Click here to load reader

Projekti Obnove i Revitalizacije Povjesnih Gradevina

 • View
  16

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

projek

Text of Projekti Obnove i Revitalizacije Povjesnih Gradevina

 • "Odgovorni smo za ono to radimo, ali i za ono to ne radimo."

  Voltaire

  PROJEKTI OBNOVE I REVITALIZACIJE PROJEKTI OBNOVE I REVITALIZACIJE PROJEKTI OBNOVE I REVITALIZACIJE PROJEKTI OBNOVE I REVITALIZACIJE POVIJESNIH GRAEVINAPOVIJESNIH GRAEVINAPOVIJESNIH GRAEVINAPOVIJESNIH GRAEVINA

  Prof. dr. sc. Jadran Antolovi

 • MEUNARODNI STANDARDI

  Konvencija o zatiti svjetske kulturne i prirodne batine UNESCO 1972.Konvencija o zatiti arheoloke batine 1992.Konvencija o zatiti graditeljske batine 1994.

  Europska konvencija o krajobrazima 2000.Konvencija o zatiti podvodne kulturne batine UNESCO 2004.

  Konvencija o zatiti nematerijalne batine UNESCO 2005.Okvirna konvencija o vrijednosti kulturne batine za drutvo 2007.

  MEUNARODNI UGOVORI -Vie od 200 obveza za drave lanice

  Vie od 100 preporuka, deklaracija, rezolucija UNESCO-a, ICOMOS-a i dr.

 • HRVATSKI PROPISI

  Zakon o zatiti i ouvanju kulturnih dobara 1999.

  nematerijalna batina, kultivirani krajobraz,temeljno naelo - gospodarenje batinom

  mjere zatite, koncesije na kulturnim dobrima,mjere zatite, koncesije na kulturnim dobrima,spomenika renta itd.

  Propisi o prostornom ureenju, graenju, protupoarnoj zatiti,

 • PRAVNA STEEVINA EUROPSKE UNIJE

  European Heritage Legal Forum (EHLF) 2008. Direktiva 98/8/EC zabranjuje trgovinu sa drvenim katranima (wood

  tar) koji je nuan u zatiti drvene arhitekture (posebno se oko primjene ove Direktive bune skandinavske drave).

  Direktiva o energetskoj uinkovitosti 93/76/EEC potpuno hendikepira Direktiva o energetskoj uinkovitosti 93/76/EEC potpuno hendikepira povijesne graevine iako nitko nije dokazao da su one manje energetski uinkovite, te je njihovom provedbom u nekim dravama potaknuto propisivanje obveze promjene prozora zbog poveanja energetske uinkovitosti.

  Meu primjerima istaknut je problem obnovljenog dvorca Snenik u Sloveniji koji ima drvenu meukatnu konstrukciju i sada ima javnu namjenu. Naime ta vrsta konstrukcije nema dostatnu nosivost po etvornom metru, to bi po Direktivi znailo da se mora zamijeniti autentina konstrukcija novom da bi sve bilo zakonito.

 • STORM CUNNIGHAM TVRDI:

  autor knjiga pod naslovom: The Restoration Economy i ReWealth

  Mi unitavamo ono to volimo kako bi napravili mjesta za ono to mislimo da napravili mjesta za ono to mislimo da

  nam treba, da bismo kasnije shvatili kako smo mogli imati oboje i to za manje

  troka.

 • 2.000.000.000.000.000.000 USD2.000.000.000.000.000.000 USD2.000.000.000.000.000.000 USD2.000.000.000.000.000.000 USD

  Obnova e uskoro biti zasluna za veliku veinu razvoja cijelog planeta. etiri podruja obnove graditeljskog okolia: graditeljska batina infrastruktura industrijska odlagalita prostori velikih nesrea

 • OSNOVE EKONOMSKOG VREDNOVANJA OSNOVE EKONOMSKOG VREDNOVANJA GRADITELJSKE BATINEGRADITELJSKE BATINE

  Namjena Temeljno pravilo: Traganje za boljom

  namjenom ogranienja zbog spomenikih svojstava

  7

  ivotni ciklus graevine - spomenika kulture

 • IVOTNI CIKLUS IVOTNI CIKLUS GRAEVINE GRAEVINE KULTURNO KULTURNO DOBRODOBRO

  ZastarijevanjeZastarijevanje OdravanjeOdravanje

  8

  OdravanjeOdravanje ObnovaObnova RevitalizacijaRevitalizacija

 • TKO TKO ULAE U GRADITELJSKU ULAE U GRADITELJSKU BATINU?BATINU?

  Netko zbog: osobne koristi, posredne koristi ili javne koristi,

  9

  posredne koristi ili javne koristi, podmirenja direktnih trokova spomenika, zajednikog podmirenja trokova odravanja,

  ouvanja (kroz poreze i sl.), kreiranja i provoenja politike ouvanja.

 • KOLIKO TKO ULAE I ZATO?

  10

 • PLANOVI UPRAVLJANJA

  1. svrha plana,2. opis i povijest kulturnog dobra,3. ocjena stanja, znaaj i vrijednost kulturnog dobra,4. problemi u upravljanju kulturnim dobrom,

  strateki ciljevi plana,

  UNESCO 2003.

  5. strateki ciljevi plana,6. posebni ciljevi upravljanja koji se odnose na vrstu i stanje

  kulturnog dobra, 7. upravljanje kulturnim dobrom,8. akcijski planovi,9. nadzor nad provedbom i revizija plana, te10. prilozi i karte.

 • PROJEKTIPROJEKTI ...

  National Main Street Program, SAD Station Square, Pittsburgh, Pennsylvania,

  SAD

  12

  Vukovar Vuedol Ilok Arheoloki muzej u Osijeku Projekt odrivog razvoja NP Brijuni Ideja za projekt revitalizacije Medvedgrada

 • NATIONAL MAIN STREET PROGRAM - SAD

  primijenjen na vie od 850 spomenikih cjelina,

  prihod od 2,9 milijardi USD,

  X X

  13

  osnovano 20.389 poduzea, 64.402 nova radna mjesta. najuspjeniji strateki projekt u SAD 1 USD poluio dobit od 22,10 USD

  X

  X X

 • NATIONAL MAIN STREET PROGRAM - SAD

  Program koji se provodi ve 30 godina

  760 gradova pokrenulo vlastite projekte obnove

  1980-1994 2,9 milijardi USD 20.389 novih tvrtki 20.389 novih tvrtki

  64.402 nova radna mjesta

  22,10 USD dobiti na uloeni 1 USD

  www.preservationnation.org/main-street/

 • 4 PROJEKTNA POLAZITA 8 PROJEKTNIH NAELA

  1.1.1.1. Organizacija procesa Organizacija procesa Organizacija procesa Organizacija procesa revitalizacijerevitalizacijerevitalizacijerevitalizacije

  2.2.2.2. Ekonomsko restrukturiranjeEkonomsko restrukturiranjeEkonomsko restrukturiranjeEkonomsko restrukturiranje

  3.3.3.3. Promidba programaPromidba programaPromidba programaPromidba programa

  4.4.4.4. DizajniranjeDizajniranjeDizajniranjeDizajniranje

  1.1.1.1. SveobuhvatnostSveobuhvatnostSveobuhvatnostSveobuhvatnost

  2.2.2.2. SamopomoSamopomoSamopomoSamopomo

  3.3.3.3. JavnoJavnoJavnoJavno----privatno partnerstvoprivatno partnerstvoprivatno partnerstvoprivatno partnerstvo

  4.4.4.4. Promjena Promjena Promjena Promjena toka preokretatoka preokretatoka preokretatoka preokreta

  5.5.5.5. Kvaliteta revitalizacijeKvaliteta revitalizacijeKvaliteta revitalizacijeKvaliteta revitalizacije

  NATIONAL MAIN STREET PROGRAM - SAD

  DizajniranjeDizajniranjeDizajniranjeDizajniranje 5.5.5.5. Kvaliteta revitalizacijeKvaliteta revitalizacijeKvaliteta revitalizacijeKvaliteta revitalizacije

  6.6.6.6. Angairanje vlastitih Angairanje vlastitih Angairanje vlastitih Angairanje vlastitih sredstavasredstavasredstavasredstava

  7.7.7.7. U provedbi vidljivi rezultatiU provedbi vidljivi rezultatiU provedbi vidljivi rezultatiU provedbi vidljivi rezultati

  8.8.8.8. Marginalni troakMarginalni troakMarginalni troakMarginalni troak

 • STATION SQUARE, PITTSBURGH, SAD

  sagraen 1879. - trebao biti sruen 1976. - kada zapoinje projekt zatite,

  1976 - 1992 - uloeno 100 mil. USD,

  16

  3000 novih radnih mjesta, 3 mil. posjetitelja godinje, godinji porez na prihod iznosio je preko

  6 mil. USD.

 • STATION SQUARE, PITTSBURGH, SAD

  Arthur Zigler za 6 mil. USD kupuje elj. Kolodvor

  1976. 1992. 100 mil. USD uloeno (87i+12js+5k)(87i+12js+5k)(87i+12js+5k)(87i+12js+5k)

  Revitalizacija je:3.000 novih radnim mjesta 3.000 novih radnim mjesta

  1994. posjeenost od 3 mil. graana

  www.stationsquare.comwww.stationsquare.comwww.stationsquare.comwww.stationsquare.com

 • PROJEKT ISTRAIVANJE, OBNOVA, REVITALIZACIJA PROJEKT ISTRAIVANJE, OBNOVA, REVITALIZACIJA PROJEKT ISTRAIVANJE, OBNOVA, REVITALIZACIJA PROJEKT ISTRAIVANJE, OBNOVA, REVITALIZACIJA KULTURNE BATINE ILOK KULTURNE BATINE ILOK KULTURNE BATINE ILOK KULTURNE BATINE ILOK VUKOVAR VUKOVAR VUKOVAR VUKOVAR VUEDOLVUEDOLVUEDOLVUEDOL

  REPUBLIKA HRVATSKAREPUBLIKA HRVATSKAREPUBLIKA HRVATSKAREPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO KULTUREMINISTARSTVO KULTUREMINISTARSTVO KULTUREMINISTARSTVO KULTURE

  CILJEVI :Istraiti, obnoviti i prezentirati kulturnu batinu te time CILJEVI :Istraiti, obnoviti i prezentirati kulturnu batinu te time CILJEVI :Istraiti, obnoviti i prezentirati kulturnu batinu te time CILJEVI :Istraiti, obnoviti i prezentirati kulturnu batinu te time obogatiti kulturni krajolik, podii razinu svijesti stanovnitva, obogatiti kulturni krajolik, podii razinu svijesti stanovnitva, obogatiti kulturni krajolik, podii razinu svijesti stanovnitva, obogatiti kulturni krajolik, podii razinu svijesti stanovnitva, poboljati turistiku ponudu, zapoljavanje i razvoj regijepoboljati turistiku ponudu, zapoljavanje i razvoj regijepoboljati turistiku ponudu, zapoljavanje i razvoj regijepoboljati turistiku ponudu, zapoljavanje i razvoj regije

  SADRAJ :SADRAJ :SADRAJ :SADRAJ :1. PROJEKT ILOK, povijesna jezgra 1. PROJEKT ILOK, povijesna jezgra 1. PROJEKT ILOK, povijesna jezgra 1. PROJEKT ILOK, povijesna jezgra 46 mil. kuna46 mil. kuna46 mil. kuna46 mil. kuna

  2. PROJEKT VUKOVAR2. PROJEKT VUKOVAR2. PROJEKT VUKOVAR2. PROJEKT VUKOVAR

  2.1. KOMPLEKS DVORCA ELTZ 2.1. KOMPLEKS DVORCA ELTZ 2.1. KOMPLEKS DVORCA ELTZ 2.1. KOMPLEKS DVORCA ELTZ 111 mil. kuna111 mil. kuna111 mil. kuna111 mil. kuna

  2.2. VUKOVAR, BAROKNA JEZGRA 2.2. VUKOVAR, BAROKNA JEZGRA 2.2. VUKOVAR, BAROKNA JEZGRA 2.2. VUKOVAR, BAROKNA JEZGRA 33 mil. kuna33 mil. kuna33 mil. kuna33 mil. kuna

  3. VUEDOL, arheoloki lokalitet 36 mil. kuna3. VUEDOL, arheoloki lokalitet 36 mil. kuna3. VUEDOL, arheoloki lokalitet 36 mil. kuna3. VUEDOL, arheoloki lokalitet 36 mil. kuna

 • Projekt Vukovar Vuedol IlokINVESTICIJA: 270 milijuna kn

  ILOK

  KOMPLEKS DVORCA ELTZ

  VUEDOL

 • PROJEKT VUKOVAR VUEDOL - ILOK

Search related