Master Thesis 'Virtual Communities

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Afstudeerwerk over de invloed van de deelname aan Twitter en LinkedIn op de betrokkenheid bij organisaties en de tevredenheid van medewerkers.

Text of Master Thesis 'Virtual Communities

 • kans of bedreiging voor organisaties?

  WJSUVBMDPNNVOJUJFT24 september 2009

  Elsa van Bruggen

 • Elsa van Bruggen Auteur

  elsa.vanbruggen@gmail.com E-mail

  +316 44 65 48 48 Telefoon

  1716387 Studentnummer

  Haarlem, 24 september 2009 Datum

  Master Thesis Beleid, Communicatie en Organisatie Studieonderdeel

  Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

  Dr. Sonja Utz Begeleider

  Dr. Martin Tanis Tweede lezer

  kans of bedreiging voor organisaties?

  virtual communities

 • SAMENVATTING

  In deze thesis wordt onderzocht welke uitwerking de deelname aan virtual

  communities heeft op de relatie tussen werkgevers en werknemers. De volgende

  onderzoeksvraag staat hierbij centraal: In hoeverre benvloedt de deelname van

  individuen aan virtual communities de tevredenheid over werk en carrire en de

  betrokkenheid bij organisaties? Het onderzoek richt zich op de member-initiated

  communities Twitter en LinkedIn die niet met een commercieel doel zijn opgezet en

  waarbinnen zowel sociale als zakelijke relaties een rol spelen. Aan de hand van de self-

  categorization en de side bet theorie wordt beargumenteerd dat de deelname aan

  virtual communities de affectieve en continuteitsbetrokkenheid bij organisaties

  negatief benvloedt. Virtual communities bieden, in tegenstelling tot organisaties, de

  mogelijkheid om zelf een groep mensen samen te stellen waarmee de deelnemer een

  goede aansluiting heeft. Tevens zijn investeringen in virtual communities beter

  geborgd dan de investeringen in organisaties; de community blijft bestaan ook als men

  verandert van organisatie. Aan de hand van een aantal traditionele voorspellers van

  werktevredenheid wordt verondersteld dat de deelname aan virtual communities

  positief gerelateerd is aan de tevredenheid over het huidige werk en de algehele

  carrire. De deelname aan virtual communities zou bij kunnen dragen aan een gevoel

  van autonomie, meer variteit en de mogelijkheden voor het ontvangen en geven van

  feedback vergroten. Professionele groei wordt voorgesteld als mediator in deze relatie.

  Het onderzoek is uitgevoerd binnen de twee virtual communities Twitter en LinkedIn.

  Er is een vragenlijst uitgezet in beide communities die volledig is ingevuld door 97

  respondenten. De data is onderzocht door middel van meerdere multipele

  regressieanalyses. Daarnaast zijn twee pioniers op het gebied van sociale media en

  Web 2.0 genterviewd. Bij een gebrek aan voldoende literatuur zijn de uitkomsten

  hiervan zijn gebruikt ter inleiding van het onderwerp.

  Elsa van Bruggen 4 Master Thesis

 • Het onderzoek heeft een aantal interessante resultaten opgeleverd. De deelname aan

  Twitter heeft zowel een positieve als een negatieve invloed op de affectieve

  betrokkenheid bij organisaties. Daarnaast hebben zowel Twitter als LinkedIn een

  negatieve relatie met continuteitsbetrokkenheid. Werktevredenheid wordt slechts

  zwak benvloed door de deelname aan virtual communities, deels gemedieerd door

  professionele groei en ontwikkeling.

  In dit onderzoek is een eerste stap gezet in het koppelen van de nieuwe

  ontwikkelingen rondom virtual communities aan traditioneel organisatieonderzoek. Er

  wordt een basis gelegd voor verder onderzoek naar de manier waarop de

  betrokkenheid bij organisaties benvloed wordt door de deelname aan virtual

  communities om zodoende vast te kunnen stellen op welke manieren organisaties

  hierop in kunnen spelen. Tevens zou vervolgonderzoek moeten uitwijzen op welke

  manier online communities verschillen van offline communities in de wijze waarop

  professionele groei en ontwikkeling worden gestimuleerd. Op basis hiervan zouden

  organisaties virtual communities kunnen inzetten om de werktevredenheid van de

  medewerkers te verhogen.

  Elsa van Bruggen 5 Master Thesis

 • VOORWOORD

  Het schrijven van deze scriptie is een waanzinnig leuk avontuur geweest. Want, niet

  alleen heeft het geleid tot dit dikke pak papier, maar Twitter en LinkedIn hebben zich

  voor mij echt in hun waarde bewezen. Ik heb geweldige nieuwe mensen ontmoet,

  fantastische evenementen bijgewoond, flex gewerkt in de inspirerende omgeving van

  Seats2meet, een gastblog geschreven, tips & trucs gekregen: het kon niet op!

  Bovendien zorgden Twitter en LinkedIn binnen een week voor 142 compleet ingevulde

  vragenlijsten!

  Het spreekt dan ook voor zich dat ik graag al mijn virtuele vrienden wil bedanken:

  iedereen die de enqute heeft ingevuld of doorgestuurd, gereageerd heeft op mijn

  blog, de mensen dankzij wie ik aanwezig mocht zijn bij Mobile Monday #11 en alle

  Tweeps die me af en toe een hart onder de virtuele riem staken!

  Daarnaast zijn er ook een aantal offline mensen die ik graag wil bedanken. Sonja Utz,

  die door haar heldere begeleiding ervoor heeft gezorgd dat ik geen tijd heb kunnen

  verspillen. Arthur Kruisman en Sander Duivestein, voor hun deskundigheid en

  inspiratie tijdens de interviews. Guillermo Dazelle, want wat ben ik blij dat ik nog voor

  n keer een voorkant van jou mag dragen. Pappa voor de spelfouten en

  taalsuggesties. Jeroen Trommel en Stefan Uithuisje voor het proeflezen.

  En dan, last but not least, Bastiaan Boerkamp: bedankt voor een half jaar

  swapperdeswap, steun en toeverlaat, advies en vooral heel veel LOL! :-)

  Elsa van Bruggen - 24 september 2009

  Elsa van Bruggen 6 Master Thesis

 • INHOUDSOPGAVE

  1. INLEIDING 10

  PROBLEEMSTELLING 12

  WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 14

  MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 15

  THESIS INDELING 16

  2. THEORIE 17

  VIRTUAL COMMUNITIES 17

  VIRTUAL COMMUNITIES GEDEFINIEERD 18

  MOTIEVEN VOOR DEELNAME AAN VIRTUAL COMMUNITIES 19

  ORGANIZATIONAL COMMITMENT 21

  ORGANIZATIONAL COMMITMENT GEDEFINIEERD 22

  ANTECEDENTEN VAN ORGANIZATIONAL COMMITMENT 24

  SOCIAL IDENTIFICATION 24

  VIRTUAL COMMUNITIES EN ORGANIZATIONAL COMMITMENT 26

  CAREER SATISFACTION 30

  CAREER SATISFACTION GEDEFINIEERD 30

  VIRTUAL COMMUNITIES EN CAREER SATISFACTION 32

  PROFESSIONAL GROWTH ALS MEDIATOR 33

  CONCEPTUEEL MODEL 35

  3. METHODEN 37

  PROCEDURE 37

  POPULATIE 38

  OPERATIONALISATIE 39

  VIRTUAL COMMUNITIES 39

  ORGANIZATIONAL COMMITMENT 40

  CAREER SATISFACTION 41

  PROFESSIONAL GROWTH 41

  CONTROLEVARIABELEN 41

  VALIDITEIT 42

  Elsa van Bruggen 7 Master Thesis

 • BETROUWBAARHEID 42

  TRANSFORMATIE VAN DATA 43

  4. RESULTATEN 44

  BIVARIATE ANALYSE 44

  TWITTER 44

  LINKEDIN 46

  MULTIVARIATE ANALYSE 46

  TWITTER 47

  LINKEDIN 50

  AANVULLENDE ANALYSE 52

  CONTROLE VARIABELEN 53

  HYPOTHESEN TOETSEN 53

  5. DISCUSSIE, CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 55

  DISCUSSIE 55

  CONCLUSIE 59

  BEPERKINGEN 61

  THEORETISCHE AANBEVELINGEN 61

  PRAKTISCHE AANBEVELINGEN 63

  LITERATUURLIJST 65

  BIJLAGE A TWITTER EN LINKEDIN 70

  BIJLAGE B VRAGENLIJSTEN 72

  BIJLAGE C VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID 77

  Elsa van Bruggen 8 Master Thesis

 • LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN

  Figuur 2.1 A typology of virtual communities (Porter, 2004) 21

  Figuur 2.2 Conceptueel model 35

  Figuur 3.1 Beroepsgroepen 38

  Tabel 4.1 Correlatiematrix 45

  Tabel 4.2 Resultaten regressieanalyse deelname aan Twitter/

  affective commitment 47

  Tabel 4.3 Resultaten regressieanalyse deelname aan Twitter/

  continuance commitment 48

  Tabel 4.4 Resultaten regressieanalyse deelname aan Twitter/

  normative commitment 48

  Tabel 4.5 Resultaten mediatieanalyse deelname aan Twitter,

  professional growth en career satisfaction 49

  Figuur 4.1 Resultaten Twitter in definitief conceptueel model 50

  Tabel 4.6 Resultaten regressieanalyse deelname aan LinkedIn/

  affective commitment 50

  Tabel 4.7 Resultaten regressieanalyse deelname aan LinkedIn/

  continuance commitment 51

  Tabel 4.8 Resultaten regressieanalyse deelname aan LinkedIn/

  normative commitment 51

  Tabel 4.9 Resultaten mediatieanalyse deelname aan LinkedIn,

  professional growth en continuance commitment 52

  Figuur 4.2 Resultaten LinkedIn in definitief conceptueel model 53

  Tabel 4.10 Hypothesen toetsen 54

  Tabel C.1 Rotated Component Matrix 77

  Tabel C.2 Betrouwbaarheid per variabele 78

  Elsa van Bruggen 9 Master Thesis

 • 1. INLEIDING

  De hedendaagse economie is voor een groot deel afhankelijk van kennis en steeds

  meer organisaties beseffen dat dit n van de belangrijkste bronnen is voor groei en

  competitief voordeel (Barney & Wright, 1998). De plek in de organisatie waar de kennis

  is geborgd, is de pool van menselijk kapitaal. Medewerkers vormen het hart van de

  organisatie en zijn daardoor een essentile hulpbron (Wright et al., 2001). Om het

  menselijk kapitaal optimaal te kunnen benutten en het gewenste gedrag te

  bewerkstelligen, zijn gemotiveerde medewerkers van levensbelang (Wright et al.,

  2001). Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een grote schat aan onderzoek bestaat

  naar de manier waarop organisaties hun medewerkers kunnen binden. Twee

  belangrijke voorspellers van het verloop binnen organisaties zijn de tevredenheid en

  de betrokkenheid van de medewerkers. Betrokken medewerkers zijn bereid om iets

  van zichzelf te geven om zodoende bij te dragen