Manual - Prirodoslovno-matemati¤†ki fakultet bilusic/Nastavni_plan_2005/FPMZOP...¢  Web view Fakultet

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Manual - Prirodoslovno-matemati¤†ki fakultet...

Manual

Sveučilište u Splitu

Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu

Prijedlog diplomskog studijskog programa

Biologija i kemija

Split, 15. ožujka 2005.

NASTAVNI plan i program

Diplomski studij: Biologija i kemija

Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu

N. Tesle12, 21000 Split

Telefon: + 385 21 385 133

Telefaks: + 385 21 385 431

dekanat@pmfst.hr

http: //www.pmfst.hr

1. Uvod

1.1. Razlozi za pokretanje studija

· procjenu svrhovitosti s obzirom na potrebe tržišta rada

Obrazovanje u cilju stjecanja temeljnih znanja iz kemije i biologije, potpomognuto osnovama matematike, fizike i informatike, te predmetima psihološko-pedagoškog sadržaja s naglaskom na metodike, što uključuje rad u razredima osnovne i srednje škole. Posebna pozornost posvećuje se samostalnom radu u kemijskim i biološkim laboratorijima, što kandidatima omogućava rad i izvan škola. Dvopredmetni studij posebno je pogodan za škole s manjim brojem učenika.

· povezanost studija sa suvremenim znanstvenim spoznajama

Studij se temelji na suvremenim znanstvenim spoznajama u svim kolegijima, što kod studenata razvija znanstveni pristup u proučavanju prirodnih pojava i zakonitosti. To naročito dolazi do izražaja u kolegijima biokemije, biotehnologije, molekularne biologije, genetike, te ekologije. U laboratorijskom radu studenti samostalno rade primjenjujući suvremene tehnike. Pri prenošenju znanja, također se koriste moderna pomagala i tehnike prijenosa informacija.

· Usporedivost s programima uglednih inozemnih visokih učilišta. Poželjno, uz obrazloženje, navesti najviše dva takva programa koja su ekvivalentna ili analogna programu koji se predlaže (posebno onih iz zemalja Europske unije).

Program je usporediv s programima u kojima su potrebna temeljna znanja iz biologije i kemije, npr. stručni dio programa raznih studija biokemije, molekularne biologije, biologije mora, ekologije, itd. Slični programi postoje na nekoliko sveučilišta u Češkoj.

1.2. Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Dosadašnji četverogodišnji program obrazovanja profesora biologije i kemije, kojemu je tjedna norma iznosila i do 33 sata, bio je vrlo zahtjevan, tako da je prosjek duljine studiranja iznosio oko sedam godina uz znatno osipanje studenata. Inače se pokazalo, da profesori biologije i kemije imaju široki spektar temeljnih znanja iz biologije i kemije, tako da mogu raditi i izvan školstva, gdje su takva znanja potrebna, npr. u institutima, visokoškolskim ustanovama, prirodoslovnim ustanovama, privredi, itd.

1.3. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Unutar Hrvatske: Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Pedagoški fakultet u Osijeku Izvan Hrvatske: Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište u Mostaru, Sveučilište u Osijeku, sveučilišta u Češkoj.

1.4. Ostali elementi i potrebni podaci

2. Opći dio

Vrsta studija

Diplomski

Naziv

Biologija i kemija, nastavnički smjer

Nositelji

Predlagači

Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, Zavod za biologiju, Zavod za kemiju

Izvođači

Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu

Trajanje

2 godine

ECTS

120

Uvjeti za upis

Završen preddiplomski studij biologije i kemije

U slučaju završenog neodgovarajućeg preddiplomskog studija kandidat upisuje i polaže razlike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Rad u osnovnoj i srednjoj školi, fakultetima, institutima, prirodoslovnim ustanovama

Rad u biološkim, biokemijskim i kemijskim laboratorijima

Nabavka, transport, špedicija i skladištenje bioloških i kemijskih materijala

Mogućnosti nastavka studija

Poslijediplomski studij iz kemije, odnosno biologije nastavničkog smjera

Poslijediplomski studij iz biologije

Poslijediplomski studij iz kemije

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

magistar/magistra biologije i kemije nastavničkog smjera

3. Opis programa

3.1. Popis obveznih i izbornih predmeta

I. semestar

Kod

Naziv predmeta

P+S+V

ECTS

Fizikalna kemija I

45+15+0

5

Biokemija III

30+15+0

4

Anorganska kemija

45+15+0

5

Praktikum iz anorganske kemije

0+0+45

3

Evolucija

30+0+0

3

Ekologija životinja i zoogeografija

45+0+0

5,5

Praktikum iz ekologije životinja i zoogeografije

0+0+30

Terenska nastava iz ekologije životinja i zoogeografije

15+0+0

0,5

Psihologija odgoja i obrazovanja I

30+15+0

3

UKUPNO:

240+60+75

30

II. semestar

Kod

Naziv predmeta

P+S+V

ECTS

Fizikalna kemija II

30+15+0

5

Praktikum iz fizikalne kemije

0+0+45

4

Ekologija bilja s geobotanikom

45+0+0

6

Praktikum iz ekologije bilja s geobotanikom

0+0+30

1

Terenska nastava iz ekologije bilja s geobotanikom

30+0+0

1

Psihologija odgoja i obrazovanja II

30+15+0

3

Metodika nastave kemije

60+0+0

5

Metodika nastave biologije

60+0+0

5

UKUPNO:

255+30+75

30

III. semestar

Kod

Naziv predmeta

P+S+V

ECTS

Biotehnologija

15+0+0

2

Kemija u industriji

15+0+0

2

Mikrobiologija

30+0+0

5

Praktikum iz mikrobiologije

0+0+30

1

Statistika

15+0+15

2

Seminar iz metodike nastave kemije

0+30+0

3

Praktikum iz metodike nastave kemije

0+0+45

2

Seminar iz metodike nastave biologije

0+30+0

3

Praktikum iz metodike nastave biologije

0+0+30

1

Metodička praksa

0+45+0

3

Izborni predmet iz kemije: upisuju se 3 ECTS boda

Kemija polimera

30+0+0

3

Elektroanalitičke metode

30+0+0

3

Odabrana poglavlja iz biokemije

30+0+0

3

Viši praktikum iz biokemije

0+0+30

3

Povijest kemije

15+0+0

1,5

Toksikologija

30+0+0

3

Prirodni toksini u moru

15+0+0

1,5

Modeliranje u kemiji

20+10+0

3

Uvod u znanstveni rad

15+15+0

3

Izborni predmet iz biologije: upisuju se 3 ECTS boda

Ekotoksikologija

15+0+0

2,5

Praktikum iz ekotoksikologije

0+0+15

0,5

Odabrana poglavlja iz citogenetike

15+0+0

2,5

Praktikum iz citogenetike

0+0+15

0,5

Mikrobiologija mora

15+0+0

2,5

Praktikum iz mikrobiologije mora

0+0+15

0,5

Virologija

30+0+0

3

Uzgoj bilja

15+0+15

3

Praktikum iz molekularne genetike

0+0+30

3

Osnove histoloških tehnika

0+0+15

0,5

Sustavi za e-učenje

15+0+15

3

Metodologija znanstvenoistraživačkog rada

15+15+0

2,5

UKUPNO*:

75+105+120

30

*bez sati izbornih predmeta

IV. semestar

Kod

Naziv predmeta

P+S+V

ECTS

Seminar iz metodike nastave kemije

0+30+0

3

Praktikum iz metodike nastave kemije

0+0+45

2

Seminar iz metodike nastave biologije

0+30+0

3

Praktikum metodike nastave biologije

0+0+30

1

Diplomski rad

0+7+0

21

UKUPNO:

0+67+75

30

3.2. Opis predmeta

Naziv predmeta

Fizikalna kemija I

Kod

Vrsta

Predavanja, seminari

Razina

Osnovna razina

Godina

I. godina

Semestar

I. semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

5

Nastavnik

Dr. sc. Ivo Tominić, doc.

Kompetencije koje se stječu

Preko brojnih primjera student uči o temeljnim principima termodinamičkog i kinetičkog pristupa fizikalnim i kemijskim promjenama.

Preduvjeti za upis

Sadržaj

Predavanja: Svojstva plinova, Prvi Zakon, Drugi Zakon, fizikalne pretvorbe čistih tvari, svojstva jednostavnih smjesa, fazni dijagrami, kemijska ravnoteža, gibanje molekula i iona, brzine kemijskih reakcija.

Seminari: Rješavaju se numerički zadaci.

Preporučena literatura

P. W. Atkins, Physical Chemistry (Fifth Edition), Oxford University Press, 1994.

Dopunska literatura

S. H. Maron, J. B. Lando, Fundamentals of Physical Chemistry, Macmillan, New York, 1974.

I. Mekjavić, Fizikalna kemija 1, osnovni pojmovi, primjeri i zadaci, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

I. Mekjavić, Fizikalna kemija 2, osnovni pojmovi, primjeri i zadaci, Golden marketing, Zagreb, 1999.