Click here to load reader

Đề cương - f2.hcm.edu.vn

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Đề cương - f2.hcm.edu.vn

2
Ch
BN CHT VÀ VAI TRÒ CA PHÁP LUT I VI S PHÁT
TRIN CA CÔNG DÂN, T NC VÀ NHÂN LOI
Bài 1
PHÁP LUT VÀ I SNG
1. Khái nim pháp lut
a. Pháp lut là gì?
Pháp lut là h thng các quy tc x s chung do Nhà nc ban hành và c
bo m thc hin bng quyn lc Nhà nc.
b. Các c trng ca pháp lut
- Tính quy phm ph bin:
Pháp lut là nhng quy tc x s chung, là khuôn mu chung, c áp dng
nhiu ln, nhiu ni, i vi tt c mi ngi, trong mi lnh vc ca i sng
xã hi.
- Tính quyn lc, bt buc chung:
Pháp lut quy nh bt buc vi tt c mi cá nhân và t chc.
Nhng ngi x s trái vi quy nh ca pháp lut s b áp dng các bin pháp,
k c cng ch, buc h phi tuân theo hoc khc phc hu qu.
- Tính xác nh cht ch v mt hình thc:
Hình thc th hin ca pháp lut là các vn bn có cha quy phm pháp lut do
c quan nhà nc có thm quyn ban hành.
Vn bn này òi hi din t phi chính xác, mt ngha ngi dân bình thng
c cng hiu và thc hin úng.
2. Bn cht ca pháp lut
a. Bn cht giai cp ca pháp lut
- Các quy phm pháp lut do nhà nc ban hành phù hp vi ý chí ca giai cp
cm quyn mà Nhà nc là i din.
- Pháp lut do Nhà nc ta xây dng và ban hành th hin ý chí, nguyn vng ca
giai cp công nhân và a s nhân dân lao ng.
b. Bn cht xã hi ca pháp lut
TRNG THPT NGUYN DU CNG LP 12 - GDCD
3
Các quy phm pháp lut bt ngun t thc tin i sng xã hi, c thc hin
trong thc tin i sng xã hi vì s phát trin ca xã hi.
3. Mi quan h gia pháp lut vi o c
- Trong quá trình xây dng pháp lut, nhà nc luôn c gng a nhng quy phm
o c có tính ph bin, phù hp vi s phát trin và tin b xã hi vào trong
các quy phm pháp lut.
- Trong hàng lot quy phm pháp lut luôn th hin các quan nim v o c.
- Nhng giá tr c bn nht ca pháp lut – công bng, bình ng, t do, l phi
cng là nhng giá tr o c cao c mà con ngi luôn hng ti.
4. Vai trò ca pháp lut trong i sng xã hi.
a. Pháp lut là phng tin nhà nc qun lí xã hi
- Nhà nc ban hành pháp lut và t chc thc hin trên quy mô toàn xã hi.
- Nhà nc phi công b công khai, kp thi các vn bn quy phm pháp lut.
- Tin hành nhiu bin pháp thông tin, ph bin, giáo dc pháp lut thông qua các
phng tin báo, ài, truyn hình.
- a giáo dc pháp lut vào nhà trng, xây dng t sách pháp lut “dân bit”
và “dân làm” theo pháp lut.
b. Pháp lut là phng tin công dân thc hin và bo v quyn, li ích hp
pháp ca mình.
- Quyn công dân c quy nh trong Hin pháp và lut.
- Thông qua các quy nh trong các lut và vn bn di lut, công dân thc hin
quyn ca mình.
4
BÀI TP
Câu 1. Pháp lut nc ta có my c trng c bn?
A. Hai. B. Ba. C. Bn. D. Nm
Câu 2. Các quy phm pháp lut do nhà nc ban hành
A. phù hp vi ý chí ca giai cp cm quyn do nhà nc i din.
B. phù hp vi ý chí ca nhân dân do nhà nc i din.
C. mang tính cht ch, tính quyn lc và tính bt buc chung.
D. th hin nguyn vng ca nhân dân do nhà nc qun lí.
Câu 3. Các cá nhân, t chc kim ch không làm nhng iu mà pháp lut cm là
A. s dng pháp lut. B. thi hành pháp lut.
C. tuân th pháp lut. D. áp dng pháp lut.
Câu 4. Ngi tui phi chu trách nhim hình s v ti phm rt nghiêm trng do c
ý hoc ti phm c bit nghiêm trng là
A. t 14 n di 16. B. t 14 n 16.
C. t 16 n di 18. D. t 16 n 18.
Câu 5. Trách nhim pháp lý c áp dng i vi ngi vi phm pháp lut nhm
A. giáo dc, rn e, hành h.
B. kim ch nhng vic làm trái lut.
C. x pht hành chính.
D. pht tù hoc t hình.
Câu 6. Vi phm pháp lut hành chính là hành vi vi phm pháp lut, xâm phm ti
A. quan h xã hi và quan h kinh t.
B. các quy tc qun lí nhà nc.
C. các iu lut và các quan h hành chính.
D. quan h xã hi và quan h hành chính.
Câu 7. Tính giai cp ca nhà nc th hin phng din
A. kinh t, chính tr. B. kinh t, chính tr, t tng.
C. kinh t, vn hóa, xã hi. D. kinh t, chính tr, vn hóa.
Câu 8. Pháp lut là
A. các quy tc x s chung, do nhà nc ban hành hoc công nhn.
TRNG THPT NGUYN DU CNG LP 12 - GDCD
5
B. các h thng chun mc, c quy nh trong Hin pháp, do Nhà nc tha nhn.
C. các quy tc x s chung, do nhà nc tha nhn trên nhng chun mc ca i sng.
D. các quy tc x s chung ca mi ngi, do nhà nc ban hành, áp dng phm vi nht
nh.
Câu 9. “V chng bình ng vi nhau, có ngha v và quyn ngang nhau v mi mt trong
gia ình” (iu 19. Bình dng v quyn và ngha v gia v, chng, Lut hôn nhân và gia
ình nm 2000 sa i, b sung nm 2010) th hin c trng nào ca pháp lut?
A. Tính quy phm ph bin.
B. Tính xác nh cht ch v mt hình thc.
C. Tính quyn lc, bt buc chung.
D. Tính ý chí và khách quan.
Câu 10. Hình pht trong pháp lut hình s ca các nc th hin “hu qu pháp lý” nng n
nht mà ch th phi gánh chu do hành vi vi phm pháp lut gây ra th hin c trng
nào?
A. Tính xác nh cht ch v mt hình thc.
B. Tính quyn lc, bt buc chung.
C. Tính ch quan, quy phm ph bin.
D. Tính ý chí.
Câu 11. âu là bn cht ca pháp lut Vit Nam?
A. Tính giai cp và tính xã hi. B. Tính giai cp và tính chính tr
C. Tính xã hi và tính kinh t. D. Tính kinh t và tính xã hi
Câu 12. Pháp lut mang bn cht ca xã hi vì
A. pháp lut là c s m bo an toàn trt t xã hi
B. pháp lut bt ngun t xã hi
C. pháp lut góp phn hoàn chnh h thng xã hi
D. pháp lut em n mt h thng chính tr hoàn chnh
Câu 13. Nhà nc Vit Nam i din cho li ích ca
A. giai cp công nhân và nhân dân lao ng.
B. giai cp công dân.
C. các tng lp b áp bc.
D. giai cp thng tr.
Câu 14. in vào ch trng, H Chí Minh: “ Pháp lut ca ta là pháp lut tht s dân ch
TRNG THPT NGUYN DU CNG LP 12 - GDCD
6
vì nó bo v … rng rãi cho nhân dân lao ng.”
A. li ích chính áng. B. quyn và ngha v
C. quyn t do, dân ch. D. quyn và ngha v c bn.
Câu 15. T ngày 15-12-2007, theo ngh quyt 32/CP/2007 mi ngi ngi trên xe gn
máy phi i m bo him, iu này th hin
A. ni dung ca pháp lut. B. c trng ca pháp lut.
C. bn cht ca pháp lut. D. vai trò ca pháp lut.
Câu 16. Trong h thng các vn bn quy phm pháp lut, vn bn nào có giá tr pháp lý cao
nht?
A. Hin pháp. B. Hin pháp, lut và pháp lnh.
C. Hin pháp và pháp lnh. D. Ngh nh ca chính ph.
Câu 17. Mt trong nhng c im phân bit pháp lut vi quy phm o c là gì?
A. Pháp lut có tính quyn lc, bt buc chung.
B. Pháp lut có tính quyn lc.
C. Pháp lut có tính bt buc chung.
D. Pháp lut có tính quy phm.
Câu 18. Pháp lut là phng tin công dân
A. sng t do, dân ch.
B. thc hin và bo v quyn, li ích hp pháp ca mình.
C. quyn con ngi c tôn trng và bo v.
D. công dân phát trin toàn din.
Câu 19. Qun lí bng pháp lut là phng pháp qun lí
A. hu hiu và phc tp nht. B. dân ch và hiu qu nht.
C. hiu qu và khó khn nht. D. dân ch và cng rn nht.
Câu 20. Pháp lut là h thng các quy tc x s chung do … ban hành và m bo thc
hin bng quyn lc nhà nc.
A. ng. B. chính ph. C. t chc xã hi. D. nhà nc.
Câu 21. Nhà nc ta iu hành t nc bng
A. vn hoá, giáo dc, chính tr. B. k hoch phát trin kinh t.
C. quân i và chính quyn. D. Hin pháp và pháp lut.
Câu 22. Nu không có pháp lut thì xã hi s ra sao?
TRNG THPT NGUYN DU CNG LP 12 - GDCD
7
A. Tn ti nhng không phát trin c. B. Vn tn ti và phát trin bình thng.
C. Không th tn ti và phát trin. D. C 3 ý trên u sai.
Câu 23. Các quy phm pháp lut bt ngun t âu?
A. T t duy tru tng ca con ngi.
B. T quyn lc ca giai cp thng tr.
C. T thc tin i sng xã hi.
D. T ý thc ca các cá nhân trong xã hi.
Câu 24. “Pháp lut là h thng quy tc x s mang tính …, do … ban hành và bo m
thc hin, th hin … ca giai cp thng tr và ph thuc vào các iu kin …, là nhân t
iu chnh các quan h xã hi.”
A. Bt buc – quc hi – ý chí – chính tr.
B. Bt buc chung – nhà nc – lý tng – chính tr.
C. Bt buc – quc hi – lý tng – kinh t xã hi.
D. Bt buc chung – nhà nc – ý chí – kinh t xã hi.
Câu 25. Nói n vai trò ca pháp lut i vi s phát trin bn vng ca t nc là nói
n s tác ng ca pháp lut i vi
A. các lnh vc ca i sng xã hi. B. lnh vc bo v môi trng.
C. vic xây dng và bo v t nc. D. phát trin kinh t t nc.
Câu 26. Mt hc sinh lp 11 (16 tui) chy xe gn máy trên 50cc ra ng chi (có i m
bo him), c xem là
A. không vi phm pháp lut vì thc hin quyn t do i li.
B. vi phm pháp lut vì có nng lc trách nhim pháp lý.
C. không phi chu trách nhim v hành vi ca mình.
D. không vi phm vì có i m bo him theo quy nh.
Câu 27. Trng hp nào sau ây thì mi c bt, giam, gi ngi?
A. Bt ngi khi ang b tình nghi có hành vi vi phm pháp lut.
B. Bt ngi phm ti qu tang hoc ang b truy nã.
C. Bt, giam, gi ngi khi ngi này ang nghin ma tuý.
D. Bt giam ngi khi ngi này có ngi thân phm pháp lut.
Câu 28. C n ngày Quc khánh (02/9) ngi nào ci to tt, bit hi ci thì c Ch
tch nc ân xá cho ra tù trc thi hn, th hin bn cht nào ca pháp lut?
A. Bn cht giai cp.
TRNG THPT NGUYN DU CNG LP 12 - GDCD
8
B. Bn cht xã hi.
C. Bn cht nhân o sâu sc pháp lut xã hi ch ngha.
D. Bn cht nhân dân.
Câu 29. Phng thc tác ng ca Nhà nc lên quan h pháp lut là
A. giáo dc, thuyt phc và cng ch. B. giáo dc, cng ch.
C. cng ch. D. giáo dc.
Câu 30. Khoan hng i vi ngi t thú, thành khn khai báo, t giác ngi ng phm,
lp công chuc ti, n nn hi ci, t nguyn sa cha hoc bi thng thit hi gây ra, th
hin … ca pháp lut nc ta.
A. tính nhân o. B. tính quyn lc. C. tính dân ch. D. tính nhân vn.
Câu 31. Nhn nh nào sau ây sai khi nói n vai trò ca pháp lut?
A. Pháp lut là phng tin Nhà nc qun lý mi mt i sng xã hi.
B. Pháp lut là phng tin thc hin và bo v quyn, li ích hp pháp ca mi công dân.
C. Pháp lut là công c thc hin ng li chính sách ca ng.
D. Pháp lut là công c bo v mi quyn và li ích ca công dân.
Câu 32. Ni dung nào sau ây phù hp vi tính quy phm và ph bin ca pháp lut?
A. Phm vi tác ng ca quy phm xã hi rng hn so vi pháp lut.
B. Ai cng cn phi thc hin theo các tín iu tôn giáo c ban hành.
C. C quan có quyn ban hành pháp lut thì cng có quyn không thc hin pháp lut.
D. Phm vi tác ng ca pháp lut rng ln c v không gian, thi gian và i tng áp
dng.
Câu 33. u th vt tri ca pháp lut so vi các quy phm xã hi khác là?
A. Tính cng ch B. Tính rng rãi.
C. Tn ti trong thi gian dài. D. Tính xã hi.
Câu 34. Pháp lut là công c bo v li ích ca?
A. T chc tôn giáo. B. Giai cp thng tr.
C. Nhà nc và xã hi. D. Nhân dân.
Câu 35. Tính cng ch ca pháp lut c th hin
A. nhng hành vi vi phm pháp lut u b x pht hành chính.
B. nhng hành vi vi phm pháp lut u b áp dng hình pht.
C. nhng hành vi vi phm pháp lut u có th b áp dng bin pháp ch tài.
TRNG THPT NGUYN DU CNG LP 12 - GDCD
9
D. nhng hành vi vi phm pháp lut u b x lý k lut.
Câu 36. Pháp lut và o c là hai hin tng
A. u mang tính quy phm.
B. u mang tính quy phm bt buc chung.
C. u là quy phm tn ti dng thành vn.
D. u do nhà nc t ra hoc tha nhn.
Câu 37. Lut bo v môi trng do c quan nào sau ây ban hành?
A. B Tài nguyên môi trng. C. Chính ph.
B. y ban thng v Quc hi. D. Quc hi.
Câu 38. c ng nghip là anh N cnh gii, anh T t nhp vào nhà bà M ly trm chic
bình c ri bán vi giá nm trm triu ng. Ba tháng sau, anh T mi anh K và anh H làm
cùng c quan i n nhu. Trong lúc phn khích, anh K cho anh H xem on phim mà anh ã
quay toàn cnh v trm trên. Sau ó, anh H t cáo v vic vi c quan công an. Nhng ai
di ây không vi phm pháp lut hình s?
A. Anh N, anh T và anh H. B. Bà M và anh H.
C. Anh N, anh T và anh K. D. Anh H và anh K.
Câu 39. c anh P cung cp bng chng v vic ch T là trng phòng tài chính k toán
dùng tin ca c quan cho vay nng lãi theo s ch o ca ông K giám c s X, anh N là
chánh vn phòng s X da s công b chuyn này vi mi ngi. Bit chuyn, ông K ã kí
quyt nh iu chuyn anh N sang làm vn th mt b phn khác còn ch T c tình gt anh
N ra khi danh sách c nâng lng úng thi hn. Nhng ai di ây là vi phm pháp
lut?
A. Ch T, ông K và anh P. B. Ch T, ông K, anh P và anh N.
C. Ch T, ông K và anh N. D. Ch T và ông K.
Câu 40. X mn xe mô tô ca ch Q ch bn gái i tham quan, do b thua cá , X ã mang
xe ca ch Q i cm ly tin. Trong trng hp trên, ai không vi phm pháp lut ?
A. Anh X. B. Ch Q.
C. Bn gái X, ch Q. D. Anh X và bn gái.
Câu 41. Anh A li dng êm ti và s mt cnh giác ca nhà hàng xóm ã t nhp vào ly
cp mt s vt dng có giá tr ca nhà hàng xóm. Hành v ca anh A là cha thc hin pháp
lut theo hình thc nào di ây?
A. Thi hành pháp lut. B.Tuân th pháp lut.
C. S dng pháp lut. D. Áp dng pháp lut.
Câu 42. Hai công ty A và B cùng sn xut mt hàng st, thép. Công ty A trc khi x thi
ra môi trng u ã qua h thng x lí t tiêu chun cho phép. Ngc li công ty B vì li
nhun ã x trc tip cht thi nguy hi ra môi trng. Vy công ty B ã vi phm pháp lut
TRNG THPT NGUYN DU CNG LP 12 - GDCD
10
A. Dân s. B. Hình s.
C. Hành chính. D. K lut.
Câu 43. Mc dù b bn xu d d, lôi kéo nhiu ln nhng hc sinh N vn cng quyt
không tham gia c v ua xe. Hc sinh N ã thc hin pháp lut theo hình thc nào di
ây?
A. Thi hành pháp lut. B. Tuân th pháp lut.
C. S dng pháp lut. D. Áp dng pháp lut.
Câu 44. Phát hin anh C ã tung tin n tht thit v ch T trên mng xã hi nên T rt bc
mình. Thng bn, ch B ã tung tin c nhà anh C nhim HIV khin gia ình anh C b kì th
còn anh C b trm cm. Ch B ã vi phm pháp lut nào di ây?
A. Dân s. B. Hình s. C. Hành chính. D. K lut.
Câu 45. Trên ng ch bn gái i chi bng xe…