Linus Lpm 2010

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Linus Lpm 2010

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  1/33

  BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  2/33

  PENTAKSIRAN

  Pentaksiran ialah satu proses en!apatkan akluat 

  !an seterusn"a e#uat pen$hakian

  tentan$ pro!uk sesuatu proses pen!i!ikan

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  3/33

  Proses

  Pendidikan

  Pembelajaran

  Pengajaran Pentaksiran

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  4/33

  SARINGAN

  Proses mendapatkan maklumat

  daripada satu tugasan yang diberikan dengan menentukan

  keupayaan murid tersebut telah

  menguasai sesuatu konstruk yang ditentukan

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  5/33

  Konstruk ialah suatu aspek "an$ in$in !i#an$unkan !ala !iri uri!

  %!ikuasai& elalui kurikulu %P'P&

  !an ke#erkesanan perlaksanaan kurikulu %P'P&

  Dala pentaksiran %sarin$an&( perkara"an$ !iukur ialah konstruk

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  6/33

  SARINGAN

  Proses mendapatkan maklumat

  daripada satu tugasan yang diberikan dengan menentukan

  keupayaan murid tersebut telah

  menguasai sesuatu konstruk yang ditentukan

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  7/33

  Saringan - Penguasaan konstruk 

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  8/33

  Saringan - Penguasaan konstruk 

  Ujian - Pencapaian Elemen diskriminasi

  (Menentukan kumpulantinggi, sederhana dan rendah)

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  9/33

  Saringan - Penguasaan konstruk  (Tidak dilaksanakan secara standard)

  Pentadbiran, Masa, Lokasi

  Ujian - Pencapaian (itadbir secara khusus)

  Elemen diskriminasi (Menentukan kumpulan tinggi,

  sederhana dan rendah)

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  10/33

  Program Literasi dan Numerasi (LINUS)

   APA?

  BAGAIMANA?

  !"L#$

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  11/33

  LITERASI ) *ELIK H+R+, (BUKAN SUBJEK)

  KEMAHIRAN - MEMBA*A

  - MEN+LIS

   

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  12/33

  N+MERASI ) *ELIK N.MB.R (BUKAN SUBJEK)

  PENGETAH+AN DAN KEMAHIRAN TENTANG N+MERAL

   

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  13/33

  LITERASI ) *ELIK H+R+,

  MEM!#%#

  (Membun&ikan simbol)

    ME'UL"S (Memindahkan makna kepada

  simbol)

   

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  14/33

  Keupayaan untuk membaca, menulis

  dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan

  tersebut dalam pembelajaran dankomunikasi harian.

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  15/33

  Keupayaan untuk melakukan operasi asas

  matematik dan memahami ideamatematik yang mudah serta

  mengaplikasikan pengetahuan serta

  kemahiran matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di

  sekolah

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  16/33

   Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf

  vokal dan konsonan.

   Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

  Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulisperkataan suku kata terbuka.

   Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

   Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulisperkataan suku kata tertutup.

   Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutupng.

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  17/33

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  18/33

  Konstruk 1 : Keupayaan mengenal pra nombor dan angka Konstruk 2 : Keupayaan membilang

  Konstruk : Keupayaan memahami nilai nombor 

  Konstruk ! : Keupayaan membuat seriasi Konstruk " : Keupayaan mengenal mata #ang $alaysia

  Konsruk % : Keupayaan menyatakan #aktu

  Konstruk & : Keupayaan mengendalikan operasi asas

  Konstruk ' : Keupayaan mengendalikamelibatkan mata #ang $alaysian operasi asas

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  19/33

  Konstruk  : Keupayaan mengukur panang obek*  isim obek dan isipadu

  Konstruk 1+ : Keupayaan menteremah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

  Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat

  Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuandan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata #ang* masa dan ukuran panang

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  20/33

  Kurikulum pengaaran,pembelaaran ($odul)

    2+12---

    (data)pelaporan SARINGAN  

  perdana

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  21/33

  Semua instrumen Saringan LINUS dibina oleh LP tetapi proses saringan dilaksanakan oleh guru

  secara individu atau kumpulan kecil murid.

   Proses saringan dilaksanakan secara standard dijalankan secara serentak terhadap semua murid

  dengan kaedah pengendalian dan jadual yang sama.

   Proses saringan boleh dilaksanakan semasa proses

  pengajaran dan pembelajaran.

  Saringan MESTI dilaksanakan oleh guru

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  22/33

  1. /erasaskan konsep pentaksiran berasaskan sekolah:

   Semua murid diberikan peluang untuk ditaksir  

  Peluang lebih daripada sekali  0uang untuk dipulihkan

  2. Pentadbiran dialankan seara: 

  Indiidu Kumpulan keil (tidak lebih daripada tiga orang murid)

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  23/33

  . Semua 12 konstruk ditaksir kepada murid (bukan setakat konstruk ' dan dilaporkan sehingga konstruk 12)

  !. 3itadbir semasa pengaaran,pembelaaran/ahasa $elayu.

  ". 4idak diselesaikan dalam sehari.

  %. $embaa tidak memerlukan pengetahuantentang makna.

  &. /oleh diperingkatkan proses saringan.

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  24/33

  '. Penentuan peringkat penguasaan:   '+ 5 (mana,mana item)  3ielaskan dalam $anual  Penguasaan6

   i '. 3ilaporkan dalam /orang Pelaporan

  Penguasaan Indiidu: /orang dietak oleh pihak sekolah (dalam $anual

  $embaa) Penguasaan setiap konstruk (konstruk 1 7 12)  

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  25/33

  1. 3itadbir :  di dalam kelas #aktu pengaaran  dialankan oleh guru yang mengaar   tidak dialankan seara rasmi (bukan kaedah

  peperiksaan)  instrumen yang disediakan oleh KP$  boleh ditadbir empat sesi6

   Sesi 1 7 konstruk 1 7  (+ minit) 

  Sesi 2 7 konstruk ! 7 % (+ minit) Sesi  7 konstruk & 7  (+ minit)  Sesi ! 7 konstruk 1+ 7 12 (+ minit)

   semua konstruk mesti dia#ab

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  26/33

  2. $urid dibimbing untuk memberikan respons bagi setiap item.

  . 8uru mesti menunukkan ontoh

  mena#ab bagi setiap konstruk. !. 8uru menelaskan gambar pada item

  mengikut konstruk.

  ". 9lakkan daripada menyelesaikaninstrumen (12 konstruk) dalam satu sesi.

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  27/33

  %. $urid mesti dimaklumkan masa saringan. &. 4idak ada elemen paksaan kepada murid

  yang lambat untuk menyelesaikan tugasan

  '. /erikan penghargaan kepada murid

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  28/33

  1. 3ihantar ke PP3 2. aktu saringan . Pemantauan saringan

  !. 3okumen instrumen ". Peranangan %. Senarai semak tugasan &.

  4indak susul

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  29/33

    3ilaporkan penguasaan murid,murid bagi setiap konstruk menggunakan /orang Pelaporan Penguasaan Indiidu (/PPI)

  selepas tamat saringan dialankan. Kesilapan selalunya berlaku semasa saringan membaa dialankan apabila murid hanya diberikan sekali sahaa peluang dan guru melaporkan penguasaan mereka sebagai tidak menguasai.

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  30/33

    Kesilapan melaporkan penguasaan murid menyebabkan data penguasaan bagi Literasi dan Numerasi akan memberikan

  impak yang ketara seterusnya menggambarkan prestasi NK0; Pendidikan.

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  31/33

  1. $esti menguasai konstruk membaa dan menulis

  2.  ;kan berlaku ketidakstabilan

  penguasaan antara konstruk membaa dan menulis. Penentuan perlu akur akan maklumat dan arahan.

  .

  Pastikan murid yang benar,benarmenguasai bukan berhasrat melapor peratus penguasaan.

 • 8/18/2019 Linus Lpm 2010

  32/33

    'S T*U 

  S#*"'+#'  PE'+U#S##' S#*"'+#'  MEM!#

  %# ME'UL"

  S MEM!#

  %# ME'UL"S

  1

  a'5 5

  a'5 5

     

  b'" 1$

  b'" 1$  

  2 4 5

  4 5

     

  3 4 5

  4 5

     

  4 4 5

  4 5    

  5 5 6

  4 5

     

  6 4 5

  4 5

     

  ! 4 5

  4 5  

Search related