Nastajanje riječi, tvorba riječi

  • Published on
    30-Jan-2016

  • View
    462

  • Download
    1

DESCRIPTION

Nastajanje rijei, tvorba rijei. Jezina pojava gdje od jedne ili vie rijei nastaju nove rijei. Tvorba rijei. Zadatak. Napiite to vie rijei koje u sebi sadre pis. Pobjednik je ekipa koja osmisli najvei broj rijei. KORIJEN RIJEI I PORODICA RIJEI. Niz glasova koji nosi - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Nastajanje rijei, tvorba rijeiTVORBA RIJEIJezina pojava gdje od jedne ili vie rijei nastaju nove rijeiZadatak Napiite to vie rijei koje u sebi sadre pis.Pobjednik je ekipa koja osmisli najvei broj rijeiNiz glasova koji nosi osnovno znaenje rijei naziva se korijen rijeiKorijen rijei moemo lako otkriti ako ispiemo niz rijei koje imaju isto osnovno znaenje i isti niz glasova.Rijei koje imaju znaenjsku vezu i isti niz glasova nazivamo porodicom rijei.KORIJEN RIJEI I PORODICA RIJEIjotacijaNapii korijen rijeiuenjekuharicarodbinaulovitimornarica Korijen rijei moemo lako otkriti ako ispiemo niz rijei koje imaju isto osnovno znaenje i isti niz glasova.uenjekuharicarodbinaulovitimornarica uenje uenik, uionica, nauitikuharica kuhati, kuhar, skuhatirodbina rod, izrod, urod, narodloviti lovac, ulov, izlovmornarica- more, mornar, pomorskiSpadaju li sve rijei u istu porodicu rijei?umor, mornar, zamorpoklon, zaklon, sklonitiklima, klimati, klimavzora, prozor, zornicaIzbaci uljezamornarpoklonklimaprozorZapamti: u istu porodicu rijei spadaju samo one rijei koje su znaenjski povezane i imaju isti korijenOSNOVNI POJMOVI U TVORBI RIJEIOd koje su rijei nastale zadane rijei?kuastarcvijetnolukalud nosinalistivozaicabiserjebrkatmladost kuastarcvijetnolukalud nosinaNETVORBENA (KORJENITA)RIJE- rije koja nije nastala tvorbom (nije nastala od neke druge rijei)TVORBENA RIJE (TVORENICA)- rije koja je nastala tvorbom od neke druge rijeiOSNOVNA RIJEpolazina rije u tvorbi rijeirije od koje se tvori druga rijenos > nosinalist> listivoza> vozaicabiser> biserjebrk> brkatmlad> mladostPodcrtaj zajednike dijelove osnovne rijei i tvorenice.nos > nosinalist> listivoza> vozaicabiser> biserjebrk> brkatmlad> mladostTVORBENA OSNOVAdio rijei zajedniki osnovnoj rijei i tvorenicinos > nosinalist> listivoza> vozaicabiser> biserjebrk> brkatmlad> mladostnosinalistivozaicabiserjebrkatmladostKako su nastale tvorenice? Tvorenice su nastale dodavanjem nastavaka.nosinalistivozaicabiserjebrkatmladostSUFIKS tvorbeni nastavak (dometak)dio tvorenice koji se dodaje iza osnoveKako su nastale tvorenice?nitkoneovjeknajveinepismennazidatizamislitiPREFIKS - tvorbeni predmetakdio tvorenice koji se dodaje ispred osnovenajee jedan glas ili prijedlog (na, za, do ...)nitkoneovjeknajveinepismennazidatizamislitiTvorenice su nastale dodavanjem predmetaka.Kako su nastale tvorenice?ribolovplavookcrnokososnovnokolskikolovozblatobranribolovplavookcrnokososnovnokolskikolovozblatobranTvorenice su nastale od dviju osnova.INTERFIKS - tvorbeni umetak, spojnik- dio tvorenice koji se dodaje izmeu dviju osnovaNajei spojnik je o-, ali moe biti i i- (pazikua, visibaba, skoimi)ribolovplavookcrnokososnovnokolskikolovozblatobranTVORBENI NAINIKoje tvorbene sastavnice sudjeluju u tvorbi rijei? nos-inalist-ivoza-icabiser-jebrk-at mlad-ost OSNOVA I SUFIKSIZVOENJE(SUFIKSACIJA)OSNOVATVORBENI NASTAVAK (SUFIKS)TVORENICAUitelj - ica > uiteljicaKoje tvorbene sastavnice sudjeluju u tvorbi rijei? nitkoneovjeknajveipolupismenmeuvrijemenazidatizamisliti PREFIKS I OSNOVAPREFIKSACIJATVORBENI PREDMETAK (PREFIKS)OSNOVASLOENICAprepisatiprepisatiKoje tvorbene sastavnice sudjeluju utvorbi rijei?uz-glav-l-jena-ram-akna-prst-akpo-imen-cebez-vod-anPREFIKS, OSNOVA I SUFIKSPREFIKSALNO-SUFIKSALNAPREFIKSSUFIKSSLOENICAOSNOVApod -mor(e) -je > podmorje Koje tvorbene sastavnice sudjeluju u tvorbi rijei rib-o-lovplav-o-okcrn-o-kososnovn-o-kolski kolo-vozblato-bran DVIJE OSNOVEDVIJE OSNOVE I SPOJNIKSLAGANJEOSNOVAOSNOVASLOENICASPOJNIKvod(a) - o - vod(iti) > vodovodProitaj sljedee primjere:N . r. jd.npr.itd.ga.dr.INAMUPPDVRH HDZHAZUHNSKRAENJEKRATICArije nastala kraenjemOBINE KRATICE- skraene rijei ili izrazi- obino se piu malim slovom s tokom- itaju se punim nazivomk. god.st.mn. m.r.dr.npr.itd.tzv.N/G/ASLOENE KRATICE- nastaju kraenjem punih naziva drava, tijela dravne uprave, politikih stranaka, ustanova, klubova, udruga- ponaaju se kao svaka rije, imaju svoj vlastiti naglasak, rod i broj, a neke se mogu i sklanjati. Od nekih moemo tvoriti nove rijei (mupovac, hadezeovski)SAD, HDZ, SDP, HNK, MUP, HVIDRA, HAZU- itaju se kao zasebna rijeesade, hadeze, esdepe,haenka, mup, hvidra, hazuRIJEI NASTAJUPOSUIVANJEMPROMJENOM OBLIKAPROMJENOM VRSTEPROIRIVANJEM ZNAENJATVORBOM RIJEI- IZVOENJEM- PREFIKSACIJOM- SLAGANJEM- KRAENJEM************************************