of 29 /29
25.11.2013 1 VODENJE IN VREDNOTENJE PREMOŽENJA TER REDNI LETNI POPIS mag. LIDIJA ROBNIK 1 LETNI POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Družbe morajo enkrat letno tudi uskladiti dejansko stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev s knjižnim stanjem. To uskladitev naredijo s popisom. Popis opravijo posamezne popisne komisije v skladu s pravilnikom. 2

LETNI POPIS SREDSTEV IN OBEZNOSTI, DROBNEGA · PDF file25.11.2013 1 vodenje in vrednotenje premoŽenja ter redni letni popis mag. lidija robnik 1 letni popis sredstev in obveznosti

 • Author
  lengoc

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of LETNI POPIS SREDSTEV IN OBEZNOSTI, DROBNEGA · PDF file25.11.2013 1 vodenje in vrednotenje...

 • 25.11.2013

  1

  VODENJE IN

  VREDNOTENJE

  PREMOENJA TER REDNI

  LETNI POPIS

  mag. LIDIJA ROBNIK

  1

  LETNI POPIS SREDSTEV IN

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

  Drube morajo enkrat letno tudi uskladiti

  dejansko stanje sredstev in obveznosti do virov

  sredstev s knjinim stanjem. To uskladitev

  naredijo s popisom. Popis opravijo posamezne

  popisne komisije v skladu s pravilnikom.

  2

 • 25.11.2013

  2

  PRAVNE PODLAGE VODENJA

  LETNEGA POPISA

  SRS.

  ZGD-1.

  Zakon o raunovodstvu.

  Pravilnik o razlenjevanju in merjenju prihodkov

  in odhodkov pravnih oseb javnega prava.

  Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela

  finannih slub neposrednih uporabnikov

  prorauna RS.

  ZDDV-1 in ZDDPO.

  3

  INTERNI PREDPISI

  Pravilnik o raunovodenju

  Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do

  njihovih virov,

  Pravilnik o blagajnikem poslovanju.

  4

 • 25.11.2013

  3

  KAJ JE POTREBNO POPISATI?

  Popisati je potrebno vse kategorije iz bilance stanja:

  - sredstva (dolgorona in kratkorona),

  - finanne nalobe (dolgorone in kratkorone),

  - obveznosti do virov sredstev ( sestavine kapitala, rezervacije, dolgorone in kratkorone finanne in poslovne obveznosti),

  - aktivne in pasivne asovne razmejitve.

  5

  METODE VREDNOTENJA

  - metoda vrednotenja DS (metoda nabavne

  vrednosti),

  - metoda vrednotenja zemlji, zgradb (metoda

  potene vrednosti).

  Okrepitve in oslabitve so odvisne od izbrane

  metode in asovne opredelitve v internih

  aktih!

  6

 • 25.11.2013

  4

  DOLOANJE AMORTIZACIJSKIH

  STOPENJ

  1 / tevilo let uporabe,

  tevilo uporab v enem letu / tevilo uporab v

  ivljenjski dobi,

  davno priznane stopnje (nepreminine 3 %,

  deli 6 %, oprema, vozila in mehanizacija 20 %,

  raunalniki 50 %,

  ORR 33,3 %, druga vlaganja 10 %).

  7

  METODE AMORTIZIRANJA

  enakomerno asovno amortiziranje

  davno priznana, padajoe asovno amortiziranje, funkcionalno amortiziranje (proizvedene

  enote), amortizacija razlinih delov OOS, prietek amortiziranja: - NS (razpolago za uporabo e isti

  mesec), - OOS (prve dan v naslednjem mesecu, ko

  je razpololjivo za uporabo). 8

 • 25.11.2013

  5

  PREDPRIPRAVE NA POPIS IN

  LETNI OBRAUN

  pregled aurnosti knjienja,

  pregled novih nabav OOS in vnos v register OS,

  priprava na inventurne popise, izvedba ter poroilo o popisu (uskladitve, odpisi, izloitve, odprodaja),

  usklajevanje postavk (terjatve, obveznosti, depoziti, posojila, krediti, sredstva v upravljanju, nalobe, razmejitve ipd.),

  davno priznani in nepriznani prihodki in odhodki,

  uveljavljanje davnih olajav.

  9

  OOS MANJE VREDNOSTI

  Ob prenosu v uporabo se prizna odpis celotne

  nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega

  sredstva (OOS), katerega doba uporabnosti je

  dalja od leta dni in posamina nabavna

  vrednost ne presega 500 EUR.

  10

 • 25.11.2013

  6

  PRAVILNIK O POPISU SREDSTEV IN

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (1)

  1. Navodila za pripravo in izvedbo letnega in medletnega popisa sredstev in obveznosti

  2. Vloga raunovodje ali vodje popisa pri pripravi in izvedbi popisa

  3. Napake pri izvedbi medletnega in letnega popisa

  4. Sklepi o izvedbi rednega letnega popisa sredstev, terjatev in obveznosti

  5. Navodila za delo popisnih komisij, drugih slub in delavcev, udeleenih pri popisnih aktivnostih

  6. Rokovnik popisnih aktivnosti

  11

  PRAVILNIK O POPISU SREDSTEV IN

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (2)

  7. Primeri sklepov imenovanj popisnih komisij

  8. Nart dela

  9. Zapisnik o popisu blagajne

  10. Izpisek odprtih postavk (IOP)

  11. Sklep o nainu uskladitve knjinega stanja sredstev, terjatev in obveznosti z dejanskim stanjem

  12. Poroilo o opravljenem popisu sredstev

  13. Skupno poroilo o popisu sredstev

  14. Knjienje popisnih razlik

  15. Splone dolobe

  12

 • 25.11.2013

  7

  ORGANIZACIJSKI VIDIK POPISA

  potrebno je zagotoviti pogoje za uspeno delo

  (organizacija popisa, informiranje zaposlenih in

  vseh udeleencev),

  uinkovito vodenje postopka z usmerjanjem in

  koordinacijo vseh udeleencev (pred, med in po

  letnem popisu),

  vkljuitev udeleencev (neposredno finanna in

  raunovodska sluba; posredna pravna,

  notranja revizija, informatika, posamezni

  strokovnjaki, osebe odgovorne za sredstva in

  obveznosti, vsak zaposlen). 13

  VODJA POPISA

  Organizira in vodi popis, tako da:

  - pripravi usmeritve za popis,

  - spremlja delo komisij,

  - zagotovi, da je delo komisij usklajeno,

  - zagotovi, da so poroila komisij pravoasno

  pripravljena in

  - zagotovi, da so poroila komisij pravoasno

  posredovana centralni popisni komisiji.

  14

 • 25.11.2013

  8

  V NAVODILIH O POPISU JE

  POTREBNO UREDITI (1)

  - imenovanje popisne komisije,

  - predmet popisa in as popisa,

  - vodenje organizacije popisa in navodila za popis,

  - priprava sredstev za popis,

  - priprava popisnih pripomokov in uporabo raunalnikov pri popisu,

  - izloanje pokodovanih in zastarelih sredstev,

  15

  V NAVODILIH O POPISU JE

  POTREBNO UREDITI (2)

  - izloanje pokodovanih in zastarelih sredstev,

  - posebnosti pri popisu posameznih vrst sredstev in posameznih obveznosti do virov sredstev,

  - primerjanje dejanskega in knjinega stanja,

  - poroila o popisu in obravnava poroil,

  - predlog za likvidacijo popisnih razlik in odloanje o predlogu,

  - knjienje popisnih razlik v knjigovodstvu.

  16

 • 25.11.2013

  9

  POPISNA KOMISIJA

  popis se opravi na podlagi odlobe, ki jo izda

  minister oz. predstojnik organa v sestavi

  ministrstva oz. posrednega proraunskega

  porabnika,

  v odlobi je doloeno (predmet popisa, predsednik

  in lani, as izvedbe, rok za predloitev poroila),

  poroilo o popisu,

  naloga pristojnega organa.

  17

  KDAJ IN KAKO SE OPRAVI

  POPIS (1)

  redni in izredni popisi,

  predmet popisa,

  as popisa,

  ugotovitev stanj,

  organiziranje popisa,

  naloge vodje popisa,

  naloge popisnih komisij,

  18

 • 25.11.2013

  10

  KDAJ IN KAKO SE OPRAVI POPIS

  (2)

  nain popisne komisije,

  priprava sredstev za popis ,

  priprava knjigovodskih podatkov za popis,

  izloanje pokodovanih in trno nezanimivih sredstev,

  priprava popisnih pripomokov.

  19

  KDAJ IN KAKO SE OPRAVI POPIS

  (3)

  popisovanje dejanskega stanja in primerjava z knjinim,

  poroilo o popisu,

  obravnavanje poroila o popisu,

  usklajevanje knjinega stanja z dejanskim in hramba dokumentacije.

  20

 • 25.11.2013

  11

  NALOGE RAUNOVODSKE SLUBE

  (1)

  postopki pred popisom (uskladitev evidenc v

  raunovodski slubi, izven raunovodske slube

  in IOP obrazci),

  operativno izvajanje popisa (priprave na

  popis in izpis analitinih popisnih listov),

  poroilo o popisu (opravljeno po popisu,

  vsebovati mora vse popisne liste, inventurne

  razlike, predlog knjienj ipd.),

  21

  NALOGE RAUNOVODSKE SLUBE -

  JS (2)

  naloga pristojnega organa (odloitev glede

  primanjkljajev ali presekov, neplaane terjatve,

  zastarane terjatve in ukrepi za odpravo

  pomanjkljivosti pri uporabi sredstev),

  skupno poroilo,

  sprejeti sklepe pristojnega organa.

  22

 • 25.11.2013

  12

  NAMEN POROILA O POPISU

  ugotavljanje uspenosti delovanja in poslovanja,

  optimizacija davnih obveznosti,

  vzpostavitev uinkovitega nadzornega sistema nad delovanjem posameznih delov poslovnega procesa,

  prenova delov poslovnega procesa,

  sprejem odloitev o kadrovskih sprememb in

  vzpostavitev sistema nagrajevanja zaposlenih. 23

  AR, PR, REZERVACIJE

  AR (19) razmejitev vnaprej plaanih

  strokov.

  PR (29) vkalkulirani vnaprej vraunani

  stroki pregled vsaj ob koncu leta (naronine,

  najemnine, zavarovalne premije, olnine ipd.).

  REZERVACIJE (96) ustrezni stroki v skladu

  SRS, elaborati oblikovanja in rpanja po

  posameznih letih, e ne prenos nazaj v prihodke.

  24

 • 25.11.2013

  13

  DAVNE OBREMENITVE IZ

  POPISA (1)

  upotevati je potrebno normalno stopnjo odpisa zaradi kala. V primeru, da je kalo veji od dovoljenega je razlika podvrena obraunu DDV;

  inventurni manjki v breme drube so davno nepriznani,

  oslabitev terjatev (upotevati je potrebno

  ZDDPO-2) in prejeti sodni sklepi o dokonanju insolvennih postopkov;

  oslabitve finannih nalob (davno priznajo se

  odhodki pri metodi vrednotenja po poteni vrednosti prek poslovnega izida. Pri ostalih ele ob odtujitvi nalobe);

  25

  DAVNE OBREMENITVE IZ

  POPISA (2)

  prevrednotenje dobrega imena (prizna se le 20 % zaetno izkazane vrednosti korienje 5 let);

  prihodki iz naslova odpisa dolgov v postopku prisilne poravnave (se ne vkljuijo v davno osnovo ampak se poveajo rezerve iz kapitala),

  odpisi t