MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

 • 7/22/2019 MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

  1/89

  [Skriv firmaets navn]

  [Skriv dokumentetstitel][Skriv dokumentets undertitel]

  Wolf[Vlg datoen]

 • 7/22/2019 MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

  2/89

  2

 • 7/22/2019 MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

  3/89

  3

  Titelblad

  Titel: MOBA Spil - En Komparativ Analye af !o" # $o$

  Gruppe: %

  Martin B& "e'(m

  )*oma A& +ederen

  "iel !& ,raar(p

  Sider: ./3

  Tegn m. mellemrum: 031/.

  Semester: & !(maniti4 5nformati4/ 5ntera4tive 6igitale Medier

  Aflevering: 23772803

  Institution: Aal9org :niveritet

  Vejleder: ;ame*nat* Kri*naamy

 • 7/22/2019 MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

  4/89

  %

 • 7/22/2019 MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

  5/89

  Indholdsfortegnelse

  )itel9lad &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3

  A9tra

 • 7/22/2019 MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

  6/89

  Moment-to-Moment Eperiend og Straf &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& .

  +oitivt feed9a

 • 7/22/2019 MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

  7/89

  Abstract

  6ette 9age *vordan $o$ *ar form@et at 9live @ (d9redt med ine 32 millioner a4tive

  pillere/ i modtning til !o" 0/ millioner a4tive pillere& 5 pro'e4tet vil de to pil lig*eder og

  for4elle 9live frem*vet/ i et for>g p@ at finde frem til en eller flere @rager til/ *vorfor $o$ er

  mere pop(lrt og (d9redt end !o"& +ro'e4tet er (dar9e'det gennem 9r(gen af fire *ypoteer&

  6en f>rte af die tager (dgangp(n4t i at/ det er $o$ 9r(g af free-to-play forretningmodellen

  der *ar vret en af de afg>rende fa4torer i de to pil pop(laritet for4el& 6en anden af die

  om*andler de to pil for4ellige vr*edgrader og p@ *vil4en m@de dette 4(nne *ave p@vir4et

  pillene& 6en tred'e om*andler traf og graden af et af pillene aftraffende elementer ift& det

  andet& 6en idte *ypotee om*andler pillene evne til at fat*olde og vedlige*olde pillerne

  interee for pillet og derved 9live ved med at pille det&

  6en 4omparative analye er 9aeret p@ vore teoreti4e ar9e'de med pildeign/ free-to-play

  deign/ flo?/ adfrd og motivation i pil& =>r den 4omparative analye fandt ted/ 4larg'orde vi

  *vil4e elementer der fore4ommer i et MOBA pil @ om pilme4ani44er og interfalger de normer inden for MOBA

  genren/ amt *vil4en 9etydning die 4an *ave *aft for pillet ('de for/ n@r et MOBA pil deigne&

  6et 4on4l(dere at $o$ i modtning til !o"/ fra 9egyndelen *ar form@et at deigne et pil der

  tager *>'de for ny9egyndere/ og dette *ar vret med til at (d9rede MOBA genren 9landt pillere/

  der i44e *avde tidligere erfaring med denne type af pil& 6erfor *ar $o$ og@ *aft en fordel med at

  eta9lere in piller9ae i modtning til& $o$ 9r(g af free-to-play forretningmodellen *ar og@

  medvir4et til pillet (d9redele og (

 • 7/22/2019 MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

  8/89

  .

  i for*old til at inddrage nye pillere& 6ette re(lterede i at !o" 4(n *envendte ig til en lille

  m@lgr(ppe/ i for*old til $o$ om for>gte at g>re pillet @9ent for alle&

  5 l(tningen af pro'e4tet perpe4tivere der til/ *vil4en indflydele et pil

 • 7/22/2019 MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

  9/89

  1

  Indledning

  !vordan 9liver en genre 4a9t 6ette er et p>rgm@l om m(ligvi i44e 4an perele&

  6enne genre r>dder finde i 0112/ da pilfirmaet Westwood Studios(dgav pillet Dune 2.6ettepil tog elementer/ om allerede var 4endt fra andre pil/ men tilf>'ede et 9etemt element om

  i44e tidligere var et/ nemlig realtid& )idligere pil *ave *aft me4ani44er der fo4(erede p@

  indamlingen af reo(rrre antal en*eder/ men die *avde altid vret i en

  4onte4t af t(r9aeret ammen*ng& Spilleren *avde derfor altid tid til at overve'e it nte tr4&

  6(ne 2 (dpillede ig i realtid/ og g'orde dermed at en piller i44e 4(n 4(lle overve'e *vad *an

  ville g>re/ men og@ g>re det *(rtigere end in f'ende @ pilleren i44e 9lev tilintetg'ort& 6(ne 2

  4an 9e4rive om ;)SGet f>del/ efterom mange af me4ani44erne og elementer fra interfarte pil i denne genre/ 9lev det i44e 6(ne 2/ om g'orde genren (d9redt& Spillet gav til gengld

  inpiration til andre pildeignere& Blizzard Entertainment var et af die pilfirmaer om lod ig

  inpirere af 6(ne 2& 6e >n4ede at (dvi4le et ;)S pil/ *vor pilleren i44e 4(n 4(nne pille mod

  re det m(ligt at pille mod et andet

  menne4e CAll Ho(r !itory - BliIIard Entertainment +art 0 Opening B(ild Order/ 2800D&

 • 7/22/2019 MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

  10/89

  08

  Warcraft: Orcs & Humans,om dette pil 4om til at *edde/ 9lev (dgivet i de

 • 7/22/2019 MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

  11/89

  00

  mene at dette mod er 9levet pr>vet af over 08 millioner& 6erfor er 6otA et af de met (

 • 7/22/2019 MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

  12/89

  02

  ProblemformuleringVi vil (nder>ge *vil4e @rager der 4an t@ 9ag $eag(e of $egendG (rele af de to pil for4ellig*eder/ og derved 9idrage til at 9evare vore

  pro9lemform(lering&

 • 7/22/2019 MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

  13/89

  03

  Arbejdshypoteser

  5 dette afnit vil vi optille vore ar9e'd*ypoteer/ i forlngele af vore (ndren over !o" og $o$

  for*old til *inanden/ om 9e4revet i indledningen& Med die *ypoteer vil vi 4larg>re 9@de for

  leren og for o elv/ *vil4e tan4er og meninger vi *ar *aft om pillene/ da vi tartede dette

  pro'e4t& 6ette *ar til form@l at *'lpe o med at refle4tere over de opdageler vi laver igennem

  forl>9et/ og i *vil4en grad die 4iller ig (d fra *ypoteerne&

  0& =orretningmodelVore primre *ypotee om*andler den forretningmige for4el/ der ligger til gr(nd for de to

  pil indt'ening& 6a !o" 9eta gi4 live var den grati at pille/ og det amme galdte da $o$ 9lev(dgivet om frdigt pil/ et par (ger f>r& 6a !o" derimod 9lev (dgivet i in frdige verion yv

  m@neder enere/ 4otede det et fat 9el>9 at 4>9e ig adgang til&0Efter dette initielle 9el>9/ var

  pillet grati og der var l@t op for alle *elte i pillet& Vi mener i44e at denne prifa4tor

  n>dvendigvi g>r et pil d@rligt/ men det g>r !o" mindre attra4tivt for nye pillere& 6ette mener vi

  fordi de ved ammenligning grati 4an afg>re/ *vorvidt de yne 9edre om $o$/ om er nten

  identi4& "ye pillere rii4erer i44e noget ved f>rt at pr>ve det grati pil/ og vi mener at *vi de

  godt 4an lide det/ vil de *ellere 9live ved med at pille det/ i tedet for at 4(lle 9etale for det

  andet pil/ og rii4ere at 9live 4(ffet&

  2& StrafVore anden *ypotee 9ygger og@ p@ et p(n4t om !o" og $o$ i44e er en p@/ der er en del af

  gameplayet& Spenne pilleren med in-

  game val(ta/ i form af g(ld& Spillerne opt'ener g(ld inde i elve pillet/ ved at l@ montre og andre

  pillere i*'el/ og i 9egge pil indt'ene dette p@ amme m@de& 5 $o$ f@r pilleren en portion g(ld n@r

  *an dr9er en modtander/ og mngden er en del t>rre end n@r pilleren dr9er et en4elt

  monter& 6enne e4tra mngde g(ld (dg>r derfor motivation og 9el>nning i ig elv& =or4ellen

  ligger i/ at pilleren i !o" t'ler noget af modtander g(ld (dover det g(ld pilleren pr& tandard

  f@r/ n@r *an l@r modtanderen i*'el& 6v& at pilleren miter det mete af it g(ld/ *vi *an d>r&

  6ette g>r det meget rii4a9elt for pillerne at 9live p@ frontlin'en i lngere tid/ om normalt er den

  0!o" er iden*en 9levet free-to-play/ ligeom $o$

 • 7/22/2019 MOBA Spil - En Komparativ Analyse Af HoN & LoL

  14/89

  0%

  m@de pillet dominere p@& 6et re(lterer og@ i/ at *vi pilleren er (*eldig i !o"/ *ar det meget

  t>rre 4one4vener og giver nemmere modtanderen m(lig*ed for at -snowall-.2

  3& Svr*edgrad)red'e *ypotee om*andler indlringen og fort@elen af/ *vordan de to pil pille& Vi vil *er

  (nder>ge/ *vordan de to pil ta