PINM - Laboratorijske vježbe - 2008

Embed Size (px)

Text of PINM - Laboratorijske vježbe - 2008

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  1/36

  PRIMIJENJENA I NUMERIKA MATEMATIKALABORATORIJSKE VJEBE I

  M A T L A B

  to je MATLAB?

  MATLAB (od engl. matrix laboratory) je programski paket za numeriko raunanje imodeliranje, a takoer i vii programski jezik namijenjen primjeni u znanosti i tehnici. Kaouvod u laboratorijske vjebe i MATLAB, razmotrimo prvo naine pohrane brojeva u raunalu.

  Aritmetika digitalnog elektronikog raunala

  Kod zapisa broja u raunskom stroju prvo se suoavamo s problemom unosa velikih brojeva ilibrojeva s mnogo (moda i beskonano mnogo) decimala u fiziki ograniene sklopove.Kako bi se ovim i drugim problemima doskoilo, nastoji se optimalno iskoristitiraspoloivi prostor.

  1. Floating point (eksponencijalni, scientific) format realnog broja

  U floating point formatu (engl. format pomine toke), brojevi u dekadskom sustavu su oblikaz...z

  10x.yy...y , pri emu je znamenka x razliita od nule (broj je normaliziran). Npr, broj1234.5 u formatu pomine toke ima oblik 3101.2345 . Broj x.yy...y naziva se mantisa, a

  broj z...z eksponent. Koliko e znamenaka imati mantisa i eksponent ovisi naravno orealizaciji zapisa unutar raunala. Tako malo bolji (tzv. scientific) depni kalkulator koji imaosam mjesta na displeju rezervira est mjesta za zapis znamenaka mantise i dva za zapisznamenaka eksponenta. Na taj nain se na displeju depnog kalkulatora mogu prikazati brojeviod 99109.99999 do 99109.99999 . Najmanji prikazivi pozitivni broj je -99101.00000 . (UMATLAB-u se floating point broj z...z10x.yy...y zapisuje kao z...zx.yy...ye . Npr.

  002-1.2340eje0.01234a003,+1.2345eje1234.5 .)

  2. Zaokruivanje broja

  Broj ...857142857142857142.075 = ne moemo itav pohraniti u raunalo, pa se sluimozaokruivanjem ili rezanjem vika decimala. Zaokruivanjem na pet decimalnih mjestamantise tako dobijemo rezultat 11014286.7 (uinjena greka je 710...85714.2 ), a rezanjem

  11014285.7 (greka je 710...14285.7 ), pa je oito da je zaokruivanje mnogo bolja metoda.Raunala i bolji kalkulatori uvijek se slue zaokruivanjem.3. IEEE standard

  1

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  2/36

  U digitalnom se raunalu brojevi prikazuju u binarnom brojevnom sustavu (baza mu je 2, aznamenke 0,1). Pria o floating point formatu i zaokruivanju brojeva, lako se prenosi i u

  binarni sustav.

  Utjecajni ameriki Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) predloio je ovakavstandard za organizaciju podataka u digitalnom raunalu (vrijedi za gotovo sve PC, radnestanice, kao i za najvanije numerike programske pakete koji na njima rade npr. MATLAB,Mathematica, Maple,...).

  Brojevi se zapisuju binarno, u nekom od formata pomine toke. Osnovni je format jednostruke preciznosti (single precision format), gdje se brojevi organiziraju u 32-bitnerijei:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 31 32. . .

  1 bit za zapis predznaka mantise8 bita za zapis eksponenta

  (ukljuujui i njegov predznak)23 bita za zapis mantise

  Trik: poto je broj normaliziran, zzyyy ...2.1 , vodea znamenka se ne pamti i podrazumijeva se da je jednaka 1 (uteda). Ovako se mogu zapisati brojevi od otprilike

  3810 do 3810 (dekadski), s tonou od otprilike sedam decimala.

  Jo ee se koristi tzv. format dvostruke preciznosti (double precision format), gdje su zazapis broja predviena 64 bita, tj:

  1 bit za zapis predznaka mantise11 bita za zapis eksponenta i njegovog predznaka52 bita za zapis mantise.

  Vodea znamenka se opet ne pamti. Ovako moemo zapisati brojeve reda veliine otprilike od30710 do 30710 , s mantisom od otprilike petnaest dekadskih mjesta iza zareza. U MATLAB-u

  emo raditi upravo s formatom dvostruke preciznosti.

  S obzirom na mogunosti stroja, koriste se i vei formati, npr. etverostruke preciznosti

  (quadruple precision) - rije se sastoji od 128 bita, itd.IEEE aritmetika uvodi jo i brojeve Inf , NaN , eps :

  Inf40010 010400 Inf0

  1

  2

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  3/36

  InfInf +2 InfInf 2 InfInf 5

  InfInfInf + InfInfInf InfInf Inf

  NaN0

  0NaN

  Inf

  Inf NaNInf 0

  NaNInfInf NaNInf 1 NaNNaN3

  Broj1652 102204.22 =eps je ocjena greke zaokruivanja u binarnoj floating point

  aritmetici dvostruke preciznosti (eps je najmanji pozitivni broj za kojeg je 11 >+eps - uaritmetici raunala).

  Kako pokrenuti MATLAB?

  1. Ukljuiti raunalo i, po potrebi, ekran.2. Unijeti svoj Username i Password kad se pojavi prozor za identifikaciju, ili kliknuti samo na

  OK.

  3. Kad raunalo podigne Windowse i ispie sve uobiajene poruke, kliknuti miem redom:Start - Programs - MATLAB for Windows - MATLAB. Otvorit e se MATLAB-ov

  prozor.

  Zapis brojeva i osnovnih operatora

  + zbrajanje < je manje- oduzimanje je vee/ desno dijeljenje >= je vee ili jednako\ lijevo dijeljenje == je jednako^ potenciranje ~= nije jednako

  Specijalne varijable

  Ime Znaenje Vrijednost

  ans automatski poprima vrijednost izraza kad izraz nije pridruen varijablieps strojni epsilon (ocjena greke zaokruivanja) 5 22 2.2204e-016

  Inf + npr. 1/0 ili npr. (1e20)^20NaN Not-a-Number npr. 0/0 ili npr. NaN+3

  i imaginarna jedinica (i ) 1pi 3.14159265358979...

  Elementarne matematike funkcije ugraene u MATLAB

  Ime Znaenje Poziv Rezultatsin sinus sin(3*pi) ans =

  3.6738e-016

  3

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  4/36

  cos kosinus cos(2*pi/3) ans =-0.5000

  tan tangens tan(pi/4) ans =1.0000

  asin arkus sinus asin(1) ans =1.5708

  acos arkus kosinus acos(1) ans =0

  atan arkus tangens atan(1) ans =0.7854

  sinh hiperbolni sinus sinh(0) ans =0

  cosh hiperbolni kosinus cosh(0) ans =1

  tanh hiperbolni tangens tanh(-3) ans =-0.9951

  asinh area sinus hiperbolni asinh(1) ans =0.8814

  acosh area kosinus hiperbolni acosh(1) ans =0

  atanh area tangens hiperbolni atanh(-0.9951) ans =-3.0046

  sqrt kvadratni (drugi) korijen sqrt(2) ans =1.4142

  exp eksponencijalna funkcija (baza e) exp(1) ans =

  2.7183log logaritamska funkcija (baza e) log(1) ans =0

  log10 logaritamska funkcija (baza 10) log10(0) Warning: Log of zeroans =-Inf

  abs apsolutna vrijednost (modul) abs(3-4*i) ans =5

  real realni dio kompleksnog broja real(-3+2*i) ans =-3

  imag imaginarni dio kompleksnog broja imag(-3+2*i) ans =2conj kompleksno konjugiranje conj(-3+2*i) ans =

  -3.0000 - 2.0000iround zaokruivanje broja

  na najblii cijeli brojround(2.3) ans =

  2round(3.5) ans =

  4PRIMIJENJENA I NUMERIKA MATEMATIKA

  LABORATORIJSKE VJEBE II

  Matrice u MATLAB-u

  4

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  5/36

  Kako upisati matricu

  Matricu

  =

  642

  121A u MATLAB-u upisujemo naredbom

  A=[1 2 -12 4 6]

  ili A=[1 2 -1; 2 4 6]

  A MATLAB e odgovoriti:

  A =1 2 -12 4 6

  Aritmetike operacije s matricama

  Operacija Znak NapomenaZbrajanje matrica + Matrice moraju biti istih dimenzija.Oduzimanje matrica - Matrice moraju biti istih dimenzija.Mnoenje matrice brojem *Mnoenje matrice matricom * Matrice moraju biti ulanene.Desno dijeljenje matrica / Matricu ne moemo dijeliti matricom! O znaenju ovihLijevo dijeljenje matrica \ znakova opirnije u Dodatku na kraju ove vjebe.Potenciranje matrice ^ Matrica mora biti kvadratna.Transponiranje matrice Mnoenje elemenata dvijumatrica lan po lan

  .* Matrice moraju biti istih dimenzija.S lijeve ili desne strane znaka moe biti i broj.

  Desno dijeljenje elemenatadviju matrica lan po lan

  ./ Matrice moraju biti istih dimenzija.S lijeve ili desne strane znaka moe biti i broj.

  Lijevo dijeljenje elemenatadviju matrica lan po lan

  .\ Matrice moraju biti istih dimenzija.S lijeve ili desne strane znaka moe biti i broj.

  Potenciranje elemenata dvijumatrica lan po lan

  .^ Matrice moraju biti istih dimenzija.S lijeve ili desne strane znaka moe biti i broj.

  Primijenimo li koju od elementarnih matematikih funkcija na matricu, ona e se takoerraunati lan po lan. Npr. za [ ]10014=X , rezultat naredbe sqrt(X) bit e matrica[ ]1012 . Indeksiranje matrica takoer se vri na uobiajen nain.Koritenje znaka dvotoke (:)

  Dvotoka (engl. colon) vrlo je koristan znak u MATLAB-u. Evo samo nekih primjera njenog

  koritenja:

  1) Ako npr. drugi redak matrice

  =

  642

  121A elimo pospremiti u varijablu B, koristimo

  naredbu

  5

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  6/36

  B=A(2,:)

  2) Slino, trei stupac iste matrice dat e nam naredba

  A(:,3)

  3) Matricu = 2

  23

  20Y , iji su elementi jednoliko rasporeeni, moemo kreirati

  naredbomY=0:pi/2:2*pi

  Drugaije, ako istu matricu elimo generirati prema broju elemenata, a ne razmaku izmeususjednih elemenata, moemo takoer koristiti

  Y=linspace(0, 2*pi, 5)

  Matrine funkcije ugraene u MATLAB

  Funkcija Argumenti to radizeros(m,n) m, n su prirodni brojevi Generira nul-matricu od m redaka i n stupaca.

  eye(n) n je prirodni broj Generira jedininu matricu reda n.diag(X) X je jednoredna

  ili jednostupana matricaGenerira dijagonalnu matricu iji su elementiredom elementi od X.

  rank(A) A je proizvoljna matrica Rauna rang matrice A.size(A,1) A je proizvoljna matrica Ispisuje broj redaka matrice A.

  size(A,2) A je proizvoljna matrica Ispisuje broj stupaca matrice A.sum(A) A je proizvoljna matrica Ako je A jednoredna ili jednostupana, zbraja sve

  elemente od A, a ako nije, zbraja ih po stupcima.prod(A) A je proizvoljna matrica Ako je A jednoredna ili jednostupana, mnoi sve

  elemente od A, a ako nije, mnoi ih po stupcima.det(A) A je kvadratna matrica Rauna determinantu matrice A.inv(A) A je kvadratna matrica Rauna inverznu matricu matrice A.

  U MATLAB -u ima smisla i tzv. prazna matrica [ ] . Ova se vrijednost obino pojavljuje kao

  rezultat nebuloznih naredbi, ili izraza koji u sebi ukljuuju praznu matricu. Npr,

  X=1:2:0 ima za posljedicu X =[]

  Dodatak: Rjeavanje sustava linearnih jednadbi

  Ako je sustav zadan u matrinom zapisu BAX = , gdje matrice A i B imaju isti broj redaka

  (zbog ulanenosti!), lijevo dijeljenje matrica, (operacija \) slui za rjeavanje tog sustava.Stavljamo: X=A\B

  6

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  7/36

  Primjer 1: Rijeimo sustav AX=B, za zadane matrice:

  a)

  =

  542

  431

  321

  A ,

  =

  7

  9

  6

  B ; b)

  =

  755

  542

  431

  321

  A ,

  =

  10

  7

  9

  6

  B ;

  c)

  =

  7543

  5432

  5211

  A ,

  =

  7

  9

  6

  B ; d)

  =

  755

  542

  431

  321

  A ,

  =

  3

  7

  9

  6

  B .

  Rjeenja:

  a) Nakon: A=[1 2 3;-1 3 4;2 4 5];B=[6;9;7];

  stavljamo: X=A\B

  Dobijemo: X =-1-45

  Provjera: A*X

  zaista daje: ans =697

  b) Kad unesemo nove matrice i

  naredbu X=A\B, rezultat je:

  X =

  -1.0000-4.00005.0000

  (provjerite s A*X).

  c) U ovom sluaju, dobijemo: X =0

  -4.700010.9000-4.1000

  to se i opet moeprovjeriti s A*X.

  U ovom sluaju sustav zapravo ima beskonano mnogo rjeenja, ali MATLAB kao numerikiprogram izrauna samo jedno od njih. To e se deavati kadgod budemo imali vie od jednogrjeenja.

  7

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  8/36

  d) Konano, za posljednji sustavje rezultat dobiven naredbomX=A\B:

  X =-2.00000.0000

  2.0000

  Meutim, provjera s A*X daje: ans =4.000010.00006.00004.0000

  to se vrlo razlikujeod naega B.

  U emu je stvar? Ovaj sustav ustvari nema rjeenja. Meutim numeriki program poputMATLAB-a ne usudi se davati nesigurne procjene poput ovih o rjeivosti sustava i pokuavasve to je u njegovoj moi da nae bilo kakvo, pa ak i pogreno rjeenje. Zbog toga je dobrodobivena rjeenja uvijek provjeriti.

  Napomena: Operacija dijeljenja matrica moe se koristiti i za rjeavanje openitijihmatrinih jednadbi. Tada naredba X=A\B rauna rjeenje Xmatrine jednadbe

  AX=B i to stupac po stupac. Opet je potrebno da matrice A i B imaju isti brojredaka.

  S druge strane, rjeenje X matrine jednadbe XA=B moemo raunati desnimdijeljenjem, tj. naredbom X=B/A, naravno, ako A i B imaju isti broj stupaca.

  PRIMIJENJENA I NUMERIKA MATEMATIKALABORATORIJSKE VJEBE III

  Grafika u MATLAB - u

  Jednostavni grafikoni - naredba plot(X)

  8

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  9/36

  Pretpostavimo da je

  =

  3

  5

  4

  2

  X jednostupana matrica upisana u MATLAB.

  Ovo su rezultati naredbi:

  plot(X) plot(X, '*')

  1 1.5 2 2.5 3 3.5 4-3

  -2

  -1

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1 1.5 2 2.5 3 3.5 4-3

  -2

  -1

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  Isto bi dobili da je X bila jednoredna matrica. U sluaju da smo imali

  =

  126

  237

  143

  121

  A

  nakon naredbe plot(A) slika bi izgledala:

  1 1.5 2 2.5 3 3.5 4-1

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Crtanje grafa funkcije - naredba plot(X,Y)

  Pretpostavimo da treba skicirati graf funkcije4

  2 +=x

  xy na segmentu [ ]10,10 . Radimo:

  x=-10:0.05:10; formiranje matrice x -ova, za koje e se raunati i crtati funkcijske vrijednostiy= x./(x.^2+4); formiranje matrice vrijednosti funkcije u tokama (vorovima) x

  plot(x,y) crtanje grafa funkcije, tj. svih zadanih vrijednosti (x(i),y(i)).

  Rezultat ovih naredbi vidi se na slici (a).

  9

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  10/36

  Ako na jednoj slici elimo crtati grafove vie funkcija, koristimonaredbu

  plot(X1,Y1,X2,Y2,...)

  Na primjer, ako elimo skicirati ponaanje funkcija1

  3,cos, 321 +

  ===x

  yxyxy

  na segmentu [ ]6,0 , piemo naredbe:

  x=0:0.01:6;y1=sqrt(x);y2=cos(x);y3=3./(x+1);

  plot(x, y1, x, y2, x, y3) i dobijemo sliku (b).

  -10 -5 0 5 10-0.25

  -0.2

  -0.15

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  0.2

  0.25

  0 1 2 3 4 5 6-1

  -0.5

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

  slika (a) slika (b)

  U crtanju grafova, MATLAB koristi osam razliitih boja, zatim specijalne tipove znakova zaoznaavanje toaka (toka ., plus +, zvjezdica *, krui o, iksi x), a takoer i zacrtanje crta koje spajaju te toke (puna -, isprekidana --, tokasta :, kombinirana -.).

  Ako nam zatreba, koordinatnu mreu moemo postaviti (i takoer

  izbrisati) naredbom

  grid

  Primjeri

  Zadatak 1. Koristei MATLAB-ovu grafiku, ispitaj ponaanje funkcije521114)(

  234 +++= xxxxxf na intervalu [-10,10].

  Zadatak 2. Koristei MATLAB-ovu grafiku, ispitaj ponaanje funkcije

  2

  )(x

  exf

  =na intervalu [-10,10].

  10

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  11/36

  Zadatak 3. Koristei MATLAB-ovu grafiku, ispitaj ponaanje funkcije4

  )(2 +

  =x

  xxf

  na intervalu [-10,10].

  Zadatak 4. Koristei MATLAB-ovu grafiku, ispitaj ponaanje funkcije4

  )(2

  =x

  xxf

  na intervalu [-10,10].

  Zadatak 5. Koristei MATLAB-ovu grafiku, ispitaj ponaanje funkcije

  =2

  )(x

  xxf

  na intervalu [-10,10].

  Zadatak 6. Koristei MATLAB-ovu grafiku, ispitaj ponaanje funkcije

  =x

  xf1

  sin)(

  na intervalu [-10,10].

  Zadatak 7. Koristei MATLAB-ovu grafiku, odredi koliko rjeenja ima jednadba

  xe x cos5

  1

  = na intervalu [0,10].

  Zadatak 8. Koristei MATLAB-ovu grafiku, odredi koliko rjeenja ima jednadbaxx 2cos= na skupu pozitivnih realnih brojeva.

  Zadatak 9. Koristei MATLAB-ovu grafiku, odredi koliko rjeenja ima jednadbax

  ex

  x=

  +2

  1za x>-1.

  Zadatak 10. Koristei MATLAB-ovu grafiku, odredi koliko rjeenja ima jednadba2+= xchx na skupu realnih brojeva.

  PRIMIJENJENA I NUMERIKA MATEMATIKALABORATORIJSKE VJEBE IV

  1. Uvjetne naredbe (naredbe kontrole toka)

  Naredba for

  Naredba for slui za ponavljanje odreene naredbe ili niza naredbi unaprijed zadani broj puta. Sintaksa for petlje:

  11

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  12/36

  forvarijabla=izraz1:izraz2:izraz3naredbe

  end

  varijablapoprima vrijednosti od izraz1 doizraz3 s korakom izraz2.(Ako je korak 1, ne moramo ga pisati)

  Primjer 1. Zadane su jednoredne matrice x=[-3 3 9 15] i f=[3 5 4 2]. Koristei naredbu for izraunaj:

  = 4

  1

  )()(k

  kfkx .

  x=-3:6:15;f=[3 5 4 2]s=0for k=1:4

  s=s+x(k)*f(k);ends

  zadajemo matricu xzadajemo matricu finicijaliziramo s

  poinje for-petlja(u kojoj u etiri koraka raunamo s)

  petlja zavravaispisujemo konano s

  Rezultat:s=

  72

  Uoi, za zadane x i f, mogli smo umjesto petlje koristiti: s=sum(x.*f)ili: s=x*f '

  Primjer 2. Izraunaj

  !1!1

  !1

  1

  1 7=

  koristei naredbu for.

  y=1;for ind=0:9

  y=y*(175-ind)/(10-ind);endy

  inicijaliziramo ypoinje for-petlja od k koraka(u kojoj se koristi ekonomina formaza raunanje binomnog koeficijenta)ispisujemo konano rezultat y

  Rezultatnaredbi:

  y=5.7130e+015

  Naredba while

  Naredba while ponavlja odreenu naredbu ili niz naredbi dok je ispunjen uvjet iz izraza.

  Sintaksa while-petlje: while izraznaredbe

  end

  Napomena: Za izlaz iz petlje (for kao i while) esto se koristi naredba break.Primjer 3: Koristei naredbu while, izraunaj (do na tonost eps) sumu reda

  =14

  1

  n n.

  12

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  13/36

  s=0;n=1;d=1;while d>=eps

  d=(1/n)^4;s=s+d;

  n=n+1;ends

  inicijalizacija sume sinicijalizacija indeksa ninicijalizacija doprinosa duvjet: doprinos je vei od tonosti strojadoprinos u n-tom korakusuma u n-tom koraku

  n se poveava za 1kraj petljeispiimo konanu sumu s

  Rezultat(u dugom formatu):

  s=

  1.08232323371052

  Naredba if:

  Naredba if izvrit e navedene naredbe ako je uvjet dan izrazom ispunjen. Mogue je upotrebiti i varijantuif...else. Sintaksa je:

  ifizraznaredbe

  end

  osnovni oblik naredbe if

  proireni oblik naredbe if

  ifizraznaredbe

  else naredbeend

  Primjer 4: Koristei naredbu if, skiciraj rjeenja (x,y) nejednadbe 3694 22 + yx .

  holdx=linspace(-4,4,100);y=linspace(-4,4,100);for n=1:100

  for m=1:100if 4*x(n)^2+9*y(m)^2

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  14/36

  Kako kreiramo jedan m file

  U otvorenom MATLAB ovu prozoru, kliknimo miem redom: File New M-file. Pojavit e se prozorteksteditora (u starijim verzijama MATLAB a, to je bio Notepad), u kojem emo pisati nae naredbe.

  Kad zavrimo s pisanjem naredbi, trebamo kazati raunalu da kreirani file imenuje i spremi u memoriju sekstenzijom m (da bi ga MATLAB kasnije mogao prepoznati kao mfile i izvriti). Kliknemo li miem slijedFile Set Path, dolazimo do popisa foldera u kojima MATLAB trai svoje mfileove. Mi emo ih pohranjivatiu folder C:\matlabR12\work. Pri pohrani postupamo ovako:

  U prozoru Notepada u kojem smo pisali naredbe, miem kliknemo file Save As i zatim:

  1. Po potrebipromijenimo direktorij u C:\matlabR12\work.2. Dodijelimo ime i ekstenziju ("ime.m") pod kojim e se file pohraniti u memoriju.3. Kliknemo na Save.

  Obini m file (engl. script file)

  Ako imamo neki dui niz naredbi, koji nam se u radu ee ponavlja, moemo ga zapisati u obini m file. Prisvakom pozivu imena tog m filea, izvrit e se naredbe koje on sadri.

  Svaki od etiri primjera iz prethodne toke mogli smo realizirati pomou obinog m filea.

  14

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  15/36

  Funkcijski m file

  Funkcijskim mfileom kreiramo novu funkciju. Ovako kreirana funkcija ravnopravna je funkcijamaugraenim u MATLAB-u (kao to su npr. sin, log, det, itd.) Na taj nain moemo prema naoj volji i

  potrebama proiriti biblioteku postojeih funkcija. Sintaksa je:

  function varijabla=ime funkcije(ulazne varijable)naredbe

  U prvom retku mora biti imefunkcije i varijable kojimaoperira.

  Ime funkcijskog m-filea mora biti isto kao i ime funkcije koja se njima definira. Samu funkciju pozivamo kaoi svaku drugu funkciju, koristei njeno ime, zagrade, ulazne i izlazne varijable. Varijable mogu biti i brojevi imatrice. Jasno je da broj i tip varijabli u definiciji i pozivu funkcije moraju biti isti.

  function [izlazne varijable]=ime funkcije(ulazne varijable)

  naredbe

  Funkcija moe imati i

  vie izlaznih varijabli.

  Primjer 1. Napii funkcijski m-file bk.m, koji e raunati:

  ) !(!

  !

  knk

  n

  k

  n

  =

  za zadane prirodne brojeve n, k.

  function y=bk(n,k)y=1;for ind=0:k-1

  y=y*(n-ind)/(k-ind);end

  Definicija funkcije i argumenata.Inicijaliziramo y.Poinje for petlja od k koraka (u kojoj se koristiekonomina forma za raunanje binomnog koeficijenta).Petlja zavrava, u y ostaje konana vrijednost funkcije.

  Uoi, mogli smo izbjei for-petlju iskratiti funkciju upotrebom:

  function y=bk(n,k)y=prod([n-k+1:n]./[1:k]);

  Primjer 2. Napii funkcijski m-file f1.m, koji e raunati funkciju1

  100)(

  2

  3

  1 +=x

  xxf za zadane vrijednosti x.

  function y=f1(x)y=x.^3-100./(x.^2+1);

  Najbolje je pretpostaviti da je argument funkcije matrica,tako e uobiajeno raunanje lan po lan vrijediti.

  Primjer 3. Napii funkcijski m-file poiss.m, koji e za zadane a, k raunati funkciju

  15

  ak

  ek

  akapoiss

  =!

  ),(

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  16/36

  function y=poiss(a,k)for m=1:size(k,1);

  for n=1:size(k,2);y(m,n)=exp(-a)*prod(a./[1:k(m,n)]);

  endend

  Definira se funkcija s argumentima k, a.Dvije petlje osiguravaju da k moe biti

  proizvoljna matrica (to e nam trebati ustatistici). Kao izlaz imamo matricu istedimenzije kao k. Kao i prije, izbjegavase direktno raunanje faktorijela.

  PRIMIJENJENA I NUMERIKA MATEMATIKALABORATORIJSKE VJEBE V

  Numerika u MATLAB-u

  1. Numeriko rjeavanje jednadbi

  Problem: Rijeiti jednadbu ( ) 0=xf metodom bisekcije (polovljenja).Teorijska

  podloga i dodatni komentari o izolaciji korijena dani su na predavanju.

  Algoritam metode bisekcije

  Da bi mogli koristiti metodu bisekcije trebamo prvo nai brojeve a, b takve da f(a) i f(b) imaju razliitepredznake. Ako je funkcija f neprekidna na intervalu [a,b], to znai da e u tom intervalu sigurnoimati barem jednu nultoku c. Pretpostavimo da smo izolirali korijen jednadbe ( ) 0=xf , tj. odredilisegment [a,b] koji sadri jedan i samo jedan korijen c jednadbe. Oznaimo aa =0 , bb =0 .

  Izraunamo2

  00 ba + (polovimo segment) i

  +

  2

  00 baf .

  Ispitujemo u kojoj polovini segmenta lei korijen jednadbe.

  1. Ako je 02

  00 =

  + baf , uzimamo da je

  2

  00 bac+

  = traeni korijen jednadbe.

  2. Ako je 02

  00

  + baf i ( )[ ]0

  00 sgn2

  sgn afba

  f =

  +

  , oznaimo2

  001

  baa

  += i 01 bb = .

  Ako je 02

  00

  + baf i ( )[ ]0

  00 sgn2

  sgn bfba

  f =

  +, oznaimo 01 aa = i

  2

  001

  bab

  += .

  Kako je ( )[ ] ( )[ ]11 sgnsgn bfaf , korijen jednadbe je u segmentu [ ]11,ba na kojem moemo ponovitipostupak polovljenja.Nakon k koraka doli smo do segmenta [ ]kk ba , .

  Izraunamo2

  kk ba + (polovimo segment) i

  +

  2

  kk baf .

  1. Ako je 02

  =

  + kk baf , uzimamo da je2

  kk bac+

  = traeni korijen jednadbe.

  16

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  17/36

  2. Ako je 02

  + kk baf i ( )[ ]kkk af

  baf sgn

  2sgn =

  +

  , oznaimo2

  1kk

  k

  baa

  +=+ i kk bb =+1 .

  Ako je 02

  + kk baf i ( )[ ]kkk bfba

  f sgn2

  sgn =

  +, oznaimo kk aa =+1 i

  21

  kkk

  bab

  +=+ .

  Nakon n-tog koraka doli smo do segmenta [ ]nn ba , , za kojeg vrijedi nn bca . Uobiajeno je za za

  priblinu vrijednost korijena jednadbe uzeti2

  nn bac += .

  Postizanje traene tonosti :

  1. nn ab ( )

  2log

  loglog ab

  n (teorijski).

  2. Promatranjem kako se ustaljuju znamenke rjeenja (praktino).Primjer 1. Metodom polovljenja odredite priblinu vrijednost korijena jednadbe 0ln 2 =+ xx s tonou

  210

  = .

  Rjeenje:

  1. Izolacija korijena (grafiki).Korijen jednadbe 0ln 2 =+ xx oito je nultoka funkcije ( ) 2ln xxxf += (komplicirano crtati graf).Jednostavnije: jednadbu napisati u obliku 2ln xx = i problem svesti na traenje sjecita grafova funkcija

  ( ) xxf ln1 = i ( )2

  2 xxf = .

  Sa slike oitamo:5.0=a i 1=b .

  Odreivanje broja koraka za postizanjetraene tonosti 210= :

  ( )=

  2log

  loglog abn

  5.64382log

  01.0log5.0log=

  =

  Dovoljno je uzeti n =6.

  2. Primjena metode polovljenja preglednosti radi, moemo formirati tablicu:

  ( )kaf 0k ka kb

  2

  kk ba +Predznak od

  +

  2

  kk baf

  0 0.5000 1.00007500.0

  2

  1.00000.5000=

  ++

  1 0.5000 0.7500 0.62502

  0.75000.5000 =+ -

  2 0.6250 0.7500 6875.02

  0.75000.6250=

  ++

  17

  0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5-25

  -20

  -15

  -10

  -5

  0

  5

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  18/36

  3 0.6250 0.6875 6562.02

  0.68750.6250=

  ++

  4

  0.6250 0.6562 6406.02

  0.65620.6250=

  +-

  5

  0.6406 0.6562 0.64842

  0.65620.6406 =+

  -

  6 0.6484 0.6562

  Na kraju, stavljamo 0.65232

  0.65620.6484=

  +c .

  Rjeavanje jednadbe ( ) 0=xf uz pomo MATLAB-a

  a) Metoda je bisekcije vrlo jednostavna i pregledna, ali neto sporija od drugih, pa je u

  standardnom MATLAB-ovu toolbox-u nema. Zato je za potrebe ovih Laboratorijskih vjebi ufolderu C:\matlabR12\work kreiran novi funkcijski m-file bis.m koji radi metodompolovljenja. Funkciju bis pozivamo s:

  bis(f, a,b,n) Potrebno je da je funkcija f prethodno zapisana u vidu funkcijskog m-filea(obrati panju na obavezne navodnike!). Ulazni parametri a, b rubovi su

  polaznog intervala, a n eljeni broj polovljenja.

  Zainteresirani mogu razmotriti sintaksu funkcije bis u folderu C:\matlabR12\work.

  Rijeimo ponovo Primjer 1, koristei se ovaj put funkcijom bis i punom MATLAB-ovom preciznou.

  Primjer 1. Metodom polovljenja odredite priblinu vrijednost korijena jednadbe 0ln 2 =+ xx stonostima 210= i eps= . Za odabrane a,b, koliko treba polovljenja da bi se postiglatraena tonost?

  Rje enje : Da bismo odredili broj korijena i poetnu aproksimaciju, skicirajmo graf funkcije( ) 2+= xxxf ln .

  Prvo funkciju zapiemo kao funkcijski m-file f.mu folder C:\matlabR12\work:

  i zatim je nacrtamo:

  Sa slike je oito da moemo uzeti 5.0=a i 1=b. Sada pozivamo bis za razliite vrijednosti n:

  bis('f',0.5,1,1) Rezultati (u dugom formatu): ans = 0.62500000000000bis('f',0.5,1,2) ans = 0.68750000000000bis('f',0.5,1,3) ans = 0.65625000000000bis('f',0.5,1,4) ans = 0.64062500000000

  18

  function y=f(x)y=log(x)+x.^2;

  x=0:0.01:5;plot(x, f(x))grid

  0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5-30

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  19/36

  bis('f',0.5,1,5) ans = 0.64843750000000bis('f',0.5,1,6) ans = 0.65234375000000bis('f',0.5,1,10) ans = 0.65307617187500bis('f',0.5,1,30) ans = 0.65291864029132bis('f',0.5,1,50) ans = 0.65291864041920bis('f',0.5,1,100) Toan rezultat ans = 0.65291864041920

  Poveavanjem broja polovljenja n dolazi do ustaljivanja (ponavljanja) sve vie znamenaka u rjeenju.Znamenke rjeenja koje se uestalo ponavljaju moemo smatrati tonima. Primjeujemo da je za postizanjetonosti od eps= uz odabrane a,b dovoljno napraviti 47 polovljenja. Za 210= moemo smatrati dase ta tonost postie kad se stabiliziraju prve dvije decimale rjeenja, a to se (tablica) dogaa za n =6

  polovljenja.

  b) U standardnom MATLAB-ovu toolboxu je i funkcija fzero.

  Ponovo je potrebno da naa funkcija f prethodno bude zapisana u vidu funkcijskog m-filea. Sintaksa je:

  fzero(f , izraz) Ime funkcije je u navodnicima. Izraz je poetna aproksimacija za traenu nultoku.

  Koritenjem funkcije fzero u Primjeru 1 dobili bismo:

  fzero('f ',1) rezultat (u dugom formatu): ans = 0.65291864041920

  Algoritam funkcije fzero je malko kompliciran, a radi tako da najprije poevi od poetne aproksimacije samtraga za prvom promjenom predznaka funkcije i ako je nae, koristi bisekciju u kombinaciji s jo nekimtehnikama. M-file fzero.m smjeten je u folderu C:\matlab\toolbox\matlab\funfun, i kao takav, moe seotvoriti i pogledati.

  c) Ako je ( )xf polinom, moemo koristiti i naredbu roots.

  Sjetimo se: ako je ( )xf polinom stupnja n, onda on ima tono n nultoki (koje su openito kompleksne).Traenje ovih nultoki u MATLAB-u obavlja naredba roots.

  Najprije, polinom u MATLAB-u trebamo zapisati kao jednorednu matricu koeficijenata. Raunanje vrijednostitog polinoma u zadanim tokama obavlja naredba polyval.(roots.m i polyval.m funkcijski su m-fileovi u folderu C:\matlab\toolbox\matlab\polyfun).

  Npr. ako elimo zapisati polinom ( ) 521114 234 +++= xxxxxf ,utipkat emo redom njegove koeficijente: f=[4 -11 1 21 5] f =

  4 -11 1 21 5Za traenje svih nultoki tog polinoma,

  pozovemo roots:roots(f) ans =

  2.0000 + 1.0000i2.0000 - 1.0000i

  -1.0000-0.2500

  Da bi izraunali npr. ( )1f , koristimo naredbupolyval:

  polyval(f,1) ans =20

  Ako elimo skicirati taj polinom,koristimo:

  19

  -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2-20

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  20/36

  x=-2:0.1:2;plot(x,polyval(f,x))grid

  Primjer 2. Odredite s tonou eps najmanji pozitivni korijen jednadbe1+

  3=x

  xcos .

  Za odabrane a,b, odredi koliko polovljenja treba da se postigne traena tonost?

  Rjeenje

  Skiciranjem grafova funkcija

  ( ) xxf cos1 = i ( )1

  32 +

  =x

  xf vidi se

  da je traeni korijen u intervalu [ ]6,5

  .

  Prvo funkciju ( )1

  3cos

  +=xxxf zapiemo i pohranimo u folder C:\matlabR12\work kao m-file f.m:

  function y=f(x)y=cos(x)-3./(x+1);

  Zatim pozovemo bis. Ispostavlja se da se traena tonost eps= postie sa n= 46 polovljenja.bis('f',5,6,5) Rezultati (u dugom formatu): ans = 5.20312500000000bis('f',5,6,10) ans = 5.21630859375000bis('f',5,6,20) ans = 5.21603536605835bis('f',5,6,30) ans = 5.21603577258065bis('f',5,6,40) ans = 5.21603577298038bis('f',5,6,50) Toan rezultat ans = 5.21603577298021

  Metodu bisekcije moemo ilustrirati i tako da koritenjem naredbe zoom i mia zumiramo sliku, ali bi to

  bio spor i neprecizan postupak za efektivno traenje korijena:

  20

  0 1 2 3 4 5 6-1

  -0.5

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  21/36

  PRIMIJENJENA I NUMERIKA MATEMATIKALABORATORIJSKE VJEBE VI

  Numerika u MATLAB-u (nastavak)

  2. Interpolacija

  Problem: Zadane su toke ( ) ( ) ( ) ( )nn yxyxyxyx ,,...,,,,,, 221100 . Trebaodrediti

  polinom najmanjeg stupnja, iji graf sadri sve te toke.

  Teorija kae da takav polinom postoji i stupanj mu je manji ili jednak n. Naziva seLagrange-ov interpolacioni polinom. Raunamo ga tako da prvo definiramo polinome:

  )()) ((

  )()) (()(

  02010

  21

  00 0

  0

  n

  nn

  jj j

  j

  xxxxxx

  xxxxxx

  xx

  xxxl

  =

  =

  =

  )()) ((

  )()) (()(

  12101

  20

  10 1

  1

  n

  nn

  jj j

  j

  xxxxxx

  xxxxxx

  xx

  xxxl

  =

  =

  =

  .

  .

  .

  )()) (()()) ((

  )(110

  110

  0

  =

  =

  =

  nnnn

  nn

  njj jn

  j

  nxxxxxx

  xxxxxx

  xx

  xxxl

  Lagrange-ov interpolacioni polinom je tada )(...)()()()( 11000

  xlyxlyxlyxlyxL nn

  n

  k

  kkn +++===

  .

  21

  5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 60.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1

  5.205 5.21 5.215 5.22 5.225 5.23

  0.47

  0.475

  0.48

  0.485

  0.49

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  22/36

  Primjer 1. Za podatke dane u tablici odredite Lagrangeov interpolacioni polinom.

  xi -4 -2 -1 2yi 0 4.25 -4.875 -5.25

  Rjeenje: Imamo redom:

  36

  44

  )24)(14)(24(

  )2)(1)(2(

  ))()((

  ))()(()(

  23

  302010

  3210

  ++=

  ++++

  =

  =

  xxxxxx

  xxxxxx

  xxxxxxxl

  8

  863

  )22)(12)(42(

  )2)(1)(4(

  ))()((

  ))()(()(

  23

  312101

  3201

  +=

  ++++

  =

  =

  xxxxxx

  xxxxxx

  xxxxxxxl

  9

  1644

  )21)(21)(41(

  )2)(2)(4(

  ))()((

  ))()(()(

  23

  321202

  3102

  ++=

  ++++

  =

  =

  xxxxxx

  xxxxxx

  xxxxxxxl

  72

  8147

  )12)(22)(42(

  )1)(2)(4(

  ))()((

  ))()(()(

  23

  231303

  2103

  +++=

  ++++++

  =

  =

  xxxxxx

  xxxxxx

  xxxxxxxl .

  Dakle je traeni Lagrangeov interpolacioni polinom =+++= )()()()()( 332211003 xlyxlyxlyxlyxL

  5.13375.625.323 += xxx .

  Sada emo isti primjer rijeiti uz koritenje MATLAB-a. Lagrangeov interpolacioni polinom rauna direktnonaredba polyfit(x,y,n), gdje su vrijednosti koordinata x i y pohranjene u jednoredne matrice x i y, a

  n (= broj toaka - 1) je stupanj traenog polinoma. Polinom dobivamo u vidu jednoredne matricekoeficijenata po potencijama. Imamo, dakle:

  x=[-4 -2 -1 2]; Upiemo x-eve.y=[0 4.25 -4.875 -5.25]; Upiemo y-e.

  p=polyfit(x,y,3) Stavimo n = 4-1=3.

  Ako elimo vidjeti kako dobijeni polinom izgleda na slici, moemo utipkati:

  x1=-5:0.05:5; Da bi slika bila ljepa, polinom emo nacrtati preciznije.plot(x,y,'*',x1,polyval(p,x1)) Zadane toke (xi,yi) na slici su oznaene s * slika (1).

  Primjer 2. Aproksimirajmo funkciju ( ) xxy cos= Lagrange-ovim interpolacionim polinomom u tokama sapscisama 0, 1, 3, 4, 5. Ocijeni apsolutnu pogreku aproksimacije u toki a) x=2, b)x=-1? Obrazloi.

  Rjeenje:

  x=[0 1 3 4 5]; Upiemo x-eve.y=cos(x); Izraunamo y-e.

  p=polyfit(x,y,4) Polinom je( ) 0000131530079713315002680 234 .x.x.x.x.-xp +++= .

  abs(polyval(p,2)-cos(2)) Pogreka Lagrangeovog polinoma u toki 2 je otprilike podnoljivih0.0485 (interpolacija!), a u toki 1 (van intervala) je loih 1.2935.abs(polyval(p,-1)-cos(-1))

  x1=-2:0.05:8; To se uoava i na donjoj desnoj slici slika (2).

  22

  ( ) ( ) =+++++++++++=72

  814725.5

  9

  1644875.4

  8

  86325.4

  36

  440

  23232323 xxxxxxxxxxxx

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  23/36

  plot(x,y,'*',x1,cos(x1),x1,polyval(p,x1)) Toke (xi,yi) opet oznaimo s *.

  slika (1)

  slika (2)PRIMIJENJENA I NUMERIKA MATEMATIKA

  LABORATORIJSKE VJEBE VII

  Numerika u MATLAB-u (nastavak)

  3. Metoda najmanjih kvadrata

  Problem: Zadane su toke ( ) ( ) ( ) ( )nn yxyxyxyx ,,...,,,,,, 221100 . Trebaodrediti funkciju ( )xf koja dane toke aproksimira u smislu metodenajmanjih kvadrata (tj. tako da je suma kvadrata odstupanja

  ( )[ ]=

  =n

  i

  ii yxfS0

  2

  u danim tokama minimalna).

  U naem sluaju funkcija e biti polinom ( )xp stupnja nm . Taj polinom odreujemo takoda odredimo za koje koeficijente funkcija S od m+1 varijabli postie lokalni minimum -

  vidi Predavanja.

  Primjer 1. Metodom najmanjih kvadrata odredi polinom ( )xp stupnja m koji aproksimira toke ( )ii yx , ije su koordinate dane u tablici, ako je: a) m=0, b) m=1, c) m=2.

  xi -4.1 -2.9 -2.1 -0.9 -0.2 -0.1yi -2.39 -0.52 -0.27 -0.75 -2.52 -2.13

  Rjeenje: Formiramo tablicu:

  iix iy

  2

  ix3

  ix4ix ii yx ii yx

  2

  0 -4.1 -2.39 16.81 -68.921 282.5761 9.799 -40.1759

  23

  -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5-50

  0

  50

  100

  150

  200

  -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8-8

  -7

  -6

  -5

  -4

  -3

  -2

  -1

  0

  1

  2

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  24/36

  1 -2.9 -0.52 8.41 -24.389 70.7281 1.508 -4.37322 -2.1 -0.27 4.41 -9.261 19.4481 0.567 -1.19073 -0.9 -0.75 0.81 -0.729 0.6561 0.675 -0.60754 -0.2 -2.52 0.04 -0.008 0.0016 0.504 -0.10085 -0.1 -2.13 0.01 -0.001 0.0001 0.213 -0.0213

  -10.3 -8.58 30.49 -103.309 373.4101 13.266 -46.4694

  a) Stavimo ( ) Axp = , ( ) ( )[ ] ( )==

  ==5

  0

  2

  0

  2

  i

  i

  n

  i

  ii yAyxpAS . Odredimo lokalni minimum funkcije S:

  ( ) ( ) ( ) -1.43006

  8.58-

  6

  16020

  5

  0

  5

  0

  5

  0

  5

  0

  2 ======= ==== i

  i

  i

  i

  i

  i

  i

  i yAyAyAyAdA

  dAS

  dA

  d.

  ( ) 4300.1= xp

  b) ( ) BAxxp += , ( ) ( )[ ] ( )==

  +==5

  0

  2

  0

  2,

  i

  ii

  n

  i

  ii yBAxyxpBAS . Odredbeni sustav za A,B je:

  ( ) ( ) ( ) ===== =+=+=+=5

  0

  5

  0

  5

  0

  2

  5

  0

  5

  0

  2 020,i

  ii

  i

  i

  i

  ii

  i

  ii

  i

  ii yxxBxAxyBAxyBAxA

  BASA

  ( ) ( ) ( ) ====

  =+=+=+

  = 5

  0

  5

  0

  5

  0

  5

  0

  26020,

  i

  i

  i

  i

  i

  ii

  i

  ii yBxAyBAxyBAxB

  BASB

  tj.

  =

  =

  =6+

  =

  - 1 .B

  - 0 .

  - 8 . 5 81 0 . 3

  1 3 . 2 6 61 0 . 33 0 . 4 9 A

  BA

  BA ( ) 1.6261-0.1142 = xxp .

  c) ( ) CBxAxxp ++= 2 , ( ) ( )( ) ( )25

  0

  2

  2

  0

  ,, ==

  ++==i

  iii

  n

  i

  ii yCBxAxyxpCBAS . Odredbeni sustav je:

  ( ) ( ) == ===

  =++=++

  = 5

  0

  25

  0

  5

  0

  235

  0

  45

  0

  2200,,

  i

  ii

  i i

  ii

  i

  i

  i

  iii yxxCxBxAyCBxAxA

  CBASA

  ( ) ( ) == ===

  =++=++

  = 5

  0

  5

  0

  5

  0

  25

  0

  35

  0

  2200,,

  i

  ii

  i i

  ii

  i

  i

  i

  iii yxxCxBxAyCBxAxB

  CBASB

  ( ) ( ) ====

  =++=++

  = 5

  0

  5

  0

  5

  0

  25

  0

  22600,,

  i

  i

  i

  i

  i

  i

  i

  iii yCxBxAyCBxAxC

  CBASC

  =

  =

  =

  =+

  =+

  =+

  - 2 . 5

  - 2 . 3

  - 0 . 5

  8 . 5 8-61 0 . 33 0 . 4 9

  1 3 . 2 6 63.1 03 0 . 4 91 0 3 . 3 0 9

  - 4 6 . 4 6 9 43 0 . 4 91 0 3 . 3 0 93 7 3 . 4 1 0 1

  C

  B

  A

  CBA

  CBA

  CBA

  ( ) 2.5972-3232255510 2 x.x.xp = .

  Sada emo isti primjer rijeiti koritenjem MATLAB-a. Koeficijente polinoma ( )xp rauna naredbapolyfit(x,y,m), gdje su vrijednosti koordinata n toaka pohranjene u jednoredne matrice x i y, a nm jestupanj traenog polinoma. (U sluaju da stavimo nm = , dobili bismo Lagrangeov interpolacioni polinom zate toke.) Polinome dobivamo u vidu jednorednih matrica koeficijenata po potencijama. Imamo, dakle:

  24

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  25/36

  x=[ -4.1 -2.9 -2.1 -0.9 -0.2 -0.1] Upiemo x-eve.y=[-2.39 -0.52 -0.27 -0.75 -2.52 -2.13]; Upiemo y-e.

  p=polyfit(x,y,m) Stavljamo razliite m (m=0,1,2,...,n).

  Primjer 2. Neka su vrijednostiapscisa i ordinata x i y desettoaka zadane tablicom. Aproksimirajmo ove toke polinomima stupnjeva m=0,1,2,...,9 u smislu metodenajmanjih kvadrata.

  xi 1.00 2.00 3.50 4.00 4.80 6.20 8.00 8.90 9.20 9.80yi 1.55 -2.18 0.37 1.15 -11.38 -0.08 -6.79 -0.57 -0.22 -0.39

  Rjeenje: Aproksimirajmo

  x=[1 2 3.5 4 4.8 6.2 8 8.9 9.2 9.8] Upiemo x-eve.y=[1.55 -2.18 0.37 1.15 -11.38 -0.08 -6.79 -0.57 -0.22 -0.39] Upiemo y-e.

  p=polyfit(x,y,m) Probajmo m=0,1,2,...,9.

  Skiciramo li dobivene polinome naredbama: x1=1:0.05:10;

  plot(x,y,'*',x1,polyval(p,x1))

  25

  Nacrtamo li ova tri polinoma naintervalu [-4.2,0],dobijemo:

  -4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0-3

  -2.5

  -2

  -1.5

  -1

  -0.5

  0

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12

  -10

  -8

  -6

  -4

  -2

  0

  2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12

  -10

  -8

  -6

  -4

  -2

  0

  2

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  26/36

  m=0 m=1

  m=2 m=9(Lagrangeov interpolacioni polinom)

  PRIMIJENJENA I NUMERIKA MATEMATIKALABORATORIJSKE VJEBE VIII

  Numerika u MATLAB-u (nastavak)

  4. Numerika integracija

  Problem: Za zadanu funkciju f(x) i granice a, b (a

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  27/36

  (jednostavna) Simpsonova [ ] [ ] 166.6667491004513

  14

  3210

  ==++ yyyh

  I

  c) 10=n ,( )

  2.010

  11 ===n

  abh ,

  trapezna formula daje:

  ( )[ ]921100 ...22

  yyyyyh

  I +++++

  = -156.7463,

  a Simpsonova:

  ( ) ( )[ ]842931100 ...2...43

  yyyyyyyyh

  I +++++++++

  = -157.0795.

  Problem emo sada rjeavati uz pomo MATLAB-a. Trapezna iSimpsonova formula, postoje u vidu nestandardnih funkcijskihm-fileova trapez.m i simpson.m u folderu

  C:\matlabR12\work. Pozivaju se s:

  trapez(ime funkcije,a,b,n) i simpson(ime funkcije,a,b,n),

  gdje je ime podintegralne funkcije f (kao m-filea, standardnog ili ne) opet u navodnicima, a,b donja i gornjagranica integracije, a n broj podintervala na koje dijelimo osnovni interval [a,b] (kod Simpsonove formule nmora biti paran!).

  U Primjeru 1. tako prvo moramo funkciju ( )1

  1002

  3

  +=x

  xxf zapisati i pohraniti u folder

  C:\matlabR12\work kao funkcijski m-file f.m. Sintaksa je, sjetimo se:

  function y=f(x)y=x.^3-100./(x.^2+1);

  Pozivanjem m-fileova trapez.m i simpson.m za 10,2,1=n lako se moemo uvjeriti da je prethodni raunispravan. Ako elimo provjeriti koliki n treba uzeti da bi se znamenke aproksimacije rjeenja stabilizirale,uzimamo i vee n .

  Naredba trapez('f',-1,1,1000000) daje ans =-1.570796251229354e+002

  Simpson simpson('f',-1,1,520) je puno bolji ans =-1.570796326794897e+002

  (*) Za numeriko integriranje, MATLAB standardno koristi dvije naredbe: quad i quad8. Sintaksa je:

  quad(ime funkcije,a,b) i quad8(ime funkcije,a,b)

  27

  iix iy

  0 -1.0 -51.00001 -0.8 -61.48762 -0.6 -73.74543 -0.4 -86.27094 -0.2 -96.16185 0.0 -100.00006 0.2 -96.14587 0.4 -86.14298 0.6 -73.31349 0.8 -60.4636

  10 1.0 -49.0000

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  28/36

  Navodnici u pozivu naredbi su obavezni. Funkcija koja se integrira mora postojati u memoriji kao m-fileistog imena. Po volji se moe dodati i etvrti argument, koji predstavlja tolerancu (inae je toleranca 310 ).

  Koritenjem quad('f',-1,1,eps) dobijamo Recursion level limit reached inquad.Singularity likely.

  Recursion level limit reached inquad. Singularity likely.

  ans =-1.570796326794897e+002

  Dok quad8('f',-1,1,eps) odmah daje ans =-1.570796326794897e+002

  U novijim verzijama MATLAB a, quad8 je zamijenila naredba quadl, s istim parametrima.

  PRIMIJENJENA I NUMERIKA MATEMATIKALABORATORIJSKE VJEBE IX

  Deskriptivna statistika manipulacija statistikim podacima

  1. Diskretna statistika obiljeja

  Pretpostavimo da je zadan niz statistikih podataka Nxxx ,...,, 21 , neka su raaa ,...,, 21 meusobno razliite vrijednosti tog statistikog niza u uzlaznom poretku i neka sufrekvencije tih vrijednosti redom rfff ,...,, 21 . Ovako organizirani podaci lako se

  prikazuju tabelarno i grafiki.

  Ako su zadane razliite vrijednosti raaa ,...,, 21 statistikog niza s pripadnim

  frekvencijamarfff ,...,, 21 , onda je ==

  r

  kkfN 1 ukupan broj podataka u nizu, a

  aritmetika sredina tog niza je =

  ==r

  k

  kk faN

  Xsv1

  1. Nadalje, disperzija statistikog niza je

  2

  1

  22 )(1

  svfaN

  dr

  k

  kk == =

  , a njegova standardna devijacija dsd == . Ovo su osnovne

  numerike karakteristike (parametri) statistikog niza.

  Primjer 1. Brojanje poziva na nekoj telefonskoj centrali vreno je automatski u jednakim vremenskim

  intervalima od jedne minute. Centrala u jednoj minuti moe primiti najvie est poziva. Statistiki niz sastojise od broja poziva koji su pristigli u minutama jednog sata: 2, 3, 5, 3, 0, 3, 0, 5, 4, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 5, 6, 3, 4, 1,0, 3, 4, 5, 6, 3, 0, 3, 0, 4, 1, 2, 0, 3, 4, 5, 3, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 4, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 4, 2, 1. Sredimo

  podatke i izraunajmo numerike karakteristike ovog statistikog niza.

  28

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  29/36

  Rjeenje: Prebrojimo li koliko se puta pojavljuju vrijednosti 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, dolazimo do njihovihfrekvencija i formiramo slijedeu tablicu:

  ka kf kk fa kk fa

  2

  0 6 0 01 4 4 4

  2 6 12 243 17 51 1534 13 52 2085 8 40 2006 6 36 216

  N= 60 195 805

  Sad su: 25.319560

  11

  1

  ==== =

  r

  k

  kk faN

  Xsv ,

  2.854225.3805601)(1 22

  1

  22 ==== = svfaNdr

  k

  kk , 1.6894=== dsd .

  Iskoristimo sada MATLAB u sreivanju i preglednom prikazu ovog statistikog niza.

  x=[2,3,5,3,0,3,0,5,4,4,6,3,4,6,3,5,6,3,4,1,0,3,4,5,6,3,0,...3,0,4,1,2,0,3,4,5,3,5,3,2,3,4,5,3,6,4,3,2,4,2,1,3,4,5,6,4,...3,4,2,1]

  Podatke unesemo (uoi: tri ili vie tokicaznae nastavak naredbe u slijedeem redu),

  sort(x) pa ih sortiramo po veliini

  i dobijemo:ans =Columns 1 through 12

  0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2Columns 13 through 24

  2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3Columns 25 through 36

  3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4Columns 37 through 48

  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5Columns 49 through 60

  5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

  Ovu rutinu sreivanja bitno emo pojednostaviti ako sjednemo i napiemo programi poput ovoga:

  function [a,f]=af(x) Ova funkcija kreira jednoredne matrice a i f x=sort(x); j=1; broj=1; meusobno razliitih vrijednosti raaa ,...,, 21 for k=2:size(x,2) statistikog niza Nxxx ,...,, 21 poredanih po

  veliiniif x(k)==x(k-1), broj=broj+1; i pripadnih frekvencija rfff ,...,, 21 .else f(j)=broj; a(j)=x(k-1); broj=1; j=j+1; end

  a(j)=x(k); f(j)=broj; Funkcija af pohranjena je kao m-file af.m u

  end folder C:\matlabR12\work.

  [a,f]= af(x) odmah daje tablicu a = 0 1 2 3 4 5 6f = 6 4 6 17 13 8 6

  29

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  30/36

  Numerike karakteristike niza sada raunamo koritenjem MATLAB-a:

  N=sum(f) U Primjeru 1 tako bi dobili: N = 60sv=a*f /N sv = 3.2500d=(a.^2)*f /N-sv^2 d = 2.8542

  sd=sqrt(d) sd = 1.6894

  Ova se krivulja naziva poligonomfrekvencija.

  2. Kontinuirana statistikaobiljeja

  Neka je zadan niz statistikih podataka Nxxx ,...,, 21 kontinuiranog statistikog obiljeja.Podatke grupiramo u razrede [ [ [ ]rr aaaaaa ,,,,,, 12110 i neka su ti razredi

  ekvidistantni, irina c. Oznaimo s rsss ,...,, 21 sredine razreda. Ako frekvencije razredaoznaimo redom sa rfff ,...,, 21 ponovno smo u mogunosti podatke pregledno

  prikazati.

  Znamo da je =

  =r

  k

  kfN1

  ukupan broj podataka u nizu. Za aritmetiku sredinu tog niza

  sada uzimamo =

  ==r

  k

  kk fsN

  Xsv1

  1. Nadalje, disperziju tog statistikog niza raunamo kao

  2

  1

  22 )(1

  svfs

  N

  dr

  k

  kk ==

  = , a njegovu standardnu devijaciju kao dsd == .

  Primjer 1. Mjerenjem teina [kg] trideset purana u nekom peradarniku, dobiveni su ovi podaci:8.22, 6.03, 5.81, 7.23, 5.67, 4.90, 6.97, 8.65, 8.44, 7.57, 6.89, 6.60, 6.85, 5.52, 5.14, 6.97, 7.98, 5.70, 5.09,7.22, 5.54, 8.06, 7.33, 5.94, 6.47, 7.24, 6.59, 5.83, 7.58, 6.15. Organizirajmo ove podatke u r=5 razreda, azatim izraunajmo numerike karakteristike ovog statistikog niza.

  Rjeenje: Uoavamo da je najmanja vrijednost u nizu 4.90, a najvea 8.65. Kako imamo pet razreda, njihova

  je irina 75.0

  5

  90.465.8=

  =c . Formiramo tablicu:

  30

  0 1 2 3 4 5 64

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  Skicirajmo sada frekvencije f uovisnosti o vrijednostima a:

  plot(a,f)

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  31/36

  RAZREDI

  kkaa

  1

  SREDINE

  RAZREDA ksFREKVENCIJE

  kf kk fs kk fs

  2

  4.90 5.65 5.2750 5 26.3750 139.12815.65 6.40 6.0250 7 42.1750 254.10446.40 7.15 6.7750 7 47.4250 321.30447.15 7.90 7.5250 6 45.1500 339.7538

  7.90 8.65 8.2750 5 41.3750 342.3781 N= 30 202.5000 1396.6688

  Raunamo: 6.7500202.500030

  11

  1

  ==== =

  r

  k

  kk fsN

  Xsv ,

  0.99316.75001396.668830

  1)(

  1 22

  1

  22 ==== =

  svfsN

  dr

  k

  kk , 0.9966=== dsd .

  Prouavanje statistikog niza lake je ako koristimo MATLAB.

  x=[8.22, 6.03, 5.81, 7.23, 5.67, 4.90, 6.97, 8.65, 8.44, 7.57, 6.89, 6.60, 6.85, 5.52,...5.14, 6.97, 7.98, 5.70, 5.09, 7.22, 5.54, 8.06, 7.33, 5.94, 6.47, 7.24, 6.59, 5.83, 7.58, 6.15]

  Unesemopodatke.

  Podatke opet moemo sortirati pjeice, a moemo se posluiti i slijedeim funkcijskim m-fileom:

  function [s,f,c]=sfc(x,r) Ova funkcija dijeli podatke iz statistikog nizax=sort(x); Nxxx ,...,, 21 u r razreda, rauna irinu c tihnajmanji=x(1); najveci=x(size(x,2)); razreda i potom kreira jednoredne matricec=(najveci-najmanji)/r; aritmetikih sredina rsss ,...,, 21 razreda idg=najmanji:c:najveci-c; gg=dg+c; pripadnih frekvencija rfff ,...,, 21 .s=(dg+gg)/2; j=1; f=zeros(1,size(s,2));for k=1:size(x,2)

  if j==r, f(j)=size(x,2)-k+2; break, endwhile x(k)>=gg(j) Funkcija sfc pohranjena je kao m-file sfc.m u

  if j

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  32/36

  sd=sqrt(d) sd = 0.9966

  PRIMIJENJENA I NUMERIKAMATEMATIKA

  LABORATORIJSKE VJEBE X

  Prilagoavanje teoretske statistike razdiobe empirikim podacima

  32

  Skicirajmo jo frekvencije f uovisnosti o vrijednostima s

  plot(s,f)

  (tj. poligon frekvencija):

  est je prikaz podataka i pomoutzv. histograma frekvencija:

  bar(s,f)

  5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.55

  5.2

  5.4

  5.6

  5.8

  6

  6.2

  6.4

  6.6

  6.8

  7

  4 5 6 7 8 90

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  33/36

  Problem: Zadan je skup vrijednosti statistikog niza i pripadne frekvencije. Uzpretpostavku da su ti podaci distribuirani prema nekoj od poznatih razdioba, odreditikoja razdioba najbolje opisuje njihovo ponaanje.

  a) Binomna razdioba

  Za binomnu razdiobu s parametrima n N i [ ]1,0p karakteristino je da suvrijednosti ka -ova 0,1,2,,n. Ako je X sluajna varijabla distribuirana po binomnoj

  razdiobi, onda je { } ( )knk pp

  k

  nkXP

  == 1 vjerojatnost da ona poprimi upravo

  vrijednost k (k=0,1,2,,n), njeno je oekivanje EX=np, a varijanca VarX=np(1-p).

  Primjer 1. arulje se proizvode na pokretnoj traci. U pravilnim vremenskim razmacima vri se kontrolaproizvodnje, i to tako da se nasumce odabere osam arulja i potom testira koliko ih je neispravnih. Rezultativelikog broja testiranja dani su u donjoj tablici. Naite odgovarajue teoretske frekvencije uz pretpostavku da

  je broj neispravnih arulja distribuiran po binomnoj razdiobi.

  BROJ DEFEKTNIH

  PROIZVODAkak =

  PRIPADNE

  FREKVENCIJE

  kf

  0 951 2382 3223 2884 1215 816 327 168 4

  Prema tome, kreiramo jednorednu matricu a-ova a=0:8zatim jednorednu matricu frekvencija f f=[95 238 322 288 121 81 32 16 4]

  Zadajemo broj n n=8 i n = 8Raunamo ukupni broj podataka N, N=sum(f) dobijemo N = 1197

  potom aritmetiku sredinu sv, sv=a*f '/ N rezultate: sv = 2.4820i parametarp p=sv/n p = 0.3103

  Da odredimo vjerojatnosti { } ( )knk

  ppk

  nkXP

  == 1 , koristimo tablice ili funkcijski m-file binomna.m,

  kojeg smo za potrebe ovih vjebi kreirali i pohranili u folder C:\matlabR12\work.

  Jo nam ostaje nai teoretske frekvencije ft: ft=round(N*binomna(n,p,a))round je decimalne brojeve zaokruio na cijele

  33

  Zadatak rjeavamo ovako (v. Predavanja):

  - odmah vidimo da je n=8, a ukupni broj podataka

  =

  =n

  k

  kfN0

  =1197;

  - izraunamo aritmetiku sredinu =

  =n

  k

  kk faN

  sv0

  1,

  pa je interpretiramo kao oekivanje teoretskebinomne razdiobe s parametrima n i p;

  - dakle je p=sv/n, pa raunamo { }kXPNftk == ,

  gdje je { } ( )knk

  ppk

  nkXP

  == 1 .

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  34/36

  Konano dobijemo ft =61 221 347 313 176 63 14 2 0

  b) Poissonova razdioba

  Kod Poissonove razdiobe, vrijednosti ka su svi prirodni brojevi i nula. Ako je Xsluajna varijabla distribuirana po Poissonovoj razdiobi s parametrom >0, onda je

  { } == ek

  kXPk

  !vjerojatnost da ona poprimi upravo vrijednost 0Nk , oekivanje joj

  je EX=, a varijanca VarX= .

  Rezultati brojanja dani su u donjoj tablici.

  Primjer 2. Provedeno je brojanje stranaka koje u toku jednog sata obave posao na jednom alteru Splitskebanke. Frekvencija kf oznaava broj onih sati u kojima slubenica podmiri tono ka stranaka.Rezultati brojanja dani su u donjoj tablici. Uz pretpostavku da se gornji podaci ravnaju po Poissonovojrazdiobi, za svaku vrijednost ka izraunajte odgovarajuu teoretsku frekvenciju kft .

  BROJ

  STRANAKAkak =

  PRIPADNE

  FREKVENCIJE

  kf

  0 36

  1 1012 1503 2214 3125 2366 1517 888 329 14

  10 6

  11 312 113 1

  Prema tome, kreiramo jednorednu matricu a-ova a=0:13zatim jednorednu matricu frekvencija f f=[36 101 150 221 312 236 151 88 32 14 6 3 1 1]

  Raunamo dakle ukupni broj podataka N, N=sum(f) imamo N = 1352

  potom aritmetiku sredinu sv (tj. ) sv=a*f '/N sv = 4.0784

  Jo nam ostaju teoretske frekvencije ft: ft=round(N*poisson(sv,a))round je decimalne brojeve zaokruio na cijele

  34

  Zadatak rjeavamo ovako (v. Predavanja):

  - izraunamo ukupni broj podataka =

  =13

  0k

  kfN ;

  - izraunamo aritmetiku sredinu =

  =13

  0

  1

  kkk fa

  Nsv ,

  pa je interpretiramo kao oekivanje teoretskePoissonove razdiobe s parametrom ;

  - dakle je parametar =sv, pa potom raunamo

  { }kXPNftk == , gdje je { } == ek

  kXPk

  !.

  Da izraunamo vjerojatnosti { }kXP = sluimo setablicama ili funkcijskimm-fileom poisson.mkreiranim posebno za ove vjebe i pohranjenim ufolder C:\work.

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  35/36

  Konano dobijemo ft =23 93 190 259 264 215 146 85 43 20 8 3 1 0

  Koliko je ova aproksimacija dobra moemo provjeriti

  crtanjem grafikona empirikih i teoretskih frekvencijau ovisnosti o a-ovima. Koristimo naredbu plot(a,f,a,ft,--)(Teorijske frekvencije oznaimo izlomljenom crtom.)

  c) Normalna razdioba

  Za razliku od binomne i Poissonove razdiobe koje su diskretne, kod normalne razdiobe podaci mogu teoretski poprimiti bilo koju realnu vrijednost. Ako je X sluajnavarijabla distribuirana po normalnoj razdiobi s parametrima i 2 , onda je njenooekivanje EX= , a varijanca (disperzija) VarX= 2 .Primjer 3. Mjerenjem postotnog udjela sumpora u eljeznoj rudi ustanovljeno je da oneienost variraizmeu 4.30 i 9.80 posto i podaci su grupirani u 11 razreda prema tablici. Normalnu razdiobu prilagoditetim empirikim podacima.

  RAZREDI

  kkaa

  1

  FREKVENCIJE

  kf

  4.30 4.80 24.80 5.30 85.30 5.80 195.80 6.30 51

  35

  Zadatak rjeavamo ovako (v. Predavanja):

  - odredimo prvo irinu c i sredine razreda ks ;

  - izraunamo ukupni broj podataka =

  =11

  1k

  kfN ;

  - izraunamo aritmetiku sredinu =

  =11

  1

  1

  kkk fs

  Nsv ,

  disperziju 211

  1

  2)(

  1svfs

  Nd

  kkk =

  =i standardnu

  devijaciju dsd = .

  0 2 4 6 8 10 12 140

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

 • 8/9/2019 PINM - Laboratorijske vjebe - 2008

  36/36

  6.30 6.80 866.80 7.30 917.30 7.80 757.80 8.30 538.30 8.80 428.80 9.30 18

  9.30 9.80 4

  Ako elimo raditi u MATLAB-u, kreiramo c, c=0.5zatim dvije jednoredne matrice, dg i gg u koje dg=[4.30:c:9.30]

  pohranimo donje i gornje granice razreda, gg=[4.80:c:9.80]zatim jednorednu matricu frekvencija f f=[2 8 19 51 86 91 75 53 42 18 4]i na kraju matricu sredina razreda s s=(dg+gg)/2

  Raunamo dakle ukupni broj podataka N, N=sum(f) i N = 449

  potom aritmetiku sredinu sv, sv=s*f /N dobijemo sv = 7.1747disperziju d d=(s.^2)*f /N-sv^2 rezultate: d = 0.9265i standardnu devijaciju sd sd=sqrt(d) sd = 0.9626

  Aritmetiku sredinu sv sada interpretiramo kao oekivanje teoretske sluajne varijable X , a sd kaonjenu standardnu devijaciju . Onda teoretske frekvencije moemo izraunati kao

  { }

  ==

  11

  kkkkk

  aaNaXaPNft , gdje je ( ) dtex

  x t

  = 2

  2

  2

  1

  funkcija

  distribucije vjerojatnosti jedinine normalne razdiobe. Vrijednosti funkcije ( )x moemo pronai utablicama, ili izraunati pozivanjem funkcijskogm-filea fi.mkreiranog posebno za ove vjebe i pohranjenogu folder C:\matlabR12\work. U kreiranju tog m-filea posluili smo se Matlabovom ugraenom funkcijom erf,

  ( ) dtexerfx

  t =0

  22

  (Matlab integral rauna priblino, numerikom integracijom). Oito je

  ( )

  +

  =+

  ==

  1

  22

  1

  2

  1

  22

  1

  2

  12

  2

  xerf

  xerfdtex

  x t

  . Vrijednosti funkcije ( )x1 inverzne funkciji

  ( )x raunat emo koristei m-file fiinv.mkoji se takoer nalazi u folderu C:\matlabR12\work.Tako kreiramo jednorednu matricuteoretskih frekvencija ft naredbom: ft=round(N*(fi((gg-sv)/sd)-fi((dg-sv)/sd)))

  Konano dobijemo: ft =2 8 23 47 75 91 85 61 34 14 5

  36