Matematiki leksikon

 • View
  256

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Matematiki leksikon

 • O SIDE KOUTI RADOBOJ

  MATEMATIKI LEKSIKON

  Radoboj, 2012.

 • O SIDE KOUTI RADOBOJ

  MATEMATIKI LEKSIKON

  PROJEKT

  Predmet : Matematika

  Mentor: Ivica valjek

  Radoboj, 2012. godina

 • I

  Matematiki leksikon O Side Kouti Radoboj

  SADRAJ Predgovor ................................................................................................................................... 1

  Cijeli brojevi ........................................................................................................................... 2

  Zbrajanje i oduzimanje cijelih brojeva ............................................................................... 3

  Mnoenje i dijeljenje cijelih brojeva .................................................................................. 4

  etverokut .............................................................................................................................. 6

  Paralelogram ....................................................................................................................... 6

  Kvadrat ............................................................................................................................... 7

  Pravokutnik ........................................................................................................................ 8

  Romb .................................................................................................................................. 8

  Trapez ................................................................................................................................. 9

  Decimalni brojevi ................................................................................................................. 11

  Zbrajanje decimalnih brojeva ........................................................................................... 11

  Oduzimanje decimalnih brojeva ....................................................................................... 12

  Mnoenje decimalnih brojeva s dekadskim jedinicama ................................................... 12

  Dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama ..................................................... 12

  Mnoenje decimalnih brojeva cijelim brojevima ............................................................. 13

  Dijeljenje decimalnih brojeva cijelim brojevima ............................................................. 13

  Djeljivost prirodnih brojeva ................................................................................................. 14

  Viekratnik i djelitelj ........................................................................................................ 14

  Djeljivost sa 2, 3, 5, 9 i 10 ................................................................................................ 15

  Rastavljanje broja na proste faktore ................................................................................. 15

  Geometrijska tijela ............................................................................................................... 17

  Prizme ............................................................................................................................... 17

  Piramide ........................................................................................................................... 23

  Valjak ............................................................................................................................... 26

 • II

  Matematiki leksikon O Side Kouti Radoboj

  Stoac ............................................................................................................................... 27

  Kugla i sfera ..................................................................................................................... 28

  Jednostavni kamatni raun ................................................................................................... 29

  Koordinatni sustav u ravnini ................................................................................................ 30

  Koordinatni sustav na pravcu ............................................................................................... 30

  Korjenovanje racionalnih brojeva (drugi korijen) ................................................................ 32

  Racionalizacija nazivnika ................................................................................................. 33

  Krunica i krug ..................................................................................................................... 34

  Osnovni pojmovi kod kruga i krunice ............................................................................ 34

  Kutovi ................................................................................................................................... 37

  Vrste kutova ..................................................................................................................... 37

  Sukuti i vrni kutovi ......................................................................................................... 38

  Kvadriranje racionalnih brojeva ........................................................................................... 39

  Kvadrat binoma ................................................................................................................ 40

  Razlika kvadrata ............................................................................................................... 40

  Linearna funkcija .................................................................................................................. 41

  Linearna jednadba s jednom nepoznanicom ....................................................................... 43

  Ekvivalentne jednadbe .................................................................................................... 43

  Mnogokuti ............................................................................................................................ 45

  Pojmovi bitni za mnogokut .............................................................................................. 45

  Omjer i proporcija ................................................................................................................ 47

  Proporcionalne i obrnuto proporcionalne veliine ........................................................... 47

  Osnovni geometrijski pojmovi ............................................................................................. 50

  Pitagorin pouak ................................................................................................................... 52

  Primjena Pitagorina pouka na pravokutnik i kvadrat ..................................................... 52

  Primjena Pitagorina pouka na jednakostranini i jednakokrani trokut ......................... 53

  Primjena Pitagorinog pouka na romb ............................................................................. 55

 • III

  Matematiki leksikon O Side Kouti Radoboj

  Primjena Pitagorinog pouka na jednakokrani trapez .................................................... 55

  Postotak ................................................................................................................................ 56

  Preslikavanje ravnine ........................................................................................................... 57

  Translacija ........................................................................................................................ 57

  Osna simetrija ................................................................................................................... 57

  Centralna simetrija ........................................................................................................... 58

  Rotacija ............................................................................................................................. 59

  Prirodni brojevi .................................................................................................................... 60

  Dijeljenje prirodnih brojeva ............................................................................................. 60

  Izvoenje vie raunskih radnji ........................................................................................ 60

  Oduzimanje prirodnih brojeva ......................................................................................... 62

  Racionalni brojevi ................................................................................................................ 64

  Pozitivni i negativni racionalni brojevi ............................................................................ 65

  Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu. .................................................................... 65

  Usporeivanje racionalnih brojeva ................................................................................... 66

  Razlomci ............................................................................................................................... 67

  Raunske operacije s razlomcima .................................................................................... 67

  Sustavi linearnih jednadbi .................................................................................................. 70

  Trokut ..................................