of 56 /56
SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET ZAVOD ZA ELEKTROTEHNIKU OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II LABORATORIJSKE VJEŽBE Ime i prezime: Rijeka, 2005.

LABORATORIJSKE VJEŽBE - · PDF filesveuČiliŠte u rijeci tehniČki fakultet zavod za elektrotehniku osnove elektrotehnike ii laboratorijske vjeŽbe ime i prezime: rijeka, 2005

Embed Size (px)

Text of LABORATORIJSKE VJEŽBE - · PDF filesveuČiliŠte u rijeci tehniČki fakultet zavod za...

 • SVEUILITE U RIJECI TEHNIKI FAKULTET

  ZAVOD ZA ELEKTROTEHNIKU

  OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II

  LABORATORIJSKE VJEBE

  Ime i prezime:

  Rijeka, 2005.

 • SADRAJ 1. PRIJELAZNE POJAVE .................................................................................................................. 1

  POKUS 1 RC SPOJ NAPONSKO STRUJNE PRILIKE ZA VRIJEME PRIJELAZNE POJAVE......................................6 POKUS 2 RL SPOJ NAPONSKO STRUJNE PRILIKE ZA VRIJEME PRIJELAZNE POJAVE ......................................8

  2. IZMJENINI STRUJNI KRUG: OSNOVNI POJMOVI. ................................................................ 11

  POKUS 1 STRUJA I NAPON NA OTPORU, KONDENZATORU I ZAVOJNICI ........................................................15 POKUS 2 FREKVENCIJSKE KARAKTERISTIKE OTPORA, KONDENZATORA I ZAVOJNICE .................................16

  3. IZMJENINI STRUJNI KRUG: VEKTORSKI I TOPOGRAFSKI DIJAGRAM ............................ 19

  POKUS 1 VEKTORSKI DIJAGRAM ................................................................................................................22 POKUS 2 TOPOGRAFSKI DIJAGRAM ............................................................................................................23

  4. IZMJENINI STRUJNI KRUG: MJERENJE SNAGE.................................................................. 26

  POKUS 1 MJERENJE SNAGE ........................................................................................................................28 POKUS 2 PRILAGOENJE NA MAKSIMALNU SNAGU ....................................................................................28

  5. IZMJENINI STRUJNI KRUG: SERIJSKI I PARALELNI RLC KRUG....................................... 31

  POKUS 1 SERIJSKI RLC KRUG ....................................................................................................................34 POKUS 2 PARALELNI RLC KRUG ................................................................................................................36

  6. IZMJENINI STRUJNI KRUG: REKAPITULACIJA.................................................................... 38

  POKUS 1 IZMJENINI STRUJNI KRUG...........................................................................................................40

  7. METODE RJEAVANJA MREA................................................................................................ 42

  POKUS 1 METODA KONTURNIH STRUJA......................................................................................................45 POKUS 2 THEVENINOV TEOREM .................................................................................................................46

  8. TROFAZNI SUSTAV .................................................................................................................... 48

  POKUS 1 TROILO SPOJENO U ZVIJEZDU .....................................................................................................52 POKUS 2 TROILO SPOJENO U TROKUT .......................................................................................................53

 • TFSR PRIJELAZNE POJAVE

  OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II 1

  1. Prijelazne pojave

  1.1. Uvod U dosadanjim razmatranjima prilika u istosmjernim strujnim krugovima pokazalo se da u krugu teku struje konstantnog iznosa u vremenu. Meutim, ukoliko se u istosmjernim strujnim krugovima nalaze i elementi kao to su zavojnica i kondenzator, tada za te elemente vrijedi sljedee:

  1) kondenzator a) predstavlja beskonani otpor b) kroz granu u kojoj se nalazi ne tee struja c) nabijen je na napon koji ovisi o samoj mrei i njenim elementima

  2) zavojnica

  a) predstavlja kratki spoj b) na njenim stezaljkama napon je jednak nuli c) kroz nju prolazi struja konstantmog iznosa koja ovisi o samoj mrei i njenim

  elementima U sluaju prikljuenja ili iskljuenja (zavojnice ili kondenzatora) u istosmjerni strujni krug, treba proi odreeno vrijeme dok se ne uspostavi uravnoteeno (stacionarno) stanje za koje vrijede razmatranja opisana prije. Za to vrijeme naponsko strujne prilike u krugu opisane su prijelaznim pojavama. Pri tome se mora uzeti u obzir da na kondenzatoru ne moe doi do skokovite promjene napona, a na zavojnici do skokovite promjene struje zbog prirode samih elemenata. Analiza strujnih i naponskih prilika; RC spoj

  U

  R

  C uC

  uR

  + -

  - +

  -+

  -+

  inab

  iizb

  12

  polariteti naponapri nabijanju

  polariteti naponapri izbijanju

  Sklopka u poloaju 1 (nabijanje kondenzatora): Prebacivanjem sklopke u poloaj 1 poinje proces nabijanja kondenzatora. Za ovaj krug moe se zapisati II Kirchhoffov zakon na sljedei nain:

  RCRU +=+=dt

  duuiu CCC

 • TFSR PRIJELAZNE POJAVE

  OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II 2

  Rjeenjem diferencijalne jednadbe dobiva se izraz za napon uC i uR, odnosno struju u krugu:

  t

  tt

  C

  eti

  etuetu

  =

  ==

  RU)(

  U)( );1(U)( R

  gdje je = R C [s] vremenska konstanta kruga. Sklopka u poloaju 2 (izbijanje kondenzatora): Prebacivanjem sklopke iz poloaja 1 u poloaj 2 zapoinje proces izbijanja kondenzatora. II Kirchhoffov zakon glasi:

  RC +=dt

  duu CC0

  Kao rjeenja dobiju se struja u krugu, napon na otporu i kondenzatoru. Struja izbijanja ima suprotan smjer od struje nabijanja, naponi na otporniku i kondenzatoru su jednaki (ali suprotnog predznaka).

  t

  eti

  =RU)(

  tt

  C etuetu

  == 0R0 U)( ;U)( gdje je U0 napon na koji je bio nabijen kondenzator neposredno prije poetka izbijanja. Analiza strujnih i naponskih prilika; RL spoj

  U

  R

  L uL

  uR

  + -

  - +

  -

  +

  +

  -

  i1

  i2

  1

  2

  polariteti naponapri ukljuenju

  polariteti naponapri iskljuenju

  Sklopka u poloaju 1 (prikljuak zavojnice na izvor): Prebacivanjem sklopke u poloaj 1 zavojnica se prikljuuje na izvor. II Kirchhoffov zakon glasi:

  RLRU +=+= idtdiiuL

 • TFSR PRIJELAZNE POJAVE

  OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II 3

  Rjeenjem diferencijalne jednadbe dobivaju se izrazi za napone na otporu i zavojnici, odnosno struju u krugu:

  )1()(

  )1()(;)(

  t

  tt

  L

  eti

  etuetu

  =

  ==

  RU

  U U R

  gdje je = L/R [s] vremenska konstanta kruga. Sklopka u poloaju 2 (prekid struje kroz zavojnicu): Prebacivanjem sklopke iz poloaja 1 u poloaj 2 kratko se spaja zavojnica. II Kirchhoffov zakon glasi:

  RL += idtdi0

  Kao rjeenja dobiju se struja u krugu, napon na otporu i zavojnici.

  t

  eti

  = 0)( I

  t

  L

  t

  R etuetu

  == RI RI 00 )(;)( gdje je I0 struja koja tee kroz zavojnicu neposredno prije prekida strujnog kruga. Vidimo da se struje i naponi pri nabijanju i izbijanju mijenjaju po eksponencijalnim funkcijama, a brzina nabijanja/izbijanja je odreena konstantom . Funkcije, praktiki, poprimaju konane vrijednosti nakon isteka vremena od 5 te kaemo da u tom vremenskom intervalu zavrava prijelazna pojava (i kod kondenzatora i kod zavojnica).

 • TFSR PRIJELAZNE POJAVE

  OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II 4

  1.2. Priprema 1. Serijski krug prema slici (RC spoj), R = 1 [k], C = 20 [nF] prikljuuje se u trenutku t=0

  na istosmjerni izvor napajanja 6 [V] (prebacivanje sklopke iz neutralnog poloaja u poloaj 1) te ostaje u tom poloaju. Potrebno je:

  1. odrediti vremensku konstantu = [s] 2. odrediti analitike izraze za uC (t) = uR (t) = i (t) = 3. grafiki prikazati dobivene funkcije

  uC , uR [V] i [mA]

  6 6

  5 5

  4 4

  3 3

  2 2

  1 1

  0 2 3 4 5 6 0 2 3 4 5 6

  4. grafiki prikazati uC(t) za R = 1 [k] i za R = 2 [k] (C = 20 [nF]) uC [V]

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 t, [s ]

 • TFSR PRIJELAZNE POJAVE

  OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II 5

  2. Serijski krug prema slici (RL spoj), R = 1 [k], L = 20 [mH] prikljuuje se u trenutku t=0 na istosmjerni izvor napajanja 6 [V] (prebacivanje sklopke iz neutralnog poloaja u poloaj 1), a nakon vremena 5 odspaja se (prebacivanje sklopke iz poloaja 1 u poloaj 2) i ostaje u tom poloaju. Potrebno je:

  1. odrediti vremenske konstante: poloaj 1 1 = [s] poloaj 2 2 = [s] 2. odrediti analitike izraze za: poloaj 1 uL (t) = uR (t) = poloaj 2 uL (t) = uR (t) = 3. grafiki prikazati dobivene funkcije

  uL , uR [V]

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  -1

  20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 t[s]

  -2

  -3

  -4

  -5

  -6

 • TFSR PRIJELAZNE POJAVE

  OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II 6

  1.3. Vjeba Sklopka prikazana u pripremnom zadatku realizirana je kao elektroniki izvor pravokutnog napona. Izlazni napon takvog izvora ima oblik:

  tT/2T/2

  1 2poloajsklopke

  U/2

  -U/2

  Valni oblik napona periodiki se ponavlja s frekvencijom f = 1/T, te ako elimo da proces nabijanja i izbijanja zavri moramo T podesiti tako da vrijedi T/2 5. Napajanje: generator pravokutnog napona (funkcijski generator, Ri = 50[]) Mjerni pribor: katodni osciloskop Elementi kruga: kondenzatorska dekada, induktivna dekada, otporn