Periodni Sistem Elemenata u Boji

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Periodni Sistem Elemenata u Boji

 • 7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji

  1/32

  11/21/20

  PERIODNI SISTEM ELEMENATAPERIODNI SISTEM ELEMENATA

  Hemijska svojstva svakog elementa zaviseHemijska svojstva svakog elementa zavise

  od elektronske konfiguracije njegovihod elektronske konfiguracije njegovihatoma.atoma.

  ,,osobina elemenata rezultira iz naina naosobina elemenata rezultira iz naina nakoji elektroni popunjavajukoji elektroni popunjavaju ss,, pp,, dd ii fforbitale.orbitale.

  Nain rasporeivanja i upisivanjaNain rasporeivanja i upisivanjaelemenata koji pokazuje ovuelemenata koji pokazuje ovuperiodinost poznatperiodinost poznat jeje kaokaoPeriodni sistem elementaPeriodni sistem elementa..

  Od 1871. godineOd 1871. godineobjavljeno je vie odobjavljeno je vie od7 verz a per o nog7 verz a per o nogsistema koji pokazujusistema koji pokazujuveliku koliinuveliku koliinuinformacija o svakominformacija o svakomelementu.elementu.

  Svaki horizontalni niz u tablici periodnogSvaki horizontalni niz u tablici periodnogsistema elemenata naziva sesistema elemenata naziva se periodaperioda..

  Periode su numerisane od jedan doPeriode su numerisane od jedan dosedam, to odgovara sedam energetskihsedam, to odgovara sedam energetskih

  nivoa atoma koji mogu sadravatinivoa atoma koji mogu sadravatie e rone.e e rone.

  Svaka kolona periodnog sistema nazivaSvaka kolona periodnog sistema nazivasese grupagrupa iliili hemijska porodicahemijska porodica..

 • 7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji

  2/32

  11/21/20

  Dmitri MendeljejevDmitri Mendeljejevjejezapazio da razliitizapazio da razliitilanovi jedne grupelanovi jedne grupe

  pokazuju slinopokazuju slinohemijsko ponaanje.hemijsko ponaanje.

  (1834-1907)

  1869 Prve skice Mendeljejeve Tablice

  Mendeljejeva Tablicaperiodnog sistemaobjavljena 1872. g.

  Elementi poredani premaporastu atomskih masa.

 • 7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji

  3/32

  11/21/20

  Mendeljejev je predvidioosobine neotkrivenihelemenata

  Hemijske reakcije izmeu atoma ukljuujuHemijske reakcije izmeu atoma ukljuujuinterakcije izmeu elektrona u vanjskiminterakcije izmeu elektrona u vanjskimenergetskim nivoima.energetskim nivoima.

  Broj elektrona u ovom vanjskomBroj elektrona u ovom vanjskomelektronskom nivou odreuje hemijskeelektronskom nivou odreuje hemijske

  .. Ovi vanjski elektroni se nazivajuOvi vanjski elektroni se nazivaju valentnivalentni

  elektroni.elektroni.

  Svaki lan jedne hemijske porodice imaSvaki lan jedne hemijske porodice imaistiisti broj valentnih elektrona.broj valentnih elektrona.

 • 7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji

  4/32

  11/21/20

  Elektronske konfiguracije iElektronske konfiguracije iPeriodni sistem elemenataPeriodni sistem elemenata

  s, p, d, i forbitale (sharp, principal, diffuse, fundamental)

  ss orbitaleorbitale

  pp orbitaleorbitale

  dd orbitaleorbitale

  fforbitaleorbitale

 • 7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji

  5/32

  11/21/20

  Danas postoji nekoliko razliitih sistema zaDanas postoji nekoliko razliitih sistema zanumerisanje grupa ili kolona periodnognumerisanje grupa ili kolona periodnogsistema.sistema.

  Jedan sistem koji je predloilaJedan sistem koji je predloilaIInternationalnternational UUnion ofnion of PPure andure andAAppliedpplied

  kolonu od lijeva na desno koristei sekolonu od lijeva na desno koristei sebrojevima od 1 do 18.brojevima od 1 do 18.

  Najei sistem ipak koristi rimske brojeveNajei sistem ipak koristi rimske brojeveod I do VIII i slova A i B.od I do VIII i slova A i B.

 • 7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji

  6/32

  11/21/20

  http://www.webelements.com

  A grupe sadreA grupe sadre reprezentativne iliilielemente glavnih grupa..

  Brojevi od I do VIII na vrhu koloneBrojevi od I do VIII na vrhu koloneoznaavaju broj valentnih elektrona zaoznaavaju broj valentnih elektrona zasvaki lan grupe.svaki lan grupe.

  Elementi B grupa nalaze se u tri reda od poElementi B grupa nalaze se u tri reda od podeset elemenata u sredini tablice i nazivaju sedeset elemenata u sredini tablice i nazivaju seprelazni elementi iliili prelazni metali..

  Oni esto pokazuju slina hemijska svojstvaOni esto pokazuju slina hemijska svojstvane samo unutar grupa, vetakoe dune samo unutar grupa, vetakoe du

  erioda.erioda.

 • 7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji

  7/32

  11/21/20

  Prelazni elementi ili prelazni metali

  Ova slinost u hemijskom ponaanju rezultira izOva slinost u hemijskom ponaanju rezultira izinjenice dainjenice da se,se, du prelaznih elemenata,du prelaznih elemenata,elektroni popunjavaju u nivo najblii do vanjskogelektroni popunjavaju u nivo najblii do vanjskogradije nego u sam vanjski energetski nivo.radije nego u sam vanjski energetski nivo.

  (3(3dd orbitale se popunjavaju kod prelaznihorbitale se popunjavaju kod prelaznihelemenata u etvrtoj periodi, 4elemenata u etvrtoj periodi, 4dd orbitale uorbitale urelaznim elementima eriode 5 itd.relaznim elementima eriode 5 itd.

  44

  55

  Vanjski nivo svakog prelaznogVanjski nivo svakog prelaznogelementa sadri samo jedan ili dvaelementa sadri samo jedan ili dvaelektrona. Npr. eljezo (Fe), kobaltelektrona. Npr. eljezo (Fe), kobalt(Co) i nikl (Ni), nalaze se u etvrtom(Co) i nikl (Ni), nalaze se u etvrtomnizu periodnog sistema, svi imajunizu periodnog sistema, svi imajudva elektrona na istom vanjskomdva elektrona na istom vanjskom

  energetskom nivou (etvrtom).energetskom nivou (etvrtom).

  4

  Mada oni sadre razliit ukupan brojMada oni sadre razliit ukupan brojelektrona, vrlo su slini poelektrona, vrlo su slini pohemijskom ponaanju, a esto suhemijskom ponaanju, a esto suupravo zbog toga grupisaniupravo zbog toga grupisanizajedno.zajedno.

  6

  7

 • 7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji

  8/32

  11/21/20

  Isti broj elektrona u vanjskomIsti broj elektrona u vanjskomenergetskom nivou kod prelaznihenergetskom nivou kod prelaznihelemenata maskira razliku u brojuelemenata maskira razliku u brojuelektrona u slijedeem niem nivou.elektrona u slijedeem niem nivou.

  To e dvostruko tano za tzv.To e dvostruko tano za tzv. unutran eprelazne metale, u zadnja dva niza od pou zadnja dva niza od po1414 elemenata,elemenata, na dnu tablice periodnogna dnu tablice periodnogsistema.sistema.

  Unutranji prelazni metali

  Svaki od ovih nizova (koji se jo nazivajuSvaki od ovih nizova (koji se jo nazivajuserijeserije lantanida ii aktinida) nazvan je) nazvan jeprema elementu koji slijedi u glavnomprema elementu koji slijedi u glavnomdijelu periodnogdijelu periodnog sistema.sistema.

 • 7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji

  9/32

  11/21/20

  Razlike u elektronskom rasporeduRazlike u elektronskom rasporedu unutranjihprelaznih elemenata sakrivene su ispodsakrivene su ispodelektronske konfiguracije dvije identine vanjskeelektronske konfiguracije dvije identine vanjskeljuske.ljuske.

  Elektroni u ovim elementima popunjavajuElektroni u ovim elementima popunjavaju ff

  orbitaleorbitale-- 4fu seriji lantanida ii 5fu seriji aktinida.. Kao rezultat toga, ovi elementi imaju vrlo slineKao rezultat toga, ovi elementi imaju vrlo sline

  ..

  Neke grupe u PSE imaju posebne nazive:Neke grupe u PSE imaju posebne nazive:

  Elementi IA grupeElementi IA grupe -- alkalni metali

  Elementi IIA grupeElementi IIA grupe -- zemnoalkalni metali

  Elementi VII A grupeElementi VII A grupe -- halogeni

  Elementi VIIIA grupeElementi VIIIA grupe -- plemeniti gasovi

  Grupa VIII A -Plemeniti gasovi

 • 7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji

  10/32

  11/21/20

  Grupa VIIIA -Plemeniti gasovi

  Svi elementi VIII A grupe su nemetali -

  monoatomarni gasovi.

  Izrazito su nereaktivni jer imaju kompletno

  popunjene s i p orbitale.

  Grupa VIIIA -Plemeniti gasovi

  Xe gradi:Xe gradi: XeFXeF22 XeFXeF44 XeFXeF66

  33

  XeOXeO44

  Kr gradi samo jedanKr gradi samo jedanstabilan spoj :stabilan spoj : KrFKrF22

  Nestabilni HArFNestabilni HArFsintetiziran 2000sintetiziran 2000. g. g..

  Grupa VIIA: Halogeni

 • 7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji

  11/32

  11/21/20

  Grupa VIIA: Halogeni

  Ti ini su nemetali.Ti ini su nemetali. Ime dolazi od grkog jezika:Ime dolazi od grkog jezika:

  haloshalos ii gennaogennao -- grade soli.grade soli. Direktno reaguju sa metalima iDirektno reaguju sa metalima i

  grade metalne halidegrade metalne halide(halogenide).(halogenide).

  Cl2 Br2 I2

  Grupa VIIA: Halogeni

  Svi halogeni se sastoje izdiatomarnih molekula, X2.

  Imaju veliki afinitet prema

  ostale elemente. Primajuelektrone i stvaraju anione:

  X2 + 2e- 2X-

  Grupa VIIA: Halogeni

  Fluor je jedna odnajreaktivnijih poznatihsupstanci :

  2 g + 2 4HF(aq) + O2(g)H = -758.7 kJ

 • 7/22/2019 Periodni Sistem Elemenata u Boji

  12/32

  11/21/20

  Grupa VIIA: Halogeni

  Hlor je industrijski najvaniji halogen.Hlor je industrijski najvaniji halogen.

  Dobiva se elektrolizom NaCl:Dobiva se elektrolizom NaCl:

  2NaCl(aq) + 2H2O(l) 2NaOH(aq) +H2(g) + Cl2(g)

  Reakcijom izmeu hlora i vode nastajeReakcijom izmeu hlora i vode nastajehipohloritna kiselina (HOCl) koja slui kaohipohloritna kiselina (HOCl) koja slui kaodezinficijens u bazenima za plivanje:dezinficijens u bazenima za plivanje:Cl2(g) + H2O(l) HCl(aq) + HOCl(aq)

  Grupa VIA:

  Oksigen, sumpor i selen suOksigen, sumpor i selen su nemetali.

  Telur jeTelur je metaloid..

  Radioaktivni polonijum jeRadioaktivni polonijum je metal.

  Oksigen Dvij