Nastajanje riječi, tvorba riječi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nastajanje riječi, tvorba riječi. Jezična pojava gdje od jedne ili više riječi nastaju nove riječi. Tvorba riječi. Zadatak. Napišite što više riječi koje u sebi sadrže pis. Pobjednik je ekipa koja osmisli najveći broj riječi. KORIJEN RIJEČI I PORODICA RIJEČI. Niz glasova koji nosi - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nastajanje riječi, tvorba riječi

 • Nastajanje rijei, tvorba rijei

 • TVORBA RIJEIJezina pojava gdje od jedne ili vie rijei nastaju nove rijei

 • Zadatak Napiite to vie rijei koje u sebi sadre pis.

  Pobjednik je ekipa koja osmisli najvei broj rijei

 • Niz glasova koji nosi osnovno znaenje rijei naziva se korijen rijeiKorijen rijei moemo lako otkriti ako ispiemo niz rijei koje imaju isto osnovno znaenje i isti niz glasova.

  Rijei koje imaju znaenjsku vezu i isti niz glasova nazivamo porodicom rijei.KORIJEN RIJEI I PORODICA RIJEIjotacija

 • Napii korijen rijeiuenjekuharicarodbinaulovitimornarica

  Korijen rijei moemo lako otkriti ako ispiemo niz rijei koje imaju isto osnovno znaenje i isti niz glasova.

 • uenjekuharicarodbinaulovitimornarica

  uenje uenik, uionica, nauitikuharica kuhati, kuhar, skuhatirodbina rod, izrod, urod, narodloviti lovac, ulov, izlovmornarica- more, mornar, pomorski

 • Spadaju li sve rijei u istu porodicu rijei?umor, mornar, zamor

  poklon, zaklon, skloniti

  klima, klimati, klimav

  zora, prozor, zornicaIzbaci uljezamornar

  poklon

  klima

  prozorZapamti: u istu porodicu rijei spadaju samo one rijei koje su znaenjski povezane i imaju isti korijen

 • OSNOVNI POJMOVI U TVORBI RIJEI

 • Od koje su rijei nastale zadane rijei?kuastarcvijetnolukalud nosinalistivozaicabiserjebrkatmladost

 • kuastarcvijetnolukalud nosina
 • NETVORBENA (KORJENITA)RIJE- rije koja nije nastala tvorbom (nije nastala od neke druge rijei)TVORBENA RIJE (TVORENICA)- rije koja je nastala tvorbom od neke druge rijei

 • OSNOVNA RIJE

  polazina rije u tvorbi rijei

  rije od koje se tvori druga rije

  nos > nosinalist> listivoza> vozaicabiser> biserjebrk> brkatmlad> mladost

 • Podcrtaj zajednike dijelove osnovne rijei i tvorenice.nos > nosinalist> listivoza> vozaicabiser> biserjebrk> brkatmlad> mladost

 • TVORBENA OSNOVAdio rijei zajedniki osnovnoj rijei i tvorenicinos > nosinalist> listivoza> vozaicabiser> biserjebrk> brkatmlad> mladost

 • nosinalistivozaicabiserjebrkatmladost

  Kako su nastale tvorenice?

 • Tvorenice su nastale dodavanjem nastavaka.nosinalistivozaicabiserjebrkatmladost

  SUFIKS tvorbeni nastavak (dometak)

  dio tvorenice koji se dodaje iza osnove

 • Kako su nastale tvorenice?nitkoneovjeknajveinepismennazidatizamisliti

 • PREFIKS - tvorbeni predmetak

  dio tvorenice koji se dodaje ispred osnove

  najee jedan glas ili prijedlog (na, za, do ...)

  nitkoneovjeknajveinepismennazidatizamislitiTvorenice su nastale dodavanjem predmetaka.

 • Kako su nastale tvorenice?ribolovplavookcrnokososnovnokolskikolovozblatobran

 • ribolovplavookcrnokososnovnokolskikolovozblatobran

  Tvorenice su nastale od dviju osnova.

 • INTERFIKS - tvorbeni umetak, spojnik

  - dio tvorenice koji se dodaje izmeu dviju osnovaNajei spojnik je o-, ali moe biti i i- (pazikua, visibaba, skoimi)

  ribolovplavookcrnokososnovnokolskikolovozblatobran

 • TVORBENI NAINI

 • Koje tvorbene sastavnice sudjeluju u tvorbi rijei? nos-inalist-ivoza-icabiser-jebrk-at mlad-ost OSNOVA I SUFIKS

 • IZVOENJE(SUFIKSACIJA)

  OSNOVATVORBENI NASTAVAK (SUFIKS)TVORENICAUitelj - ica > uiteljica

 • Koje tvorbene sastavnice sudjeluju u tvorbi rijei? nitkoneovjeknajveipolupismenmeuvrijemenazidatizamisliti

  PREFIKS I OSNOVA

 • PREFIKSACIJA

  TVORBENI PREDMETAK (PREFIKS)

  OSNOVASLOENICAprepisatiprepisati

 • Koje tvorbene sastavnice sudjeluju utvorbi rijei?uz-glav-l-jena-ram-akna-prst-akpo-imen-cebez-vod-an

  PREFIKS, OSNOVA I SUFIKS

 • PREFIKSALNO-SUFIKSALNA

  PREFIKS

  SUFIKSSLOENICAOSNOVApod -mor(e) -je > podmorje

 • Koje tvorbene sastavnice sudjeluju u tvorbi rijei rib-o-lovplav-o-okcrn-o-kososnovn-o-kolski kolo-vozblato-bran

  DVIJE OSNOVEDVIJE OSNOVE I SPOJNIK

 • SLAGANJE

  OSNOVA

  OSNOVASLOENICASPOJNIKvod(a) - o - vod(iti) > vodovod

 • Proitaj sljedee primjere:N . r. jd.npr.itd.ga.dr.

  INAMUPPDVRH HDZHAZUHNS

 • KRAENJEKRATICArije nastala kraenjem

 • OBINE KRATICE- skraene rijei ili izrazi- obino se piu malim slovom s tokom- itaju se punim nazivom

  k. god.st.mn. m.r.dr.npr.itd.tzv.N/G/A

 • SLOENE KRATICE

  - nastaju kraenjem punih naziva drava, tijela dravne uprave, politikih stranaka, ustanova, klubova, udruga

  - ponaaju se kao svaka rije, imaju svoj vlastiti naglasak, rod i broj, a neke se mogu i sklanjati. Od nekih moemo tvoriti nove rijei (mupovac, hadezeovski)

  SAD, HDZ, SDP, HNK, MUP, HVIDRA, HAZU- itaju se kao zasebna rijeesade, hadeze, esdepe,haenka, mup, hvidra, hazu

 • RIJEI NASTAJU

  POSUIVANJEMPROMJENOM OBLIKAPROMJENOM VRSTEPROIRIVANJEM ZNAENJATVORBOM RIJEI- IZVOENJEM- PREFIKSACIJOM- SLAGANJEM- KRAENJEM

  ************************************