12
23 mai 2011 1 Licenta Globală de Export - Programul Intern de Control Fitera Roman Ioan Consilier relaţii I

Licenta Globală de Export - Programul Intern de · PDF fileLicenta Globală de Export - Programul Intern de Control Fitera Roman Ioan ... facturi; h) alte documente pe care ANCEX

  • Upload
    domien

  • View
    257

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Licenta Globală de Export - Programul Intern de · PDF fileLicenta Globală de Export - Programul Intern de Control Fitera Roman Ioan ... facturi; h) alte documente pe care ANCEX

23 mai 2011 1

Licenta Globală de Export - Programul Intern de Control

Fitera Roman Ioan

Consilier relaţii I

Page 2: Licenta Globală de Export - Programul Intern de · PDF fileLicenta Globală de Export - Programul Intern de Control Fitera Roman Ioan ... facturi; h) alte documente pe care ANCEX

2

Legislaţie Comunitară

Definiţia dată de către Regulamentul Consiliului

428/2009

„autorizaţie globală de export” (licenţă globală de

export) înseamnă o autorizaţie acordată unui

anumit exportator în ceea ce privește un tip sau

o categorie de produse cu dublă utilizare, care

poate fi valabilă pentru exporturile către unul

sau mai mulţi utilizatori finali specificaţi și/sau

în una sau mai multe ţări terţe specificate;

Page 3: Licenta Globală de Export - Programul Intern de · PDF fileLicenta Globală de Export - Programul Intern de Control Fitera Roman Ioan ... facturi; h) alte documente pe care ANCEX

Legislaţie Comunitară

Art 12 alin 2 din Regulamnet prevede ca

Pe lângă criteriile prevăzute la alineatul (1), atunci

când evaluează o cerere pentru o autorizaţie

globală de export, statele membre iau în

considerare aplicarea de către exportator a unor

mijloace și proceduri proporţionale și adecvate

pentru a asigura conformitatea cu dispoziţiile șiobiectivele prezentului regulament și cu clauzele șicondiţiile autorizaţiei.

3

Page 4: Licenta Globală de Export - Programul Intern de · PDF fileLicenta Globală de Export - Programul Intern de Control Fitera Roman Ioan ... facturi; h) alte documente pe care ANCEX

4

Legislaţia NaţionalăDefinirea tipului de licenţe se face de către art. 9 (2) din OUG nr. 119 / 2010 iar art.11

menţionează

(1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la RegulamentulConsiliului se pot elibera licențe globale de export, valabile pentru tipurile și categoriilede produse cu dublă utilizare specificate.

(2) Pentru transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IVla Regulamentul Consiliului, atunci când autorizarea se face prin licență globală deexport se utilizează formularul din anexa IIIa la Regulamentul Consiliului.

(3) Exportatorii pot beneficia de licențe globale în condițiile în care au implementatun sistem de administrare și de control intern pentru transferul produselor,denumit generic programul intern de control, care va fi certificat de către ANCEX.

(4) Valabilitatea licenței globale de export este de 3 ani de la data emiterii. Termenul devalabilitate a licenței poate fi prelungit de către ANCEX pentru o perioadă de maximumun an, în baza unei solicitări justificate a titularului, înaintată la ANCEX cu 30 de zileînainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(5) Într-un interval de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatoruleste obligat să prezinte la ANCEX un raport privind operațiunile de exportefectuate conform licenței globale de export.

Page 5: Licenta Globală de Export - Programul Intern de · PDF fileLicenta Globală de Export - Programul Intern de Control Fitera Roman Ioan ... facturi; h) alte documente pe care ANCEX

5

Eliberarea Licenţei Globale De Export

(1) Pentru eliberarea licențelor globale de export,persoanele fizice sau juridice vor depune la sediulANCEX următoarele documente:

a) formularele-tip prevăzute în anexele nr. 1—3,completate, semnate și ștampilate de către managerulpersoanei juridice ori de către o altă persoanăîmputernicită de acesta. Instrucțiunile de completare șitipărire sunt prezentate în anexa nr. 4;

b) contractele comerciale încheiate cu partenerii externi saualte documente comerciale justificative care implică livrărisuccesive de produse cu dublă utilizare între exportator șipartenerii externi;

Page 6: Licenta Globală de Export - Programul Intern de · PDF fileLicenta Globală de Export - Programul Intern de Control Fitera Roman Ioan ... facturi; h) alte documente pe care ANCEX

Eliberarea Licenţei Globale De Export

6

formularele-tip prevăzute în

anexele nr. 1—3

Page 7: Licenta Globală de Export - Programul Intern de · PDF fileLicenta Globală de Export - Programul Intern de Control Fitera Roman Ioan ... facturi; h) alte documente pe care ANCEX

7

Eliberarea Licenţei Globale De Export

c) documentele privind utilizarea finală (conform secțiunii 1):declarația de utilizare finală emisă și semnată dedestinatarul final, alte documente justificative (CII saucertificatul de utilizare finală);

d) un document de prezentare a societății (activitățispecifice, liste de produse, organizare, parteneri comercialireprezentativi);

e) certificatul de înregistrare a societății, documente deînființare și funcționare, acte adiționale ale societății, încopie;

f) autorizația eliberată de CNCAN, în cazul exportului sau altransferului intracomunitar de produse cu dublă utilizare dindomeniul nuclear, în original și în copie certificată desolicitant;

Page 8: Licenta Globală de Export - Programul Intern de · PDF fileLicenta Globală de Export - Programul Intern de Control Fitera Roman Ioan ... facturi; h) alte documente pe care ANCEX

8

Eliberarea Licenţei Globale De Export

g) dovada existenței unui PIC certificat de ANCEX și a uneiadministrări a transferurilor pentru o perioadă de cel puțin3 ani. În acest sens, solicitantul va prezenta la ANCEX unraport privind derularea operațiunilor cu produse cu dublăutilizare care să cuprindă: date privind factura și contractul,denumirea produselor, cantitatea, valoarea și categoriaproduselor, date privind țările de destinație și destinatarulfinal. Vor fi transmise, după caz, următoarele documente,în copie: licențe, declarații vamale, facturi;

h) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, înfuncție de specificul operațiunii și de produsele cu dublăutilizare care fac obiectul cererii de licență.

Page 9: Licenta Globală de Export - Programul Intern de · PDF fileLicenta Globală de Export - Programul Intern de Control Fitera Roman Ioan ... facturi; h) alte documente pe care ANCEX

9

Eliberarea Licenţei Globale De Export

(2) ANCEX efectuează verificări la sediul

exportatorilor privind implementarea și derularea

PIC și întocmește un raport de evaluare în vederea

eliberării licenței.

(3) Valabilitatea licenței globale de export este de 3

ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate al

licenței poate fi prelungit de către ANCEX pentru o

perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări

justificate a titularului, înaintată la ANCEX cu 30 de

zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Page 10: Licenta Globală de Export - Programul Intern de · PDF fileLicenta Globală de Export - Programul Intern de Control Fitera Roman Ioan ... facturi; h) alte documente pe care ANCEX

10

Eliberarea Licenţei Globale De Export

Art. 20. — Deținătorii licențelor globale de export auobligația ca într-un interval de 30 de zile de la încheiereaanului calendaristic să prezinte la ANCEX un raportprivind operațiunile de export efectuate conformlicențelor respective, în format electronic și pe suporthârtie. Acesta va cuprinde, pentru fiecare livrare,următoarele date: numărul și data declarației vamale,numărul și data facturii, numărul și data contractului(comenzii), denumirea produselor, cantitatea și valoareaproduselor, categoria și subcategoria produselor la care seface referire, poziția tarifară vamală aferentă, țara dedestinație, date privind destinatarul și utilizatorul final, datede identificare a licenței.

Page 11: Licenta Globală de Export - Programul Intern de · PDF fileLicenta Globală de Export - Programul Intern de Control Fitera Roman Ioan ... facturi; h) alte documente pe care ANCEX

Refuzul eliberării unei licenţe sau după caz retragerea unei licenţe

a) nu sunt îndeplinite condițiile menționate în art. 12 la Regulamentul Consiliului;

b) exportatorul sau partenerii de afaceri ai acestuia încalcăobligațiile și angajamentele internaționale ale României sau acționează împotriva acestora;

c) exportatorul prezintă date false;

d) nu au fost prezentate toate informațiile relevante cu privire la operațiune;

e) solicitantul nu gestionează corespunzător programul internde control al exportului certificat de către ANCEX;

g) s-au modificat esențial condițiile inițiale pentru care a fostacordată licența;

h) alte cazuri prevăzute de lege.

5/24/2011 11

Page 12: Licenta Globală de Export - Programul Intern de · PDF fileLicenta Globală de Export - Programul Intern de Control Fitera Roman Ioan ... facturi; h) alte documente pe care ANCEX

12

Sancţiuni

a) nerespectarea prevederilor legale privind completarea documentelor

pentru acordarea licenței sau a certificatului internațional de import ori a

unui document echivalent, prin prezentarea de date incomplete, cu

amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, dacă fapta nu constituie infracțiune

f) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) și (4), cu amendă de la 8.000

lei la 10.000 lei;

l) nerespectarea obligațiilor exportatorilor care beneficiază de licențăgenerală comunitară de export, licență generală națională de export sau

ale titularilor licențelor globale de export privind raportările și notificările

ulterioare, cu amendă de la 16.000 lei la 25.000 lei.

Art 35. Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după

cum urmează: