of 18 /18
www.incdmtm.ro Nr.Reg.Comertului: J40/1074/1997 C.I.F. RO 930 MINISTERUL EDUCA MINISTERUL EDUCA MINISTERUL EDUCA MINISTERUL EDUCAIEI NA IEI NA IEI NA IEI NAIONALE IONALE IONALE IONALE os. Pantelimon nr. 6 ÷ 8, sector 2, 021631, Bucureti, ROMÂNIA Tel: +4021. 252.30.68/69; Fax:+4021. 252.34.37; E-mail: [email protected] ; [email protected] I N C D M T M : Evaluat Interna I N C D M T M : Evaluat Interna I N C D M T M : Evaluat Interna I N C D M T M : Evaluat Interna ional: A+ ional: A+ ional: A+ ional: A+ ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA : SERVICIU DE ARHITECTURA SI INGINERIE PENTRU AMENAJARE SPATIU DEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONICA În vederea implementrii proiectului finanat din fonduri europene POS CCE: Axa 2. Competitivitate prin CDI – Operaiunea O 2.2.1. Proiect: ID 1943, Cod SMIS: 48627 Titlu: DEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONIC. Acronim: BIOLAB Beneficiar: INSTITUTUL NAIONAL de CERCETARE DEZVOLTARE pentru MECATRONIC i TEHNICA MSURRII - INCDMTM – Bucureti MODALITATEA DE ACHIZIIE Achiziie direct, în conformitate cu art 19 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. În cazul în care oferta nu respect cerinele minime prevzute în specificaiile menionate mai jos precum si cele din caietul de sarcini, aceasta va fi respins. Criteriul de atribuire: preul cel mai sczut. Modalitatea de prestare a serviciilor: în baza contractului de prestari servicii Valoarea estimata: max. 13.500 lei, fara TVA.

MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE proiectare.pdf · privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE proiectare.pdf · privind atribuirea contractelor de achiziie...

 • www.incdmtm.ro

  Nr.Reg.Comertului: J40/1074/1997 C.I.F. RO 930

  MINISTERUL EDUCAMINISTERUL EDUCAMINISTERUL EDUCAMINISTERUL EDUCA����IEI NAIEI NAIEI NAIEI NA����IONALEIONALEIONALEIONALE ����������������������������������������

  �������� ����������������������������

  �os. Pantelimon nr. 6 ÷ 8, sector 2, 021631, Bucure�ti, ROMÂNIA

  Tel: +4021. 252.30.68/69; Fax:+4021. 252.34.37; E-mail: [email protected]; [email protected]

  I N C D M T M : Evaluat InternaI N C D M T M : Evaluat InternaI N C D M T M : Evaluat InternaI N C D M T M : Evaluat Interna����ional: A+ional: A+ional: A+ional: A+

  ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA : SERVICIU DE ARHITECTURA SI INGINERIE PENTRU AMENAJARE SPATIU

  DEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONICA

  În vederea implement�rii proiectului finan�at din fonduri europene POS CCE: Axa 2. Competitivitate prin CDI – Opera�iunea O 2.2.1. Proiect: ID 1943, Cod SMIS: 48627 Titlu: DEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONIC�. Acronim: BIOLAB Beneficiar: INSTITUTUL NA�IONAL de CERCETARE DEZVOLTARE

  pentru MECATRONIC� �i TEHNICA M�SUR�RII - INCDMTM – Bucure�ti

  MODALITATEA DE ACHIZI�IE Achizi�ie direct�, în conformitate cu art 19 din Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi�ie public�, a contractelor de concesiune de lucr�ri publice �i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 337/2006, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. În cazul în care oferta nu respect� cerin�ele minime prev�zute în specifica�iile men�ionate mai jos precum si cele din caietul de sarcini, aceasta va fi respins�. Criteriul de atribuire: pre�ul cel mai sc�zut. Modalitatea de prestare a serviciilor: în baza contractului de prestari servicii�

  Valoarea estimata:�max. 13.500 lei, fara TVA.

 • DURATA REALIZ�RII : : : : 1 luna de la data incheierii contractului de serviciu 1 luna de la data incheierii contractului de serviciu 1 luna de la data incheierii contractului de serviciu 1 luna de la data incheierii contractului de serviciu Limba de redactare a ofertei: limba român�.

  Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data depunerii ofertelor�

  Sursa de finan�are: Programul Opera�ional Sectorial

  Cre�terea Competitivit��ii Economice POS CCE: Axa Prioritar� 2 – Competitivitatea prin CDI, Opera�iunea O2.2.1. Proiect ID 1943, Cod SMIS 48627: DEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONIC�: Acronim: BIOLAB, contract nr: 643/12.03.2014

  SPECIFICATII TEHNICE: Conform caietului de sarcini anexat prezentei�

  2. ELABORAREA �I PREZENTAREA OFERTEI Ofertele vor fi depuse cu Scrisoare de înaintare (Formularul 1). Se va completa Formularul 2 - Declara�ie privind neîncadrarea în situa�iile prev�zute la art. 180 Se va completa Formularul 3- Declara�ie privind neîncadrarea în situa�iile prev�zute 181 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 34/2006. Se va completa Formularul 4- DECLARA�IE privind neincadrarea in prevederile art.691 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 34/2006. Persoanele cu functie de decizie in cadrul institutie implicate in procedura de atribuire: Prof.Univ.Dr.Ing. Gheorghe Gheorghe- Director General; Dr.Ec.Maria Marian-Director Economic; Teodora Cecilia Dima-Consilier Juridic; Ana Maria Cristina Ghiteanu-Consilier Juridic- Compartiment Achizitii Publice, Alexandru Moldovanu,Stanca Comsa,Adrian Ion Pacioga,Nastase Dan Ciobota, Gheorghiu Doina, Mina Sima. Propunerea tehnic�: Propunerea tehnic� – conform specificatiilor din caietul de sarcini- Formularul 5 Not�: Toate cerin�ele din caietul de sarcini sunt considerate minimale �i obligatorii. Propunerea financiar�:

  �� �� Formular 6: Formularul de ofert� �� �� Formular 7: Centralizatorul de preturi Ofertele vor fi exprimate în lei. Se va preciza pre�ul în lei, exclusiv TVA �i inclusiv TVA. Toate serviciile se achizi�ioneaz� cu plata în lei. Modul de prezentare �i depunere a ofertei: Oferta se va depune la sediul Autorit��ii Contractante din Sos.Pantelimon nr.6-8, sector 2, Bucure�ti, România, CP 021631, Tel: 021-252.30.68, Fax: 021-252.34.37; e-mail:[email protected] DATA LIMIT� PENTRU DEPUNEREA OFERTEI : 26.05.2014, ORA 15:00.�

  Termenul de livrare: 30 de zile calendaristice de la data semn�rii contractului Modalitatea de plata: - 35% din valoarea ofertat� �n maxim 10 zile lucratoare de la data �ncheierii Procesului Verbal de predare primire a anteproiectului. - 65% din valoarea ofertat�: �n maxim 60 zile lucratoare de la data �ncheierii Procesului Verbal de Predare - Primire �i a Procesului Verbal de Recep�ie a Documenta�iei.

 • FORMULARE 1. Formularul 1 – Scrisoarea de înaintare -Solicitat � 2. Formularul 2 – Declara�ie privind neîncadrarea în situa�iile prev�zute la art. 180-Solicitat � 3. Formularul 3 Declara�ie privind neîncadrarea în situa�iile prev�zute la art.din ordonan�a de urgen�� a guvernului nr.34/2006-Solicitat � 4. Formularul 4– Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.691 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 34/2006-Solicitat � 5. Formularul 5–Propunere Tehnica- Solicitat � 6. Formularul 6– Formular de ofert�-Solicitat � 7. Formularul 7– Centralizator de preturi-Solicitat � Oferta are caracter ferm �i obligatoriu din punct de vedere al con�inutului pe toat� perioada de valabilitate. Pre�ul din propunerea financiar� va fi exprimat în lei f�r� TVA �i cu TVA. �

 • FORMULAR 1

  OFERTANT Inregistrat la sediul autorit��ii contractante (denumire/nume) Nr. ........... / ..................

  Scrisoare de înaintare

  C�tre ......(denumirea autorit��ii contractante �i adresa complet�)

  Ca urmare a invitatiei/anun�ului de participare ap�rut în SEAP nr. ...... din..........(zi/lun�/an), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ...............(denumirea contractului de achizi�ie public�); Noi..........(denumirea/numele ofertantului) v� transmitem al�turat, urm�toarele: 1. Documentul .............(tipul, serie/num�r, emitent) privind garan�ia pentru participare, în cuantumul de …………. �i în forma stabilite de dumneavoastr� prin documenta�ia de atribuire. 2. Coletul sigilat �i marcat în mod vizibil, con�inând, în original �i într-un num�r de ..... copii: a) oferta; b) documentele care înso�esc oferta; Avem speran�a c� oferta noastr� este corespunz�toare �i va satisface cerin�ele . Data complet�rii................... Cu stim�, Ofertant (semn�tura autorizat�) �

 • FORMULAR 2

  OPERATOR ECONOMIC OPERATOR ECONOMIC OPERATOR ECONOMIC OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele)

  DECLARADECLARADECLARADECLARA����IE IE IE IE privind neîncadrarea în situaprivind neîncadrarea în situaprivind neîncadrarea în situaprivind neîncadrarea în situa����iile previile previile previile prev����zute la art. 180zute la art. 180zute la art. 180zute la art. 180

  Subsemnatul, reprezentant legal al _______________________________,

  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria r�spundere, sub sanc�iunea excluderii din procedur� �i a sanc�iunilor aplicate faptei de fals în acte publice, c� nu ne afl�m in situa�ia prevazut� la art. 180 din Ordonan�a de Urgen�a a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi�ie public�, a contractelor de concesiune de lucr�ri publice �i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat� prin Legea nr. 337/2006 (cu modific�rile �i complet�rile ulterioare), respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hot�râre definitiv� a unei instan�e judec�tore�ti pentru participarea la activit��i ale unei organiza�ii criminale, pentru corup�ie, fraud� �i/ sau sp�lare de bani. De asemenea, declar c� la prezenta procedur� nu particip în dou� sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatur�/ofert� individual� �i o alta candidatur�/ofert� comun�, nu depun ofert� individual�, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

  Subsemnatul declar c� informa�iile furnizate sunt complete �i corecte în fiecare detaliu �i în�eleg c� autoritatea contractant� are dreptul de a solicita, în scopul verific�rii �i confirm�rii declara�iilor orice documente doveditoare de care dispunem.

  Prezenta declara�ie este valabil� pân� la data de _________________________ . (se precizeaz� data expir�rii perioadei de valabilitate a ofertei) Data complet�rii ......................

  Operator economicOperator economicOperator economicOperator economic, _________________

  (semnatura autorizat�

 • FORMULAR 3

  OPERATOR ECONOMIC OPERATOR ECONOMIC OPERATOR ECONOMIC OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARADECLARADECLARADECLARA����IE IE IE IE privind neîncadrarea în situaprivind neîncadrarea în situaprivind neîncadrarea în situaprivind neîncadrarea în situa����iile previile previile previile prev����zute la art. 181zute la art. 181zute la art. 181zute la art. 181

  Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele

  operatorului economic-peroana juridic�], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se men�ioneaz� procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se insereaz�, dup� caz, denumirea podusului, seviciului sau lucr�rii �i codul CPV], la data de .............. [se insereaz� data], organizat� de ................................................ [se insereaz� numele autorit��ii contractante], declar pe proprie r�spundere c�:

  a) a intrat în faliment ca urmare a hot�rârii pronun�ate de judec�torul-sindic; da � nu �

  b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

  da � nu �

  c) în ultimii 2 ani nu �i-a îndeplinit sau �i-a îndeplinit în mod defectuos obliga�iile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauz�, fapt care a produs sau este de natur� s� produc� grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

  da � nu �

  d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

  da � nu �

  e) prezint� informa�ii false sau nu prezint� informa�iile solicitate de c�tre autoritatea contractant�, în scopul demonstr�rii îndeplinirii criteriilor de calificare �i selec�ie.

  da � nu �

  Subsemnatul declar c� informa�iile furnizate sunt complete �i corecte în fiecare detaliu �i înteleg c� autoritatea contractant� are dreptul de a solicita, în scopul verific�rii �i confirm�rii declara�iilor orice documente doveditoare de care dispunem.

  Înteleg c� în cazul în care aceast� declara�ie nu este conform� cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legisla�iei penale privind falsul în declara�ii.

  Operator economic,Operator economic,Operator economic,Operator economic,

  ……………………….

  (semnatura autorizat�

 • FORMULAR 4

  Operator economic .......................... (denumirea/numele)

  DECLARADECLARADECLARADECLARA����IE privind neincadrarea in prevederile art.69IE privind neincadrarea in prevederile art.69IE privind neincadrarea in prevederile art.69IE privind neincadrarea in prevederile art.691111 din OUG.34/2006 din OUG.34/2006 din OUG.34/2006 din OUG.34/2006

  Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele �i sediul/adresa

  operatorului economic), , , , în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant/ter� la procedura de atribuire a contractului de achizi�ie public� având ca obiect …………………………..(denumire procedur�), CPV ……………., organizat� de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii., declar pe proprie rdeclar pe proprie rdeclar pe proprie rdeclar pe proprie r����spunderespunderespunderespundere, cunoscând sanc�iunile privind falsul în declara�ii c�: NU NU NU NU mmmm���� încadrez încadrez încadrez încadrez în nici una din situa�iile prev�zute la: A.A.A.A. articolul 69¹69¹69¹69¹ din OUG 34/2006OUG 34/2006OUG 34/2006OUG 34/2006, cu toate modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv:

  - nu am drept membrii în cadrul consiliului de administra�ie/organ de conducere ori de supervizare �i/sau are ac�ionari ori asocia�i persoane care sunt so�/so�ie, rud� sau afin pân� la gradul al patrulea inclusiv ori care se afl� în rela�ii comerciale, astfel cum sunt acestea prev�zute la art. 69, lit. a din OUG 34/2006, cu persoane ce de�in func�ii de decizie în cadrul autorit��ii contractante.

  B.B.B.B. de asemenea nu m� încadrez în niciuna din situa�iile prev�zute de articolele 90909090 �i 93939393 din Legea 161/2003Legea 161/2003Legea 161/2003Legea 161/2003, cu toate modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv art.14 si art.14 si art.14 si art.14 si 15151515 din OUG 66/201166/201166/201166/2011. Subsemnatul declar ca informa�iile furnizate sunt complete �i corecte în fiecare detaliu �i în�eleg ca autoritatea contractant� are dreptul de a solicita, în scopul verific�rii �i confirm�rii declara�iilor, orice documente doveditoare de care dispun. În�eleg ca în cazul în care aceasta declara�ie nu este conform� cu realitatea sunt pasibil de înc�lcarea prevederilor legisla�iei penale privind falsul în declara�ii. Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum r�spunderea exclusiv�.

  Operator economic, ........................

  (semnatura autorizata)

 • FORMULAR 5

  Operator economic, ________________________ (denumirea/numele)

  PROPUNEREA TEHNIC�

  Denumirea achizi�iei:

  Nr.crt. Specifica�iile cerute �n caietul de sarcini Conformitate 1/ 1.1

  1/1.2

  1/1.3

  1/1.4

  1/1.5

  1/1.6

  2

  3

  4

  Specifica�iile din acest� coloan� se copiaz� identic din caietul de sarcini.

  A NU SE MODIFICA

  Confirma�i conformitatea fiec�rei caracteristici prin indicarea

  componentei ofertate si precizarea modului in care indeplineste

  cerintele minimale

  � Data : (numele �i prenume)____________________, (semn�tura �i �tampil�), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic) Pagina nr. [… din … ] ATENTIE: 1. Informa�ia inclus� trebuie s� permit� evaluatorilor o verificare exact� a cerin�elor. 2. Oferta trebuie s� fie clar� si detaliat� pentru a permite evaluatorilor o comparare facil� între specifica�iile cerute �i specifica�iile oferite.

 • FORMULAR 6

  OPERATORUL ECONOMIC (denumirea/numele)

  FORMULAR DE OFERTAFORMULAR DE OFERTAFORMULAR DE OFERTAFORMULAR DE OFERTA

  Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

  Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai

  ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

  (denumirea/numele ofertantului) cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam (se elimina optiunile neaplicabile) ________________________________________, (denumirea produselor) pentru suma de _________________________ (moneda ofertei), (suma in litere si in cifre)

  platibila dupa receptia serviciilor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________.

  (suma in litere si in cifre) 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa

  prestam serviciile in graficul de timp anexat. 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

  __________ ___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

  4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

  5. Precizam ca: _ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; _ |_| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

  6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

  7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

 • Data _____/_____/_____ _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa

  semnez (semnatura) oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele operatorului economic) .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) �

  FORMULAR 7

 • CENTRALIZATOR DE PRECENTRALIZATOR DE PRECENTRALIZATOR DE PRECENTRALIZATOR DE PRE����URIURIURIURI

  pentru servicii

  Anex� la ofert� Nr. crt

  Denumirea serviciului

  Cantitatea (U.M.)

  Pre�ul Unitar

  Pre�ul total

  TVA

  Lei Euro Lei (col 2xcol 3)

  Euro (col 2xcol 3)

  Lei

  0 1 2 3 4 5 6 7

  1

  2

  3

  TOTAL

  ................................................ (semn�tura autorizat�)

  L.S.

 • CAIET DE SARCINI pentru achizi�ia serviciului

  SERVICIU DE ARHITECTURSERVICIU DE ARHITECTURSERVICIU DE ARHITECTURSERVICIU DE ARHITECTUR���� ����I INGINERIE PENTRU AMENAJARE I INGINERIE PENTRU AMENAJARE I INGINERIE PENTRU AMENAJARE I INGINERIE PENTRU AMENAJARE SPASPASPASPA����IU DEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONICIU DEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONICIU DEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONICIU DEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONIC����

  În vederea implement�rii proiectului finan�at din fonduri europene POS CCE: Axa 2. Competitivitate prin CDI – Opera�iunea 02.2.1. Proiect: ID 1943ID 1943ID 1943ID 1943, Cod SMIS: 48627486274862748627 Titlu: DEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONICDEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONICDEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONICDEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONIC����. . . . Acronim: : : : BIOLABBIOLABBIOLABBIOLAB Beneficiar: INSTITUTUL NAINSTITUTUL NAINSTITUTUL NAINSTITUTUL NA����IONAL de CERCETARE DEZVOLTARE IONAL de CERCETARE DEZVOLTARE IONAL de CERCETARE DEZVOLTARE IONAL de CERCETARE DEZVOLTARE

  pentru MECATRONICpentru MECATRONICpentru MECATRONICpentru MECATRONIC���� ����i TEi TEi TEi TEHNICA MHNICA MHNICA MHNICA M����SURSURSURSUR����RII RII RII RII ---- INCDMTM INCDMTM INCDMTM INCDMTM ---- BucureBucureBucureBucure����titititi

  Cod CPV:Cod CPV:Cod CPV:Cod CPV: 71220000712200007122000071220000----6 6 6 6 ---- Servicii de proiectare arhitectural Servicii de proiectare arhitectural Servicii de proiectare arhitectural Servicii de proiectare arhitectural����

  1. DATE GENERALE

 • Denumirea achizi�iei: Serviciu de arhitectur� �i inginerie pentru amenajare spa�iu dezvoltare laborator de Biomecatronic�. Cod CPV: 71220000-6 Valoarea estimat�: 13.500 lei (f�r� TVA)

  Sursa de finan�are: Programul Opera�ional Sectorial

  Cre�terea Competitivit��ii Economice POS CCE: Axa Prioritar� 2 – Competitivitatea prin CDI, Opera�iunea 022.1. Proiect ID 1943, Cod SMIS 48627: DEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONIC�: Acronim: BIOLAB, contract nr: 643/12.03.2014 1.1. Informa�ii despre proiect

  1.1.1. Proiectul BIOLAB, are ca scop dezvoltarea în cadrul INCDMTM – Bucure�ti, a unui laborator de cercetare biomedical� în domeniul echipamentelor de reabilitare a pacien�ilor care si-au pierdut capacit��ile fizice, senzoriale �i mentale din cauza unei accident�ri, maladii sau boli cronice care va concentra si valorifica in mod optim potentialul �tiin�ific �i tehnic de �nalt nivel din regiunea de dezvoltare Bucure�ti – Ilfov, dar �i din alte regiuni de dezvoltare a Romaniei. 1.1.2. INCDMTM – Bucure�ti urm�re�te dezvoltarea continu� a subdomeniului de biomecatronic�, prin cercet�ri prioritare în dezvoltarea sistemelor mecatronice complexe, high – tech, pentru asistarea �i / sau reabilitarea controlat� a corpului uman.

  1.1.3. Laboratorul de cercetare in domeniul biomecatronicii se va dezvolta ca urmare a investi�iei ce va fi f�cut� în varianta propus� de proiect �i anume amenajarea în prima faz� a spa�iilor necesare echipamentelor noi �i performante necesare dot�rii, urmat� de achizitia, punerea în func�iune �i utilizarea acestora pentru dezvoltarea de aplica�ii în etapele urm�toare.

  1.1.4. Principalele activit��i ale proiectului BIOLAB vizeaz�:

  a) Activit��i de amenajare spa�iu existent;

  b) Activit��i de achizi�ie echipamente de cercetare dezvoltare;

  c) Activit��i de management inclusiv cre�terea vizibilit��ii fondurilor structurale. 1.1.5. Amenajare spa�iu prev�zut pentru laborator BIOMECATRONIC� Spa�iul prev�zut pentru laboratorul BIOLAB este de 142,3 mp �i se compune dintr-un spa�iu ce a fost utilizat pentru proiectare – cercetare, care nu este în conformitate cu cerin�ele unui laborator de biomecatronic�. Pentru a fi utilizat ca laborator modern de cercetare, spa�iul trebuie igenizat, amenajat �i recompartimentat corespunz�tor. De asemenea trebuie realizate utilit��ile necesare racord�rii noilor echipamente. Realizarea sistemlor biomecatronice �i testarea lor este de neconceput f�r� condi�ii specifice de mediu – temperatur�, umiditate �i cur��enie – care se realizeaz� cu ajutorul amenaj�rilor preconizate. Pentru a asigura condi�iile standard de mediu este necesar�, înlocuirea tâmpl�riei actuale din lemn a ferestrelor, recompartimentarea eficient-tehnologic� a spa�iului, igenizarea acestuia, asigurarea condi�iilor climatice �i execu�ia unor funda�ii tip ,,disipator de sarcin�”, pentru a�ezarea / fixarea echipamentelor, ce se vor achizi�iona.

 • 1.1.6. Principalele activit��i prev�zute a se realiza în cadrul etapei de “Amenajare �i modernizare spa�iu”, în vederea dezvolt�rii laboratorului de cercetare cu o suprafa�� alocat� de 142,3mp, sunt:

  a) înlocuirea tâmpl�riei din lemn existente cu tâmpl�rie PVC �i geamuri termopan cu suprafa�a de minim 70 mp;

  b) asigurarea utilit��ilor pentru echipamentele noi: apa – alimentare �i evacuare, curent electric;

  c) compartimentarea estetico - func�ional� �i ergonomic� a spa�iului în func�ie de necesit��ile impuse de func�ionarea echipamentelor, concomitent cu asigurarea cerin�elor de mediu: temperatur�, umiditate cât �i de siguran�a în func�ionare;

  d) proiectarea �i realizarea unor funda�ii tip “disipator de sarcin�”, inclusiv cu rol de amortizare vibra�ii, pentru amplasarea �i fixarea noilor echipamente, care trebuie incluse în cel mai estetic mod cu putin�� în arhitectura spa�iului laboratorului.

  1.2. Beneficiar: INCDMTM – Bucure�ti 2. LOCA�IE a. Amplasamentul investi�iei se afl� în municipiul Bucure�ti, os. Pantelimon Nr: 6-8, Sector 2, Cod po�tal 021631. Pe amplasament se afl� construc�ii apar�inând INCDMTM – Bucure�ti, respectiv corpuri de cl�diri: A, B �i C, cu spa�ii destinate activit��ii de cercetare-dezvoltare. În zona exist� toate dot�rile tehnico - edilitare: ap�, canal, gaz, electricitate, telefonie. b. Construc�ia asupra c�reia se intervine, este identificat� în Planul de situa�ii existent – Anexa 1, Corp cl�dire A, etaj IV, �n suprafa�a util� de 142,3mp. c) Corpul de cl�dire A, este construc�ie cu regim de în�l�ime P + 4 Etaje, fiind realizat� în anul 1986 �i având o suprafa�� construit� de 383,42mp �i o înal�ime de 15,75m Spa�iul prev�zut a fi amenajat pentru “Dezvoltare laborator de Biomecatronic�” (în suprafa�� de 142,3mp) este situat la etaj IV, a c�rei cot� de nivel/în�l�ime este la 12,75 m fa�� de sol ca nivel de referin��. d) Documenta�ia ini�ial� de execu�ie – piese desenate – a construc�iei Corp cl�dire A etaj IV, este disponibil� pentru consultare la sediul Autorit��ii Conctractante. 3. DURATA REALIZ�RII SERVICIULUI 1 lun� de la data închierii contractului de serviciu cu ofertantul declarat câ�tig�tor. 4. SPECIFICA�II TEHNICE

  4.1. Considera�ii generale Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Cerintele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minimale. In acest sens oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va putea fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini. Obiectivul principal consta in executarea serviciului de proiectare arhitectura si inginerie pentru amenajare spatiu pentru “Dezvoltare laborator de biomecatronica” in conformitate cu standardele de calitate prevazute de Legea 10/1995 cu modificarile ulterioare, astfel incat, pe baza documentatiilor elaborate de ofertant, autoritatea contractanta (beneficiar) sa poata contracta si realiza executia proiectului.

 • Serviciul de arhitectura si inginerie solicitat prin prezentul caiet de sarcini, se refera la realizarea tuturor documentelor necesare: parti scrise; parti desenate; modalitati de control si receptie pentru modernizare/amenajare spatiu. Principalele activitati propuse a se realiza in conformitate cu cerintele mentionate in prezentul caiet de sarcini, sunt:

  - proiect de arhitectura privind amenajare spatiu laborator de biomecatronica (in conformitate cu cerintele mentionate in prezentul caiet de sarcini),

  - proiect de inginerie si structura privind: inlocuire tamplarie exterioara; realizare compartimentari, disipatoare de greutate pentru o parte din echipamentele ce se vor achizitiona; instalatii electrice; re�elistic�; instalatie de incalzire; climatizare si control temperatura.

  Oferta tehnica va fi structurata in/pe 2 capitole distincte: a) ANTEPROIECT: Ofertantul va elabora si prezenta beneficiarului cateva modele de solutii preliminare – minim 2 variante - privind propuneri de amenajare spatiu laborator de biomecatronica. In cadrul acestor propuneri se va tine cont de:

  - specificul activitatilor propuse a se desfasura, - cerintele de mediu: temperatura, umiditate, nivel/grad de iluminare, - dispunerea principalelor tipuri de echipamente si aparate (raport/grad ocupare spatiu), - aspecte de ergonomia muncii, - aspecte privind corelarea mobilierului de laborator posibil de achizitionat cu arhitectura

  spatiului, - corelarea variantelor de solutii cu planurile cladirii, utilitatile existente, cat si cu

  mijloacele financiare necesare si posibil de alocat (estimari preliminare si generale ale costurilor si duratei de executie) in corelare si cu celelalte prevederi din prezentul caiet de sarcini.

  Partea de arhitectura, va contine imagini tridimensionale, volumetrice, la nivel de concept/ansamblu spatiu. Partea de inginerie va contine aspecte generale legate de:

  - respectarea gradului de incarcare a planseului si solutii de disipare a fortelor, inclusiv amortizare vibratii,

  - solutii generale referitoare la configurarea instalatiilor electrice, apa, internet, re�ea calculatoare etc. inclusiv racord�rile acestora.

  In cadrul contractului de servicii, care se va incheia cu ofertantul castigator, aceasta activitate poate constitui obiectiv separat si decontabil (dar nu mai mult de 35% din valoarea totala ofertata). Ofertantul va analiza in termen de 5 zile calendaristice variantele solutiilor preliminare si va comunica ofertantului in scris optiunea sa pentru varianta/solutia selectata, cu sau fara caracteristici/sau modificari. b) PROIECT TEHNIC Pe baza “solutiei anteproiect” selectata, ofertantul va intocmi toate documentatiile necesare, pe baza carora sa se realizeze lucrarile de amenajare spatiu, respectiv:

  - documentatii de arhitectura, - documentatii de rezistenta, disipare forta si atenuare vibratii (functie de necesitati) - documentatii instalatii: electricitate, apa, canal, climatizare, re�elistic�, - elaborare lista lucrari, nivel de calitate materiale, finisaje, culori,

 • - elaborare grafic estimativ al lucrarilor de executie si a etapelor de verificare intermediara si finala, in conformitate cu Legea 10/1995 si completarile ulterioare,

  - elaborare necesar de materiale pentru principalele tipuri de lucrari preconizate/propuse,

  - acordarea de consultanta tehnica beneficiarului pentru elaborare caiet sarcini “Lucrari de executie amenajare spatiu laborator de biomecatronica”.

  In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta, corelat si cu cele mentionate mai sus, cel putin urmatoarele informatii si documentatii ca parte a Proiectului tehnic. PARTI SCRISE

  a) Descrierea generala: proiect; lucrari, b) Descrierea lucrarilor: referiri asupra urmatoarelor elemente, considerate conditii

  minime: - prezentare generala proiect, - program estimativ de executie, modalitate/proceduri dupa care beneficiarul va efectua

  receptia, - nivelul de performanta (calitate) al lucrarilor ce se vor solicita executantului, - descrierea solutiilor tehnice si tehnologice recomandate a fi folosite si care sa asigure

  exigentele/nivelele de calitate, - prezentarea principalelor caracteristici tehnice pentru materialele propuse a fi folosite, - breviar de calcul pentru dimensionarea cantitativa a materialelor si componentelor de

  constructie si de instalatii, - nominalizarea planselor care genereaza lucrarea de amenajare spatiu, - standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, executie,

  probe, verificari, receptie lucrari. PLANSE PRINCIPALE ALE OBIECTIVULUI Arhitectura: planse principale privind arhitectura spatiilor laboratorului, detalieri, inclusiv cote, dimensiuni si tolerante admise, plan individual de arhitectura, coloristica, ambient, ergonomie. Proiectul de arhitectura va indica si reprezentarea in plan a peretilor despartitori, incluzand pozitia usilor, scheletul metalic, vederi si indicatii referitoare la sensul de deschidere a usilor; finisaje panouri si a elementelor ce compun sistemele de pereti. Structura inginerie constructii: plansa privind disiparea de forte si atenuare vibratii (functie de necesitati)

  - descrierea ordinii tehnologice de executie a lucrarilor de arhitectura si inginerie Instalatii: planse principale privind executia instalatiilor electrice, apa, canal, climatizare, re�elistic�, hidroizolatii. Dotari mobilier, amplasare utilaje, echipamente hard, ergonomie: ofertantul va preciza aspecte privind corelarea dotarilor: mobilier de laborator posibil de achizitionat, echipamente, utilaje aparatura de cercetare pentru proiectul de arhitectura laborator elaborat. Alte preciz�ri/cerin�e generale

  • Tâmpl�ria exterioar� va fi tâmpl�rie PVC, culoare alb� cu geam termopan �n concordan�� cu arhitectura general� a cl�dirii INCDMTM.

  • La ferestre se vor prevedea jaluzele.

 • • Vor fi prev�zute glafuri interioare �i exterioare la ferestre. • Alimentarea cu ap�, aer comprimat, curent, înc�lzire, internet, re�ea calculatoare se va

  realiza prin racordare la re�elele existente în corpul de cl�dire A. • Sisteme de iluminare economice �i eficiente. • Se vor utiliza calorifere cu sistem de temostatare individual�. • Pardoselile vor fi acoperite cu gresie. În toate cazurile prin „gresie” se va în�elege gresie

  antiderapant� de trafic intens. • Se recomand� ca toate conductele, racordurile termice �i ap�/canal (func�ie de necesit��i),

  cablurile instala�iilor electrice �i cablurile de re�ea, s� fie executate îngropat, neaparente sau incluse în canale de protec�ie cu capac.

  • Toate instala�iile electrice se vor prevedea a fi executate din conductori de cupru dimensiona�i corespunz�tor consumului energetic preconizat.

  Solu�iile tehnice prev�zute de ofertant trebuie s� permit� unei firme executante realizarea obiectivelor de amenajare spa�iu în termen de maxim 45 de zile calendaristice de la data semn�rii contractului de execu�ie lucr�ri de amenajare spa�iu cu ofertantul declarat câ�tig�tor. Tehnologiile de execu�ie prev�zute trebuie s� asigure realizarea lucr�rilor de amenajare a spa�iului în condi�ii de calitate în conformitate cu prevederile Legii 10/95, cu complet�rile ulterioare �i normele tehnice în vigoare. Toate materialele, componentele �i produsele prev�zute în documenta�ia de execu�ie amenajare spa�iu, trebuie s� fie în conformitate cu reglement�rile na�ionale �i standardele UE acceptate privind normele de siguran�� �i protec�ia mediului. 5. ÎNTOCMIREA �I DEPUNEREA OFERTEI Se efectueaz� �n conformitate cu prevederile din prezentul Caiet de sarcini.

  5.1. Limba de redactare: limba român�.

  5.2. Modulul de prezentare a OFERTEI TEHNICE.

  La întocmirea propunerii tehnice, ofertantul trebuie s� aibe în vedere ca informa�iile prezentate s� permita Autorit��i Contractante (Beneficiar), identificarea cu u�urin�� a coresponden�ei dintre spcifica�iile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini �i solu�iile tehnice propuse corelate cu prezentul caiet de sarcini.

  Dac� propunerea tehnic� nu satisface cerin�ele Caietului de sarcini, oferta va fi considerat� NECONFORM� �i va fi respins�. 5.3. Modul de prezentare a ofertei financiare.

  Ofertantul va elabora propunerea financiar�, astfel încât s� furnizeze toate informa�iile necesare asigur�rii corela�iei dintre Caietul de Sarcini �i Oferta tehnic�.

  6. CONDI�II DE LIVRARE SI RECEP�IE Se accept� numai documenta�ie de execu�ie (DE), 2 exemplare pe suport de hârtie �i un exemplar pe suport electronic (CD). Recep�ia serviciului se va face de c�tre o comisie stabilit� prin decizie de conduc�torul legal al autorit��ii contractante (Beneficiar) din care fac parte reprezentan�i ai beneficiarului �i în prezen�a reprezentan�ilor împuternici�i ai executantului (ofertant). Recep�ia se face la sediul beneficiarului, unde dup� verificarea documentatiei se va �ncheia un PROCES VERBAL DE RECEP�IE �i un PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE.

 • Dac� documenta�ia nu corespunde specifica�iilor tehnice din documentatia de atribuire, beneficiarul are dreptul s� o resping�, iar furnizorul are obliga�ia de a o reface, f�r� s� modifice pre�ul contractului, pe cheltuiala sa, �n maxim 5 zile lucr�toare de la sesizare.

  7. MODALIT��I / CONDI�II DE PLAT� Plata se efectueaz� în Lei, prin ordin de plat� astfel: 7.1. 35% din valoarea ofertat� �n maxim 10 zile lucratoare de la data �ncheierii Procesului Verbal de predare primire a anteproiectului. 7.2. Plata final�: 65% din valoarea ofertat�: �n maxim 60 zile lucratoare de la data �ncheierii Procesului Verbal de Predare - Primire �i a Procesului Verbal de Recep�ie a Documenta�iei.

  8. CRITERIU DE ATRIBUIRE

  Stabilirea ofertei câ�tig�toare se va face pe baza criteriului “PRE�UL CEL MAI MIC” în condi�iile îndeplinirii în totalitate a cerin�elor mai sus men�ionate în prezentul “Caiet de Sarcini”. Specifica�iile tehnice din prezentul “Caiet de Sarcini” vor fi considerate ca minimale. În acest caz orice ofert� prezentat� cu specificatii tehnice inferioare celor prev�zute în caietul de sarcini, sau care nu satisfac în totalitate cerin�ele caietului de sarcini, va fi declarat� ofert� NECONFORM�, �i va fi respins�. �

  DIRECTOR GENERAL COORDONATOR COMPARTIMENT MBR Prof. univ. dr.ing. Gheorghe GHEORGHE Ing. Alexandru MOLDOVANU DIRECTOR PROIECT Compartiment Achizitii Publice Dr. ing. Stanca COM�A Cristina GHITEANU �