45
Management Ecologic RUSU TIBERIU UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE O.I.P.O.S.D.R.U. NORD- VEST Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 ,,Cresterea adaptabilitătii lucrătorilor si a întreprinderilorDomeniul major de intervenţie 3.2 „Formarea si sprijinirea pentru întreprinderi si angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” Numărul de identificare al contractului: POSDRU/81/3.2/S/55652 Titlul proiectului: „Pregătire, instruire, educare in vederea asimilării de procese tehnologice inovative, îmbunătăţirea practicilor manageriale si a protecţiei mediului in sectoarele calde” Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Managementul Ecologic (Toate modulele) - 1 -

Managementul Ecologic

  • Upload
    hatuong

  • View
    296

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI

PROTECŢIEI SOCIALEAMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007-2013

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII,

FAMILIEI ŞIPROTECŢIEI SOCIALE

O.I.P.O.S.D.R.U. NORD-VEST

Investeşte în oameni !Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 ,,Cresterea adaptabilitătii lucrătorilor si a întreprinderilor”Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formarea si sprijinirea pentru întreprinderi si angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”Numărul de identificare al contractului: POSDRU/81/3.2/S/55652Titlul proiectului: „Pregătire, instruire, educare in vederea asimilării de procese tehnologice inovative, îmbunătăţirea practicilor manageriale si a protecţiei mediului in sectoarele calde”Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Managementul Ecologic

(Toate modulele)

Prof.univ.dr.ing. TIBERIU RUSUUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca

- 1 -

Page 2: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

CUPRINS1. SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU

2. PREZENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU CONFORM SR ISO 14001

3. AUDITAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

4. IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE

MEDIU

5. BIBLOGRAFIE

- 2 -

Page 3: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU Aspecte generale

Tot mai multe tipuri de organizaţii sunt preocupate din ce în ce mai mult să atingă şi

să demonstreze o performanţă de mediu evidentă, controlând impactul propriilor

activităţi, produse sau servicii asupra mediului şi luând în considerare politica şi

obiectivele lor de mediu. Aceste aspecte se înscriu în contextul legislaţiei din ce în ce mai

stricte, al dezvoltării politicilor economice şi a altor măsuri destinate să încurajeze

protecţia mediului, a creşterii preocupărilor părţilor interesate privind problemele legate

de mediu, inclusiv dezvoltarea durabilă.

Numeroase organizaţii întreprind audituri de mediu în scopul evaluării

performanţei lor de mediu. Totuşi, aceste audituri de mediu pot fi insuficiente pentru a

furniza unei organizaţii certitudinea că performanţa de mediu nu numai că satisface, dar

va continua să satisfacă atât prevederile legale cât şi cerinţele politicii sale în domeniul

mediului. Pentru a fi eficiente, aceste audituri de mediu trebuie realizate în cadrul unui

sistem structurat de management de mediu, integrat în ansamblul activităţilor de

management.

Standardele internaţionale referitoare la managementul de mediu sunt destinate să

furnizeze organizaţiilor interesate elementele unui sistem de management de mediu,

elemente care pot fi integrate şi altor cerinţe de management, pentru sprijinirea

organizaţiilor în atingerea obiectivelor referitoare la mediu şi a celor economice. Aceste

standarde, precum şi alte standarde internaţionale similare, nu sunt destinate creării unor

bariere comerciale netarifare, creşterii sau modificării obligaţiilor legale ale unei

organizaţii.

Există o deosebire importantă între specificaţiile care descriu cerinţele sistemului în

scopul certificării / înregistrării şi/sau autodeclarării unui sistem de management de

mediu al unei organizaţii şi ghidul care nu este destinat certificării, ci şi furnizării unui

sprijin organizaţiei în vederea implementării sau îmbunătăţirii unui sistem de

management de mediu. Managementul de mediu acoperă un ansamblu de probleme,

inclusiv pe cele cu implicaţii de ordin strategic şi concurenţial. Demonstrarea aplicării cu

- 3 -

Page 4: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

succes a unui standard de mediu poate fi utilizată de o organizaţie pentru a asigura părţile

interesate că are implementat un sistem corespunzător de management de mediu.

Standardele de mediu nu stabilesc cerinţe absolute pentru performanţa de mediu, cu

excepţia angajamentului rezultat din politica de mediu de a se conforma legislaţiei şi

reglementărilor specifice, precum şi principiului îmbunătăţirii continue. Astfel, două

organizaţii care au activităţi similare, dar performanţe de mediu diferite, pot satisface

amândouă cerinţele standardelor de mediu.

Adoptarea şi implementarea într-un mod sistematic a unui ansamblu de tehnici

pentru managementul de mediu pot contribui la obţinerea unor rezultate optime, în

beneficiul tuturor părţilor interesate. Totuşi, adoptarea unui standard de mediu nu va

garanta ea singură rezultate de mediu optime. Pentru realizarea obiectivelor de mediu, se

recomandă ca sistemul de management de mediu să încurajeze organizaţiile să aplice cea

mai bună tehnologie disponibilă, dacă aceasta este adecvată şi viabilă din punct de vedere

economic. În plus, se recomandă să se ţină seama de totalitatea costurilor eficienţei unei

asemenea tehnologii.

Standardele de mediu nu sunt destinate şi nu includ cerinţe pentru managementul

sănătăţii şi securităţii în muncă. Cu toate acestea, standardul nu împiedică realizarea

integrării de către o organizaţie a acestor elemente ale sistemului de management. Totuşi,

procesul de certificare / înregistrare va fi aplicabil numai aspectelor legate de sistemul de

management de mediu.

Standardele de mediu au multe lucruri în comun cu anumite principii ale sistemului

de management al calităţii conform seriei ISO 9000. Organizaţiile pot alege utilizarea

unui sistem de management existent, care corespunde standardului ISO 9000, ca bază a

sistemului lor de management de mediu. Totuşi, ar trebui să înţeleagă că utilizarea

diferitelor elemente ale sistemului de management poate varia în funcţie de diversele

scopuri şi părţi interesate. În timp ce sistemul de management al calităţii abordează

necesităţile clienţilor, sistemele de management de mediu răspund cerinţelor unui mare

număr de părţi interesate şi solicitărilor crescânde ale societăţii în domeniul protecţiei

mediului.

Cerinţele standardelor de mediu nu trebuie să fie stabilite independent de

elementele sistemului de management ce există deja într-o organizaţie. În anumite cazuri,

- 4 -

Page 5: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

este posibilă îndeplinirea acestor cerinţe prin adaptarea elementelor sistemului de

management existent.

O conducere orientată către mediu nu este importantă doar la organizaţiile mari ci şi

la cele mici pentru că nu se urmăreşte prin aceasta doar un câştig de imagine ci şi

reducerea costurilor. Aşadar implementarea unui sistem de management de mediu are

numeroase avantaje şi ea nu constă doar din respectarea unor cerinţe legale. Utilizarea

unui management de mediu modern constă din:

îmbunătăţirea capacităţii concurenţiale prin imagine pozitivă;

reducerea costurilor prin reducerea cantităţii de deşeuri şi a cantităţii de

materii prime;

reducerea riscurilor de mediu;

îmbunătăţirea per ansamblu în organizaţie;

accesul către noi pieţe.

Să nu se înţeleagă, că o certificare de mediu aduce de la sine excluderea

responsabilităţii în cazul unor accidente ecologice, însă se va garanta faptul că

accidentele apărute sunt ţinute sub control pe baza unor planuri, iar urmările accidentelor

vor fi cât mai mici cu putinţă.

Pentru a avea o conducere de vârf orientată către mediu sunt necesari paşi mărunţi

dar continui. Aceştia vor ajuta ca pe viitor organizaţia să fie pregătită pentru cerinţele de

mediu ce stau să apară şi să reuşească o implementare eficientă şi economicã avantajoasă

a acestor cerinţe.

Iată de ce conducerea orientată către mediu este o îndatorire a fiecărui manager. Dar

investiţia numai în tehnologii de vârf nu este o soluţie. A investi în protecţia mediului

înseamnă să investeşti şi în angajaţi. Şi asta pentru că motivarea angajaţilor şi

specializarea lor sunt elemente esenţiale ale unei conduceri orientate către mediu, o

conducere ce este inovativă, ce gândeşte deja în viitor şi care pune sub semnul întrebării

soluţiile actuale de rezolvare a problemelor.

Sarcinile unei conduceri orientate către mediu este să identifice potenţialul de

poluare al activităţilor proprii, luarea măsurilor ce se impun şi posibilitatea de dezvoltare

a unui comportament proecologic. Aceste sarcini sunt universal valabile deoarece nu

există organizaţie care să nu desfăşoare activităţi ce influenţează mediul.

- 5 -

Page 6: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

Alte avantaje ar mai putea fi:

evitarea accidentelor ecologice;

pregătirea unei baze de date ce poate fi folosită în cazul unui accident;

numirea responsabilităţilor pe linie de mediu;

reducerea costurilor;

relaţii mai bune cu autorităţile.

Prezentarea sistemului de management de mediu conform SR

EN ISO 14001Sistemul de management de mediu conform ISO 14001 este cel mai răspândit

sistem de management de mediu din lume. De aceea el va fi prezentat mai detaliat în

acest curs în comparaţie cu celelalte sisteme de management de mediu. Acest standard

internaţional stabileşte cerinţele pentru un sistem de management de mediu şi a fost

elaborat pentru a putea fi aplicat tuturor organizaţiilor, de orice tip şi mărime, şi de a fi

adaptat diverselor condiţii geografice, culturale şi sociale.

Bineînţeles că această reprezentare grafică poate îmbrăca forma unei spirale

ascendente care începe tot cu planificarea şi terminând cu îmbunătăţirea continuă. Acelaşi

concept al îmbunătăţirii continue stă la baza alegerii sensului ascendent al spiralei adică

al evoluţiei sistemului de management de mediu.

Succesul sistemului depinde de angajamentul asumat la toate nivelurile şi funcţiile

organizaţiei, în special la nivelul cel mai ridicat al conducerii organizaţiei. Un sistem de

acest tip permite unei organizaţii să stabilească şi să evalueze eficienţa procedurilor

pentru elaborarea politicii de mediu şi a obiectivelor sale de mediu (obiectiv de mediu =

ţel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizaţie îşi propune să-l

atingă şi care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil), să obţină conformitatea

cu acestea şi să demonstreze această conformitate altora. Scopul general al prezentului

standard internaţional este de a susţine protecţia mediului şi de a preveni poluarea, în

echilibru cu necesităţile socio-economice. Acest standard conţine doar acele cerinţe ce

pot fi auditate în mod obiectiv în scopul certificării / înregistrării şi/sau autodeclarării.

Pentru organizaţiile care au nevoie de mai multe îndrumări privind problematica

- 6 -

Page 7: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

sistemului de management de mediu, se recomandă utilizarea standardului internaţional

ISO 14004 Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile, sistemele şi

tehnicile de aplicare.

Scopul

Prezentul standard internaţional stabileşte cerinţele referitoare la un sistem de

management de mediu care permite unei organizaţii să-şi formuleze politica şi obiectivele

de mediu ţinând cont de prevederile legale şi de informaţiile referitoare la impacturile

semnificative asupra mediului. Acest standard se aplică acelor aspecte de mediu (aspect

de mediu = element al activităţii, produselor sau serviciilor unei organizaţii care poate

interacţiona cu mediul) pe care organizaţia le poate controla şi asupra cărora se presupune

că are o influenţă. Standardul nu stabileşte criterii de performanţă în domeniul mediului.

Scopul acestui standard este următorul:

să implementeze, să menţină şi să îmbunătăţească un sistem de

management de mediu;

să se asigure de conformarea cu politica de mediu;

să demonstreze şi altora această conformitate;

să urmărească certificarea / înregistrarea sistemului său de management de

mediu de către un organism exterior organizaţiei;

să facă o autodeterminare şi o autodeclaraţie de conformare cu standardul;

Cerinţe generale

Acest standard internaţional conţine cerinţe referitoare la sistemul de management

de mediu pe baza unui proces dinamic conform ciclului Planifică Derulează Controlează

Acţionează sau a roţii lui Deming .

Sistemul trebuie să permită unei organizaţii să:

elaboreze o politică de mediu care să-i corespundă,

identifice aspectele de mediu rezultate din trecutul organizaţiei, activităţile

existente sau planificate, produsele sau serviciile sale în vederea determinării impactelor

semnificative asupra mediului.

Sistemul trebuie să permită unei organizaţii să:

elaboreze o politică de mediu care să-i corespundă,

- 7 -

Page 8: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

identifice aspectele de mediu rezultate din trecutul organizaţiei, activităţile

existente sau planificate, produsele sau serviciile sale în vederea determinării impactelor

semnificative asupra mediului,

identifice cerinţele legislative şi de reglementare relevante,

identifice priorităţile şi să fixeze obiective şi ţinte de mediu

corespunzătoare,

stabilească o structură şi unul sau mai multe programe de management de

mediu pentru implementarea politicii şi realizarea obiectivelor şi ţintelor,

faciliteze activităţile de planificare, conducere, monitorizare, acţiune

corectivă, auditare şi analiza pentru a asigura atât respectarea politicii cât şi menţinerea

corespunzătoare a sistemului de management de mediu,

se poată adapta la condiţii în schimbare.

Politica de mediu

Politica de mediu stabileşte sensul general de orientare şi fixează principiile de

acţiune ale unei organizaţii. Ea defineşte scopul la nivelul responsabilităţii şi

performanţei cerute de la organizaţie, în raport cu care vor fi judecate toate acţiunile

ulterioare.

Politica de mediu este factorul de comandă / motorul implementării şi îmbunătăţirii

sistemului de management de mediu, astfel încât poate să menţină şi să îmbunătăţească

performanţele sale de mediu. De aceea, politica de mediu trebuie să reflecteze

determinarea conducerii de vârf de a se conforma legilor în vigoare şi de a realiza o

îmbunătăţire continuă. Politica constituie baza pe care organizaţia îşi stabileşte

obiectivele şi ţintele. Politica trebuie să fie suficient de clară pentru a putea fi înţeleasă de

părţile interesate interne şi externe şi trebuie revizuită periodic pentru a putea reflecta

condiţiile şi informaţiile în schimbare. Domeniul său de aplicare trebuie identificat în

mod clar.

Responsabilitatea pentru fixarea politicii revine, în mod normal, conducerii

organizaţiei. Conducerea organizaţiei este răspunzătoare de implementarea politicii şi de

asigurarea elementelor pentru formularea şi modificarea politicii.

- 8 -

Page 9: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

Conducerea organizaţiei ar trebui să definească şi să documenteze politica de mediu

în contextul politicii de mediu a vreunui organ corporativ mai larg din care face parte, cu

aprobarea acestuia, în cazul în care acesta există.

Conducerea organizaţiei poate consta într-o persoană sau un grup de persoane cu

responsabilitate executivă pentru organizaţie.

Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească politica de mediu conform ISO 14001

sunt următoarele:

să corespundă naturii, volumului şi impactului activităţilor, produselor şi

serviciilor;

să cuprindă un angajament pentru o îmbunătăţire continuă şi pentru

prevenirea poluării;

să cuprindă angajamentul de conformare cu legislaţia şi reglementările de

mediu precum şi cu alte cerinţe la care subscrie organizaţia;

să furnizeze un cadru de formulare şi analiza obiectivelor şi ţintelor de

mediu;

să fie documentată, implementată şi menţinută şi să fie comunicată tuturor

angajaţilor;

să fie accesibilă publicului.

Acestea sunt condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească politica de mediu

a unei organizaţii. Multe organizaţii găsesc însă insuficiente pentru paleta lor largă de

activităţi pe care o desfăşoară prevederile standardului relativ la politica de mediu. În

funcţie de organizaţie, politica de mediu mai poate fi completată şi cu următoarele

aspecte:

minimizarea oricăror impacturi negative de mediu semnificative ale

dezvoltărilor noi prin folosirea de proceduri de management integrat şi prin planificare;

elaborarea de proceduri şi de indicatori de evaluare a performanţei de

mediu;

conceperea produselor astfel încât să fie redus la minimum impactul lor

asupra mediului în cursul producţiei, folosirii şi îndepărtării lor;

- 9 -

Page 10: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

reducerea cantităţii deşeurilor şi a consumului de resurse (materiale,

combustibil, energie) şi angajarea în recuperare şi reciclare ca alternative ale depozitării,

atunci când sunt fezabile;

educarea şi instruirea personalului;

împărtăşirea experienţei de mediu;

implicarea părţilor interesate şi comunicarea cu acestea;

efortul spre o dezvoltare durabilă;

stimularea folosirii sistemului de management de mediu de către furnizori

şi beneficiari;

luarea în calcul a : misiunii, viziunii, valorilor fundamentale şi a

convingerilor organizaţiei; altor politici organizaţionale de calitate, igienă şi securitatea

muncii; condiţiilor locale şi regionale specifice.

Pentru a facilita eficienţa managementului de mediu, atribuţiile, responsabilităţile

şi autoritatea trebuie să fie definite, documentate şi comunicate.

Conducerea organizaţiei trebuie să furnizeze resursele necesare pentru

implementarea şi controlul sistemului de management de mediu. Aceste resurse cuprind

resurse umane şi calificări specializate, resurse tehnologice şi financiare.

Conducerea organizaţiei la cel mai înalt nivel trebuie să numească unul sau mai

mulţi reprezentanţi care, în afara altor responsabilităţi, trebuie să aibă definite atribuţiile,

responsabilităţile şi autoritatea pentru:

a) a asigura că cerinţele referitoare la sistemul de management de mediu sunt

stabilite, implementate şi menţinute;

b) a raporta conducerii organizaţiei la cel mai înalt nivel performanţa

sistemului de management de mediu pentru analizare şi ca bază pentru îmbunătăţirea

acestui sistem.

Implementarea cu succes a unui sistem de management de mediu necesită

angajamentul tuturor angajaţilor organizaţiei. De aceea, responsabilităţile privind

protecţia mediului nu trebuie văzute ca restrânse la departamentul de mediu, ci pot de

asemenea include alte compartimente din cadrul organizaţiei cum ar fi managementul

operaţional şi funcţiile personalului, altele decât cele de mediu.

- 10 -

Page 11: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

Acest angajament trebuie să aibă loc începând cu cel mai înalt nivel al

managementului. În concordantă, managementul de vârf trebuie să stabilească politica de

mediu a organizaţiei şi să asigure implementarea sistemului de management de mediu. Ca

parte a acestui angajament, managementul de vârf trebuie să desemneze un anume

reprezentant al managementului care are responsabilitate şi autoritate clar definite în

implementarea sistemului de management de mediu. În cadrul organizaţiilor mari sau

complexe pot exista mai mulţi reprezentanţi. În întreprinderile mici sau mijlocii, aceste

responsabilităţi pot fi îndeplinite de către o singură persoană. Reprezentantul trebuie să

fie o persoană cu suficientă vechime în organizaţia respectivă adică o bună cunoscătoare

a proceselor ei şi să dispună de suficientă autoritate, competenţă, resurse şi independenţă.

Este de asemenea important ca responsabilităţile cheie ale sistemului de management de

mediu să fie bine definite şi comunicate personalului relevant. Directorii de uzine şi şefii

de secţie trebuie să definească responsabilităţile personalului din subordine iar angajaţii

de la toate nivelurile trebuie să răspundă în limitele atribuţiilor lor de performanţele

obţinute în implementarea sistemului de management de mediu.

În alocarea resurselor, organizaţiile pot să elaboreze proceduri de punere în

evidenţă a beneficiilor şi a costurilor activităţilor, produselor şi serviciilor, cum ar fi

costul combaterii poluării şi al eliminării deşeurilor. Baza de resurse şi structura de

organizare a sistemului de management de mediu pot impune unele limitări asupra

implementării.

Pentru asigurarea unei elaborări şi implementări eficiente a sistemului de

management de mediu, este necesar să fie încredinţate atribuţii şi împuterniciri

corespunzătoare adică să existe un echilibru între sarcinile de serviciu şi autoritate. Mai

jos este indicată o posibilă abordare în elaborarea atribuţiilor de mediu. Aceste atribuţii

diferă însă de la o organizaţie la alta.

Instruire, conştientizare şi competenţă

Organizaţia trebuie să identifice necesităţile de instruire. Întregul personal a cărui

muncă poate avea un impact semnificativ asupra mediului trebuie instruit în mod

corespunzător.

- 11 -

Page 12: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

Trebuie să se stabilească şi să se menţină proceduri pentru ca personalul sau

membrii săi, de la toate nivelurile şi toate funcţiile relevante, să fie conştientizat de:

a) importanţa conformităţii cu politica de mediu, cu procedurile şi cerinţele

sistemului de management de mediu;

b) impacturile semnificative asupra mediului, reale sau posibile, ale

activităţilor lor şi de efectele benefice aduse mediului prin îmbunătăţirea performanţei

individuale;

c) atribuţiile şi responsabilităţile lor în realizarea conformităţii cu politica de

mediu, cu procedurile şi cerinţele sistemului de management de mediu, inclusiv cu

cerinţele referitoare la pregătirea situaţiilor de urgenţă şi a capacităţii de răspuns;

d) consecinţele posibile ale abaterilor de la procedurile operaţionale

specificate.

Personalul ce îndeplineşte sarcini care pot avea impacturi semnificative asupra

mediului trebuie să aibă competenţa necesară, fie prin educaţie, fie prin instruire

corespunzătoare şi /sau prin experienţă.

Conducerea de vârf are un rol cheie în conştientizarea şi motivarea angajaţilor

prin explicarea valorilor de mediu la care organizaţia subscrie şi prin comunicarea

angajamentului său pentru politica de mediu. Transformarea unui sistem de management

de mediu dintr-un document pe hârtie într-un proces efectiv, depinde de angajamentul

persoanelor individuale, în contextul valorilor comune de mediu.

Toţi membrii organizaţiei trebuie să înţeleagă şi să fie încurajaţi să accepte

importanţa atingerii obiectivelor şi ţintelor de mediu pentru care sunt responsabili. Ei, la

rândul lor, trebuie să încurajeze acolo unde este necesar, alţi membri ai organizaţiei, să

răspundă în aceeaşi manieră.

Motivarea îmbunătăţirii continue poate fi sporită atunci când angajaţii primesc

recunoaşterea atingerii obiectivelor şi ţintelor de mediu şi sunt încurajaţi să facă sugestii

care pot conduce la îmbunătăţirea performanţei de mediu.

Întregului personal din organizaţie trebuie să i se asigure o instruire

corespunzătoare şi relevantă pentru realizarea politicilor, obiectivelor şi ţintelor de mediu.

Angajaţii trebuie să aibă o bază de cunoştinţe corespunzătoare, care cuprinde instruirea

cu privire la metodele şi deprinderile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor într-un mod

- 12 -

Page 13: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

eficient şi competent şi la cunoaşterea impactului negativ asupra mediului pe care îl pot

avea activităţile lor dacă sunt realizate în mod incorect.

Întrucât nivelul şi detaliile pregătirii variază în funcţie de atribuţii, este nevoie de

o educare şi instruire care să asigure cunoaşterea la zi a cerinţelor impuse de

reglementări, a standardelor şi a politicilor organizaţiei.

Programele de instruire implică în mod obişnuit următoarele elemente:

identificarea nevoilor de instruire a angajaţilor;

elaborarea unui plan de instruire care să răspundă unor nevoi definite;

verificarea şi armonizarea programului de instruire cu cerinţele

organizatorice sau ale reglementărilor;

instruirea de angajaţi grupaţi pe sarcini;

întocmirea de documente ce atestă desfăşurarea actului de instruire;

evaluarea instruirii.

Pregătire pentru situaţii de urgenţă

Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a identifica

posibilele accidente şi situaţii de urgenţă şi a răspunde unor astfel de situaţii şi pentru a

preveni şi a reduce impactul asupra mediului care poate fi asociat acestora.

Organizaţia trebuie să analizeze şi să revizuiască, acolo unde este necesar,

procedurile de pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns, în special după

producerea accidentelor sau apariţia unor situaţii de urgenţă. De asemenea, organizaţia

trebuie să testeze periodic astfel de proceduri, atunci când acest lucru este posibil.

Pentru a asigura un răspuns corespunzător la incidente neaşteptate sau

accidentale, trebuie elaborate planuri şi proceduri de urgenţă. Posibilele accidente

care pot apărea sunt:

emisiile accidentale în atmosferă;

evacuările accidentale în ape sau pe sol;

efectele specifice asupra mediului şi ecosistemelor ca urmare a degajărilor

accidentale.

- 13 -

Page 14: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

Procedurile trebuie să ţină seama de incidentele care au loc sau ar putea avea loc ca

urmare a:

condiţiilor de funcţionare anormale;

accidentelor şi posibilelor situaţii de urgenţă.

Planurile de urgenţă vor diferi de la o organizaţie la alta în funcţie de necesităţi şi

vor putea cuprinde:

organizarea şi responsabilităţile pentru urgenţe;

listă cu personalul cheie în caz de necesitate;

detalii cu privire la serviciile de urgenţă (pompieri, decontaminări);

comunicare internă şi externă;

acţiuni întreprinse în cadrul diferitelor tipuri de urgenţe;

informaţii referitoare la materialele periculoase, incluzând impactul

potenţial asupra mediului şi măsurile adoptate în caz de împrăştiere accidentală;

planuri de instruire şi de evaluare a eficienţei lor.

Conducerea organizaţiei la cel mai înalt nivel trebuie să analizeze sistemul de

management de mediu la intervale prestabilite, pentru a asigura că acesta este în

permanenţă corespunzător, adecvat şi eficient. Procesul analizei efectuată de conducere

trebuie să asigure că informaţiile necesare sunt colectate astfel încât să permită conducerii

realizarea acestei evaluări. Această analiză trebuie să fie documentată.

Analiza efectuată de conducere trebuie să abordeze eventualele necesităţi de

schimbare a politicii de mediu, a obiectivelor şi a altor elemente ale sistemului de

management de mediu, ca urmare a rezultatelor auditurilor sistemului, modificărilor

circumstanţelor şi în cadrul angajamentului de îmbunătăţire continuă.

Pentru a avea o îmbunătăţire continuă, adecvare şi eficienţă a sistemului de

management de mediu, deci a performanţei acestuia, conducerea organizaţiei trebuie să

revadă şi evalueze sistemul la intervale definite. Scopul acestei revederi trebuie să fie

vast, cuprinzător, chiar dacă nu toate elementele unui sistem de management de mediu

vor fi revăzute odată iar procesul de revedere se face mai târziu.

- 14 -

Page 15: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

Auditarea sistemului de management de mediuPrin auditare ”se ia pulsul” unui sistem de management de mediu determinându-se

viabilitatea sistemului implementat şi se pot depista timpuriu eventualele neconcordanţe

ce se pot croniciza odată cu trecerea timpului. Se pot astfel economisi timp şi bani

preţioşi prin aceste depistări timpurii.

Rezultatele auditurilor sunt o urmare a comparării dintre situaţia existentă pe teren

şi cea teoretică prezentată de standard. Discutarea lor cu conducătorul locului de muncă

este necesară deoarece:

auditorul intern sau consultantul extern nu cunosc toate particularităţile

locului de muncă, asta mai ales când se vor decide de comun acord măsurile ce se vor

implementa în urma auditului;

discutare interactivă a acestor probleme conduce la rezolvarea lor mai

uşoară;

discuţie într-un cerc restrâns este mai fructuoasă decât una într-un cerc

mai mare

.Implementarea şi auditarea sistemelor de management de mediu

Pregătirea organizaţiei pentru implementarea SMM

Implementarea sistemului de management de mediu la nivel de organizaţie coincide

cu etapa de modificare a strategiei şi misiunii acesteia. Practic prin acest proces de creare

a unui nou sistem funcţional, pe sistemul de management general, se transpune în

practică noua strategie la nivel organizaţional. Strategia nouă trebuie să se bazeze pe

respectarea conceptului dezvoltării durabile, respectarea cerinţelor legale şi de altă natură

din domeniul protecţiei mediului şi nu numai.

Având în vedere că, pentru modificarea strategiei organizaţionale este nevoie

participarea şi susţinerea managementului de la cel mai înalt nivel, prima etapă în

implemetarea unui SMM este câştigarea angajametului acestuia.

Cheia unei bune reuşite în implementarea şi funcţionarea unui SMM în organizaţie

depinde în mare masură de conducerea acesteia. Pe lângă acestă suţinere este nevoie şi de

- 15 -

Page 16: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

participarea activă a tuturor angajaţilor pentru luarea deciziilor şi pentru transpunerea în

practică a lor.

Activitatea de început a implementării unui SMM în organizaţie este importantă

pentru a se putea planifica în timp resursele şi desfăşurarea proiectului până la

certificarea sistemului, În figura 1. sunt prezentate schematic etape de început ale

implementării unui SMM.

1. Câştigarea angajamentului managementului de la vârf

Ca şi angajaţi, pentru a reuşi să câştigăm angajamentul managementului de la vârf

trebuie să arătăm atât costurile cât şi beneficiile implementării SMM pentru afacere. Ca şi

conducători de organizaţii, trebuie ca:

Angajamentul managementului şi viziunea trebuie să fie clare şi comunicate în toată

organizaţia;

Autoritatea şi responsabilitatea privind SMM trebuie să fie delegate;

Echipa managerială trebuie să se implice şi să asigure conducerea;

Resursele să fie asigurate;

Să se realizeze frecvent analize de management;

Rezultatele bune să fie popularizate şi recompensate.

Implicaţiile pe care le are un SMM pentru o organizaţie sunt numeroase, în cele ce

- 16 -

Figura.1. Etapele de început a implementării unui SMM

Câştigarea angajamentului managerului de

vârf

Alegerea unui responsabil de SMM

Stabilirea sferei de cuprindere a SMM.

Efectuarea unei analize preliminare

Pregătirea unui buget şi planificarea în timp a

proiectului

Constituirea unei echipe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Page 17: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

urmează sunt enumerate cele mai importante:

Accentuarea responsabilităţii pentru toate activităţile desfăşurate;

Actualizarea potenţialului pentru: eficienţă, economii, evitarea pedepselor legale şi a

situaţilor nedorite;

Definirea termenilor succesului este mult mai clară şi mai cuprinzătoare;

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere, a spiritului ecologic şi al angajamentului pentru

protecţia mediului;

Abordarea principiului „poluatorul plăteşte”;

Principiile unui SMM care sunt transpuse în politica fiecăriei organizaţii, se găsesc în:

Accentul pus pe îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor;

Conformarea cu cerinţele legale şi de altă natură;

Îmbunătăţirea performanţelor şi îndeplinirea obiectivelor;

Integrarea cu alte sisteme;

Implicarea angajaţilor şi implicarea vizibilă a managementului;

Preferinţă pentru prevenire;

Complementaritatea cu legislaţia naţională.

2. Alegerea unui responsabil de SMM

Funcţia de Responsabil SMM implică o activitate susţinută timp indelulgat şi foarte

multe cunoştinţe tehnice în domenii diverse; practic activitatea lui va începe odată cu

pregătirea pentru implementare şi va continua şi după certificarea sistemului.

Pentru ca un angajat din organizaţie să poată ocupa funcţia de responsabil SMM,

trebuie să îndeplinească anumite condiţii şi anume:

Să aibă autoritatea necesară – aceasta este dată şi de poziţia pe care funcţia o are în

structura organizatorică, ar trebui să fie pe nivelul 2 ierarhic;

Să aibă suficiente cunoştinţe despre organizaţie;

Să aibă abilităţi de management al proiectelor;

Error! Not a valid link.gândire sistemică;

Error! Not a valid link.suficient timp pentru a se dedica procesului de realizare a

unui SMM;

Să aibă cunoştinţe de protecţia mediului şi despre procesele desfăşurate în organizaţie.

- 17 -

Page 18: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

3. Stabilirea sferei de cuprindere a SMM

Dimensiunea sistemului de management de mediu din organizaţie se stabileşte

înaintea stabilirii echipei de implementare deoarece de mărimea acestuia depinde

numărul persoanelor alese să facă parte din echipa de implementare. Conform cerinţelor

ISO 14001:2004 un SMM se poate implementa pe anumite procese din organizaţie

(obligatoriu pe cele de bază) iar după un anumit interval de timp după ce angajaţii capătă

experienţă în rezolvarea cerinţelor de mediu şi a celor de standard se poate extinde în

întreaga organizaţie.

În acestă etapă se vor realiza următoarele activităţi:

se stabilesc graniţe activităţilor la care se doreşte aplicarea unui SMM;

se realizează scheme de flux, „hărţi” ale operaţiilor din fiecare compartiment şi secţie;

se analizează structura organizaţională şi se modifică după cerinţele noii strategii din

organizaţionale;

se face analiza comparativă a situaţiei reale din teren cu cea existentă în documentele

organizaţiei.

4. Constituirea unei echipe

Constituirea echipei care va coordona activitatea de implementare este deasemenea

importantă, pentru că aceasta va trebui să identifice şi să soluţioneze toate problemele

organizaţiei atât din punct de vedere al protecţiei mediului cât şi din domenii conexe.

Echipa trebuie să fie echilibrată numeric – să fie alcătuită dintr-un număr suficient

pentru a cuprinde toate activităţile care se supun implementării SMM. Pericolele care pot

să apară în acest caz sunt: un număr prea mic de membrii în echipă nu pot să gestioneze

toate activităţile specifice din organizaţie într-un timp scurt, dar şi un număr prea mare de

membrii în echipă poate genera pasarea problemelor de rezolvat de la unul la celălat

precum şi o diluare a implicării fiecăruia. Un alt aspect care trebuie soluţionat pe lângă

numărul membrilor echipei este şi pregătirea profesională şi modul în care sunt capabili

să lucreze în echipă. În concluzie pentru echipa de implementare trebuie să alegerem

reprezentanţi din funcţiunile cheie ale managementului şi:

să fie buni cunoscători ai domeniului lor;

- 18 -

Page 19: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

să fie dispuşi să-şi îmbunătăţească abilităţile şi

competenţele în timp (Abilităţi SMM, abilităţi de lucru cu oamenii şi de comunicare,

etc.);

Fiecare membru al echipei trebuie să-şi înţeleagă noul rol.

Se pune accent pe: instruire coordonare, angajament

personal, cooperare, comunicare.

5. Efectuarea unei analize preliminare (analiza lipsurilor)

Practic după ce realizăm aceasta analiză preliminară, vom putea răspunde la următoarele

întrebări: Ce există? Ce trebuie îmbunătăţit? Ce trebuie adăugat? ca să respectăm

cerinţele impuse de standardul ISO 14001:2004 la nivel organizaţional.

6. Realizarea unui plan al proiectului; stabilirea de termene şi necesarul de resurse

Planul proiectului de implementare se va realiza după ce s-a identificat activităţile pe care

organizaţia trebuie să le realizeze astfel încât să îndeplinească cerinţele legale şi de altă

natură.

Realizarea acestui plan de implementare preliminar, are avantajul că:

Se poate estima amploarea efortului;

Se pot estima costurile (timp, bani);

Se identifică funcţiunile în care se va implementa (ce domenii vor fi considerate);

Se pot identifica posibilele beneficii;

Se permite familiarizarea cu cerinţele de SMM a echipei de lucru;

Asigurarea devotamentului şi abilităţii de implementare ale echipei.

Analiza preliminară pentru implementare

Fiecare etapă este importantă, pentru că de modul şi corectitudinea cu care se

realizează depinde pe viitor reuşita proiectului în organizaţie.

Prima activitate practică realizată este „Analiza preliminară” - care are scopul

principal de a furniza informaţii cu privire la starea societăţii la un moment dat. Aceasta

este folosită ca bază de referinţă la viitoare analize întreprinse în organizaţie.

În această etapă se determină:

Dotările existente în societate,

Cerinţe legale şi de altă natură, reglementări în vigoare,

- 19 -

Page 20: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

Identificarea aspectelor de mediu

Analiza preliminară, trebuie efectuată pentru:

a afla unde ne situăm în prezent;

a măsura eforturile şi resursele necesare implementării SMM;

a îmbunătăţi competenţa echipei de implementare.

Realizarea analizei preliminare:

1. Se compară practicile şi procedurile existente, cu cerinţele ISO 14001:2004; în

tabelul 3.1. este prezentat un exemplu de realizare a analizei, în prima coloană se vor

trece cerinţele urmărite iar în dreptul fiecăreia stadiul în care se află in organizaţie. Se

vor aduna dovezile pentru situaţiile în care s-a bifat Există/ Există Parţial pentru a

uşura modul de lucru pentru constrirea elementelor specifice SMM.

Tabelul 1. Mod de realizare a comparatiei între practicile şi procedurile existente, cu cerinţele ISO 14001:2004

Nr. crt. Cerinţele (SR EN ISO 14001) Exis

tăExistă Parţial

Nu există

1. Politica de mediu x2. Aspecte de mediu x3. Cerinţe legale sau de altă natură x4. Obiective şi ţinte x

5. Programul de management de mediu x

6. Structura şi responsabilitatea x

7. Instruire, conştientizare şi competenţe x

8. Comunicarea x9. Documentaţia SMM x10. Controlul documentelor x11. Controlul operaţional x

12. Pregătirea şi acţiunea în situaţii de criză x

13. Monitorizare şi măsurare x

14. Neconformare şi acţiuni preventive şi corective x

15. Înregistrări x16. Auditul SMM x17. Analiza efectuată de management x

2. Se asigură o instruire de bază a echipei – sunt necesare cursuri pentru conoaşterea:

- 20 -

Page 21: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

cerinţelor sistemelor de management de mediu ISO 14001:2004, cerinţelor ISO

19011:2003 pentru realizarea unui audit intern şi extern şi problemelor specifice de

protecţia mediului.

3. Se elaborează liste de verificare pentru zone diferite (cerinţe);

4. Se analizează rezultatele pentru a evidenţia lipsurile şi a scoate în evidenţă cerinţele;

5. Se redactează la final un raport al analizei în care să fie prezentate concluziile

evaluării;

Analiza preliminară pentru implementare (numită de unii specialişti şi audit iniţial)

poate fi realizată fie de către echipa de implementare din organizaţie sau de către echipa

de consultaţi externi.

Identificarea aspectelor de mediu

Este binecunoscut faptul că orice organizaţie, îşi desfăşoară activitatea într-o

permanenţă interacţiune cu mediul înconjurător, definit de aer, apă, sol, resursele

naturale, floră, faună, oamenii şi relaţiile dintre acestea. Această interacţiune poate depăşi

anumite limite de suportabilitate pentru mediu şi din acest motiv apar problemele legate

de poluare.

Prin aspect de mediu se înţelege un element al activităţilor, produselor sau serviciilor

unei organizaţii, care poate interacţiona cu mediul. Aceste interacţiuni (aspecte de mediu)

pot fi atât pozitive cât şi negative.

Din categoria aspectelor de mediu pozitive pot fi amintite: amenajarea de parcuri,

decontaminarea apelor, colectarea selectivă a deşeurilor, valorificarea unor materiale din

deşeuri, utilizarea eco-tehnologiilor etc. Exemple de aspecte negative: depozitare

necontrolată a deşeurilor pe sol, evacuarea în atmosferă a gazelor neepurate, poluarea

solului cu produse petroliere sau alte preduse chimice, poluarea apelor cu diverse

substanţe chimice sau produse toxice, defrişarea pădurilor etc.

Pentru a putea fi rezolvate aspectele de mediu negative trebuie să fie identificate,

evaluate şi soluţionate în ordinea gravităţii lor. Pe baza lor se va realiza programul de

management de mediu şi cel de monitorizare pe factori de mediu.

Aspectele de mediu sunt strict legate de procesele care se desfăşoară la nivel de

organizaţie şi sunt generate cu precădere de activitatea productivă. Aceste aspecte de

mediu, deteremină diverse impacturi asupara factorilor de mediu. In tabelul 3.2. sunt

- 21 -

Page 22: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

prezentate câteva posibile aspecte de mediu şi impacturile generate de acestea.

Analiza preliminară pentru implementare se finalizează cu identificarea aspectelor de

mediu din organizaţie.

Tabelul 2. Exemple de activităţi, produse şi servicii, aspectele lor de mediu şi impacturile de mediu asociate (pozitive şi negative)

Nr. crt.

Activitate (proces)

Aspecte de mediu Posibile impacturi

Din categoria “activităţi’

1.

Depozitarea combustibilului în rezervoare terestre sau subterane

Potenţiale scurgeri sau deversări pe sol sau pânza freatică

Contaminarea solului Contaminarea apelor subterane Riscul unor efecte nocive viitoare

asupra sănătăţii persoanelor din zonă

2.Manipularea materialelor periculoase

Potenţiale scăpări, explozii sau combustii accidentale

Contaminarea solului, apei sau a aerului

Afectarea acută a florei sau faunei ( ex. Omorârea peştilor)

Răniri ale angajaţilor sau deteriorări ale proprietăţii

Bioacumularea de substanţe toxice în faună sau în populaţie cu posibile efecte cronice adverse de sănătate

Tratarea reziduurilor periculoase

Pericol pentru creşterea culturilor Riscul contaminării solului, apei

sau aerului Riscul unor efecte viitoare adverse

asupra sănătăţii oamenilor

3.

Managementul documentelor (ex. printarea, fotocopierea, etc)

Folosirea hârtiei

Epuizarea resurselor naturale (distrugerea pădurilor)

Pierderea sau degradarea habitatului natural sau a biodiversităţii

Aruncarea hârtiei folosite

încărcarea excesivă a solului

Consum de curent pentru fotocopiere

Epuizarea resurselor naturale (distrugerea rezervelor de combustibili fosili)

Reciclarea hârtiei şi folosirea mediilor de informare electronice

Conservarea resurselor naturaleProtejarea soluluiPăstrarea biodiversităţii şi a peisajului actual

- 22 -

Page 23: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

4. Epurarea apelor uzate

Posibile deversări accidentale ale apelor neepurateDepozitare necorespunzătoare a nămolului

Contaminarea apei Contaminarea solului Deteriorarea calităţii apei potabile

locale

Mirosuri neplăcute

Disconfortul şi neplăcerea angajaţilor şi a persoanelor din zonele limitrofe

Din categoria “servicii” 5.

Transport

Consum de combustibil

Epuizarea resurselor naturale (combustibili fosili)

Emisii de gaze de ardere şi COV

Poluarea aerului Agravarea bolilor respiratorii la

persoanele Mărirea concentraţiei atmosferice a

gazelor care generează efectul de seră, cu posibile efecte asupra climei

Generare de zgomot

Disconfort şi neplăcere pentru angajaţilor şi a persoanelor din zonele limitrofe

Din categoria “produse”

6. Bateriile

Depozitarea bateriilor pe sol Contaminarea solului

Posibilitatea tratării bateriilor prin incinerare

Evacuarea în atmosferă a metalelor grele Acumularea metalelor grele în flora şi faună Efecte nocive asupra florei şi sănătăţii oamenilor

7.

Echipamente electronice şi electrocasnice (DEEE) reciclate

Reducerea cantităţii de deseuri electronice

Reducerea încărcării solului

Folosirea materialelor reciclate

Conservarea resurselor naturale

Elemente necesare pentru identificarea aspectelor de mediu:

Informaţii legate de cerinţele legislative şi de reglementare, rapoarte, etc.

Informaţii referitoare la fluxurile tehnologice, bilanţuri de materiale, regulamente de

fabricaţie, regulamente de exploatare şi întreţinere, instrucţiuni de lucru, reţele de apă

- 23 -

Page 24: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

canal, instalaţii electrice, alte utilităţi existente în funcţie de specificul tehnologic al

organizaţiei;

Informaţii referitoare la intrările de materii prime şi materiale auxiliare şi ieşirile de

produse, subproduse sau deşeuri şi a compoziţiei chimice ale acestora;

Informaţii referitoare la instalaţiile de reţinere şi evacuare a deşeurilor, emisiilor şi

apelor uzate;

Aceste informaţii sunt culese în urma vizitelor pe instalaţie, prin completarea unor

chestionare de către angajaţi şi prin consultarea personalului care deservesc instalaţiile.

Aspectele de mediu negative devin semnificative în situaţia în care se depăşeşte

limita maximă admisă pentru poluantul respectiv, sau generează disconfort pentru un

factor de mediu afectat, nu este respectată o anumită cerinţă legislativă etc.

În ISO 14001:2004 se cere explicit realizarea unei proceduri de sistem documentate

pentru identificarea aspectelor de mediu şi alegerea celor semnificative, motiv pentru care

ar fi utilă următoarea abordare:

Împărţirea sistemică a organizaţiei pe procese de bază şi procese suport;

Realizarea schemelor bloc pentru toate procesele;

Analiza proceselor pe baza principiului: Intrări Proces Ieşiri, detaliat în fig. 4.2.;

Identificarea aspectelor de mediu (negative şi pozitive) şi realizarea listelor separate cu

fiecare în parte;

Proiectarea unei grile de evaluare a aspectelor de mediu, în funcţie de respectarea

cerinţelor legale, gravitatea impactului aspectului de mediu, mijloace de control a

impactului şi de frecvenţa de apariţie a impactului;

Evaluarea impacturilor de mediu identintificate pe baza grilei de evaluare;

Realizarea listei cu impacturi de mediu negative de mediu şi selectarea celor

semnificative;

Ordonarea aspectelor negative semnificative în ordine descrescătoare, în funcţie de

punctajul rezultat dat în grilă;

Centralizarea aspectelor negative semnificative la nivel de organizaţie.

- 24 -

Page 25: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

Aspectele de mediu negative sunt determinate pentru 3 situaţii posibile: condiţii

normale (când materia primă se transformă în produs finit), condiţii anormale (ex.:

ingienizarea unor spaţii, reparaţii neplanificate, etc), situaţii de urgenţă (ex: incendii,

explozii, calamităţi naturale, cutremure, ruperea barajelor unor iazuri de decantare,

alunecări de teren etc).

Program de management de mediuOrganizaţia ar trebui să stabilească şi să menţină proceduri pentru identificarea,

obţinerea şi înţelegerea tuturor cerinţelor legale şi de altă natură la care subscrie şi care

au legatură în mod direct cu aspectele de mediu ale activităţilor, produselor şi serviciilor

sale.

Pentru a menţine conformitatea cu reglementările, organizaţia ar trebui să identifice

şi să înţeleagă cerinţele de reglementare care se aplica activităţilor, produselor şi

serviciilor sale.

Organizaţia trebuie să stabilescă şi să menţină obiective şi ţinte de mediu

documentate pentru fiecare funcţie şi la fiecare nivel relevant al organizaţiei.

Obiectivele ar trebui stabilite în aşa fel încât să fie în concordanţă cu politica de

mediu a organizaţiei.

Aceste obiective au un caracter general fiind corelate cu performanţele de mediu

- 25 -

PROCES TEHNOLOGIC

Rebuturi Deşeuri solideDeşeuri lichide

Produse şi subproduse

IEŞIRI

Gaze/fum/pulberi în suspensieZgomot/vibraţiiRadiaţie termică

INTRĂRI

Materii prime, materiale auxiliare

Procese fizice şi chimiceEnergie umană

Utilităţi specificeCondiţii tehnice/tehnologice

Proceduri de lucru

Figura 2. Schema de bază în analiza intrărilor şi ieşirilor dintr-un proces

Page 26: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

identificate prin politica de mediu. La stabilirea obiectivelor de mediu o organizaţie ar

trebui să considere şi eventualele constatări relevante datorate analizelor de mediu,

precum şi aspectele de mediu şi impacturile asociate identificate.

Ţintele de mediu pot fi dezvoltate ulterior pentru a îndeplini aceste obiective într-un

interval de timp specificat. Ţintele trebuie să fie specifice şi cuantificabile.

Organizaţia trebuie să stabilescă şi să menţină un program sau mai multe programe

pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor de mediu. Acest program va include repartizarea

responsabilităţii pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru fiecare funcţie şi la fiecare

nivel relevant al organizaţiei, mijloacele şi intervalul de timp în care să fie atinse, un

astfel de model este prezentat în tabelul 3.3.

Deobicei programele de management de mediu sunt realizate pentru o perioadă de 1

an. După care sunt revizuite, iar obiectivele care au fost atinse sunt eliminate din program

şi vor apărea pentru soluţionare noile obiective şi tinte specifice.

Tabelul 3. Exemplu de program de management de mediu

PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU LA NIVELUL S.C. TRANSMIXT S.R.L. pentru perioada …………

Nr. Crt

.

Obiective de mediu

Ţinte de mediu

Acţiuni Termen Responsabili

Costuri

0 1 2 3 4 5 61. 2. ….Elaborat : Numele şi

Prenumele Aprobat: Numele şi Prenumele

RSMMSemnătura Data :

Director GeneralSemnăturaData:

Pentru transpunerea în practică a politicii de mediu trebuie stabilite obiective şi ţinte

de mediu. Aceste obiective sunt scopurile generale de performanţă de mediu, identificate

în politica de mediu. La stabilirea obiectivelor sale, o organizaţie trebuie să ţină seama şi

de constatările relevante ale analizelor de mediu, de aspectele identificate şi de impactul

- 26 -

Page 27: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

acestora asupra mediului.

După aceea, pot fi stabilite ţinte pentru realizarea acestor obiective într-un cadru de

timp determinat. Ţintele trebuie să fie specifice şi măsurabile acolo unde este posibil, iar

măsurile preventive trebuie luate în considerare acolo unde este cazul. Atunci când

organizaţia analizează opţiunile tehnologice trebuie să ia în considerare folosirea celei

mai bune tehnologii disponibile, viabilă economic, eficientă şi determinată în mod

corespunzător.

La fixarea obiectivelor şi ţintelor, organizaţia trebuie să ia în considerare şi stabilirea

unor indicatori măsurabili ai performanţelor de mediu. Aceşti indicatori pot fi folosiţi ca

bază a unui sistem de evaluare a performanţei de mediu şi pot asigura informaţii atât cu

privire la managementul de mediu cât şi cu privire la sistemele operaţionale.

Obiectivele şi ţintele pot avea o aplicare largă, la întreaga organizaţie, sau limitată la

un amplasament anume ori la activităţi individuale. Obiectivele şi ţintele trebuie definite

la nivele adecvate de management. Obiectivele şi ţintele trebuie analizate şi revizuite

periodic şi trebuie să ţină cont de opiniile părţilor interesate.

Referinţa la cerinţele financiare ale organizaţiei nu implică obligaţia ca organizaţiile

să folosească metodologii de contabilizare de mediu (costuri de mediu).

Atunci când se stabilesc obiective şi ţinte de mediu, un ghid util în lucru poate fi şi

sistemul SMART (în traducere însemnând deştept) adică:

Semnificative - vor avea prioritate aspectele semnificative de mediu;

Măsurabile - acolo unde este posibil, se recomandă cuantificarea lor;

Abordabile - să nu depăşească puterea financiară a organizaţiei;

Relevante, responsabile - aplicabile organizaţiei şi prevăzând responsabili pentru

realizarea lor;

Timp - încadrate într-un interval de timp.

Exemple de obiective de mediu:

reducerea deşeurilor şi a irosirii resurselor;

reducerea sau eliminarea degajării de poluanţi în mediu;

proiectarea produselor astfel încât să fie redus la minimum impactul lor în producţie,

consum şi evacuarea finală;

reducerea impactului asupra mediului la noile dezvoltări;

- 27 -

Page 28: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

promovarea conştiinţei de mediu în rândul angajaţilor şi în rândul comunităţii.

Ţintele de mediu folosesc la stabilirea unor indicatori de performanţă de mediu:

cantitatea de materie primă sau energie folosită;

cantitatea de poluanţi emisă;

cantităţi de deşeuri raportate la cantităţi de produs finit;

eficienţa utilizării materialelor şi energiei;

numărul de incidente de mediu;

procentaj de deşeuri reciclate şi de ambalaje reciclate;

numărul de kilometri parcurşi de autovehiculele organizaţiei pe unitatea de produs;

investiţii în protecţia mediului;

număr de procese în justiţie.

BIBLIOGRAFIE

- 28 -

Page 29: Managementul Ecologic

Management Ecologic RUSU TIBERIU

1. Rusu, T., PROTECŢIA MEDIULUI INDUSTRIAL. Editura Mediamira. Cluj-Napoca. 2002.

2. Sadgrove, K., GHIDUL ECOLOGIC AL MANAGERILOR. Editura Tehnică. Bucureşti. 1998.

3. Negrei, C., INSTRUMENTE ŞI METODE ÎN MANAGEMENTUL DE MEDIU. Editura Economică. Bucuresti. 1999.

4. Rojanschi V., ş.a., ECONOMIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI. Editura Economică. Bucureşti. 1997.

5. Rusu T., Protecţia Mediului şi a Muncii – Editura MEDIAMIRA 1998 (ISBN- 973-9358-39-X)

6. Rusu T., Avram Simona - Managementul Activităţilor pentru Protecţia Mediului – Editura MEDIAMIRA 2003 ( ISBN- 973-9358-80-2)

7. Rusu T., Avram Simona - Management Ecologic - Editura U.T.PRESS 2009 – ISBN 978-973-662-505-3

- 29 -