Click here to load reader

Handboek communities

  • View
    1.423

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Met dank aan Erwin Blom. Gratis pdf editie kracht van communities

Text of Handboek communities

  • 1.1

2. 2Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf editie 3evenementevenementHandboekCommunitiesHet evenementWat? Wanneer?Hoofdpersonen uit Handboek Maandag 30 november. 14 - 17 uur.Communities delen hunnen kennis en Borrel toe!ervaringen. Onder meer:Ronald van den Hoff (Seats2Meet) Waar?Hoe social media zaken doen verandertSeats2Meet, Utrecht. Hoogh CatharijneTim Overdiek (NOS) Vertel ons Er bij zijn?niet wat je vindt maar wat je weetJe kunt er bij zijn. Ruim 100 plaatsenMartijn Aslander Waarom Twitter dezijn te vergeven! Bezoek de Mindz PlazaNobelprijs voor de vrede verdient Petra om je aan te melden:de Boevere (Slijterijmeisje) VeroverNederland vanuit de (mooiste) provincie http://www.mindz.com/plazas/Dagmar Heijmans (Sellaband) Hoe het Handboek_CommunitiesSellaband model ook andere industrieenop zijn kop kan zetten Grote dank aan Mindz.com en Seats2Meet voor sponsoring van het evenement! 3. 4 Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf editieHandboek CommunitiesDe kracht van sociale netwerkengratispdf editie 4. Handboek Communities 2009 A.W. Bruna Uitgevers B.V. 2009 Erwin BlomEerste PDF verspreiding november 2009.Ontwerp: Marcel Kampman, kampman.nlISBN: 978 90 229 5948 0NUR: 801, Management algemeenBehoudens de in of krachtens de auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit dezeuitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamenof enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. voor zoverhet maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond vanartikel 16 h auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoenaan de stichting reprorecht (Postbus 3060, 2130 kB hoofddorp, www.reprorecht.nl). voor hetovernemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken(artikel 16 auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de stichting Pro (stichting Publicatie enreproductierechten organisatie, Postbus 3060, 2130 kB hoofddorp, www.cedar.nl/pro).ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de redactie, noch de auteur,noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uitenige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. in dit boek komen namen voor van gedepo-neerde handelsmerken. Deze namen zijn in de tekst niet voorzien van een handelsmerksymbool,omdat ze slechts fungeren als aanduiding van de besproken producten. hierbij wordt op geen enkelewijze getracht inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder.Ga voor eventuele updates van dit boek naar www.awbruna.nl. Voor meer informatie overA.W. Bruna Uitgevers B.V. kijkt u ook op www.awbruna.nl.Blijft u graag op de hoogte van de nieuwste boeken van A.W. Bruna? Kijk dan opwww.awbruna.nl/aanmelden en geef u op voor de digitale nieuwsbrief. Op deze manier krijgt usteeds als eerste alle informatie over nieuwe boeken en kunt u gebruikmaken van aantrekkelijkekortingen en andere lezersacties. 5. 8 Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf editie 9 gratisiNHOUDSOPgaVe 10Dank pdfeditie14Voorwoord48Voorwaarden76Wie?80Wat?90Waarom?96Hoe?114 Inhoud132 Communitymanagement152 Hoeveel176 PS 6. 10Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf editie11dank dankDaNk De hoeveelheid informatie die het afgelopen jaar is verzameld, is te veel om inn boek kwijt te kunnen. Al het materiaal wordt dan ook online gepresenteerd.Alle kennis die ik heb opgedaan vindt zijn weg weer terug naar de community.Als er n boek is dat niet door een persoon in zijn eentje geschrevenBezoek www.socialmediahub.nl voor het meest complete overzicht van socialhad kunnen worden, is het wel het Handboek Communities De krachtmedia in Nederland. En nog belangrijker: voeg kennis en ervaring toe. Laat hetvan sociale netwerken. Dit boek is nadrukkelijk door samenwerking tot boek een startpunt zijn, geen eindpunt.stand gekomen. Hoe?Omdat het boek dankzij social media tot stand is gekomen, geen dankwoordaan het slot, maar een dankwoord bij aanvang. Onder veel meer gaat grote dankOp het weblog ErwinBlom.nl bericht ik over de nieuwste media en hun mo- uit naar de volgende groep mensen die aan dit project in kleine of grote mate gelijkheden. Verhalen over communities en social media zijn daar een belangrijkhebben meegewerkt. Voor allen geldt: bedankt! onderdeel van. Daar ben ik begonnen met het plaatsen van presentaties over het onderwerp en interviews met denkers en doeners. Lezers gingen daar ideen enMarco Derksen (Marketingfacts), Davied van Berlo (Ambtenaar 2.0), Yme voorbeelden van succesvolle sites aan toevoegen. Volgens de statistieken bereikBosma (Hyves), Laurens Verhagen (NUjij), Jim Stolze (Startpagina), Stephan ik met het blog zon 15.000 unieke bezoekers per maand.Fellinger (Blogo), Ronald van den Hoff (Seats2meet), Sanne Walvisch (Viva), BertVervolgens is een wiki gelanceerd: (Hoe) Communities Werken. Ook op die Hagendoorn (Adobe), Bazz (Van Katoen), Tim Overdiek (NOS), Maxim Schram plek ben ik begonnen met informatie te delen. Via sites als Marketingfacts en(RedesignMe), Leonieke Daalder (3VOOR12), Johan Sanders (Sara Lee), Chris Dutch Cowboys heb ik de oproep aan andere genteresseerden gedaan om mee teHeijmans (NUfoto), Robert Lommers (Raboblog), Idse de Pree (The Crowds, doen. 66 mensen sloten zich aan om hun kennis en ervaringen toe te voegen. Wij Bouwen Een Wijk), Jeroen van der Schenk (Gararagereview), Wessel deVia een door mij in Google Docs, de internetvariant van Microsoft Office, Valk (The Crowds, Kassa), Mathijs van Abbe (Mobypicture), Maurits Martijn gemaakt invulformulier, riep ik vervolgens vertegenwoordigers van communities(Vrij Nederland), Jean-Paul Horn en Gonny van der Zwaag (iPhoneclub), Peter op om hun ervaringen te beschrijven. Over valkuilen, succesfactoren en lessen. Kentie (PSV), Dagmar Heijmans (SellaBand), Bram Schoonhoven (Zygomatic), 33 sites gaven gevolg aan de oproep. Iens Boswijk (Iens), David de Boer (Sanoma), Paul Molenaar, Wouter NeyndorffMicroblog Twitter is de rode draad door het hele proces van kennisvergaring (Pocketinfo), Ton Wesseling (Online Dialogue), Petra de Boevere (Slijterijmeisje), geweest. Zon 5.000 mensen volgen daar mijn hersenspinsels en ik lees wat henMartijn Staal (TNO), Gordon Lokenberg (Rise Consulting), Ritzo ten Cate bezighoudt. Door af te stemmen op die informatiestromen en gebruik te maken(De Ondernemers), Niels Schuddeboom, Mark de Kock (Sara Lee), Marjolijn van de daar aanwezige kennis, kwam ik op best practices en ervaringen die hunKamphuis (Dutch Cowgirls), Frank Meeuwsen (The Incredible Adventure Starts weg naar het boek vonden. Via Twitter stuitte ik ook op twintig deskundigen. Here), Martin Kloos (Deloitte), Juha van t Zelfde (Non-fiction), Ernst-Jan Pfauth Ervaringsdeskundigen, adviseurs, onderzoekers, ondernemers, mensen die de(NRC Next), Gijsbregt Brouwer (Brightguys), Rutger Docter (CreativeCrowds), tijd wilden nemen om een uitgebreide online vragenlijst in te vullen.Jacqueline Fackeldey, Erno Hannink, Marcel de Leeuwe (Leerbeleving), BasEn dat natuurlijk naast alle kennis uit de praktijk die ik en mijn twee compag- van de Haterd, Lode Broekman, Sanne Roemen, Gwendolen Tee (Sanparks), nons (Wessel de Valk, Idse de Pree) bij ons bedrijf The Crowds en onze respec- Bert Kommerij (RVU), Jorrit Venema (Vangstenregistratie), Freek Bersch tievelijke vorige werkgevers VPRO, Vara en Tros opdeden. Plus een twintigtal (Doeners.net) Jasper Koning (Caf de Liefde / VPRO), Bruno Peeters (Novito), interviews met prominente communityvertegenwoordigers. Emile Dingemans (Future Music Charts), Edward Claushuis (Goed En Wel), 7. 12Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf editie 13dank meer Karel Colb (Babl), Berend Jan Verheijen (Spuiten en Slikken, BNN) Astrid Spaargaren, Bob Coret (Stamboomforum), Bente Bollmann (Lowlands) Edwin Socialmediahub is de site bij het Mijnsbergen (Zeeuwse Bibliotheek), Patrick Boonstra (Bank.blog), Keimpe deHandboek Communities De kracht van Heer (Innoveertig), Robert Rutten (Monteverdi.tv), Bob Jansen (Tweetburner), Anne-Jan Roeleveld (EK-voetbal-2008), Sjoerd Bootsma (Froeks.tv), Ella Looise sociale netwerken. Op de site wordt de (Trotse Moeders), Karin Winters, Inge Janse (Eclectro), Caroline van Oosten decomplete verzameling aan interviews, Boer (Whedonesque), Vincent Leenders (Barneveldse Courant) Rob Spijkerboer (WijGaanOpReis), Joitske Hulsebosch (Van Start), Bart Suichies (Skizone), Henk links en aanvullende informatie voor de Hooge (Dutch Cowboys), Martijn Aslander, Joost de Valk (Orange Valley).dit boek gebundeld. Bezoek de site en Zelfs zon uitgebreide lijst kan in dit geval niet compleet zijn. Dus ook dank aan al laat dit boek geen eindpunt, maar een die anderen die gereageerd en bijgedragen hebben. Bijvoorbeeld op mijn weblog,startpunt zijn. Voeg eigen ervaringen en in de wiki en op Twitter! www.erwinblom.nl voorbeelden toe! www.thecrowds.nl www.socialmediahub.nl www.socialmediahub.nl En bovenal bedankt Marcel Kampman (kampman.nl) voor de prachtige vorm- geving waarvan de ontwikkeling natuurlijk ook online te volgen was en Timo Boezeman van A.W. Bruna voor innovatief uitgeven!koophet boek 19,95 8. 14Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf editie15 voorwoord voorwoordVOORWOORDSinds de eerste dag dat ik die VPRO-zolder op liep, liefkozend 2 hoog ge- noemd, ben ik gegrepen door de mogelijkheden van internet. Als programmama- ker werd internet een integraal onderdeel van het werk. En als ik heel eerlijk ben,Blom, je moet eens op de zolder in Villa 71 gaan kijken, zei mijn VPRO-het leukste deel van het werk. Niet alleen door het gebrek aan schaarste, maarcollega Gerard Walhof tegen me. Dat vind je leuk. Hij wist van mijnook door het directe contact met het pub