Metodologija Revitalizacije Istarskog Zaledja

 • View
  96

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metodologija Revitalizacije Istarskog Zaledja

Text of Metodologija Revitalizacije Istarskog Zaledja

 • REVITAS Revitalizacija istarskog zalea i turizma u istarskom zaleu

  USL-02-2010

  Pore, 02. rujan 2011.

 • PROGRAM REVITAS REVITALIZACIJA ISTARSKOG ZALEA I TURIZMA U ISTARSKOM ZALEU

  2

  Revitalizirano istarsko zalee kroz metode revitalizacije 10 starogradskih jezgri

  SADRAJ PROJEKTA

  TEKSTUALNI DIO 1.0 O PROGRAMU REVITAS 1.1 UVOD 1.2 METODOLOKI PRISTUP 1.3 CILJEVI I NAELA PROJEKTA OBNOVE 1.4 UPRAVLJANJE PROJEKTOM OBNOVE 1.5 VOENJE I KOORDINACIJA PROJEKTA OBNOVE 1.6 NAIN PROVOENJA OBNOVE I REVITALIZACIJE 1.7 INFORMACIJSKI SUSTAV 1.8 GODINJI PLANOVI OBNOVE 1.9 FINANCIRANJE OBNOVE 1.10 MEUNARODNA SURADNJA NA PROJEKTU 1.11 ZAKLJUAK 2.0 ISTARSKO ZALEE OPDE POSTAVKE 2.1 GRONJAN 2.2 GRAIDE 2.3 MOTOVUN 2.4 SVETVINENAT 2.5 SV. LOVRE 2.6 BUZET 2.7 RO 2.8 HUM 2.9 BERAM 2.10 OPRTALJ 2.11 SMJERNICE ZA IZRADU PLANOVA PROSTORNOG UREENJA I PROJEKTIRANJE 2.12 PRILOG - ZATITNA ZONA POVIJESNOG NASELJA 2.13 BIBLIOGRAFIJA GRAFIKI DIO 3.0 GRAFIKI PRILOZI FORMATA LISTA A2 3.1-10 OBRADA FORTIFIKACIJSKIH SUSTAVA 10 NASELJA

  AUTORI: Strunjak za revitalizaciju arhitekt sa specijalizacijom za obnovu kulturne batine mr.sc. JADRANKA DREMPETID, dipl.ing.arh. Strunjak za revitalizaciju povjesniar i povjesniar umjetnosti dr.sc. IVAN MATEJID, docent

 • PROGRAM REVITAS REVITALIZACIJA ISTARSKOG ZALEA I TURIZMA U ISTARSKOM ZALEU

  3

  1.0 O PROGRAMU REVITAS Revitalizirano istarsko zalee na prihvatljivom podruju kroz metode revitalizacije 10 starogradskih jezgri Zajednika slovensko hrvatska metodologija revitalizacije zalea Istre Cilj ovog rada je zaustavljanje propadanja istarskog zalea, kroz revitalizaciju kulturne batine i poticanje razvoja integriranih proizvoda. Oblikovanje zajednike prekogranine turistike destinacije i poticanje trajnijeg razvoja turizma na istarskom ruralnom podruju na temelju kulturnog i prirodnog bogatstva tog podruja. Razvoj modela revitalizacije kroz stvaranje zajednike slovensko hrvatske studije revitalizacije zalea Istre koja de sadravati metode obnove, ponude i promocije objekata kulturne batine;

  Podizanje nivoa javne svijesti o revitalizaciji zalea Istre kroz prezentaciju dobrih i loih primjera revitalizacije zalea kroz projektom predviene dogaaje.

  Razvoj metodologije revitalizacije istarskog zalea s ciljem osiguranja odrivog razvoja kroz konkretne primjere i metode revitalizacije 10 starogradskih jezgri unutranjosti Istre u cilju ouvanja kulturne batine i zadovoljenja suvremenih potreba stanovnitva i turista za infrastrukturom.

  Potreba izrade kompleksnog plana revitalizacije istarskih naselja u zaleu namede se kao najira prioritetna drutvena akcija u pravcu ouvanja, revitalizacije i oivljavanja kako arhitekture, tako i samog ivota, jer se radi o jedinstvenim i izuzetnim spomenikim kompleksima i urbanistikim cjelinama.

  1.1 UVOD U golemom vremenskom razdoblju, od prethistorije do danas, nastao je niz predmeta znaajnih za kulturu Istre. Polazedi od arheolokih nalaza, preko etnolokih predmeta, glagoljskih zapisa, sakralnih i profanih objekata-spomenika kulture, dolazimo do ogromnog kulturnog bogatstva, koje kroz svoje izuzetne, a jednostavne oblike, govori o ovjeku i prostoru unutranjosti poluotoka. Upravo to blago sauvalo se fragmentarno, esto samo u zapisima. Ono to je i preostalo in situ nije bilo pravovremeno valorizirano, kako bi se omogudila kvalitetnija prezentacija, sada, kada pomalo svi shvadaju da Istra ima neprocjenjivo bogatstvo. Plae i aroliki hoteli nisu dostatni u sve profinjenijim turistikim potranjama, a sigurno je da turizam postaje najunosnijom privrednom granom Hrvatske.

 • PROGRAM REVITAS REVITALIZACIJA ISTARSKOG ZALEA I TURIZMA U ISTARSKOM ZALEU

  4

  O revitalizaciji se mnogo govorilo, pisale se studije, pozivalo na uspjene primjere u susjednoj zemlji, te po itavoj Europi. Naalost, revitalizacija naih povijesnih jezgri ovisna je o uspjenom financijskom planu, koji bez pomodi drave ne moe organizirati mala drutvena zajednica. Raznovrsni razvojni procesi revitalizacije istarskih naselja imaju znaajke modela i to bi trebala biti polazna osnova za prostorno planiranje. Ti modeli mogu biti razvrstani u nekoliko grupa: 1. oni u kojima nije izvrena nikakva intervencija; 2. oni u kojima je voena organizirana akcija obnove, kroz due razdoblje; 3. oni koji su pod utjecajem razvoja centralnog naselja - kao opdinsko sredite; 4. prigradska naselja uz vede centre. Mogude je sistematizirati karakteristine fenomene koji sadre dogaaje na specifinom povijesno-umjetnikom planu, ekonomskom, drutveno-politikom, sociolokom i drugima koji ine cjelinu stanja urbanog ambijenta. Prouavanje aktualnih procesa u tkivu istarskih naselja od vanosti je kao i oblik sudjelovanja u obnovi ivota. Odvajanje prostorno-ambijentalno-oblikovne komponente naselja od egzistencijalnih zakonitosti cjeline moe samo dovesti do oivljavanja nekadanje slike, ali ne i do vradanja ivota u poluprazna sela. Potrebno je analizirati suvremena obiljeja, te u dostupnom nivou, tradicijski nain ivljenja u sredinjoj Istri. Sve obradive povrine bile su ranije iskoritene. Ostale povrine (uma i makija) koritene su za ispau, a drvo za grau i loenje. Na taj nain provedena je zatita od poara, zatita od erozije i ouvana ekoloka ravnotea. Posljedica zatvorenog ciklusa proizvodnje hrane i visokog stupnja samodovoljnosti, kao osnovnih uvjeta opstanka, bila je organska struktura naselja. Ovakva struktura se formira u situaciji kada je raspoloiva energija svedena na onu koliinu koju je mogude proizvesti na licu mjesta, primitivnim sredstvima. Organska struktura je uoljiva na svim nivoima prostorne organizacije, od podjele ireg podruja, preko strukture zbijenog naselja, do funkcionalne organizacije kude, pa i strukture zida ili plonika. Vrlo esto se naemo u situaciji kada je potrebno obrazlagati vrijednosti nae kulturne batine. Neki pokuavaju tumaiti da se radi o ulozi siluete naselja u pejzau, a ne prvenstveno o ulozi povijesne jezgre u ouvanju specifinosti i jedinstvenosti svakog naselja. Sve ede osjedamo da se u cijelom svijetu odvija nagli proces unifikacije ambijenta i upravo zbog toga poinjemo vie cijeniti posebnosti naih povijesnih jezgri. Baza nae cjelokupne nadgradnje je prolost i svakim svojim detaljem predstavlja element od kojeg polazimo i od kojeg gradimo, ivi u nama kao neiscrpno vrelo doivljaja i vrijednosti. Nae vrijeme stvara svoje specifinosti koje se neizbjeno razlikuju od vremena koje je ostavilo definirane izraze svog postojanja.

  Zemljopisna karta Istre, oko 1525. godine

 • PROGRAM REVITAS REVITALIZACIJA ISTARSKOG ZALEA I TURIZMA U ISTARSKOM ZALEU

  5

  Stanje stambenog fonda na podruju istarskih povijesnih jezgri uglavnom je loe i nepovoljno utie na strukturu starosnih grupa, kao i opdu strukturu stanovnika. Danas stambeni standard starog naselja ne odgovara uvjetima modernog ivota, slabo odravani objekti propadaju, a bez ljudskog angamana povijesno naselje ne moe stvoriti ni jednu od vrijednosti koje su mu po ovjeku imanentne. Funkcijska uloga (u drutvenom kao i u fizikom pogledu) objekata unutar organizma naselja predstavlja odluujudi problem. Degeneracija funkcija neizbjeno je pradena fizikim propadanjem, nepravilnom upotrebom i opdom zloupotrebom povijesnog nasljea. 1.2 METODOLOKI PRISTUP

  Opsean i sloen rad na obnovi i revitalizaciji istarskih naselja u zaleu zahtjeva niz aktivnosti, a koristedi sva dosadanja istraivanja za potrebe povijesno-urbanistikih planova (istraivanje povijesnog razvoja, urbanistikog razvoja, izgradnje, uzroka i posljedica opstanka kroz dugu povijest, etape u razvoju, uspona i stagnacije ivota, arheolokih istraivanja, kompleksnih analiza postojedeg fizikog stanja urbane strukture i pojedinanih graevina, istraivanja izvornih namjena, promjena u morfolokoj strukturi) :

  - definirati zone obuhvatagranicu povijesne jezgre, ustanoviti tipoloke karakteristike, spomeniku kategorizaciju i ambijentalne vrijednosti,

  - provjeriti provedenu valorizaciju cjelokupnog graevinskog i komunalnog potencijala, analizu i utvreni spomeniki znaaj, znaaj i svojstva urbane cjeline kao i pojedinanih graevina od posebnog konzervatorskog znaenja,

  - predloiti modalitete zatite,

  - utvrditi prostorno-funkcionalne odnose ire zone naselja i njegove povijesne jezgre, - utvrditi osnovne smjernice za sanaciju, rekonstrukciju, obnovu i konzervatorski tretman,

  - predloiti ciljeve, mjere i smjer selektivnog izbora novih i pratedih sadraja i funkcija u skladu s naslijeenim vrijednostima i meunarodnim standardima u cilju kvalitetne transformacije i optimalne mogudnosti aktivne zatite i ukljuivanja povijesne jezgre ograniene srednjovjekovnom fortifikacijom u suvremene tijekove ivota.

  Zemljopisna karta Istre, 1569. godine

 • PROGRAM REVITAS REVITALIZACIJA ISTARSKOG ZALEA I TURIZMA U ISTARSKOM ZALEU

  6

  1.3 CILJEVI I NAELA PROJEKTA OBNOVE

  1. Revitalizacija istarskih naselja s fortifikacijama obuhvada konzervatorski pristup iji je cilj sprjeavanje devastacije i propadanja pojedinih graevina ili cjelina (restauracija i konzervacija graevina uz ukljuivanje u svakodnevni ivot itelja kao i gostiju u okviru turistike ponude) odnosno u vedini sluaja ouvanja njezinih izvornih, urbanistiko-arhitektonskih, povijesnih, umjetnikih i estetskih znaajki;

  2. Obnova pojedinanih graevina sa spomenikim karakteristikama, koja znai graditeljsku obnovu strukture i konstruktivno i namjensko osposobljavanje pojedinih zgrada za trajno ko

Search related