Click here to load reader

MẠNG MÁY TÍNH - f2.hcm.edu.vn

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MẠNG MÁY TÍNH - f2.hcm.edu.vn

MNG MÁY TÍNH1. nh ngha mng máy tính:
2. Mc tiêu kt ni mng máy tính:
3. Li ích kt ni mng:
II. CÁC LOI MNG MÁY TÍNH:
1. Mng c b LAN (Local Area Network)
2. Mng máy tính din rng WAN (Wide Area
Network)
MNG MÁY TÍNH I. KHÁI NIM MNG MÁY TÍNH
1. nh ngha mng máy tính:
Mng máy tính là mt nhóm các máy tính, thit b
ngoi vi c ni vi nhau thông qua các phng tin
truyn dn nh cáp, sng in t, tia hng ngoi,…
giúp cho các thit b này có th trao i d liu vi
nhau mt cách d dàng.
MNG MÁY TÍNH I. KHÁI NIM MNG MÁY TÍNH
1. nh ngha mng máy tính:
2. Mc tiêu kt ni mng máy tính: - Cùng chia s các tài nguyên chung, bt k ngi s dng nào cng
có quyn khai thác, s dng tài nguyên ca mng mà không ph
thuc vào v trí a lý ca nó.
- Nâng cao tin cy ca h thng nh kh nng thay th khi mt s
thành phn ca mng xy ra s c k thut thì vn duy trì s hot
ng bình thng ca h thng.
- To môi trng giao tip gia ngi vi ngi. Chinh phc c
khong cách, con ngi có th trao i, tho lun vi nhau cách xa
nhau hàng nghìn km.
1. nh ngha mng máy tính:
2. Mc tiêu kt ni mng máy tính:
3. Li ích kt ni mng:
- Có th gim s lng máy in, a cng và các thit b khác. Kinh t
trong vic u t xây dng cho mt h thng tin hc ca mt c
quan, xí nghiêp, doanh nghip...
- Dùng chung tài nguyên t tin nh máy in, phn mm...Tránh d
tha d liu, tài nguyên mng. Có kh nng t chc và trin khai các
án ln thun li và d dàng.
- Bo m các tiêu chun thng nht v tính bo mt, an toàn d liu
khi nhiu ngi s dng ti các thit b u cui khác nhau cùng làm
vic trên các h c s d liu.
MNG MÁY TÍNH II. CÁC LOI MNG MÁY TÍNH:
1. Mng c b LAN (Local Area Network)
Mng LAN là mt nhóm máy tính và các thit b truyn
thông mng c ni vi nhau trong mt khu vc nh
nh tòa nhà cao c, khuôn viên trng i hc, khu vc
gii trí,…
1. Mng c b LAN (Local Area Network)
Mô hình mng cc b LAN (Cu trúc Topo mng)
Hình 1. Cu trúc mng hình BUS
Hình 2. Cu trúc mng hình Ring Hình 3. Cu trúc mng hình Star
MNG MÁY TÍNH II. CÁC LOI MNG MÁY TÍNH:
1. Mng c b LAN (Local Area Network)
Các mng LAN thng có c im sau:
- Bng thông ln, cao kh nng chy các ng dng trc
tuyn nh xem phim, hi tho qua mng.
- Kích thc mng b gii hn bi các thit b.
- Chí phí các thit b mng LAN tng i r.
- Qun tr n gin.
1. Mng c b LAN (Local Area Network)
2. Mng máy tính din rng WAN (Wide Area
Network)
Mng WAN bao ph mt vùng a lý rng ln có th là
mt quc gia, mt lc a hay toàn cu. Mng WAN
thng là mng ca các công ty a quc gia hay toàn cu,
in hình là mng Internet. Do phm vi rng ln ca mng
WAN nên thông thng mng WAN là tp hn các mng
LAN, MAN ni li vi nhâu bng các phng tin nh: v
tinh (satellites), sóng viba (microwave), cáp quang, cáp
in thoi…
1. Mng c b LAN (Local Area Network)
2. Mng máy tính din rng WAN (Wide Area
Network)
c im ca mng WAN:
- Bng thông thp, d mt kt ni, thng ch phù hp vi
các ng dng offline nh e-mail, web, ftp,…
- Phm vi hot ng rng ln không gii hn.
- Do kt ni ca nhiu LAN, MAN li vi nhau nên mng
rt phc tp và có tính toàn cu nên thng có t chc quc
t ng ra qun lý.
- Chi phí cho các thit b và các công ngh mng WAN rt
t tin.
1. Mng c b LAN (Local Area Network)
2. Mng máy tính din rng WAN (Wide Area
Network)
MNG MÁY TÍNH II. CÁC LOI MNG MÁY TÍNH:
1. Mng c b LAN (Local Area Network)
2. Mng máy tính din rng WAN (Wide Area
Network)
3. Mng toàn cu Internet.
Mng Internet là trng hp c bit ca mng WAN, nó
cung cp các dch v toàn cu nh mail, web, chat, ftp và
phc v min phí cho mi ngi.
Nhu cu trao i thông tin và chia s tài nguyên chung òi
hi các hot ng truyn thông cn thit phi kt ni nhiu
mng thành mt mng ln, gi là liên mng.
MNG MÁY TÍNH II. CÁC LOI MNG MÁY TÍNH:
1. Mng c b LAN (Local Area Network)
2. Mng máy tính din rng WAN (Wide Area
Network)
3. Mng toàn cu Internet.
Liên mng (Internet) là mng ca các mng con, là mt
tp các mng LAN, WAN, MAN c lp c kt ni li
vi nhau.