Lithuanian University Latvia University of Agriculture ... Kaunas University of Technology (Lithuania)

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lithuanian University Latvia University of Agriculture ... Kaunas University of Technology...

 • Lithuanian University

  of Agriculture Kaunas, Lithuania

  Latvia University of Agriculture

  VADYBOS MOKSLAS IR STUDIJOS – KAIMO VERSLŲ IR JŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI

  3 (27)

  Mokslo darbai

  MANAGEMENT THEORY AND STUDIES FOR RURAL BUSINESS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

  Research papers

  3 (27)

  2011

 • 2

  UDK 658(474.5)(06) Va24

  Redakcijos kolegija: Editorial board:

  Atsakingasis redaktorius

  Chief editior

  Prof. habil. dr. J. Ramanauskas Lietuvos žemės ūkio universitetas Lithuanian University of Agriculture

  Nariai / Members Assoc. prof. dr. A. Gargasas Lietuvos žemės ūkio universitetas Lithuanian University of Agriculture

  Prof. habil. dr. V. Kafidov Kaliningrado valstybinis technikos universitetas Kaliningrad State Technical University (Rusija)

  Prof. habil. dr. A. Kalninš Latvijos žemės ūkio universitetas Latvia University of Agriculture

  Prof. habil. dr. V. Kozlinskis Latvijos žemės ūkio universitetas Latvia University of Agriculture

  Prof. habil. dr. A. Mickiewicz Ščecino žemės ūkio akademija Agricultural Academy of Szczecin (Poland)

  Prof. habil. dr. D. Mierzwa Vroclavo žemės ūkio akademija Agricultural University of Wrocław (Poland)

  Assoc. prof. dr. I. Pilvere Latvijos žemės ūkio universitetas Latvia University of Agriculture

  Prof. dr. J. Ramanauskienė Lietuvos žemės ūkio universitetas Lithuanian University of Agriculture

  Prof. habil. dr. B. Rivža Latvijos žemės ūkio universitetas Latvia University of Agriculture

  Prof. dr. A. Sakalas Kauno technologijos universitetas Kaunas University of Technology (Lithuania)

  Prof. dr. V. Strikis Latvijos žemės ūkio universitetas Latvia University of Agriculture

  Prof. habil. dr. V. Zinovčuk Valstybinis agroekologinis universitetas University of Agriculture and Ecology, Zhytomyr (Ukraina)

  Prof. habil. dr. P. Žukauskas Vytauto Didžiojo universitetas Vytautas Magnus University (Lithuania)

  ISSN 1822-6760 Žurnalas įrašytas į tarptautinę duomenų bazę Business Source Complete

  (EBSCO) (Peer-Rewieved)

  The journal is listed in the International Database Business Source Complete (EBSCO) (Peer-Rewieved)

 • 3

  TURINYS/CONTENT

  Alborovienė B., Garnienė G.

  AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJŲ ĮVAIZDŽIO DISKURSO FORMAVIMAS LIETUVOS ŽINIASKLAIDOJE THE IMAGE DISCOURSE FORMATION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN LITHUANIAN MEDIA

  5

  Baležentis A., Baležentis T., Misiūnas A.

  DARBO UŽMOKESČIO POKYČIAI LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIUJE EKONOMINIO NUOSMUKIO LAIKOTARPIU DYNAMICS OF EARNINGS IN LITHUANIAN AGRICULTURAL SECTOR DURING THE ECONOMIC DOWNTURN

  14

  Baležentis A., Žalimaitė M.

  EKSPERTINIŲ VERTINIMŲ TAIKYMAS INOVACIJŲ PLĖTROS VEIKSNIŲ ANALIZĖJE: LIETUVOS INOVATYVIŲ ĮMONIŲ VERTINIMAS APPLICATION OF EXPERT EVALUATION IN THE ANALYSIS OF INNOVATION DEVELOPMENT FACTORS: ASSESSMENT OF LITHUANIAN INNOVATIVE ENTERPRISES

  23

  Bite L., Makovskis K.

  GALIMYBĖS NAUDOTI MIŠKO IŠTEKLIUS ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS GAMYBOJE THERMAL ENERGY POTENTIALLY TO BE OBTAINED FROM THE ENERGY WOOD IN FINAL FELLINGS AND THINNINGS OF LATVIA

  32

  Bronka A., Zvirbule-Bērziņa A.

  VIETOS VALDŽIOS POVEIKIS CENTRALIZUOTAI VALDOMAI LATVIJOS ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMAI NAUDOJANT MEDIENOS IŠTEKLIUS THE ROLE OF THE LOCAL GOVERNMENT ON THE USE OF FI- REWOOD IN LATVIAN DISTRICT HEATING

  41

  Černiauskienė N.

  SISTEMINIS VIEŠOJO SEKTORIAUS INSTITUCIJŲ VEIKLOS VALDYMO TOBULINIMAS TAIKANT KOKYBĖS VADYBOS METODUS SYSTEMIC IMPROVEMENT OF PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS PERFORMANCE MANAGEMENT WITH IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT METHODS

  49

  Čiegis R., Kozlovskij V.

  EKONOMINĖS GEROVĖS MATAVIMO MAKROEKONOMINIŲ RODIKLIŲ SISTEMA MACROECONOMIC INDICATORS SYSTEM FOR ECONOMIC WELFARE MEASURING

  58

  Girdžiūtė L., Slavickienė A.

  ŽEMĖS ŪKIO RIZIKOS IR JŲ VERTINIMO MODELIAI AGRICULTURAL RISKS AND ANALYSIS OF THIER EVALUATION METHODS

  66

  Kalniņš A. BIOENERGIJOS REGIONINIS VYSTYMASIS DEVELOPMENT DIRECTIONS FOR BIOENERGY REGIONS 78

  Kalniņš A.

  ELEKTROS GAMYBAI BŪTINI ATSINAUJINANTYS ENERGI- JOS ŠALTINIAI THE ROLE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN ELECTRICITY PRODUCTION

  86

  Kazakevičius Z.

  ŽEMĖS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO LIETUVOS ŪKININKŲ ŪKIUOSE VERTINIMAS ASSESMENT OF LAND RESOURCE OPERATIONS IN LITHUANIAN FARMER‘S FARMS

  94

 • 4

  Leikucs J. INSTITUCINĖS APLINKOS ANALIZĖ PLĖTOJANT LATVIJOS ATSINAUJINANČIUS ELEKTROS IŠTEKLIUS THE ANALYSIS OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF LATVIA’S RES-E GENERATION

  104

  Lēnerts A.

  ŽEMĖS ŪKIO KILMĖS BIODEGALŲ RINKOS POTENCIALAS LATVIJOJE POTENTIAL FOR THE MARKET OF BIOFUEL OF AGRICULTURAL ORIGIN IN LATVIA

  113

  Lukošiūtė V., Pilelienė L.

  VITRINŲ EKSPOZICIJOS ĮTAKA IMPULSYVIEMS PIRKIMAMS INFLUENCE OF SHOP WINDOWS EXPOSITIONS ON IMPULSIVE BUYING

  120

  Makutėnienė D., Gaivenienė R.

  LIETUVOS GYVENTOJŲ POŽIŪRIO Į GENETIŠKAI MODIFIKUOTUS PRODUKTUS KAITA THE CHANGE OF THE LITHUANIAN INHABITANTS‘ ATTITUDE TOWARDS GENETICALLY MODIFIED PRODUCTS

  128

  Naglis-Liepa K.

  S. KUZNETS EKOLOGINĖS KREIVĖS HIPOTEZĖ: TEORINIS POŽIŪRIS Į ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS SKATINIMĄ LATVIJOJE THE ENVIRONMETAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS AS THEORETICAL APROACH IN RENEWABLE ENERGY PROMOTION IN LATVIA

  140

  Pelse M., Gudevics J.

  CENTRALIZUOTO LATVIJOS SAVIVALDYBIŲ ŠILUMOS IL- GALAIKIO TIEKIMO VERTINIMAS SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF CENTRALISED HEAT SUPPLY IN LATVIAN MUNICIPALITIES

  148

  Pilvere I., Tetere V., Upite I.

  EAFRD POVEIKIS BIOENERGIJOS GAMYBAI LATVIJOJE PRODUCTION OF BIOENERGY UNDER EAFRD SUPPORT IN LATVIA

  158

  Skulskis V., Girgzdiene V., Stankaityte B.

  VARTOTOJŲ INFORMAVIMO APIE EKOLOGIŠKUS MAISTO PRODUKTUS SVARBA IR ŠALTINIAI THE SIGNIFICANCE OF CONSUMERS’ INFORMING ABOUT ORGANIC FOOD PRODUCTS AND INFORMATION SOURCES

  166

  Strīķis V., Lēnerts A.

  ATSINAUJINANČIŲ ENERGETINIŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA PRODUCTION DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES

  176

  Upite I., Pilvere I.

  BENDROJI ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA ŽEMĖS ŪKIO REGIONŲ PLĖTRAI THE EU COMMON AGRICULTURAL POLICY FOR AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT

  183

  Vaznonis V., Siaurusevičiūtė S.

  EKONOMINĖS KRIZĖS POVEIKIS LIETUVOS MIŠKO ŽEMĖS RINKOS AKTYVUMUI IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON ACTIVITY OF LITHUANIAN FOREST LAND MARKET

  191

  Recenzentai (Reviewers) 197 Duomenys apie autorius (Data about autors) 198

 • 5

  ISSN 1822-6760. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2011. Nr. 3 (27). Research papers.

  AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJŲ ĮVAIZDŽIO

  DISKURSO FORMAVIMAS LIETUVOS ŽINIASKLAIDOJE

  Birutė Alborovienė, Giedrė Garnienė Vilniaus kooperacijos kolegija

  Didėjantis abiturientų išvykimas studijuoti užsienyje stiprina konkurenciją tarp mokslo insti-

  tucijų Lietuvoje, todėl ypatingas vaidmuo tenka žiniasklaidai, kuri formuoja įvaizdį apie universite- tines ir neuniversitetines mokslo institucijas.

  Straipsnyje nagrinėjamas aukštojo mokslo institucijų įvaizdžio diskurso formavimas, at- skleidžiant Lietuvos aukštojo mokslo institucijų įvaizdžio formavimo Lietuvos žiniasklaidoje bū- dingus kriterijus. T yrimo metu atsiskleidė aukštojo mokslo institucijų įvaizdžio formavimo kri- terijai, aukštojo mokslo institucijų įvaizdžiui būdingos savybės, gauti rezultatai lyginami su ki- tais tyrimais.

  Aukštojo mokslo institucijų įvaizdžio diskurso formavimo Lietuvos žiniasklaidoje tyri- mo rezultatai parodė, kad Lietuvos žiniasklaidos pranešimai neformuoja vien neigiamo aukštųjų mokslo institucijų įvaizdžio. Lietuvos žiniasklaida daugiau kalba apie universitetus ir formuoja daugiau teigiamą šių aukštojo mokslo institucijų įvaizdžio diskursą negu neuniversitetinių aukš- tojo mokslo įstaigų. Skirtingose žiniasklaidos priemonėse aukštojo mokslo institucijų įvaizdžio diskursas yra formuojamas nevienodai.

  Raktiniai žodžiai: aukštojo mokslo institucija, diskursas, įvaizdis, įvaizdžio diskurso forma- vimas.

  JEL kodai: I210, I230. Įvadas Lietuvoje aukštojo mokslo institucijų įvaizdžio tyrimai yra daugiau atsitik-

  tiniai, institucijos atskirai organizuoja savo įvaizdžio visuomenės ir studentų akyse tyrimus. Vieni būdingesnių seniausio Lietuvos universiteto ir kolegijų įvaizdžio tyrimų – 2004–2005 m. atliktas Vilniaus universiteto įvaizdžio tyrimas („Aukšto- jo mokslo institucijų įvaizdis: šališki veiksniai“). Tyrimo autoriai A. Marčinskas, V. Gudonienė ir G. Drūteikienė (2007) atliko anketinę darbuotojų ir studentų ap- klausą bei pateikė išvadas, kad problemoms įtakos turi ne tik vidinė komunikacija – įvaizdis formuojamas iš pranešimų, gautų asmeninės komunikacijos būdu, taigi universiteto įvaizdis labiausiai priklauso nuo žiniasklaidos ir paties universiteto su- kurtų pranešimų.

  Neuniversitetines studij