Motori u Željeznici- Seminarski Rad

Embed Size (px)

Text of Motori u Željeznici- Seminarski Rad

 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  1/15

  MAINSKI FAKULTET

  UNIVERZITET BANJA LUKA

  Motori u eljeznici( Motori za vuu)

  Seminarski rad

  Predmet: Elektrotehnika

  Student: Lalovi Aleksandar

  Broj indeksa: 8640

  Profesor: Doc. Dr. Tihomir Latinovi

  Banja Luka, Datum 10.2.2013.

 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  2/15

  Sadraj

  Uvod..3

  Linearni motori6

  Motor jednosmjerne struje sa rednom pobudom.9

  Reostatska regulacija vune sile12

  Trofazni ainhroni kavezni motori....13

  Sinhroni motori..14

  Literatura15

 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  3/15

  Uvod

  Za potrebe vue dizel-elektrinih I elektrinih lokomotiva danas seuglavnom koriste sledei motori: Linearni motori

  Motori jednosmjerne struje

  Trofazni asinhroni kavezni motori

  Sinhroni motori sa namotanim rotorom

  Sinhroni motori sa permanentnim magnetima

  Prekidaki reduktantni motori

  Prednosti motora:

  Regulacija vune sile Polazne karakteristike

  Osjetljivost na promjene trase i promjene napona na kontaktnom

  vodu

  Mogunost elektrinog koenja I rekuperacije

  Mogunost rada u oblasti slabljenja polja

  Sloenost elektrinog pretvaraa

 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  4/15

  Linearni motori

  Linearni motorje posebni oblik elektromotora bez rotirajuihdijelova odnosno rotora. Moe se zamisliti da smo uzduno prerezaliklasini motor sve do osi rotacije te rotor i stator "izravnali" tako da seoblici valjkapretvorie u ravne ploe. Izmeu tako dobivene statorske irotorske plohe, umjesto okretnog momenta, djeluje linearna sila (po

  kojoj je nazvan) uslijed koje dolazi do linearnog kretanja i oslobaanjamehanikog rada. Ovakvi se motori primjenjuju mnogo rjee odklasinih i to iskljuivo za propulziju naroite vrste eljeznikih vozila .

  Tehnologija linearnih motora nije tako nova, no danas doivljava velikinapredak. No, ipak jo uvijek ima nedostataka.Dananji linearni motorisu podijeljeni na tzv.

  Iron Core linearni motor (s eljeznom jezgrom) Air Core linearni motor (s zranom jezgrom) Slotless linearni motor

  Ipak takoer svaki od njih ima neke svoje vidne nedostatke... Takodanijedan nije u najiroj upotrebi.

  Razvijeni su linearni motori koji transformiu elektrinu energijudirektno u mehaniku (linearnu) energiju, bez rotacionog kretanja.Pogonska tehnika igra veliku ulogu u automatici zbog same injenice dase u njoj veliki broj radnji realizuje uz pomo elektrinih pogona. Kao

  prvo za upravljanje i reguliranje pogona i kao drugo zato to se pogoniesto snabdijevaju sa elektrinom energijom preko elektronike.

 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  5/15

  Nastanak linearnog motora:

  Dispozicija odgovarajueg rotacionog motora;

  Primjer dispozicije obrtnog asihronog motora:

  Svaki rotacioni motor ima svoju razvijenu verziju. U praksi se

  koriste:

  Linearni indukcioni motori (LIM)Japan Linearni sinhroni motori (LSM)Japan, Njemaka, Kina

 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  6/15

  Prednosti linearnih motora:

  Velike brzine

  Tanost

  Krutost

  Brzo reagovanje

  Mane linearnih motora:

  Visoke cijene

  Zagrijavanje

  Nema uopte, ili ima minimalno trenje Ne zvui kao problem ali

  moe biti a evo I zato: Ukoliko linearni motor dosegne brzinu od3 m/s i pri tome pone gubiti snagu te u koliko nema odreenogotpora trenja motor poinje trokirati I dolazi do mehanikihzastoja.

 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  7/15

  Motor jednosmjerne struje sa rednom pobudom

  Redni motor jednosmjerne struje je prvi motor koji se primjenjivaou elektrinoj vui. Pobudni namotaj sa oznakom EF je vezan na red saarmaturom AB.

 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  8/15

  Osnovne relacije za redni motor su:

  Elektromagnetni moment

  Kontra elektromotorna sila KEMS

  Pobudni fluks glavnih polova:

  Spovrina polaBmagnetna indukcija

  Ukupni fluks u pobudnom namotaju:

 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  9/15

  Snaga konverzije elektrine maine:

  Od interesa za elektrinu vuu je mehanika karakteristika VUNOGMOTORA.

  Da bi odredili potrebno je znati karakteristiku magnetizacija.

  Karakteristika magnetizacije je funkcijaFp=f(Ia)i ona nije linearna.

 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  10/15

  Reostatska regulacija vune sile (tramvaji I trolejbusi)

  Kod tramvaja I trolejbusa se I danas nalazi redni motor I

  vuna sila koja se reostatski regulie.

  Polazak vozila se vri ukljuenjem segmenta Rs tako da jepolazni moment dovoljan

  Vozilo se ubrzava, a kad se moment smanji, iskljuuje se dioserijskog otpornika (Rs se smanjuje) da moment ne bi puno

  pao I prelazi se na novu karakteristiku.

  Tako se stie do prirodne karakteristike (Rs=0)

  Sada se ukljuuje otpor anta koji se postepeno smanjuje Pri zaletanju vozila moment nee biti kontinualan, ve e on

  kao na slici pulsirati

  Ako ima vei broj segmenata Rs pulsacije e biti manje.Obino je broj segmenata Nseg=12/24. Promjena momentapri promjeni serijskog otpora je manja to je vei brojsegmenata:

 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  11/15

  Sekundarni efekat svega ovoga je ubrzano habanje

  prenosnog mehanizma.

  Negativan efekat su I gubici snage u otporniku Rs.

 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  12/15

  Reostatska regulacija vune sile (metroi)

  Najvei broj metroa koristi reostatsku regulaciju vune sile.

  Kompozicije su od tri do pet vagona od po priblino 20t, a na eluI zaelju su motorna kola. Maksimalna brzina je od 120 do 130km/h, a srednja brzina je oko 60 km/h.

  Na putnom dijagramu je vie od 50% faza ubrzanja I usporenja,zbog blizine stanica.

  Snage po motornim kolima su od 400 do 800 kW. Motori su

  obino jedinice od 150 do 200 kW. Napajanje se vri pomou tree ine koja se nalazi na nosau I

  okrenuta je na dole radi zatite od prljavtine. Naponi su 1200 do 1500V, a struje su 800 do 1000A.

  ine su ugraene u beton I imaju elastine omotae da bi seublaile vibracije.

 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  13/15

  Trofazni asinhroni kavezni motori

  Asinhroni motor dobio je svoje ime zbog toga, to brzina

  rotacijskog magnetnog toka i brzina rotora nije ista, kao to je sluaj kodsinhronih motora. Princip rada zasniva se na indukcijskom djelovanjuizmeu statora I rotora. Rotor nije napajan strujom iz vanjskog izvora.Struje u rotoru se indukuju okretnim poljem statora.

  Konstrukcija asinhronog motora

  Ako je rotorski namotaj izveden od tapova bakra, mjedi, bronce ilialuminija, koji su s obje strane prstenima kratko spojeni i lii na kavez,tada je to kavezni asinkroni motor. Ili, ako je rotorski namotaj izvedenkao i statorski tj. od svitka koji su spojeni na tri koluta po kojima klize

  etkice koje slue za spajanje na rotorske otpornike, tada je to kliznokolutni asinkroni motor.

  Kavezni asinhroni motor

  Stator sa trofaznim simetrino rasporeenim namotajem

 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  14/15

  Sinhroni motori

  Sinhrona mainaje vrstaelektrine mainezanaizmeninu struju.

  Sinhrone maine mogu da rade ugeneratorskom i motorskom reimu.Sinhrone maine se uglavnom koriste kao generatori u elektranama,poto se kao motori danas koriste jeftinije i prostijeasinhrone maine.

  Sinhrone maine predstavljaju maine naizmjenine strujebezkomutatora,kod kojih preobraaj energije nastaje usljed mehanikogpremjetanja stalnogmagnetnog fluksapolova u odnosu na nepokretannamotaj indukta.

  Sinhrone maine koriste se uglavnom kao generatori elektrineenergije naizmjenine struje. U svakoj elektrani (hidro, termo Inuklearnoj) nalazi se po nekoliko sinhronih generatora velikih snagaspojenih na iste sabirnice.Sinhroni generatori manjih snaga reda

  nekoliko desetina ili stotina kVA koriste se u malim autonomnim

  elektranama.

  Sinhrone maine imaju iroku primjenu i kao elektrini motori i prisnagama iznad 100 kW koriste se za pogon centrifugalnih i klipnih

  pumpi, ventilatora, kompresora i drugih mehanizama. U praksi imaju

  iroku primjenu i sinhroni motori uproene konstrukcije, koji rade kao

  fazni (sinhroni)kompenzatori za popravku snage mree koja napaja veibrojasinhronih motora.

  http://sh.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dna_ma%C5%A1inahttp://sh.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dna_ma%C5%A1inahttp://sh.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dna_ma%C5%A1inahttp://sh.wikipedia.org/wiki/Naizmeni%C4%8Dna_strujahttp://sh.wikipedia.org/wiki/Naizmeni%C4%8Dna_strujahttp://sh.wikipedia.org/wiki/Naizmeni%C4%8Dna_strujahttp://sh.wikipedia.org/wiki/Generatorhttp://sh.wikipedia.org/wiki/Asinhrona_ma%C5%A1inahttp://sh.wikipedia.org/wiki/Asinhrona_ma%C5%A1inahttp://sh.wikipedia.org/wiki/Asinhrona_ma%C5%A1inahttp://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Komutator_(elektrotehnika)&action=edit&redlink=1http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Komutator_(elektrotehnika)&action=edit&redlink=1http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetni_fluks&action=edit&redlink=1http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabirnice&action=edit&redlink=1http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompenzator&action=edit&redlink=1http://sh.wikipedia.org/wiki/Asinhroni_motorhttp://sh.wikipedia.org/wiki/Asinhroni_motorhttp://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompenzator&action=edit&redlink=1http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabirnice&action=edit&redlink=1http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetni_fluks&action=edit&redlink=1http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Komutator_(elektrotehnika)&action=edit&redlink=1http://sh.wikipedia.org/wiki/Asinhrona_ma%C5%A1inahttp://sh.wikipedia.org/wiki/Generatorhttp://sh.wikipedia.org/wiki/Naizmeni%C4%8Dna_strujahttp://sh.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dna_ma%C5%A1ina
 • 7/25/2019 Motori u eljeznici- Seminarski Rad

  15/15

  Literatura

  1.

  Elektrini vuni motori/ Predavanje Prof. dr eljkoDespotovi;

  2.Primena linearnih motora u elektrinoj vui Panti eljko;

  3.Asinhroni motori (Lekcija 8)Doc.dr.sc. Jasmin Velagi(ETF Sarajevo)