M~A~ s (Iaserski - u boji icrno-bijeli iinkjet - u boji) skeneri mrezni svicevi upsovi istabilizatori napona ostala racunarska oprema (tastature, misevi izvucnici)

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of M~A~ s (Iaserski - u boji icrno-bijeli iinkjet - u boji) skeneri mrezni svicevi upsovi...

 • CRNA GORA

  OPSTINA BERANE

  Sekretarijat za finansije,

  razvoj i saobracajNVO- M~A~ s -BROJ,(f2l~~~~rUOGOR\Cl,)"JZ--D-~.:1Q[f\

  ,Bra} 06-401-55

  Berane, 25.02.2008. godine

  MREZA ZA AFIRMACIJU NEVLADINOG SEKTORA - MANS

  PODGORICA

  ul.Dalmatinska br.88

  Veza: Vas zahtjev za dostavljanje informacija br.09/15837od 16.02.2009.

  godine, zaveden pod br.06-401-55od 16.02.2009.godine.

  Na osnovu (Iana 14. Zakona 0 slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list

  RCG", br.68/05),Sekretarijat za finansije, razvoj i saobracaj opstine Berane dajesledece

  0 B A V J EST E NJ E

 • Povodom vaseg zahtjeva za dostavljanje informacija br.09/15837od

  16.02.2009.godine kojim ste trazili dostavu Vodica za pristup informacijama u

  posjedu Sekretarijata za finansije, razvoj i saobracaj opstine Berane,

  obavjestavamo vas da je isti objavljen na web sajtu opstine Berane:

  www.berane@cg.yu .

  SEKRETAR

  Dragana Delevic,dipl.ecc

 • REPUBLIKA CRNA GORAOPSTINA BUDVAINFORMACIONI CENTAR

  Sertifikovani sistem menadzmentaJUS -ISO 9001:2001 reCl.brQ-0134

  Broj:Budva, 15.02.2007. god

  Na osnovu clana 5 Zakona 0 pristupu informacijama (,,81. list RCG", broj 68/05),Informacioni centar opstine Budva, dana 15.02.2007.godine don 0 s i

  VODICZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU

  INFORMACIONOG CENTRA

  I OSNOVNIPODACI 0 INFORMACIONOMCENTRU

  Adresa: Opstina Budva - Informacionicentar, ulica Trg sunca br. 3, 85310 Budva,telefon: 086/402-451; fax: 086/402-451, e-mail: informatika@opstinabudva.com

  II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU INFORMACIONOG CENTRA

  1.Broj i vrsta racunara i racunarske opremeracunari (desktop i notebook)monitoristampaci (Iaserski- u bojii crno-bijelii inkjet- u boji)skenerimrezni sviceviupsovi i stabilizatori naponaostala racunarska oprema (tastature, misevi i zvucnici)

  2.Broj i vrsta softveraoperativni sistemiostali licencirani programi

  IIIPROCEDURA OSTV ARIV ANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

  1. Pokretanje postupkapostupak se pokrete pisanim zahtjevom,na zahtjev se ne plata administrativna taksa,zahtjev mora biti potpun i razumljiv,a da bi se po njemu postupalo treba dasadrzi: podatke 0 trazenoj informaciji, nacin na koji se zeli ostvaritipristupinformaciji, podatke 0 podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivaliste iliboraviste, naziv firme i sjediste), odnosno njegovog zastupnika, predstavnikailipunomotnika,zahtjev se moze podnijeti na propisanom obrascu iliu slobodnoj formi,podnisilac zahtjeva moze se navesti i druge podatke koji olaksavajupronalazenje trazene informacije.

  TRG SUNCA 3 * BUDVA * tel.+381 (0)86402450 fax.+381 (0)86402451 * e-mail: informatika@opstinabudva.comwww.opstinabudva.com

 • REPUBLIKA CRNA GORAOPSTINA BUDVAINFORMACIONI CENTAR

  Sertifikovani sistem menadzmentaJUS- ISO9001:2001 req.br Q-0134

  2. Nacin podnosenja zahtjevaNeposredno, kancelarija broj 83 (od 09-13 h svakog radnog dana)putem poste, na adresi Opstina Budva, Informnacioni centar SO Budva, 85310 Budva, Trg sunca broj 3,na e-mail informatika@opstinabudva.com ili na fax broj 086/402-451;

  3. Nacin ostvarivanja prava na pristup informacijiInformacija kojoj se omogucava pristup je dokument koji Informacionio centar

  fakticki posjeduje u pisanoj, stampanoj, elektronskoj ili drugoj formi, ukljucujuci injegovu kopiju ili dio bez obzira na sadrzinu, izvor autora, vrijeme sacinjavanja isistem kvalifikacije.

  Pristup informacijama koja je u posjedu Informacionog centra moze seostvariti:

  neposredim uvidom u javnu evidenciju, orginal ili kopiju informacije uprostorijama Informacionog centra, kancelarija br. 83,prepisivanjem informacije od strane podnosioca zahjteva u prostorijamaInformacionog centra, kancelarija br. 83,prepisivanjem, fotokopiranjem ili prevodenjem informacija od straneInformacionog centra i dostavljanjem prepisa, fotokopija ili prevodapodnosiocu zahtjeva, neposredno, putem poste ili elekronskim putem;

  4. Rjesavanje po zahtjevu i pravna zastitarjesenjem kojem se dozvoljava pristup informaciji ili njenom dijelu odreduje serok i nacin pristupa kao i troskovi koji se placaju prije izvrsenja rjesenjana zakljucak i rjesenje po zahtjevu za pristup informacijama moze se izjavitizalba predsjedniku opstine Budva u roku od 15 dana od dana prijemarjesenja, odnosno zakljucka.

  5. Troskovi postupkatroskove postupka snosi lice koje trazi pristup informaciji,troskovi postupka odnose se samo na stvarne troskove u pogleduprepisivanja, fotokopiranja, prevodenja i dostavljanja trazenih informacija,troskovi postupka placaju se prije izvrsenja rjesenja,invalidna lica ne placaju troskove postupka, (invaliditet se dokazuje rjesenjemnadleznog organa),troskovi po~ tupka placaju se u korist Budzeta opstine Budva na racunbr. 510- 8176121-67;

  IVOVLASCE~I A I ODGOVORNA LlCA

  Lica ovlascena za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama su:- Zeljko Racan Jvic, direktor Informacionog centra, 086/402-450

  V OBJAVLJIV"NJE VODICA

  TRG SUNCA 3 * BUDVA .tel.+381 (0)86402450 fax.+381 (0)86402451' e-mail: informatika@opstinabudva.comwww.opstinabudva.com

 • REPUBLIKA CRNA GORAOPSTINA BUDVAINFORMACIONI CENTAR

  Sertifikovani sistem menadzmentaJUS -ISO 9001 :2001 rea.br Q-0134

  Ovaj vodic je objavljen na oglasnoj tabli Opstine i na veb sajtu Opstine Budva,sajt www.opstinabudva.com

  Direktor Informacionog centraZeljko Racanovic

  TRG SUNCA3 * BUDVA * tel.+381 (0)86402450 fax.+381 (0)86402451 * e-mail: informatika@opstinabudva.comwww.opstinabudva.com