Click here to load reader

MASTER AKADEMSKE STUDIJE P FAKULTET VALJEVO · PDF file TURIZAM i Hotelijerstvo NAZIV PREDMETA SEMESTAR ESPB Metodologija društvenih istraživanja I 8 Strategijski i operativni menadžment

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MASTER AKADEMSKE STUDIJE P FAKULTET VALJEVO · PDF file TURIZAM i Hotelijerstvo NAZIV PREDMETA...

 • MASTER AKADEMSKE STUDIJE POSLOVNI FAKULTET VALJEVO

  TURIZAM i hotelijerstvo

  2015/2016

  Studijski program POSLOVNA EKONOMIJA

 • TURIZAM i Hotelijerstvo

  NAZIV PREDMETA SEMESTAR ESPB Metodologija društvenih istraživanja I 8 Strategijski i operativni menadžment I 8

  Marketing menadžment I 6 I 1 / Upravljanje investicijama u hotelijerstvu I 8

  I 1 / Poslovni sistemi u turizmu I 8 I 2 / Menadžment održive destinacije II 10 I 2 / Menadžment kulturnih atrakcija

  u turizmu II 10

  Studijsko istraživački rad II 8 Master rad II 12

  Kome su namenjene studije?

  Program je namenjen studentima koji su visoko motivisani sa istaknutim akademskim i ličnim sposobnostima, sa ili bez poslovnog iskustva koji žele da se posvete izučavanju turizma i hotelijerstva. Koncept studija je takav da kroz sublimaciju teorijskog i istraživač- kog rada, sa naglaskom na njihovu praktičnu izvodljivost, omoguće studentima jačanje preduzetničkih, menadžerskih i liderskih kompetencija.

  Ko može da upiše Turizam i hotelijerstvo?

  Studije mogu upisati svi koji imaju 240 ESPB, odnosno završene četvorogodišnje studije.

  Nakon završetka?

  Studije traju godinu dana, odnosno 2 semestra. Ukupno nose 60 ESPB, a nakon odbranje- nog master rada stiče se zvanje Master ekonomista.

  Studenti kroz program master studija Turizam i hotelijerstvo produbljuju opšta znanja i stručne kompetencije iz oblasti poslovne ekonomije sa akcentom na upravljanje turi- stičkim destinacijama, poslovanje i upravljanje hotelima, upravljanje turističkim organi- zacijama, događajima i projektima u turizmu.

  Studenti stiču znanja i akademske veštine u sferi upravljanja održivim razvojem u turiz- mu, kreiranja turističkog i hotelskog proizvoda i njegove promocije i prodaje, primene savremenih informacionih tehnologija u turizmu i hotelijerstvu, valorizacije kulturnih turističkih resursa. Stečena znanja omogućavaju rešavanje konkretnih problema u upra- vljanju organizacijama u javnom sektoru u sferi turizma, hotelskim preduzećima, turope- ratorima i turističkim agencijama, sportsko-turističkim centrima.

 • Opšte kompetencije koje se stiču programom su:

  • smanjiti nezaposlenost diplomaca u Srbiji pružajući im odgovarajuće dodatno znanje i osposobljavajući ih za primenu znanja i profesionalnih veština;

  • usmeriti obrazovanje ka studentu i njegovim stvarnim mogućnostima i sposob- nostima sticanja znanja;

  • razviti kritičko mišljenje i odgovarajući pristup u rešavanju ključnih problema stra- tegijskog i operativnog karaktera;

  • primeniti znanja sa akcentom na praćenje, prilagođavanje i izazivanje promena koje su deo savremenih kretanja na turističkom tržištu;

  • sticati znanja koja su u funkciji projektnog menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu.

  Posebni ciljevi master programa Turizam i hotelijerstvo su:

  • ovladavati ključnim konceptima savremenog menadžmenta;

  • sticati teorijska i praktična znanja marketing menadžmenta kako bi se na efektivan način savladale i razvile veštine upravljanja instrumentima marketing miksa;

  • upoznavati se sa strategijskim pristupom poslovnom odlučivanju, radi sagledava- nja i rešavanja problemskih situacija i izazova u turbulentnom poslovnom okru- ženju;

  • usvajati i primeniti teorijska i praktična znanja upravljanju investicijama u hoteli- jerstvu;

  • upoznavati se sa savremenim poslovnim sistemima u turizmu;

  • sticati teorijska i praktična znanja o upravljanju održivom destinacijom kroz prizmu održivog razvoja;

  • sticati teorijska i praktična znanja o upravljanju kulturnim turističkim atrakcijama kao i njihovoj adekvatnoj valorizaciji.

  Nakon završetka ovog master akademskog programa, student će biti osposobljen za obavljanje širokog opsega poslova u preduzećima turističke privrede, organizacijama u javnom sektoru, konsalting preduzećima i drugim brojnim poslovima u komplementar- nim delatnostima.

 • Turizam i hotelijerst

  vo Poslovn a ekonomij

  a Turizam i hoteli-

  jerstvo Po slovna eko

  nomija Tu rizam i ho

  telijerstvo Poslovna

  ekonomija Turizam i

  hotelijerst vo Poslovn

  a ekonomij a Turizam

  i

  hotelijerst vo Poslovn

  a ekonomij a Turizam

  i hotelijer stvo Poslo

  v-

  na ekonom ija Turizam

  i hotelijer stvo Poslo

  vna ekonom ija Turi-

  zam i hote lijerstvo P

  oslovna ek onomija T

  urizam i h otelijerstvo

  Poslovna ekonomija

  Turizam i hotelijerst

  vo Poslovn a ekonomij

  a

  Turizam i hotelijerst

  vo Poslovn a ekonomij

  a Turizam i hoteli-

  jerstvo Po slovna eko

  nomija Tu rizam i ho

  telijerstvo Poslovna

  ekonomija Turizam i

  hotelijerst vo Poslovn

  a ekonomij a Turizam

  i

  hotelijerst vo Poslovn

  a ekonomij a Turizam

  i hotelijer stvo Poslo

  v-

  na ekonom ija Turizam

  i hotelijer stvo Poslo

  vna ekonom ija Turi-

  zam i hote lijerstvo P

  oslovna ek onomija T

  urizam i h otelijerstvo

  Poslovna ekonomija

  Turizam i hotelijerst

  vo Poslovn a ekonomij

  a

  Turizam i hotelijerst

  vo Poslovn a ekonomij

  a Turizam i hoteli-

  jerstvo Po slovna eko

  nomija Tu rizam i ho

  telijerstvo Poslovna

  ekonomija Turizam i

  hotelijerst vo Poslovn

  a ekonomij a Turizam

  i

  hotelijerst vo Poslovn

  a ekonomij a Turizam

  i hotelijer stvo Poslo

  v-

  na ekonom ija Turizam

  i hotelijer stvo Poslo

  vna ekonom ija

  UNIVERZITET SINGIDUNUM

  Poslovni fakultet valjevo

  Ul. Železnička 5, 14000 Valjevo, Srbija Tel: 014/29 26 10, 29 26 11; Fax: 014/29 26 11

  E-mail: [email protected]

  www.pfv.singidunum.ac.rs

  Znanja i veštine za novo doba

Search related