Miholcsa Gyula - Erdély Napórái

Embed Size (px)

Text of Miholcsa Gyula - Erdély Napórái

 • 7/25/2019 Miholcsa Gyula - Erdly Napri

  1/5

  ERDLY NAPRI (The Sundials of Transylvania)

  MIHOLCSAGyulaRomn Televzi Magyar Adsa, Bukarest, Calea Dorobantilor 11, mi!ol"sagyula#ya!oo$"om,

  %%%$magyaradas$ro

  As!ra"!$ T!e sundial is t!e oldest devi"e &or measuring time$ 't %as in use in Transilvania also, &rom t!emiddle age, till today$ A&ter learning !o% "an %e re"ognise i& a sundial %orks e(a"tly or not, t!e artri"lemakes a survey o& t!e Transilvanian sundials) !o% many are, %!at kind t!ey are, %!ere "an %e &ind t!em,!o% e(a"tly does t!ey %ork$#ul"ss$ava%) *a+ra, rd-ly, gnmon, rny-kvet., id.m-r-s$

  &' eve$e!

  /elen el.ads "-l0a bemutatni az rd-lyben tall!at na+rkat$ A!!oz, !ogy meg-rtsk a na+rk

  l-nyeg-t -s m2k3d-s-t, r3viden tekintsk t a t3rt-netket$&'& A na*+r,%r+lAz id. m4lsa egyik legala+vet.bb -lm-nye az embernek$ M-gis, az id. az 3sszes ala+mennyis-g

  k3zl a legmeg&og!atatlanabb, a legelvontabb$ 5rz-kel-s-re nin"s kl3n szervnk, m4lsra, l-tez-s-re"su+n k3zvetett !atsok adnak szmunkra utalsokat$ 6-zen&ekv. m-r-si le!et.s-g egy ltvnyos,ism-tl.d. term-szeti 0elens-g, mint +-ldul a *a+ 7ltszlagos8 mozgsa az -gbolton$ 9iszont sokkalk-nyelmesebb az rny-k mozgst k3vetni -s m-rni, mint magnak a *a+nak a mozgst az -gbolton$ :gy03n l-tre a na+ra, vagy r-gebbi, de tallbb nev-n, az rny-kra$

  &'- A na*+r,% r.vid !.r!/ne!eA na+ra a legr-gebbi id.m-r. eszk3z$ Mr gyi+tomban 7i$e$ ;$

 • 7/25/2019 Miholcsa Gyula - Erdly Napri

  2/5

  rny-kvet.0e nem &gg.leges 7vagy egy &al eset-ben L vzszintes8, !anem +r!uzamos a 3ld &orgsitengely-vel, akkor a na+ra eg-sz -vben +ontosan mutat0a az id.t, nem "sak bizonyos !na+okban$ E.t, azrala+on a beosztsokon is 40tottak) k-t vonal k3z3tt nem a sz3g, !anem a m-rt id. volt egy&orma !ossz4$

  A na+rk nagy !trnya az volt, !ogy bor4s id.ben, vagy -0szaka nem mutattk az id.t$ zt a J'9$szzadtl kezdve a me"!anikus rk oldottk meg, amelyek &olyamatosan m-rt-k az id.t$ Csak!ogy ame"!anikus rk akkoriban +ontatlanok voltak) sokat siettek vagy k-stek, gy n-!ny na+ utn mindig

  40ra be kellett lltani .ket$ De mi utn lltsk beN 5s ekkor 0utottak 40bl &ontos szere+!ez a na+rk) akerekes rk 0rst a delel-st igen +ontosan mutat na+rk 0rs!oz igaztottk$ z a &ontos szere+vissza!atott magukra a na+rkra is) szks-g volt egyre +ontosabb na+rkat k-szteni, amelyek eg-sz-vben +ontosan mutassk az id.t, illetve egyenl. !ossz4sg4 rkat m-r0enek, !ogy 3ssze tud0k !angolnia toronyrkkal$ kkor kezdett elter0edni vilgszerte az arab na+raLtudomny, amelynek ala+elveit ma is!asznl0uk$

  &'0 A na*+r,% s$er%e$e!e /s !1*usaiTula0donk-++en brmely na+ra ll egy rny-kvet.b.l 7gnmon8, ami az rny-kot veti, -s egy

  &elletb.l 7rala+8, amire vetl az rny-k, -s amin k3vet0k az rny-k mozgst$Az rny-kvet. le!et egy r4d, egy v-kony &onal, egy skla+, vagy brmilyen trgy$ Az rala+ le!et

  brmilyen &ellet, amire a gnmon rny-ka esik$ Aszerint, !ogy ez milyen alak4, a na+rkat le!et

  osztlyozni 7a leggyakoribb t+usok8) sk na+ra, g3mb na+ra, !enger na+ra$ Aszerint, !ogy !ogyan llez a &ellet, a na+ra le!et vzszintes 7&3ld3n lev. na+ra) Gyergyszentmikls k3z+onti +ark, Csla,F-"ska Bivalyk3z+ont, Csksomly Borvzk4t, 6olozsvr 0tszt-r8, &gg.leges 7&ali na+rk, a nagyt3bbs-g8, vagy ekvatorilis, amikor a &ellet mer.leges az rny-kvet.re 7Marosvsr!ely, *agyvrad,stb$8$

  -' A *on!os na*+r,% 2elle3$i

  A!!oz, !ogy rn-z-sb.l &el tud0uk m-rni, mennyire +ontosan 0r!at egy adott na+ra, elemezzk atovbbiakban a !elyesen megszerkesztett na+rk m2k3d-s-t -s a +ontossguk ism-rveit$

  &' A 4n+3on (2elen!/se5 HE4y6 a%i !ud2aI, HId is3er2eI)

  'ndul0unk ki a legegyszer2bb na+rbl) az rny-kvet. 7a gnmon8 legyen egy &gg.leges r4d avzszintes tala0on 7Ezentmrton8, vagy egy a &alra mer.leges r4d, a &ali na+rk eset-ben 76olozsmonostorEzszr-gen, Ez-+mez., O0torda, Csernton, *agygalamb&alva, Beszter"e 6orona tem+lom, Ezszty4kos,Ez-kelyudvar!ely Tantk-+z., Ez-kelyderzs, B3g3z magn!z, Di+se, 6olozsvr Fiazetta, Ezamos40vrPrm-ny tem+lom, Magyargyer.monostor, 6alotaszentkirly, 6-nos8$ a rnk-nt be0el3l0k az rny-k!elyzet-t, a meg&elel. szmberssal, akkor m-g egy +r na+ig 0l is mutat0a az id.t, de a k3vetkez.!etekben, !na+okban, egyre +ontatlanabb lesz$

  +robl-ma megoldsa az, amit mr emltettnk, -s+edig !ogy az rny-kvet. ne &gg.legesenll0on, vagy mer.legesen a &alra, !anem +r!uzamosan a 3ld &orgsi tengely-vel, te!t a gnmon+ontosan a Eark"sillagra mutasson$ a vzszintes a na+ra, akkor a gnmon rd-ly terlet-n kb$ QLossz3get kell bezr0on a vzszintessel 7Csla, Gyergyszentmikls +ark, *agyvrad, zon8, !a +edig&gg.leges &alon van, akkor kb$ 7=QLQ8QLos sz3get kell bezr0on a &allal 7Ee+siszentgy3rgy, Sdvas,

  *agykend, stb$8$ Amelyik na+rnl a gnmon nem gy ll, annak es-lye sin"s, !ogy eg-sz -vben +ontoslegyen$

  -' A d/li &- +raAbbl kiindulva, !ogy a !elyesen belltott gnmon mindig +ontosan -szak &el- mutat, k3vetkezik,

  !ogy delel-skor az rny-ka +ontosan -szak &el- ll 7az -szaki &-ltek-n8$ A vzszintes na+rknl ez azt0elenti, !ogy a d-li 1> ra vonala +ontosan -szak &el- mutat, a &gg.leges na+rknl +edig azt, !ogy ad-li 1> ra vonala mindig +ontosan &gg.legesen le&el- mutat, brmerre is ll a &gg.leges &al$

  >

 • 7/25/2019 Miholcsa Gyula - Erdly Napri

  3/5

  0' A$ +ravonala%A *a+ > ra alatt 0r0a k3rbe ltszlagosan a 3ldet, -s ez ;=QLos k3rbe0rst 0elent az -gbolton$

  bb.l k3nnyen kiszmt!at, !ogy egy ra alatt a *a+ 1 ra alatt ;=QLos sz3gben 0r0a k3rbe 7ltszlagosan8 a 3ldet, akkor 1> ra alatt 1=QLos sz3gettesz meg$ z a na+rn 4gy 0elenik meg, !ogy a reggeli Los -s a d-lutni Los 7vagy reggeli -s d-lutni

 • 7/25/2019 Miholcsa Gyula - Erdly Napri

  4/5

  a na+rt k-sztnk, -s azt !asznlni akar0uk mindenna+i -letnkben, akkor !asznos, !a az a!ivatalos 7zna8 id.t mutat0a$ Te!t az rala+on a 1>Les nem +ontosan &gg.leges lesz, !anem ki"sit balra,vagy 0obbra ll a &gg.leges vonaltl, annak &ggv-ny-ben, !ogy a !elys-g, a!ol a na+ra van, mennyirevan keletre, vagy nyugatra attl a d-lk3rt.l, ami utn az illet. id.zna !ivatalos ide0-t lltottk be$

  F-ldul 6olozsvr !ossz4sgi d-lk3re >;,8$ Amsodik id.znban akkor van a !ivatalos d-l, amikor a *a+ a ;=QLos !ossz4sgi k3r &3l3tt delel$ kkor

  ti az eg-sz id.znban, gy 6olozsvron is a !ivatalos id. a d-li 1>Lt$ De ekkor a *a+ 6olozsvron m-gnem -rte el a delel-si +ont0tK el kell 0usson m-g 6olozsvr &3l-, te!t m-g meg kell, !ogy tegyen az-gbolton ;=QL>;, ra utn >Les ravonal nem &gg.leges, azt 0elenti, !ogy valszn2legid.korrek"it alkalmaztak$ Ami azt 0elenti, !ogy a na+ra 1 utn k-szlt 7Magyarorszgon 11 utn8$

  0' Erd/ly na*+r,i 9 s!a!is$!i%ai ada!o%

  A legt3bb erd-lyi na+ra tem+lomokon, esetleg ms k3z-+leteken tall!at$ ls.sorban katolikustem+lomok &aln, illetve katolikusbl k-s.bb +rotestns valls4v lett tem+lomokon$ Srtodo( tem+lomonltalban akkor tallunk na+rt, !a a tem+lom katolikus vagy evang-likus volt r-gebben, ma0d

  valamilyen mdon ortodo( tem+lom lett, -s a na+ra megmaradt 7Di+se, Beszter"e I6oronaI, O0radna8$*emzetis-gekre lebontva ez 4gy n-z ki, !ogy a magyarok -s a szszok k-sztettek, !asznltak na+rkat, aromnok kev-sb-$ A szszok ltal k-sztett na+rk !elyesen vannak megszerkesztve, a magyarok ltalk-sztettek nem mindig$ A leg+ontosabbak a &eren"es kolostorokban tall!atk, amelyek m-g a szszna+rknl is kom+le(ebbek$ A legt3bb katolikus tem+lomon !elyesen ll az rny-kvet. 7argita megye8,a re&ormtus vagy unitrius tem+lomokon kev-sb- +ontosak$ 9annak kiv-telek is$ Ami aggaszt, az az,!ogy a mostansg &el40tott na+rknl a szak-rtelem m-g kevesebb, mint a k3z-+korban, amikor ezek ana+rk k-szltek 7Ezszr-gen, Beszter"e I6oronaI tem+lom, Ez-kelyudvar!ely Tantk-+z.,Ez-kelyderzs, Magyargyer.monostor, 6alotaszentkirly8$

  A gyors tlt!atsg kedv--rt a na+rkat nem a t3rt-nelmi sz-kek, !anem a mai megy-k szerint"so+ortostottuk 76at) katolikus, Re&) re&ormtus, nit) unitrius, v) evang-likus, Srtod) ortodo(8)

  :e4ye Pssz *in"s 9an ;elys$1n 6at$ Re&$ nit$ v$ Srtod$ CivilARG'TA ;> > ;= -< 1 > > = 1 = ; 1? &8 > = = = MARSE >= > 1 &< 1 > = ; 1 6S9ZEY*A 1< ; 1> && ; > = = 1 1> = < 1 = = 1 >BRAEE@ 1> > 1= = 1 = = < 1 >EYB* 1= > < = = = 1 = = 1 = 1 ; ;ARAD ? 1 < 1 = = = > MZRAMARSE = 7 ; = = = = 1TME > > - 1 = = = = 1*[AD 1 ; 0 = = = = = ;B'AR ; 1 > - = = = = = >EY'UZG[ > = > - = 1 = = = 1BZ6@ > = > - > = = = = =EYATMZR ; ; = ? = = = = = =6RAEE@LEY$ ; 1 > - = = = = = >@ss$esen 1< > 1; &-0 ;< 1; > 1= 1=

 • 7/25/2019 Miholcsa Gyula - Erdly Napri

  5/5

  rd-lyben te!t 3sszesen 1; na+ra van, 1>; !elysznen 7kiv-ve a m4zeumokban tall!at!ordoz!at na+rkat8$ zek k3zl ?= egy!zi -+leten,