Periodni Sistem Elemenata u Boji

  • Published on
    10-Feb-2018

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 1/32</p><p>11/21/20</p><p>PERIODNI SISTEM ELEMENATAPERIODNI SISTEM ELEMENATA</p><p> Hemijska svojstva svakog elementa zaviseHemijska svojstva svakog elementa zavise</p><p>od elektronske konfiguracije njegovihod elektronske konfiguracije njegovihatoma.atoma.</p><p> ,,osobina elemenata rezultira iz naina naosobina elemenata rezultira iz naina nakoji elektroni popunjavajukoji elektroni popunjavaju ss,, pp,, dd ii fforbitale.orbitale.</p><p> Nain rasporeivanja i upisivanjaNain rasporeivanja i upisivanjaelemenata koji pokazuje ovuelemenata koji pokazuje ovuperiodinost poznatperiodinost poznat jeje kaokaoPeriodni sistem elementaPeriodni sistem elementa..</p><p> Od 1871. godineOd 1871. godineobjavljeno je vie odobjavljeno je vie od7 verz a per o nog7 verz a per o nogsistema koji pokazujusistema koji pokazujuveliku koliinuveliku koliinuinformacija o svakominformacija o svakomelementu.elementu.</p><p> Svaki horizontalni niz u tablici periodnogSvaki horizontalni niz u tablici periodnogsistema elemenata naziva sesistema elemenata naziva se periodaperioda..</p><p> Periode su numerisane od jedan doPeriode su numerisane od jedan dosedam, to odgovara sedam energetskihsedam, to odgovara sedam energetskih</p><p>nivoa atoma koji mogu sadravatinivoa atoma koji mogu sadravatie e rone.e e rone.</p><p> Svaka kolona periodnog sistema nazivaSvaka kolona periodnog sistema nazivasese grupagrupa iliili hemijska porodicahemijska porodica..</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 2/32</p><p>11/21/20</p><p> Dmitri MendeljejevDmitri Mendeljejevjejezapazio da razliitizapazio da razliitilanovi jedne grupelanovi jedne grupe</p><p>pokazuju slinopokazuju slinohemijsko ponaanje.hemijsko ponaanje.</p><p>(1834-1907)</p><p>1869 Prve skice Mendeljejeve Tablice</p><p> Mendeljejeva Tablicaperiodnog sistemaobjavljena 1872. g.</p><p> Elementi poredani premaporastu atomskih masa.</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 3/32</p><p>11/21/20</p><p> Mendeljejev je predvidioosobine neotkrivenihelemenata</p><p> Hemijske reakcije izmeu atoma ukljuujuHemijske reakcije izmeu atoma ukljuujuinterakcije izmeu elektrona u vanjskiminterakcije izmeu elektrona u vanjskimenergetskim nivoima.energetskim nivoima.</p><p> Broj elektrona u ovom vanjskomBroj elektrona u ovom vanjskomelektronskom nivou odreuje hemijskeelektronskom nivou odreuje hemijske</p><p>.. Ovi vanjski elektroni se nazivajuOvi vanjski elektroni se nazivaju valentnivalentni</p><p>elektroni.elektroni.</p><p> Svaki lan jedne hemijske porodice imaSvaki lan jedne hemijske porodice imaistiisti broj valentnih elektrona.broj valentnih elektrona.</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 4/32</p><p>11/21/20</p><p>Elektronske konfiguracije iElektronske konfiguracije iPeriodni sistem elemenataPeriodni sistem elemenata</p><p>s, p, d, i forbitale (sharp, principal, diffuse, fundamental)</p><p>ss orbitaleorbitale</p><p>pp orbitaleorbitale</p><p>dd orbitaleorbitale</p><p>fforbitaleorbitale</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 5/32</p><p>11/21/20</p><p> Danas postoji nekoliko razliitih sistema zaDanas postoji nekoliko razliitih sistema zanumerisanje grupa ili kolona periodnognumerisanje grupa ili kolona periodnogsistema.sistema.</p><p> Jedan sistem koji je predloilaJedan sistem koji je predloilaIInternationalnternational UUnion ofnion of PPure andure andAAppliedpplied</p><p>kolonu od lijeva na desno koristei sekolonu od lijeva na desno koristei sebrojevima od 1 do 18.brojevima od 1 do 18.</p><p> Najei sistem ipak koristi rimske brojeveNajei sistem ipak koristi rimske brojeveod I do VIII i slova A i B.od I do VIII i slova A i B.</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 6/32</p><p>11/21/20</p><p>http://www.webelements.com</p><p>A grupe sadreA grupe sadre reprezentativne iliilielemente glavnih grupa..</p><p> Brojevi od I do VIII na vrhu koloneBrojevi od I do VIII na vrhu koloneoznaavaju broj valentnih elektrona zaoznaavaju broj valentnih elektrona zasvaki lan grupe.svaki lan grupe.</p><p> Elementi B grupa nalaze se u tri reda od poElementi B grupa nalaze se u tri reda od podeset elemenata u sredini tablice i nazivaju sedeset elemenata u sredini tablice i nazivaju seprelazni elementi iliili prelazni metali..</p><p> Oni esto pokazuju slina hemijska svojstvaOni esto pokazuju slina hemijska svojstvane samo unutar grupa, vetakoe dune samo unutar grupa, vetakoe du</p><p>erioda.erioda.</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 7/32</p><p>11/21/20</p><p>Prelazni elementi ili prelazni metali</p><p> Ova slinost u hemijskom ponaanju rezultira izOva slinost u hemijskom ponaanju rezultira izinjenice dainjenice da se,se, du prelaznih elemenata,du prelaznih elemenata,elektroni popunjavaju u nivo najblii do vanjskogelektroni popunjavaju u nivo najblii do vanjskogradije nego u sam vanjski energetski nivo.radije nego u sam vanjski energetski nivo.</p><p> (3(3dd orbitale se popunjavaju kod prelaznihorbitale se popunjavaju kod prelaznihelemenata u etvrtoj periodi, 4elemenata u etvrtoj periodi, 4dd orbitale uorbitale urelaznim elementima eriode 5 itd.relaznim elementima eriode 5 itd.</p><p>44</p><p>55</p><p> Vanjski nivo svakog prelaznogVanjski nivo svakog prelaznogelementa sadri samo jedan ili dvaelementa sadri samo jedan ili dvaelektrona. Npr. eljezo (Fe), kobaltelektrona. Npr. eljezo (Fe), kobalt(Co) i nikl (Ni), nalaze se u etvrtom(Co) i nikl (Ni), nalaze se u etvrtomnizu periodnog sistema, svi imajunizu periodnog sistema, svi imajudva elektrona na istom vanjskomdva elektrona na istom vanjskom</p><p>energetskom nivou (etvrtom).energetskom nivou (etvrtom).</p><p>4</p><p> Mada oni sadre razliit ukupan brojMada oni sadre razliit ukupan brojelektrona, vrlo su slini poelektrona, vrlo su slini pohemijskom ponaanju, a esto suhemijskom ponaanju, a esto suupravo zbog toga grupisaniupravo zbog toga grupisanizajedno.zajedno.</p><p>6</p><p>7</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 8/32</p><p>11/21/20</p><p> Isti broj elektrona u vanjskomIsti broj elektrona u vanjskomenergetskom nivou kod prelaznihenergetskom nivou kod prelaznihelemenata maskira razliku u brojuelemenata maskira razliku u brojuelektrona u slijedeem niem nivou.elektrona u slijedeem niem nivou.</p><p> To e dvostruko tano za tzv.To e dvostruko tano za tzv. unutran eprelazne metale, u zadnja dva niza od pou zadnja dva niza od po1414 elemenata,elemenata, na dnu tablice periodnogna dnu tablice periodnogsistema.sistema.</p><p>Unutranji prelazni metali</p><p> Svaki od ovih nizova (koji se jo nazivajuSvaki od ovih nizova (koji se jo nazivajuserijeserije lantanida ii aktinida) nazvan je) nazvan jeprema elementu koji slijedi u glavnomprema elementu koji slijedi u glavnomdijelu periodnogdijelu periodnog sistema.sistema.</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 9/32</p><p>11/21/20</p><p> Razlike u elektronskom rasporeduRazlike u elektronskom rasporedu unutranjihprelaznih elemenata sakrivene su ispodsakrivene su ispodelektronske konfiguracije dvije identine vanjskeelektronske konfiguracije dvije identine vanjskeljuske.ljuske.</p><p> Elektroni u ovim elementima popunjavajuElektroni u ovim elementima popunjavaju ff</p><p>orbitaleorbitale-- 4fu seriji lantanida ii 5fu seriji aktinida.. Kao rezultat toga, ovi elementi imaju vrlo slineKao rezultat toga, ovi elementi imaju vrlo sline</p><p>..</p><p>Neke grupe u PSE imaju posebne nazive:Neke grupe u PSE imaju posebne nazive:</p><p> Elementi IA grupeElementi IA grupe -- alkalni metali</p><p> Elementi IIA grupeElementi IIA grupe -- zemnoalkalni metali</p><p> Elementi VII A grupeElementi VII A grupe -- halogeni</p><p> Elementi VIIIA grupeElementi VIIIA grupe -- plemeniti gasovi</p><p>Grupa VIII A -Plemeniti gasovi</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 10/32</p><p>11/21/20</p><p>Grupa VIIIA -Plemeniti gasovi</p><p>Svi elementi VIII A grupe su nemetali -</p><p>monoatomarni gasovi.</p><p>Izrazito su nereaktivni jer imaju kompletno</p><p>popunjene s i p orbitale.</p><p>Grupa VIIIA -Plemeniti gasovi</p><p> Xe gradi:Xe gradi: XeFXeF22 XeFXeF44 XeFXeF66</p><p>33</p><p> XeOXeO44</p><p> Kr gradi samo jedanKr gradi samo jedanstabilan spoj :stabilan spoj : KrFKrF22</p><p> Nestabilni HArFNestabilni HArFsintetiziran 2000sintetiziran 2000. g. g..</p><p>Grupa VIIA: Halogeni</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 11/32</p><p>11/21/20</p><p>Grupa VIIA: Halogeni</p><p> Ti ini su nemetali.Ti ini su nemetali. Ime dolazi od grkog jezika:Ime dolazi od grkog jezika:</p><p>haloshalos ii gennaogennao -- grade soli.grade soli. Direktno reaguju sa metalima iDirektno reaguju sa metalima i</p><p>grade metalne halidegrade metalne halide(halogenide).(halogenide).</p><p>Cl2 Br2 I2</p><p>Grupa VIIA: Halogeni</p><p> Svi halogeni se sastoje izdiatomarnih molekula, X2.</p><p> Imaju veliki afinitet prema</p><p>ostale elemente. Primajuelektrone i stvaraju anione:</p><p>X2 + 2e- 2X-</p><p>Grupa VIIA: Halogeni</p><p> Fluor je jedna odnajreaktivnijih poznatihsupstanci :</p><p>2 g + 2 4HF(aq) + O2(g)H = -758.7 kJ</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 12/32</p><p>11/21/20</p><p>Grupa VIIA: Halogeni</p><p> Hlor je industrijski najvaniji halogen.Hlor je industrijski najvaniji halogen.</p><p> Dobiva se elektrolizom NaCl:Dobiva se elektrolizom NaCl:</p><p>2NaCl(aq) + 2H2O(l) 2NaOH(aq) +H2(g) + Cl2(g)</p><p> Reakcijom izmeu hlora i vode nastajeReakcijom izmeu hlora i vode nastajehipohloritna kiselina (HOCl) koja slui kaohipohloritna kiselina (HOCl) koja slui kaodezinficijens u bazenima za plivanje:dezinficijens u bazenima za plivanje:Cl2(g) + H2O(l) HCl(aq) + HOCl(aq)</p><p>Grupa VIA:</p><p> Oksigen, sumpor i selen suOksigen, sumpor i selen su nemetali.</p><p> Telur jeTelur je metaloid..</p><p> Radioaktivni polonijum jeRadioaktivni polonijum je metal.</p><p>Oksigen Dvije alotropske modifikacije:Dvije alotropske modifikacije:</p><p> O2 O3, ozon, ozon</p><p> Ozon se moe dobiti izOzon se moe dobiti izoksigena:oksigena:</p><p>3O2((gg))</p><p>2O3((gg))</p><p>H = +284.6 kJH = +284.6 kJ Tri aniona:Tri aniona:</p><p> O2, oksidoksid O22, peroksidperoksid O21, superoksidsuperoksid</p><p> Prima elektrone od drugihPrima elektrone od drugihelemenataelemenata -- oksidira ih.oksidira ih.</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 13/32</p><p>11/21/20</p><p>Sumpor</p><p> Slabiji oksidirajui agens od oksigena.Slabiji oksidirajui agens od oksigena.</p><p> Najstabilnija alotropska modifikacijaNajstabilnija alotropska modifikacija</p><p>sumpora je prstenasta molekulasumpora je prstenasta molekula S8..</p><p>Alkalni metali</p><p>Alkalni metali</p><p> U prirodi su naU prirodi su naeni samo kao spojevi.eni samo kao spojevi.</p><p> Imaju niske gustoImaju niske gustoe i take topljenja.e i take topljenja.</p><p> Ime su dobili prema arapskoj rijeIme su dobili prema arapskoj rijei zai zaprahprah..</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 14/32</p><p>11/21/20</p><p>Alkalni metali Svi alkalni metali su mekani.</p><p> Natrijum je alkalni metal koji je takoreaktivan da se mora zatititi od uticajazraka i vlage uvajui ga u nevodenojtenosti.</p><p>Alkalni metali U hemijskim reakcijama gube svoj jedini</p><p>s elektron:</p><p>M M+ + e-</p><p> odozgo prema dole.</p><p> Reaguju sa vodom dajui MOH i gasovitihidrogen :</p><p> 2M(s) + 2H2O(l) 2MOH(aq) + H2(g)</p><p>Alkalni metali</p><p>Njihove reakcije sa vodom su egzotermneNjihove reakcije sa vodom su egzotermne iiizuzetno burnizuzetno burnee..</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 15/32</p><p>11/21/20</p><p>Alkalni metali proizvode razliite okside kada</p><p>reaguju sa O2:4Li(s) + O2(g) 2Li2O(s) (oksid)</p><p>Alkalni metali</p><p> 2 2 2 </p><p>K(s) + O2(g) KO2(s) (superoksid)</p><p>Alkalni metaliAlkalni metali emituju karakteristine</p><p>bljetave boje kada se stave uvisokotemperaturni plamen.</p><p> Njihovi s elektroni se ekscitiraju plamenom Iemituju energiju kada se vraaju u osnovnos an e.</p><p>Zemnoalkalni metali</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 16/32</p><p>11/21/20</p><p>Zemnoalkalni metali</p><p> Imaju veImaju veee gustogustoe i take topljenjae i take topljenja ododalkalnih metala.alkalnih metala.</p><p>Zemnoalkalni metali</p><p> U hemijskim reakcijama gube svojadva s elektrona:</p><p>M M2+ + 2e-.</p><p>g s + 2 g g 2 s</p><p>2Mg(s) + O2(g) 2MgO(s)</p><p> Be ne reaguje sane reaguje savodom,vodom, Mg reagujereagujesamo sa vodenomsamo sa vodenomparom, dok ostaliparom, dok ostali</p><p>Zemnoalkalni metali</p><p> . .</p><p> Ca(s) + 2H2O(l) Ca(OH)2(aq) + H2(g)</p><p> Reaktivnost sepoveava idui nizgrupu prema dole.</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 17/32</p><p>11/21/20</p><p> metali nemetali</p><p> Razliite fizike i hemijske osobineRazliite fizike i hemijske osobineelemenata omoguavaju nam daelemenata omoguavaju nam daklasificiramo elemente u periodnom sistemuklasificiramo elemente u periodnom sistemukaokao::</p><p> m e a o</p><p>Metali</p><p>Metali su openitosu openito::</p><p> sjajnisjajni velike gustoevelike gustoe kovni (tj. mogu se kovati ekiem ilikovni (tj. mogu se kovati ekiem ili</p><p>izvlaiti u listie)izvlaiti u listie)</p><p> rastegljivi (mogu se izvlaiti u ice)rastegljivi (mogu se izvlaiti u ice) imaju visoke take topljenjaimaju visoke take topljenja odlini provodnici elektriciteta iodlini provodnici elektriciteta i</p><p>toplotetoplote svi osimsvi osim iveive,, HgHg,, na sobnojna sobnoj</p><p>teperaturiteperaturi susu vrstivrsti</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 18/32</p><p>11/21/20</p><p> VeVeina metalnih oksida su bazni:ina metalnih oksida su bazni:</p><p>metalni oksid + vodametalni oksid + voda</p><p>metalni hidroksidmetalni hidroksidNaNa22O(O(ss) + H) + H22O(O(ll)) 2NaOH(2NaOH(aqaq))</p><p>Metali</p><p> ,,nemetali primaju elektrone. Produktinemetali primaju elektrone. Produktireakcije su ionski spojevi tipa soli:reakcije su ionski spojevi tipa soli:metal + nemetalmetal + nemetal soso</p><p>2Al(2Al(ss) + 3Br) + 3Br22((ll)) 2AlBr2AlBr33((ss))</p><p>Nemetali</p><p>Nemetali imaju nisku gustouimaju nisku gustou</p><p> krti sukrti su</p><p> lomljivi kada su u vrstom stanjulomljivi kada su u vrstom stanju</p><p> slabislabi susu provodnici toploteprovodnici toplote</p><p> ,,provodnici elektricitetaprovodnici elektriciteta</p><p> veina imaju niske take topljenjaveina imaju niske take topljenja</p><p> mnogi su gasovi kod sobne temperaturemnogi su gasovi kod sobne temperature</p><p> ssvi elementi VIIIA grupe su gasovi; drugi gasovitivi elementi VIIIA grupe su gasovi; drugi gasovitinemetali su hidrogen, oksigen, fluor i hlor.nemetali su hidrogen, oksigen, fluor i hlor.</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 19/32</p><p>11/21/20</p><p>Nemetali Supstance kojeSupstance koje</p><p>sadrsadre samoe samonemetale postoje kaonemetale postoje kaomolekularni spojevi.molekularni spojevi.</p><p> VeVeina nemetalnihina nemetalnihoksida su kiselioksida su kiseli::</p><p>nemetalni oksid + vodanemetalni oksid + voda kiselinakiselina</p><p>PP44OO1010((ss) + H) + H22O(O(ll)) 4H4H33POPO44((aqaq))</p><p>Metaloidi ili polumetali ili semimetali</p><p> NNalaze se uz zupastu linijualaze se uz zupastu linijukoja razdvaja metale odkoja razdvaja metale odnemetalanemetala..</p><p> Pokazuju osobine i metala iPokazuju osobine i metala i</p><p>nemetala N r. arsen, As, enemetala N r. arsen, As, e</p><p>Metaloidi ili polumetali ili semimetali</p><p>lomljiv sivilomljiv sivi element, ali kad seelement, ali kad sepresijee ima blistav metalnipresijee ima blistav metalnisjaj; u reakciji sa oksigenomsjaj; u reakciji sa oksigenomponaa se kao metal, a saponaa se kao metal, a sahlorom kao nemetalhlorom kao nemetal ))</p></li><li><p>7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji</p><p> 20/32</p><p>11/21/20</p><p>2</p><p> Najvanija fizika osobina metaloida jeNajvanija fizika osobina metaloida jenjihova sposobnost da provodenjihova sposobnost da provode</p><p>Metaloidi ili polumetali ili semimetali</p><p>..dobro kao metali, poznati su poddobro kao metali, poznati su podnazivomnazivom poluprovodnici..</p><p> Ovo ponaanje, posebnoOvo ponaanje, posebnokodkod silicijasilicija ii germanijagermanija,,dovelo je do razvojadovelo je do razvojaintegralnih kola naintegralnih kola nasilikonskim ipovima, to jesilikonskim ipovima, to jeomoguilo nastanak takvihomoguilo nastanak takvihelektronskih ureaja kakvi suelektronskih ureaja kakvi...</p></li></ul>

Recommended

View more >