Mte 3111 - Tugasan Projek

Embed Size (px)

Text of Mte 3111 - Tugasan Projek

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  1/23

  IPG MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH

  AMBILAN JUN 2011

  NAMA : SITI HAWA BINTI HASHIM

  NO KAD PENGENALAN : 710317 - 02 - 5916

  NO KAD MATRIK : G0611 / 515

  KURSUS / KOD KURSUS : PENGAJARAN GEOMETRI, UKURAN DAN

  PENGENDALIAN DATA / MTE 3111

  KUMPULAN KULIAH : MATEMATIK 1

  NAMA PENSYARAH : PN. NATRAH BINTI SHAARI

  TARIKH HANTAR TUGASAN : 05 APRIL 2014

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  2/23

  HALAMAN PENGAKUAN

  Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

  tiap-tiap satunya telah saya jelaskan semuanya

  Tandatangan : ____________________________

  Nama penuh : Siti Hawa binti Hashim

  Tarikh : 04 APRIL 2014

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  3/23

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan

  limpah dan inayah-Nya dapat saya siapkan Tugasan Projek Matematik ini dengan

  jayanya.

  Jutaan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada pensyarah

  pembimbing iaitu Pn. Natrah binti Shaari yang telah banyak bersusah payah untuk

  mendidik dan memberi tunjuk ajar kepada saya selama ini walaupun terpaksa

  berdepan dengan pelbagai kesusahan dan kepayahan. Sesungguhnya, jasa Pn. Natrah

  tidak dapat saya lupakan sampai bila-bila.

  Buat rakan-rakan, terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan.Komitmenyang dihulurkan itu tidak terhitung untuk saya membayarnya. Hanya Allah yang Esa

  sahaja dapat membalas semua kebaikan yang pernah kalian taburkan.

  Buat keluarga tercinta, yang sentiasa berdiri teguh memberi sokongan yang

  padu, terima kasih yang tidak terhingga saya rakamkan.Tanpa sokongan dan dokongan

  daripada kalian, sudah tentu sukar buat saya untuk meneruskan perjuangan dalam

  bidang ini.

  Semoga rahmat Allah S.W.T sentiasa bersama kita semua.

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  4/23

  Rangka Kerja

  Bil. Perkara Tarikh Rancang Tarikh Laksana

  1. Memuat turun bahan-bahan

  seperti jurnal, artikel, laporan

  kajian, dan buku yang berkaitan

  dengan isu-isu P&P

  17-19 FEBRUARI

  2014

  19

  FEBRUARI 2014

  2. Mengumpul maklumat yang

  berkaitan tentang Tugasan Projek

  20-23 FEBRUARI

  2014

  26 FEBRUARI 2014

  3. Mencetak maklumat yang telah

  dikumpul

  1-3 MAC 2014 3 MAC 2014

  4. Membuat review tentang bahan-bahan yang telah dikumpul

  4-5 MAC 2014

  5. Merancang pengajaran di dalam

  bilik darjah

  7 MAC 2014

  6. Membina kit modul 2D dan 3D 17 MAC 2014

  7. Membina slaid powerpoint untuk

  pengajaran Matematik di dalam

  kelas

  9 MAC 2014

  8. Menaip dan membuat huraian

  tentang Tugasan Projek

  12 MAC 2014

  9. Melaksanakan P&P di dalam bilik

  darjah

  18 MAC 2014

  10. Mendapatkan refleksi dari guru

  besar, penolong kanan atau ketua

  panitia

  18 MAC 2014

  9. Menyemak dan membetulkan

  review yang telah dibuat

  1 APRIL 2014

  7. Sentuhan terakhir sebelum

  menghantar tugasan projek

  3 APRIL 2014

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  5/23

  SENARAI KANDUNGAN

  MUKA SURAT

  HALAMAN PENGAKUAN 1

  PENGHARGAAN 2

  RANGKA KERJA 3

  SENARAI KANDUNGAN 4

  1.0 Pengenalan

  2.0 Reviu berkaitan isu-isu pengajaran dan pembelajaran Matematik

  3.0 Bahan-bahan Bantu Mrengajar

  4.0 Rancangan Pengajaran Harian dengan mengutamakan pemupukan KBAT dalam

  kalangan pelajar

  5.0 Refleksi

  6.0 Penutup

  7.0 Rujukan

  8.0 Lampiran

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  6/23

  1.0 Pengenalan

  Matematik adalah satu mata pelajaran teras di peringkat sekolah rendah dan

  menengah dan mencakupi banyak aspek. Mata pelajaran ini bertujuan untuk

  melahirkan individu yang berketrampilan serta mengaplikasikan pengetahuan

  matematik dalam kehidupan harian secara berkesan dan bertanggungjawab semasa

  menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Matematik merupakan jentera atau

  penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan

  teknologi. Dengan itu, penguasaan ilmu Matematik perlu dipertingkatkan dari semasa

  ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan

  keperluan untuk membentuk negara maju.

  Matematik adalah pelajaran yang abstrak yang melibatkan penggunaan rumus,

  peraturan-peraturan langkah kerja, algoritma dan teorem-teorem yang kerap digunakan

  (Short & Spanos, 1989). Matematik mengandungi dua unsur yang utama dan

  melaluinya manusia mengetahui kuantiti dan nilai seperti saiz, laju, hala dan benda-

  benda di bumi dan alam cakerawala melalui cara yang sistematik. Matematik

  merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang timbul daripada proses ketaakulan

  terhadap kejadian-kejadian alam sekeliling dan cakerawala. Selain itu juga matematik

  dianggap sebagai suatu alat rekreasi dengan adanya aktiviti-aktiviti yang menarik danunit.

  Bahasa matematik yang khusus melibatkan penjelasan pola-pola, hubungan,

  hukum- hukum dan rumus-rumus yang perlu diingati. Oleh yang demikian, bahasa

  memainkan peranan yang penting dalam memindahkan maklumat yang diperolehi oleh

  guru kepada pelajar (MacGregor & Moore 1991). Mengikut Bruner, untuk mempelajari

  konsep matematik dengan berkesan, bahasa matematik harus diperkenalkan daripada

  mudah kepada kompleks, mengikut peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak.Menurut Dr. Jamil Ahmad dan rakan-rakan melalui Seminar Kebangsaan Pendidikan

  Sains dan Matematik (2008), guru berdepan dengan pelajar yang membawa ilmu dan

  pengalaman yang dipelajari dari luar yang kemungkinan bercanggah dengan apa yang

  guru sampaikan semasa sesi pengajaran. Sekiranya ilmu yang bercanggah ini tidak

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  7/23

  diperbetulkan maka ia akan membentuk miskonsepsi dalam ilmu yang ingin

  disampaikan.

  Miskonsepsi adalah sesuatu kepercayaan atau pegangan yang terbentuk apabila

  pelajar mempelajari sesuatu perkara yang tidak betul (Champagne, Klopfer & Gunstone

  1982; McDermott 1984; Resnick 1983). Miskonsepsi boleh juga terjadi apabila guru

  mengajar sesuatu perkara yang tidak betul, kemungkinan tanpa disedari oleh guru.

  Dalam mempelajari tajuk Geometri. Ukuran dan Pengendalian Data, terdapat beberapa

  kesukaran yang sering dihadapi oleh murid.

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  8/23

  2.0 Reviu berkaitan isu-isu pengajaran dan pembelajaran Matematik

  Guru-guru perlu peka kepada miskonsepsi yang dialami oleh murid dan

  memperbetulkannya sebelum mereka menganggap yang konsep mereka adalah betul

  memandangkan pendidikan bersifat berterusan. Dikhuatiri miskonsepsi yang berlaku

  akan berterusan dan menjejaskan penguasaan ilmu matematik murid. Miskonsepsi dan

  kesukaran yang pelbagai dikesan berlaku semasa pengajaran dan pembelajaran

  topik geometri, ukuran dan pengendalian data. Pada peringkat awal, murid biasanya

  mempunyai konsep yang kurang mantap tentang tajuk-tajuk ini.

  Perkataan geometri berasal daripada perkataan Greek iaitu geo dan metria di

  manageo bermaksud bumi dan metria bermaksud ukur. Ini adalah kerana pada

  asasnya, geometri adalah berkaitan dengan pengukuran bumi. Geometri merangkumi

  pengajian tentang bentuk, saiz, kedudukan dan ruang dan ia sangat berkait rapat

  dengan kehidupan manusia. Kefahaman yang jelas tentang topik geometri atau bentuk

  dan ruang dapat mengekalkan pengalaman yang dapat membantu murid membina

  kefahaman terhadap bentuk, ruang, garisan serta fungsi setiap bentuk, ruang dan

  garisan tersebut. Ia membolehkan pelajar menyelesaikan masalah dan

  mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka.

  Bentuk dan ruang atau geometri diaplikasikan secara meluas dalam bidang

  kejuruteraan, seni bina, sains dan teknologi. Aplikasi geometri yang paling ketara boleh

  dilihat pada bentuk binaan dan susunan bangunan. Atas keperluan yang jelas itu, topik

  bentuk dan ruang diterapkan dalam kurikulum sekolah di negara kita bermula seawal di

  tahun 1 lagi hinggalah ke tahun 6 dan peringkat pengajian yang lebih tinggi menjurus

  kepada bidang-bidang tertentu seperti rekaan dan senibina.

  Justeru itu, guru bertanggungjawab untuk merealisasikan kepentingan geometridalam kehidupan. Murid haruslah difahamkan dengan konsep geometri dari yang paling

  asas iaitu pengetahuan tentang bentuk-bentuk 2D dan 3D sehinggalah kepada konsep

  geometri yang lain sehinggalah mereka faham mengapa setiap bangunan yang dibina

  dengan bentuk-bentuk yang berlainan tetapi masih mempunyai fungsi yang sama.

  Nasional Consul of Supervisor of Mathematics, NCTM (1989) mengesahkan bahawa

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  9/23

  kemahiran dalam bidang geometri adalah salah satu kemahiran asas daripada sepuluh

  kemahiran asas Matematik. Seharusnyalah kemahiran ini dapat disampaikan kepada

  murid dengan cara yang betul.

  Namun begitu, dalam situasi sebenar di sekolah, seringkali terjadi kegagalan

  dalam kurikulum Matematik terutama dalam topik geometri bagi pelajar rendah dan

  sekolah menengah. Ini kerana berlaku salah faham konsep atau miskonsepsi dalam

  konsep geometri semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Bertitik tolak daripada

  kesukaran dan miskonsepsi inilah timbulnya cabaran bagi guru-guru untuk menangani

  permasalahan tersebut. Guru-guru perlu mencari kaedah dan strategi pembelajaran

  yang sesuai dengan aras kematangan murid supaya mereka boleh menguasai konsep

  geometri, lebih berminat dan seronok semasa belajar dan tidak lagi beranggapan

  subjek Matematik adalah susah.

  Dalam konsep geometri ianya memerlukan pelajar mempunyai daya kefahaman

  yang tinggi terhadap sesuatu keadaan bentuk. Kefahaman ini hanya boleh dibina oleh

  pelajar melalui aktiviti manipulatif yang memberikan peluang kepada pelajar untuk

  meneroka pemahaman mereka tentang konsep geometri. Ramai di kalangan pelajar

  tidak dapat membuat pentafsiran yang betul terhadap konsep pemahaman tentanggeometri kerana mereka kurang didedahkan dengan latihan manipulatif.

  Di sekolah rendah, terdapat 4 subtajuk dalam geometri yang perlu dikuasai oleh

  murid iaitu elemen titik, garis dan plane, ciri-ciri bentuk 2 dimensi, ciri-ciri bentuk 3

  dimensi dan pengukuran. Manakala kesukaran atau miskonsepsi yang berkemungkinan

  dialami oleh murid adalah pelbagai. Antaranya ialah kesukaran mengenalpasti dan

  keliru nama-nama bentuk 2D dan 3D, kesukaran melibatkan kedudukan rajah,

  kesukaran memahami ciri-ciri bentuk rajah, kesukaran membayangkan bentangan dan

  banyak lagi. Miskonsepsi-miskonsepsi yang berlaku ini merupakan cabaran besar yang

  perlu ditangani secara bijak oleh guru-guru.

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  10/23

  Kebanyakkan pelajar mempelajari geometri di dalam bilik darjah adalah secara

  hafalan (Mayberry, 1981; Fuys et al, 1988). Teknik yang sedemikian tidak memberi

  peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam proses kemahiran berfikir bagi topik

  geometri. Pelajar yang belajar secara menghafal cenderung untuk melupai maklumat-

  maklumat yang telah dihafal, keliru, ataupun tidak mampu untuk mengaplikasikan

  maklumat tersebut kepada situasi yang berbeza. Contohnya murid sukar untuk

  mengingat dan keliru dengan nama-nama bentuk 2D dan 3D sekiranya guru hanya

  menunjukkan rajah atau gambar sahaja kepada murid sewaktu sesi pengajaran dan

  pembelajaran.

  Bagi mengatasi cabaran di atas, guru mestilah menggunakan bahan bantu

  belajar (BBM) konkrit / maujud yang ada di sekeliling murid dan selalu digunakan dalam

  kehidupan seharian mereka untuk menyampaikan konsep geometri. Contohnya benda,

  lukisan dan bongkah atau pepejal sebenar . Guru juga boleh mempraktikkan kaedah

  belajar sambil berhibur (elemen didik hibur) sebagai pengayaan bagi mengukuhkan lagi

  ingatan murid.

  Menurut Schuman (1991) apabila pelajar belajar memanipulasi bentuk-bentuk

  yang dihasilkan dengan pengalaman sendiri maka pelajar dikatakan dapat belajardengan lebih berkesan di mana pembelajaran terhadap pemahaman terhadap sesuatu

  konsep dapat diperkukuhkan melalui celik akal. Pelajar diberi peluang untuk

  menjalankan eksperimen matematik melalui aktiviti penerokaan dan penyiasatan

  terhadap bentuk-bentuk geometri dengan sendiri. Melalui pengalaman empirikal yang

  telah dilalui oleh pelajar, membantu untuk menajamkan pemahaman terhadap konsep

  dan sifat sesuatu objek geometri.

  Pembelajaran geometri memberikan pengalaman dalam membantu pelajar

  memperkembangkan pemahaman terhadap sesuatu ciri, rupa dan bentuk. Ia juga

  membolehkan pelajar menyelesaikan masalah dan mengaplikasikannya dalam situasi

  dunia sebenar.

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  11/23

  Dalam konteks mempelajari tajuk geometri, bahasa geometri melibatkan

  terminologi-terminologi yang khusus dan memerlukan perhatian dan kefahaman yang

  betul sebelum digunakan dengan berkesan. Kesilapan penggunaan terminologi

  geometri yang betul akan membawa kepada miskonsepsi. Oleh yang demikian, bahasa

  memainkan peranan yang penting dalam memindahkan maklumat yang diperolehi oleh

  guru kepada pelajar.

  Menjadi cabaran bagi guru-guru untuk lari dari menggunakan kaedah

  pendidikan tradisional yang hanya menggunakan buku teks dan papan putih. Selain

  menjadikan pembelajaran geometri bersifat hambar, murid juga tidak dapat mengasah

  kemahiran visualisasi dan komunikasi dalam pembelajaran geometri. Kaedah ini perlu

  diubah dengan memberi peluang kepada murid itu sendiri untuk menyiasat dan

  meneroka geometri bagi membolehkan mereka memahami geometri dan

  menjadikannya berkait dengan bidang matematik yang lain. Guru perlulah kreatif

  mencipta aktiviti yang menarik dan sesuai dengan isi pelajaran supaya bermakna

  kepada murid.

  Bagi mengatasi cabaran di atas, salah satu cara untuk menjadikan pengajaran

  dan pembelajaran geometri yang menarik dan bermakna ialah melalui kaedahpembelajaran secara kaedah inkuiri penemuan dan kontekstual. Kaedah Inkuiri

  Penemuan merangkumi semua aktiviti merancang, menyiasat, menganalisa dan

  menemui jawapan melalui pengalaman murid meneroka sendiri dengan guru sebagai

  pemudahcara atau fasilitator. Pembelajaran melalui kaedah ini memerlukan kemahiran-

  kemahiran seperti membuat perbandingan dan mencari ciri-ciri sama untuk membuat

  generalisasi. Dalam pembelajaran matematik, murid-murid boleh memahami sesuatu

  konsep matematik melalui aktiviti menyiasat, mengumpul maklumat dan menganalisa

  maklumat ( Mok Soon Sang, 1996 ).

  Murid lebih mudah memahami sesuatu konsep matematik jika mereka sendiri

  yang menjalankan penyiasatan untuk mencari jawapan kepada masalah yang mereka

  hadapi. Kaedah inkuiri penemuan akan membantu murid lebih mudah memahami

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  12/23

  sesuatu konsep dan dapat menyimpan pengetahuan itu dalam ingatan mereka bagi

  tempoh masa yang lama jika mereka sendiri yang bertindak untuk mendapatkan

  jawapan atau jalan penyelesaian. Keberkesanan kaedah inkuiri penemuan yang

  digunakan akan membantu pelajar memahami konsep matematik dengan lebih jelas.

  Contohnya: Aktiviti kumpulan dilaksanakan bagi meneroka ciri-ciri bentuk 3D.

  Penggunaan bongkah dalam aktiviti berkumpulan akan membantu murid memegang,

  mengenalpasti nama bongkah, mengira ciri-ciri seterusnya mencari isipadu

  menggunakan rumus yang sesuai. Guru juga boleh merancang pembelajaran secara

  kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang membantu guru

  mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata, dan mendorong murid membuat

  hubungan antara pengetahuannya dan kehidupannya sehari-hari.

  Dalam aktiviti mencari perimeter. Guru boleh memulakan pengajaran dengan

  menyuruh murid berjalan atau berlari mengira keliling kebun atau padang. Murid akan

  mendapati terdapat empat sisi yang perlu dijumlahkan. Kontekstual pembelajaran di sini

  ialah dengan cara mengukur sisi luar yang ada.

  Mengikut Jean Piaget, pelajar pada peringkat umur 7 hingga 10 tahun peringkatkognitif mereka masih lagi berada di tahap operasi konkrit. Jadi, guru-guru hendaklah

  menggunaan objek konkrit contohnya kertas petak (square paper) untuk membantu

  murid supaya lebih jelas konsep perimeter. Keadaan kertas tersebut yang mempunyai

  garisan lurus serta petak-petak kecil yang sama besar akan memudahkan murid

  melukis bentuk dengan mudah walaupun tanpa menggunakan pembaris.

  Misalnya, ramai murid masih tidak sedar tentang keabadian ukuran dan sukatan.

  Misalnya, ramai murid masih tidak sedar tentang keabadian ukuran dan sukatan seperti

  isipadu. Mereka juga mungkin menghadapai kesukaran mengamati keabadian dalam

  isipadu cecair. Contohnya isipadu cecair akan berubah apabila cecair itu dituangkan ke

  dalam bekas yang berlainan bentuk dan saiz.

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  13/23

  Kesilapan ini dapat diatasi apabila kebolehan kognitif murid semakin

  berkembang di samping melalui pengalaman yang berkaitan. Kesedaran guru terhadap

  masalah murid dalam keabadian ukuran dan sukatan tentulah akan dapat membantu

  guru dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru

  seharusnya merujuk kepada teori Jean Piaget untuk mengetahui dengan lebih

  mendalam tentang pengamatan kanak-kanak dalam ukuran dan sukatan.

  Terdapat dua jenis ukuran iaitu ukuran yang melibatkan penggunaan pembolehubah

  diskrit (objek yang dihitung, contohnya bilangan murid di dalam kelas) dan ukuran yang

  melibatkan penggunaan pembolehubah selanjar, seperti panjang, tinggi, berat, masa

  dan isipadu. Ukuran dan sukatan adalah proses memberi nilai kepada satu ciri istimewa

  sesuatu objek, misalnya kuantiti fizikal seperti panjang, berat, luas, isipasu cecair dan

  masa. Membanding, membilang dan membuat anggaran merupakan asas bagi nombor

  bulat dan nombor nisbah yang boleh dikembangkan melalui pengalaman dalam ukuran

  dan sukatan.

  Pembelajaran tentang ukuran dan sukatan boleh menjadi satu pengalaman yang

  menarik jika seorang guru dapat memberi peluang kepada murid menganggarkan

  sesuatu kuantiti fizikal sebelum aktiviti mengukur, merancang aktiviti yangmembolehkan murid merekod hasil ukuran dan sukatan dengan membina jadual secara

  individu, kumpulan atau kelas dan memberi pengalaman kepada murid dalam

  penyelesaian masalah supaya dapat menggunakan kemahiran mengukur dan

  menyukat dalam situasi kehidupan seharian.

  Dalam membuat anggaran, harus diberi penekanan semasa menjalankan aktiviti

  mengukur dan menyukat. Murid digalakkan menganggar suatu ukuran dan sukatan,

  kemudian membandingkannya dengan ukuran yang sebenar. Melalui penganggaran

  dan penyemakan dengan ukuran sebenar, murid dapat memahami dengan jelas

  tentang apa yang diukur dan unit yang digunakan.

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  14/23

  Guru hendaklah memberi penekanan pengalaman yang boleh membantu murid

  mengembangkan kefahaman tentang ukuran dan sukatan. Beberapa perbendaharaan

  kata yang berkaitan dengan ukuran dan sukatan seperti berat-ringan, banyak sedikit

  dan sebagainya harus diperkenalkan sebagai perbendaharaan praukuran dan sukatan.

  Ukuran dan sukatan memberi peluang kepada guru melibatan murid dalam pelbagai

  aktiviti. Kebanyakan pengajaran dan pembelajaran tentang ukuran dan sukatan

  haruslah berpusat kepada aktiviti murid. Aktiviti yang boleh dijalankan termasuklah

  menyukat isipadu cecair.

  Dalam pengajaran dan pembelajaran ukuran dan sukatan, guru hendaklah

  sentiasa memikirkan, Apakah pengalaman sedia ada yang harus diperolehi oleh

  murid? Apakah konsep dan kemahiran penting yang harus dipelajari oleh

  murid? Bagaimanakah guru dapat membantu murid untuk memperolehi pengalaman

  ini?

  Diperingkat sekolah rendah, ukuran dan sukatan merangkumi penjang, berat,

  isipadu cecair, dan masa dan waktu. Walaupun setiap topik itu kelihatan berbeza,

  pengajaran dan pembelajaran dalam mengukur setiap kuantiti itu mempunyai banyak

  persamaan dalam proses pelaksanaan. Berikut adalah urutan langkah yangdicadangkan untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran tajuk ukuran dan

  sukatan.

  Dalam pengumpulan dan pengurusan data, miskonsepsi yang sering berlaku di

  kalangan murid ialah semasa hendak mengenalpasti jenis-jenis pembolehubah atau

  data yang terlibat. Penggunaan istilah-istilah khusus berkaitan pembolehubah dan data

  seperti pembolehubah kualitatif, pembolehubah kuantitatif, data kuantitatif dan data

  kualitatif boleh mengelirukan murid.

  Pembolehubah adalah ciri ahli-ahli populasi yang dikaji. Contoh pembolehubah yang

  mengukur ciri populasi adalah umur, pendapatan, berat badan, jantina, taraf

  perkahwinan, jumlah harta yang dimiliki dan sebagainya. Pembolehubah kualitatif

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  15/23

  merupakan satu pembolehubah yang tidak dinyatakan dalam bentuk nombor.

  Contohnya jantina, keturunan seseorang, taraf pendidikan, gred getah, gred koko dan

  lain-lain.

  Pembolehubah Kuantitatif pula merupakan pembolehubah yang dinyatakan dalam

  bentuk nombor, contohnya adalah tinggi, berat badan seseorang, jumlah pendapatan

  bulanan, bilangan kereta yang menggunakan kereta di lebuhraya dan sebagainya.

  Pembolehubah kuantitatif pula boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu

  pembolehubah kuantitatif diskret dan pembolehubah kuantitatif selanjar. Murid dikesan

  keliru untuk membezakan dan menentukan pembolehubah-pembolehubah tersebut.

  Bagi mengatasi miskonsepsi atau kesukaran untuk mengenalpasti jenis-jenis

  pembolehubah dan data, guru hendaklah menerangkan dengan jelas supaya murid

  tidak keliru. Penggunaan peta minda bagi memperjelaskan konsep dan membezakan

  jenis-jenis pembolehubah serta data boleh digunakan. Murid boleh melihat makna, jenis

  dan contoh serta membezakannya dengan jelas.

  Guru juga perlu mengingatkan murid yang bukan semua nombor / angka adalah

  data kuantitatif kerana ada juga data tidak memberikan makna apabila mencari nilai minnombor tersebut atau disusun mengikut turutan nombor. Contohnya nombor pekerja

  atau nombor matriks pelajar.

  Bagi mengatasi miskonsepsi berkaitan selang kelas, guru perlulah menerangkan

  tatacara untuk mengumpulkan data ke dalam bentuk jadual mengikut kategori-kategori

  tertentu atau kelas-kelas tertentu bagi memudahkan pemahaman murid. Tegaskan

  kepada murid, selang kelas yang mudah digunakan ialah saiz 10. Manakala bagi

  mencari selang kelas pertama dengan tepat, guru perlulah mengaitkannya dengan

  menggunakan data minimum yang diberikan dalam suatu set data serta mengaitkan

  data maksimum bagi mencari selang kelas yang terakhir dengan betul.

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  16/23

  Guru boleh membimbing murid dan bertindak sebagai fasilitator bagi

  menjalankan aktiviti membina jadual kekerapan dalam kumpulan. Murid boleh diberikan

  set soalan latihan yang pelbagai sebagai latih tubi untuk mengira selang kelas bagi

  memberikan kefahaman yang jelas berkaitan penentuan kelas-kelas atau selang kelas

  bagi suatu set data. Guru perlulah sentiasa membimbing murid.

  Dalam perwakilan data terdapat pelbagai peringkat yang merangkumi peringkat

  mengumpul, mengurus, mewakilkan data, membuat analisa dan menginterpretasikan

  data kepada bentuk yang lebih mudah difahami secara visual seperti carta dan

  graf. Dalam bahasa mudah, setelah semua data diperolehi, ia akan dipersembahkan

  ke dalam bentuk yang mudah ditafsirkan oleh pengguna seperti carta dan graf.

  Terdapat pelbagai bentuk carta dan graf yang digunakan dalam persembahan

  statistik iaitu piktogram, carta bar, carta palang, graf garisan, histogram dan lain-lain.

  Semasa menginterpretasikan data ke dalam bentuk carta dan graf inilah banyak berlaku

  miskonsepsi di kalangan murid.

  Antara miskonsepsi yang sering berlaku dalam perwakilan data ialah perwakilan

  secara simbol dan gambar. Penggunaan simbol dan gambar dengan sebahagian ataupecahan dan bilangan item kerapkali memberikan interpretasi yang salah kepada

  murid. Kesilapan ini akan mempengaruhi jawapan murid.

  Contohnya interpretasi yang salah berkaitan piktogram. Piktogram ialah satu

  bentuk paparan data bergambar khas untuk data kuantitatif seperti data diskret dan

  data selanjar. Setiap palang dalam histogram bercantum pada sempadan kelas antara

  satu sama lain. Piktogram ialah perwakilan data yang paling mudah dan ia

  menggunakan gambarajah yang diwakili oleh siri simbol yang piawai (sama nilai). Di

  dalam piktogram, data yang ditunjukkan atau diwakilkan berbentuk simbol atau gambar.

  Kesilapan sering berlaku apabila simbol atau ruang dilukis secara tidak sekata,

  berbeza saiz dan ruang di antara simbol dan tidak kemas. Ini menyebabkan murid

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  17/23

  tersalah kira bilangan perwakilan simbol. Tambahan pula, jika murid yang selalu

  mengambil jalan mudah mengira perwakilan simbol dengan hanya memerhati ruang di

  antara simbol kemudian membuat anggaran bilangan simbol pada baris yang

  berikutnya tanpa melihat dengan teliti.

  Bagi mengatasinya, guru berperanan untuk menjelaskan cara-cara

  menginterpretasi piktogram dengan betul langkah demi langkah. Murid-murid juga

  hendaklah selalu diingatkan agar meneliti setiap perwakilan simbol dan sentiasa

  merujuk kekunci yang diberi. Gunakan contoh yang jelas supaya murid dapat

  memperkembangkan kemahiran melukis simbol dengan betul dan mewakili data

  dengan tepat. Guru boleh membimbing murid menggunakan teknologi seperti perisian

  komputer sebagai pengayaan.

  Di samping itu, miskonsepsi yang sering berlaku dalam topik piktogram ini adalah

  kesilapan menginterpretasi data yang melibatkan simbol atau gambar yang diwakili

  sebahagian(pecahan) bilangan item. Murid yang lemah dalam penguasaan fakta asas

  akan menghadapi kesukaran mengira jumlah bilangan perwakilan simbol. Oleh yang

  demikian, cara mengatasi kesukaran ini guru bolehlah menggalakkan murid mengira

  bilangan perwakilan hanya dengan fakta asas sahaja tanpa melibatkan operasipecahan.

  Terdapat juga miskonsepsi yang berlaku berkaitan carta palang. Carta palang

  ialah graf khas yang menggunakan palang atau bar untuk menunjukkan saiz data

  terutamanya bagi data kualitatif. Dalam carta palang menegak, palang-palang yang

  menegak dari bawah ke atas digunakan manakala bagi carta palang melintang, palang-

  palang dilukis dari kiri ke kanan.Jika terdapat perbezaan di antara subkategori, carta

  palang berganda akan digunakan.

  Antara perkara penting yang perlu dititikberatkan dalam graf palang ialah tajuk

  dan tujuan graf tersebut, paksi-paksi yang mewakili label palang dan bilangan item di

  setiap palang serta skala yang diberikan. Namun, ada juga graf palang yang boleh

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  18/23

  mengelirukan sekiranya tidak dibina dengan betul. Miskonsepsi boleh berlaku berkaitan

  dengan skala pada paksi yang dibina tidak bermula dengan 0 dan selang nombor yang

  tidak sesuai.

  Miskonsepsi yang sering berlaku dalam pengiraan sukatan kecenderungan

  memusat ialah berkaitan dengan min. Terdapat beberapa kesukaran yang dialami oleh

  murid iaitu mereka tidak dapat mengenalpasti nilai yang tidak dinyatakan apabila diberi

  nilai min bagi satu set data. Murid juga tidak dapat membina satu set data apabila nilai

  min diberikan serta tidak dapat menggunakan konsep min untuk membuat kesimpulan.

  Berkaitan dengan miskonsepsi tidak dapat menggunakan konsep min untuk

  membuat kesimpulan, murid tidak menggunakan KBKK (kemahiran berfikir kreatif dan

  kritis) untuk menentukan jenis maklumat atau data yang diwakili serta bagaimana

  maklumat yang diberi boleh digunakan untuk meramal atau membuat kesimpulan.

  Sebaliknya mereka hanya mencari min sebagai matlamat akhir sesuatu masalah.

  Bagi mengatasi miskonsepsi-miskonsepsi yang berlaku berkaitan sukatan

  kecenderungan memusat ini, guru hendaklah membantu murid membina pemahaman

  konsep melalui penggunaan objek-objek konkrit di sekeliling untuk mencari min sepertipemadam, kerusi, meja, pensil dan sebagainya sebelum memperkenalkan algoritma

  mengira min. Pembelajaran yang berlaku secara kontekstual ini membantu murid

  menghubungkait pengetahuan yang dipelajari dengan pengalaman murid sehari-hari

  dan menjadikan pembelajaran bermakna.

  Guru juga digalakkan untuk menggunakan data-data yang relevan dengan

  kehidupan murid sehari-hari seperti tinggi dan berat murid, belanja wang saku sekolah,

  kehadiran sekolah dan lain-lain semasa memperkenalkan konsep pengiraan min.

  Perkaitan antara pengalaman dan benda-benda di sekeliling murid dengan aktiviti

  pembelajaran dilihat mampu memberikan pemahaman dan pembelajaran yang lebih

  bermakna. Pengiraan algoritma boleh diaplikasikan secara latih tubi setelah murid

  menguasai sesuatu konsep sukatan kecenderungan memusat.

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  19/23

  Setelah diteliti, miskonsepsi dan kesukaran yang berlaku dalam pengajaran dan

  pembelajaran statistik ialah aspek pedagogi iaitu kaedah pengajaran dan pembelajaran

  yang memberi penekanan kepada pengiraan algoritma dan teknik hafalan tanpa

  menitikberatkan pemahaman kontekstual. Manakala punca lain adalah dari aspek

  kognitif iaitu kelemahan dalam menguasai pengetahuan prasyarat, kesukaran istilah

  dan bahasa serta penggunaan pengitlakan yang melampau (overgeneralization).

  Tidak dinafikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, seringkali terdapat

  masalah di mana murid tidak dapat mengikuti rentak dan kaedah pengajaran guru. Ini

  kerana, murid mempunyai pelbagai tahap kecerdasan. Sebagai guru seharusnya kita

  menggunakan kaedah dan pendekatan yang pelbagai bagi memperkenalkan konsep

  matematik dan menarik minat murid untuk terus fokus pada pengajaran dan

  pembelajaran matematik.

  Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru-guru diberi kuasa

  sepenuhnya untuk mengendalikan proses tersebut dan menangani kesalahan lazim

  yang dilakukan oleh murid. Sehubungan itu, proses pengajaran dan pembelajaran

  matematik di dalam kelas amat memerlukan strategi yang kemas serta teratur supayahasrat untuk mengatasi kesalahan lazim di kalangan pelajar tercapai sepenuhnya.

  Strategi pengajaran dan pembelajaran ini perlu melibatkan pengalaman aktif, reflektif

  dan pengabstrakan (Nik Azis, 1992).

  Masalah kelemahan pelajar dalam penguasaan konsep dan kemahiran dalam

  statistik adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang remeh oleh pihak-pihak terlibat

  dalam sektor pendidikan terutama sekali guru-guru. Pelbagai pendekatan boleh

  dilaksanakan bagi mengatasi miskonsepsi di kalangan murid sama ada faktor kecuaian

  atau kesukaran murid memahami konsep ataupun faktor guru sendiri yang tidak

  menguasai Pedagogy Content Knowledge (PCK). Sesetengah murid tidak berminat

  untuk belajar dan lantas tidak memberi tumpuan ketika proses pengajaran dan

  pembelajaran berlaku. Masalah ini harus ditangani sebaik mungkin jika ingin melahirkan

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  20/23

  modal insan yang boleh bersaing di peringkat global. Perkembangan sains dan

  teknologi sekarang memerlukan cerdik pandai dalam bidang sains dan matematik bagi

  menerajui negara. Kerjasama ibu bapa juga penting, sama-sama berganding bahu demi

  untuk kebaikan dan kesejahteraan anak-anak.

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  21/23

  6.0 Penutup

  Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dan

  perkembangandalam bidang sains dan teknologi. Oleh itu pihak yang terlibat dalam

  bidang pendidikan perlu bekerjasama dalam memastikan murid-murid dapat menguasai

  matematik dengan baik supaya. hasrat untuk menjadi sebuah negara yang maju dan

  bersaing di peringkat global tercapai.

  Liew dan Wan Muhamad Saridan (1991) menyatakan pengajaran matematik

  disekolah jarang mengambil kira perbezaan individu di kalangan pelajar-pelajar. Ini

  mengakibatkan sesetengah pelajar khususnya pelajar yang lemah menghadapi

  kesukaran semasa guru memberikan penerangan tentang sesuatu konsep

  matematik.Sekiranya kaedah penyampaian guru tidak dapat diterima oleh murid maka

  proses pembelajaran tidak akan berjaya. Seterusnya mereka akan membuat pelbagai

  andaian dan pemikiran yang tidak betul tentang matematik.

  Sikap terhadap matematik juga memainkan peranan yang penting dalam

  mengekalkan fokus murid terhadap perkara yang disampaikan oleh guru Selain itu

  murid-murid perlu menguasai sesuatu tajuk dalam matematik sebelum mempelajari

  tajuk yang seterusnya supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah matematik dalampelbagai situasi terutamanya asas nombor dan spesifiknya tajuk Geometri, Ukuran dan

  Pengendalian Data seperti yang telah kita bincangkan tadi.

  Masalah kelemahan pelajar dalam penguasaan konsep dan kemahiran

  matematik pada peringkat sekolah rendah ini adalah sesuatu yang tidak boleh

  dipandang remeh oleh pihak-pihak terlibat dalam sektor pendidikan terutama sekali

  guru-guru. Kelemahan dalam penguasaan konsep dan kemahiran matematik di

  peringkat sekolah rendah tentunya memberi kesan pula apabila mereka berada di

  sekolah menengah sekiranya tidak ditangani dari awal.

  Pelbagai pendekatan boleh dilaksanakan oleh guru-guru bagi mengatasi

  kesukaran dan miskonsepsi di kalangan murid-murid dalam tajuk bentuk dan ruang

  atau geometri. Sama ada faktor kecuaian atau kesukaran murid memahami konsep

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  22/23

  ataupun faktor guru sendiri yang tidak menguasai Pedagogy Content Knowledge

  (PCK). Sesetengah murid tidak berminat untuk belajar dan lantas tidak memberi

  tumpuan ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.

  Pembelajaran tentang konsep geometri dan penguasaan kemahiran

  menyelesaikan masalah adalah perkara penting di dalam pendidikan matematik.

  Kebolehan mengenalpasti sesuatu bentuk geometri, tidak bermakna bahawa pelajar

  tersebut menguasai tentang ciri-ciri asas sesuatu bentuk. Kebiasaanya pengajaran

  geometri di sekolah rendah murid hanya memberi penekanan terhadap mengenalpasti

  bentuk dan ciri sesuatu bentuk geometri melalui gambarajah tanpa melibatkan konsep

  yang lebih kompleks di mana, memerlukan pemahaman pelajar terhadap hubungan

  atau perkaitan antara bentuk dan ciri sesuatu geometri.

  Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab guru-guru untuk berusaha mencari

  kaedah, teknik, dan strategi yang sesuai dan menarik agar murid faham dan tidak

  menghadapi kesukaran atau miskonsepsi dalam pengajaran dan pembelajaran

  geometri. Cabaran-cabaran ini harus ditangani sebaik mungkin demi memantapkan

  penguasaan modal insan negara dengan pengetahuan lengkap dalam bidang sains dan

  matematik yang menjadi pemangkin kepada kemajuan sesebuah negara.

 • 5/24/2018 Mte 3111 - Tugasan Projek

  23/23

  RUJUKAN

  Bahagian Pembangunan Kurikulum (2012).Huraian sukatan pelajaran KBSR sains.

  Kementerian Pelajaran Malaysia

  Mokhtar Ismail (1995). Penilaian Dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

  dan pustaka

  Siti Rahayah Ariffin. (2003).Teori, Konsep dan Amalan Dalam Pengukuran

  danPenilaian. Pusat Pembangunan Akademik Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan

  Malaysia

  mohammadhafizizaini-bmm.blogspot.com/2009/02/pembinaan-item-objektif.html

  duniapendidikanipg.blogspot.com/2012/10/jadual-spesifikasi-ujian-jsu.html

  cikguazharrodzi.blogspot.com/2012/05/pembinaan-item-soalan-ujian-peperiksaan.html

  www.academia.edu/4397271/Prinsip_Pembinaan_Item

  slideshare.net/hazwanihashim/jadual-penentu-ujian-dan-jadual-spesifikasi-ujian

  http://mohammadhafizizaini-bmm.blogspot.com/2009/02/pembinaan-item-objektif.htmlhttp://cikguazharrodzi.blogspot.com/2012/05/pembinaan-item-soalan-ujian-peperiksaan.htmlhttp://www.academia.edu/4397271/Prinsip_Pembinaan_Itemhttp://www.academia.edu/4397271/Prinsip_Pembinaan_Itemhttp://www.slideshare.net/hazwanihashim/jadual-penentu-ujian-dan-jadual-spesifikasi-ujianhttp://www.slideshare.net/hazwanihashim/jadual-penentu-ujian-dan-jadual-spesifikasi-ujianhttp://www.academia.edu/4397271/Prinsip_Pembinaan_Itemhttp://cikguazharrodzi.blogspot.com/2012/05/pembinaan-item-soalan-ujian-peperiksaan.htmlhttp://mohammadhafizizaini-bmm.blogspot.com/2009/02/pembinaan-item-objektif.html