Click here to load reader

Maróthy-Meizler Károly: Az ismeretlen Mindszenty · Web view Az ismeretlen Mindszenty mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) – a magyarnyelvű keresztény irodalom

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Maróthy-Meizler Károly: Az ismeretlen Mindszenty · Web view Az ismeretlen...

Maróthy-Meizler Károly: Az ismeretlen Mindszenty

212 PPEK / Maróthy-Meizler Károly: Az ismeretlen Mindszenty

PPEK 355 Maróthy-Meizler Károly: Az ismeretlen Mindszenty

Maróthy-Meizler Károly

Az ismeretlen Mindszenty

mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

– a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza – állományában.

Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb hírekért

látogassa meg a http://www.ppek.hu internetes címet.

Impresszum

Maróthy-Meizler Károly

Az ismeretlen Mindszenty

Editorial Pannonnia, Buenos Aires, 1958

____________________

A könyv elektronikus változata

Ez a pdf file az azonos című könyv elektronikus változata. A könyv 1958-ban jelent meg Argentínában, Buenos Airesban, a Pannonia Kiadó gondozásában. Az elektronikus kiadás a szerző örököseinek az engedélyével készült. A könyvet lelkipásztori célokra szabadon lehet használni a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár előírásai szerint. Minden más jog a szerző örököseié.

A program nem tartalmazza a könyv képanyagát és a fejezeteket záró rajzokat. Az egyedüli kivétel az a kép, amely Mindszenty József hercegprímást 1956-ban, kiszabadulása után ábrázolja.

Tartalomjegyzék

2Impresszum

3Tartalomjegyzék

4Előszó

7Őszi vihar. Mindszentytől a szabadságharcig

13Négy hercegprímás (Prelúdium)

16Mindszenty szülőföldje, származása

21A családikör Mindszenten. Apja: a földműves

27Katona vagy pap? Diákévek Szombathelyen

32Krisztus bölcsességében és tudományában

36Hősök és szentek igézetében

411917: Világomlásban kicsi fészek

481919: Károlyi Mihály és Kun Béla fogságában

55A megyeszékhely huszonhétéves plébánosa

60A jó pásztor

66Nyugati város napsütésben

72Társadalomszervező. Közösségi ember

77És mint ember?

85Hányódó hajón a liberalizmus és bolsevizmus között

92Politikai pártja: a keresztény demokrácia

99Együtt a néppel! Mindszenty földreformterve

108Mindszenty apátúr és a nemzeti szocializmus. 1938: Első országos akciója

117Mindszenty a tudós, az író és az országgyarapító

125Krisztus a király! Mindszenty és a politika

133A katolikus autonómia és az egyházi vagyon

138Mindszenty és a kormányhatalom a két világháború között

146Híd felett kehely. Serédi – Mindszenty belép a történelembe

1521944: A százszorszent Veszprémben

157„Hunnia”. Mérlegen a trianoni kor

163Mindszenty és a magyar államforma

174Szivárvanyhíd Pannonhalma és Debrecen felett. Protestánsok – katolikusok

182Nincs az a hulló, égető lávahamu...

186Miért tartóztatták le Mindszentyt a nemzetiszocialisták?

198Szabadulás – örökös fegyházba

206Epilógus

210Életrajzi adatok, források

212Jegyzetek

Előszó

Az 1956-os világhírű magyar szabadságharc kiszabadította a kommunisták örökös fogságából Mindszenty József bíborost. Ám a Szovjetunió tankhadosztályai tragikusan vérbe fojtották az ország függetlenségét, hercegprímását pedig arra kényszerítették, hogy egy követségen keressen menedéket. A nép nyakára ültetett terrorkormány egyik fő problémája: miképpen tudná kivonni magát e megfélemlíthetetlen férfiú ellenőrzése alól, hogyan tudná őrhelyéről eltávolítani. Erre vonatkozó hírek újra és újra körülfutják a világot.

Ez az izgató, új helyzet s a szabadságharcra állandóan visszamutató mementó a hercegprímás személyét újra az érdeklődés centrumába vonta és önkéntelenül felkelti mindenkiben iránta a közelebbi megismerés vágyát, felveti a kérdést: Ki volt ez az ember a bíborossága, a Moszkvával való harca előtt? Hogyan fejlődtek ki és miképpen jelentkeznek előző életében azok a jellemtulajdonságok, amelyek a világ első szabadsághősévé emelték?

Bár a Mindszentyvel foglalkozó irodalom már könyvtárnyi terjedelműre nőtt, de erről nem beszél, inkább csak a kommunizmus elleni harcáról.

Az így nyitva hagyott kérdésre: ki volt hercegprímássága előtt e világhírű főpap, ad feleletet ez a. könyv!

Emelkedő életútját tárgyalja a paraszttarisznyától a mártír bíborig. Bemutatja származását, családi körében, diákként, teológusként, mint káplánt, tanárt, plébánost, szerkesztőt, tudóst, írót, társadalom- és karitász-szervezőt s mint püspököt. Szellemi fejlődését, előképeit, amelyek lelke élő szövetébe nemesedtek. Ismerteti a könyv fogságait, kemény harcait népéért: a marxizmus, a nemzetiszocializmus, a kormányhatalmak ellen. Történelmi, társadalmi és politikai hátteret fest Mindszenty egész élete mögé, hogy ebből annál élesebb kontúrokban emelkedjék ki. Így derül ki, hogy Mindszenty, már prímássága előtt is, a legeredetibb, legmarkánsabb egyénisége korának.

A könyv megírása előtt egy előkérdést kellett magamban tisztáznom: szabad-e analizálnom ezt a férfiút, aki már „életében lerázta, ami benne földi, éltető eszmévé finomult s kinek nőttön-nő tiszta fénye?” Nem profanizálás-e egy világszimbólummal a nyilvánosság előtt megismételtetni pályafutását, kisebbszerű életét, visszaküldeni szerkesztőnek, plébánosnak, diáknak? Szabad-e megbontani azt az ismert, tiszta képet, amely mögött körmenetekben sorakozik fel Nyugat? Embernek bemutatni az élő szentségtartót? Bíbor nélkül a nagy bíborost?!

De ahogy együtt volt a könyv anyaga, ez az előkérdés feloldódott: áttekintett életéből láttam, hogy Mindszentyt bíbor nélkül bemutatni nem is lehet, mert bíborban született!

Azt is láttam, hogy a bíborosnál több, nagyobb: Mindszenty, maga az ember! Láttam, hogy a régebbi korának megmutatása nélkül Mindszentyt még életében az elszobrosodás veszélye fenyegeti! Az egyoldalú beállítás csak a kommunizmus sárkányával viaskodó új Szent György-lovagot vetíti elénk, míg a másik kora: az ezerarcú magyar élet minden hús- és vérproblémáját tükrözi! A havasok hideg fenségéből, ahova mi szürke embermilliók követni nem tudjuk, így a mindennapi élete tökéletes példáival leszáll közénk, gondjaink, szenvedéseink, hibáink, tökéletlenségeink közé. A világhőssel szemben a „kisember”-Mindszenty a mi külön lelkünkből-lelkedezett magyar specialitásunk is! Azt mutatja, hogy már otthon milyennek kellett volna lennünk, s hogy most hogy kellene élnünk.

* * *

Ernszt Sándor prelátustól a keresztényszocialista párt vezetőjétől, mint a párt titkárja, 1918 utolsó napjaiban ezt az utasítást kaptam:

– Van Zalaegerszegen egy fiatal hittanár, őt keresd fel legelőször!

Mire lejutottam Zalába, a hittanár már fogságban volt.

Amikor 1944 nagycsütörtökén a hittanárból lett püspöknél utolsó otthoni látogatásomat tettem, újra jogságban volt.

Most, hogy e sorokat írom, a hittanár-hercegprímás újra fogoly.

Mindszenty József egyetlen ember, akit a Károlyi-forradalom is, Kun Béla is, a nyilasok is, a második „proletárdiktatúra” moszkvai helytartója, Rákosi, is letartóztat. Most újfajta börtönbe, követségi épületbe zárva, kívülről őrzik, lesik Moszkva fegyveresei.

Édesanyja már az ország minden fegyházát ismeri.

Magyarország Nyugat és Kelet peremén a nagyállamok játékszere. Ennek a rendkívüli embernek pedig az a bűne, hogy hisz a nemzetek önrendelkezési jogában s ellenáll minden külföldről jövő, idegen erőszaknak. Népét meg akarja őrizni ősi erkölcseiben, régi szent királyának tanításában.

Most a világ legértékesebb foglya, aki az 1956-os forradalom óta Moszkva egész kelet-európai hódoltságát veszélyezteti. A sorsa aggasztó, a ragadozó államszörny aligha engedi ki többé karmai közül.

A felfegyverzett, farkasszemet néző, kétfelé vált világ élet-halál kérdése a Kárpát-medencében e férfiú körül sarkosodik. E jelentéktelennek látszó nép főpapja az utolsó kétezer év kultúreredményei védelmében, az emberiség legnagyobb drámáját írja életével. Történelmi pályajutása mindenképpen kortársai fölé ível, de a jövő kor fölé is, amely élete példája szerint nevelődik át. Általa talán egy új Szent Ferenc hatáskibontakozása előtt állunk. Új Madáchra vár, hogy az ember tragédiájának új színét alkossa meg Mindszentyről.

Az emberek százmillióihoz nem a szellemóriások, hanem a jellemóriások állanak közel. Ezek maradnak minden korok minden emberének örök útitársai. Mindszenty ezeknél is több: titokzatos isteni világterv eszköze. A legvonzóbb, legizgalmasabb hős, akinek életén át még a jövőnk fátyola mögé is szeretnék bepillantani.

Ennyit a könyv hőséről. Magáról a könyvről is valamit:

Kronológiai előadása Mindszenty hercegprímási kinevezésével, 1945 szeptemberével, zárul. Ezen a dátumon csak egyes kiemelt tárgykörök teljességéért, befejezéséért, kivételesen nyúl át. Kiemel problémákat, amelyeknek a jövőben is lesz jelentőségük.

A tudományos kutatás szokott forrásait csak részben sikerült pótolnom. A könyv fogyatékosságaival szemben legyen szabad az emigráció könyvtárhiányára és a hazulról való adatbeszerzés lehetetlens

Search related