Click here to load reader

sa, - f2.hcm.edu.vn

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of sa, - f2.hcm.edu.vn

CQNG HOA xA HQI CHU NGHlA VI¥T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~Dh phuc
UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH
S6: 30R' IUBND-VX v~thay d6i phuong thirc lam viec cua cac co quan, dan vi nha mroc phil hQ'P voi cac bien phap phong, chong dich COVID-19 tren dia ban Thanh ph6
Thanhphd H6 ChiMinh, ngay.1' (hang9 ndm 2021
Kinh giri: - Cac co quan, don vi nha mroc cua Trung irong dong tai Thanh phc; - Cac t6 clnrc chinh tri, chinh tri - xa hQi Thanh pho; - Cac sa, ban, nganh Thanh pho; - Uy ban nhan dan thanh ph6 Thu Dire va cac quan, huyen, - Uy ban nhan dan cac phirong, xa, thi trftn.
Thuc hien KS hoach cua Uy ban nhan dan Thanh ph6 vS phong, chong dich COVID-19 va phuc h6i kinh tS tren dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh tir sau ngay 15 thang 9 nam 2021; xet dS nghi cua Sa NQi vu tai TO' trinh s6 4025/TTr-SNV ngay 15 thang 9 nam 202] vS thay d6i phuong tlnrc lam viec cua cac co quan, don vi nha nuac phil hqp vai cac bi~n phap phong, ch6ng dich COVID-19 tren dia ban Thanh ph6;
Chu tich Uy ban nhan dan Thanh ph6 chi d~o va dS nghi cac cO'quan, don vi nha nuac, t6 chuc chinh tri, t6 chuc chinh tri - xa hQi, cac cO'quan, dan vi nha nuac cua Trung uang dong t~i Thanh ph6 H6 Chi Minh (sau day gQi chung la cO'quan, dan vi nha nuac) th\1c hi~n thay d6i phuang thuc lam vi~c theo cac giai dO~D C\lthS nhu sau:
I. GIAI DO~N THI DIEM: TU NGA.y 16 THANG 9 DEN HET NGA.y 30 THANG 9 NAM 2021
1. Dai vo; cac CO'quaD, dO'D vi Dha DU'(YC
Chi b6 tri s6 lUQ11gcan bQ, cong chuc, vien chuc, .nguai lao dQng phil hqp , r,
va da duQ'ctiem du 02 mlii vac xin ngua COVID-19 lam vi~c tn,rc tiep t~i tf\! sa cO'quan, don vi dS dam bao duy tri cac nhi~m V\lcua cO'quan, dan vi va dam bao cong tac phong, ch6ng dich COVID-19 thea quy ainh (t6 chuc xet nghi~m, bi~n phap 5K, ... ) va th\1c hi~n nghiem BQ tieu chi danh gia ho~t dQng an toan trong phong, ch6ng dich COVID-19 t~i cO'quan, dan vi nha nuac; d6ng thai khuySn khich cac cO'quan, dan vi tiSp t\lCth\1c hi~n thea phuang an "3 t~i ch6" t~i tf\! sa, "1 cung dUOng2 diSm dSn" t~i dia diSm lUlltru t~p trung, C\lfhS nhu sau:
2
- Cac noi dung chi diroc hun viec true tiSp tai co quan, dan vi: tnrc ca quan; xu IYv8.n thu di - dSn va cac van ban thea chS dQmat; tham rmru xu ly, giai quyet cong tac lien quan phong, chong dich COVID-19 thea chirc nang, nhiem vu duoc phan cong; thuc hien cac nQi dung thea KS hoach cua Uy ban nhan dan Thanh pho v~ phong, chong dich COVID-19 va phuc h6i kinh tS tren dia ban Thanh pho H6 Chi Minh ill sau ngay 15 thang 9 nam 2021; tiSp nhan, xu Iy, giai quyet thu tuc hanh chinh bang hinh thirc dich vu cong tnrc tuyen rmrc dQ 4 va cac thu tuc hanh chinh d~c biet, c~p bach phuc vu cong tac phong, chong dich COVID-19 va phuc h6i kinh tS thea danh muc huang d&n cua Van phong Uy ban nhan dan Thanh ph6.
- V~ s6luqng nguai lam vi~c:
+ B6 tri t6i da 1/3 t6ng s6 can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng tnrc thuQc cO' quan, dan vi. Truang hqp cac cO' quan, dan vi co nhu c~u b6 tri can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng nhiSu han 1/3 t6ng s6 can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng tnrc thuQc cO' quan, dan vi (nhung khong qua 1/2) dS thvc hi~n tham mUll cac nQi dung thea KS hOC:lchcua Uy ban nhan dan Thanh ph6 vS phong, ch6ng dich COVID-19 va ph\lc h6i kinh tS tren dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh ill sau ngay 15 thang 9 nam 2021 va cac dan vi d~c thu tnrc thuQc Uy ban nhan dan Thanh ph6, sa, ban, nganh Thanh ph6 va Uy ban nhan dan thanh ph6 Thu Duc, qu~n, huy~n: giao Thu truang cac cO'quan, dan vi bao cao nhu c~u b6. tri s6 luqng nguai lam vi~c tC:litfl,l sa cO' quan, dan vi dSn Sa NQi V\l ch~m nh~t trong ngay 20 thang 9 nam 2021 (thong qua hQp thu di~n ill: [email protected] va h~ th6ng van ban di~n tu, khong gui van ban gi~y) dS t6ng hqp, bao cao Uy ban nhan dan Thanh ph6 xem xet, quySt dinh.
+ Dam bao phai co lanh dC:locO' quan, dan vi tnrc tC:litfl,l sa dS thvc hi~n cong tac phong, ch6ng dich COVID-19 thea chuc nang, nhi~m V\l.
- D6i vOi cac dan vi dang ~ ngirng hOC:ltdQng do anh huang dich COVID-19 ho~c chua hOC:ltdQng do d~c thu cong vi~c: b6 tri tnrc bao v~, tnrc phong chay chua chay, xu ly cac cong vi~c dQt xu~t khac.
- Thu truang cac cO'quan, dan vi chiu trach nhi~m vS vi~c can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng lay nhiSm dich b~nh do khong ch~p hanh nghiem quy dinh phong, ch6ng dich COVID-19 tC:licong sa.
- Cac cO'quan, dan vi chu dQng dS nghi nganh Y tS h6 tr<),cung c~p dl,lllg C\l xet nghi~m nhanh SARS-CoV-2 dS thvc hi~n xet nghi~m nhanh d6i v6i can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng du<),cb6 tri lam tnrc tiSp tC:licO'quan, dan vi.
- Thu truang cac cO'quan, dan vi co trach nhi~m phan cong, giao vi~c cho can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng con IC:li(tm d6i tuqng dang thvc hi~n lam vi~c tC:litfl,l sa va d6i tuqng tham gia cong tac phong, ch6ng dich COVID-19 khi du<)'chuy dQng thea phan cong cua T6 DiSu ph6i ngu6n nhan Ivc) su d\lng cong ngh~ thong tin lam vi~c tC:linha; quan ly can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng thong qua kSt qua cong vi~c. LUll y khong dS cong vi~c
3
bi dinh tre, d?c biet la cac cong viec co thai han, thai hieu thea quy dinh cua phap luat, cac dich vu cong phuc vu ngiroi dan va doanh nghiep,
Phai b6 tri lam viec tnrc tuyen tai nha thea thai han diroc quy dinh d6i voi can bo, cong chirc, vien chirc, nguoi lao dong dang cu tru tai cac dia ban duoc thiet lap vung phong toa dS tang cuong kiem scat, phong chong dich benh COVID-19 va khu vue nguy co d.t cao (vung do) thea yeu cau cua co quan co th§.mquyen.
- KSt qua hoan thanh tiSn dQva ch~t hrong cong viec diroc phan cong tai nha la co so quan trong dS danh gia, phan loai thea hieu qua cong viec d6i voi can bQ, cong clnrc, vien chirc, nguai lao dQng trong cac quy cua nfun 2021.
2. Giao SO'Y t~
So Y tS kip thai h6 trQ'cung c~p dl,lngCl,lxet nghi~m nhanh SARS-Co V-2 din cu thea s6 luqng dS nghi cua cac co quan, dan vi dS chu dQng thvc hi~n xet nghi~m nhanh d6i vai can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng lam vi~c tlVc tiSp tC;lico quan, dan vi.
3. DBi vo; cong hic ti~p nh~n, xu If, giai quy~t tho t1}chimh chinh
- TiSp tl,lCtC;lmngung tiSp nh~n, giai quySt tlVc tiSp thu 1l,lchanh chinh tC;li co quan, dan vi. Chi tiSp nh~n thu tl,lc hanh chinh b~ng hinh thuc dich V\l cong tlVc tuySn muc dQ 4 (tra kSt qua qua moi truang mC;lngho?c dich V\l buu chinh cong ich) va cac thu tl,lChanh chinh d?c bi~t, c~p bach phl,lcV\l cong tac phong, ch6ng dich COVID-19 (tiSp nh~n qua moi truang mC;lng,tlVc tiSp, thong qua dich V\l buu chinh cong ich va chi tra kSt qua thong qua moi truang m~g, dich V\l buu chinh cong ich).
- Giao Van phong Uy ban nhan dan Thanh ph6 tiSp 1l,lcthea d6i, huang d~n (nSu co kho khan, vuang mic) vi~c th\fc hi~n Danh ml,lc thu tl,lChanh chinh d?c bi~t, c~p bach duQ'c tiSp nh~n tlVc tiSp va cac truang hQ'Pkhac trong vi~c tiSp nh~, xu ly va tra kSt qua thu 1l,lchanh chinh duQ'cquy dinh 1C;linQi dung tren.
4. DBi vo; cac CO' quan, ctO'n vi co trl} sO't~i Qu~n 7, huy~n C§n GiiY, huy~n Co Chi, Khu cong ngh~ cao Thanh phB
Ngoai thvc hi~n cac nQi dung neu tren, cac co quan, dan vi co tfl,l so tC;li Qu~n 7, huy~n C~n Gia, huy~n CUChi, Khu cong ngh~ cao Thanh ph6 chu dQng th\fc hi~n cac nQi dung sau:
4.1. B6 tri lam vi~c
- - - -- --------------
4
4.2. D6i voi cong tac tiep nhan, xu ly, giai quyet thu tuc hanh chinh
- Khuyen khich, iru tien ca nhan, t6 chirc su dung dich vu cong true tuyen mire dQ 3, mire dQ 4 va thuc hien tiep nhan, tra kSt qua thu tuc hanh chinh thong qua dich vu biru chinh cong ich nham han chS t6i da viec tiSp xuc true tiSp va t~p trung dong nguoi tai tru sa co quan, dan vi.
- Ngoai pham vi Danh muc thu tuc hanh chinh d~c biet, cfip bach duoc tiep nhan true tiep do Van phong Dy ban nhan dan Thanh ph6 huang d~n, Thu tnrong co quan, don vi chu dong rna rong linh V\IC, s6 IUQ'ngthu tuc hanh chinh tiSp nhan, xu ly, tra k~t qua phil hop voi yeu c§.uphong, chong dich COVID-19 va tinh hinh th\IC tS t~i dia phuang; d6ng thai gui danh mvc thu tl,lc hanh chinh rna rQng vS Van phong Dy ban nhan dan Thanh ph6 dS theo d5i, quan lY.
- Cac ca nhan, d~i di~n t6 chuc dSn tf\l'c tiSp tf\} sa yeu c§.u giai quySt thu tl,lchanh chinh phai da duQ'ctiem 2 miii v~c xin ngua COVID-19. Truang hqp ca nhan, d~i di~n t6 chuc chua tiem du 2 miii v~c xin ngua COVID-19 phai co k~t qua xet nghi~m am tinh vai SARS-CoV-2 (co thS xet nghi~m nhanh) t~i co sa y t~ co thfim qUYSn(co c~p nh~t thong tin t~i h~ th6ng co s6 dfr li~u chung). Vi~c kiSm soat duQ'cth\Ic hi~n thong qua kiSm tra tren rna QR ca nhan duQ'ccfip theo Cong van s6 1820/STTTT-CNTT ngay 13 thang 9 nam 2021 cua Sa Thong tin va TruySn thong vS triSn khai thi diSm nSn tang Ung d\lng th6ng nhfit h6 trQ' phvc V\l ho~t dQng san xufit, kinh doanh an toano
- Giao Van phong Dy ban nhan dan Thanh ph6 tiSp tl,lctheo d5i, huang d§n (nSu co kho khan, vuang m~c) vi~c th\Ic hi~n tiSp nh~, xu ly, giai quySt thu t\lC hanh chinh t~i cac khu V1JCnay.
5. Cac IlfC lU'f}'ngkhac - L\Ic luqng vCi trang, nganh Y tS Thanh ph6 dam bao 100% quan s6 dS
th\Ic hi~n cong tac phong, ch6ng dich COVID-19.
- Cac co quan, dan vi co nhu c§.ub6 tri s6 luqng nhiSu han 1/4 t6ng s6 can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng tf\l'Cthu9C va dan vi d~c thil da duQ'c Dy ban nhan dan Thanh ph6 chfip thu~n bkg van ban duQ'cb6 tri s6 luqng can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao d9ng nhu da dS xufit.
- Nguai dUng d§.u co quan, dan vi quySt dinh vS b6 tri s6 luqng d6i vai l\Ic luqng th\Ic hi~n cong tac phong, ch6ng dich COVID-19 t~i co sa.
6. Ki~m soat di chuy~n dBi VOl can bQ, cong chuc, vien ch.rc, nguiri lao dQog lam vi~ctrlfc ti~p t~i trl} sir cO'quan, dO'Dvi
- Thu truang co quan, dan vi chiu trach nhi~m th\Ic hi~n chi d~o cua Dy ban nhan dan Thanh ph6 va cac huang d~n cua Cong an Thanh ph6 trong vi~c di chuySn cua can bQ, cong chuc, vien chilc, nguai lao dQng tu noi cu tm dSn noi lam vi~c va nguQ'c l~i. Sau khi duQ'cDy ban nhan dan Thanh ph6 chfip thu~n cho phep b6 tri s6 luqng nhiSu han 113 t6ng s6 can bQ, cong chuc, vien chilc,
5
ngiroi lao dQng tnrc thuoc, cac co quan, dan vi co trach nhiem l~p danh sach va de nghi Cong an Thanh ph6 d.p giay di duong (hoac rna QR) cho cac can bo, cong chirc, vien clnrc, ngiroi lao dong nay.
- Giao Cong an Thanh ph6 c~p gi~y di duong (hoac rna QR) cho cac can bQ, cong chirc, vien chirc, nguoi lao dong thea danh sach de nghi cua co quan, dan vi.
II. GIAI DO~ 1: TU NGAy 01 TIIANG 10 DEN HET NGAy 31 TIIANG 10 NAM 2021
1. Cac co quan, dO'D vi nha DU'O'e
Chi b6 tri can bo, cong chirc, vien chirc, ngiroi lao dong da duoc tiem du 02 rniii v~c xin ngira COVID-19 (hoac diroc c~p The xanh COVID) lam viec tnrc tiep tai tru sa. Dam bao cong tac phong, chong dich COVID-19 thea quy dinh (t6 chirc xet nghiem, bien phap 5K, ... ) va thirc hien nghiem BQ tieu chi danh gia heat dong an toan trong phong, chong dich COVID-19 tai co quan, dan vi nha mroc, C\lthS nhu sau:
- Cac nQi dung duQ'c lam vi~c trvc tiSp t~i co quan, dan vi: trvc co quan; xu ly van thu di - dSn va cac van ban thea chS dQm~t; tham mUll xu ly, giai quySt cong tac lien quan phong, ch6ng dich COVID-19 thea chuc nang, nhi~m V\l duQ'c phan cong; th\Ic hi~n cac nQi dung thea KS ho~ch cua Dy ban nhan dan Thanh ph6 ve phong, ch6ng dich COVID-19 va ph\lc h6i kinh tS tren dia ban Thanh ph6 tir sau ngay 15 thang 9 nam 2021; tiSp nh~n, xu ly, giai quySt thu t\lChanh chinh b&ng hinh thuc dich V\l cong trvc tuySn muc dQ 3, muc dQ 4 va cac thu t\lC hanh chinh d~c bi~t, c~p bach thea danh m\lc huang d~ cua Van phong Dy ban nhan dan Thanh ph6.
- ve s6 luqng nguOi lam vi~c: B6 tri t6i da 1/2 t6ng s6 can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng trvc thuQc co quan, dan vi. Cac co quan, dan vi co nhu c~u ho~c cac dan vi d~c thu b6 tri qua 112 t6ng s6 can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng trvc thuQc phai duQ'c Dy ban nhan dan Thanh ph6 ch~p thu~ b&ngvan ban.
- D6i vai cac dan vi dang ~m ngirng ho~t dQngdo anh huang dich COVID-19 ho~c chua ho~t dQng do d~c thu cong vi~c: b6 trl trvc bao v~, trvc phong chay chua chay, xu ly cac cong vi~c dQtxu~t khac.
- Thu truang cac co quan, dan vi chiu trach nhi~m ve vi~c can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng lay nhiSm dich b~nh do khong ch~p hanh nghiem quy dinh phong, ch6ng dich COVID-19 t~i cong sa.
- Cac co quan, dan vi chu dQng de nghi nganh Y ts h6 trQ'cung d.p d\lng C\l xet nghi~m nhanh SARS-Co V-2 dS th\Ic hi~n xet nghi~m nhanh d6i vai can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng duQ'cb6 tri lam vi~c trvc tiSp t~i tf\! sa.
- Thu truang cac co quan, dan vi co trach nhi~m phan cong, giao vi~c cho cac can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng con l~i su d\lng cong ngh~ thong tin lam vi~c t~i nha; quim ly can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng
6
thong qua ket qua cong viec. LUlly khong dS cong viec bi dinh tre, dac biet la cac cong viec co thoi han, thai hieu theo quy dinh cua phap luat, cac dich vu cong phuc vu nguoi dan va doanh nghiep.
Phai b6 tri lam viec true tuyen tai nha theo thai han diroc quy dinh cua co quan co tham quyen d6i voi can be, cong chirc, vien clnrc, nguoi lao dong dang cu tru tai cac dia ban duoc thiSt l~p vung phong toa dS tang cuong kiem soat, phong chong dich benh COVID-19 va khu VlJCnguy co r~t cao (vung do).
- KSt qua hoan thanh tiSn dQ va ch~t hrong cong viec diroc phan cong tai nha Ia co sa quan trong dS danh gia, phan Ioai theo hieu qua cong vi~c d6i vai can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng trong cac quy cua nfun 2021.
2. Giao SO'Y t~ Sa Y ts kip thai h6 trQ'cung c~p d\lng C\lxet nghi~m nhanh SARS-CoV-2
dill cu theo s6 lUQ'llgdS nghi cua cac ca quan, dan vi dS chu dQng thvc hi~n xet nghi~m nhanh d6i vai can bQ, cong chuc, vien chuc, nguai lao dQng lam vi~c tnrc tiSp t~i ca quan, dan vi.
3. DBi vOi cong tac ti~p nb~n, xu ly, ghii quy~t tbn ty.c banb cbinb
Yeu cAucac ca quan, dan vi tiSp nh~n, giai quySt va tra kSt qua giai quySt hE, sa thu 11,lchanh chinh tren tinh thAn ph\lc V\l yeu cAu cua ca nhan, t6 chuc; dam bao sv cong b~ng, cong khai, minh b~ch va phai tuan thu tuy~t d6i quy t~c 5K cua BQY ts, c\l thS nhu sau:
3.1. Truang hQ'Pcac thu t\lChanh chinh da duQ'cca quan, dan vi cung c~p dich V\l cong tnrc tuySn muc dQ3, muc dQ4, ca quan, dan vi da ph6i hQ'Pvai cac dan vi bUll chinh cong ich dS tiSp nh~n va tra kSt qua qua dich V\l bUll chinh cong ich: tiSp nh~, giai quySt va tra kSt qua hE, sa thu 11,lchanh chinh theo hinh thuc tnrc tuySn, qua dich V\l bUll chinh cong ich.
Cac truang hQ'p thu t\lC hanh chinh d~c bi~t, c~p bach duQ'c tiSp nh~n trvc tiSp theo huang d~n cua Van phong -Oy ban nhan dan Thanh ph6 t~i Cong van s6 4230/VP-KSTT ngay 03 thang 6 nam 2021: tiSp nh~n trvc tiSp va dS nghi tra kSt qua giai quySt thu t\lChanh chinh thong qua dich V\l bUll chinh cong ich (tm truang hQ'Pphap lu~t quy dinh tra kSt qua tnrc tiSp). Tily d~c diSm tinh hinh t~i ca quan, dan vi phil hQ'Pvai yeu cAuphong, ch6ng dich COVID-19, Thu truang ca quan, dan vi chu dQngdS xu~t rna rQng linh VlJCthu t\lChanh chinh va gui vS Van phong -Oyban nhan dan Thanh ph6 dS c~p nh~t.
Giao Van phong -Oyban nhan dan Thanh ph6 tiSp 11,lctheo d6i, huang d~n vi~c thvc hi~n Danh m\lc thu t\lC hanh chinh d~c bi~t, c~p bach duQ'c tiSp nh~ tnrc tiSp va cac truang hQ'Pkhac trong vi~c tiSp nh~n, xu ly va tra kSt qua thu t\lC hanh chinh duQ'cquy dinh t~i m\lc nay.
3.2. Cac ca nhan, d~i di~n t6 chuc dSn tnrc tiSp tf\! sa yeu cAu giai quySt thu 11,lchanh chinh phai da duQ'ctiem 2 mlii v~c xin ngira COVID-19. Truang hQ'P ca nhan, d~i di~n t6 chuc chua tiem du 2 mlii v~c xin ngira COVID-19 phai co
7
ket qua xet nghiem am tinh voi SARS-CoV-2 (co thS xet nghiem nhanh) tai co sa y tS co tham quyen (co C?Pnh?t thong tin tai h~ thong co sa dfr lieu chung).
3.3. Thu twang cac co quan, dan vi quan triet, ph6 bien, tuyen truyen muc dich, y nghia viec t6 chirc him viec tai nha va cong khai viec tiSp nhan, giai quyet, tra kSt qua giai quyet h6 so thu tuc hanh chinh va Danh muc thu tuc hanh chinh d~c biet, c~p bach diroc tiSp nhan tnrc [email protected] tru sa co quan, dan vi, tren trang thong tin di~n nr, cac phan mSm img dung tnrc tuyen khac (cac App) cua co quan, dan vi (neu co).
4. D8i vOi cac CO' quan, dO'D vi co trl}. sO-t~i cac dia phuong dii dU'Q'c CO' quan co thAm quy~n cong b8 ki~m soat dU'Q'cdjch b~nh COVID-19
Ngoai th\Ic hi~n cac nQi dung neu tren, co quan, dan vi co tf\} sa t~i cac dia phuang d8:dugc co quan co th~m quySn cong b6 kiSm soat dugc dich b~nh COVID-19 chu dQng th\Ic hi~n cac nQi dung sau:
4.1. B6 tri lam vi~c
Can cil VaGnhu cfiu cong tac dS b6 tri can bQ, cong chilc, vien chilc, nguai lao dQng tf\Ic thuQc d8:dugc c~p The xanh COVID lam vi~c tf\Ic [email protected]~i tr\l sa co quan, dan vi (tru can bQ, cong chilc, vien chilc, nguai lao dQng dang cu tru t~i cac dia ban dugc [email protected]?p vling phong toa dS tang cuang kiSm soat, phong ch6ng dich b~nh COVID-19 va khu V\ICnguy co r~t cao (vling do) thea yeu cfiu cua co quan co th~m quySn).
4.2. U6i vai cong mc [email protected]?n, xu Iy, giai [email protected] t\}chanh chinh
- KhuySn khich, uu tien ca nhan, t6 chilc su d\lng dich V\l cong tf\IC tuySn milc dQ 3, milc dQ 4 va th\IC hi~n [email protected]?n, tra kSt qua thu t\lC hanh chinh thong qua dich V\l buu chinh cong ich nhfun h~n [email protected] da vi~c tiSp xuc tf\Ic [email protected] va t?P trung dong nguai t~i tf\}sa co quan, dan vi.
- Ngoai ph~m vi Danh m\lc thu t\lC hanh chinh d~c bi~t, c~p bach dugc [email protected]?n tr\Ic [email protected] do Van phong Uy ban nhan dan Thanh ph6 huang d~n, Thu truang co quan, don vi chu dQng rna rQng IInh V\IC, s6 lugng thu t\lC hanh chinh [email protected]?n, xu Iy, tra [email protected] phil hgp vai yeu cfiu phong, ch6ng dich COVID-19 va tinh hinh th\lC [email protected]~i dia phuang; d6ng thai gui danh m\lc thu t\lC hanh chinh rna rQng vS Van phong Uy ban nhan dan Thanh ph6 dS thea d6i, quan lY.
- Cac ca nhan, d~i di~n t6 chilc [email protected]\Ic [email protected]\} sa yeu cfiu giai [email protected] thu t\}chanh chinh phai dugc c~p The xanh COVID. Twang hgp ca nhan, d~i di~n t6 chilc chi dugc c~p The vang COVID phai co [email protected] xet nghi~m am tinh vai SARS-CoV-2 (co thS xet nghi~m nhanh) t~i co sa y [email protected] th~m quySn (co C?Pnh?t thong tin t~i h~ th6ng co sa dfr li~u chung).
- Giao Van phong Uy ban nhan dan Thanh ph6 [email protected]\}c thea d5i, huang d~n vi~c th\Ic hi~n [email protected]?n, xu Iy, giai [email protected] t\}c hanh chinh t~i cac khu V\fCva dia phuang nay.
8
5. Cac 11}'cIU'Q11gkhac
- L\Ic hrong vii trang, nganh Y tS Thanh ph6 dam bao 100% quan s6 dS thuc hien cong tac phong, chong dich COVID-19.
- Cac dan vi d~c thu da duoc Uy ban nhan dan Thanh ph6 chap thuan bang van ban diroc b6 tri s6 hrong can bQ, cong chirc, vien chirc, ngiroi lao dong nhu da dS xu~t.
- Nguoi dung d~u co quan, dan vi quyet dinh vS b6 tri s6 hrong d6i voi luc hrong thirc hien cong tac phong, chong dich COVID-19 tai co sa.
6. Ki~m soat di chuy~n dBiVOl can bQ,cong chuc, vien chirc, nguiri lao dQng lam vi~c true ti~p t~i tru SO' cooquan, dO'Dvi
Thu tnrong co quan, dan vi chiu trach nhiem tlnrc hien chi dao cua Uy ban nhan dan Thanh ph6 va cac huang d§,n cua Cong an Thanh ph6 trong vi~c di chuySn cua can bQ, cong chilc, vien chilc, nguai lao dQng til noi cu tm dSn noi lam vi~c va nguQ'c l~i.
III. GIAI DO~ 2: TU NGAy 01 TIIANG 11 NAM 2021 DEN BET NGAy 15 TIIANG 01 NAM 2022
Th\Ic hi~n cac nQi dung da duQ'cquy dinh t~i Giai do~n 1 va cac nQi dung, nhu sau:
1.BB tri lam vi~c
1.1. Chi b6 tri can bQ, cong chilc, vien chilc, nguai lao dQng da duQ'cc~p The xanh COVID lam vi~c tf\IC tiSp t~i tf\.! sa. Dam bao cong tac phong, ch6ng dich COVID-19 thea quy djnh (t6 chilc xet nghi~m, bi~n phap 5K,... ) va th\Ic hi~n nghiem BQtieu chi danh gia ho~t dQngan toan trong phong, ch6ng dich COVID-19 t~i co quan, dan vi nha nuac thea quy dinh.
1.2. VS s6 lUQ'llgnguai lam vi~c: b6 tri t6i da 2/3 t6ng s6 can bQ, cong chilc, vien chilc, nguai lao dQng tr\Ic thuQc co quan, dan vi. Cac co quan, dan vi co nhu c~u ho~c cac dan vi d~c thu b6 tri qua 112 t6ng s6 can bQ, cong chilc, vien chilc, nguai lao d9ng tf\ICthuQc co quan, dan vi phai duQ'cUy ban nhan dan Thanh ph6 ch§.pthu~n b~ng van ban.
2. DBi vOi cong tac ti~p nh~n, xu If, ghii quy~t thn tl}Chanh chinh
2.1. KhuySn khich, uu tien ca nhan, t6 chilc su d\lng dich V1) cong tf\ICtuySn milc dQ 3, milc dQ 4 va th\IC hi~n tiSp nh~n, tra kSt qua thu t\lC hanh chfnh thong qua dich V1) buu chfnh cong fch nh~m h~n chS t6i da vi~c tiSp xuc tr\Ic tiSp va t~p trung dong nguai t~i tf\! sa co quan, dan vi.
Ngoai ph~m vi Danh m\lc thu t\lC hanh chinh d~c bi~t, c§.p bach dUQ'C tiSp nh~n tr\Ic tiSp do Van phong Uy ban nhan dan Thanh ph6 huang d§,n, Thti truang co quan, don vi chu dQng rna rQng llnh V\IC, s6 lUQ'ng thti t\lC hanh chinh tiSp nh~n, xu ly, tra kSt qua phil hgp vai yeu c~u phong, ch6ng dich COVID-19 va tinh hinh th\IC tS t~i dia phuang; d6ng thai gui danh m\lc thu t\lC
9
hanh chinh rna rong vS Van phong Uy ban nhan dan Thanh ph6 dS thea d5i, quan Iy,
2.2. Cac ca nhan, dai dien t6 clnrc dSn true tiep tru sa yeu c~u giai quyet thu tuc hanh chinh phai duoc c~p The xanh COVID. Truong hop ca nhan, dai dien t6 chirc chi duoc c~p The yang COVID phai co kSt qua xet nghiem am tinh voi SARS-CoV-2 (co thS xet nghiem nhanh) tai co sa y tS co tham quyen (co cap nhat thong tin tai h~ thong co sa dfr lieu chung).
2.3. Giao Van phong Uy ban nhan dan Thanh ph6 tiSp tuc thea doi, huang d~n (neu co kho khan, vuong mac) viec thuc hien tiSp nhan, xu Iy, giai quyet thu tuc hanh chinh tai cac dia phirong tren dia ban Thanh pho.
3. Cac Il}'cIIf'lng khac
- Lvc lUQ'llgvii trang, nganh Y tS Thanh ph6 dam bao quan s6 phu hqp dS thvc hi~n cong tac phong, ch6ng dich COVID-19.
- Cac dan vi d~c thu da duQ'cUy ban nhan dan Thanh ph6 ch~p thu~n b&ng van ban duQ'cb6 tri thea s6 lUQ'llgcan bQ, cong chuc, vien chuc, nguoi lao dQng da dS xu~t.
- Nguoi dUng d~u ca quan, dan vi quySt dinh vS b6 tri s6 lUQ'llgd6i vai lvc lUQ'llgthvc hi~n cong tac phong, ch6ng dich COVID-19 t?i ca sa.
IV. GIAI DO~ 3: SAU NGAy 15 THANG 01 NAM 2022
1. B8 tri laID vi~c:b6 tri toan bQcan bQ,cong chuc, vien chuc, nguOi lao dQng lam vi~c trvc tiSp t?i tr\l sa da duQ'c c~p The xanh COVID, The yang COVID (co kSt qua xet nghi~m am tinh vai SARS-CoV-2) thea quy dinh binh thuang maio Dam bao cong tac phong, ch6ng dich COVID-19 thea quy dinh (t6 chuc xet nghi~m, bi~n phap 5K, ... ) va thvc hi~n nghiem BQ tieu chi danh gia ho?t dQng an toan trong phong, ch6ng dich COVID-19 t?i ca quan, dan vi nha nuac thea quy dinh.
2. D8i v6i cong tac ti~p nh~n, xu Iy, ghii quy~t thti tl}c hanh chinh
2.1. Thvc hi~n tiSp nh~n, giai quySt va tra kSt qua giai quySt h6 sa thli t\lC hanh chinh d6i vai ca nhan, t6 chuc thea quy dinh.
2.2. TiSp t\lCkhuySn khich, uu tien ca nhan, t6 chuc su d\lng dich V\l cong trvc tuySn muc dQ 3, muc dQ 4 va thvc hi~n tiSp nh~n, tra kSt qua thli tl,lc hanh chinh thong qua dich V\l buu chinh cong ich nh&m h?n chS t6i da vi~c tiSp xuc trvc tiSp va t~p trung dong nguoi t?i t11,lsa ca quan, dan vi.
2.3. Cac ca nhan, d?i di~n t6 chuc dSn trvc tiSp t11,lsa yeu c~u giai quySt thli t\lC hanh chinh phai duQ'c c~p The xanh COVID. Truong hqp ca nhan, d?i di~n t6 chuc chi duQ'c c~p The yang COVID phai co kSt qua xet nghi~m am tinh vai SARS-CoV-2 (co thS xet nghi~m nhanh) t?i ca sa y tS co th&mquYSn (co c~p nh~t thong tin t?i h~ th6ng ca sa dfr li~u chung).
10
v. KIEM TRA VIJ~CBO TRI cAN BQ, CONG CmJC, VIEN CmJC, NGUiJI LAO DONG LAM vmc vA TRIEN KHAI BO TIEU cat DANH GIA HO';'·T DQNG AN ToAN TRONG PHONG, CHONG DJCH COVID-19 T';'I cAc co QUAN, DON VI TREN DJA BAN THANH PHO
1. Giao Thanh tra Thanh ph6 chu tri, phoi hop voi cac co quan, dan vi co lien quan [email protected] thuc hien [email protected] s6 29651KH-UBND ngay 01 thang 9 nam 2021 cua Uy ban nhan dan Thanh ph6 vS kiSm tra viec trien khai, t6 chirc thuc hien cac bien phap c~p bach trong cong tac phong, chong dich COVID-19 tren dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh phil hop tung giai doan.
2. Cac co quan, dan vi thuong xuyen kiSm tra viec b6 tri can bQ, cong chirc, vien chirc, nguoi lao dong lam viec va cong tac phong, chong dich COVID-19 d6i voi co quan, dan vi thuoc va tnrc thuoc bang hinh tlnrc phil hop, Thirc hien nghiem viec danh gia BQ tieu chi danh gia hoat dong an toan trong phong, chong dich COVID-19 tai co quan, dan vi nha mroc then quy dinh,
3. Giao Sa NQi vu chu tri, phoi hop voi Sa Y [email protected] cac co quan co lien quan th~m dinh va tham mUll Uy ban nhan dan Thanh ph6 cong b6 danh gia xSp lo~i d6i vai co quan, dan vi then quy dinh cua BQ tieu chi danh gia ho~t dQng an toan trong phong, ch6ng dich COVID-19 t~i co quan, dan vi nhanuac.
4. Giao Sa NQi V\l huang d~n, t6ng hgp bao cao Uy ban nhan dan Thanh ph6 vS cac nQi dung lien quan vS thay d6i phuang thilc lam vi~c cua co quan, dan vi nha nuac trong cong tac phong, ch6ng dich COVID-19.

Vn phòng y ban Nhân dân