Click here to load reader

Modul nr. 2 Læring, didaktik og curriculum · PDF file 1 af 24 København Efterår 2013 19. juni 2013 Modul nr. 2 Læring, didaktik og curriculum Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Modul nr. 2 Læring, didaktik og curriculum · PDF file 1 af 24 København...

 •   1 af 24 

   

   

  København Efterår 2013 19. juni 2013

  Modul nr. 2

  Læring, didaktik og curriculum

  Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik

  Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Anders Skriver Jensen ([email protected]

  Undervisere og e-mail-adresser: Stig Brostrøm ([email protected]), Anders Skriver Jensen ([email protected]), Ole Henrik Hansen ([email protected]), Kamilla Pernille Johansen Nørtoft ([email protected]).

  Undervisningstidspunkt (jf. Studiekataloget): Undervisningen afvikles i udgangspunktet tirsdage kl. 9-12. Vigtigt: Se de enkelte sessions i denne undervisningsplan for variationer, samt tidspunkter for workshops. 

  Mål (jf. gældende studieordning):

  Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk og teoretisk funderet grundlag:

  • identificere, analysere og kritisk diskutere grundproblemer vedrørende læring, didaktik og curriculum inden for den angelsaksiske og den kontinentale tradition.

 •   2 af 24 

   

  Indhold (jf. gældende studieordning):

  Modulet behandler klassiske og moderne teorier vedrørende læring og undervisning. Der arbejdes med didaktik og curriculum som videnskab og som planlægnings- og refleksionsaktivitet.

  Undervisningssprog: Dansk 

  Deltagerbegrænsning: Ingen 

  Tilrettelæggelsesform:

  Undervisningen vil typisk have form af forelæsninger/oplæg suppleret med plenum og/eller gruppediskussioner. Desuden vil der blive etableret studiegrupper til mere tekstnært arbejde samt aflevering af én opgave undervejs i forløbet relateret til den afsluttende skriftlige eksamensopgave. Der vil blive tilbudt individuel og/eller gruppe-vejledning i forhold til eksamen.  

  Som studerende er du forpligtet til regelmæssigt at holde dig orienteret på Blackboard, samt jævnligt at tjekke den AU-mailadresse som du får udleveret i forbindelse med studiestart. Modul 2 får - som alle andre moduler - en særlig plads (eller 'mappe') inde på Blackboard. Kan du ikke komme ind, har du besvær med at finde rundt, m.m., så få hjælp af studiekammerater eller på DPU's bibliotek.

  Undervejs i semestret kan der forekomme ændringer i forhold til tider, indhold, lokaler, organisering m.m. udmeldt i denne undervisningsplan. Disse ændringer vil blive annonceret inde på Blackboard. Det er derfor vigtigt at du holder dig orienteret!

  Eksamen (jf. gældende studieordning):  

 •   3 af 24 

   

  Kommentarer til studieordningens tekst:

  Prøveformen på modulet er kombineret skriftlig og mundtlig eksamen.

  Den skriftlige eksamen er baseret på 2 skriftlige produkter, kaldet hhv. den lille opgave (som teksten ovenfor henviser til under omtalen af ”1-3 opgaver af forskellig karakter”) og den store opgave (som ovenfor omtales som ”afslutningsopgaven”). Disse uddybes nedenfor:

  Den lille opgave

  Intern godkendelse af gruppevis eller individuel besvarelse af en opgave på maksimalt 5 normalsider (12.000 anslag), stillet i forbindelse med undervisningen d. 10. september 2013 og besvaret og afleveret i den dertil indrettede ’gruppe’ på Blackboard senest 19. september kl. 12.00. Den lille opgave må udarbejdes af en gruppe bestående af maksimum 5 studerende. Antallet af gruppemedlemmer har ikke indflydelse på det maksimale omfang af opgaven.

 •   4 af 24 

   

  Se flere detaljer vedr. den lille opgave i bilaget bagerst i denne undervisningsplan.

  BEMÆRK: Godkendelse af den lille opgave er forudsætningen for at kunne aflevere den store opgave (afslutningsopgaven) til uddannelseskontoret indenfor de herfra udmeldte frister, og herefter at forsvare den store opgave til mundtlig eksamen.

  Den store opgave

  Den store skriftlige opgave – som er modulets afslutningsopgave - kan besvares individuelt eller af en gruppe bestående af maksimum 5 studerende. Se i øvrigt omfang og formalia i citatet fra studieordningen ovenfor.

  Bemærk: Hvis den store opgave besvares af en gruppe har gruppen mulighed for at gå op til mundtlig gruppeeksamen. Gruppen kan også vælge blot at skrive opgaven sammen, men at forsvare den individuelt.

  Forslag til sekundærlitteratur:

  Broström, S. & Vejleskov, H. (2009). Didaktik i børnehaven. Planer, principper og praksis. Frederikshavn:

  Dafolo forlag.

  Cornelius, H. & Schnack, K. (red.). (2005). Voksenpædagogisk opslagsbog. (3. udg.). Chr. Ejlers’ Forlag.

  Hermansen, M. (2005). Læringens univers (5. udg.). Klim.

  Illeris, K. (2006). Læring (2. udg.). Roskilde Universitetsforlag.

  Imsen, G. (2003). Lærerens verden. Indføring i almen didaktik. Gyldendal.

  Jank, W. & Meyer, H. (2006). Didaktiske modeller. Gyldendal. (oversat fra Jank, W. & Meyer, H.

  (2003). Didaktische Modelle. 5. udg. Frankfurt a.M.: Cornelsen Scriptor).

  Laursen, P. F. (1999, 2004). Didaktik og kognition. En grundbog. Gyldendal.

  Muschinsky, L. J. & Schnack, K. (red.). (2001). Pædagogisk opslagsbog (5. udg.). Chr. Ejlers’ Forlag.

  Schnack, K. (Red.). (2004). Didaktik på kryds og tværs. DPU’s Forlag.

  Uljens, M. (Red.). (1997). Didaktik – teori, refleksion og praktik. Lund: Studentlitteratur. 

  På Blackboard vil man i øvrigt kunne finde forslag til baggrundslitteratur.

 •   5 af 24 

   

  Bemærk: Ved litteraturen ud for de enkelte sessions betyder * at den pågældende tekst vil være at finde i kompendiet.

 •   6 af 24 

   

  Undervisningsplan - oversigt: 

  Lokalerne kan ses på Blackboard

  Session Dato Titel Underviser

  1  3/9  Læring, didaktik og curriculum. Introduktion + dannelse af studiegrupper.

  SB

  2  10/9  Didaktik - mellem kritiske og postmoderne perspektiver (I) ASJ 

  3  17/9 Arbejde med den lille opgave i studiegrupper. Bemærk: Aflevering af den lille opgave i denne uge!

  ASJ

  KPJN

  4  24/9  Didaktik - mellem kritiske og postmoderne perspektiver (II)  ASJ

  5  8/10  Introduktion til læringsteori. Forskellige læringsteorier i pædagogisk perspektiv 1 del 

  SB

  6  22/10  Læringsteori fortsat. Forskellige læringsteorier i pædagogisk perspektiv 2 del

  SB

  7  29/10  Demokratisk dannelse, handlekompetence, faglighed og erfaring 1. 

  OHH

  X 5/11 Workshop. Kom og skriv på din afhandling. KPJN

  8 12/11  Demokratisk dannelse, handlekompetence, faglighed og erfaring 2. 

  OHH

  9  19/11  Løse ender ASJ

  Vejledning:

  Vi anbefaler at man som studerende finder sammen i grupper mht. at udarbejde de skriftlige opgaver på modulet. Dette gøres ud fra både pædagogiske og ressourcemæssige hensyn.

  Underviserne tildeler vejledere til de studerende i forbindelse med bedømmelse af den lille opgave. Der er ikke vejledning som sådan på den lille opgave, men tilbud om deltagelse i workshop.

 •   7 af 24 

   

  Skrivningen af den store opgave er støttet af workshops og af vejledning. Hvis den store opgave udarbejdes af en gruppe på 2-3 studerende er der mulighed for ca. 2-3 vejledningsmøder inkl. skriftligt oplæg som vejlederen kan give respons på. Hertil kommer løbende mailvejledning efter behov.

  Hvis den store opgave udarbejdes af en enkelt studerende har denne mulighed for maksimalt 2 møder med vejleder, inkl. skriftligt oplæg som vejlederen kan give respons på. Disse møder vil typisk være et opstartsmøde vedr. problemformulering og emnevalg, og et opfølgende møde midtvejs eller hen imod slutningen. Hertil kommer mailvejledning i mere begrænset omfang.

  Bemærk at der er indlagt workshops hvor du kan møde frem og skrive på refleksionspapir og/eller eksamensopgave. Dette tilbud gælder naturligvis for alle studerende, uanset om man er på et individuelt eller gruppebaseret forløb. Ved en workshop vil der være en underviser til stede, med henblik på at hjælpe med spørgsmål, skriveteknik, tips og tricks. 

  Fjernstuderende, eller andre i lignende situationer, opfordres til at bruge Blackboard til at danne studiegrupper. Det er muligt at tage modul 2 som et fjernstudium, men ressourcerne og strukturen er tilrettelagt sådan, at man får størst udbytte ved en studieproces kendetegnet ved løbende fremmøde, studiegruppeaktivitet, m.m.

   

 •   8 af 24 

   

  Session 1 

  Dato og klokkeslæt: 3. september kl. 9-12 

  Titel: Introduktion + dannelse af studiegrupper.  

  Underviser(e): Stig Broström, Kamilla Nørtoft. 

  Læringsmål:

  - at få en sikrere fornemmelse af modulets mål, indhold og tilrettelæggelse,

  - at opnå en udvidet og skærpet forståelse af begreber og problemstillinger i feltet læring, didaktik og curriculum.

  - at udvikle et skarpere syn på pædagogens/lærerens rolle. 

  Indhold:

  - Modulets mål, indhold og tilrettelæggelse - Sammenhænge mellem centrale begreber; herunder hvad er henholdsvis ’didaktik’ og curriculum’? - Eksempler på temaer og problemstillinger i feltet  

  Litteratur knyttet til undervisningen:

  Schnack, K. (2004). Didaktik og læreplaner. I: Broström, S. (red.). Pædagogiske læreplaner– at arbejde med didaktik i børnehaven. Århus: Systime Academic. 

  *Broström, S. (2009). Trivsel, omsorg og lær