Click here to load reader

Mga Pampublikong Benepisyo na Maaaring Makuha ng mga

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Mga Pampublikong Benepisyo na Maaaring Makuha ng mga

Mga Pampublikong Benepisyo na Maaaring Makuha ng mga Residente
ng Alameda County dahil sa Pandemya
services/Immigrants-and-Refugees/CAPI#overview
CalFresh at
https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overview.html
https://www.alamedacountysocialservices.org/our- services/Shelter-and-Housing/Other-Support/season-of- sharing
https://getemergencybroadband.org/
Mga Ahensiya para sa Referral sa Pangangalaga ng Bata
Mga Pederal na Tax Credit
Mga Tax Credit ng Estado ng California
deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
pubs/about-publication-503
Young Child Tax Credit (YCTC)
Kinakailangan Para Maging Kwalipikado: Mga may mababa at katamtamang kita na mga nagtatrabahong magulang ng mga batang wala pa sa edad na 6, na nagfi-file ng tax. Ang mga kwalipikado para sa CalEITC ay malamang na maging kwalipikado para sa YCTC. Mga Detalye: Ang YCTC ay isang nare-refund na tax credit para tulungan ang mga may mababa at katamtamang kita na pamilyang may mga bata pang anak. Ang ibibigay na tulong ay hanggang $1,000 bawat nagfi-file ng tax. Para sa higit pang impormasyon: https://www.ftb.ca.gov/file/personal/credits/california- earned-income-tax-credit.html
October 2021 - Page 4 of 4
Mga Pederal na Economic Impact Payment (EIP), kilala bilang "Mga Stimulus Check"
Mga Stimulus Payment ng Estado ng California
https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit
2021 Mga Economic Impact Payment
Kinakailangan Para Maging Kwalipikado: Nag-file ng 2019 o 2020 tax return, o naglagay ng impormasyon sa IRS application ng hindi nag-file ng tax (non-filer), ang kita ay mababa sa partikular na limitasyon para sa laki ng sambahayan. Makakatanggap ng bayad ang mga nasa hustong gulang na dependent para sa round lang na ito.
Details: Pangatlong bayad na hanggang $1,400 sa Spring 2021 - awtomatikong matatanggap ng karamihan sa kwalipikadong indibidwal ang kanilang bayad at hindi nila kailangang gumawa ng karagdagang aksyon. Para sa higit pang impormasyon: https://www.irs.gov/coronavirus/third-economic-impact- payment