Master Thesis 'Virtual Communities

 • Published on
  20-Mar-2016

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Afstudeerwerk over de invloed van de deelname aan Twitter en LinkedIn op de betrokkenheid bij organisaties en de tevredenheid van medewerkers.

Transcript

 • kans of bedreiging voor organisaties?

  WJSUVBMDPNNVOJUJFT24 september 2009

  Elsa van Bruggen

 • Elsa van Bruggen Auteur

  elsa.vanbruggen@gmail.com E-mail

  +316 44 65 48 48 Telefoon

  1716387 Studentnummer

  Haarlem, 24 september 2009 Datum

  Master Thesis Beleid, Communicatie en Organisatie Studieonderdeel

  Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

  Dr. Sonja Utz Begeleider

  Dr. Martin Tanis Tweede lezer

  kans of bedreiging voor organisaties?

  virtual communities

 • SAMENVATTING

  In deze thesis wordt onderzocht welke uitwerking de deelname aan virtual

  communities heeft op de relatie tussen werkgevers en werknemers. De volgende

  onderzoeksvraag staat hierbij centraal: In hoeverre benvloedt de deelname van

  individuen aan virtual communities de tevredenheid over werk en carrire en de

  betrokkenheid bij organisaties? Het onderzoek richt zich op de member-initiated

  communities Twitter en LinkedIn die niet met een commercieel doel zijn opgezet en

  waarbinnen zowel sociale als zakelijke relaties een rol spelen. Aan de hand van de self-

  categorization en de side bet theorie wordt beargumenteerd dat de deelname aan

  virtual communities de affectieve en continuteitsbetrokkenheid bij organisaties

  negatief benvloedt. Virtual communities bieden, in tegenstelling tot organisaties, de

  mogelijkheid om zelf een groep mensen samen te stellen waarmee de deelnemer een

  goede aansluiting heeft. Tevens zijn investeringen in virtual communities beter

  geborgd dan de investeringen in organisaties; de community blijft bestaan ook als men

  verandert van organisatie. Aan de hand van een aantal traditionele voorspellers van

  werktevredenheid wordt verondersteld dat de deelname aan virtual communities

  positief gerelateerd is aan de tevredenheid over het huidige werk en de algehele

  carrire. De deelname aan virtual communities zou bij kunnen dragen aan een gevoel

  van autonomie, meer variteit en de mogelijkheden voor het ontvangen en geven van

  feedback vergroten. Professionele groei wordt voorgesteld als mediator in deze relatie.

  Het onderzoek is uitgevoerd binnen de twee virtual communities Twitter en LinkedIn.

  Er is een vragenlijst uitgezet in beide communities die volledig is ingevuld door 97

  respondenten. De data is onderzocht door middel van meerdere multipele

  regressieanalyses. Daarnaast zijn twee pioniers op het gebied van sociale media en

  Web 2.0 genterviewd. Bij een gebrek aan voldoende literatuur zijn de uitkomsten

  hiervan zijn gebruikt ter inleiding van het onderwerp.

  Elsa van Bruggen 4 Master Thesis

 • Het onderzoek heeft een aantal interessante resultaten opgeleverd. De deelname aan

  Twitter heeft zowel een positieve als een negatieve invloed op de affectieve

  betrokkenheid bij organisaties. Daarnaast hebben zowel Twitter als LinkedIn een

  negatieve relatie met continuteitsbetrokkenheid. Werktevredenheid wordt slechts

  zwak benvloed door de deelname aan virtual communities, deels gemedieerd door

  professionele groei en ontwikkeling.

  In dit onderzoek is een eerste stap gezet in het koppelen van de nieuwe

  ontwikkelingen rondom virtual communities aan traditioneel organisatieonderzoek. Er

  wordt een basis gelegd voor verder onderzoek naar de manier waarop de

  betrokkenheid bij organisaties benvloed wordt door de deelname aan virtual

  communities om zodoende vast te kunnen stellen op welke manieren organisaties

  hierop in kunnen spelen. Tevens zou vervolgonderzoek moeten uitwijzen op welke

  manier online communities verschillen van offline communities in de wijze waarop

  professionele groei en ontwikkeling worden gestimuleerd. Op basis hiervan zouden

  organisaties virtual communities kunnen inzetten om de werktevredenheid van de

  medewerkers te verhogen.

  Elsa van Bruggen 5 Master Thesis

 • VOORWOORD

  Het schrijven van deze scriptie is een waanzinnig leuk avontuur geweest. Want, niet

  alleen heeft het geleid tot dit dikke pak papier, maar Twitter en LinkedIn hebben zich

  voor mij echt in hun waarde bewezen. Ik heb geweldige nieuwe mensen ontmoet,

  fantastische evenementen bijgewoond, flex gewerkt in de inspirerende omgeving van

  Seats2meet, een gastblog geschreven, tips & trucs gekregen: het kon niet op!

  Bovendien zorgden Twitter en LinkedIn binnen een week voor 142 compleet ingevulde

  vragenlijsten!

  Het spreekt dan ook voor zich dat ik graag al mijn virtuele vrienden wil bedanken:

  iedereen die de enqute heeft ingevuld of doorgestuurd, gereageerd heeft op mijn

  blog, de mensen dankzij wie ik aanwezig mocht zijn bij Mobile Monday #11 en alle

  Tweeps die me af en toe een hart onder de virtuele riem staken!

  Daarnaast zijn er ook een aantal offline mensen die ik graag wil bedanken. Sonja Utz,

  die door haar heldere begeleiding ervoor heeft gezorgd dat ik geen tijd heb kunnen

  verspillen. Arthur Kruisman en Sander Duivestein, voor hun deskundigheid en

  inspiratie tijdens de interviews. Guillermo Dazelle, want wat ben ik blij dat ik nog voor

  n keer een voorkant van jou mag dragen. Pappa voor de spelfouten en

  taalsuggesties. Jeroen Trommel en Stefan Uithuisje voor het proeflezen.

  En dan, last but not least, Bastiaan Boerkamp: bedankt voor een half jaar

  swapperdeswap, steun en toeverlaat, advies en vooral heel veel LOL! :-)

  Elsa van Bruggen - 24 september 2009

  Elsa van Bruggen 6 Master Thesis

 • INHOUDSOPGAVE

  1. INLEIDING 10

  PROBLEEMSTELLING 12

  WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 14

  MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 15

  THESIS INDELING 16

  2. THEORIE 17

  VIRTUAL COMMUNITIES 17

  VIRTUAL COMMUNITIES GEDEFINIEERD 18

  MOTIEVEN VOOR DEELNAME AAN VIRTUAL COMMUNITIES 19

  ORGANIZATIONAL COMMITMENT 21

  ORGANIZATIONAL COMMITMENT GEDEFINIEERD 22

  ANTECEDENTEN VAN ORGANIZATIONAL COMMITMENT 24

  SOCIAL IDENTIFICATION 24

  VIRTUAL COMMUNITIES EN ORGANIZATIONAL COMMITMENT 26

  CAREER SATISFACTION 30

  CAREER SATISFACTION GEDEFINIEERD 30

  VIRTUAL COMMUNITIES EN CAREER SATISFACTION 32

  PROFESSIONAL GROWTH ALS MEDIATOR 33

  CONCEPTUEEL MODEL 35

  3. METHODEN 37

  PROCEDURE 37

  POPULATIE 38

  OPERATIONALISATIE 39

  VIRTUAL COMMUNITIES 39

  ORGANIZATIONAL COMMITMENT 40

  CAREER SATISFACTION 41

  PROFESSIONAL GROWTH 41

  CONTROLEVARIABELEN 41

  VALIDITEIT 42

  Elsa van Bruggen 7 Master Thesis

 • BETROUWBAARHEID 42

  TRANSFORMATIE VAN DATA 43

  4. RESULTATEN 44

  BIVARIATE ANALYSE 44

  TWITTER 44

  LINKEDIN 46

  MULTIVARIATE ANALYSE 46

  TWITTER 47

  LINKEDIN 50

  AANVULLENDE ANALYSE 52

  CONTROLE VARIABELEN 53

  HYPOTHESEN TOETSEN 53

  5. DISCUSSIE, CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 55

  DISCUSSIE 55

  CONCLUSIE 59

  BEPERKINGEN 61

  THEORETISCHE AANBEVELINGEN 61

  PRAKTISCHE AANBEVELINGEN 63

  LITERATUURLIJST 65

  BIJLAGE A TWITTER EN LINKEDIN 70

  BIJLAGE B VRAGENLIJSTEN 72

  BIJLAGE C VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID 77

  Elsa van Bruggen 8 Master Thesis

 • LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN

  Figuur 2.1 A typology of virtual communities (Porter, 2004) 21

  Figuur 2.2 Conceptueel model 35

  Figuur 3.1 Beroepsgroepen 38

  Tabel 4.1 Correlatiematrix 45

  Tabel 4.2 Resultaten regressieanalyse deelname aan Twitter/

  affective commitment 47

  Tabel 4.3 Resultaten regressieanalyse deelname aan Twitter/

  continuance commitment 48

  Tabel 4.4 Resultaten regressieanalyse deelname aan Twitter/

  normative commitment 48

  Tabel 4.5 Resultaten mediatieanalyse deelname aan Twitter,

  professional growth en career satisfaction 49

  Figuur 4.1 Resultaten Twitter in definitief conceptueel model 50

  Tabel 4.6 Resultaten regressieanalyse deelname aan LinkedIn/

  affective commitment 50

  Tabel 4.7 Resultaten regressieanalyse deelname aan LinkedIn/

  continuance commitment 51

  Tabel 4.8 Resultaten regressieanalyse deelname aan LinkedIn/

  normative commitment 51

  Tabel 4.9 Resultaten mediatieanalyse deelname aan LinkedIn,

  professional growth en continuance commitment 52

  Figuur 4.2 Resultaten LinkedIn in definitief conceptueel model 53

  Tabel 4.10 Hypothesen toetsen 54

  Tabel C.1 Rotated Component Matrix 77

  Tabel C.2 Betrouwbaarheid per variabele 78

  Elsa van Bruggen 9 Master Thesis

 • 1. INLEIDING

  De hedendaagse economie is voor een groot deel afhankelijk van kennis en steeds

  meer organisaties beseffen dat dit n van de belangrijkste bronnen is voor groei en

  competitief voordeel (Barney & Wright, 1998). De plek in de organisatie waar de kennis

  is geborgd, is de pool van menselijk kapitaal. Medewerkers vormen het hart van de

  organisatie en zijn daardoor een essentile hulpbron (Wright et al., 2001). Om het

  menselijk kapitaal optimaal te kunnen benutten en het gewenste gedrag te

  bewerkstelligen, zijn gemotiveerde medewerkers van levensbelang (Wright et al.,

  2001). Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een grote schat aan onderzoek bestaat

  naar de manier waarop organisaties hun medewerkers kunnen binden. Twee

  belangrijke voorspellers van het verloop binnen organisaties zijn de tevredenheid en

  de betrokkenheid van de medewerkers. Betrokken medewerkers zijn bereid om iets

  van zichzelf te geven om zodoende bij te dragen aan het welzijn van de organisatie

  (Mowday et al., 1979). Door kennis en kunde te investeren in de dagelijkse

  werkomgeving ontstaat een gevoel van verbondenheid die ertoe leidt dat medewerkers

  trouw zijn aan hun organisatie (Meyer & Allen, 1984). Werktevredenheid en een

  succesvolle carrire versterken deze verbondenheid en betrokkenheid en leiden

  zodoende tot een betere pool van menselijk kapitaal.

  Echter, de door medewerkers genvesteerde kennis en kunde heeft met name een

  uitwerking op het welzijn van de organisatie en in mindere mate op het eigen succes

  van de individu. Medewerkers stellen hun talent beschikbaar aan de werkgever in ruil

  voor salaris en treden naar buiten onder de vlag van de organisatie, terwijl de

  opbrengst en waardering ten goede komen aan de werkgever. Omdat het voor de

  ontwikkeling van medewerkers ook van belang is om persoonlijke waardering te

  ontvangen, is het is niet verwonderlijk dat mensen de behoefte hebben om zichzelf te

  laten zien en te werken vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. Door de opkomst van

  Internet zijn in de afgelopen decennia tal van middelen ontwikkeld waarmee mensen

  hun talenten zelf ten toon kunnen spreiden aan de wereld. Virtual communities in de

  Elsa van Bruggen 10 Master Thesis

 • vorm van sociale netwerken en weblogs zijn hier de meest recente voorbeelden van en

  hebben de afgelopen jaren sterk aan populariteit gewonnen. Bagozzi en Dholakai

  (2002 p.3) definiren virtual communities als mediated social spaces in the digital

  environment waarbinnen groepen kunnen ontstaan en bestaan middels continue

  communicatieprocessen. Hierdoor ontstaat een platform waarmee mensen hun eigen

  succes kunnen creren. Tijdens een interview1 over dit onderwerp geeft Arthur

  Kruisman, management consultant bij Inter Access op het gebied van het nieuwe

  werken, aan: Mensen kunnen met een blog hun eigen kennis in de etalage zetten en

  zo een netwerk van mensen aan zich binden; dat is veel zuiverder. Want de persoon die

  de uiting van expertise doet, ontvangt ook sociaal gezien de credits en dat is erg

  belangrijk (interview 28 mei 2009). Omdat virtual communities bestaan uit sociale

  processen worden er doorgaans dezelfde activiteiten ontplooid als in het echte leven,

  zowel zakelijk als priv (Rheingold, 1993); met het wezenlijke verschil dat op Internet

  iedereen hetzelfde beginpunt heeft en zodoende financieel en sociaal kapitaal in veel

  mindere mate een rol spelen.

  Virtual communities zijn bronnen van informatie, inspiratie en innovatie die bijdragen

  aan de persoonlijke groei van hun deelnemers, zoals blijkt uit het interview met Sander

  Duivestein, senior analist bij ViNT: Ik denk dat, dankzij de sociale media, we steeds

  meer in de bovenste laag van Maslow (Maslow, 1954) terecht komen. We hebben daar

  met een stukje zelfrealisatie en zelfverwezenlijking te maken. Dat is ook heel

  paradoxaal: aan de ene kant gaat het om mij, maar ik geef ook terug aan de

  community. De hele community wordt er beter van (interview 19 mei 2009). Lijnen

  worden korter en het publiek dat men bereikt steeds groter, waardoor een pool van

  menselijk kapitaal ontstaat die verder reikt dan de grenzen van een organisatie.

  Bovendien ontstaan er ontmoetingsplaatsen waar mensen van over de gehele wereld

  samen kunnen komen om van elkaar te leren en kennis te delen. Om die reden is het

  de vraag of het menselijk kapitaal binnen virtual communities niet krachtiger is dan de

  menselijke hulpbron waar organisaties over kunnen beschikken: [een virtual

  community] is een human directory, omdat je daar niet passieve informatie gebruikt,

  maar actief de menselijke intelligentie, passie, behulpzaamheid en zorg als aspecten

  erbij krijgt. Dat is in geen enkel systeem terug te vinden en dat is ook het grote euvel

  van traditionele kennissystemen (Arthur Kruisman, interview 28 mei 2009).

  Elsa van Bruggen 11 Master Thesis

  1 Ter inleiding van het onderwerp zijn twee interviews gehouden met pioniers op het gebied van sociale media. Voor

  de volledige vragenlijst die gebruikt is bij het afnemen van de interviews wordt verwezen naar Bijlage B.

 • De passie, behulpzaamheid en zorg waar Arthur Kruisman aan refereert, zijn aspecten

  die positief kunnen bijdragen aan het plezier en de motivatie van werknemers in hun

  dagelijkse werkzaamheden. Het contact met vakgenoten en andere organisaties en

  meer vrijheid in het ontplooien van eigen initiatieven, sluiten bovendien aan bij

  traditionele voorspellers van carrire en werktevredenheid, zoals een gevoel van

  autonomie, diversiteit en het krijgen van feedback (Hackman & Lawler III, 1971). Het

  ligt daarom in de lijn der verwachting dat de deelname aan virtual communities en de

  persoonlijke ontwikkeling die hieruit voortkomt, een positieve invloed hebben op de

  tevredenheid van medewerkers. Sander Duivestein verwoordt dit als volgt: Het is zeer

  aanstekelijk om te zien dat mensen zich zo enthousiast uiten over hun bezigheden. Het

  wakkert de concurrentie aan op je talenten, maar bovendien weet je met elkaar veel

  meer (interview 19 mei 2009). Echter, het gaat hierbij niet meer om de tevredenheid

  die wordt bewerkstelligd door de organisatie zelf, maar juist door externe factoren.

  Door het verschuiven van de aandacht naar de externe omgeving, komt ook een

  keerzijde van virtual communities aan het licht. Namelijk, als de bron van

  werknemerstevredenheid voorkomt uit virtual communities, zou de binding met de

  organisatie meer richting virtual communities kunnen verschuiven: Wanneer ik zelf

  energie steek in mijn netwerk dat buiten de organisatie valt waar ik werkzaam ben en

  daar inspiratie uit haal, dan moet ik dus ook iets aan dat netwerk terug geven. En dat

  is dus niet aan de organisatie waar ik werk; daardoor wordt de loyaliteit wel minder

  denk ik (Arthur Kruisman, interview 29 mei 2009). Niet alleen een gevoel van loyaliteit

  en affectie ten opzichte van de virtual community, maar ook het gegeven dat er meer

  carriremogelijkheden en alternatieven zichtbaar worden, zou een negatieve invloed

  uit kunnen oefenen op de betrokkenheid bij de...