Click here to load reader

LUKA Handboek

 • View
  150

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ducting, installation, testing, manual manufacturing of ducting, thickness of ducting, marine

Text of LUKA Handboek

 • Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Algemeen | Hoofdstuk 1 | 1

  ho

  ofd

  stuk 1 A

  lgemeen

  Voorwoord 3

  Doel van Luka 4

  Doelstellingen 5

  Ledenlijst 6

  hoofdstuk 1 Algemeen

 • Dit handboek en de hierin opgenomen

  illustraties, teksten en fotos zijn met

  grote zorgvuldigheid samengesteld.

  Hieraan kunnen echter geen rechten

  worden ontleend. Mogelijke tussen-

  tijdse wijzigingen in de inhoud worden

  wel in de handboekuitvoering op de

  website www.luka.nl verwerkt.

  Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Algemeen | Hoofdstuk 1 | 3

  VoorwoordBij het verschijnen van de uitgave van mei 2004 werd melding gemaakt van het Luka project

  Verbreding. Een project, waarmee Luka heeft ingespeeld op het internationaal streven naar

  vermindering van energieverbruik. De energie prestatienormen zijn reeds breed ingevoerd.

  In de achterliggende periode heeft Luka , in nauwe samenwerking met TNO Quality Services

  B.V. en leveranciers van appendages, montagevoorschriften en luchtdichtheidseisen voor

  appendages opgesteld, mede gebaseerd op, onder andere, NEN-EN 1751.

  Ten einde deze samenwerking te kunnen intensiveren biedt Luka de leveranciers de gelegenheid

  zich als geassocieerde leden bij Luka aan te sluiten.

  Gekoppeld aan de luchtdichtheidseisen voor luchtkanalen kan Luka nu de mogelijkheid

  bieden om het luchtkanaalsysteem, vanaf de luchtbehandelingskast tot de uitblaasornamenten,

  oftewel de luchttransportweg, te certifi ceren.

  Doordat steeds meer combinatiebouw utiliteit / appartementen e.a. voorkomt heeft Luka

  ook een paragraaf ter zake instort-luchtkanalen voor de woningbouw opgenomen.

  Daarnaast zijn verdere technische ontwikkelingen en internationalisering van normen voor

  het bestuur aanleiding geweest haar Commissie Milieu & Techniek, de CMT, te verzoeken

  het Kwaliteitshandboek hiernaar te actualiseren.

  Met dit geactualiseerde handboek vertrouwt de commissie (CMT) een belangrijke bijdrage te

  kunnen leveren aan de technische kennisoverdracht.

  Ook zal dit boek als basis kunnen dienen voor de kwaliteitseigenschappen van de producten

  en diensten, die Luka-leden en Luka- geassocieerde leden garanderen.

  Tevens wordt duidelijk inzicht gegeven in het kwaliteitsdenken van alle leden en de methodiek van

  kwaliteitscontrole door het onafhankelijke instituut TNO Quality Services B.V., partner van Luka.

  De commissie (CMT) hoopt met deze uitgave wederom een extra toegevoegde waarde voor de

  luchttechnische branche te hebben verwezenlijkt.

  Luka en degenen die aan de samenstelling van dit handboek hebben meegewerkt, hebben

  een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij zowel het verzamelen als bij het verwerken

  en opstellen van de, in dit handboek, vervatte informatie.

  Nochtans moet hier niet worden uitgesloten dat dit handboek onvolledig is of dat zij

  onjuist-heden of onvolkomenheden bevat.

  Degene, die van dit handboek en de daarin vermelde gegevens gebruik maakt, aanvaardt

  dan ook daarvoor zelf het risico.

  Luka en degenen, die aan de samenstelling van dit handboek hebben meegewerkt, sluiten

  iedere aansprakelijkheid uit voor zowel schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik van

  deze informatie alsmede schade, die zou kunnen ontstaan als gevolg van de onvolledigheden,

  onjuistheden dan wel onvolkomenheden van dit handboek.

  Niets uit dit handboek mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt

  door middel van druk, kopieren of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

  toestemming van het bestuur van Luka.

  Met de uitgave van dit geactualiseerd handboek is de uitgave van mei 2004 komen te vervallen.

 • 4 | Hoofdstuk 1 | Algemeen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  Doel van Luka De vereniging heeft primair ten doel de bevordering van de technische ontwikkeling van

  luchtkanaalsystemen in al haar facetten.

  Dit doel wordt bereikt door:

  a) het opstellen van kwaliteitsnormen op het gebied van fabricage en montage van lucht-

  kanalen; dit geldt tevens voor de montage van appendages en de luchtdichtheid van de

  systemen.

  b) het bewaken van de kwaliteit van de door Luka-leden gefabriceerde, dan wel gemonteerde

  luchtkanaalsystemen, door het toepassen van regels omtrent de controle op naleving van

  de bedoelde normen en door het opstellen van sancties, wanneer die normen en/of

  controlevoorschriften niet worden nageleefd.

  c) het regelmatig doen uitvoeren van controle op naleving van de normen door onafhankelijke

  kwaliteitsfunctionarissen van TNO Quality Services B.V.

  d) samenwerking met andere organisaties of groeperingen, werkzaam in dezelfde of

  aanverwante vakgebieden, waarbij tevens wordt gestreefd naar het hanteren van

  Gezamenlijke Contractvoorwaarden met Installateurs.

  e) het, op aanvraag van haar leden, door Luka te verstrekken van een kwaliteitscertifi caat

  dan wel van een systeemcertifi caat, voor genstalleerd kanaalwerk, dan wel voor de gehele

  luchttransportweg.

  f) het voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en milieu en het uitdragen van

  kwaliteitsbewustzijn.

  g) Het verhogen van de vakbekwaamheid door het verzorgen en onderhouden van de hulp-

  monteur-, monteur- en chefmonteursopleiding door Luka-docenten, dan wel door erkende

  opleidingsinstituten.

  Luka kent gewone en geassocieerde leden.

  Gewone leden zijn Nederlandse ondernemingen, die zich geheel of ten dele toeleggen

  op de fabricage en verkoop, inkoop en/of montage van luchtkanalen.

  Geassocieerde leden zijn Nederlandse ondernemingen, die zich geheel of ten dele toeleggen

  op de fabricage dan wel levering van luchttechnische appendages ten behoeve van de lucht-

  transportweg.

  De luchtkanalen kunnen worden vervaardigd van verzinkt staal, aluminium, roestvast staal,

  kunststof, mineraalwol dan wel van hardschuim.

  De Luka-leden beschikken over speciaal vakmanschap op het gebied van fabricage en montage

  van luchtkanaalsystemen en nemen een vooraanstaande positie in vanwege de betrouwbaar-

  heid en reputatie die zij genieten als kwaliteitswaarborger.

  Het uitdragen van kwaliteitsbewustzijn in de toepassing van de productiemethoden, te verwer-

  ken materialen en het doen controleren of de geleverde producten voldoen aan de Luka-

  kwaliteitsnormen is van doorslaggevende betekenis voor de Luka-leden bij hun marktbenadering.

  De vereniging benoemt uit haar leden een werkgroep Commissie Milieu & Techniek,

  die zich bezig houdt met afstemming, verbetering en actualisering van kwaliteitsnormen

  en voorschriften, zowel nationaal als internationaal.

  Daarnaast benoemt de vereniging uit haar leden een werkgroep Commissie Opleidingen,

  die zich bezig houdt met de monteursopleiding in al haar facetten.

 • Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Algemeen | Hoofdstuk 1 | 5

  Doelstellingen Met dit Kwaliteitshandboek beogen Luka-leden het kwaliteitsbeleid in het vakgebied van lucht-

  kanaalsystemen te verbeteren.

  Zowel de leden, als de geassocieerde leden, zijn zich bewust dat een goed kwaliteitsbeleid een

  integraal onderdeel is van het te voeren ondernemingsbeleid.

  Dit Kwaliteitshandboek geeft een vastlegging van de uitvoeringsnormen die door de leden wor-

  den gehanteerd en in overeenstemming zijn met de normen, als genoemd in de bijlage, zijnde

  een lijst van enkele NEN-EN (Europese) normen, die betrekking hebben op o.a. ventilatie.

  Luka-leden hebben zich verplicht hun producten en gemonteerde systemen aan onafhankelijke

  kwaliteitsinspecties te laten onderwerpen.

  Deze inspecties worden uitgevoerd door kwaliteitsfunctionarissen van het onafhankelijke

  instituut TNO Quality Services B.V. en betre en vooral:

  - de hoedanigheid van de te verwerken materialen, van de producten in bewerking en van de

  half- en eindproducten;

  - de kwaliteit van de geproduceerde en opgeslagen materialen;

  - de kwaliteit van de gemonteerde luchtkanaalsystemen;

  - het resultaat van de luchtdichtheidsmetingen.

  Luka-geassocieerde leden hebben zich verplicht hun producten( appendages) aan

  onafhankelijke kwaliteitsinspecties te laten onderwerpen.

  Deze inspecties c.q. luchtdichtheidsmetingen geschieden door kwaliteitsfunctionarissen van

  TNO Quality Services B.V. dan wel door erkende, geaccrediteerde nationale c.q. internationale

  keuringsinstituten en betre en de meetopstelling, de meetmethode en/of de resultaten van de

  luchtdichtheidsmetingen.

  Luka-leden beschikken over een bedrijfseigen kwaliteitssysteem, gebaseerd dan wel afgeleid

  van de geactualiseerde ISO 9001.

  De installerende leden beschikken over het veiligheidsbeheerssysteem volgens de laatste

  VCA normering.

  Teneinde de vakbekwaamheid van de luchtkanaalmonteurs te verhogen, heeft Luka cursussen

  ontwikkeld op de niveaus:

  - hulpmonteur;

  - monteur;

  - chefmonteur.

  In deze cursussen komen zaken zoals veiligheid, kwaliteitszorg, organisatie, capaciteit,

  communicatie, rapportage, productkennis, milieu en tekening-lezen aan de orde.

  Vakbekwaamheid op de werkvloer is een extra garantie om het kwaliteitsniveau van de lucht-

  kanaalsystemen verder te verhogen.

  De uit de kwaliteitsnormen voortvloeiende kwaliteitseisen zijn nduidig vastgelegd en worden

  tijdens alle fasen van uitvoering onafhankelijk gecontroleerd door TNO Quality Services B.V.

 • 6 | Hoofdstuk 1 | Algemeen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  Ledenlijst

  A.L.T. Montage B.V.

  Tinus van der Sijdestraat 6,

  5161 CD Sprang- Capelle

  T: 0416 - 28 01 99 / 06- 53 41 47 73

  F: 0416 - 27 49 64

  E: [email protected]

  W: www.altmontage.nl

  1. Ind. & Handelmij Bergschenhoek B.V.

  Hoofdvestiging Bergschenhoek

  Boterdorpseweg 10, 2661 AC Bergschenhoek

  Postbus 45, 2650 AA Berkel en Rodenrijs

  T: 010 - 524 26 00

  F: 010 - 524 26 01

  E: [email protected]

  W: www.ihb.nl

  Vestiging Amsterdam

  Haparandaweg 57, 1013 BD Amsterdam

  Postbus 2669, 1000 CR Amsterdam

  T: 020 - 606 95 00

  F: 020 - 606 95 01

  Vestiging Barendrecht

  Bijdorp-West 82

  2992 LC Barendrecht

  Postbus 276

  2990 AG Barendrecht

  T: 0180 - 69 14 50

  F: 0180 - 69 14 69

  Vestiging Mierlo

  Industrieweg 30, 5731 HR Mierlo

  Postbus 51, 5730 AB Mierlo

  T: 0492 - 66 81 00

  F: 0492 - 66 81 01

  Vestiging Staphorst

  H.G. Zwerusstraat 6-10, 7951 CZ Staphorst

  Postbus 32, 7950 AA Staphorst

  T: 0522 - 46 64 44

  F: 0522 - 46 64 45

  2. Brema-Air B.V.

  Korvetweg 24, 6222 NE Maastricht

  Postbus 3029, 6202 NA Maastricht

  T: 043 - 363 11 66

  F: 043 - 363 38 25

  E: [email protected]

  W: www.brema-air.nl

  Filiaal

  Branderweg 1-E-6, 8042 PD Zwolle

  T: 038 - 421 74 47

  F: 038 - 423 28 92

  E: [email protected]

  3. Van den Brink Barneveld B.V.

  Gildeweg 1, 3771 NB Barneveld

  T: 0342 - 49 17 37

  F: 0342 - 41 23 42

  E: [email protected]

  W: www.briba.nl

  4. Ferrocal B.V.

  Hazenberg 1, 6971 LC Brummen

  Postbus 165, 6970 AD Brummen

  T: 0575 - 55 61 11

  F: 0575 - 55 61 55

  E: [email protected]

  W: www.ferrocal.nl

  5. Friamco B.V.

  Kleasterdijk 56, 8831 XC Winsum

  T: 0517 - 34 23 13

  F: 0517 - 34 23 38

  E: [email protected]

  W: www.friamco.nl

  Kleasterdyk 56 8831 XC WinsumT: +31 (0)517 - 34 23 13F: +31 (0)517 - 34 23 38E: [email protected]: www.friamco.nl

  Apparaten en machinebouw, milieutechniek,constructie-, leiding- en plaatwerk in staal,aluminium en roestvast staal. Luchtbehandeling-,werktuigbouwkundige- en scheepsinstallaties.Thermische en akoestische isolatiewerken. Montage- en industrile onderhoudswerkzaam-heden, geluidsmeting, engineering en tekenwerkzaamheden.

 • Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Algemeen | Hoofdstuk 1 | 7

  6. GMM Luchttechniek B.V.

  Kerkhofweg 22, 8166 HZ Emst

  Postbus 9, 8166 ZG Emst

  T: 0578 - 66 15 41

  F: 0578 - 66 21 72

  E: [email protected]

  W: www.gmmluchttechniek.nl

  7. De Groot Luchtkanalen B.V.

  Nijverheidslaan 13, 1382 LE Weesp

  Postbus 128, 1380 AC Weesp

  T: 0294 - 41 30 86

  F: 0294 - 41 67 15

  E: [email protected]

  W: www.degrootluchtkanalen.nl

  8. Hanze Luchttechniek B.V.

  Russenweg 6, 8041 AL Zwolle

  Postbus 190, 8000 AD Zwolle

  T: 038 - 421 26 31

  F: 038 - 422 74 76

  E: [email protected]

  W: www.hanze-luchttechniek.nl

  9. Jenti B.V.

  Nijverheidsstraat 50

  3371 XE Hardinxveld-Giessendam

  T: 0184 - 61 28 99

  F: 0184 - 61 33 72

  E: [email protected]

  W: www.jentibv.nl

  10. Kennemer Spiralo B.V.

  Lagedijkerweg 15, 1742 NB Schagen

  Postbus 51, 1740 AB Schagen

  T: 0224 - 29 60 41

  F: 0224 - 21 65 45

  E: [email protected]

  W: www.kennemerspiralo.com

  11. Van Kessel Ventilatie B.V.

  Zwarte Zee 54, 3144 DE Maassluis

  Postbus 38, 3140 AA Maassluis

  T: 010 - 591 50 11

  F: 010 - 592 74 10

  E: [email protected] nl

  W: www.vankesselbv.nl

  12. L.T.L. Luchttechniek

  Industrieweg 18, 1231 KH Loosdrecht

  Postbus 35, 1230 AA Loosdrecht

  T: 035 - 582 90 90

  F: 035 - 582 90 97

  E: [email protected]

  W: www.ltlluchttechniek.nl

  13. Meercox Luchtkanalen

  Afrikastraat 18, 6014 CG Ittervoort

  Postbus 3711, 6014 ZG Ittervoort

  T: 0475 - 567 222

  F: 0475 - 567 227

  E: [email protected]

  W: www.meercox.nl

  Filiaal Belgi

  Pater Damiaanstraat 3

  B-7700 Moeskroen Belgi

  T: 00 32 - 56 48 30 30

  F: 00 32 - 56 34 42 43

 • 8 | Hoofdstuk 1 | Algemeen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  14. Gebr. Meijer Luchttechniek B.V.

  Mr. Nennstiehlweg 85, 9367 PC De Wilp

  Postbus 2, 9367 ZG De Wilp

  T: 0594 - 64 12 38

  F: 0594 - 64 35 26

  E: [email protected]

  W: www.gebrmeijer.com

  15. Nijburg Luchttechniek B.V.

  Burg. J.G. Legroweg 106, 9764 TD Eelde

  Postbus 43, 9610 AA Sappemeer

  T: 0598 - 36 12 22

  F: 0598 - 36 12 20

  E: [email protected]

  W: www.nijburg-lucht.nl

  16. Nijburg Luchttechniek Veenendaal B.V.

  Landjuweel 48 ( Gebouw 14), 3905 PH Veenendaal

  Postbus 1084, 3900 BB Veenendaal

  T: 0318 - 54 30 00

  F: 0318 - 55 25 60

  E: [email protected]

  W: www.nijburg-lucht.nl

  17. Riton Luchtkanalen B.V.

  Indumastraat 8, 5753 RJ Deurne

  Postbus 66, 5750 AB Deurne

  T: 0493 - 31 45 00

  F: 0493 - 31 01 85

  E: [email protected]

  W: www.riton.nl

  18.Schilt Luchtkanalen B.V.

  Energieweg 29, 4231 DJ Meerkerk

  Postbus 3, 4230 BA Meerkerk

  T: 0183 - 35 25 44

  F: 0183 - 35 23 13

  E: [email protected]

  W: www.schilt-meerkerk.nl

  19. VHS Ventilatie & Hoogwerksystemen B.V.

  Barwoutswaarder 13, 3449 HE Woerden

  Postbus 353, 3440 AJ Woerden

  T: 0348 - 40 83 11

  F: 0348 - 42 15 69

  E: [email protected]

  W: www.v-h-s.nl

  20. Velu Ventilatietechniek B.V.

  Molenraai 12, 9611 TH Sappemeer

  Postbus 99, 9610 AB Sappemeer

  T: 0598 - 36 12 32

  F: 0598 - 36 12 30

  E: [email protected]

  www.velu.nl

  21. Vink Systemen B.V.

  Nijverheidstraat 1, 2222 AV Katwijk(ZH)

  Postbus 3119, 2220 CC Katwijk(ZH)

  T: 071 - 40 98 300

  F: 071 - 40 98 450

  E: [email protected]

  W: www.vinksystemen.nl

  22. Gebr. Van Wijk Installatietechniek B.V.

  Chr.Huygensstraat 37-39, 2665 KX Bleiswijk

  Postbus 32, 2665 ZG Bleiswijk

  T: 010 - 521 44 40

  F: 010 - 521 38 75

  E: [email protected]

  W: www.vanwijkbleiswijk.nl

  Coated pantone 420

  Uncoated pantone 427

 • Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Algemeen | Hoofdstuk 1 | 9

  Geassocieerde leden:

  1. Air Trade Centre Nederland B.V.

  Hoogeveenenweg 17

  2913 LV Nieuwekerk a/d IJssel

  T: 0180 - 31 85 00

  F: 0180 - 31 86 26

  E: [email protected]

  W: www.airtradecentre.com

  2. HC Barcol-Air

  Cantekoogweg 10-12, 1442 LG Purmerend

  Postbus 283, 1440 AG Purmerend

  T: 0299 - 68 93 00

  F: 0299 - 43 69 32

  E: [email protected]

  W: www.barcol-air.nl

  3. Inatherm B.V.

  Vijzelweg 10, 5145 NK Waalwijk

  Postbus 270, 5140 AG Waalwijk

  T: 0416 - 31 78 30

  F: 0416 - 34 27 55

  E: [email protected]

  W: www.inatherm.nl

  4. Solid Air Luchtverdeeltechniek B.V.

  Paasheuvelweg 50, 1105 BJ Amsterdam Z-O

  Postbus 22756, 1100 DG Amsterdam Z-O

  T: 020 - 696 69 95

  F: 020 - 691 30 62

  E: [email protected]

  W: www.solid-air.nl

  5. Waterloo B.V.

  Ondernemersweg 2, 7451 PK Holten

  Postbus 28, 7450 AA Holten

  T: 0548 - 37 43 74

  F: 0548 - 36 41 65

  E: [email protected]

  W: www.waterloo.nl

  J.J. Wiemer (ere-lid)

  Oud Blaricummerweg 18

  1251 GX Laren (NH)

  T: 035 - 538 63 14

  F: 035 - 533 00 62

  E: [email protected]

  Secretariaat Luka

  Ing.D.M.Stobbe

  Rading 108

  1231 KD Loosdrecht

  T: 035 - 582 49 01

  F: 035 - 582 49 81

  E: [email protected]

  W: www.luka.nl

 • 10 | Hoofdstuk 1 | Algemeen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

 • Kwaliteitshanboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 11

  hoofdstuk 2 KwaliteitsnormenluchtkanalenVerzinkt staal 16Aluminium 28Roestvast staal 37Kunststof 46Mineraalwol 53Hardschuim 56Flexibele slangen 60Coaten 62Thermisch isoleren 63Brandwerend isoleren 67Reinigen 72Montagevoorschriften 73Luchtdichtheid 95

  ho

  ofd

  stuk 2 Kw

  aliteitsnormen luchtkanalen

 • Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 13

  A.1.00 rechthoekige kanalen

  van verzinkt staal ..............16A.1.01 plaatkwaliteit

  A.1.02 plaatdikte

  A.1.03 dwarsverbindingen

  A.1.04 langsverbindingen

  A.1.05 verstijvingen

  A.1.06 afmetingen

  A.1.07 zichtwerk

  A.1.08 bochten

  A.1.09 verloopstukken

  A.1.10 aftakkingen

  A.1.11 splitsingen

  A.1.12 instelkleppen

  A.1.13 toleranties

  A.2.00 instort luchtkanalen

  van verzinkt staal ..............20A.2.01 plaatkwaliteit

  A.2.02 plaatdikte

  A.2.03 dwarsverbindingen

  A.2.04 langsverbindingen

  A.2.05 afmetingen

  A.2.06 diverse uitvoeringen

  A.2.07 toleranties

  A.2.08 montage

  A.2.09 ronde luchtkanalen

  A.2.10 luchtdichtheid

  A.3.00 ronde kanalen

  van verzinkt staal ..............23A.3.01 plaatkwaliteit

  A.3.02 plaatdikte

  A.3.03 verbinding in buizen

  A.3.04 verbinding in hulpstukken

  A.3.05 lengte van buizen

  A.3.06 diameters

  A.3.07 bochten

  A.3.08 verlopen

  A.3.09 aftakkingen

  A.3.10 splitsingen

  A.3.11 verbindingsstukken

  A.3.12 instelkleppen

  A.3.13 einddeksels

  A.3.14 toleranties

  B.1.00 rechthoekige kanalen

  van aluminium ..................28B.1.01 plaatkwaliteit

  B.1.02 plaatdikte

  B.1.03 dwarsverbindingen

  B.1.04 langsverbindingen

  B.1.05 verstijvingen

  B.1.06 afmetingen

  B.1.07 zichtwerk

  B.1.08 bochten

  B.1.09 verloopstukken

  B.1.10 aftakkingen

  B.1.11 splitsingen

  B.1.12 instelkleppen

  B.1.13 toleranties

  B.2.00 ronde kanalen van

  aluminium .........................32B.2.01 plaatkwaliteit

  B.2.02 plaatdikte

  B.2.03 verbinding in buizen

  B.2.04 verbinding in hulpstukken

  B.2.05 lengte van buizen

  B.2.06 diameters

  B.2.07 bochten

  B.2.08 verlopen

  B.2.09 aftakkingen

  B.2.10 splitsingen

  B.2.11 verbindingsstukken

  B.2.12 instelkleppen

  B.2.13 einddeksels

  B.2.14 toleranties

  C.1.00 rechthoekige kanalen

  van roestvast staal ............37C.1.01 plaatkwaliteit

  C 1.02 plaatdikte

  C.1.03 dwarsverbindingen

  C.1.04 langsverbindingen

  C.1.05 verstijvingen

  C.1.06 afmetingen

  C.1.07 zichtwerk

  C.1.08 bochten

  C.1.09 verloopstukken

  C.1.10 aftakkingen

  C.1.11 splitsingen

  C.1.12 instelkleppen

  C.1.13 toleranties

  C.2.00 ronde kanalen van

  roestvast staal ...................41C.2.01 plaatkwaliteit

  C.2.02 plaatdikte

  C.2.03 verbinding in buizen

 • 14 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  C.2.04 verbinding in hulpstukken

  C.2.05 lengte van buizen

  C.2.06 diameters

  C.2.07 bochten

  C.2.08 verlopen

  C.2.09 aftakkingen

  C.2.10 splitsingen

  C.2.11 verbindingsstukken

  C.2.12 instelkleppen

  C.2.13 einddeksels

  C.2.14 toleranties

  D.1.00 rechthoekige kanalen

  van kunststof ....................46D.1.01 plaatkwaliteit

  D.1.02 wanddikte

  D.1.03 verbindingen

  D.1.04 dwarsverbindingen

  D.1.05 langsverbindingen

  D.1.06 verstijvingen

  D.1.07 uitvoeringsmogelijkheden

  D.1.08 afmetingen

  D.1.09 zichtwerk

  D.1.10 bochten

  D.1.11 verloopstukken

  D.1.12 aftakkingen

  D.1.13 splitsingen

  D.1.14 instelkleppen

  D.1.15 rookontwikkeling,

  brandvoortplanting

  en brandbaarheid

  D.1.16 bedrijfstemperatuur

  D.2.00 ronde kanalen van

  kunststof ...........................50D.2.01 plaatkwaliteit

  D.2.02 wanddikte

  D.2.03 verbindingen

  D.2.04 lengte van buizen

  D.2.05 diameters/toleranties

  D.2.06 bochten

  D.2.07 verlopen

  D.2.08 aftakkingen en splitsingen

  D.2.09 instelkleppen

  D.2.10 rookontwikkeling,

  brandvoortplanting

  en brandbaarheid

  D.2.11 bedrijfstemperatuur

  E.1.00 rechthoekige kanalen

  van mineraalwol ............53E.1.01 plaatkwaliteit

  E.1.02 plaatdikte

  E.1.03 dwarsverbindingen

  E.1.04 langsverbindingen

  E.1.05 verstijvingen

  E.1.06 afmetingen

  E.1.07 uitvoeringsmogelijkheden

  E.1.08 zichtwerk

  E.1.09 bochten

  E.1.10 verlopen

  E.1.11 aftakkingen

  E.1.12 instelkleppen

  E.1.13 erosiebestendigheid

  E.1.14 rookontwikkeling,

  brandvoortplanting

  en brandbaarheid

  E.1.15 toelaatbare systeemdruk

  E.1.16 bedrijfstemperatuur

  F.1.00 rechthoekige kanalen van

  hardschuim .......................56F.1.01 plaatkwaliteit

  F.1.02 plaatdikte

  F.1.03 dwarsverbindingen

  F.1.04 langsverbindingen

  F.1.05 verstijvingen

  F.1.06 uitvoeringsmogelijkheden

  F.1.07 afmetingen

  F.1.08 zichtwerk

  F.1.09 bochten

  F.1.10 verlopen

  F.1.11 aftakkingen

  F.1.12 instelkleppen

  F.1.13 erosiebestendigheid

  F.1.14 toelaatbare systeemdruk

  F.1.15 bedrijfstemperatuur

  G.1.00 ronde exibele kanalen,

  oftewel slangen .................60G.1.01 materiaalkeuze

  G.1.02 soorten exibele slangen

  G.1.03 ongesoleerde slang

  G.1.04 thermisch gesoleerde slang

  G.1.05 akoestisch gesoleerde slang

  G.1.06 lengte van exibele slangen

  G.1.07 diameters

  G.1.08 montagevoorschriften

 • Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 15

  G.2.00 exibele slangen van

  aluminium .........................61G.2.01 materiaalkwaliteit

  G.2.02 wanddikte

  G.2.03 verbinding in

  exibele slang

  G.3.00 exibele slangen van

  aluminium folie .................61G.3.01 materiaalkwaliteit

  G.3.02 wanddikte

  G.4.00 exibele slangen van

  kunststof ...........................61G.4.01 materiaal kwaliteit

  G.4.02 wanddikte

  H.1.00 het inwendig en uitwendig

  coaten van luchtkanalen ...62H.1.01 doel van het coaten

  H.1.02 typen coating

  H.1.03 gebruiksvoorschriften

  I.1.00 het thermisch isoleren

  van rechthoekige en

  ronde luchtkanalen ...........63I.1.01 het inwendig isoleren van

  rechthoekige luchtkanalen

  I.1.02 het uitwendig isoleren van

  rechthoekige en ronde luchtkanalen

  I.1.03 het thermisch isoleren met

  behulp van glaswol- of

  steenwoldekens

  I.1.04 het thermisch isoleren met

  behulp van kunststof schuim-

  rubber op basis van synthetisch

  rubber (elastomeer)

  I.1.05 thermische isoleren met behulp van

  glaswol- of steenwoldekens, afgewerkt

  met aluminium beplating

  J.1.00 brandwerend isoleren en

  bekleden van metalen

  luchtkanalen......................67J.1.01 luchtkanalen en

  brandcompartimenten

  J.1.02 brandwerend isoleren van

  ronde luchtkanalen

  J.1.03 brandwerend isoleren van

  rechthoekige luchtkanalen

  J.1.04 ophanging brandwerend

  gesoleerde luchtkanalen

  J.1.05 brandwerende doorvoering

  J.1.06 montage brandkleppen

  K.1.00 het inwendig reinigen

  van luchtkanalen ...............72K.1.01 algemeen

  K.1.02 inwendig reinigen

  K.1.03 Het Nederlands Verbond

  Reinigingsspecialisten

  Luchtbehandelingssystemen (NVRL).

  L.1.00 montagevoorschriften......73L.1.01 algemeen

  L.1.02 transport en opslag

  L.1.03 montagevoorschriften

  rechthoekige en ronde

  luchtkanalen

  L.1.04 montagevoorschriften

  plafondroosters

  L.1.05 montagevoorschriften

  appendages

  L.1.06 appendages voor kanaalinbouw

  M.1.00 luchtdichtheid ...................95M.1.01 algemeen

  M.1.02 luchtdichtheid van luchtkanalen

  M.1.03 luchtdichtheid van appendages

 • tot 250 mm = 0,50 mm

  > 250 mm tot 500 mm = 0,75 mm

  > 500 mm tot 1000 mm = 0,88 mm

  > 1000 mm tot 1500 mm = 1,00 mm

  > 1500 mm = 1,25 mm

  afdichtband, delingen overlappent.b.v. e ectieve afdichting

  max. 500 mm

  voorbeelden van diverse typen

  dwarsverbindingen

  kit

  16 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  A.1.00 Rechthoekige kanalen van verzinkt staalA.1.01 plaatkwaliteitVoor het vervaardigen van verzinkte luchtkanalen wordt plaatstaal toegepast in de kwaliteit

  DX51 DZ 275 MAC met een tweezijdige zinklaag volgens het Sendzimir-procd aangebracht,

  met een laagdikte van 275 g/m2 tweezijdig volgens drievlakkenproef gemeten. Plaatkwaliteit/

  zinkkwaliteit volgens NEN-EN 10.142, toleranties volgens NEN-EN 10.143 (de zinklaag heeft

  een gemiddelde dikte van 20 micron per zijde).

  A.1.02 plaatdikte Verzinkte luchtkanalen worden uitgevoerd in een plaatdikte die afhankelijk is van de grootste

  kanaalzijde, zoals onderstaand gespecifi ceerd.

  De luchtkanalen worden bij deze dikten zo gefabriceerd dat voldoende stijfheid tegen

  vervormingen en hinderlijke trillingen aanwezig is.

  Uitgaande van de grootste kanaalzijde geldt als minimale plaatdikte:

  A.1.03 dwarsverbindingenBij rechthoekige luchtkanalen kunnen verschillende typen dwars-

  verbindingen worden toegepast. Deze zijn bedrijfsgebonden, waarbij

  de kwaliteit van de plaat, waaruit de verbindingsprofi elen worden

  gevormd, tenminste voldoet aan die van het materiaal waaruit het

  kanaal is vervaardigd.

  Deze dwarsverbindingen kunnen (afhankelijk van het bedrijf) aan

  het kanaal aangewalst zijn of door middel van doordrukkingen, punt-

  lassen, parkers of popnagels aan het kanaal worden bevestigd.

  De dwarsverbindingen worden met clips, schuifl ijsten of klemmen

  met een maximale hart-op-hart afstand van 500 mm gekoppeld (zie

  afbeelding). Tussen de dwarsverbindingen wordt ten behoeve van de

  luchtdichtheid een afdichtband met gesloten celstructuur aangebracht,

  waarbij de minimale afmeting B x H = 18 x 4 mm en alle vier de hoeken

  worden voorzien van verzinkte bouten en moeren, minimaal M 6 x 20.

  Indien over de volle kanaalomtrek schuifl ijsten worden toegepast, kunnen de bouten en moeren

  op de hoeken vervallen. Daar waar nodig wordt ten behoeve van de luchtdichtheid in- of uitwen-

  dig plastisch blijvende kit aangebracht.

  A.1.04 langsverbindingen Langsverbindingen tussen kanaaldelen onderling worden in principe in een felsverbinding

  uitgevoerd. Daar waar nodig wordt ten behoeve van de luchtdichtheid in- of uitwendig plastisch

  blijvende kit aangebracht.

 • 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

  200

  250

  300

  400

  500

  600

  800

  1000

  1200

  1400

  1600

  1800

  2000

  Voorkeursgebied uit luchttechnische overwegingen

  Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 17

  A.1.05 verstijvingen Luchtkanalen worden met een zodanige stijfheid uitgevoerd, dat hinderlijke trillingen en ver-

  vormingen niet optreden. Uitgaande van toepassing van de aanbevolen minimale plaatdikten

  volgens A.1.02, geldt dit voor rechthoekige metalen kanalen voor zover de grootste zijde van de

  dwarsdoorsnede 400 mm is. Wordt deze afmeting overschreden, dan zijn extra voorzieningen

  vereist. De mate van overschrijding is bepalend voor de uitvoeringsvorm van de voorzieningen.

  Voor kanalen met een zijde van > 400 en 800 mm zijn de uitvoeringsvormen voor de betref-

  fende kanaalwandvlakken:

  - cross-breakings; normaal naar buiten gerichte kruislingse doordrukkingen;

  - rillen of zettingen; veelal aangebracht dwars op de lengterichting van het kanaal, met een

  onderlinge afstand van ten hoogste 500 mm.

  Voor kanalen met een zijde > 800 mm gelden voor de betre ende kanaalwandvlakken de eerder

  vermelde uitvoeringsvormen, waarbij vlakken met een oppervlak groter dan 1,5 m2 extra worden

  verstijfd door onderverdeling hiervan in deelvlakken van ten hoogste 1 m2. Deze extra verstijvin-

  gen in de vorm van strippen, profi elen, buizen of platen worden in- of uitwendig aangebracht.

  A.1.06 afmetingenDe nominale maten van de luchtkanalen worden in mm aangegeven en hebben betrekking op

  de inwendige afmetingen met een tolerantie van +0 tot -4 mm. De afmetingen zijn gestan-

  daardiseerd naar NEN-EN 1505 en kunnen gekozen worden als aangegeven in de tabel voor

  standaardafmetingen.

  A.1.07 zichtwerkAls in een luchttechnische installatie een deel van het luchtkanaalsysteem dient te worden

  uitgevoerd als zichtwerk, zal dit worden uitgevoerd zoals het overige kanaalwerk, tenzij dit

  in het bestek c.q. de uitvoeringsspecifi catie anders is vermeld. Bij kanaalwerk, aangemerkt als

  zichtwerk, zullen uitwendig aangebrachte stickers en aanduidingen worden verwijderd, terwijl

  de vereiste luchtdichtheid door inwendig kitten zal worden verkregen. Aanvullende maatregelen

  in het kader van zichtwerk behoren normaliter niet tot de standaard uitvoering.

  A.1.08 bochten

  A.1.08.1 symmetrische bochten

  Wat vorm betreft worden symmetrische bochten in principe rond uitgevoerd, dat wil zeggen

  met een binnen- en buitenstraal ; de binnenstraal is 100 mm of groter. (bij vloer of wandspa-

 • kanaalbreedte a in mm aantal schoepen plaats van de schoepen

  1 2 3

  > 400 800 1 a/3

  > 800 1600 2 a/4 a/2

  > 1600 2000 3 a/8 a/3 a/2

  stromende aftakking 90 stromende aftakking onder 45

  afgeronde aftakking 90

  schoenaftakking 90

  aftakking 90

  detail Bdetail A

  R R

  R R

  BA

  18 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  ringen, waar geen ruimte is voor een binnenstraal, wordt een haakse binnen bocht toegepast)

  Teneinde de weerstand in een bocht te beperken, worden bochten van schoepen voorzien.

  Schoepen ontbreken bij:

  - bochten van 45 of kleiner;

  - kanalen met een breedte van 400 mm of kleiner.

  De plaats van de schoepen wordt bepaald volgens de onderstaande tabel.

  A.1.08.2 verlopende bochten

  Bij verlopende bochten is de kleinste kanaalbreedte maatgevend voor het aantal schoepen,

  conform bovenstaande tabel. De verhouding voor de plaats van de schoepen van de grootste

  kanaalbreedte is dan gelijk aan de verhouding voor de schoepen van de kleinste kanaalbreedte.

  A.1.08.3 uitvoering schoepen

  De schoepen worden uitgevoerd in enkele plaat. Het plaatmateriaal is gelijk aan het materiaal

  waaruit het kanaal is vervaardigd. De uitvoering en bevestiging zijn van voldoende sterkte,

  terwijl de schoepeinden zijn verstijfd.

  A.1.09 verloopstukkenVerloopstukken worden zo uitgevoerd, waarbij de tophoek in principe maximaal 60 mag bedragen.

  A.1.10 aftakkingenEen aftakking (afsplitsing van een doorgaand hoofdkanaal) kan tot stand worden gebracht door

  middel van een hulpstuk in rechthoekige of ronde uitvoering. Luchttechnische aspecten bepalen

  mede de typen, zoals de onderstaande afbeeldingen weergeven.

 • splitsing 90 splitsing 2 x 90 T-stuk

  De kleppen zijn voorzien van een goede en luchtdichte lagering.

  A

  B

  Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 19

  A.1.11 splitsingenEen splitsing is een deling van een hoofdkanaal in twee doorgaande kanalen.

  Enkele voorbeelden van splitsingen zijn:

  A.1.12 instelkleppenInstelkleppen worden handinstelbaar uitgevoerd en dienen om een installatie in te regelen.

  Ze zijn voorzien van een deugdelijke vastzetinrichting, waaruit tevens de klepstand blijkt. Het

  klepblad, van hetzelfde materiaal als het luchtkanaal, wordt uitgevoerd in een enkele plaat met

  een dikte van tenminste 1,25 mm tot een maximale bladbreedte (B) van 500 mm en tot een

  maximale oppervlak van 0,25 m2. Bij de klepbladen worden de randen evenwijdig aan de

  asrichting afgerond en verstijfd.

  A.1.13 tolerantiesDe maximale tolerantie voor de lengte van een recht kanaal is 0,005 x L.

  De tolerantie voor de rechthoekige afmetingen is + 0 tot - 4 mm.

  De maximale tolerantie voor hoeken is 2.

 • 20 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  A.2.00 Instort luchtkanalen van verzinkt staal t.b.v. de woningbouw en vloeren gelijkwaardig aan de woningbouw(bedoeld voor instort in de betonvloer)

  A.2.01 plaatkwaliteitVoor het vervaardigen van verzinkte luchtkanalen wordt plaatstaal toegepast in de minimale

  kwaliteit DX51 D 150 MAC met een tweezijdige zinklaag volgens het Sendzimir-procd

  aangebracht, met een laagdikte van 150 g/m2 tweezijdig volgens drievlakkenproef gemeten.

  Plaatkwaliteit/zinkkwaliteit volgens NEN-EN 10.142, toleranties volgens NEN-EN 10.143

  (de zinklaag heeft een gemiddelde dikte van ca. 10 micron per zijde).

  A.2.02 plaatdikte Verzinkte luchtkanalen worden uitgevoerd in een plaatdikte die afhankelijk is van de grootste

  kanaalzijde. De instortkanalen, in de afmetingen 170 x 70 en 170 x 80, worden gemaakt van

  een plaatdikte van 0,5 mm en in de afmetingen 200 x 80 en 220 x 80 van 0,6 mm plaat.

  Andere maten kunnen klantspecifi ek worden gemaakt.

  A.2.03 dwarsverbindingenBij rechthoekige instortkanalen zijn de dwarsverbindingen uitgevoerd als schuif verbinding,

  met behulp van een koppelstuk of manchet.

  Deze verbinding wordt vastgezet m.b.v. zelfborende parkers of waar mogelijk met puntlassen en

  daarna met tape afgewerkt, zodanig dat er geen water of cement het luchtkanaal kan inlopen.

  A.2.04 langsverbindingen Langsverbindingen worden in principe in een rollas, felsverbinding of puntlas uitgevoerd.

  Daar waar nodig wordt, ten behoeve van de luchtdichtheid, in- of uitwendig plastisch blijvende

  kit aangebracht.

  A.2.05 afmetingenDe kanalen worden uitgevoerd in onderstaande afmetingen:

  170 x 70mm, 170 x 80 mm, 200 x 80 mm, 220 x 80 mm.

  A.2.06 diverse uitvoeringen van rechthoekige instort kanalen

  A.2.06.1 recht kanaal

  De rechte kanalen worden geleverd in standaard lengten van 3 meter.

 • Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 21

  A.2.06.2 bochten

  Bochten worden in standaard uitvoering geleverd als 90 of 45 bocht

  en zijn stromend uitgevoerd.

  A.2.06.3 koppelstuk of manchet

  Koppelstukken of manchetten worden standaard geleverd met een lengte van 80,100, 125, 200, 300

  of 600 mm afhankelijk van de leverancier. Wanneer de manchet langer is dan 80 mm worden ze

  ook wel passtuk genoemd.

  A.2.06.4 einddeksel:

  Einddeksels zijn te leveren in alle bovenvermelde standaard maten

  A.2.06.5 T-stukken

  T-stukken worden geleverd met een binnen straal van minimaal 100 mm.

  A.2.06.6 haakse zijaansluiting

  Met behulp van een haakse zijaansluiting kan een T-stuk met haakse binnenhoeken worden

  gemaakt, door in een recht kanaal een sparing te te maken ter grootte van de zij aansluiting. Deze

  wordt vervolgens middels zelfborende parkers (met een maximale lengte van 13mm) aan het

  rechte kanaal gemonteerd, waarna de verbinding met tape afgeplakt of m.b.v. kit luchtdicht wordt

  gemaakt. De zij aansluiting kan ook onder 45 worden aangebracht.

  A.2.06.7. ronde aansluit stuts of ronde fl ensbus

  Deze zijn te leveren in de inwendige maten 80, 100, 125, 150, 160, 180 en 200

  met een lengte die afhankelijk is van de leverancier en afhankelijk van de vloerdikte.

  Deze aansluitingen kunnen ook onder 45 worden uitgevoerd.

  A.2.06.8 rechthoekig zadel op ronde buis (zadelstuk)

  De rechthoekig zadels zijn te leveren voor een ronde buis 180 t/m 500

  De aftakkende afmetingen zijn: 170 x 70, 170 x 80, 200 x 80 en 220 x 80.

  A.2.06.9 lepe hoek

  Dit zijn rechte kanaalstukken met een afgeknipte hoek aan de zijde van de deksel en voorzien

  van een ronde aansluitmond. De lepe hoek is leverbaar in een linker, rechter of symmetrische

  uitvoering met een aansluit mond van 125, 150, 160 of 180 aansluiting.

  A.2.06.10 verloopstukken

  Verloopstukken worden zodanig uitgevoerd, dat de tophoek maximaal 45 mag bedragen. Deze ver-

  loopstukken kunnen worden uitgevoerd in rechthoekig naar rond, of rechthoekig naar rechthoekig.

  A.2.07 tolerantiesDe maximale tolerantie voor de lengte van een recht kanaal is 0,005 x L.

  De tolerantie voor de rechthoekige afmetingen is + 0 tot - 4 mm.

  De maximale tolerantie voor hoeken is 2.

  A.2.08 montageDe instort kanalen dienen zodanig op de betonvloer te worden vast gezet, dat de kanaal delen niet

  kunnen gaan drijven tijdens het storten van het beton. Dit gebeurt veelal middels gaatjes band dat

  om het kanaal, aan beide zijden, m.b.v. van inslagpluggen, aan het beton wordt bevestigd. Er zijn

  meerdere methoden om het instort kanaal voldoende te bevestigen, doch het kanaal moet minimaal

  om de twee meter worden vastgezet. Ook komt het veelvuldig voor dat de in te storten kanalen prefab

  op de bouwplaats worden aangeleverd. Gedeukte en geknikte kanalen mogen niet worden gemon-

  teerd. Alle openingen dienen door middel van plastic doppen (speciedeksels) te worden dichtgezet.

 • 22 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  De bouwkundig aannemer draagt zorg voor voldoende onderstempeling van de sparingen om

  het doorzakken van kanaal fl ensbussen te voorkomen.

  A.2.09 ronde luchtkanalen ( t.b.v. instort in betonvloer)Zie hoofdstuk A3.00 ronde kanalen van verzinkt staal.

  Als aanvulling op dit hoofdstuk, wordt in de woningbouw ook veel gebruik gemaakt van

  zogenaamde plooibochten.

  Deze bochten zijn leverbaar in de diameters 80, 100, 125, 150, 160, 180 en 200 mm.

  De leverbare hoeken zijn: 15, 30, 45, 60 en 90 graden.

  Het materiaal, dikten, toleranties e.d. zijn hetzelfde als voor de geperste bochten, zoals vermeld

  in hoofdstuk A3.00.

  Tevens worden er bij instortkanalen gebruik gemaakt van zogenaamde instortpotten.

  Deze worden hoofdzakelijk gebruikt om een overgang te maken van een horizontaal kanaal

  ( 80 mm) in de vloer naar een verticale aftakking in de ruimte , ten behoeve van, bijvoorbeeld,

  het aansluiten van een afzuig- en/of toevoerventiel in de desbetre ende ruimte.

  De diameters die voorkomen zijn: 100 en 125 mm. De aftakkende diameter is 80 mm.

  Deze aftakking kan zowel enkel als dubbel worden uitgevoerd. Afmetingen, dikten, materiaal

  e.d. zijn als benoemd in hoofdstuk A3.00.

  Opmerking:

  Voor kanalen, die niet in het beton worden ingestort, gelden de gegevens, eisen enz.

  zoals elders in dit handboek vermeld.

  A.2.10 luchtdichtheidDe luchtdichtheid van de instortkanalen dient te voldoen aan luchtdichtheidsklasse B.

  Bij de instortkanalen in de woningbouw wordt, indien vereist, het systeem onafhankelijk van

  het aantal m, vr het storten, afgeperst. Dit in tegenstelling met wat in het hoofdstuk lucht-

  dichtheid elders in dit handboek staat vermeld. Omdat deze kanalen worden ingestort, moeten

  de verbindingen en het instort kanaal zelf lekdicht zijn voor cementwater. Na ingestort te zijn,

  zijn de kanalen opgenomen in de betonvloer en worden geacht luchtdicht te zijn.

  Indien er hogere eisen aan de luchtdichtheid van het kanaal systeem worden gesteld

  (bijv. om redenen van energiebesparing ) dienen deze expliciet te worden omschreven,

  opdat de uitvoering van het luchtkanaalsysteem hierop kan worden aangepast.

  De besteksbeschrijving zal dan als volgt kunnen luiden:

  Alle te leveren luchtkanalen, appendages en slangen dienen te voldoen aan hun respectieve-

  lijke NEN-EN-normen. De complete luchttransportweg, zowel toevoer als afvoer tussen de

  luchtbehandelingseenheid en de roosters (dus inclusief roosterplenums, indien aanwezig),

  dient geleverd en gemonteerd te worden volgens de kwaliteits- en uitvoeringsnormen zoals

  vastgelegd in het Luka Kwaliteitshandboek uitgave 2009, waarbij minimaal aan luchtdicht-

  heidsklasse B moet worden voldaan .

  De luchtdichtheid dient te worden gecontroleerd en aangetoond middels een lektestrapport.

  De kwaliteit en uitvoering van de luchttransportweg dient naar genoegen aan de bouwdirec-

  tie te worden aangetoond en middels een certifi caat worden bevestigd.

 • Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 23

  63 mm < 160 mm = 0,4 mm

  160 mm 250 mm = 0,5 mm

  > 250 mm 500 mm = 0,6 mm

  > 500 mm 800 mm = 0,8 mm

  > 800 mm 1250 mm = 1,0 mm

  63 mm 250 mm = 0,5 mm

  > 250 mm 400 mm = 0,6 mm

  > 400 mm 800 mm = 0,7 mm

  > 800 mm 1250 mm = 0,9 mm

  3 x dd

  vlakke fels

  A3.00 Ronde kanalen van verzinkt staalA.3.01 plaatkwaliteitVoor het vervaardigen van verzinkte luchtkanalen wordt plaatstaal toegepast in de kwaliteit

  DX51 DZ 275 MAC met een tweezijdige zinklaag, volgens het sendzimir-procd aangebracht,

  met een laagdikte van 275 g/m2 tweezijdig volgens drievlakkenproef gemeten. Plaatkwaliteit/

  zinkkwaliteit volgens NEN-EN 10.142, tolerantie volgens EN 10.143 (de zinklaag heeft een

  gemiddelde dikte van 20 micron per zijde).

  A.3.02 plaatdikte

  A.3.02.1 buizen

  De verzinkte luchtkanalen worden uitgevoerd in een plaatdikte, die afhankelijk is van de

  diameter, zoals onderstaand gespecifi ceerd.

  Uitgaande van de diameter geldt voor minimale plaatdikte bij standaarduitvoering:

  A.3.02.2 hulpstukken

  Hulpstukken worden uitgevoerd in een plaatdikte die afhankelijk is van de diameter.

  Uitgaande van de diameter geldt voor minimale plaatdikte bij standaarduitvoering:

  A.3.03 verbinding in buizenDe verbinding in het spiraalgewikkelde band wordt uitgevoerd in een vlakke fels, waarbij

  voldoende stijfheid en luchtdichtheid worden verkregen.

  A.3.04 verbinding in hulpstukkenDe verbinding van de naden in hulpstukken wordt zo uitgevoerd dat voldoende stijfheid en

  luchtdichtheid worden verkregen. Deze verbinding wordt uitgevoerd door middel van lassen of

  felsen.

  Beschadigingen van de zinklaag, die roest tot gevolg kunnen hebben, dienen zorgvuldig te

  worden bijgewerkt met een corrosiewerende verf.

  A.3.05 lengte van buizenBuizen worden standaard geleverd in lengten van 3000 of 6000 mm. Uit technische overwe-

  gingen wordt de lengte in principe niet kleiner uitgevoerd dan de diameter van de buis met een

  minimum lengte van 300 mm.

 • d1 d1d2

  d2

  90 bochten

  d

  d r = d

  r = d

  r

  r

  d2 mm d1 mm 63 80 100 125 150 160 200 250 300 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

  80 S

  100 S S

  125 S S S

  150 a a a

  160 S S S a

  200 S S a S

  250 S a S S

  300 a a a a

  315 S S S

  355 a a a a

  400 S a S a

  450 a a a a

  500 a S a

  560 a a a

  630 a S a

  710 a a a

  800 a S a

  900 a a a

  1000 S S a

  1120 a a a

  1250 a S

  standaardverlopen S (a zijn aanvullende maten)

  Standaard verloop symmetrisch A-symmetrisch

  24 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  A.3.06 diametersDe buizen worden uitgevoerd in standaarddiameters die zijn aangegeven in NEN-EN 1506,

  namelijk 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 800 - 1000 en 1250 mm.

  Aanvullende maten, genoemd in de norm zijn: 150 - 300 - 355 - 450 - 560 - 710 - 900 - 1120 mm.

  A.3.07 bochtenWat vorm betreft worden bochten standaard uitgevoerd met een straal gemeten over het hart

  van de bocht, gelijk aan de diameter, met uitzondering van de diameters 63 en 80 waarvan de

  straal 100 mm is. Standaard worden bochten uitgevoerd in hoeken van 15, 30, 45, 60 en 90,

  in geperste of gesegmenteerde uitvoering met een tolerantie van 2.

  Segmentbochten 45 bestaan uit minimaal 3 segmenten.

  A.3.08 verlopenVerlopen kunnen zowel symmetrisch als a-symmetrisch worden uitgevoerd en hebben een

  tophoek van minimaal 15 en maximaal 60. Voor geperste verlopen mag de tophoek maximaal

  90 zijn. Standaard worden symmetrische verlopen toegepast.

 • Stromend geperst zadelstuk 90

  standaardafmetingen voor T-stukken en zadels (a zijn aanvullende maten)

  d2 mm

  d1 mm 63 80 100 125 150 160 200 250 300 315 350 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

  80 S

  100 S S

  125 S S S

  150 a a a

  160 S S S a S

  200 S S S a S S

  250 S S S a S S S

  300 a a a a a a

  315 S S a S S S a S

  355 a a a a a a

  400 S S S a S a S

  450 a a a a a a a

  500 S S a S a S a S

  560 a a a a a a a

  630 S a S a S a S a S

  710 a a a a a a a a

  800 S a S a S a S a S

  900 a a a a a a a a

  1000 S a S a S a S a S

  1120 a a a a a a a a

  1250 S a S a S a S a S

  Stromend gevormd 90

  Stromend zadelstuk 45

  Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 25

  A.3.09 aftakkingen Een aftakking (afsplitsing van een doorgaand hoofdkanaal) kan tot stand worden gebracht door

  middel van een:

  - zadelstuk, in combinatie met rechte buis;

  - T-stuk, als compleet hulpstuk;

  - kruisstuk, als compleet hulpstuk;

  en kan standaard worden uitgevoerd onder hoeken van 90 en 45. Uitvoeringen onder een

  hoek < 45 dienen uit technische overwegingen te worden vermeden.

 • diameter overlaplengte

  63 mm 315 mm 25 mm

  > 315 mm 800 mm 50 mm

  > 800 mm 100 mm

  =90 of 60

  broekstuk

  doorsnede Safe verbinding

  d2

  d2

  omgekeerd T-stuk

  d1

  d2

  d2

  =180

  d1

  26 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  A.3.10 splitsingenEen splitsing is een deling van een

  hoofdkanaal in twee doorgaande

  kanalen. Hij kan tot stand worden

  gebracht door middel van een:

  - broekstuk;

  - omgekeerd T-stuk.

  Bij een broekstuk kan de splitsing

  plaatsvinden onder een hoek =

  90 of 60. Bij een omgekeerd T-stuk

  vindt de splitsing plaats onder een

  hoek = 180

  A.3.11 verbindingsstukkenDeze vinden standaard hun toepassing bij:

  - verbindingen tussen buizen onderling;

  Dit hulpstuk, uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de buizen en voorzien van een stoot-

  rand, brengt een inwendige verbinding tot stand.

  - verbindingen tussen hulpstukken onderling;

  Dit hulpstuk, vervaardigd uit hetzelfde materiaal als de buizen, is glad uitgevoerd en brengt

  een uitwendige verbinding tot stand.

  De grootte van de insteeklengte van de hulpstukken, is afgestemd op NEN-EN 1506.

  Voor de overlaplengte dienen de volgende minimale lengten te worden aangehouden:

  De verbindingen worden vastgezet door middel van zelfborende parkers en worden afgewerkt

  door gebruik te maken van:

  - tape met synthetische rubbermassa (= zelfvulkaniserende krimpband);

  - pvc-tape alleen bij afzuigkanalen;

  - alu-tape alleen bij afzuigkanalen;

  - linnen-tape alleen bij afzuigkanalen;

  - versterkte PE tape met acrylische lijmmassa;

  - twee componentenband.

  De genoemde tapes dienen volgens de aanbevelingen van de leverancier te worden aange-

  bracht.

  Bij gebruik van ronde hulpstukken, voorzien van een rubber afdichting

  (zg. Safe), blijft bij nmalige montage de afwerking met tape normaliter achterwege.

 • buizen

  63 + 0,5 -0 80 + 0,5 -0 100 + 0,5 -0 125 + 0,5 -0 160 + 0,6 0 200 + 0,7 0 250 + 0,8 0 315 + 0,9 0 400 + 1,0 0 500 + 1,1 0 630 + 1,2 0 800 + 1,6 0 1000 + 2,0 0 1250 + 2,5 0

  hulpstukken

  63 - 0,7 - 1,2 80 - 0,7 - 1,2 100 - 0,7 - 1,2 125 - 0,7 - 1,2 160 - 0,7 - 1,3 200 - 0,7 - 1,4 250 - 0,7 - 1,5 315 - 0,7 - 1,6 400 - 0,7 - 1,7 500 - 0,7 - 1,8 630 - 0,7 - 1,9 800 - 0,7 - 2,0 1000 - 0,7 - 2,1 1250 - 0,7 - 2,2

  buizen

  150 + 0,6 -0 300 + 0,9 -0 355 + 1,0 -0 450 + 1,1 -0 560 + 1,2 0 710 + 1,5 0 900 + 2,0 0 1120 + 2,5 0

  hulpstukken

  150 - 0,7 - 1,3 300 - 0,7 - 1,6 355 - 0,7 - 1,7 450 - 0,7 - 1,8 560 - 0,7 - 1,9 710 - 0,7 - 2,0 900 - 0,7 - 2,1 1120 - 0,7 - 2,2

  standaard maten

  aanvullende maten

  Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 27

  A.3.12 instelkleppen Instelkleppen worden handinstelbaar uitgevoerd en dienen

  om een installatie in te regelen. Ze zijn voorzien van een

  deugdelijke vastzetinrichting, waaruit tevens de klepstand

  blijkt. Het klepblad, uit hetzelfde materiaal als het lucht-

  kanaal, wordt tot een oppervlak van 0,3 m2 uitgevoerd in

  een enkele plaat. Indien het oppervlak groter is, wordt het

  blad in dubbele plaat uitgevoerd of verstevigd. De kleppen

  zijn voorzien van een goede en luchtdichte lagering.

  Geperforeerde klepbladen dienen te worden vermeden.

  A 3.13 einddekselsDeksels worden uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de

  buizen.

  A.3.14 tolerantiesDe maximale tolerantie voor de lengte van een kanaal

  is 0,005 x L.

  De tolerantie voor de diameters is in de tabel hiernaast

  weergegeven.

  De maximale tolerantie voor hoeken is 2.

 • 500 mm = 1,00 mm

  > 500 mm 1500 mm = 1,25 mm

  > 1500 mm = 1,50 mm

  afdichtband, delingen overlappent.b.v. e ectieve afdichting

  max. 500 mm

  voorbeelden van diverse typen

  dwarsverbindingen

  kit

  28 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  B.1.00 Rechthoekige kanalen van aluminium B.1.01 plaatkwaliteitVoor het vervaardigen van aluminium rechthoekige luchtkanalen wordt in het algemeen plaat-

  materiaal toegepast in de kwaliteit Al 99.5 / EN AW 1050A. Voor specifi eke toepassingen kan

  zeewaterbestendig aluminium in de kwaliteit AlMg 3 / ENAW 5754 worden toegepast.

  B.1.02 plaatdikte Aluminium luchtkanalen worden uitgevoerd in een plaatdikte die afhankelijk is van de grootste

  kanaalzijde. De luchtkanalen worden bij deze dikten zo gefabriceerd dat voldoende stijfheid

  tegen vervormingen en hinderlijke trillingen aanwezig is.

  Uitgaande van de grootste kanaalzijde geldt als minimale plaatdikte:

  Uit technische overwegingen worden dikten groter dan 1,50 mm vermeden

  B.1.03 dwarsverbindingenBij rechthoekige luchtkanalen kunnen verschillende typen dwarsver-

  bindingen worden toegepast. Deze zijn bedrijfsgebonden, waarbij

  de kwaliteit van de plaat, waaruit de verbindingsprofi elen worden

  gevormd, tenminste voldoet aan die van het materiaal waaruit het

  kanaal is vervaardigd.

  Deze dwarsverbindingen kunnen (afhankelijk van het bedrijf) aan het

  kanaal zijn aangewalst of door middel van doordrukkingen, parkers of

  popnagels aan het kanaal worden bevestigd.

  De dwarsverbindingen worden met clips, schuifl ijsten of klemmen met

  een maximale hart-op-hart afstand van 500 mm gekoppeld (zie afbeel-

  ding). Deze bevestigingsmiddelen in een ALU/RVS uitvoering.

  Tussen de dwarsverbindingen wordt ten behoeve van de luchtdichtheid

  een afdichtband met gesloten celstructuur aangebracht, waarbij de

  minimale afmeting B x H = 18 x 4 mm en alle vier de hoeken worden

  voorzien van RVS bouten en moeren, minimaal M 6 x 20. Indien over

  de volle kanaalomtrek schuifl ijsten worden toegepast, kunnen de

  bouten en moeren op de hoeken vervallen.

  Daar waar nodig wordt, ten behoeve van de luchtdichtheid, in- of uitwendig plastisch blijvende

  kit aangebracht.

  B.1.04 langsverbindingenLangsverbindingen tussen kanaaldelen onderling worden in principe in een felsverbinding

  uitgevoerd. Daar waar nodig wordt ten behoeve van de luchtdichtheid in- of uitwendig plastisch

  blijvende kit aangebracht.

 • 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

  200

  250

  300

  400

  500

  600

  800

  1000

  1200

  1400

  1600

  1800

  2000

  Voorkeursgebied uit luchttechnische overwegingen

  Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 29

  B.1.05 verstijvingenLuchtkanalen worden met een zodanige stijfheid uitgevoerd dat hinderlijke trillingen en ver-

  vormingen niet optreden. Uitgaande van toepassing van de aanbevolen minimale plaatdikten

  volgens B.1.02 geldt dit voor rechthoekige aluminium kanalen, voor zover de grootste zijde van

  de dwarsdoorsnede is 400 mm. Wordt deze afmeting overschreden, dan zijn extra voorzienin-

  gen vereist.

  De mate van overschrijding is bepalend voor de uitvoeringsvorm van de voorzieningen. Voor

  kanalen met een zijde van > 400 en 800 mm zijn de uitvoeringsvormen voor de betre ende

  kanaalwandvlakken:

  - cross-breakings; normaal naar buiten gerichte kruislingse doordrukkingen;

  - rillen of zettingen; veelal aangebracht dwars op de lengterichting van het kanaal, met een

  onderlinge afstand van ten hoogste 500 mm.

  Voor kanalen met een zijde > 800 mm gelden voor de betre ende kanaalwandvlakken de eerder

  vermelde uitvoeringsvormen, waarbij vlakken met een oppervlak groter dan 1,5 m2 extra worden

  verstijfd door onderverdeling hiervan in deelvlakken van ten hoogste 1 m2. Deze extra verstijvin-

  gen in de vorm van strippen, profi elen, buizen of platen worden in- of uitwendig aangebracht.

  B.1.06 afmetingenDe nominale maten van de luchtkanalen worden in mm aangegeven en hebben betrekking op

  de inwendige afmetingen met een tolerantie van + 0 tot - 4 mm. De afmetingen zijn gestan-

  daardiseerd naar NEN-EN 1505 en kunnen gekozen worden als aangegeven in de tabel voor

  standaardafmetingen.

  B.1.07 zichtwerkAls in een luchttechnische installatie een deel van het luchtkanaalsysteem dient te worden

  uitgevoerd als zichtwerk, zal dit worden uitgevoerd zoals het overige kanaalwerk,tenzij dit

  in het bestek c.q. de uitvoeringsspecifi catie anders is vermeld. Bij kanaalwerk, aangemerkt als

  zichtwerk, zullen uitwendig aangebrachte stickers en aanduidingen worden verwijderd, terwijl

  de vereiste luchtdichtheid door inwendig kitten zal worden verkregen. Aanvullende maatregelen

  in het kader van zichtwerk behoren normaliter niet tot de standaard uitvoering.

 • kanaalbreedte a in mm aantal schoepen plaats van de schoepen

  1 2 3

  > 400 800 1 a/3

  > 800 1600 2 a/4 a/2

  > 1600 2000 3 a/8 a/3 a/2

  stromende aftakking 90 stromende aftakking onder 45

  afgeronde aftakking 90

  schoenaftakking 90

  aftakking 90

  R R

  R R

  detail Bdetail ABA

  30 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  B.1.08 bochten

  B.1.08.1 symmetrische bochten

  Wat vorm betreft worden symmetrische bochten in principe rond uitgevoerd,dat wil zeggen met

  een binnen- en buitenstraal; de binnenstraal is 100 mm of groter. (bij vloer of wandsparingen

  waar geen ruimte is voor een binnenstraal mag een haakse binnenbocht worden toegepast)

  Teneinde de weerstand in een bocht te beperken, worden bochten van schoepen voorzien.

  Schoepen ontbreken bij:

  - bochten van 45 of kleiner;

  - kanalen met een breedte van 400 mm of kleiner.

  De plaats van de schoepen wordt bepaald volgens de onderstaande tabel.

  B.1.08.2 verlopende bochten

  Bij verlopende bochten is de kleinste kanaalbreedte maatgevend voor het aantal schoepen,

  conform bovenstaande tabel. De verhouding voor de plaats van de schoepen van de grootste

  kanaalbreedte is dan gelijk aan de verhouding voor de schoepen van de kleinste kanaalbreedte.

  B.1.8.3 uitvoering schoepen

  De schoepen worden uitgevoerd in enkele plaat. Het plaatmateriaal is gelijk aan het materiaal

  waaruit het kanaal is vervaardigd. De uitvoering en bevestiging zijn van voldoende sterkte,

  terwijl de schoepeinden zijn verstijfd.

  B.1.09 verloopstukkenVerloopstukken worden zo uitgevoerd, waarbij de tophoek in principe maximaal 60 mag bedragen.

  B.1.10 aftakkingenEen aftakking (afsplitsing van een doorgaand hoofdkanaal) kan tot stand worden gebracht door

  middel van een hulpstuk in rechthoekige of ronde uitvoering. Luchttechnische aspecten bepalen

  mede de typen, zoals de onderstaande afbeeldingen weergeven.

 • De kleppen zijn voorzien van een goede en luchtdichte lagering.

  A

  B

  splitsing 90 splitsing 2 x 90 T-stuk

  detail B

  Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 31

  B.1.11 splitsingenEen splitsing is een deling van een hoofdkanaal in twee doorgaande kanalen.

  Enkele voorbeelden van splitsingen zijn:

  B.1.12 instelkleppenInstelkleppen worden handinstelbaar uitgevoerd en dienen om een installatie in te regelen.

  Ze zijn voorzien van een deugdelijke vastzetinrichting waaruit tevens de klepstand blijkt. Het

  klepblad, van hetzelfde materiaal als het luchtkanaal, wordt uitgevoerd in enkele plaat met een

  dikte van tenminste 1,25 mm tot een maximale bladbreedte van 500 mm en tot een maximale

  oppervlak van 0,25 m2. Bij de klepbladen worden de randen evenwijdig aan de asrichting afge-

  rond en verstijfd.

  B.1.13 tolerantiesDe maximale tolerantie voor de lengte van een recht kanaal is 0,005 x L.

  De tolerantie voor de rechthoekige afmetingen is + 0 tot - 4 mm.

  De maximale tolerantie voor hoeken is 2.

 • 63 mm < 200 mm = 0,5 mm

  200 mm 315 mm = 0,7 mm

  > 315 mm 1250 mm = 1,0 mm

  63 mm < 200 mm = 0,5 mm

  200 mm 315 mm = 0,7 mm

  > 315 mm 1250 mm = 1,0 mm

  vlakke fels

  3 x dd

  32 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  B.2.00 Ronde kanalen van aluminium B.2.01 plaatkwaliteitVoor het vervaardigen van aluminium ronde luchtkanalen wordt plaatmateriaal toegepast in de

  kwaliteit AL Mg3-EN AW 5754 Mill Finish volgens NEN-EN 573/485.

  B.2.02 plaatdikte

  B.2.02.1 buizen

  De aluminium luchtkanalen worden uitgevoerd in een plaatdikte, die afhankelijk is van

  de diameter, zoals onderstaand gespecifi ceerd.

  Uitgaande van de diameter geldt voor minimale plaatdikte bij standaarduitvoering:

  B.2.02.2 hulpstukken

  Hulpstukken worden uitgevoerd in een plaatdikte die afhankelijk is van de diameter.

  Uitgaande van de diameter geldt voor de minimale plaatdikte bij standaarduitvoering:

  B.2.03 verbinding in buizenDe verbinding in het spiraalgewikkelde band wordt uitgevoerd in een vlakke fels,

  waarbij voldoende stijfheid en luchtdichtheid worden verkregen.

  B.2.04 verbinding in hulpstukkenDe verbinding van de naden in hulpstukken wordt zo uitgevoerd dat voldoende stijfheid en

  luchtdichtheid wordt verkregen. Deze verbinding wordt uitgevoerd door middel van lassen of

  felsen.

  B.2.05 lengte van buizenBuizen worden standaard geleverd in lengten van 3000 of 6000 mm. Uit technische overwe-

  gingen wordt de lengte in principe niet kleiner uitgevoerd dan de diameter van de buis met een

  minimumlengte van 300 mm.

  B.2.06 diametersDe buizen worden uitgevoerd in standaarddiameters die zijn aangegeven in NEN-EN 1506,

  namelijk 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 800 - 1000 en 1250 mm.

  Aanvullende maten, genoemd in de norm zijn; 150 - 300 - 355 - 450 - 560 - 710 - 900 - 1120 mm.

 • d2 mm d1 mm 63 80 100 125 150 160 200 250 300 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

  80 S

  100 S S

  125 S S S

  150 a a a

  160 S S S a

  200 S S a S

  250 S a S S

  300 a a a a

  315 S S S

  355 a a a a

  400 S a S a

  450 a a a a

  500 a S a

  560 a a a

  630 a S a

  710 a a a

  800 a S a

  900 a a a

  1000 S S a

  1120 a a a

  1250 a S

  standaardverlopen S (a zijn aanvullende maten)

  d1 d1d2

  d2

  d r = d

  r

  Standaard verloop symmetrisch A- symmetrisch

  Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 33

  B.2.07 bochtenWat vorm betreft worden bochten standaard uitgevoerd met een straal gemeten over het hart

  van de bocht, gelijk aan de diameter, met uitzondering van de diameters 63 en 80 waarvan de

  straal 100 mm is. Standaard worden bochten uitgevoerd in hoeken van 15, 30, 60, 45 en 90,

  in gesegmenteerde uitvoering met een tolerantie van 2.

  Segmentbochten 45 bestaan uit minimaal 3 segmenten.

  B.2.08 verlopenVerlopen kunnen zowel symmetrisch als a-symmetrisch worden uitgevoerd en hebben een

  tophoek van minimaal 15 en maximaal 60. Voor geperste verlopen mag de tophoek maximaal

  90 zijn. Standaard worden symmetrische verlopen toegepast.

 • standaardafmetingen voor T-stukken en zadels (a zijn aanvullende maten)

  d2 mm

  d1 mm 63 80 100 125 150 160 200 250 300 315 350 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

  80 S

  100 S S

  125 S S S

  150 a a a

  160 S S S a S

  200 S S S a S S

  250 S S S a S S S

  300 a a a a a a

  315 S S a S S S a S

  355 a a a a a a

  400 S S S a S a S

  450 a a a a a a a

  500 S S a S a S a S

  560 a a a a a a a

  630 S a S a S a S a S

  710 a a a a a a a a

  800 S a S a S a S a S

  900 a a a a a a a a

  1000 S a S a S a S a S

  1120 a a a a a a a a

  1250 S a S a S a S a S

  Stromend gevormd 90

  Stromend zadelstuk 45

  Stromend geperst zadelstuk 90

  34 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  B.2.09 aftakkingenEen aftakking (afsplitsing van een doorgaand hoofdkanaal) kan tot stand worden gebracht door

  middel van een:

  - zadelstuk, in combinatie met rechte buis;

  - T-stuk, als compleet hulpstuk;

  - kruisstuk, als compleet hulpstuk;

  en kan standaard worden uitgevoerd onder hoeken van 90 en 45. Uitvoeringen onder een

  hoek < 45 dienen uit technische overwegingen te worden vermeden.

 • diameter overlaplengte

  63 mm 315 mm 25 mm

  > 315 mm 800 mm 50 mm

  > 800 mm 100 mm

  =90 of 60

  broekstuk

  d2

  d2

  omgekeerd T-stuk

  d1

  d2

  d2

  =180

  d1

  doorsnede Safe verbinding

  Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 35

  B.2.10 splitsingenEen splitsing is een deling van een hoofdkanaal in twee doorgaande kanalen.

  Hij kan tot stand worden gebracht door middel van een:

  - broekstuk;

  - omgekeerd T-stuk.

  Bij een broekstuk kan de splitsing plaatsvinden onder een hoek van = 90 of 60.

  Bij een omgekeerd T-stuk vindt de splitsing plaats onder een hoek = 180.

  B.2.11 verbindingsstukkenDeze vinden standaard hun toepassing bij:

  - verbindingen tussen buizen onderling;

  Dit hulpstuk, uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de buizen en voorzien van een stoot-

  rand, brengt een inwendige verbinding tot stand.

  - verbindingen tussen hulpstukken onderling;

  Dit hulpstuk, vervaardigd uit hetzelfde materiaal als de buizen, is glad uitgevoerd en brengt

  een uitwendige verbinding tot stand.

  De grootte van de insteeklengte van de hulpstukken is afgestemd op NEN-EN 1506. Voor de

  overlaplengte dienen de volgende minimale lengten te worden aangehouden:

  De verbindingen worden vastgezet door middel van zelfborende parkers en worden afgewerkt

  door gebruik te maken van:

  - tape met synthetische rubbermassa (= zelfvulkaniserende krimpband);

  - pvc-tape alleen bij afzuigkanalen;

  - alu-tape alleen bij afzuigkanalen;

  - linnen-tape alleen bij afzuigkanalen;

  - versterkte PE tape met acrylische lijmmassa;

  - twee componentenband.

  De genoemde tapes dienen volgens de aanbevelingen van de leverancier te worden aange-

  bracht.

  Bij gebruik van ronde hulpstukken, voorzien van een rubber afdichting

  (zg. Safe), blijft bij nmalige montage de afwerking met tape normaliter achterwege.

 • buizen

  63 + 0,5 -0 80 + 0,5 -0 100 + 0,5 -0 125 + 0,5 -0 160 + 0,6 0 200 + 0,7 0 250 + 0,8 0 315 + 0,9 0 400 + 1,0 0 500 + 1,1 0 630 + 1,2 0 800 + 1,6 0 1000 + 2,0 0 1250 + 2,5 0

  hulpstukken

  63 - 0,7 - 1,2 80 - 0,7 - 1,2 100 - 0,7 - 1,2 125 - 0,7 - 1,2 160 - 0,7 - 1,3 200 - 0,7 - 1,4 250 - 0,7 - 1,5 315 - 0,7 - 1,6 400 - 0,7 - 1,7 500 - 0,7 - 1,8 630 - 0,7 - 1,9 800 - 0,7 - 2,0 1000 - 0,7 - 2,1 1250 - 0,7 - 2,2

  buizen

  150 + 0,6 -0 300 + 0,9 -0 355 + 1,0 -0 450 + 1,1 -0 560 + 1,2 0 710 + 1,5 0 900 + 2,0 0 1120 + 2,5 0

  hulpstukken

  150 - 0,7 - 1,3 300 - 0,7 - 1,6 355 - 0,7 - 1,7 450 - 0,7 - 1,8 560 - 0,7 - 1,9 710 - 0,7 - 2,0 900 - 0,7 - 2,1 1120 - 0,7 - 2,2

  standaard maten

  aanvullende maten

  36 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  B.2.12 instelkleppen Instelkleppen worden handinstelbaar uitgevoerd en dienen om een

  installatie in te regelen. Ze zijn voorzien van een deugdelijke vastzetin-

  richting, waaruit tevens de klepstand blijkt. Het klepblad, uit hetzelfde

  materiaal als het luchtkanaal, wordt tot een oppervlak van 0,3 m2

  uitgevoerd in enkele plaat.

  Indien het oppervlak groter is, wordt het blad in dubbele plaat uitge-

  voerd of verstevigd. De kleppen zijn voorzien van een goede en dichte

  lagering. Geperforeerde klep-bladen dienen te worden vermeden.

  B.2.13 einddekselsDeksels worden uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de buizen.

  B.2.14 toleranties De maximale tolerantie voor de lengte van een kanaal is 0,005 x L.

  De tolerantie voor de diameters is in de tabel hiernaast weergegeven.

  De maximale tolerantie voor hoeken is 2.

 • 500 mm = 0,80 mm

  > 1500 mm = 1,00 mm

  afdichtband, delingen overlappent.b.v. e ectieve afdichting

  max. 500 mm

  voorbeelden van diverse typen

  dwarsverbindingen

  kit

  Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 37

  C.1.00 Rechthoekige kanalen van roestvast staal C.1.01 plaatkwaliteitVoor het vervaardigen van roestvast stalen rechthoekige luchtkanalen, wordt in het algemeen

  plaat toegepast in de kwaliteit X 5 CrNi-18-10-1.4301 volgens NEN-EN 10088-2 (AISI 304). Voor

  specifi eke toepassingen kan roestvast staal in de kwaliteit X 5 CrNi-18-10-1.4404 volgens NEN-

  EN 10088-2 (AISI 316) worden toegepast.

  C.1.02 plaatdikteRoestvast stalen luchtkanalen worden uitgevoerd in een plaatdikte die afhankelijk is van de

  grootste kanaalzijde, zoals onderstaand gespecifi ceerd. De luchtkanalen worden bij deze dikten

  zo gefabriceerd, dat voldoende stijfheid tegen vervormingen en hinderlijke trillingen aanwezig

  is. Uitgaande van de grootste kanaalzijde geldt als minimale plaatdikte:

  Uit technische overwegingen worden dikten groter dan 1,00 mm vermeden.

  C.1.03 dwarsverbindingenBij rechthoekige luchtkanalen kunnen verschillende typen dwarsverbindingen worden toege-

  past. Deze zijn bedrijfsgebonden, waarbij de kwaliteit van de plaat waaruit de verbindings-

  profi elen worden gevormd tenminste voldoet aan die van het materiaal waaruit het kanaal is

  vervaardigd.

  Deze dwarsverbindingen kunnen (afhankelijk van het bedrijf) aan het kanaal

  aangewalst zijn of door middel van doordrukkingen, puntlassen,

  parkers of popnagels aan het kanaal worden bevestigd.

  De dwarsverbindingen worden met clips, schuifl ijsten of klemmen met

  een maximale hart-op-hart afstand van 500 mm gekoppeld (zie afbeel-

  ding). De bevestigingsmiddelen in RVS uitvoering. Tussen de dwars-

  verbindingen wordt ten behoeve van de luchtdichtheid een afdichtband

  met gesloten celstructuur aangebracht, waarbij de minimale afmeting

  B x H = 18 x 4 mm en alle vier de hoeken worden voorzien van RVS

  bouten en moeren, minimaal M 6 x 20. Indien over de volle kanaal-

  omtrek schuifl ijsten worden toegepast, kunnen de bouten en moeren

  op de hoeken vervallen. Daar waar nodig wordt ten behoeve van de

  luchtdichtheid in- of uitwendig plastisch blijvende kit aangebracht.

  C.1.04 langsverbindingenLangsverbindingen tussen kanaaldelen onderling worden in principe in

  een felsverbinding uitgevoerd. Daar waar nodig wordt ten behoeve van

  de luchtdichtheid in- of uitwendig plastisch blijvende kit aangebracht.

 • 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

  200

  250

  300

  400

  500

  600

  800

  1000

  1200

  1400

  1600

  1800

  2000

  Voorkeursgebied uit luchttechnische overwegingen

  38 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  C.1.05 verstijvingenLuchtkanalen worden met een zodanige stijfheid uitgevoerd dat hinderlijke trillingen en ver-

  vormingen niet optreden. Uitgaande van toepassing van de aanbevolen minimale plaatdikten

  volgens C.1.02, geldt dit voor rechthoekige metalen kanalen voor zover de grootste zijde van de

  dwarsdoorsnede is 400 mm. Wordt deze afmeting overschreden, dan zijn extra voorzieningen

  vereist. De mate van overschrijding is bepalend voor de uitvoeringsvorm van de voorzieningen.

  Voor kanalen met een zijde van > 400 en 800 mm zijn de uitvoeringsvormen voor de betref-

  fende kanaalwandvlakken:

  - cross-breakings; normaal naar buiten gerichte kruislingse doordrukkingen;

  - rillen of zettingen; veelal aangebracht dwars op de lengterichting van het kanaal, met een

  onderlinge afstand van ten hoogste 500 mm.

  Voor kanalen met een zijde > 800 mm gelden voor de betre ende kanaalwandvlakken de eerder

  vermelde uitvoeringsvormen, waarbij vlakken met een oppervlak groter dan 1,5 m2 extra worden

  verstijfd door onderverdeling hiervan in deelvlakken van ten hoogste 1 m2. Deze extra verstijvin-

  gen in de vorm van strippen, profi elen, buizen of platen worden in- of uitwendig aangebracht.

  C.1.06 afmetingenDe nominale maten van de luchtkanalen worden in mm aangegeven en hebben betrekking op

  de inwendige afmetingen met een tolerantie van +0 tot -4 mm.

  De afmetingen zijn gestandaardiseerd naar NEN-EN 1505 en kunnen gekozen worden als aan-

  gegeven in de tabel voor standaardafmetingen.

  C.1.07 zichtwerkAls in een luchttechnische installatie een deel van het luchtkanaalsysteem dient te worden

  uitgevoerd als zichtwerk, zal dit worden uitgevoerd zoals het overige kanaalwerk, tenzij dit

  in het bestek c.q. de uitvoeringsspecifi catie anders is vermeld. Bij kanaalwerk, aangemerkt als

  zichtwerk, zullen uitwendig aangebrachte stickers en aanduidingen worden verwijderd, terwijl

  de vereiste luchtdichtheid door inwendig kitten zal worden verkregen. Aanvullende maatregelen

  in het kader van zichtwerk behoren normaliter niet tot de standaard uitvoering.

 • kanaalbreedte a in mm aantal schoepen plaats van de schoepen

  1 2 3

  > 400 800 1 a/3

  > 800 1600 2 a/4 a/2

  > 1600 2000 3 a/8 a/3 a/2

  stromende aftakking 90 stromende aftakking onder 45

  afgeronde aftakking 90

  schoenaftakking 90

  aftakking 90

  R R

  R R

  detail Bdetail ABA

  Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 39

  C.1.08 bochten

  C.1.08.1 symmetrische bochten

  Wat vorm betreft worden symmetrische bochten in principe rond uitgevoerd,dat wil zeggen met

  een binnen- en buitenstraal; ( bij vloer of wandsparingen waar geen ruimte is voor een binnen-

  straal mag een haakse binnenbocht worden toegepast); de binnenstraal is 100 mm of groter.

  Teneinde de weerstand in een bocht te beperken, worden bochten van schoepen voorzien.

  Schoepen ontbreken bij:

  - bochten van 45 of kleiner;

  - kanalen met een breedte van 400 mm of kleiner.

  De plaats van de schoepen wordt bepaald volgens de onderstaande tabel.

  C.1.08.2 verlopende bochten

  Bij verlopende bochten is de kleinste kanaalbreedte maatgevend voor het aantal schoepen,

  conform bovenstaande tabel. De verhouding voor de plaats van de schoepen van de grootste

  kanaalbreedte is dan gelijk aan de verhouding voor de schoepen van de kleinste kanaalbreedte.

  C.1.8.3 uitvoering schoepen

  De schoepen worden uitgevoerd in enkele plaat. Het plaatmateriaal is gelijk aan het materiaal

  waaruit het kanaal is vervaardigd. De uitvoering en bevestiging zijn van voldoende sterkte,

  terwijl de schoepeinden zijn verstijfd.

  C.1.09 verloopstukkenVerloopstukken worden zo uitgevoerd, waarbij de tophoek in principe maximaal 60 mag bedragen.

  C.1.10 aftakkingenEen aftakking (afsplitsing van een doorgaand hoofdkanaal) kan tot stand worden gebracht door

  middel van een stromend hulpstuk in rechthoekige of ronde uitvoering. Luchttechnische

  aspecten bepalen mede de typen, zoals de onderstaande afbeeldingen weergeven.

 • splitsing 90 splitsing 2 x 90 T-stuk

  De kleppen zijn voorzien van een goede en luchtdichte lagering.

  A

  B

  40 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  C.1.11 splitsingenEen splitsing is een deling van een hoofdkanaal in twee doorgaande kanalen. Enkele voorbeel-

  den van splitsingen zijn:

  C.1.12 instelkleppenInstelkleppen worden handinstelbaar uitgevoerd en dienen om een installatie in te regelen.

  Ze zijn voorzien van een deugdelijke vastzetinrichting, waaruit tevens de klepstand blijkt. Het

  klepblad, van hetzelfde materiaal als het luchtkanaal, wordt uitgevoerd in enkele plaat met een

  dikte van tenminste 1,25 mm tot een maximale bladbreedte van 500 mm en tot een maximale

  oppervlak van 0,25 m2. Bij de klepbladen worden de randen evenwijdig aan de asrichting afge-

  rond en verstijfd.

  C.1.13 tolerantiesDe maximale tolerantie voor de lengte van een recht kanaal is 0,005 x L.

  De tolerantie voor de rechthoekige afmetingen is + 0 tot - 4 mm.

  De maximale tolerantie voor hoeken is 2.

 • 63 mm < 315 mm = 0,5 mm

  315 mm 630 mm = 0,6 mm

  > 630 mm 1250 mm = 0,7 mm

  vlakke fels

  d r = d

  r

  3 x dd

  Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 41

  C.2.00 Ronde kanalen van roestvast staal C.2.01 plaatkwaliteitVoor het vervaardigen van roestvast stalen ronde luchtkanalen wordt plaatstaal toegepast in de

  kwaliteit X 5 CrNi-18-10-1.4301 volgens NEN-EN 10088 (AISI 304). Voor specifi eke toepassingen

  kan roestvast staal in de kwaliteit X 5 CrNi-18-10-1.4404 volgens NEN-EN 10088-2 (AISI 316)

  worden toegepast.

  C.2.02 plaatdikte

  C.2.02.1 buizen

  De roestvast stalen luchtkanalen worden uitgevoerd in een plaatdikte, die afhankelijk is van de

  diameter, zoals onderstaand gespecifi ceerd. Uitgaande van de diameter geldt voor de minimale

  plaatdikte bij standaarduitvoering:

  C.2.02.2 hulpstukken

  De roestvast stalen hulpstukken worden uitgevoerd in een minimale plaatdikte van 0,6 mm.

  C.2.03 verbinding in buizenDe verbinding in het spiraalgewikkelde band wordt uitgevoerd in een vlakke fels,

  waarbij voldoende stijfheid en luchtdichtheid worden verkregen.

  C.2.04 verbinding in hulpstukkenDe verbinding van de naden in hulpstukken wordt zo uitgevoerd, dat voldoende stijfheid en

  luchtdichtheid wordt verkregen. Deze verbinding wordt uitgevoerd door middel van lassen of

  felsen.

  C.2.05 lengte van buizenBuizen worden standaard geleverd in lengten van 3000 of 6000 mm. Uit technische

  overwegingen wordt de lengte in principe niet kleiner uitgevoerd dan de diameter van de

  buis met een minimumlengte van 300 mm.

  C.2.06 diametersDe buizen worden uitgevoerd in standaarddiameters die zijn aangegeven in NEN-EN 1506,

  namelijk 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 800 - 1000 en 1250 mm.

  Aanvullende maten, genoemd in de norm zijn: 150 - 300 - 355 - 450 - 560 - 710 - 900 - 1120 mm.

  C.2.07 bochtenWat vorm betreft, worden bochten standaard uitgevoerd met een straal gemeten over het hart

  van de bocht, gelijk aan de diameter met uitzondering van de diameters 63 en 80 waarvan de

  straal 100 mm is. Standaard worden bochten uitgevoerd in hoeken van 15, 30, 45,60 en 90,

  in gesegmenteerde uitvoering met een tolerantie van 2.

  Segmentbochten 45 bestaan uit minimaal 3 segmenten.

 • d2 mm d1 mm 63 80 100 125 150 160 200 250 300 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

  80 S

  100 S S

  125 S S S

  150 a a a

  160 S S S a

  200 S S a S

  250 S a S S

  300 a a a a

  315 S S S

  355 a a a a

  400 S a S a

  450 a a a a

  500 a S a

  560 a a a

  630 a S a

  710 a a a

  800 a S a

  900 a a a

  1000 S S a

  1120 a a a

  1250 a S

  standaardverlopen S (a zijn aanvullende maten)

  d1 d1d2

  d2

  Standaard verloop symmetrisch A- symmetrisch

  42 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  C.2.08 verlopenVerlopen kunnen zowel symmetrisch als a-symmetrisch worden uitgevoerd en hebben een

  tophoek van minimaal 15 en maximaal 60. Voor geperste verlopen mag de tophoek maximaal

  90 zijn. Standaard worden symmetrische verlopen toegepast.

 • standaardafmetingen voor T-stukken en zadels (a zijn aanvullende maten)

  d2 mm

  d1 mm 63 80 100 125 150 160 200 250 300 315 350 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

  80 S

  100 S S

  125 S S S

  150 a a a

  160 S S S a S

  200 S S S a S S

  250 S S S a S S S

  300 a a a a a a

  315 S S a S S S a S

  355 a a a a a a

  400 S S S a S a S

  450 a a a a a a a

  500 S S a S a S a S

  560 a a a a a a a

  630 S a S a S a S a S

  710 a a a a a a a a

  800 S a S a S a S a S

  900 a a a a a a a a

  1000 S a S a S a S a S

  1120 a a a a a a a a

  1250 S a S a S a S a S

  Stromend geperst zadelstuk 90

  Stromend gevormd 90

  Stromend zadelstuk 45

  Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 43

  C.2.09 aftakkingenEen aftakking (afsplitsing van een doorgaand hoofdkanaal) kan tot stand worden gebracht door

  middel van een:

  - zadelstuk, in combinatie met rechte buis;

  - T-stuk, als compleet hulpstuk;

  - kruisstuk, als compleet hulpstuk;

  en kan standaard plaatsvinden onder hoeken van 90 en 45.

  Uitvoeringen onder een hoek < 45 dienen uit technische overwegingen te worden vermeden.

 • diameter overlaplengte

  63 mm 315 mm 25 mm

  > 315 mm 800 mm 50 mm

  > 800 mm 100 mm

  =90 of 60

  broekstuk

  d2

  d2

  omgekeerd T-stuk

  d1

  d2

  d2

  =180

  d1

  doorsnede Safe verbinding

  44 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  C.2.10 splitsingenEen splitsing is een deling van een hoofdkanaal in twee doorgaande kanalen.

  Hij kan tot stand worden gebracht door middel van een:

  - broekstuk;

  - omgekeerd T-stuk.

  Bij een broekstuk kan de splitsing plaatsvinden onder een hoek = 90 of 60.

  Bij een omgekeerd T-stuk vindt de splitsing plaats onder een hoek = 180.

  C.2.11 verbindingsstukkenDeze vinden standaard hun toepassing bij:

  - verbindingen tussen buizen onderling;

  Dit hulpstuk, uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de buizen en voorzien van een stoot-

  rand, brengt een inwendige verbinding tot stand.

  - verbindingen tussen hulpstukken onderling;

  Dit hulpstuk, vervaardigd uit hetzelfde materiaal als de buizen, is glad uitgevoerd en brengt

  een uitwendige verbinding tot stand.

  De grootte van de insteeklengte van de hulpstukken is afgestemd op NEN-EN 1506.

  Voor de overlaplengte dienen de volgende minimale lengten te worden aangehouden:

  De verbindingen worden vastgezet d.m.v. zelfborende parkers en worden afgewerkt door

  gebruik te maken van:

  - tape met synthetische rubbermassa (= zelfvulkaniserende krimpband);

  - pvc-tape alleen bij afzuigkanalen;

  - alu-tape alleen bij afzuigkanalen;

  - linnen-tape alleen bij afzuigkanalen;

  - versterkte PE tape met acrylische lijmmassa;

  - twee componentenband.

  De genoemde tapes dienen volgens de aanbevelingen van de leverancier te worden aange-

  bracht.

  Bij gebruik van ronde hulpstukken, voorzien van een rubber afdichting

  (zg. Safe), blijft bij nmalige montage de afwerking met tape normaliter achterwege.

 • buizen

  63 + 0,5 -0 80 + 0,5 -0 100 + 0,5 -0 125 + 0,5 -0 160 + 0,6 0 200 + 0,7 0 250 + 0,8 0 315 + 0,9 0 400 + 1,0 0 500 + 1,1 0 630 + 1,2 0 800 + 1,6 0 1000 + 2,0 0 1250 + 2,5 0

  hulpstukken

  63 - 0,7 - 1,2 80 - 0,7 - 1,2 100 - 0,7 - 1,2 125 - 0,7 - 1,2 160 - 0,7 - 1,3 200 - 0,7 - 1,4 250 - 0,7 - 1,5 315 - 0,7 - 1,6 400 - 0,7 - 1,7 500 - 0,7 - 1,8 630 - 0,7 - 1,9 800 - 0,7 - 2,0 1000 - 0,7 - 2,1 1250 - 0,7 - 2,2

  buizen

  150 + 0,6 -0 300 + 0,9 -0 355 + 1,0 -0 450 + 1,1 -0 560 + 1,2 0 710 + 1,5 0 900 + 2,0 0 1120 + 2,5 0

  hulpstukken

  150 - 0,7 - 1,3 300 - 0,7 - 1,6 355 - 0,7 - 1,7 450 - 0,7 - 1,8 560 - 0,7 - 1,9 710 - 0,7 - 2,0 900 - 0,7 - 2,1 1120 - 0,7 - 2,2

  standaard maten

  aanvullende maten

  Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Hoofdstuk 2 | 45

  C.2.12 instelkleppenInstelkleppen worden handinstelbaar uitgevoerd en

  dienen om een installatie in te regelen. Ze zijn voorzien

  van een deugdelijke vastzetinrichting, waaruit tevens de

  klepstand blijkt. Het klepblad, uit hetzelfde materiaal als

  het luchtkanaal, wordt tot een oppervlak van 0,3 m2 uitge-

  voerd in enkele plaat.

  Indien het oppervlak groter is, wordt het blad in dubbele

  plaat uitgevoerd of verstevigd.

  De kleppen zijn voorzien van een goede en dichte

  lagering. Geperforeerde klepbladen dienen te worden

  vermeden.

  C.2.13 einddekselsDeksels worden uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de

  buizen.

  C.2.14 tolerantiesDe maximale tolerantie voor de lengte van een kanaal is

  0,005 x L.

  De tolerantie voor de diameters is weergegeven

  in de tabel hiernaast.

  De maximale tolerantie voor hoeken is 2.

 • 300 mm 1,8 mm

  > 300 mm 600 mm 3 mm

  > 600 mm 800 mm 4 mm

  > 800 mm 1000 mm 5 mm

  > 1000 mm 5 mm

  46 | Hoofdstuk 2 | Kwaliteitsnormen luchtkanalen | Kwaliteitshandboek luchtkanaalsystemen 2009

  D.1.00 Rechthoekige kanalen van kunststofD.1.01 plaatkwaliteitDuurzame en betrouwbare luchtkanale