOVNA RIJE

  polazina rije u tvorbi rijei

  rije od koje se tvori druga rije

  nos > nosinalist> listivoza> vozaicabiser> biserjebrk> brkatmlad> mladost

 • Podcrtaj zajednike dijelove osnovne rijei i tvorenice.nos > nosinalist> listivoza> vozaicabiser> biserjebrk> brkatmlad> mladost

 • TVORBENA OSNOVAdio rijei zajedniki osnovnoj rijei i tvorenicinos > nosinalist> listivoza> vozaicabiser> biserjebrk> brkatmlad> mladost

 • nosinalistivozaicabiserjebrkatmladost

  Kako su nastale tvorenice?

 • Tvorenice su nastale dodavanjem nastavaka.nosinalistivozaicabiserjebrkatmladost

  SUFIKS tvorbeni nastavak (dometak)

  dio tvorenice koji se dodaje iza osnove

 • Kako su nastale tvorenice?nitkoneovjeknajveinepismennazidatizamisliti

 • PREFIKS - tvorbeni predmetak

  dio tvorenice koji se dodaje ispred osnove

  najee jedan glas ili prijedlog (na, za, do ...)

  nitkoneovjeknajveinepismennazidatizamislitiTvorenice su nastale dodavanjem predmetaka.

 • Kako su nastale tvorenice?ribolovplavookcrnokososnovnokolskikolovozblatobran

 • ribolovplavookcrnokososnovnokolskikolovozblatobran

  Tvorenice su nastale od dviju osnova.

 • INTERFIKS - tvorbeni umetak, spojnik

  - dio tvorenice koji se dodaje izmeu dviju osnovaNajei spojnik je o-, ali moe biti i i- (pazikua, visibaba, skoimi)

  ribolovplavookcrnokososnovnokolskikolovozblatobran

 • TVORBENI NAINI

 • Koje tvorbene sastavnice sudjeluju u tvorbi rijei? nos-inalist-ivoza-icabiser-jebrk-at mlad-ost OSNOVA I SUFIKS

 • IZVOENJE(SUFIKSACIJA)

  OSNOVATVORBENI NASTAVAK (SUFIKS)TVORENICAUitelj - ica > uiteljica

 • Koje tvorbene sastavnice sudjeluju u tvorbi rijei? nitkoneovjeknajveipolupismenmeuvrijemenazidatizamisliti

  PREFIKS I OSNOVA

 • PREFIKSACIJA

  TVORBENI PREDMETAK (PREFIKS)

  OSNOVASLOENICAprepisatiprepisati

 • Koje tvorbene sastavnice sudjeluju utvorbi rijei?uz-glav-l-jena-ram-akna-prst-akpo-imen-cebez-vod-an

  PREFIKS, OSNOVA I SUFIKS

 • PREFIKSALNO-SUFIKSALNA

  PREFIKS

  SUFIKSSLOENICAOSNOVApod -mor(e) -je > podmorje

 • Koje tvorbene sastavnice sudjeluju u tvorbi rijei rib-o-lovplav-o-okcrn-o-kososnovn-o-kolski kolo-vozblato-bran

  DVIJE OSNOVEDVIJE OSNOVE I SPOJNIK

 • SLAGANJE

  OSNOVA

  OSNOVASLOENICASPOJNIKvod(a) - o - vod(iti) > vodovod

 • Proitaj sljedee primjere:N . r. jd.npr.itd.ga.dr.

  INAMUPPDVRH HDZHAZUHNS

 • KRAENJEKRATICArije nastala kraenjem

 • OBINE KRATICE- skraene rijei ili izrazi- obino se piu malim slovom s tokom- itaju se punim nazivom

  k. god.st.mn. m.r.dr.npr.itd.tzv.N/G/A

 • SLOENE KRATICE

  - nastaju kraenjem punih naziva drava, tijela dravne uprave, politikih stranaka, ustanova, klubova, udruga

  - ponaaju se kao svaka rije, imaju svoj vlastiti naglasak, rod i broj, a neke se mogu i sklanjati. Od nekih moemo tvoriti nove rijei (mupovac, hadezeovski)

  SAD, HDZ, SDP, HNK, MUP, HVIDRA, HAZU- itaju se kao zasebna rijeesade, hadeze, esdepe,haenka, mup, hvidra, hazu

 • RIJEI NASTAJU

  POSUIVANJEMPROMJENOM OBLIKAPROMJENOM VRSTEPROIRIVANJEM ZNAENJATVORBOM RIJEI- IZVOENJEM- PREFIKSACIJOM- SLAGANJEM- KRAENJEM

  ************************************