of 12/12
Cena numeru 15 groszu LmJata nncztnwa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera IZ stron REPUBLIKA YBORY DO SEJMU I SENATU na podstawie obecnej ordynacji wyborczej.—Mają one być przeprowadzone bezpośrednio po wyborach samorządowycn Premier Składkowski i wicemin, Korsak o zbliżającym się okresie wyborów wsze] desygnuję największego znawcę 1 borczym. Obecnie tej WARSZAWA. 24 czerwca. Najdonioślejsze zagadnienie, jakie w chwili obecne] znajduje się na warszta- cie prac parlamentarnych, a mianowi- cie projekty ustaw o organizacjach wy- borczych do samorządów, zostało dziś szczegółowo naświetlone na specjalne] konferencji prasowe], urządzone] w klu- bie sprawozdawców parlamentarnych. Na konferencję tę przybył premier, ge- nerał dr Sławoj-Składkowskl, oraz wi- ceminister spraw wewnętrznych, dr Władysław Korsak, w otoczeniu licz- nych urzędników Prezydium Rady Mi- nistrów i Ministerstwa Spraw Wewn. Licznie stawili się również dziennika- rze, znęceni aktualnością 1 wagą zagad- nienia, które miało być przedmiotem konferencji. Oświadczenie premiera Składkowskiego Premier, gen. Sławoj-Składkowskl, zwrócił się do zebranych dziennikarzy w krótkich słowach, podkreślając, przywiązuje dużą wagę do źródłowego informowania prasy I dlatego, na zapro- szenle zarządu grupy sprawozdawców parlamentarnych, chętnie przybył na konferencję w sprawie ustaw samorzą- dowych. — Jeśli poproszę panów, ażebyście byli łaskawi zwrócić uwagę niów'ł gen. Sławoj-Składkowskl — na ustawy samorządowe, które rząd wniósł do sej- mu, to dlatego, że chyba się Panowie zgodzą, że Jest to NAJWIĘKSZY „SZLAGIER", którym mogę Panom służyć. Nie mo- ja to wina, że „szlagier" ten Jest może bardziej doniosły, aniżeli efektowny. Ustawy wyborcze są konieczne, są zrę- bem samorządu 1 dlatego chcemy ich treścią zainteresować społeczeństwo. Instynkt samozachowawczy nakazuje mi zostawić sobie drugą rolę w wyjaś-irząd był bastionem, służącym do obro nieniu tych spraw i dlatego do roli pier- jny wolności przeciwko państwom za- spraw samorządowych w łonie rządu, wicemin. dra Korsaka, który państwa zapozna z tym przedmiotem. Wiceminister Korsak o wyborach Następnie głos zabrał wiceminister spraw wewnętrznych, dr Władysław Korsak, mówiąc m. Inn., co następuje: „Zbliża się chwila, w które] wkraczamy w okres wyborów samorządowych i to na bardzo szerokie] płaszczyźnie, NA JESIENI I NA POCZĄTKU ZIMY R. B. ROZPOCZNIE SIĘ OKRES WYBORÓW do rad miejskich Warszawy, Lo- dzi, Poznania i Krakowa Następnie odbędą się wybory do rad miejskich w 229 miastach na ogólną li- czbę 321 miast we wszystkich woje- wództwach. Wreszcie nastąpią wybo- ry do rad gromadzkich w wojewódz- twach centralnych i wschodnich. Wy- bory obejmą 299.993 rady gromadzkie oraz 1660 rad gminnych. W dalsze] ko- lejności w ciągu wiosny 1939 r. odbę- dą się wybory w pozostałych samorzą- dach. W ostatnich dniach rząd zgo- dził się na nieopracowywanie od- dzielne] ordynacji wyborcze] dla 6 największych miast i przyjął zaproponowaną przez komisję sejmową formę, polegającą n a włączeniu przepisów wyborczych dla tych miast do ogólnej usta- wy o wyborach miej- skich. Omawiając rolę samorządu w Pol- sce, wiceminister Korsak zwrócił uwa- gę na zadania gospodarcze w odróżnię niu od czasów zaborczych, kiedy samo ROLI POLITYCZNEJ SAMORZĄD NIE POSIADA. Celem rządu — mówił wicemin. Korsak — Jest przeprowadzenie wyborów, któ- reby udostępniły współrządzenie w sa- morządzie wszystkim obywatelom, któ- rzy ukończyli 24 lata życia, a więc prze szli przez szeregi wojskowe, co w wa- runkach polskich oznacza przez elemen- tarną szkolę wychowania" obywatel- skiego. Z tego powodu ustalono dolną granicę wieku, u- prawnlającegodo czyn- nego prawa wyborczego, na 24 lata. Rząd miał zamiar usta- lić granicę wieku, uprawniającego do biernego prawa wyborczego, na 30 lat, ale godzi się na uchwałę komisji sejmo- we], ustalające] tę granicę na lat 27. Głosowanie na osoby W ustawach, które obowiązywać będą, znajdzie zastosowanie zasada wprowadzenia czynnika społecznego do kontroli nad wyborami. Współudział administracji zostanie znacznie ograni- czony, w porównaniu z ustawą 1933 r. Mówiąc o zagadnieniu głosowania: NA LISTY, CZY NA OSOBY, wskazał dr Korsak, iż rząd Jest zwolen- nikiem głosowania na osoby, gdyż pra- gnie, aby samorząd znalazł się w rę- kach nie jakichś grup, ubiegających się o rządy, ale w rękach jednostek, posia- dających zaufanie większości obywate- li. Temu samemu celowi służyć będzie podział miast na okręgi. Demokratyczność nowych przepisów wyborczych podkreślona jest przez fakt ustalenia dla wielkich miast cytry 200 podpisów, jako wystarczających dla zgłoszenia kandydatów na radnych miejskich. Zbytnie obniżenie te] ilości podpisów nie byłoby rzeczą wskazaną, istnieje bowiem w Polsce łatwość two- rzenia drobnych grup, która mogłaby doprowadzić do nadprodukcji list kan- dydackich, nie mających żadnych szans wyboru. Przytaczano wprawdzie przy- kłady, że w Anglii wystarczą 2 podpisy pod zgłoszenie kandydata, ale zapom- niano przytym, że w Anglii kandydat musi złożyć dość wysoką kaucję, któ- ra przepada, Jeśli nie zostanie wybrany. Tego rodzaju hamulców w Polsce nie możnaby nakładać. Czystość i rzetelność wyborów W każdym razie, gdyby sejm zech- ciał obniżyć ilość podpisów, potrzeb- nych do zgłoszenia kandydatów, rząd nie będzie się temu przeciwstawiał. (W godzinach popołudniowych komisja sej- mowa ustaliła, iż-listy kandydatów bę- dą mogły być zgłaszane — zależnie od Ilości wyborców, w danym okręgu przez 25 d o 100 wybor- ców najwyżej, a wiec podaje granice niższe, aniżeli proponował rząd. Przyp. sprawozd.). Pod koniec tych wywodów wicemin. Korsak stwierdził, naczelnym has- łem, Jakie przyświeca rządowi w roz- poczętej akcji przeprowadzenia wybo- rów samorządowych, to hasło czysto- ści I rzetelności wyborów. Przedstawiciele opozycji w samorządzie Pod koniec konferencji prasowe) dziennikarze zadawali ministrowi drowi Korsakowi szereg pytań, na które wice- minister Korsak udzielił odpowiedzi, wskazując, mimo, że wybory do sa- morządów nie mają być przeprowadzo- ne na zasadach proporcjonalności i sztywnych list wyborczych, ale na pod- stawie głosowania na nazwiska kandy- datów, charakter politycznej repre- (Ciąg dalszy na* str. 2-ej). Kredyty angielskie dla Polski U zaspokojeniu potrzeb Turcji na rynku londyńskim kolej przychodzi na Polskę—Sensacyjne doniesienia gospodarczej prasy czeskie;. ZURYCH, 24 czerwca. Wysokie kredyty angielskie dla Pol- ski są tematem rozmów czynników fi* iwnsowych w City londyńskiej. Po za- kończeniu debaty parlamentarne] nad kredytem 15.000.000 funtów na zakupy tureckie ma przyjść kolej na kredyty dla Polski. Jak donosi praski ,*,B o r- sen C o u r r i e r", rokowania pol- sko-angielskie w sprawach kredyto- wych są już prowadzone w Londynie od dłuższego czasu. Suma kredytów pozostaje niewiadoma. Niewątpliwie chodzi jednak o KREDYT W WIELKICH ROZMIA- RACH. Część jego ma być użyta na przeniesie- nie wielu przemysłów polskich z blis- kości granicy niemieckiej do „trójkąta bezpieczeństwa". Strona polska stara się dale] o uzyskanie dodatkowych środków na dalszą realizację swego ogromnego PROGRAMU ELEKTRYFIKACYJ- NEGO. Program ten przewiduje urządzenie pe- wnej ilości central przekaźnikowych, oraz elektryfikację najważniejszych li- nii kolejowych, wychodzących z War- szawy. W kołach politycznych angielskich coraz bardzie] przeważa pogląd, na- leży przeszkodzić ekspansji niemieckie] w Europie środkowe] i południowej. Według ostatnich interpelacy], złożo- nych w Izbie Gmin, najlepszym sposo- bem ku temu będą WIELKIE ZAKUPY ANGIELSKIE PRZEDE WSZYSTKIM W POLSCE I RUMUNII. Może to być także sfinalizowane w ten sposób, że POLSCE I RUMUNII UDZIELONE BEDA KREDYTY ŚREDNIEJ DŁUGO- ŚCI, KTÓRYCH OBSŁUGA I AMOR- TYZACJA ODBYWAĆ SIE BĘDZIE DROGA ZAKUPÓW ANGIELSKICH W ODNOŚNYCH KRAJACH. Poseł Straus oświadczył, że każdy funt pożyczony krajom na wschód i po- łudnie od Niemiec służy lepie] utrzyma- niu pokoju, aniżeli 100 funtów wyda- nych bezpośrednio na zbrojenia angiel- skie.

LmJata nncztnw REPUBLIKa Dzisiejszy numeA r zawiera IZ stronbc.wimbp.lodz.pl/Content/30118/IlustrowanaRepublika1938... · Cena numeru 15 groszu LmJata nncztnwREPUBLIKa uiszczona ryczałtem

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LmJata nncztnw REPUBLIKa Dzisiejszy numeA r zawiera IZ...

 • Cena numeru 15 groszu LmJata nncz tnwa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

  R E P U B L I K A YBORY DO SEJMU I SENATU

  na podstawie obecnej ordynacji wyborczej.—Mają one być przeprowadzone bezpośrednio po wyborach samorządowycn Premier Składkowski i wicemin, Korsak o zbliżającym się okresie wyborów

  wsze] desygnuję największego znawcę1 borczym. Obecnie tej WARSZAWA. 24 czerwca. Najdonioślejsze zagadnienie, jakie w

  chwili obecne] znajduje się na warsztacie prac parlamentarnych, a mianowicie projekty ustaw o organizacjach wyborczych do samorządów, zostało dziś szczegółowo naświetlone na specjalne] konferencji prasowe], urządzone] w klubie sprawozdawców parlamentarnych. Na konferencję tę przybył premier, generał dr Sławoj-Składkowskl, oraz wiceminister spraw wewnętrznych, dr Władysław Korsak, w otoczeniu licznych urzędników Prezydium Rady Ministrów i Ministerstwa Spraw Wewn. Licznie stawili się również dziennikarze, znęceni aktualnością 1 wagą zagadnienia, które miało być przedmiotem konferencji.

  Oświadczenie premiera Składkowskiego

  Premier, gen. Sławoj-Składkowskl, zwrócił się do zebranych dziennikarzy w krótkich słowach, podkreślając, iż przywiązuje dużą wagę do źródłowego informowania prasy I dlatego, na zapro-szenle zarządu grupy sprawozdawców parlamentarnych, chętnie przybył na konferencję w sprawie ustaw samorządowych.

  — Jeśli poproszę panów, ażebyście byli łaskawi zwrócić uwagę — niów'ł gen. Sławoj-Składkowskl — na ustawy samorządowe, które rząd wniósł do sejmu, to dlatego, że chyba się Panowie zgodzą, że Jest to

  NAJWIĘKSZY „SZLAGIER", którym mogę Panom służyć. Nie moja to wina, że „szlagier" ten Jest może bardziej doniosły, aniżeli efektowny. Ustawy wyborcze są konieczne, są zrębem samorządu 1 dlatego chcemy ich treścią zainteresować społeczeństwo. Instynkt samozachowawczy nakazuje mi zostawić sobie drugą rolę w wyjaś-irząd był bastionem, służącym do obro nieniu tych spraw i dlatego do roli pier- jny wolności przeciwko państwom za-

  spraw samorządowych w łonie rządu, wicemin. dra Korsaka, który państwa zapozna z tym przedmiotem.

  Wiceminister Korsak o wyborach

  Następnie głos zabrał wiceminister spraw wewnętrznych, dr Władysław Korsak, mówiąc m. Inn., co następuje:

  „Zbliża się chwila, w które] wkraczamy w okres wyborów samorządowych i to na bardzo szerokie] płaszczyźnie, NA JESIENI I NA POCZĄTKU ZIMY R. B. ROZPOCZNIE SIĘ

  OKRES WYBORÓW do rad miejskich Warszawy, Lodzi, Poznania i Krakowa

  Następnie odbędą się wybory do rad miejskich w 229 miastach na ogólną liczbę 321 miast we wszystkich województwach. Wreszcie nastąpią wybory do rad gromadzkich w województwach centralnych i wschodnich. Wybory obejmą 299.993 rady gromadzkie oraz 1660 rad gminnych. W dalsze] kolejności w ciągu wiosny 1939 r. odbędą się wybory w pozostałych samorządach.

  W ostatnich dniach rząd zgodził się na nieopracowywanie oddzielne] ordynacji wyborcze] dla 6 największych miast i przyjął zaproponowaną przez komisję sejmową formę, polegającą n a w ł ą c z e n i u p r z e p i s ó w w y b o r c z y c h d l a t y c h m i a s t do o g ó l n e j us ta w y o w y b o r a c h m i e j s k i c h .

  Omawiając rolę samorządu w Polsce, wiceminister Korsak zwrócił uwagę na zadania gospodarcze w odróżnię niu od czasów zaborczych, kiedy samo

  ROLI POLITYCZNEJ SAMORZĄD NIE POSIADA.

  Celem rządu — mówił wicemin. Korsak — Jest przeprowadzenie wyborów, któ-reby udostępniły współrządzenie w samorządzie wszystkim obywatelom, którzy ukończyli 24 lata życia, a więc prze szli przez szeregi wojskowe, co w warunkach polskich oznacza przez elementarną szkolę wychowania" obywatelskiego. Z tego powodu u s t a l o n o d o l n ą g r a n i c ę w i e k u , u-p r a w n l a j ą c e g o d o c z y n n e g o p r a w a w y b o r c z e g o , na 24 l a t a . Rząd miał zamiar ustalić granicę wieku, uprawniającego do biernego prawa wyborczego, na 30 lat, ale godzi się na uchwałę komisji sejmowe], ustalające] tę granicę na lat 27.

  Głosowanie na osoby W ustawach, które obowiązywać

  będą, znajdzie zastosowanie zasada wprowadzenia czynnika społecznego do kontroli nad wyborami. Współudział administracji zostanie znacznie ograniczony, w porównaniu z ustawą 1933 r.

  Mówiąc o zagadnieniu głosowania: NA LISTY, CZY NA OSOBY,

  wskazał dr Korsak, iż rząd Jest zwolennikiem głosowania na osoby, gdyż pragnie, aby samorząd znalazł się w rękach nie jakichś grup, ubiegających się o rządy, ale w rękach jednostek, posiadających zaufanie większości obywateli. Temu samemu celowi służyć będzie podział miast na okręgi.

  Demokratyczność nowych przepisów wyborczych podkreślona jest przez fakt ustalenia dla wielkich miast cytry 200 podpisów, jako wystarczających dla zgłoszenia kandydatów na radnych miejskich. Zbytnie obniżenie te] ilości podpisów nie byłoby rzeczą wskazaną, istnieje bowiem w Polsce łatwość tworzenia drobnych grup, która mogłaby doprowadzić do nadprodukcji list kan

  dydackich, nie mających żadnych szans wyboru. Przytaczano wprawdzie przykłady, że w Anglii wystarczą 2 podpisy pod zgłoszenie kandydata, ale zapomniano przytym, że w Anglii kandydat musi złożyć dość wysoką kaucję, która przepada, Jeśli nie zostanie wybrany. Tego rodzaju hamulców w Polsce nie możnaby nakładać.

  Czystość i rzetelność wyborów

  W każdym razie, gdyby sejm zechciał obniżyć ilość podpisów, potrzebnych do zgłoszenia kandydatów, rząd nie będzie się temu przeciwstawiał. (W godzinach popołudniowych komisja sejmowa ustaliła, iż-listy kandydatów będą mogły być zgłaszane — zależnie od Ilości wyborców, w danym okręgu — p r z e z 25 d o 100 w y b o r c ó w n a j w y ż e j , a wiec podaje granice niższe, aniżeli proponował rząd. Przyp. sprawozd.).

  Pod koniec tych wywodów wicemin. Korsak stwierdził, iż naczelnym hasłem, Jakie przyświeca rządowi w rozpoczętej akcji przeprowadzenia wyborów samorządowych, to hasło czystości I rzetelności wyborów.

  Przedstawiciele opozycji w samorządzie

  Pod koniec konferencji prasowe) dziennikarze zadawali ministrowi drowi Korsakowi szereg pytań, na które wiceminister Korsak udzielił odpowiedzi, wskazując, iż mimo, że wybory do samorządów nie mają być przeprowadzone na zasadach proporcjonalności i sztywnych list wyborczych, ale na podstawie głosowania na nazwiska kandydatów, — charakter politycznej repre-

  (Ciąg dalszy na* str. 2-ej).

  Kredyty angielskie dla Polski U zaspokojeniu potrzeb Turcji na rynku londyńskim kolej przychodzi

  na Polskę—Sensacyjne doniesienia gospodarczej prasy czeskie;. ZURYCH, 24 czerwca.

  Wysokie kredyty angielskie dla Polski są tematem rozmów czynników fi* iwnsowych w City londyńskiej. Po zakończeniu debaty parlamentarne] nad kredytem 15.000.000 funtów na zakupy tureckie ma przyjść kolej na kredyty dla Polski. Jak donosi praski ,*,B o r-s e n C o u r r i e r", rokowania polsko-angielskie w sprawach kredytowych są już prowadzone w Londynie od dłuższego czasu. Suma kredytów pozostaje niewiadoma. Niewątpliwie

  chodzi jednak o KREDYT W WIELKICH ROZMIA

  RACH. Część jego ma być użyta na przeniesienie wielu przemysłów polskich z bliskości granicy niemieckiej do „trójkąta bezpieczeństwa". Strona polska stara się dale] o uzyskanie dodatkowych środków na dalszą realizację swego ogromnego

  PROGRAMU ELEKTRYFIKACYJNEGO.

  Program ten przewiduje urządzenie pe

  wnej ilości central przekaźnikowych, oraz elektryfikację najważniejszych linii kolejowych, wychodzących z Warszawy.

  W kołach politycznych angielskich coraz bardzie] przeważa pogląd, iż należy przeszkodzić ekspansji niemieckie] w Europie środkowe] i południowej. Według ostatnich interpelacy], złożonych w Izbie Gmin, najlepszym sposobem ku temu będą WIELKIE ZAKUPY ANGIELSKIE PRZEDE WSZYSTKIM W POLSCE I RUMUNII. Może to być

  także sfinalizowane w ten sposób, że POLSCE I RUMUNII UDZIELONE BEDA KREDYTY ŚREDNIEJ DŁUGOŚCI, KTÓRYCH OBSŁUGA I AMORTYZACJA ODBYWAĆ SIE BĘDZIE DROGA ZAKUPÓW ANGIELSKICH W ODNOŚNYCH KRAJACH.

  Poseł Straus oświadczył, że każdy funt pożyczony krajom na wschód i południe od Niemiec służy lepie] utrzymaniu pokoju, aniżeli 100 funtów wydanych bezpośrednio na zbrojenia angielskie.

 • ..REPUBLIKA" Nr. \7J. Sobota, 25 czerwca 1938 r.

  W y b o r y d o s e j m u i s e n a t u (Dokończenie).

  zentacji w samorządach będzie do pewnego stopnia utrzymany, inaczej mówiąc — rząd Uczy się z tym, iż DO SAMORZĄDÓW MOOA WEJŚĆ PRZEDSTAWICIELE STRONNICTW

  OPOZYCYJNYCH. Jest to rzeczą o tyle istotną, a nawet bardzo ważną z punktu widzenia możliwości przeprowadzenia wyborów do sel mu I senatu, Iż, w myśl obowiązujące] obecnie ordynacji wyborczej, samorządy wystawiają kandydatów na postów.

  Stąd wniosek, Iż RZĄD LICZY SIE Z MOŻLIWO-ŚCIĄ PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU i SE

  NATU NA PODSTAWIE OBEQ NEJ ORDYNACJI WYBORCZEJ PO PRZEPROWADZENIU WY* BORÓW DO SAMORZĄDÓW,

  Erzy czym na listach Icandydac-Ich do parlamentu mogliby się wobec tego znaleźć przedstawiciele stronnictw opozycyjnych, umieszczeni na tych listach przez Ich towarzyszy partyjnych, zasiadających w nowowybranych samorządach.

  Wicemin. Korsak przeciw kurii żydowskiej

  Na zapytanie, jak sie rząd ustosunkował do projektu o oddzielnej kurii dla

  ludności żydowskiej — Odpowiedział wicemlhi Korsak dosłownie:

  „Problem ten jest dyskutowany w prasie, ale na terenie parlamentu nie był dotąd wysuhię^y 1 dlatego stallowi zagadnienie czysto teoretyczne, na który mogę wypowiedzieć tylko mój osobisty pogląd. Jeśli chodzi Jednakże o kwestie, kuryj narodowościowych w samorządzie wogóle, to zauważyłem, że o ile są one konstytucyjnie dopuszczalne (o ile nie zawierałyby ścieśnienia praw danej grupy narodowościowej), to Jednakże m a j ą t y l e u j e m n y c h s t r o n , ż e p r z y ś p i e s z y ć m o m e n t i c h r e a l i z a c j i n i e w y d a w a ł o b y mi się r z e c z ą W s k a z a ń ą"

  , V y i . A V | n » * *vTTm u u p i u j c m u u u u u / . i u m u j Kuru uia i L A U ą .

  Powszechna służba pracy w Niemczech Robotnicy nie mogą dysponować swobodnie swą pracą.—Żydzi

  mają być wciągani do obozów pracy przymusowej

  THANU

  Wfceminisler skarbu o wkładach oszczędnościowych

  I lokatach Warszawa, 24 czerwca.

  Wiceminister skarbu, Morawski, wyjaśnił, co następuje:

  Art. 60 ordynacji podatkowe] postanawia, że żądanie udzielenia Informacji i badania ksiąg co do wkładów oszczęd nośćlówych I lokat w instytucjach kredytowych może nastąpić Jedynie w wypadkach wyjątkowych, na pisemne zarządzenie ministra skarbu.

  Berlin, 24 czerwca. Z dniem 1 lipca wchodzi w życie

  rozporządzenie o powszechnie obowiązującej służbie pracy w Niemczech, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Rozporządzenie to zapewnić ma pracowników dla niektórych wielkich państwowych przedsiębiorstw, a przede wszystkim dla zakładów hutniczych im. Hermana Goeringa dla fabryk samochodów ludowych i dla fabryk syntetycznej benzyny.

  Naskutek tego rozporządzenia pracownik w Niemczech nie może iuż swobodnie dysponować swa praca, a przed siębiorca może być w każdej chwili pozbawiony przymusowo swych nracow-ników. Wreszcie pracownikowi można przymusowo nakazać szkolenie się zawodowe w określonym kierunku.

  Berlin. 24 Czerwca. Z brzmienia rozporządzenia wniosko

  CASSUO kPocz. 12, 2, 4, 6, 8, 10 OSTATNI DZIFf l r J D & N C R A W F O R O

  ROBERT MONTGOMERY WILIAM POWELL

  w arcydowclpnej komedii p. t.

  wać należy, że w przyszłości do obo zów pracy przymusowej będzie można mobilizować także Żydów. Poprzednia ustawa wyraźnie wykluczała Żydów od tego obowiązku. Obecna ustawa nie! wspomina co prawda o traktowaniu Żydów w wykonywaniu ustawy, zastępuje Jednak poprzednio użyty termin

  „Staatsbuerger" (obywatele) terminem „Staatsangehoerlge" (przynależni do państwa), który to termin używany Jest w myśl ustawy norymberskiej, także do Żydów, obywateli Rzeszy. Ustawą wydana została w ramach uprawnień gen. Goeringa jako komisarza planu cztero, letniego.

  Tajemnicza śmierć wyższego urzędnika B u l i k u B B o l s k i i e & o

  eepani Cheyney 8 5 g r . Dziś fl g. 12 i 2 2 PORANKI Ceny od

  Warszawa. 24 czerwca. Wczoraj w godzinach rannych poli

  cja została zaalarmowana wiadomością o tajemniczym zgonie 64-letnieeo Józefa Rynga, kierownika działu zagranicznego Banku Polskiego, zamieszkałego przy ul. Radnej 9.

  Domieszkania zmarlesro ' nrzybyła niezwłocznie policja, komisla śledcza o-raz lekarz. Służąca zmarłeeo. którego żona z dziećmi bawi obecnie na letnisku, zeznała, że Ryng wróci? onegdaj do domu około godziny 23-ei.

  Gdy służąca w dniu wczorajszym jak zwykle o godzinie 8-ei rano chciała podać swemu chlebodawcy śniadanie, z przerażeniem zobaczyła. !że Rvng leży bez życia w kałuży krwi na nodtodzc w gabinecie, Na biurku leżał rewolwer.

  Wstępne badania wykazały, że Ryng chorował na epilensie i miewał częste ataki. Bardzo możliwe. !że w nrzvstenie silnego ataku epilensji p v n < r stracił przy

  tomność i padając, uderzył sb głową o jakiś sprzęt, co mogło spowodować śmierć.

  Oględziny rewolweru wykazały, że z broni dawno nie strzelano. W magazynie znaleziono komplet naboiów. Służąca nie słyszała łoskotu nadającego ciała. Sekcja zwłok wykaże istotną przyczynę śmierci" Rynga. Dalsze energiczne dochodzenie w toku.

  KINO

  „PALĄCE" Pocz. 12 w pol. DZIŚ PREMIERA'

  Kapitalna komedia z muzyką OSKARA STRAUSSA

  Triumf srry aktorskie]! W r. gl. czarująca

  A n n a N e a g l e

  I -wytworny ulubieniec kobiet

  FERNARD GRAVET

  Reżyseria: HERBERT WILCOX Dziś o g. 2 i 12 2 PORANKI

  od 80 gr. Na wieczorowe seanse

  od

  J 0 9 z ł .

  R A B K A Z D R O J O W I S K O G Ó R S K I E zapewnia świetną kurację I Idealny wypoczynek Kąpiele mineralne: Jodo-bronowe, borowinowe. Zawijania mulowe I okłady. Inhalatorium. Hydropatla.

  BASEN KĄPIELOWY - PLAŻA Sanatoria. Pensjonaty. — Mieszkania dla rodzm.

  C e n y u m i a r k o w a n e . Informacje i prospekty: KOMISJA ZDROJOWA w Rabce 1 Związek Uzdrowisk Polskich, Warszawa, Boduena nr. 2, tel. 530-38.

  ssenia i Sud&ie

  Ajnosi—wrogowie niedźwiedzi Tragedia wymierającego narodu—pierwotnych władców Japonii

  Na północno-japońskiej wyspie Hok-! nią się rybołóstwem. Cała ludność męska kaido żyją ostatni potomkowie narodu, który ongiś przed wiekami panował w całej Japonii. Są to Ajnosi — pierwotni mieszkańcy obszarów, położonych u lądu azjatyckiego, które tworzyły W Masach przedhistorycznych jedną całość i kontynentem.

  Gdy ogromna fala Mongołów z zachodu wtargnęła na tereny wulkaniczne. Ajnosi zmuszeni byli, ustępując przed najeźdźcami, cofnąć się ku północy. Obecnie tylko szesnaście tysięcy ludzi pozostało z tego dawniej tak potężnego plemienia. Mają jeszcze swój własny język, lecz posługują się także i japońskim. Niektórzy potrafią porozumieć się z cudzoziemcami łamaną angielszczyzną. Z zamiłowaniem urządzają jeszcze dzisiaj polowania na niedźwiedzie. Musieli jednak przyzwyczaić się do innych sposobów jąrohkowania.

  Pierwotni mieszkańcy Japonii, obdarzeni przyrodzoną zręcznością, wyrabia-

  d?isia1 łańcuchy z kamyków, maty i '•*nn nrznrlmioty nlecione. często wysta-•Tnp w sklepach faponskich i chętnie na-

  ' •v \ V*nc nrze? cudzoziemców. Ainosi w

  wyrusza na morze i pozostaje tam przez kilka tygodni. Chatki przez nich zamieszkałe, lezą nieeo zdała od zabudowań Japońskich, U wejścia do Ich osiedli spotyka się flaogół fotografa (oczywiście Ja* pończyka), który dokóttyWa grupowych zdjęć • ludfloJci, sprfcedaWRnych Cudzoziemcom, co stanowi także m. in. źródło dochodów dla Ajnosów.

  W małym teatrzyku w stolicy Sapporo, wędrowna trupa Ajnosów wystawiła pewnego wieczoru scenę z polowania na niedźwiedzie. Mężczyzna na flecie wygrywał sentymentalne melodie, a potem przez godzinę opowiadał jakąś historię. Mężczyźni i kobiety zjawiali się na scenie, ubrani barwnie i malowniczo. Wreszcie przyprowadzono żywego niedźwiedzia, do którego mężczyźni zaczęli celować tępymi strzałami. Rola niedźwiedzia polegała na tym, iż miał on paść 'martwy na ziemię. Często jednak się zdarza, iż zwieizę nie jest zbyt dobrym aktorem i nie myśli nawet zagrać komedii przed ludźmi. Niekiedy niedźwiedź okazuje swe zdenerwowanie przeciągłym mruczeniem, a kiedy aktorom nareszcie

  wioskach, położonych nad morzem, trud- udaje się skłonić niedźwiedzia do prawi

  dłowego zagrania swej roli. wówczas uczestnicy przedstawienia przystępują do radosnego uczczenia zwycięstwa. Nikt nie przejmuje się tym, gdy „martwy" niedźwiedź nagle się podnosi, co wywołuje wśród publiczności salwy śmiechu. Aktorzy otaczają wtedy zwartym kołem zwierzę, zakrywając je w ten sposób przed publicznością i spokojnie w dalszym ciągjh obchodzą uroczystość zwycięstwa.

  Niedźwiedź atnnowl ośrodek żyftła Ajnosów. We wsiach widać klatki na słupach. wznOSząCe się na metr Ponad powierzchnią ziemi. Na wierzchołkach jednego z płotów bambusowych widać osadzone czaszki upolowanych niedźwiedzi. Są to pozostałości z dawnych czasów minionej świetności.

  Niepodobna sprawdzić, jakie jest codzienne życie tych ludzi. Gdy tylko cudzoziemiec zjawia się we wsi. wnet najstarszy mieszkaniec biegnie do swej słomą krytej chaty, by po kilku minutach ukazać się znów odziany po „królewsku", ze słomianą koroną na głowie, z dzidą i lukiem w rękach. Nie można go skłonić do tego, by pokazał się w stroju codziennym. AJnos ustawia się przed reprezentacyjnym płotem i każe się fotografować na tle czaszek zabitych niedźwiedzi. — Zdjęcia robią, oczywiście, imponujące wrażenie.

  Te same fotografie odźwicrciadlają jednakże całą tragedię pierwotnych mie

  szkańców Japonii. Jest tylko jedna rodzina, którą się zawsze fotografuje, i ty l ko jeden dom urządzony w taki-sposób, że można go pokazywać obcym. Poza tym zaś panuje tam skrajna nędza. Kupa chrustu służy jako legowisko dla psów. (Psy Ajnosów, podobne do psów polarnych, słyną ze swej czujności). Ze studni czerpie się wiadrem mętną wodę. Stajnia składa się z kilku drągów, pokrytych dachem ze'słomy. Pomieszczenia ludzkie pozbawione sa okien/tak że światło przedostaje się-tylko przez mały otwór wejściowy. Za to Wewnątrz paniijc wioroWy porządek. Nad ogniskiem w ziemi wisi czysta'miednica i błyszczący kociołek do herbaty. W kątach ustawione są polerowane, pięknie rzeźbione skrzynie drewniane. Na podłodze leży skóra niedźwiedzia. Dzida stoi oparta o ścianę, obok zaś łuk. Przed chatką zatrzymuje się mały chłopczyk na długich deskach, nazwanych przez nas nartami, a znanych tam już dawno przed tym, niż sport ten u nas wszedł w modę.

  Przed wejściem wisi dłuei sznur, na którym suszy się ryby. Dokoła ciągną się gołe ponure rżyska. Majestatyczne tło zaś stauowi pokryty śniegiem wierzchołek dymiącego wulkanu.

  Pierwotni mieszkańcy Jaiołlil sn dzi-siej.rzadkością. Ogląda sie ]ch V , M T - . ' * O -mostwami, lak w muzeum. Besnpr'*iejne pozostałości wymierającego narodu...

 • „REPUBLIKA" nr. 172. Sobota, 25 czerwca 1938 r.

  znowiona fala teroru Arabów 3 Żydów zabitych w Palestynie. — Napad Arabów na pocśąg

  pasażerski.—Strajk arabski w „krwawym trójkącie" Wyrok śmierci na jednego Żyda zatwierdzony, drugi został ułaskawiony

  LONDYN. 24 czerwca. (PAT) Ostatnie dni przyniosły po

  nowny WZROST TERORU ARABÓW

  W PALESTYNIE. W wyniku walki, jaka rozegrała sie wczoraj wieczorem na pograniczu Jaf-fy i Tel-Avivu, dwóch Arabów zostało zabitych, a 4 Żydów 1 5 Arabów odniosło rany. Jeden z rannych Żydów zmarł w dniu dzisiejszym.

  Zaburzenia w innych częściach Palestyny również n|e ustają. W północnej Palestynie Arabowie zaatakowali żydowską wieś, przyczyni jeden Żyd został ciężko ranny. Na południe od Haify BANDA ARABÓW UPROWADZIŁA

  TRZECH ŻYDÓW. Ostatniej nocy został zabity koło Ram-len przez Arabów ksiądz włoski, Pie-stro Rossini i przeor katolickiego klasztoru w Beyt Jemal. Zabity został prócz tego przez Arabów handlarz żydowski.

  W pobliżu Tei-Awlwu napadnięty został przez dwóch Arabów Żyd sefar-dyjski, Nahum-Mizrachi Grindi. Ugodzony ciosem sztyletowym — Grindi zmarł następnie z odniesionych ran.

  Pomimo uwlelokrotnlone] straży policyjnej i wojskowej na pograniczu Tel-Awiwu i Jaffy 1 pomimo zasieków z ' drutu kolczastego wzdłuż odcinków gra' nlcznych, ze strony jaffsklej

  PADŁY DZIŚ W STRONĘ TEL-AWIWSKA LICZNE STRZAŁY.

  Rzucono też bomby. Wojskowy samochód ciężarowy zo

  stał obsypany strzałami rewolwerowymi z domu arabskiego w chwili, gdy wjeżdżał z Jałiy do Tei-Awlwu. Strzały chybiły. Zarządzono niezwłocznie rewizję, która jednak nie dała żadnych wyników.

  W ciągu dnia dzisiejszego zanotowano kilka

  ZAMACHÓW NA OBJEKTY WOJSKOWE.

  Niedaleko obozu wojskowego w Nablus teroryścl arabscy rzucili bombę na wojskowy samochód ciężarowy. Ofiar nie było. Zarządzony poście nie dał rezultatu.

  Dziś po obiedzie odbył się w Jafiie pogrzeb dwóch zabitych we ,vczoraj-szych wypadkach Arabów. Porządku strzegł większy oddział wojska. Wśród licznych uczestników konduktu agitatorzy arabscy kolportowali ulotki, nawołujące do pomszczenia krwi zabitych.

  Pogrzeb dwóch zabitych Żydów odbył się w piątek przed wieczorem w Tel-Awlwle.

  Sytuacja Jaffy jest w najwyższym stopniu rozpaczliwa. Delegacja tamtejszych Żydów zgłosiła się dziś do samorządu miejskiego w Tel-Awlwle, prosząc o pomoc I opiekę przed Arabami, którzy grożą wymordowaniem wszystkich Żydów.

  W szpitalu w Tel-Awlwle przebyt a ciężko ranny Noach Finkelsteln, któ-

  . ry był świadkiem najścia arabskiego na i dzielnice graniczne Tei-Awlwu w czwar I tek wieczorem. Finkelsteln stwierdza, | że jechał właśnie na rowerze, • gdy padły strzały z grupki Arabów. Jeden z nich dopadł Finkelsteina i ugodził go nożem.

  Na drodze z Jerozolimy do Jaffy w pobliżu Mikwe-lsrael nieznani sprawcy ostrzeliwali przejeżdżający autobus a-rabskl. Ofiar nie było. Na miejsce

  PIERWSZORZĘDNE

  M Y O ł O D O GOLENIA

  MAJOLA PIENISTE

  ŁAGODNE TANIE

  W A R S Z A W C E L A B O R A T O R I U M --"• C R ^ M I Ć Z I M E S.A..

  przybyła policja z Jaffy i oddział wojskowy z Sarafend. Aresztowano 2-ch Żydów, podejrzanych o posiadanie broni. Są nimi: Mojżesz Brenrier i Abraham Herzog. Obu odstawiono do więzienia.

  Proklamowany przez przewódcę arabskich band terorystycznych na północy Palestyny, Jusstifa Abu-Dateh, strajk powszechny, objął miasta 1 wsie arabskie w trójkącie Dżenin — TuIKa-rem — Nablus. Strajk objął wszystkich Arabów.

  JAFFA, 24 czerwca. (PAT) Grupa terorystów .

  NAPADŁA NA POCIĄG PASAŻERSKI NA LINII HAIFFA — SAMAKH.

  Jeden z pasażerów został ciężko ranny. JAFFA. 24 czerwca.

  (PAT) Po ostatnich atakach zbrojnych band na linię kolejową, łączącą Egipt z Palestyną, rząd wydał nowe zarządzenia, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Wszystkie mosty będą odtąd strzeżone przez stałe posterunki policji, uzbrojone] w karabiny maszynowe.

  ' JEROZOLIMA. 24 czerwca. Kwatera naczelnego dowódcy sił

  zbrojnych w Palestynie, gen. Ilaiuinga, wydała dziś po południu oficjalny ko-

  Dia deUkatnyck wtteów J f - j j f m L s t

  w ' n n o S'C używać najlep-W5*VVTVM' szych i najłagodniejszych środków! Przede wszystkim unikać należy szamponów alkalicznych, wytwarzających osad wapienny. Zapewnicie swoim dzieciom na przyszłość piękne i zdrowe włosy, myjąc je N I E alk ul icznym, pozbawionym mydła szamponem /£•

  I Szampon Czarna główka w" 2-ch odmianach: dlii ciemnych i jajnych włosów!

  munlkat, stwierdzający, że gen. Halning zatwierdził wyrok śmierci przez powieszenie, wydany w dniu 3 czerwca przez sąd wojenny w Haiifie, tylko w stosunku do Salomona Ben- Josefa — za posiadanie znalezionych przy nim dwóch rewolwerów i bomb, uchylił zaś wyrok śmierci do Abrahama Szeina, zamieniając ten wyrok na kare dożywotniego więzienia i to ze względu na wiek skazanego.

  Komunikat nie podaje terminu, w którym wyrok śmierci na Ben-Josefle ma być wykonany.

  D y m i s j a starosty o lkuskiego. — Wysok ie p ło ty , na jeżone d r u t e m Kolczastym muszą zn iknąć .—Ostrzeżen ie pod a d r e s e m

  opornych przemysłowców

  AhO'3 protestacyjna przeciwko „ghettu ławkowemu"

  Warszawa, 24 czerwca. W związku z akcją protestacyjną

  przeciwko „ghettu ławkowemu" odbyło się wczoraj posiedzenie komitetu obrony praw akademika żydowskiego. Na posiedzeniu tym postanowiono, że studenci - Żydzi w dalszym ciągu wysyłać będą listy do ministra oświaty prof. Świętochłowskiego z protestem przeciwku ghettu.

  Zakaz zgromadzeń „Falangi" WARSZAWA, 24 czerwca.

  Władze administracyjne zakasały w ostatnich dniach odbywania zgromadzeń publicznych przez grupy Falangi. Powodem zakazu była obawa o zatiłó-cenie spokoju publicznego.

  WARSZAWA. 24 czerwca. (PAT) P.A.T. komunikuje urzędowo: Minister spraw wewnętrznych, ge

  nerał Sławoj-SkładkowskI, wystosował dnia 24 czerwca b. r. do wszystkich panów wojewodów okólnik treści następującej:

  W wyniku mojej inspekcji województwa kieleckiego z dnia 23 czerwca 1938 roku komunikuję i zarządzani, co następuje:

  Konsekwentna walka, którą rozpoczęliśmy przed kilku laty pod hasłem podniesienia estetycznego i zdrowotnego stanu wsi i miast, dała już niewątpliwe wyniki.

  Pomoc w tej sprawie okazała nam zarówno prasa, jak szereg instytucy] i osób prywatnych.

  Wszelkiego rodzaju niedociągnięcia ze strony administracji w tym zakresie karałem 1 będę karał w sposób bezwzględny.

  W dniu wczorajszym ZMUSZONY BYŁEM ZWOLNIĆ

  Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA STAROSTĘ OLKUSKIEGO,

  a starosta miechowski ulegnie temu samemu losowi, o ile w ciągu dwóch tygodni nie uzupełn] krzyczących braków w swojej pracy.

  Stwierdzić tu muszę, że największy opór w naszej kulturalne] pracy spotkaliśmy nie ze strony ludzi ciemnych i u-bogich, a ZE STRONY CZĘŚCI PRZEDSTAWI

  CIELI WIELKIEGO PRZEMYŚLU, w szczególności obcego pochodzenia.

  Jeszcze w czasach zaborczych wybudowali oni olbrzymie płoty, najeżone zwojami drutu kolczastego, i wysokie mury, posypane u szczytu szkłem tłuczonym — wszystko to celem izolacji od obcego im społeczeństwa miejscowego, do którego w większości nie mieli i nie chcieli mieć zaufania.

  W ciągu 20 lat istnienia niepodległości Polski było dosyć czasu, by zorientować się, że tego rodzaju bezceremonialne odgradzanie się od społeczeń-

  Marsz. Śmigły Rydz w sejmie rewizcMował nłk. Walerego Sławka

  . Warszawa, 24 czerwca. Dziś w godzinach południowych

  p. Marszałek Śmigły-Rydz rewizytował marszałka Sejmu, p. Sławka.

  Pan Marszałek Smlgły-Rydz został powitany przy wejściu do gmachu sejmowego przez dyrektora biura Sejmu i szefa sekretariatu, radcę Zagórskiego. Pan Marszałek Śmigły-Rydz pozostawał w gabinecie p. marszałka Sławka około pół godziny.

  Warszawa. 24 czerwca. (PAT) Marszalek seimu Walery Sta

  wek złożył w dniu dzisiejszym wizyty: nanu prezesowi rady ministrów eren. Slawoj-Składkowsklemu. J. E. ks. kardynałowi Kakowsk"emu, Dierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego L. Suniń-skiemu, prezesowi Naiwytższei Izby Kon troli gen. J. Krzemińskiemu, wicepremierowi i ministrowi skarbu Inż. E. Kwiatkowskiemu, ministrowi soraw zagranicznych J. Beckowi.

  Kontyngenty dla nowych adwokatów Naczelna rada adwokacka zbiera dane

  WARSZAWA, 24 czerwca. Naczelna rada adwokacka przygoto

  wała specjalne kwestionariusze lad adwokackich w sprawie wyznaczenia kontyngentu dla nowych adwokatów. Lo

  kalne rady adwokackie złożyć mają naczelnej radzie adwokackiej w krótkim czasie opinię, jaka ilość nowych adwokatów powinna być we wrześniu r. b. wpisana na listę kontyngentowi).

  stwa miast polskich, w których panowie cl mają szczęście i zaszczyt prowadzić swoje przedsiębiorstwa, jest obecnie zupełnie nie na czasie.

  W roku obecnym, gdy od trzech miesięcy prowadzimy akcję znoszenia w miastach wszystkiego co szpeci, tamuje dopływ światła, słońca i powietrza — właśnie te mury i parkany wielkiego przemysłu okazały się najbardziej nieustępliwe i oporno w naszej akcji, mającej na celu dobro i rdrowie ogółu.

  Gdy zarządzenia miejscowych p. p. starostów nie osiągnęły zamierzonego celu, oświadczam, co następuje:

  OSTRZEGAM PO RAZ OSTATNI OPORNYCH PANÓW PRZEMYSŁOW

  CÓW. że obowiązkiem ich jest zniesienie, przynajmniej od strony ulic miejskich, szpecących parkanów i murów \ zastąpienie ich estetycznymi sztachetami lub siatkami. Specjalnie wrażliwi na natarczywość wzroku miejscowej ludności mogą prócz tego zasadzić żywopłoty.

  Motywy: 1) KONIECZNOŚĆ PRZEWIEWU

  W MIASTACH ZE WZGLĘDU NA WYMOGI OBRONY PRZECIWGAZOWEJ; '

  2) ZAPEWNIENIE ŚWIEŻEGO POWIETRZA, ŚWIATŁA, SŁOŃCA l ZIELENI DLA OSIEDLI;

  3) PRZYTOCZONE MOMENTY NATURY MORALNEJ, KTÓRE NIE WY; MAGAJA UZASADNIENIA.

  Dopilnowanie wykonania tych wymagań polecam pp. wojewodom jeszcze w obecnym sezonie budowlanym.

  Nazwiska opornych proszę, po wyczerpaniu środków będących w dyspozycji pp. wojewodów, przedkładać do me] decyzji.

  (—) SŁAWOJ-SKŁADKOWSKI minister.

  Białogród. 24 czerwca. (PAT) Premier jugosłowiański i mi

  nister spraw zagr. Stojadinovicz dzisiaj rano powrócił do Białogrodu ze swej podróży do Włoch.

 • 4 „KEPUBLIKA" Nr. 172. Sobota, 25 czerwca 1938 r.

  MOBILIZACJA GOSPODARCZA JAPONII wskutek przedłużającej się wojny z Chinami. —

  Chińczycy znów przerwali tamy TOKIO, 24 czerwca.

  (PAT) Agencja Donie! donosi: Wczoraj wieczorem po zakończeniu

  posiedzenia rady ministrów, na którym uchwalono ogłoszenie mobilizacji gospodarczej kraju, ogłoszono komunikat z którego wynika, że pomimo pomyślnych rezultatów, osiągniętych dotychczas w Chinach, należy liczyć się z możliwością długotrwałości konfliktu. Rada ministrów przyszła wobec tego do przekonania, iż naczelnym zadaniem jest zaopatrywanie w żywność i materiał wojenny wojsk, walczących w Chinach. Żądanie to może być wypełnione Jedynie przy przeprowadzeniu ścisłej kontroli gospodarczej wewnątrz kraju.

  . TOKIO, 24 czerwca. (PAT) Agencja Domei donosi: Powódź, która pozbawiła dachu nad

  głową przeszło milion Chińczyków w prowincjach Honąn 1 Anhwel, obecnie zagraża dolinie rzeki Jengtse. • Wojska chińskie, pragnąc powstrzymać posuwanie się wojsk japońskich w kierunku Haiikau wzdłuż rzeki Jangtsen zniszczyły 23 b. m. obwarowania pod Mahwatl na południe od Taihu. Okoliczne miejscowości znajdują się Już pod wodą.

  Londyn, 24 czerwca. (PAT) Jak donosi „Ev'ening" Standard",

  rząd francuski zawiadomił dziś rząd brytyjski, iż w razie gdyby Japończycy wysadzili swoje wojska na wyspie Hai-nan, to Francja wysadzi tam równą liczbę wojska z dywizji krążowników, znajdujących sie na sąsiednich wodach. Według dziennika Francuzi oświadczają, iż nie mogą dopuścić do okupacji przez Ja

  pończyków tej wyspy, która oddzielona jest od francuskich Indochin tylko zatoką tonkińską. Wyspa Hainan o długości 150 mil i szerokości 100 mil posiada dwa miliony ludności i leży pomiędzy morzem Chińskim a zatoką tonkińską. Wyspa ta znajduje się w sferze wpływów francuskich i posiada żywotne znaczenie dla handlu francuskiego między Indochina-mi a południowymi Chinami. Wyspa ma dogodne porty i zajęcie jej przez Japończyków znacznie'wzmocniłoby strategiczną pozycję marynarki japońskiej. .

  Paryż, 24 czerwca. (PAT) Koła miarodajne nazywają naj

  zupełniej bezpodstawnymi wiadomości londyńskie, według których rząd francuski miał poinformować rząd brytyjski o zamiarze wysadzenia swych wojsk na wyspie Hainan w razie przybycia tam oddziałów japońskich.

  Wszystkie nieczystości cery, jak zaczerwienienia, krosty, wypryski ropne i t. p. powstałe na skutek złego trawienia i zanieczyszczenia krwi, znikają niezawodnie po częstym stosowaniu naturalnej wody gorzkiej Franclszka-Józefa.

  Płk. Łojko—dyrektorem departamentu

  przemysłu i rzemiosł WARSZAWA, 24 czerwca.

  (PAT) Jak się dowiadujemy, dyrektorem departamentu przemysłu i rzemiosł w ministerstwie przemysłu i handlu zostaje p. ppłk. Zygmunt Lojko, zastępca szefa departamentu uzbrojenia M. S. Wojsk.

  P. ppłk. Łojko jest znawcą zagadnień przemysłowych, a specjalnie przemysłu przetwórczego metalowego, z którymi zapoznał się gruntownie na poprzednich stanowiskach.

  Ppłk. Łojko obejmie nowe stanowisko po powrocie z urlopu, na który obecnie wyjechał.

  Warszawa. 24 czerwca. (PAT) P. minister opieki SDołecznej

  M. Kościałkowski przyjął w dniu 24 b. m. przedstawicieli świata lekarskiego w osobach prof. dra Michałowicza i płk.

  dra Wowkonowicza w imieniu naczelnej izby lekarskiej, dra Czarneckiego i dra Stefańskiego w imieniu zarządu głównego Związku Lekarzy P.P., dra Hozera — pełnomocnika Związku Le-

  Wniosek ma być zgłoszony na jednym z najbliższych posiedzeń sejmu

  B. starosta Robakiewicz skazany na 4 lata więzienia

  Lwów. 24 czerwca. (PAT) Dziś w południe sad apelacyj

  fly" we "Lwowie" ogłosił wyrok w' v procesie b. starosty w Zaleszczykach Ro-bąkiewicza i b. sekretarza tamteiszej ra tfy powiatowej — Sowińskiego, oskarżo hych o popełnienie różnych nadużyć w czasie urzędowania.

  Sąd stanisłp.wowski skazał Robakie-wicza na 4 lata wiezienia, a Sowińskie go na 3 miesiące aresztu z zawieszeniem wykonania kary na przeciąg 2-ch lat. Sąd apelacyjny zatwierdził wyrok pierwszej instancji w stosunku do Ro-bakiewicza.

  Delegacja StowakAw u premiera Hodży

  Praga, 24 czerwca. (PAT) Premier dr̂ Hodża przyjął

  dziś w prezydium rady ministrów delegację słowackiego stronnictwa ludowego ks. Hlinki. W skład delegacji wchodzili: poseł dr. Tiso, Siwak, Sidor, oraz sekretarz generalny stronnictwa dr. Sokol. Delegacja przedstawiła premierowi szereg skarg na władze administracyjne.

  Aresztowania hitlerowców w Kłajpedzie

  Berlin, 24 czerwca. (PAT) Prasa niemiecka donosi o are

  sztowaniu przez policję litewską w Kłajpedzie licznych Niemców, którzy podczas postoju w Kłajpedzie niemieckiego statku motorowego „Preussen", u-trzymujflcego regularną' komunikację między Prusami Wschodnimi i portami bałtyckimi zgromadzili się na przystali: i odśpiewali niemieckie pieśni narod z ę .

  Zebranie apliKanfów adwokackich w Łodzi

  Wczoraj wieczorem odbvło się zebranie Stowarzyszenia aplikantów adwo kacklch, na którym omawiana była spra Sffll zamknięcia Ust adwokackich.

  Umowa zbiorowa lekarzy z ubezpieczeniami P o r o z u m i e n i e zosta ło |uż osiągnięte . — P r z e d s t a w i c i e l e

  ś w i a t a l e k a r s k i e g o u m i n . K o ś c i a ł R o w s K i e g o karzy Kas Chorych Małopolski i Wołynia, dra Kaszubskiego i dra Martyńskie go imieniem Zrzeszenia Lekarzy Ubez-pieczalni Społecznej w Warszawie — w obecności p. podsekretarza stanu dr. E. Piestrzyńskiego, dyr. departamentu u-bezpieczeń społecznych dr. T. Dybos-kiego i dyr. działu lecznictwa Z.U.S. dr. Wąsowicza.

  Dyrektor departamentu Ubezpieczeń Społecznych dr. T. Dyboski zakomunikował, że w rezultacie narad osiągnięto całkowite porozumienie w przewlekającej się od lat 5-ciu sprawie ogólnych zasad umów dla lekarzy w ubezoieczal-niach.

  Stworzono w ten sposób podstawy do zbiorowego umownego normowania warunków pracy kilkutysięczne! rzeszy lekarzy ubezpieczalnianych, którzy stanowią przeszło czwartą cześć ogółu lekarzy w państwie.

  Osiągnięte porozumienie, które przy nosi znaczną poprawę warunków pracy lekarzy ubezpieczalni. zarówno z punktu widzenia zawodowo-lekarskiego. jak i ogólno-spolecznego — powitane zostało przez świat lekarski z prawdziwą ulgą i zadowoleniem. Wyrazem tego' hy-ło oświadczenie przedstawicieli wszystkich organizacji lekarskich w Polsce, którzy komunikując p. ministrowi M. Kościałkowskiemu o zakończeniu rozmów — jednogłośnie stwierdzili, że dzięki jego inicjatywie i życzliwemu poparciu została korzystnie załatwiona tak doniosła dla świata lekarskiego spra wa.

  Ustalenie zasad ogólnych do umów z lekarzami ubezpieczalni snołccznvch stanowi — po układzie zbiorowym dla dziennikarzy — dalszy krok nanrzod w kierunku normalizacji warunków pracy w drugiej ważnej dziedzinie służby publiczne!.

  Warszawa. 24 czerwca. Sprawozdawca polityczny ..Słowa"

  donosi, iż na jednym z najbliższych posiedzeń sejmu zostanie zgłoszony przez grupę posłów wniosek wyrażenia vo-tum nieufności dla pos. Bogusława Mie dzińskiego, jako wicemarszałka sejmu.

  W kuluarach sejmowych utrzymywano, że pos. Miedziński nie będzie cze kał na pojawienie się powyższego wnio skn, lecz, że uprzedzając go. sam złoży .go&nośó wicemarszałka seimu.

  : - - •. - • •• * • • Na ręce przewodniczącego koła par

  lamentarnego Ozonu sen. Dabkowskie-go wpłynął od posła Bohdana Chełmie-kiego list następującej treści:

  „ W związku z przemówieniem p. w i cemarszalka Miedzińskiego na dzisiejszym zebraniu klubu OZN i w konsekwencji zajętego przeze mnie na -tern zebraniu stanowiska zgłaszam niniejszym wystąpienie z klubu OZN".

  Równocześnie w kuluarach rozeszły się • wiadomości.*iż.;Ustvi nodobnel: treści mają zamiar wystosować jeszcze dwaj inni posłowie.

  Osadzenie w Berezie Kartuskiej spekulantów i przestępców kryminalnych

  WARSZAWA, 24 czerwca. Ministerstwo spraw wewnętrznych

  w dalszym ciągu osadza w miejscu odosobnienia w Berezie Kartuskiej niepoprawnych' przestępców kryminalnych oraz spekulantów i szkodników gospodarczych. Z pośród skierowanych ostatnio do Berezy odosobnionych powyższych kategorii wymienić należy:

  Zelmana I Szmula Lipsonów z Płoc-I ka, którzy mimo kar prowadzili pota-Jjemne operacje bankowe oraz na szer

  szą skalę uprawiali lichwę wśród inteligencji pracującej i ktipiectwa; Lejbę

  Giwanta, rzeźnika z woj. wołyńskiego, zawodowo trudniącego się nielegalnym ubojem; Jankla Sochę, su te nera, terory-stę z Lublina; Franciszka Dziurę z woj. kieleckiego, 9-krotnie karanego sądownie za kradzieże i rabunki; Jana Nowo-cienia, U razy karanego złodzieja, organizatora szkół złodziejskich w powiecie kozienlckim, oraz z m. Warszawy: Piotra Życińskiego, szantażystę, demo ralizującego nieletnich chłopców, i Fran clszka Brewczyńsklego, 12-krotnle ka ranego złodzieja mieszkaniowego.

  Część uchodźców ma być osiedlona w krajach zamorskich LOndyn. 24 czerwca

  Rząd brytyjski zamianował hr. Win tertona i b. posła angielskiego w Wiedniu, Palalrefa, przewodniczącymi delegacji brytyjskiej na konferencii emigracyjnej w Eyian. Eksperci angielscy badają możliwości przyjęcia pewnej ograniczone] ilości emigrantów kwalifIkowa nych z Niemiec w granice Imperium bry tyjsklego. Na konferencji ma zo stać wy pracowany obszerny olan osiedleńczy dla emigrantów z Niemiec.

  Projektuje ,sie organizowanie wielkie] akcji osiedleńcze] w krajach zamors kich, przyczem akcja ta finansowana by była przez specjalną komisje, a koszta rozłożone by były następująco: 1/3 płaciłoby państwo, wysyłające emleran-tów, a 1/3 płaciłaby komlsla. względnie bank emigracyjny. Przede wszystkim Niemcy musiałyby się zgodzić na zorganizowanie uporządkowane! emigracji, wyrażającej się cyfrą 50 do 70 tysięcy ludzi rocznie.

  SHIRLEy TEMPIE

  FENOMEN WŚRÓD DZIECI I AKTORÓW na czele 100-osobowej rewii w filmie lez 1 radości p. t.

  I I 99

  Już jutro w kinip »» R B A L T O

  Dr. Józef LIEBESKIND Marienbad—DOM H U N G A R I A

  Dr. Zypmunt blEBESKIND Marienbad—DOM H U N G A ? ? I A

  Żydom wieden̂ HIm zauroniono wstępu do parków

  Wiedeń, 24 czerwca. (PAT) Dyrekcja policji wydala za

  rządzenie, zabraniające Żydom wstępu do następujących parków wiedeńskich: Stadtpark, Schoenbrunn, Tuerkenschantz park i Lainz. Równocześnie burmistrz miasteczka Moedling pod Wiedniem wy dal zakaz przebywania Żydów we wszy

  P | stkich parkach miejskich oraz zakaz no-j szenia przez Żydów strojów alpejskich. EUROPA Eocz. 4. 6, 8, 10

  Cenj miejsc na wszystkie seanse — od 80u ORIENT- EXPRESS 100 proc. emocji i sensacji!

 • „REPUBLIKA" nr. 172. Sobotą, 25 czerwca 1938 r.

  Z dziełowy £od*i

  Dnia 25 czerwca 1915 roku Łódź, pozostająca od czasu ofensywy niemieckiej nad Rawką — Bzurą, w walkach o Warszawą w denerwującym niepokoju, otrzymała pierwsze wieści, że walki te dały zdecydowane zwycięstwo Niemcom.

  W nocy z 25 na 26 czerwca policja niemiecka zarządziła alarm na ulicach, nie pozwalając nikomu wydalać się; po 7-ej wieczorem z domu i nakazując oświer tlenie przez całą noc okien, wychodzących na ulice.

  Dli i Prospera Jutro J a na i Pawła

  Wschód słońca Zachód słońc* Wschód księżyca Zachód k s i e t m DIuKoić dnia Przvbvło dnia

  3.16 19,59

  1.29 17.41 16.43 8.38

  Katastrofa kolejowa pod Krakowem Pociąg pośpieszny, idący do Lwowa, wykoleił się.— 7 osób odniosło ciężkie rany. — Śledztwo w toku

  Kraków, 24 czerwca. Wczoraj w godzinach południowych

  został Kraków zaalarmowany wieścią o katastrofie kolejowej.

  Początkowo mówiono o zderzeniu dwuch pociągów.

  Okazało się jednak, że chodzi o wykolejenie się pociągu pośpiesznego Kraków — Lwów, odjeżdżającego z Krakowa o 11.45.

  Jak się dowiadujemy, pociąg ten o

  normalnej porze opuścił Kraków. Po upływie krótkiego czasu dyrekcja kolejowa otrzymała telegraficzną wiadomość z Bieżanowa, że przy wjeździe na stację pociąg wykoleił się.

  Z Krakowa wyjechał natychmiast na miejsce katastrofy wicestarosta powiatowy mgr. Chrapowlcki, komisja dyrekcji kolejowej, funkcjonariusze policji śledczej oraz karetki pogotowia ratunkowego.

  Kobieta zachorowała na pryszczycę Izolowano |ą i poddano leczeniu.—Nie pijcie mleka surowego

  Krótkie wiadomości TYMCZASOWA RADA MIEJSKA zwołana

  została na plenarne posiedzenie na czwartek, 30 b. m. Będzie to prawdopodobnie ostatnie posiedzenie rady przed feriami letnimi Porządek dzienny przewiduje m. In. przejęcie szpitala w Radogoszczu przez miasto, nadanie nazw szeregowi ulic oraz poszerzenie Al. Kościuszki.

  „DEFILADA OKRĘTÓW" odbędzie odbędzie się dziś wieczorem na PI- Wolności w ramach „Tygodnia Morza". Po podniesieniu bandery na gmachu zarządu miejskiego oraz odegraniu Hymnu Bałtyku nastąpi defilada pojazdów mechanicznych, udekorowanych na kształt okrętów, łodzi wszelkiego typu I t. d. • . •

  BUDOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO na ul- Rzgowskiej rozpocząć się ma Jeszcze w ble żacym roku. Zarząd miejski opracował Juz plan budowy I uzyskał zatwierdzenia go przez wła dze kolejowe.

  • KONTROLA MIEJSC SPRZEDAŻY owoców

  zarządzona została przez władze sanltarno-ad-mlnlstracyjnc. Komisje badać będą, czy sprzedawcy zabezplecają owoce przed kurzem, zanieczyszczeniem, dotykiem I t> d. Owoce muszą być szczelnie osłonięte ccloiancm lub gazą,

  LEŻALNIA W ŁAGIEWNIKACH wybudowana będzie przez zarząd miejski. Plany sporządzone zostały Już przez wydział techniczny. Równocześnie wydział ten opracował plan budowy filtra biologicznego dla posesji szkolne] przy ul. Franciszkańskie] oraz bramy dla parku ludowego Im. Marszałka Piłsudskiego.

  • ASFALTOWANIE PODWÓRZ w domach

  śródmieścia luz się rozpoczęło, na skutek zarządzenia starosty grodzkiego dr. Mostowskiego. Asfaltowaniu podlegają podwórza tych domów, które znajdują się na ulicy o ulepszone) nawierzchni, a więc na ul. Piotrkowskiej, Traugutta, Moniuszki, Al- Kościuszki I t. d.

  Urlop p. wojewody Józewskiego Z dniem 2-1 czerwca r. b. n. woje

  woda łódzki Józewski rozDOczal urlop wypoczynkowy.

  Zastępuje go p. wicewojewoda Stefan Wendorff.

  Ukarani właściciele domów za niewykonanie remontów Wczoraj przed sądem starościńskim

  odpowiadali właściciele domów, którzy nie zastosowali się do zarządzenia o remoncie swych posesyj. M. in. skazani zostali:

  Wilhelm Karol Fieblch, właściciel domu przy ul. Pomorskiej 145 na 500 zł. grzywny z zamianą na 14 dni aresztu

  Paweł Szott, właściciel placu przy u!. Nowo - Południowej na 10 dni bez-wgzlędnego aresztu,

  Fajga Frydrych, właścicielka domu przy ul. Kopcińskiego 16 — na 100 zt grzywny.

  Hirsz Cytcr, właściciel fabryki przy ul. Brzezińskiej 50, na 300 zł. grzywny, (i)

  Wczoraj stwierdzono w Łodzi fakt zachorowania na pryszczycę mieszkanki wsi Lipiny. Przybyła ona do Łodzi, celem zasiągnięcia porady u lekarzy z powodu owrzodzenia jamy ustne)* i twarzy. Już w pierwszej chwili lekarze powzięli podejrzenie, iż jest to wypadek pryszczycy, dopiero wczorai jednak fakt ten ustalony został bezspornie.

  Wydział zdrowia zarządu miejskiego Izolował chorą ] poddał ją leczeniu.

  Jak nas informuia. nie ma obawy o to, by chora mogła przenieść zarazę.

  Pryszczyca w odniesieniu do ludzi atakuje tylko osoby, które badź stykają się z chorymi krowami, badź też piją mleko nieprzegotowane. pochodzące od chorych krów. Natomiast nie Drzecho-dzi ona bezpośrednio z człowieka na człowieka. W tym wypadku wieśniaczka zaraziła się, pielęgnując swa chorą krowę.

  Władze zdrowotne raz jeszcze przy pominają, by ludność, we własnym interesie nie pila mleka nieprzeeotowa-nego. (i)

  Jak się dowaidujemy. narazle stwier dzOnó poważniejsze obrażenia 7-lu osób z czego 5 osób jesf ciężko rannych. Najcięższe rany odniósł Tadeusz Oleś. kelner wagonu restauracyjnego. Ciężko ranni są również pracownicy Obsługi

  lokomotywy, Julian Bllnto. maszynista, Eugeniusz Sclobłowskl. palacz oraz Józef Pościag, pomocnik palacza.

  Poważnlo ranna jest również Wanda Spalke. ż°na lekarza ze Lwowa. — Wszystkich tych rannych umieszczono w szpitalu.

  Szyny wygięte są 1 skręcone jak postronki, a wśród nich leżv rozbity po-ciąg.

  W wagonach powybijane są szyby, połamane drzwi i żelazna pokrywa w wielu miejscach rozdarta I pokrzywiona.

  Jak się okazuje, przyczyna katastrofy było to, Iż pociąg pośpieszny, jadący z dużą szybkością, który miał przejechać przez stacjo nie zatrzymując się, z hiewladomego powodu skierowany został na boczny toj, prowadzący do Wieliczki.

  Ponieważ w tym miejscu test krzy-j wizna. pociąg, jadący z ogromną szyb-I kością wykoleił sle.

  Obrady nad ordynacja wyborcza dla miast w komisji se jmowej . —Postulaty rady naczelnej zw. miast.

  Wniosek o pozbawienie praw wyborczych Żydów odrzucono Donosiliśmy wczoraj o sensacyjnej szczególnych kandydatów-. umieszczo-J sów, niezależnie od tego. na iakiei znaj

  uchwale komisji sejmowej w sprawie nych na listach. Przy obliczaniu wyni-.dują się liście i przyzna im mandaty ordynacji wyborczej do rad miejskich, ków ustalano przede wszystkim wiele(radzieckie.

  mandatów każda lista zdobyła, a dopie-| Odrzucenie proporcjonalności jest m. in. Łodzi. Komisja odrzuciła projekt częściowych wyborów kurialnych, u-staliła zasadę powszechności w D e ł n y m tego słowa znaczeniu, a co najważniejsze — skasowała proporcjonalność. Wy bory zatem mają być czteroorzvmiotni-kowe, a nie piccioprzymiotnikowe. O ile plenum sejmu i senat uchwałę te zatwierdzą, same wybory do rady miejskiej w Łodzi odbeda sie mniej więcej na tych samych zasadach, î k dotychczas, ale nastąpi tylko różnica w sposobie podziału mandatów radzieckich z poszczególnych list.

  Jakie zmiany wprowadzi zmniejszenie proporcjonalności?

  Przy dotychczasowych wyborach głosowano również na nazwiska no-

  wszystkie głosy, które padły na daną listę, ustalano dzielnik wyborczy i rozdzielano proporcjonalnie mandaty.

  Odrzucenie zasady proporcjonalności zmienia' ten porządek rzeczy. Ustalać sie będzie przede wszystkim liczbę glo sów nie na dana listę, lecz odrazu. wiele głosów padło na poszczególnych kandydatów ze wszystkich list. które brały udział w wyborach.

  Głosuje się bowiem na osoby, a nie na listy. A ponieważ Łódź wybierać będzie 84 radnych — komisja wyborcza wybierze tych 84 z rK>śród kan-rWdatnw. ktńrzv 7 d o h v l l nalwiecej gło-

  Powszechność i stałość świadczeń stworzą silną flotę wojenną

  Delegacja inwalidów wof.up.wojewody Postulaty i żale związku będą rozpatrzone

  W dniu wczorajszym p. wojewoda Józewski przyjął delegacje związku inwalidów wojennych R. P. w osobach po sła Snopczyńskiego i Antoniego Pająka z Warszawy oraz pp. Kaźmierczaka, Wojdana, Grabowskiego i Kułakowskie go z Łodzi. Delegacja wręczyła p. wojewodzie memoriał, omawiaiacy bolącz ki Inwalidów wojennych oraz wdów i sierot po poległych prosząc o wydanie zarządzeń, które przyczyniłyby sie do złagodzenia tych bolączek.

  Delegacja wskazała, że dotychczas ignorowana jest ustawa o obowiązkowym zatrudnieniu inwalidów' wojennych. Nie stosiija sie do usfawy nie tylko fizzedę|p'binrstwa

  „ R I A L T O "

  S5 «*•

  ro później, kto z figurujących na tej liś-j równoznaczne z odebianiem pewnych cie został radnym. Sumowano za tyni j przywilejów, z których korzystały du

  że ugrupowania 1 wyrównaniem szans dużych I małych grup. Decydować będzie bowiem nie popularność tvch czy inńvch organizacyi, lecz popularność o-sób, niezależnie od tego. na jakiej liście będą one kandydowały.

  Dalsze prace komisji sejmowej przy niosą być może Jaszcze dalsze zmiany.

  Donosiliśmy już wczorai. iż w Warszawie rozpoczęły sle obrady zarządu i rady naczelnej związku miast Do lsk i ch . Tematem obrad miała bvć w zasadzie tylko polityka teren°wa 1 budownictwo społeczne samorządów. Ponieważ jednak równocześnie komisja sejmowa o-braduje nad ordynacją wyborcza dla sa morządów. zarząd 1 rada naczelna związku miast uważały za wskazane podjąć odpowiednia uchwałę w tej spra wie.

  W uchwale swej zarząd i rada naczelna wysunęły następujące postulaty:

  1) Ordynacja wyborcza musi być Jednolita dla wszystkich miast (zgodnie zresztą z uchwałą komisii sełmowej). 2) prawo IngerncJI admlnistracll rządowej do postępowania wyborczego po« winno być ograniczone. 3) ordynacja winna dokładnie określić termin, w ciągu którego musza być rozpatrzone protesty przeciwko wyborom, oraz termin, w którym odbyć sle ma pierwsze posiedzenie konstytucyjne nowej rady miejskiej, 4) liczba podpisów, wymagana do wniesienia protestu wyborczego powinna być zmniejszona.

  Uchwała ta ieszcze w dniu wczorajszym przesłana została do seimu.

  W związku z Dodieciem tei uchwały grupa endeków w ncij.ie naczelnej zgło siła wniosek, Jomagaiacy sie odebrania Żydom praw wyborczych do samorządu. Wniosek ten został lednak odrzucony, (s)

  nawet instytucje samorządowe i społecz ne, jak zarząd miejski, ubezoieczalnia społeczna, powszechny zakład ubezpieczeń wzajemnych 1 t. d.

  Następnie poruszono sprawę zapomóg kwartalnych dla tych Inwalidów wojennych, którzy D O dniu 1 kwietnia 1934 roku utracili renty na mocy dekretu oszczędnościowego I wreszcie sprawę kiosków ulicznych z wyrobami ty. tuniowyml, które powinny bvć oddawane wyłącznie inwalidom.

  P. wojewoda oświadczył w- odpowiedzi, że zapozna sie z wyłuszczony-mi postulatami i wyda następnie odpo-

  nrywatne. ale więdnie zarządzenia. (i)

  Dziś n g. 12 i 2 2 PORANKI

  . Ceny od 'Vis ro roz ostatni!

  Pod hasłem: „PRECZ SMUTKI I KŁOPOTY"! ' . kapitalna komedia p. t.

  Z ł o t o n a u l i c y W r. gl. EANIELLE DARR1EUX

  W. trzecim dniu ciaenicnia \? I ot. padła ZIIÓV w i e l k a wygrana Zł. 25.000 na Nr. 111887 w kotfU-tnr7ft lenaceco Landaua w Łod/,i, rrzy ul. Piotrkowskiej 46.

 • • • • •

  6 „REPUBLIKA" nr. 172. Sobota, 28 czerwca 1938 r.

  Pełna tabela wygranych

  3-go dnia ciągnienia I-ej klasy 42 Loterii Państwowe]

  TABELA N1EURZEDOWA - BEZ GWARANCJI

  5,000 zł. — 11132. 10,000 zł. — 7981. 5,000 zł. — 68068. 138793. 2,000 zł.—20364. 64656, 91583. 114741,

  130439. 1000 zł. — 1241. 10819. 34292. 134374. 500 zł. — 4637. 7758. 19694. 44068,

  45875, 72900, 83458. 138746. 141774, 146788.

  250 zł. — 1256. 12204. 14451. 17155 21622, 21551, 26434, 27444. 27965. 40991-50482, 60751, 72850, 78498. 78855. 83198, 83394. 88498. 91762. 106756. 109087, 111179, 114172, 131979. 131769. 139663, 136457, 147630, 152996. 153280. 15.4777.

  135014 120 358 400 865 136050 173 759 96 872 137080 145s 98s 420 55 619 749 138205$ 65$ 91 366 5418 139000S 31 370 478.

  140Q13 54 220 339 557 141290 431$ 565 624 751s 69 948 142011 391 403 53 143005* 20 70 Sls 123 214 315 566 869 951 144306 66 589$ 678 807$ 975 145167 257 421s 697s 779 841s 7 146015 61 448 87 92 869 956 99 147397 7893 98 812 42

  874 15023 262 351 700 34 823 948 16006 37 92 22S 386 536 93 616 17057 376 436 80 888 18140 284 459s 839 19231 386s 614

  20127s 37 76 230 427 84 21055 679 883 22051 2-I5S 878s 23178 214s 382 90 880 936s 24079 188 390 637 980 28058S 66 194 281 880s 985 26330 768s' 9161 27238 399 496 885 28127 49$ 794 2906O 305s 941

  67086$ 356$ 446 679 93 61 665 69014s 206 383

  WYGRANA

  Z ł . 2 5 . 0 0 0 padła w I-ej klasie 42 Lot. w kolekturze

  na Nr. 111887

  IGNACEGO L A N D A U A w Łodzi , P io t rkowska 46

  u , v ™ . . , £ ; l A G V I E m E PIERWSZE. W Y O R A N E po zł. 62.60, z l l łon s po zł. 125.

  * , „ 4 s i 4 9 6 , 8 3 s 2 5 3 6 3 8 s 9 5 s 3 6 3 95 483 99 811$ 638s 973 1025 256 306 537 908s 89s 2039 41 145 66 8 260 328 838 740$ 59 74$ 3065 76 93 181s V£ ll\ 1h m 9 5 5 6 1 6 5 5 7 3 7 1 2 820 40278 196 272 357 431 69 637 51 705 98 937 8147 59 3028 653$ 809 941$ 67 79 600s 153 439 603 716 93$ 905 44 64 7122 83 280 394 418s 28 803s 953s 8255 352 72 590 703 9065s 127s 81s 236 365 541 68 96 710 907 61.

  10056 69 216 34 498 704s 948 11258$ 36l 70 492s 572 612s 29 800 77 12313 405 5358 997 13224 327 35s 77 639 95s 806 913 82 14319 84 425s 45 79 625 783s 91 800s 921s 5s 55s 15229 32 76 347 91s 405 662 90 702 13 16 1F213 57 341 470s 548s 681 743s 17059s 114 490 562 813 18066 76 225 69 481s 517 601 864 19122 226-416 47s 554 67 949.

  20186s 208 62 330 82 91 526 684 889 900 21046 105 243 9 300 573s 22238$ 305 406 87 637 44s 56 787 23362 526s 681s 24116s 312 40 64 79 417 707 803s 38 58$ 75$ 89 25124 59$ 217 31 74 317 59 95s 517 61 82 26170 258 67 335$ 89s 839 78 933 75 27141 42 207 13 451$ 910 28147 242 471 7(IS 22 59s 878 29063 275 315$ 449s 523s 729 815 93 936.

  30170 256 67 79s 463 548 75 602 957 31136 474 560 700 6 57 824 32188 99 214 48s 336s 77 406 805s 987s 33222s 32s 496 605 54 77 80s 834s 902 30s 34214$ 387 414 49s 928 35010$ 369 605$ 608 768s 805 936 36033 367s 72 99$ 472'4$ 546 658 816$ 32 913 37061$ 159 93 214 77$ 98s 324s 434s 509 42 657 38036 49 630$ 794 803 11 47 61$ 39096 124 239s 40 89s 318 420 583$ 730 821.

  40043 54 74 80s 97 240s 675 77Ss 842 51061 330 410s 53s 555s 85 42086 47 291 320s 550 71 640s 929 43s 43020 462s 77 90 532 625 792 849 836 44039 177 312 420 667$ 751$ 838 59$ 92$ 4G 77 45098 194 273$ 434 596$ 733$ 991s 46052 290 341s'G9 435 75 526 8P6 23 901 85 47159 536 724 860 -18260s 461 83 577 645s 52 737$ 38 70 936 49037 209 53$ 329$ 4*7 84 97 831 983.

  50635 780 923 77 51007 152 374. 76$ 83 450$ 578 9S4 52250 318 752$ 98 833 53028 103 267 421$ 516 57 619 732 954s 54149 519 31$ 622 937$ 41s 86s 55189 423 42 9s 56$ 734 834 975$ 56053 91 240 444 75 541 56 701 27 943 81 57251 81 313s 467 69 528 72 97 716$ 60 905 58131$ 724 59162s 599 946$.

  60077 143 223 35 44 309 490 6 544 614 707 60s 801 61031 62144 80 275$ 364_7 415$ 582 780 63037^ 119 318 45 487 515$ 35 58 851 999 64182 317s 27 611 846 900$ 50 98 65053$ 1838 392 491 996 66169 222 43 345$ 513$ 735 881 901 64 67193 219 550 60s 663 727 45$ 98 68006 104 20 422$ 7Ss 53Is 647s 69029 210$ 460 558$.

  70159s 64 540 6 60 677 851$ 71129 54 252 500 725 812 924 67 72023 194s 535 900 73078 151 294s 415 558 63$ 643 56 9K1 74086$ 579 695 850 969 75058 147$ 207 66 73 459 898 850 76099 421 45 429 77324 32s 402 812 716 886$ 942 78253 92 4 379 475 530 88s 797 881 996 79029 212 15$ 345 519 61 617 35$ 854 923

  80075 11 Os 484 537$ 601 770s 859 81067 395 51ls 728 95 965 91 82369$ 98$ 613 23$ 36$ 718 83014 75 145 294 656 76 814 46 70 8402 631 86 762 73$ 88s 85032 234 453 522 895 982 86174 325 416 596 669$ 851 986 87068 264$ 75 342 485 870 927s 88147 73 97s 295s 418$ 28 721 89$ 828s 89$ 89073 92$ 254 95 423 502 20$ 694 735i 821

  90144 207 422 549 777 820 91285 565$ 772s 814s 54 92210 489 614$ 33$ 795$ 847 929 84 93161 73 396'529 58 604 88 935 94121 76 238 330 98 409 58 79 627 788$ 815 95201 33 330$ 770 812 968 96138 91 252$ 395$ 852 77 958 97103$ 242 377 421 534 93 621 784s 804$ 98113$ 290 305 514s 845 7 986 99044 68 171 256 312 456 80 517 705 893.

  100104 271 349$ 789 978 101192 222 6 428 42 604 743 79 980 102469 70 567 691 735 103198 313 514 619 789 104074 107 222 33 378 476 525$ 37 105120 306 684 s 891 97 958 106602$ 742 7 886 913 23 107096 226$ "0 429$ 531 790 989 1C8287 304 566$ 109069 75 207 64 684 710 90.

  110000 48s 430$ 607 10 33 75 92 890$ 111606 941 11201Is 127 48 247$ 318 444 910$ 110035s 104 251 383 474 613 41 114110 639 63 736 115092 172 3333 430 701 116042 "05 10$ 82 831 117087 714 77$ 118050 127 46$ 431 51 748 866$ 119486 590$ 784 82$.

  120183 8 453 783 121018 49s 406$ 12 645 871 122251 370 604$ 7 90 123174 428$ 606 36 868 124029 87 199$ 353 449 651$ 125455 519 776$ 803s 126170 233 83 594 770 127203 19 355 896 | 882 128231 81 435$ 8 59$ 539 615 129038 102$ 246 353 527 725. I

  13008!$ 102 56 7 382 487 "80 847 87 131155 387$ 636 641 60 779 132380 540 702 57 133041 ' 449s 532$ 638 964 134041 87s 99s 256 73 361

  3 605 79 931 148032 271 372 647 96$ 149015 311$ 12 543 625 70 850 905$

  150102 498 560 151091 134 85 381$ 438$ 5fi 543 604 66 152276 482 601 747 55 879$ 153642 847 154226 573s 712$ 155206 305 505 714 9i9 156025 238 81 519 638 836 69 157074 158029 307 968 159090 234$ 465 934.

  30410 650 889 31167 502$ 24 928 ?2$ 32l03s 232$ 732 33192 426$ 57$ 701 977s 34324 83 614 81 ls 35089 132 33 340$ 551 793 928 69$ 36026 96 lSOs 272 323 447$ 627 723 66$ 904 37404 507$ 6S4ft 38365 683 997 39206$ 340$ 636 748

  40020 186 295 848 41854 946 42115 501$ '43237 56 71 717 40 44146 393 408 544 52 83 67

  z ł . 2 0 . 0 0 0 na Nr. 130049 , padła znowu w znanej kolekturze

  C U %MS f% I IŁU JUL Kfe£ NARUTOWICZA 38 n » OT W Łm IWB * A TO PLAC REYMONTA 3/4 CIĄGNIENIE DRUtllE.

  Po 62.50, 2o znakami po 125. 728 1449$ 551 899$ 965 2204s 344 733 425$

  31$ 577 708$ 19$ 61 805$ 929s 3324s 4828 38 5085$ 197s 588 947$ ' 6045 132$ 75 564 948$ 7222 S6s 323$ 780 832 8264s 745 9719s 908 78

  10331 448 777 876s 985$ 87s 11054 34ls 687 12282 46? 516$ 13263s 736s 840 959 14455 792

  643$ 770s 45399 680 811$ 46069 143 69 91U 47092 882 48102 89 634 96 49331 86 t33 838

  5046ls 502 23 804 52237 87 494$ 53353 665 717 911 54518$ 758 858 56026$ 384 436$ 792 874$ 57277 580 645 58312 521$ 755$ 59058$ 125 645

  60192s 210 81 476 61020 130 301 892 62147 710 63029 122 313$ 659 64110$ 377$ 68038 106

  Nowy trick farmazonów Jak oszuści nabrali naiwną dziewczynę ze wsi

  W mocno odbiegający od szablonu sposób nabrali wczoraj farmazonj. młodą wieśniaczkę.

  22-letnia Aniela Nowak przybyła do Łodzi ze wsi Kalonka powiatu brzezińskiego, by dokonać zakupów. Dziew czyna miała przy sobie stosunkowo więcej pieniędzy.

  Pod wieczór, zmęczona po cnłodzlcn nej bieganinie, Nowakówrta siadła na ławce w Alei Kościuszki. Prawie na każdej ławce siedziała jakaś para a nieraz i więcej niż jedna. To też dziewczyna była bardzo rada młodemu i ubranemu jak z igły miejskiemu panu, który przysiadł się do nie] i nawiązał rozmowę.

  Nagle młody człowiek zmuszony był przerwać nić czule zapowiadającej filę wymiany słów, by uderzyć w ton nad wyraz przykry: musiał odeprzeć wie-

  Spadają z rusztowań I drabin Trzy wypadki zanotowało wczoraj pogotowie C. K.

  denata do szpitala ubezpic-

  rzyciela. Nie wiadomo skąd zjawił się przed ławką człowiek, który oświadczył, że jest krawcem i żąda od młodego człowieka należności za Już od dawna uszyty garnitur.

  Ody wierzyciel nie ustępował, elegant zdjął t palca bogaty pierścień I ofc rował go Jako pokrycie długu. Wynoszącego 80 zł. Krawiec pierścionka przyjąć nie chciał, tlwerdząc, że nie wolno mu przyjąć klejnotu, wartego set kl. Za 80 żf.

  Farmazonl dopięli swego. Nowaków na sama się naprasZała, bp mogła kupić tak tanio tak wartościowy pierścień.

  Dopiero po kilku godzinach dowie* działa się, że klejnot, który jej sprzedali dwaj oszuści miejscy, Wart był tylko 3 złote.

  Farmazonów poszukuje policja. (1).

  Prace nad remontami budynków 1 parkanów spowodowały w dniach ostat nich znaczny wzrost wypadków przy tego rodzaju robotach.

  Lekarz pogotowia Czerwonego Krzy ża udzielił wczoraj pomocy trzom poszkodowanym w trzech upadkach z drabiny, względnie z rusztowania.

  Filip Pucyt, zamieszkały orzy ulioy Kątnci 24, zatrudniony w Rudzie Pabja nickiej. sradł z rusztowania z wysokości drugiego piętra i odniósł /.łamanie nogi oraz nadwyrężenie kręgosłupa.

  Lekarz pogotowia uznał stan ciężki

  skierował czalni.

  Na posesji przy ul. Felsztyńskicgo Nr. 13 spadł z drabiny I odniósł złama nie nosi 47-letni Oskaf Robert. Denat został w karetce pogotowia przewieźli) ny do szpitala.

  W zakładach firmy Freldenberg, pr?v ul. Kilirtsklego 210. w wypadku przy pracy spadł t drabiny 86-idtnl Jon Podackl, zam. przy ul. Nowo-Zarsew-skłoj 31. Lekarz pogotowia Stwierdził hamanie nogi i przewiózł poszkodowanego do szpitala. (1)

  M I L I O N E R Ó W

  „LORDA LISTERA"

  Cena 10 groszy.

  240 875 66212 836 972 716 68267 407$ 12 23$ 88$ 903$

  70145 209 364 928 71032$ 162 74$ 72147 266$ 475$ 583 73161 865 74240 575 75211$ 508 76155$ 469 638 809 77655s 919 72 79036 264$ 491 606 20 23 62

  80015 505 688 98 614 85 81519$ 708$ 83208* 58 375 622 84095 248$ 404 579$ 675 85009 67 838 971 86244 331 73 447$ 528 77 661 87111s 356$ 933 88144 229$ 921$ 89064 749.

  90265$ 171$ 58 855 91818 977$ 92339 452617$ 745 883$ 93307$ 534$ 690 713 94113 846 95529 96174 259 660 928 97010$ 72 170 401$ 927$ 66 98103 73$ 832 99035$ 444 925$ 61$

  100085$ 341 65$ 665 75 922 101016$ 18 102163 261 103135 364 602 701 919 104057 465s 84 847 105078$ 328 449 677$ 106137 627 992 107174 413 736 108168$ 82 929 109180 291s 467 589 632$

  110281 688 111283 369$ 441$ 965$ 112117 113726$ 86 841 114049 127 32a 380 657$ 802 919 115366 413$ 801$ 21 81$ 711 116802 117239 365s 456 788 118210 927 119416 55 70$ 933 78

  120048 86 539 96$ 121252$ 383 413 682 798$ 122521 642 123420 657 124300 650$ 66$ 758 72s 125289 684 922 52 126473$ 634$ 920 127012 304 591 128034$ 216 771 92$ 948 129521 67$.

  130376 485$ 726$ 42 63 131069 130 464 643 51 944 77 133013 783 134060 604$ 136413 32 573 846 137183 387 568$ 950$ 138123$ 552 913 139055 763$.

  140971 141030$ 166$ 244 529 726 142384 143094 100 420s 539 855$ 64 960 144669 798 815$ 145033$ 62 181 260 490 146131$ 473 848 947 147066 540s 86 987 83$ 148255$ 388$ 756$ 149144$ 877

  150000 23 306 181173 522 746 152237 651 153036$ 114 31 287 645 95$ 154061$ 336 531$ 155380$ 156842$ 58 157641$ 718 158001 159845 929S.

  CAONIENIE TRZECIE,

  20,000 zł. — 136049. 50,000 zł. — 56025. 25.000 zł. — 111887. 18,000 zł. — 95423. 10,000 zł. - 46137. 88095. 2,000 zł. - 112, 7365. 152329. 1.000 - 47463. 50330. 146335. 600 zł. — 5109. 87746. 100588. 115610,

  128290. 139737. 153205. 250 zł.—3540, 4270. 6732. 6867. 24286

  25451. 27768, 26524. 38179. 53498. 67336, 88830. 89959. 109338. 120089. 122878, 135599, 143027, 145447, 151125. 152074, 155309. 156449.

  Po 62.50 ze znakami po 125 111 203 737 1141$ 93 277 82$ 2448$ 735 3408$

  25$ 4099 175 309$ 904 63 5106 343 524 792 896< 6257 72 466 663 674 7016 21 139 340$ 373 477 586 789 846$ 9Ż1 48 8181 417 550 617 748 9200 304 933

  10253 83 462 11372$ 738 964 69$ 13087 319$ 662$ 14416 708 995 15046 392$ 438 585$ 786i 16328 67 657 655 89 6l9i 63 76 959$ 17084 18104 237 396 429 47 625 19067$ 192 274 381$ 762 65

  20020 29s 188$ 583 786s 97 922$ 21025 173 407$ 641$ 701 22170$ 721 876 23156 309 78 87 467 71$ 632 56 723 24188 23213 321 415$ 52 676 26979 27298$ 442$ 643 28090 304 587 711 29106 68 326 34$ 604

  30093$ 120 268 72 882 88 735$ 31072 164 25? 533$ 673 906s 64 32079$ 412 33389 545$ 80 655 718$ 840 34601 736 35027* 584$ 721$ 47 914 36115 702 37000 348 915 38657$ 871 950 39262 549 90-762 fi57s

  40881 41081 360 885s 914 15 31 42138 70 331 643 868$ 43017 323 476 518$ 641 727 959 44025 49 455 45719 904$ 46333 891 47072 194 274 379s 543 48 48064$ 335 60 485 49297 618 927$.

  80*85 801 944 7Ós 81179 335 429 621 736 977 99 32)13 370$ 88089 810 774 64048 477$ 747$ Sil 816 922 55100 16 39$ 352 62 97 625 753 847 57 560418 403 33 593 723$ 98 847 57164$ 339 44 95 474$ 559 69 666$ 58579 59344 73 403 576 7.95.

  60170 218 415 38 61375 443 72 815 62089s 267$ 437 515 63634$ 860 918 77 64079 367 65111s 294 303 60 638$ 886* 903 66094 67030 766 57 $ 823 998 68316 906$ 69031 339$ 406$ 717$.

  70336 71869 646s 805 74$ 72073 274 80 442 597$ 666 73159 70S 265$ 349$ 428 85 730 80 861 74132 846 75878 82$ 9l0 76191$ 289 644 54s 91 77270 388 535 78092 95 dl i 35 871 79022 349$ 378$ 751 966

  80108 391 433 50 600$ 18$ 81573 632$ 89 988 82034 928$ 83078 248 397 682 784 834 946 84237 774$ 85725 899 86085 87 181$ 255$ 427$ 51 870 964 87639 664 88684$ 798$ 89112 317 98s

  90015 57 490 694 91522 909$ 92014$ 578 93061 344$ 682$ 719$ 814 94078 525 700 852 78$ 79$ 988$ 98248 98$ 933 96774$ 97307 445 673 793$ 916$ 98102 45 99088 293 819 30.

  100048 559 793$ 809 64 914 101142 942102232 613 838$ 936 103040$ 483 736$ 937 104012 114s 908 105487 526$ 686 705 905 10 106634 107188 603 928 108026 196 289 671 779 8l0s 109347 462 512 692

  110861 111136$ 368 556 651$ 112417 609$ 113092 667 872 114377 118226 4/4$ 866 989$ 116041 599 771 117414 116084 133$ 63 119090 172$ 291$ 432$ 40 747.

  130624 824$ 913 68$ 121331 69 712 59$ 122202 47 532$ 123085 255 456$ 617 621 714 93Ps 124811 984 125i02s 34 50$ 60$ 212 370$ 764s 120158 127102 215S 871 961$ 74$ 128029 589 610 813 129030.171 872 834 620$ 784.

  130206 7 14 412 648 131010 222 791 803s 132060 189 381$ 664 133021 29$ 279 418 752 134469 R26 135423 715$ 837 930 136649 137009 159$ 461 99 733 138336 38 49 62 139342 96 742 833 91.

  140138 776 99$ 141076$ 538$ 142018 181 96 205 932 143254 830 144182 90 250 680 98 145121 377 456 96 668 146059$ 155 428 513 625 98 775$ 812$ 147063 742 64 77 148022 7i5 879 94 149490$ 697 816 957,-

  150364 96 624 69 151013 25 420$ 554 775 833 48$ 939 152170$ 389s 583$ 153121 236 682 96 154141 201s 475s 615 68s 769 829 917s 97 155030 123 26 45 298 335 579 86ls 67s 979 156108 266s 72 312 433$ 87$ 800s 35s 157035 94 214 77 336 414 715158218 524 918s 159196 326 4S8 645$.

 • „REPUBLIKA" Nr. 172. Sobota, 25 czerwca 1938 r.

  Co się dzieje w brunatnym Wiedniu Masowe licytacje i wzrastające niezadowolenie. — Żydom wolno wyzbywać sie swych rzeczy, ale nic nie kupować.-Koniunktura dla ludzi ze swastykami w klapach.-Masowe wyprzedaże rzeczy b. dygnitarzy Austrii.—Mnożą się objawy buntu

  Wiedeń, w czerwcu. Przed kilku dniami nad weiściem do

  Wiedeńskiego lombardu umieszczono napis:

  ..Żydom wstęp wzbroniony. Zabrania się Im wstępu zarówno na salę licytacyjna., jak również na sale. w których umieszczone są przeznaczone na sprzedaż przedmioty".

  Nie znaczy to bynajmniej, że zabroniono wogóle Żydom wstcou do lombar du. Do jednego działu mojra wchodzić zupełnie swobodnie: do działu, w któ-r y m przyjmowane sa przedmioty na za staw. Tu przyjmuje sie ich, jak każdego interesanta, chętnie bierze sie wszystko, co przynoszą: meble, biżuterię, u-brania, bieliznę. Ten dział — to jedyna instytucja urzędowa, w którei nikt nie interesuje się babka klienta.

  Ten dział Żydzi odwiedzają tłumnie. Stanowią conajnmiej 80 proc. klienteli. Do innego wejść wolno tvlko ludziom ze swastyka, w klapie. Qdvbv ktokolwiek odważył się zaryzykować, został by natychmiast zadeniincjowanv. ..Aryj ska" klientela lombardowa nie chce konkurencji, zwłaszcza w okresie tak Wspanialej koniunktury, jaka obecnie pa buje w Wiedniu. Albowiem Wiedeń ży. je pod znakiem młotka licytacyjnego Ludzie wyzbywają sie swych majątków, by móc jeść. by zachować dach nad głową, a przedewszystkim w oba-wie wywłaszczenia.

  W drugim okręgu Wiednia, w którym mieszkają przeważnie ..niearyjczy-cy", niemal w każdym domu odbywa się wyprzedaż. Sprzedawane sa sypiał nie, jadalnie, salony. W całości, bądź pojedynczymi Sztukami. Po "faklejkOl-Wiek cenie 1 nu wszelkich warunkach. Nabywców, wykorzystujących koniunkturę nie brak. Ale ponieważ liczba pro Pozycyj sprzedaży przewyższa o wiele liczbę ofert kupna- nie można niekiedy sprzedać wartościowego przedmiotu po śmiesznie niskiej cenie. Wtedv zostaje jedno tylko wyjście: lombard. Lombard coprawda daje niewiele na zastaw, ale Przez lombard molżna późniei przedmiot sprzedać, uzyskać jaka taką cenę i nie tracić ani sił. ani nerwów na targach z kupującymi.

  Liczne są wypadki, gdy zamierzająca emigrować z Austrii rodzina oddaje meble do lombardu 1 wyieżd/u, nie dr ,;zekawszy się licytacji. Wtedy pozostawia się kwity lombardowe znajomym z prośba o odwiedzanie od czasu do czasu lombardu, a w razie sprzeda-ży o przesłanie pieniędzy, Ale jest to niemal beznadziejne. Przesłanie pieniędzy zagranicę jest bardzo utrudnione, a Po za tym różnie dzieje sic z tymi znajomymi, którzy jeszcze oozostall.

  Na licytacjach, które odbywają się «? Wiedniu codziennie i masowo, sprze dawane są nie tylko żydowskie majątki. W lombardach i halach licytacyjnych można oglądać całe pokoje, należące do Wybitnych niegdyś osobistości, do P rzed stawlciell reżymu w niepodległe] Austrii członków dawnego Frontu Patriotyczne Ro, byłych ministrów.

  Właściciele zdążyli bądź 'uciec zagranicę, bądź są aresztowani, siedzą w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Mieszkania ich są zarekwirowane, oddane przybyłym dygnitarzom z Niemiec, a wszystko co sie w tvch mieszkaniach znajdowało, meble, biblioteki, cenne zbiory, dzieła sztuki. zawOzi Się do lombardu. Moiże kupić kto chce, byle ..aryjczyk", wpływ zaś przelewany jest do kasy rządowej.

  W lombardzie wiedeńskim można dziś nabyć przedmioty z wspaniałego mieszkania b. ministra handlu Skotln Rera, b. ministra obrony narodowe] Neu stadta-Stucrmera (który popełnił samobójstwo w pierwszych dniach P O ,.An-schlussie"), b. ministra opieki społecz

  nej Rescha 1 wielu wybitnych dygnitarzy niepodległe] Austrii. Za bajecznie niską cenę można nabvć wspaniałą bibliotekę b. posła austriackiego w Moskwie, Edwarda Ludwiga, aresztowanego już od czterech miesięcy. Grosze wy znaczono za bibliotekę płk. Adama, który odgrywał tak poważna role za rządów Schuschnigga, a później popełnił samobójstwo. Na licytacje wystawiono rzeczy wielu przywódców ruchu monarchl-stycznego, którzy bądź zbietrli zagranicę, bądź też znajdują sie w więzieniach.

  Jeśli się ma w portfelu pieniądze, a w klapie marynarki swastykę, można po rekordowo niskich cenach nabyć rzeczy, o których sie dawniei nic śniło. Koniunktura wspaniała. Trzeba ją wykorzystać.

  Ale to jest jedna strona medalu. Druga jest inna i niezbyt łaskawa właśnie dla ludzi ze swastyka w klapie.

  Zgleichschaltowanie Austrii odbywa się wcale nie tak łatwo- lak to sobie wyobrażali Niemcy, wkraczaiac tryumfalnie w marcu r. b. w granice b. pań

  stwa związkowego. Wiedeń znajduje się nie tylko pod znakiem młotka licytacyjnego, ale równiftż pod znakiem coraz liczniejszych I bardzie] agresywnych demonstTacyi przeciwko obecnemu reżymowi.

  Być może odgrywa role inna psychi ka Austriaków, brak tego poczucia dyscypliny i karności, które, tak jaskrawo cechuje Niemców. Ale Austriacy nie chcą pogodzić sie z tym, z czvm tak łatwo godzą sie Niemcy. Nie chcą pogodzić się z coraz mniejszymi racjami żywnościowymi, z kartkami żvwnośclo wyml, z surogatami wszelkiego rodzaju, w imię mistycznej przyszłe! wielkości 1 potęgi Wielkich Niemiec. Austriacy wyobrażali sobie Au^chluss iako ewentualną poprawę warunków życiowych. Tak im przynajmniej twierdzono i to im obiecywano. A tymczasem nastąpiło gwałtowne pogorszenie, które zresztą postępuje ciągle naprzód. I Austriak, który nie umie myśleć na rozkaz, zaczy na się buntować. Ani strach przed obozami koncentracyjnymi, ani strach przed nc*łj)nr> filo n in** skłonić aa do mllCza-

  cej aprobaty wszystkiego, co sie dzieje na terenie dawne] Austrii.

  W fabrykach notowane sa wyraźne objawy buntu. Kilkakrotnie tuż próbowano organizować ..głodowe" wystąpię nla uliczne i krwawe stłumienie tych wystąpień nie odstrasza ludzi od organl zowanla nowych. Zdarzały sie już wypadki, że na wiecach przyjmowano mówców narodowo - socjalistycznych gwizdami j drwinami.

  Gestapo jest bezsilne, gdyż nie ma do czynienia z Jakąś organizacja opozy cyjną, którą można łatwo zlikwidować. To są odruchy ludzi, nie związanych z sobą niczym innym, jak tylko niezadowoleniem. A z tych objawów pojedynczego niezadowolenia rodzą sie. masowe wystąpienia i protesty.

  Na tym tle będziemy jeszcze obserwowali w Austrii w najbliższym czasie ciekawe rzeczy. Bieg wypadków potoczyć się może zgoła inaczel. aniżeli sobie wyobrażali władcy dzisiejszych Niemiec.

  T. Nem.

  Projekt budowy metro w Łodzi b y l z n ó w o m a w i a n y n a p o s i e d z e n i u K o m i s j i u r b a n i s tyczne j . — P r z e b u d o w a p l a c u H a l l e r a . — M i e j s k i e

  o ś r o d k i w y p o c z y n k o w e w Ł a g i e w n i k a c h Wczoraj odbyło się w zarządzie

  midjśkirtf1 'posiedzenie . komisji urbanistyczne], ńa którym omówjpnp szereg zasadniczych i ważnych "spraw dotyczących rozwoju naszego miasta w równych dziedzinach.

  Na wstępie zajęto się zagadnieniem komunikacji w Lodzi, przyczym rozpatrzono projekty - schematy rozmaitych systemów komunikacji, a mianowicie tramwajowej, autobusowej, kolejek dojazdowych i ewentualnej kolejki podziemnej, czyli t. zw. metra.

  W przewidywaniu dalszej rozudowy Łodzi i jej przedmieść, w połączeniu z Pabianicami, Rzgowem, Zgierzem. Stokami, Konstantynowem i Aleksandrowem otaz w związku z dalszym rozwojem motoryzacji w Polsce, uznano, że problem komunikacyjny jest bardzo wpżny i powinien być bezwzględnie rozwiązany w myśl wymagań, stawianych przez życie. Dziś Jeszcze za wcześnie na podejmowanie uchwały, ale problem ten, zdaniem członków komisji, nie może zastać przyszłego zarżą

  prowadzić wstępne studia nad układem przyszłych połączeń i ruchów w mieście oraz nad uzgodnieniom rozmaitych sposobów tych połączeń.

  Komisja jednogłośnie doszła dc wnio sku, badając szkicowe projekty, przygo-towaile przez wydział techniczny zarządu miejskiego, że wskutek układu ulic w Łodzi i charakteru komunikacji już istniejącej, wskazane fcst poważne zastanowienie sie nad sprawą budowy kolejki podziemnej. Zwłaszcza odcinek pomiędzy placem Leonbardta a Bałuckim Rynkiem — najdłuższy odcinek w Łodzi — powinien być wcześniej czy później obsługiwany przez kolejkę podziemną. Już dziś bowiem praktyka wska zUJe, że ruch na ulicy Piotrkowskie] staje się w pewnych godzinach niemożl iwy i zagrażający bezpieczeństwu publicznemu. A dzieje się to w chwili, gdy w całe] Polsce jest zaledwie IJO.000 samochodów (sam Bukareszt ma przeszło 50 tysięcy). W tych warunkach należy się liczyć, iż w niedalekiej przyszłości, przj równoczesnym rozwoju motorj-za-

  du miejskiego w stanie rriepfzygotowa-icji,*nastąpi w Łodzi takie zakorkowa nym. dlatego też uznano, że należy prze- nic, że może grozić wrecz katastroią

  Przed likwidacją strajku w cegielniach K o n f e r e n c j ę o d r o c z o n o d o w t o r k u . — N o w y układ

  w p r z e m y ś l e d z i a n y m Wczoraj odbyła się w okręgowej ins

  pekcji pracy konferencja w sprawie l i -Kwidacji długotrwałego straiku okupacyjnego w cegielniach łódzkich. Jak wiadomo, strajk wynikł z tego powo-:'u, iż robotnicy zażądali podwyżki płac o 10 proc, właściciele ceeielni natomiast zaproponowali redukcie Dłac o 10 proc. i to spowodowało rozbicie rokowań o układ zbiorowy.

  Na wczofajszej konferencji insp. Wy rzykowski zaproponował komDiomis i zawarcić układu na dotychczasowych warunkach. Obie strony postanowiły od wołać sie do walnych zgromadzeń, wo

  bec czego wtorku.

  konferencje odroczono do

  • . « Wczoraj zakończyła swe orace ko

  misja mieszana, ustalająca tekst nowego układu zbiorowego dla przemysłu dzianego. Podpisanie układu nastąpić ma w przyszłym tygodniu.

  * . • Dziś odbędzie sie zebranie delega

  tów odcinkowych robotników sezonowych, należących do związku ..Praca". Na zebraniu omówiona będzie dalsza nkcia n podwyżkę płac. (i)

  Wolności szlaków morskich strzegą okręty wojenne!

  Sprawa ta będzie przedmiotem specjał* rtych studiów.

  Z kole.i omówiono sprawę rozbudowy placu Hallera. Łódź nie.posiada dotąd reprezentacyjnego placu; który służyłby, na odbywanie rewij wojskowych i obchodów świąt i rocznic narodowych. Z tych właśnie względów zarząd miejski, w porozumieniu z władzami wojskowymi, sporządził szkicowy projekt przebudowy 1 rozbudowy placu Hallera. Komisja plan ten zaakceptowała całkowicie i ze swej strony wyraziła życzenie, by realizacja tych zamierzeń nastąpiła w możliwie najkrótszym czasie.

  Zajęto się również sprawą placu Leonhardta, który przestał już być targowiskiem. Ustalono, że plac ten naa.i-je się znakomicie na urządzenie na nim węzła torów tramwajowych z tym, by była tam stacja początkowa kolejek dojazdowych I końcowa tramwajów miejskich, podobnie jak to ma miejsce na pl. Bałuckim. Zatwierdzony projekt obejmuje również zabudowania placu i urządzenie tam zieleńca.

  Uzgodniono następnie sprawę budowy terenów wystawowych w parku ludowym im. Marszałka Piłsudskiego. Komisja urbanistyczna zaakceptowała projekt, opracowany przez zarząd miejski i zaleciła jaknajszybszą jego realizację.

  W końcu omówiono sprawę zużytkowania terenów leśnych w Łagiewnikach, stanowiących własność miasta. Komisja stanęła na stanowisku, iż tereny łagiewnickie nie powinny być parcelowane, lecz przeznaczone na urządze-•nia sportowo-wypoczynkowe dla najszerszych warstw ludności Łodzi. W związku z tym wydział techniczny przystąpi obecnie do opracowania projektu, przewidującego urządzenie w Łagiewnikach ośrodka sportowego I wypoczynkowego, (i).

  D y i u r y a p t e k Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: W. Pasto

  rowa, Łagiewnicka 96, J. Kahana, Limanowskiego 80, S. Trawkowska, Brzezińska 56, J. Koprowski, Nowomieiska 15, M. Rozenblum, Śródmiejska 21. M. Bartoszewski, Piotrkowska nr. 95, L. Czyński, Rokicińska 53, E. Zakrzewski, Kątna 54, I. Siniecka, Rzgowska 51.

 • 8 .REPUBLIKA" Nr. 172. Sobota, 25 czerwca 1938 r.

  W niedzielę, dn. 26 b. m. o g. 1 po pol. odbędzie się odsłonięcie pomnikc

  BELI MARKUSOWEJ ur. Tow, wdowy po b. p. Józefie

  na które zapraszają przyjaciół i życzliwych pamięci Zmarłej

  D z i e c i , w n u c z k i I w n u k

  Pożar, który może trwać miesiącami Płomienie objęły 40 hektarów ziemi. — Niszczycielski żywioł

  szaleje w torfowiskach na wybrzeżu Bałtyku. Jastrzębia Góra, 24 czerwca.

  Od ki lku dni trwa pożar torfowisk w okolicach nadmorskich niedaleko Jastrzębiej Góry.

  Płoną torfowiska BieLaskich Błot, od których zajęły się wielkie wrzosowiska.

  Pożar przyjął katastrofalne rozmiary, gdyż objął około 40 hektarów ziemi.

  Ogień przenosi się nietylko na powierzchni, ale również drąży torf pod ziemią.

  Utrudnia to bardzo walkę z rozszalałym żywiołem.

  Do akcji ratunkowej stanęła ludność kaszubska.

  Przekopano rowy, jednak pożar w w' ' i miejscach przenosi się dalej, gdyż

  warstwa płonącego w głębi torfu, wynosi ponad 8 metrów.

  Po zlokalizowaniu czynione będą próby zalewania ognisk wodą. — Jeżeli

  to się nie uda, pożar może trwać jeszcze bardzo długo, bodaj kilka miesięcy.

  Przyczyna powstania pożaru torfowisk jest nieznana.

  Wi$JbcL

  Czołowi tenisiści Polski w Łodzi uczestniczą od wczoraj w turnieju jubileuszowym ŁKLT

  Turniej helenowski stał się wczoraj o wiele bardziej interesujący ze wzglę-

  SOBOTA, dała 25-go czerwca 1938 r, 6.15—6.20' .Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze",

  6.20—6.45: Muzyka (płyty). 6.45-7.O0: Gimnastyka. 7.00—7.15: Dziennik poranny. 7.15—8.00: Muzyka poranna w wykonaniu Orkiestry Man-dolinistów im. Stanisława Moniuszki (z Katowic). 8.00—11..00: Przerwa. 11.00—11.20J,,

 • „REPUBLIKA" nr. 172. Sobota, 25 czerwca 1938 r.

  Podrzucali} dzieci Wypadki te są coraz częstsze

  W bramie domu przy ul. Franciszkańskiej 6 pozostawiła nieznana kobieta dziecko płci męskićj, liczące około 6 miesięcy.

  Podrzutka umieszczono w przytułku. Ponadto szczególnie liczne były

  wczoraj wypadki podrzucania i pozostawiania starszych już dzieci w lokalu wydziału opieki społecznej Zarządu Miasta przy ul. Zawadzkiej 11.

  Nieznana matka pozostawiła dwoje swych dzieci w wieku lat 6 i 5, a inna, również nieujawniona kobieta, pozostawiła dwóch starszych chłopców i roczną dziewczynkę.

  Rodziców poszukuje policja, podrzutkami zaopiekowało się narazie miasto, (i)

  Na gorącym uczynku przyłapał kupiec złodzieja

  Na dworcu Kaliskim, przybyły z Warszawy kupiec Aron Wolfowicz, wy jął nieopatrznie portfel, zawierający zna czną gotówkę. Musiał to podpatrzyć kie szonkowiec, gdyż po kilku minutach w tramwaju Nr. 8 poczuł Wolfowicz, ktoś dobiera się do jego kieszeni.

  Kupiec złodzieja u.iał i oddał go w ręce posterunkowego. Złodzieiem oka/ał się 32-letni Abram Mendclson. zamieszkały przy ul. Cymera 5. W portfelu było 3.000 zł. (1)

  Wypadki na jezdni

  Na widok komornika wpadł w szał i począł rąbać własną dorożkę. — Sąd skazał

  Koczyiiskiego na 3 miesiące aresztu Na wokandzie sądu grodzkiego zna

  lazła sie wczoraj sprawa przeciwko dorożkarzowi Abramów! Koczyńskicmu, oskarżonemu o niezwykły akt. sabotażu.

  • Koczyński winien był od dłuższego czasu Zeligowi Kormanowi, z tytułu protestowanych weksli, 150 zł. Wierzyciel wystąpił przeciwko dłużnikowi na drogę sądową, uzyskał wyrok i w dniu 7 maja przybył wraz z komornikiem do Kormana, by dokonać licytacji jego dorożki.

  Na widok komornika dorożkarz

  wpadł w szał, schwycił siekierę 1 począł nią rąbać swój własny wehikuł, a gdy mu wierzyciel i komornik usiłował: przeszkodzić — zamierzył się siekiera na nich.

  Opornego dłużnika obezwładniono i spisano przeciwko niemu protokuł.

  Koczyński został skazany ua miesiąc aresztu za próbę zniszczenia rzeczy, objętych licytacją 1 na 3 miesiące aresztu za groźby karalne. Sąd wykonanie kary skazanemu zawiesił. (1).

  Reorganizac a opieki nad umysłowo-thorymi Selekcja wszystkich psychicznie-chorych na terenie Łodzi

  Na jezdniach miasta wydarzyły się wczoraj stosunkowo liczne wypadki.

  Wczoraj odbyła sie. Pod przewodnie twem wiceprez. Paczka konferencja w sprawie reorganizacji opieki nad umy-słowo-chorymi oraz szpitala św. Antoniego. W konferencji udział wzięli nacz. Kempner. dr. Misjon. dr. Stańczak, dyr.

  e | d r . Frenkiel oraz kier. Woidan. W pierwszym rzędzie postanowiono

  zreorganizować miejską stacie opieki nad umysłowo-choryml. Będzie ona speł niala obecnie role specjalistycznej poradni psychiatrycznej. Następnie postanowiono uruchomić specjalny ogródek zdrowia hlgleniczno-psychiatryczny. Na uruchomienie takiego ośrodka wyraziły już zgodę departament służby zdrowia ministerstwa Opieki społeczne! oraz u-

  Jan Wawrzyniak, zem. przy ulicy Śląskiej 43, jadąc rowerem, przy zbiegu ulic 11-go Listopada i Zachodniej zosta! potrącony przez samochód.

  Lekarz pogotowia stwierdzi! obrażeniu ogólne i skierował denata do szpitala.

  Aleksy Paul, liczący lat 17, zamieszkały w Rudzie Pabianickiej przy ul. Chłopicklego Nr. 6, spadł z roweru na ul. Rzgowskiej i doznał złamania obojczyk" oraz licznych powierzchownych okaleczeń.

  Lekarz (.ogotowia Czerwonego Krzyża odwiózł poszkodowanego do ośrodka złamań.

  Na ulicy Zgierskiej, wskutek nagiego wstrząsu wozu na wybojach,, spadła 49-lelnia Marianna Jasińska, zamieszkała wc wsi Skórki, pow. łęczyckiego i odniosła obrażenia głowy oraz złamanie ręki. Poszkodowana została przewieziona do szpitala.

  • • Na ulicy Rzgowskiej został potrącony przez

  samochód 53-letni Gotfryd Kanwiszcr, mieszkaniec wsi Zielona Góra, w pow. brzezińskim, przybyły do Łodzi na targ.

  rząd wojewódzki w Łodzi. Fundusze na uruchomienie takiego ośrodka miasto o trzyma z ministerstwa opieki społecznej. Ponieważ sprawa opieki nad urny słowo-chorymi jest paląca i pilna, postanowiono przystąpić niezwłocznie do uruchomienia ośrodka, który orzepro wadzać będzie selekcje wszystkich psychicznie-chorych, znajdujących sie na terenie Łodzi. Otwarcie ośrodka nastąpi z dniem 1 lipca. Na czele lego stać będzie dr. Winiarz.

  W końcu ustalono organizację szpitala św. Antonieco w Łodzi. Będzie on miał tylko trzy oddziały: wewnętrzny o 50 łóżkach, nerwowy o 50 łóżkach i skórno-weneryczny o 50 łóżkach, (i)

  ...Jej pocałunki były stopniami prowadzącymi do śmierci... Opowieść o' piekle wielkiej wojny i o wielkiej miłości oficera do tancerki - szpiega

  W cztery oczy... Główne role:

  DOLORES DEL RIO GEORGE SANDERS PETER LORRE

  I Następny program G r a n d - K i n a

  Jl

 • Kurier Handlowo-Przemysłowy 9 9

  USA—W-Brytania Sprawa traktatu handloweeo pomię

  dzy Anglią a Stanami nie jest tylko rzeczą interesuj