16
NAČIN DJELOVANJA ALATA NAČIN DJELOVANJA ALATA

NAČIN DJELOVANJA ALATA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NAČIN DJELOVANJA ALATA

NAČIN DJELOVANJA ALATANAČIN DJELOVANJA ALATA

Page 2: NAČIN DJELOVANJA ALATA

POMAGALAPOMAGALA

Page 3: NAČIN DJELOVANJA ALATA

POVIJEST ALATAPOVIJEST ALATA

Page 4: NAČIN DJELOVANJA ALATA

POLUGAPOLUGA

Page 5: NAČIN DJELOVANJA ALATA

KOSINAKOSINA

Page 6: NAČIN DJELOVANJA ALATA

KLINKLIN

Page 7: NAČIN DJELOVANJA ALATA

KOTAČKOTAČ

Page 8: NAČIN DJELOVANJA ALATA

JEDNOSTAVNI ALATIJEDNOSTAVNI ALATI

Page 9: NAČIN DJELOVANJA ALATA

ČEKIĆ I BLANJAČEKIĆ I BLANJA

Page 10: NAČIN DJELOVANJA ALATA

ČEKIĆ I DLIJETOČEKIĆ I DLIJETO

Page 11: NAČIN DJELOVANJA ALATA

BUŠILICABUŠILICA

Page 12: NAČIN DJELOVANJA ALATA

KOLOTURKOLOTUR

Page 13: NAČIN DJELOVANJA ALATA

ŠTAP I KAMENŠTAP I KAMEN

Page 14: NAČIN DJELOVANJA ALATA

POMAGALAPOMAGALA

► Pomagala služe kao pomoć u raduPomagala služe kao pomoć u radu► PolugaPoluga-sila potrebna za podizanje tereta manja je -sila potrebna za podizanje tereta manja je

što je dulji krak poluge koji pritišćemošto je dulji krak poluge koji pritišćemo► KosinaKosina je podloga koja je na jednom kraju je podloga koja je na jednom kraju

podignuta-služi za podizanje ili spuštanje tereta, podignuta-služi za podizanje ili spuštanje tereta, jer je predmet na kosini prividno lakšijer je predmet na kosini prividno lakši

► KlinKlin-udarcem po klinu sila se prenosi u smjeru -udarcem po klinu sila se prenosi u smjeru udarca, ali i na njegove strane što izazava udarca, ali i na njegove strane što izazava cijepanje materijalacijepanje materijala

► KotačKotač služi za prijenos tereta jer od svih izuma služi za prijenos tereta jer od svih izuma najbolje svladava silu trenja najbolje svladava silu trenja

Page 15: NAČIN DJELOVANJA ALATA

ALATIALATI

► Alati služe za obradu materijala i proizvodnjuAlati služe za obradu materijala i proizvodnju► Alati se dijele na:Alati se dijele na:jednostavnejednostavne(ručne) i (ručne) i

složenesložene(strojne)(strojne)► Alati nastaju kombinacijom pomagalaAlati nastaju kombinacijom pomagala► Primjeri:Primjeri:

čekić---- čekić---- polugapoluga

kliješta i škare-----kliješta i škare-----poluga + klinpoluga + klin

sjekira----- sjekira----- poluga + klinpoluga + klin

svrdla,pila,dlijeto---svrdla,pila,dlijeto---kosina + klinkosina + klin

tačke---- tačke---- kotač + polugakotač + poluga

Page 16: NAČIN DJELOVANJA ALATA